Feed aggregator

TGT-<strong class="blkclor">SANSKRIT</strong> ,3 - 5 years exp , Pune

Samskrut Jobs - Tue, 09/08/2015 - 00:00
Times of India Ascent - JOB DESCRIPTION OF TGT-SANSKRIT.Prepare daily and longer-term lesson plans in accordance with curriculum guidelines.= Organizing the classroom & learning resources and creating displays to encourage a positive...
Categories: Other Language Links

Enumeration of the names of 100 Kaurava Brothers

samskrita Google Group - Mon, 09/07/2015 - 22:08
Dear Group, The list of the names of 100 Kauravas as given in आदिपर्व अध्याय १०८ श्लोक २-१४ in the BORI Critical Edition is as follows. (At the end of each verse I have separately written down and counted the names.)
Categories: Sanskrit Groups

ऊरीकृत्य ind

AVG-Sanskrit - Mon, 09/07/2015 - 19:30

Today we will look at the form ऊरीकृत्य ind from शिशुपालवधम् 2.30.

आत्मोदयः परज्यानिर्द्वयं नीतिरितीयती । तदूरीकृत्य कृतिभिर्वाचस्पत्यं प्रतायते ।। २-३० ।।

मल्लिनाथ-टीका
आत्मोदय इति ।। आत्मन उदयो वृद्धिः परस्य शत्रोर्ज्यानिर्हानिः । ‘वीज्याज्वरिभ्यो निः’ इत्यौणादिको निः प्रत्ययः । इति द्वयम् । इदं परिमाणमस्या इति इयती एतावती । ‘5-2-40 किमिदंभ्यां वो घः’ इति वतुपो वस्य घश़्च। ‘4-1-6 उगितश्च’ इति ङीप् । नीतिर्नीतिसंग्रहः । एतद्द्वयातिरिक्तो न कश्चिन्नीतिपदार्थोऽस्तीत्यर्थः । यदन्यत् षाड्गुण्यादिवर्णनं तत्सर्वमस्यैव प्रपञ्च इत्याह – तदिति । तद्द्वमूरीकृत्याङ्गीकृत्य । ‘ऊरीकृतमुररीकृतमङ्गीकृतम्’ इत्यमरः । ‘1-4-61 ऊर्यादिच्विडाचश्च’ इति गतिसंज्ञायां ‘2-2-18 कुगतिप्रादयः’ इति समासे क्त्वो ल्यप् । कृतिभिः कुशलैः वाचस्पत्यं वाग्मित्वम् । कस्कादित्वादलुक्सत्वे । ‘8-3-53 षष्ठ्याः पतिपुत्र-‘ इत्यादिना सत्वमिति स्वामी तन्न । तस्य छन्दोविषयत्वात् । ब्राह्मणादित्वाद्भावे ष्यञ्प्रत्ययः । प्रतायते विस्तार्यते कर्मणि लट् । ‘6-4-44 तनोतेर्यकि’ इत्यात्तवम् । तस्मादात्मोदयार्थिर्भिरविलम्बाच्छत्रुरुच्छेत्तव्यः । तत्रान्तरीयत्वात्तस्येति भावः ।। ३० ।।

Translation – One’s success and the enemy’s failure – these two alone constitute political wisdom. Having accepted this, eloquence is displayed by the wise.

(1) स्वीकृत्य = ऊरीकृत्य – having accepted

ऊरीकृत्य is derived from the verbal root √कृ (डुकृञ् करणे ८. १०) preceded by the term ‘ऊरी’। ‘ ऊरी’ gets the designation गति: here as per 1-4-61 ऊर्यादिच्विडाचश्च – The terms ‘ऊरी’ etc as well terms ending in the तद्धित: affix ‘च्विँ’ or ‘डाच्’ get the designation ‘गति’ provided they are used in conjunction with a verb.

Note: Besides accent considerations, the purpose of assigning the designation ‘गति’ is to facilitate compound formation prescribed by the सूत्रम् 2-2-18 कुगतिप्रादयः which in turn allows for the substitution ‘ल्यप्‌’ (in place of ‘क्त्वा’) prescribed by the सूत्रम् 7-1-37 समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ (in step 5.)

Note: The terms ‘ऊरी’ etc also get the निपात-सञ्ज्ञा by 1-4-56 प्राग्रीश्वरान्निपाताः and hence the अव्यय-सञ्ज्ञा by 1-1-37 स्वरादिनिपातमव्ययम्।

(2) कृ + क्त्वा । By 3-4-21 समानकर्तृकयोः पूर्वकाले – The affix ‘क्त्वा’ is used following a verbal root which denotes a prior action relative to that of another verbal root, provided the agent of both the actions is the same. In the present example the later action (having the same agent – ‘wise’) is प्रतायते (‘is displayed.’)

