Feed aggregator

నోరి నరసింహ శాస్త్రి రచనలు Writings of Nori Narsimha Shastri

Telugu Thesis - Sun, 07/10/2016 - 16:19

నోరి నరసింహ శాస్త్రి రచనలు Writings of Nori Narsimha Shastri


నోరి నరసింహశాస్త్రి (1900 - 1978) ప్రముఖ తెలుగు కవి. తెలుగు, సంస్కృతం, ఇంగ్లీషు, కన్నడ భాషలలో అతివేలమయిన అభినివేశాన్ని సంపాదించుకున్న మనీషులు. సాహిత్య శాస్త్రవలోకనంలో, ప్రాచీనాంధ్ర కవితా పరిశీలనంలో, అధునాతన సాహిత్య నిర్మాణంలో, సాంస్కృతిక అధ్యయనంలో, నవ్య సాహిత్య సమీక్షలో శ్రీ శాస్త్రిగారు గంభీరమయిన పరిశ్రమ చేసినవారు. సాహిత్యోద్యమంలో అగ్రేసరులు.
వీరి గ్రంథాలు కొన్ని........


 1.    నారాయణ భట్టు
 2.   రుద్రమదేవి
 3.   కవిద్వయము
 4.   సారస్వతవ్యాసములు
 5.   సోమనాథ విజయము
 6.   వాఘీరా
 7.   సర్పశాస్త్రం
 8.   తేనెతెట్టె
 9.   ధ్యాన యోగం
 10.   భాగవతావతరణము (పద్య నాటిక)
 11.   దేవీభాగవతం (1,2,3 స్కంధములు)
 12.   ऐतिहासिक उपन्यास
Categories: Other Language Links

The usage ‘mātarapitarau’ in Pariśiṣṭaparva (and other works)

samskrita Google Group - Sun, 07/10/2016 - 09:05
[Apologies for cross-posting] Dear list members I am looking for usages of the form ‘mātarapitarau’ which was allowed for in the opinion of northern ācārya-s by ‘mātarapitarāvudīcām’ (A 6.3.31). A Google Book search on the Unicode मातरपितरौ led me to discover that the form is used in
Categories: Sanskrit Groups

अनुसन्धाने (To Search)

Learn Sanskrit - Sun, 07/10/2016 - 06:41

त्रयः धातवः अनुसन्धाने इति अर्थे उपयोक्तुं शक्यते। मृग अन्वेषणे चुरादिगणीयः आत्मनेपदी सेट् धातुः, गवेष मार्गणे चुरादिगणीयः उभयपदी सेट् धातुः, अनु + इष् गतौ दिवादिगणीयः परस्मैपदी सेट् धातुः।
अहं रत्नान् मृगये। अहं गृहे मम पुस्तकं गवेषये। सा बालकानां कृते भोजनं गवेषयते। सः कुञ्चिकां गवेषयति। अहं सत्यम् अन्वेष्यामि। सः मार्गम् अन्वेष्यति।
उपरि दत्तं धातुत्रयं सेट् अस्ति। तस्मात् मृगितं मृगयितुं मृगयित्वा गवेषितं गवेषयितुं गवेषयित्वा अन्वेषितम् अवेषितुम् अन्वेषित्वा।

२०१६-०७-१० रविवासरः (2016-07-10 Sunday)


Categories: Learning Sanskrit

Lecturer-<strong class="blkclor">Sanskrit</strong> ,3 - 6 years exp , Other City(s) in Rajasthan

Samskrut Jobs - Sun, 07/10/2016 - 00:00
Times of India Ascent - Lecturer-SanskritOrganize and implement an instructional program Identify , choose and implement different teaching methods for all students with various educational backgroundsTransfer to students theoretical...
Categories: Other Language Links

Assistant Professor-<strong class="blkclor">Sanskrit</strong> ,3 - 6 years exp , Other City(s) in Rajasthan

Samskrut Jobs - Sun, 07/10/2016 - 00:00
Times of India Ascent - Assistant Professor-SanskritOrganize and implement an instructional program Identify , choose and implement different teaching methods for all students with various educational backgroundsTransfer to students...
Categories: Other Language Links

डुधाञ् धारणपोषणयोः (dhaa – to hold, to nourish)

Learn Sanskrit - Sat, 07/09/2016 - 17:35

लट्लकाररूपाणि
दधाति धत्तः दधति
दधासि धत्थः धत्थ
दधामि दध्वः दध्मः
लोट्लकाररूपाणि
दधातु धत्ताम् दधतु
धेहि धत्तम् धत्त
दधानि दधाव दधाम
लङ्लकाररूपाणि
अदधात् अधत्ताम् अदधुः
अदधाः अधत्तम् अधत्त
अदधाम् अदध्व अदध्म
विधिलिङ्लकाररूपाणि
दध्यात् दध्याताम् दध्युः
दध्याः दध्यातम् दध्यात
दध्याम् दध्याव दध्याम

२०१६-०७-०९ शनिवासरः (2016-07-09 Saturday)


