Sanskrit Blogs

Sanskrit blog : Chandrika-54

Simple Sanskrit - Sat, 09/10/2016 - 16:29
चन्द्रिका-५४
नृपनिदेशधरैः हि तथैव साप्रकटिता नगरे मणिपादुका ।युवतयोह्ययतन्त समुत्सुकाःचरणमानमभूत्पृथु पादुकात् ॥ २०४ ॥
श्रुतवती नरपस्य सुनिश्चयं नृपभटान् स्वगृहं समुपाहरत् ।निजपदेन कला मणिपादुकाम् समधिरोढुमुमां समचूचुदत् ॥ २०५ ॥
 रमयितुं जननीमिव निश्चिता अयतताप्तुमशक्यमुमा वृथा । क्व तनुगात्रवती मणिपादुका क्व पृथुलः चरणः जडयोषितः ॥ २०६ ॥
- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A Fairy tale)-53

Simple Sanskrit - Sat, 09/03/2016 - 16:55
चन्द्रिका-५३
व्यलपतित्थमवेक्ष्य स पादुकां  कथमसि त्वमिहाद्य निशामुखे ।सुमपदां स्खलितां च विसृज्य ताम् उपवने पदपांसुभिरावृता ॥ १९९ ॥
कथय कुत्र गता मम हृत्प्रियाकथय नाम कुलं च मम स्त्रियाः ।कथमहो मम मानसनायिकांपथि विहाय वने न विलज्जसे ॥ २०० ॥
इतरथा न भवेत्तव दर्शनंमम गतिर्हि भवेदतिदुस्सहा । नियतिरेव गतस्य तु कारणंलघयसि त्वमिमां मम वेदनाम् ॥ २०१ ॥
निजसुतं विलपन्तमनर्गलंसपदि सान्त्वयितुं धरणीपतिः।अवदतात्मज मा भव कातरःप्रियतमामचिरात्परिणेष्यसे ॥ २०२ ॥   - - - -       http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Pro/ Sripati Tantri { Audio } PERCEPTION OF VISHNU _ From the Vedas till the Purānas.mp4

Sanskrit Net Loka - Tue, 08/30/2016 - 11:22
2016-08-28 11.03 PERCEPTION OF VISHNU _ From the Vedas till the Purānas.mp4 - Google Drive
ಪ್ರೊ/ ಶ್ರೀಪತಿ ತಂತ್ರಿ { Audio } -ವಿಷ್ಣು - ವೇದಗಳಿಂದ  ಪುರಾಣಗಳ ವರೆಗೆ
Categories: Sanskrit Blogs

manurapyaaha !

surendra.shastram - Sun, 08/28/2016 - 22:04
//श्रीः//

मनुरप्याह -

निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः /
तस्य शास्त्रेSधिकारोSस्ति ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् //

योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम् /
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः //

ततो ध्येयमिदम् -

समाजस्य समुद्धारो न बुद्ध्या न च तर्कतः /
विज्ञानशिल्पतो नापि स तु वेदनिषेवणात् //
वेदो हि पूर्वजः सर्वधर्माणामेव नो भुवि /
सर्वेषां मूलमैक्यं स मातेव बोधयिष्यति //
वैदिकं जीवनं वस्तु सामरस्यसुखोदयम् /
सर्वेषु मित्रचक्षुर्नो विश्वमैत्रीं समाहरेत् //
ॐ नमो ब्रह्मणे कृत्वा स्वार्पणं यद् दिने दिने /
सन्ध्याकाले कथं भूयात् कामक्रोधादिर्दुर्ग्रहः ? //
बहुज्ञानेन को लाभो मस्तिष्कस्यैव भारदम् /
ज्ञात्वा'ल्पमपि कर्तव्यं कर्ता पण्डित उच्यते //

सु मो मिश्रः / 
Categories: Sanskrit Blogs

vedavidyaalayaH !