(3) अलौकिक-विग्रह: –
ऊरी + कृ क्त्वा । By 2-2-18 कुगतिप्रादयः – The indeclinable ‘कु’, terms having the designation ‘गति’ (ref. 1-4-60 गतिश्च etc) as well as the terms ‘प्र’ etc. (ref. 1-4-58 प्रादयः) invariably compound with a syntactically related term and the resulting compound gets the designation तत्पुरुष:।
Note: The अनुवृत्ति: of नित्यम् (invariably) comes down from the prior सूत्रम् 2-2-17 नित्यं क्रीडाजीविकयोः।

(4) By 1-2-43 प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् – the term ‘ऊरी’ gets the designation उपसर्जनम् because in the सूत्रम् 2-2-18 (which prescribes the compounding) the term कुगतिप्रादयः ends in the nominative case. Hence the term ‘ऊरी’ is placed in the prior position in the compound as per the सूत्रम् 2-2-30 उपसर्जनं पूर्वम्‌ – In a compound a term which has the designation ‘उपसर्जन’ should be placed in the prior position.

Note: ‘ऊरी + कृ क्त्वा’ gets the designation प्रातिपदिकम्‌ by 1-2-46 कृत्तद्धितसमासाश्च।

(5) ऊरी + कृ ल्यप् । By 7-1-37 समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ – When the affix ‘क्त्वा’ occurs at the end of a compound, it is replaced by ‘ल्यप्’ provided the prior member of the compound is a अव्‍ययम् other than ‘नञ्’ (ref. 2-2-6).
Note: As per 1-1-56 स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ, the substitution ‘ल्यप्’ (in place of the affix ‘क्त्वा’) inherits the property of being a कित् (having the letter ‘क्’ as a इत्) affix with the designation of कृत् (by 3-1-93) and आर्धधातुकम् (by 3-4-114.)

(6) ऊरी + कृ य । अनुबन्ध-लोपः by 1-3-3 हलन्त्यम्, 1-3-8 लशक्वतद्धिते and 1-3-9 तस्य लोपः।

Note: 1-1-5 क्क्ङिति च prevents 7-3-84 सार्वधातुकार्धधातुकयोः from applying.

(7) ऊरी + कृ तुँक् य By 6-1-71 ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् – When followed by a कृत् affix which is a पित् (has the letter ‘प्’ as a इत्), a short vowel takes the augment ‘तुँक्’। As per 1-1-46 आद्यन्तौ टकितौ, the augment ‘तुँक्’ joins after the short vowel ‘ऋ’।

(8) ऊरी + कृ त् य । अनुबन्ध-लोप: by 1-3-3 हलन्त्यम्, 1-3-2 उपदेशेऽजनुनासिक इत् and 1-3-9 तस्य लोपः।

= ऊरीकृत्य ।

‘ऊरीकृत्य’ gets the अव्यय-सञ्ज्ञा by 1-1-40 क्त्वातोसुन्कसुनः with the help of 1-1-56 स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ। This allows 2-4-82 to apply below.

(9) ऊरीकृत्य + सुँ (default) । By 4-1-2 स्वौजसमौट्छष्टाभ्याम्भिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङसिँभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप्।

(10) ऊरीकृत्य । By 2-4-82 अव्ययादाप्सुपः – The feminine affix आप् and सुँप् affixes that are prescribed after a अव्ययम् take the लुक् elision.

Questions:

1. Commenting on the सूत्रम् 1-4-61 ऊर्यादिच्विडाचश्च (used in step 1) the तत्त्वबोधिनी says – च्विडाचौ कृभ्वस्तियोगे विहितौ, तत्साहचर्यादूर्यादीनामपि तत्रैव गतिसंज्ञा। माधवादिग्रन्थे तु ‘आविःप्रादुःशब्दौ मुक्त्वा, अन्येषां करोतिनैव योगे गतिसंज्ञा’ इति स्थितम्। Please explain.

2. Can you spot two षष्ठी-तत्पुरुष: compounds in the verses?

3. Which कृत् affix is used to derive the feminine प्रातिपदिकम् ‘नीति’ (seen in the form नीति: (प्रथमा-एकवचनम्) in the verses)?