Categories: Learning Sanskrit

Varadarajastava of Appayyadikshita -17

Sans_Eng - Sat, 07/09/2016 - 15:58
वरदराजस्तवः -१७
यस्याः स्वमूर्त्यनुगुणाकृतिशक्तियुक्तःपादाम्बुजद्वयमिषात्कमठाधिराजः ।मूले वसत्युचितमेव निगद्यते सामूर्तिर्महापुरुष तेऽखिललोकरूपा ॥ ४७ ॥अ : महापुरुष ! यस्याः मूले पाद-अम्बुज-द्वय-मिषात् स्व-मूर्ति-अनुगुण-आकृति-शक्ति-युक्तः कमठ-अधिराजः वसति, सा ते मूर्तिः अखिल-लोक-रूपा (इति) निगद्यते (तत्) उचितम् एव ।O Great Person ! The Great Tortoise which has the capacity to assume a form similar to yours lives at the bottom of your form in the garb of your lotus-like feet . It is indeed appropriate that your form is said to be a manifestation of the entire universe.
किं द्वादशात्मनि रवौ भगवन्धृतेर्ष्यःचन्द्रस्ततोऽभ्यधिकतामधिगन्तुमेव ।एते तवेह दश भान्ति पदाङ्गुलीषुस्वात्मान इत्यजनि चित्तदृगर्णवेभ्यः ॥ ४८ ॥अ : भगवन् ! चन्द्रः द्वादश-आत्मनि रवौ धृत-ईर्ष्यः ततः अभ्यधिकताम् अधिगन्तुम् एव तव पदाङ्गुलीषु एते दश स्व-आत्मानः भान्ति इति चित्त-दृक्-अर्णवेभ्यः अजनि ।Lord ! The moon, having become jealous of the sun who has twelve forms and desirous of surpassing him and having realized that his own ten forms sparkle in the ten toes of your feet  was born to the mind, the eyes (of Atri ) and the ocean (of milk.) Notes: What the poet means is that the moon with ten replicas of himself in the form of the toe-nails of the deity took three more births as the son of  God’s mind, of Atri’s eyes and of the ocean. There is a Vedic reference to the moon being born of God’s mind. As per mythology, Atri is the father of the moon and moon is also said to have been born from milk-ocean.
भासा पदं तव रमाधिप भूषयन्तिसंसेवकांश्च विबुधान् परितोषयन्ति ।नाथ क्षिपन्ति च तमांसि नखेन्दवस्तेसंशोषयन्त्यपि तु भक्तभवाम्बुराशिम् ॥ ४९ ॥अ : रमाधिप ! ते नखेन्दवः भासा तव पदं भूषयन्ति, संसेवकान् विबुधान् च परितोषयति,   तमांसि च क्षिपन्ति, अपि तु भक्त-भव-अम्बु-राशिं संशोषयन्ति ।O Lord of Lakshmi ! your toenails decorate your feet by their lustre; they please your devotees and divine beings; they banish darkness (evil forces); but dry  up the ocean of samsara (cycle of birth and death) of your devotees.
- - - - 
Categories: Other Language Links

Sanskrit blog: Chandrika ( A Fairy tale)-45

Simple Sanskrit - Sat, 07/09/2016 - 15:37
चन्द्रिका-४५
यदि मां वरयेन्नृपात्मजःमम पूर्वार्जितपुण्यसञ्चयः ।भविता यदि नो तथापि मेरुचिरोद्यानवनाभिवीक्षणम् ॥ १७० ॥
इति मानसतर्कबोधिताःपरिणामे विगतस्पृहा मुदा ।व्यचरन्सविलासमङ्गनाः नरपालोपवने सुविस्मिताः ॥ १७१ ||
नरपोपवने कलामुमाभवती पश्यति चन्द्रिकानिभां ।किमु कामपि सुष्ठु भूषितां विचरन्तीमिति विस्मिताब्रवीत् ॥ १७२ ॥
क्व भवेदिह दीनसेविकादिनकार्येषु रता गृहे भवेत् ।त्यज मोहमियं सुमध्यमानरपालस्य सुता हि कस्यचित् ॥ १७३ ॥
- - - -  http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Trained Graduate Teacher - Sanskrit - Kendriya Vidyalaya Silchar - Silchar, Assam

Sanskrit Jobs - Sat, 07/09/2016 - 15:21
Walk-in Interview Contractual Appointment of Teachers Salary Rs 31250 - Minimum Eligibility Minimum 50 marks in Bachelors for TGTs preference will be given₹31,250 a month
From WisdomJobs.com - 09 Jul 2016 09:51:28 GMT - View all Silchar jobs
Categories: Other Language Links

Trained Graduate Teacher - Sanskrit - Kendriya Vidyalaya Hebbal - Bangalore, Karnataka

Sanskrit Jobs - Sat, 07/09/2016 - 15:18
Walk-in Interview for the following posts on Contractual Basis for the year 2016-17 on 23 03 2016 in the Vidyalaya premises between 10 AM to 2 PM
From WisdomJobs.com - 09 Jul 2016 09:48:58 GMT - View all Bangalore jobs
Categories: Other Language Links

Section Officer Accounts - Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha - Delhi, Delhi