surendra.shastram - Sun, 08/28/2016 - 14:05
ॐ 

प्रतिग्रामं पञ्चके वा ग्रामाणां यज्ञमण्डपः /
वेदविद्यालयोपेतः स्याद्वै श्रोत्रियमण्डितः //

सन्ध्यास्वाध्यायसंस्काराः संस्कृतञ्च दिने दिने /
शिक्षेरन् तत्र जनता आबालवृद्धसज्जनाः  //

शिखा सूत्रं शिखी शाखा चतुष्कं न हि यस्य भोः /
कुत्रत्यं तस्य विप्रत्वं जातिब्राह्मण एव सः    //

ब्राह्मणैरुद्धृतं राष्ट्रं न्यक्कृतं ब्राह्मणेन किम् /
तस्मिन्नुन्नीयमाने स्याद्राष्ट्रवैभवसौरभम्  //

विद्यायोनितपोगुप्तो ब्राह्मणो जयति क्षितिम् /
योनिमात्रेण  भोवादी  यथा  बुद्धेन  भाषितम्   //

सु मो मिश्रः /

  
Categories: Sanskrit Blogs

braahmaNasya tu lakshaNam

surendra.shastram - Sun, 08/28/2016 - 13:39
ॐ 

सन्ध्यास्वाध्यायसंस्काराः संस्कृतं च चतुष्टयम् /
दिने  दिने  प्रकुर्वाणो  द्विजन्मा  केन  जीयते    // 

द्विजत्वं सर्वसुलभं तपः कष्टं परं नृणाम् /
वेदज्ञा बहुधा लोके पञ्चषा विरला द्विजाः //

रोप्यन्ते पादपा दिक्षु दीक्षितो ब्राह्मणो वटुः /
स वटः पादपः केन रोप्यते ब्रह्मसत्फलः //

सन्ध्ययात्मानमभ्येति स्वाध्यायेनाखिलं जगत् /
संस्कारैः संस्कृततनुः संस्कृतेनार्यतां व्रजेत्   //

सु मो मिश्रः /
Categories: Sanskrit Blogs

shriNuyaama vadema paThema bhoH !

surendra.shastram - Sun, 08/28/2016 - 13:08
ॐ 
शृणुयाम वदेम पठेम भोः 
विदधीम लिखेम च भारतीम् /
जगती भवतीह समर्चिता 
श्रुतिगिरा गुरुभारतगौरवम् // 

सु मो मिश्रः 
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika ( A Fairy tale)-52

Simple Sanskrit - Sat, 08/27/2016 - 16:39
चन्द्रिका-५२
गृहमेत्य रथादवातरत्वनिता यावदहो तिरोऽभवत् ।सकलः रथवाजिसारथि-प्रकरस्तावदतर्क्यमायया ॥ १९५ ॥
वसनं च दुकूलनिर्मितं सहसा दासजनोचितं क्षणात् ।अभवत् मणिरत्नभूषणा-न्यगमन् मन्त्रहतान्यदृश्यताम् ॥ १९६ ॥
सुतया सह नर्तनाङ्गणात्गृहमेत्य स्वनियोगतत्पराम् ।अवलोक्य जहर्ष चन्द्रिकाम् गतशङ्का स्वसुखोद्यता कला ॥ १९७ ॥x x xनृपसुते स्मरमार्गणदारितेविलपति प्रिययैव विनाकृते ।नृपभटाः त्वरया हि समानयन्उपवनाधिगतां मणिपादुकाम् ॥ १९८ ॥- - - -http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chanrika ( A Fairy tale)-51