4. Where has the सूत्रम् 2-2-6 नञ्‌ been used in the commentary?

5. Which सूत्रम् justifies the use of a fifth case affix in the form ब्राह्मणादित्वात् used in the commentary?

6. How would you say this in Sanskrit?
“Having accepted Śrī Rāma’s sandals, Bharata returned to Ayodhyā.”

Easy questions:

1. In the fourth quarter of Chapter Six of the अष्टाध्यायी can you find the सूत्रम् which prescribes the substitution ‘आ’ in the form प्रतायते? (Hint: The अनुवृत्ति: of ‘आत्’ runs down from 6-4-41 विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌ to 6-4-45 सनः क्तिचि लोपश्चास्यान्यतरस्याम्।) What is the alternate form for प्रतायते?

2. From which verbal root is the form विस्तार्यते (used in the commentary) derived?

Categories: Sanskrit Grammar

Online Tutor for all Subjects and Curriculum in India - www.teachertutor.org - Chennai, Tamil Nadu

Sanskrit Jobs - Mon, 09/07/2015 - 19:06
Political Science, PR/ Advertising, Psychology, Sanskrit, Sociology, Statistics, M.Arch - Architecture,. Please apply online on our website rather than respond...
From Jobsindia.com - 07 Sep 2015 13:36:52 GMT - View all Chennai jobs
Categories: Other Language Links

Hindi and Sanskrit Teacher - Centrum Leap - Hyderabad, Andhra Pradesh

Sanskrit Jobs - Mon, 09/07/2015 - 19:06
To be effectively prepared for each lesson plan i.e. read plans, attend curriculum related workshops and seek clarification, if necessary. Be aware of the
From Jobsindia.com - 07 Sep 2015 13:36:49 GMT - View all Hyderabad jobs
Categories: Other Language Links

Words: Vaha (Sanskrit), Vehere (Latin)

Sathya Samhitha - Mon, 09/07/2015 - 15:37
In saMskRtam, vaha is to flow or to carry. In the s’rI sUktam, we tell agni to bring lakSmI. “Avaha!” River flow is nadi pravAham. Vehicles are vAhanAs. Things that carry us. In telugu and kannaDa, the word and it’s derivatives are used as is, with the same meaning. There is an additional interesting usage: … Continue reading Words: Vaha (Sanskrit), Vehere (Latin) →
Categories: Other Language Links

Support Reporters without Borders

Sanskrit Central's Facebook Group - Mon, 09/07/2015 - 15:26
Every year, some 500 journalists are arrested, 1000 assaulted or threatened, and over 500 media outlets censored. Freedom of information is the foundation of any democracy. Yet almost half of the world’s population is still denied it. Support Reporters without Borders. (This is a promoted post on an unregistered Wallflux-feed)
Categories: Social Network Pages

Wallflux RSS demonstration (live)

Sanskrit Central's Facebook Group - Mon, 09/07/2015 - 15:26
You are viewing content through a demonstration-version of the Wallflux of the SanskritCentral-Facebook group. To remove this notice, and get access to the live Wallflux-feed, register it at https://www.wallflux.com/
Categories: Social Network Pages

Photo: Sampadananda

Sanskrit Central's Facebook Group - Mon, 09/07/2015 - 15:26
Sampadananda Mishra shared his photo to the group: SanskritCentral.
Categories: Social Network Pages

Easy-peasy reStructuredText-converter

Sanskrit Central's Facebook Group - Mon, 09/07/2015 - 15:25
Wallflux Clearinghouse provides a rich text to reStructredText-converter. Partly because we use it ourselves, partly because rst is very transparent in displaying where links are going, and the format of choice for email messages: https://clearinghouse.wallflux.com/rst/ (This is a promoted post on an unregistered Wallflux-feed)
Categories: Social Network Pages

Photo: Sampadananda

Sanskrit Central's Facebook Group - Mon, 09/07/2015 - 15:25
Sampadananda Mishra shared his photo to the group: SanskritCentral.
Categories: Social Network Pages

Photo: Sampadananda

Sanskrit Central's Facebook Group - Mon, 09/07/2015 - 15:25
Sampadananda Mishra shared his photo to the group: SanskritCentral.
Categories: Social Network Pages

Photo: Sampadananda

Sanskrit Central's Facebook Group - Mon, 09/07/2015 - 15:25
Sampadananda Mishra shared his photo to the group: SanskritCentral.
Categories: Social Network Pages

Global Mission International School, Sanskardham, Ahmedabad Teaching, Non-teaching Careers 2015 - Global Mission International School, Sanskardham - Ahmedabad, Gujarat