Sanskrit Jobs - Sat, 07/09/2016 - 15:18
Advertisement No 01 2016 Section Officer Accounts -01- UR PB-2 Rs 9300-34800 4600 - - On Deputation Essential For Deputation i Persons holding analogous posts...₹9,300 - ₹34,800 a month
From WisdomJobs.com - 09 Jul 2016 09:48:57 GMT - View all Delhi jobs
Categories: Other Language Links

Accounts- Lien VacancyLikely to be permanent - Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha - Delhi, Delhi

Sanskrit Jobs - Sat, 07/09/2016 - 15:18
Advertisement No 01 2016 Assistant Registrar Accounts -Lien Vacancy Likely to be permanent 01 -UR PB-3 Rs 15600-39100 GP-Rs 5400 - Direct Deputation Direct...₹15,600 - ₹39,100 a month
From WisdomJobs.com - 09 Jul 2016 09:48:47 GMT - View all Delhi jobs
Categories: Other Language Links

Principal PGT TGT and PRT - P D M PUBLIC SCHOOL - Delhi, Delhi

Sanskrit Jobs - Sat, 07/09/2016 - 15:18
PDM PUBLIC SCHOOL Invites applications for the following post 1 Principal 2 PGT TGT- English Accountancy Science Hindi Music Sanskrit Math 4 PRT- Tabla Player...
From WisdomJobs.com - 09 Jul 2016 09:48:40 GMT - View all Delhi jobs
Categories: Other Language Links

Require Teachers Podar International School - Western Maharashtra - Podar Education Network - Solapur, Maharashtra

Sanskrit Jobs - Sat, 07/09/2016 - 15:17
Podar International Schools in Western Maharashtra i e Kolhapur Solapur Sangli Satara Karad Belgaum requires Primary Secondary Teachers i e PRT TGT PGT Subject...
From WisdomJobs.com - 09 Jul 2016 09:47:52 GMT - View all Solapur jobs
Categories: Other Language Links

Sanskrit Teacher - Odisha Model Tribal Education Society - Hirli, Madhya Pradesh

Sanskrit Jobs - Sat, 07/09/2016 - 15:16
No of Post 01 Pay scale Rs 13 500 - Qualification B A Sans Hons Sahityacharya Byakaranacharys with Sanskrit Shastri B Ed Age Limit Not more than 40 Years of age...₹13,500 a month
From WisdomJobs.com - 09 Jul 2016 09:46:14 GMT - View all Hirli jobs
Categories: Other Language Links

Consultant Part Full Time - Modi Script - Centre for Development of Advanced Computing Pune - Pune, Maharashtra

Sanskrit Jobs - Sat, 07/09/2016 - 15:13
ADVT No PUNE Tech - CONS 01 2016 No of Post 1 Age Maximum 65 years as on last date of submission of application as mentioned in advt Educational Qualification...
From WisdomJobs.com - 09 Jul 2016 09:43:32 GMT - View all Pune jobs
Categories: Other Language Links

Temporary Assistant Professor - Dance - The Maharaja Sayajirao University of Baroda - Vadodara, Gujarat

Sanskrit Jobs - Sat, 07/09/2016 - 15:13
Notification No ADE9 2 2016-2017 Fixed Consolidated Pay of Rs 25000 - per month Must fulfill the stipulated eligibility criteria as specified in UGC Regulations...₹25,000 a month
From WisdomJobs.com - 09 Jul 2016 09:43:08 GMT - View all Vadodara jobs
Categories: Other Language Links

Temporary Assistant Professor - Dramatics - The Maharaja Sayajirao University of Baroda - Vadodara, Gujarat

Sanskrit Jobs - Sat, 07/09/2016 - 15:13
Notification No ADE9 2 2016-2017 Fixed Consolidated Pay of Rs 25000 - per month Must fulfill the stipulated eligibility criteria as specified in UGC Regulations...₹25,000 a month
From WisdomJobs.com - 09 Jul 2016 09:43:04 GMT - View all Vadodara jobs
Categories: Other Language Links

Temporary Assistant Professor - Tabla - The Maharaja Sayajirao University of Baroda - Vadodara, Gujarat

Sanskrit Jobs - Sat, 07/09/2016 - 15:13
Notification No ADE9 2 2016-2017 Fixed Consolidated Pay of Rs 25000 - per month Must fulfill the stipulated eligibility criteria as specified in UGC Regulations...₹25,000 a month
From WisdomJobs.com - 09 Jul 2016 09:43:02 GMT - View all Vadodara jobs
Categories: Other Language Links

Temporary Assistant Professor - Instrumental Music - The Maharaja Sayajirao University of Baroda - Vadodara, Gujarat

Sanskrit Jobs - Sat, 07/09/2016 - 15:13
Notification No ADE9 2 2016-2017 Fixed Consolidated Pay of Rs 25000 - per month Must fulfill the stipulated eligibility criteria as specified in UGC Regulations...₹25,000 a month
From WisdomJobs.com - 09 Jul 2016 09:43:00 GMT - View all Vadodara jobs
Categories: Other Language Links

Pages

Subscribe to Sanskrit Central aggregator