Simple Sanskrit - Sat, 08/20/2016 - 16:00
चन्द्रिका-५१
अथ नर्तनहर्षसागरेप्लवमाना सहसा ससाध्वसम् ।घनगर्जितवत्भयावहंव्यशृणोत्घोरनिशीथदुन्दुभिम् ॥ १९१ ॥
हरिणीव मृगेन्द्रगर्जन-श्रवणार्ता झटिति प्रमुच्य सा ।नृपपुत्रकरं भयद्रुतातमनापृच्छ्य दधाव मण्डपात् ॥ १९२ ॥
अवितर्कितनिर्गमात् स्त्रियाः           मतिशून्ये भवति त्रिविक्रमे ।स्मृतवत्यथ देवतावचःस्वरथं प्राद्रवदार्तभामिनी ॥ १९३ ॥
अगमद्वनिता यदा द्रुतंव्यगलत् स्फाटिकवामपादुका ।त्वरयाकुलमानसाबला  न वराकी तदबुधत् रथोन्मुखा ॥ १९४ ॥
- - - -http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

भाति मे भारतम् (हिन्द मी ताबदम्)

Balramshukla's Blog - Tue, 08/16/2016 - 22:57


कविवरेण्यानाम् आचार्यरमाकान्तशुक्लानां निदेशेन तदीयस्य विश्रुत-भाति मे भारतमिति-गीतस्य समानवृत्तेन पारसीकानुसर्जनप्रयासः–
ترانه ی معروف سانسکریت را سعی کردم که به زبان فارسی هموزن ترجمه کنم. تقدیم به دوستان گرامی در مناسبت روز استقلال کشور عزیز ما…….
هند می تابدم هند می تابدم
بر زمین دم به دم هند می تابدم
हिन्द मी ताबदम् हिन्द मी ताबदम्
बर ज़मीन् दम् ब दम् हिन्द मी ताबदम् ॥ ध्रुवपदम् ॥
(मेरा भारत प्रकाशित हो रहा है, मेरा भारत चमक रहा है
पृथ्वीतल पर मेरा भारत प्रकाशित हो रहा है ।)
१–
از ازل تا ابد از کران تا کران از زمین تا سما از کهان تا مهان
از سمد تا صنم از عرم تا عجم بر زمین دم به دم هند می تابدم
अज़ अज़ल् ता अबद् अज़ करान् ता करान् अज़् ज़मीन् ता समा अज़ कहान् ता महान्
अज़ समद् ता सनम् अज़ अरब ता अजम् बर ज़मीन् दम् ब दम् हिन्द मी ताबदम्
(सृष्टि के प्रारम्भ से अनन्तकाल तक, इस छोर से लेकर उस छोर तक
धरती से आकाश तक, आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त
मूर्त से लेकर अमूर्त तक अरब से लेकर अजम तक
पृथ्वीतल पर मेरा भारत प्रकाशित हो रहा है)
२–
رودهایش ز تسنیم و کوثر روان کوههایش که بوسنده ی آسمان
خاکساری و نازش بیاموزدم بر زمین دم به دم هند می تابدم
रूदहायश ज़ि तस्नीमो क़ौसर रवान् कूहहायश कि बूसन्दे ये आसिमान्
ख़ाकसारी व नाज़िश मियामूज़दम् बर ज़मीन् दम् ब दम् हिन्द मी ताबदम्
(इसकी नदियां जो स्वर्ग की तस्नीम और कौसर नदियों से प्रवहमानतर हैं
इसके पर्वत जो आकाश का चुम्बन करने वाले हैं
मुझे एक साथ विनम्रता तथा स्वाभिमान की शिक्षा देते हैं
पृथ्वीतल पर मेरा भारत प्रकाशित हो रहा है)