Sanskrit Jobs - Mon, 09/07/2015 - 12:10
Hindi, Sanskrit, English. Global Mission International School, Sanskardham, Ahmedabad Teaching, Non-teaching Careers 2015....
From Indiastudychannel.com - 07 Sep 2015 06:40:24 GMT - View all Ahmedabad jobs
Categories: Other Language Links

Yogasūtra 4.1-11

Yogasūtra 4.1-11#TraducciónSánscritoEspañol #Sanskrit1ª versión 06/09/2015
जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥४-१॥janman-auṣadhi-mantra-tapas-samādhi-jāḥ siddhayaḥ ||4-1||
जन्मन्-औषधि-मन्त्र-तपस्-समाधि-जाः nacimiento-hierba-encantamiento-austeridad/observancia-concentración/meditación-nacidos TP nom. f. pl. सिद्धयः perfecciones/logros nom. f. pl.
Los poderes sobrenaturales son producto del nacimiento, de(l uso de) hierbas, de(l uso de) encantamientos, de la austeridad, de la concentración.
✯✯✯✯✯
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात् ॥४-२॥jāti-antara-pariṇāmaḥprakṛti-āpūrāt ||4-2||
जाति-अन्तर-परिणामःestado de existencia-interior-alteración/transformación TP nom. m. sg. प्रकृति-आपूरात् materia-abundancia/caudal TP abl. m. sg.
La transformación del estado de existencia interior se produce por el flujo de la materia.
✯✯✯✯✯
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् ॥४-३॥nimittam aprayojakam prakṛtīnāmvaraṇa-bhedaḥ tu tataḥ kṣetrika·vat ||4-3||
निमित्तम् causa nom. n. sg.अप्रयोजकम् no eficiente/sin proposito nom. n. sg. प्रकृतीनाम् de potencialidades naturales gen. f. pl. वरण-भेदः muralla/terraplén-perforación/ruptura TP nom. m. sg. तु pero/aun/sino indecl. ततः entonces/a continuación indecl. क्षेत्रिक·वत् agricultor-como comp. indecl.
(No) es la causa eficiente de las potencialidades de la naturaleza sino un abridor de canales como el agricultor.
✯✯✯✯✯
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रा ॥४-४॥nirmāṇa-cittāniasmitā-mātrāt ||4-4||
निर्माण-चित्तानिmedida/forma/creación-razones/pensamientos TP nom. n. pl. अस्मिता-मात्रात्experiencia de sí mismo-solo por/enteramente/medida TP abl. n. sg.
Los pensamientos de formas determinadas surgen enteramente de la individualidad.
✯✯✯✯✯
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् ॥४-५॥pravṛtti-bhedeprayojakam cittam ekam anekeṣām||4-5||
प्रवृत्ति-भेदे avance/progreso/actividad-expansión/apertura/partición TP loc. m. sg. प्रयोजकम् causante nom. n. sg. चित्तम् conciencia/pensamiento nom. n. sg. एकम् una nom. n. sg. अनेकेषाम् de distintos/variados gen. n. pl.
La conciencia es una, causante de muchas durante el desarrollo de actividades.
✯✯✯✯✯
तत्र ध्यानजमनाशयम् ॥४-६॥tatra dhyāna-jam anāśayam ||4-6||
तत्र en ello/allí indecl. ध्यान-जम् meditación-nacido TP nom. n. sg. अनाशयम् sin-el conjunto de meritos y demeritos KD nom. n. sg.
En ello, tiene lugar [esa conciencia] nacida de la meditación sin el conjunto de méritos y deméritos.
✯✯✯✯✯
कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ॥४-७॥karma-aśukla-akṛṣṇamyoginaḥ trividhamitareṣām ||4-7||
कर्म-अशुक्ल-अकृष्णम् acción-no blanco-no negro TP nom. n. sg. योगिनःde seguidor del Yoga gen. m. sg. त्रिविधम् el de tres tipos nom. n. sg. इतरेषाम् de los otros adj. pron. gen. m. pl.
[La conciencia] no es (de color) ni blanco ni negro en la acción del seguidor del Yoga, (la conciencia) de los otros es (de) triple (color en la acción).
✯✯✯✯✯
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् ॥४-८॥tataḥ tat-vipāka-anuguṇānām eva abhivyaktiḥ vāsanānām||4-8||
ततः entonces/a continuación indecl. तत्-विपाक-अनुगुणानाम् eso-consecuencia/efecto-de acuerdo/correspondiente TP gen. m. pl. एव * indecl.अभिव्यक्तिः manifestación nom. f. sg. वासनानाम्de recuerdos subconscientes gen. f. pl.
Luego de su correspondiente efecto existe ciertamente la manifestación de los recuerdos subconscientes.
✯✯✯✯✯
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् ॥४-९॥jāti-deśa-kāla-vyavahitānāmapi ānantaryam smṛti-saṃskārayoḥeka-rūpa·tvāt ||4-9||
जाति-देश-काल-व्यवहितानाम् de posición/rango-lugar-tiempo-interposiciones/divisiones TP gen. n. pl. ppp vi ava √ dhā अपि también/aun/incluso indecl. आनन्तर्यम् secuencia/ininterrupción nom. n. sg. स्मृति-संस्कारयोः de memoria-impresión mental DV gen. m. du. एक-रूप·त्वात् desde uno-formación KD abl. n. sg.
A pesar de las interposiciones en cuanto a rango, lugar y tiempo, no hay interrupción de la memoria y la impresión mental a causa de (su) similitud.
✯✯✯✯✯
तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् ॥४-१०॥tāsāmanādi·tvam ca aśiṣaḥnitya·tvāt ||4-10||
तासाम् de esos pron. dem. gen. f. pl. अनादि·त्वं estado sin comienzo nom. n. sg. च y conj. अशिषः de deseo/aspiración gen. f. sg. नित्य·त्वात् desde eternidad abl. n. sg.
Y su [de las impresiones mentales] condición es sin comienzo a causa de la eternidad del deseo.
✯✯✯✯✯
हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥४-११॥hetu-phala-āśraya-ālambanaiḥsaṃgṛhīta·tvāt eṣāmabhāve tat-abhāvaḥ||4-11||
हेतु-फल-आश्रय-आलम्बनैःpor causa-fruto/efecto-sustrato/asiento-objeto/razón DV inst. n. pl. संगृहीत·त्वात् desde recolección/captura/gobierno/control abl. n. sg. एषाम् de estos pron. dem. gen. m. pl. अभावे en no existenca/aniquilación loc. m. sg. तत्-अभावः eso-no existencia TP nom. m. sg.


Hay no existencia de esa [la conciencia] en la aniquilación de estas [impresiones mentales] surgidas de la articulación por causa, efecto, sustrato y objeto.


Categories: Other Language Links

Words : ra, raja , rajas in sanskrit

Sathya Samhitha - Mon, 09/07/2015 - 07:36
We have heard that the Egyptian name for the Sun-God is “ra”. The meanings of ra in saMskRta are given below. We have fire, heat, love and speed among others. raja means, that which is born of ra. So that could be brightness, passion and so on. Thus can the word rajas be derived. I … Continue reading Words : ra, raja , rajas in sanskrit →
Categories: Other Language Links

Academic Coordinator ,8 - 13 years exp , Ahmedabad, Bengaluru / Bangalore, Noida/Greater Noida

Samskrut Jobs - Mon, 09/07/2015 - 00:00
Job-Astro Consultants - 1. ) Should have experience of working as Academic Coordinator handling Teachers of classes 1st to 8th. 2. ) Teaching experience of 8 years with reputed schools in any subject ( English , Math , Science , Social Science , ...
Categories: Other Language Links

Samarth Shiksha Samiti Careers September 2015 Teachers - Samarth Shiksha Samiti - New Delhi, Delhi

Sanskrit Jobs - Sun, 09/06/2015 - 11:55
TGT for Maths- Science, Hindi- Sanskrit and English- Social Studies. Samarth Shiksha Samiti Careers September 2015 Teachers Vacancy....
From Indiastudychannel.com - 06 Sep 2015 06:25:43 GMT - View all New Delhi jobs
Categories: Other Language Links

M.M Public School Delhi Careers 2015 Teachers - M.M Public School Delhi - New Delhi, Delhi

Sanskrit Jobs - Sun, 09/06/2015 - 11:55
TGT- Sanskrit and Hindi. M.M Public School Delhi Careers 2015 Teachers Vacancies....
From Indiastudychannel.com - 06 Sep 2015 06:25:21 GMT - View all New Delhi jobs
Categories: Other Language Links

Chanting : Clear Waters

Sathya Samhitha - Sun, 09/06/2015 - 09:44
Any karma  causes turbulence. Brings the mud back up to the surface. So you look at your mind and see the sand, broken shells and bugs… When all is settled, and the mind is clear, then it reflects the infinite. When we chant mid duty or mid activity, the thoughts are related to that. Everyday … Continue reading Chanting : Clear Waters →
Categories: Other Language Links

Pages

Subscribe to Sanskrit Central aggregator