३–
گلستانش پر از گلبن و بلبلان چون دل عاشقان پر ز آتشرخان
هردهان میکده هز دلی جام جم بر زمین دم به دم هند می تابدم
गुल्सितानश पुर अज़ गुल्बुनो बुल्बुलान् चून् दिले आशिक़ान् पुर ज़् आतिशरुख़ान्
हर लबी मैकदे हर दिली जामे जम बर ज़मीन् दम् ब दम् हिन्द मी ताबदम्
(इसके उपवन पुष्पित वृक्षों और चिडियों से ऐसे भरे हैं
जैसे प्रेमियों के हृदय उज्ज्वलमुख प्रेयसियों से भरे होते हैं
प्रत्येक अधर यहां मधुशाला और हर हृदय जामे जमशेद है
पृथ्वीतल पर मेरा भारत प्रकाशित हो रहा है)
४–
با خرامیدن بچگان چمن با جوانان ناز و سکندرشکن
با همه دانش پیر تسبیحدم بر زمین دم به دم هند می تابدم
बा ख़रामीदने बच्चेगाने चमन् बा जवानाने नाज़ो सिकन्दरशिकन्
बा हमे दानिशे पीरे तस्बीह दम् बर ज़मीन् दम् ब दम् हिन्द मी ताबदम्
(अपनी वाटिका के खेलते हुए बच्चों
सिकन्दर को मात देने वाले स्वाभिमानी जवानों
और, शुद्धवृत्ति वाले ज्ञानवृद्धों के साथ
पृथ्वीतल पर मेरा भारत प्रकाशित हो रहा है)


५–
ای خداوند بخشنده و مهربان باد هندوستان رشک عرش و جنان
فارغ از فتنه و جور و ظلم و ستم در زمین دم به دم هند می تابدم
ऐ ख़ुदावन्दे बख़्शन्दे ओ मेह्रबान् ! बाद हिन्दोस्तान् रश्के अर्शो जिनान्
फ़ारिगज फ़ित्ने ओ जौरो ज़ुल्मो सितम् बर ज़मीन् दम् ब दम् हिन्द मी ताबदम्
(हे क्षमाशील एवं परम दयालु परमेश्वर!
भारत उपद्रव अत्याचार धृष्टता तथा अन्याय से रहित होकर
स्वर्गलोकों के लिये ईर्ष्या का विषय बना रहे
पृथ्वीतल पर मेरा भारत प्रकाशित हो रहा है )


Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog : Chandrika ( A Fairy tale)- 50

Simple Sanskrit - Sat, 08/13/2016 - 16:13
चन्द्रिका-५० 
प्रसभं विचकर्ष किं बलात्अथवा तामवहत् भुजान्तरे ।स्वयमेव गतानुसृत्य तंक्षणमुग्धा न किमप्यवैत्तदा ॥ १८७ ॥
शशिरश्मिसुधाभिरञ्जितेवरनृत्योचितभव्यकुट्टिमे ।नृपपुत्रेण सहोत्सवप्रियासविलासं प्रणनर्त चन्द्रिका ॥ १८८ ॥
नृपपुत्रसुहृद्गणैः सहप्रणनर्तुः प्रमदाः समुत्सुकाः ।न हि कापि भवत्यतर्पितातरुणोत्साहमयं नृपाङ्गणम् ॥ १८९ ॥
किमुवाच मिथस्त्रिविक्रमःकिमभूतात्महृदुत्थमुत्तरम् ।सुतरां न हि वेत्ति चन्द्रिकाक्षणिके स्वर्गसुखे परिप्लुता ॥ १९० ॥
- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

धातुः भू

Having compiled words from कृ-धातुः, another धातु, which would have large number of words would be धातुः भू.

सुबन्ताः – भवतः 4’4 (Here it is षष्ठी-एकवचनम् of the pronoun भवत्) प्रभविष्णु 13’16 भावना 2’66 भूमिः [भवन्त्यस्मिन् भूतानि, भू-मि किच्च वा ङीप्] 7’4 भूमौ 2’8 विभूतिमत् 10’41

तिङन्ताःलटि – अभिभवति 1’40 प्रभवति 8’19 प्रभवन्ति 8’18, 16.9 भवति 1’44, 2’61, 3’14, 4’7, 4’12, 6’2, 6’17, 6’42, 7’23, 9’31, 14’3, 14’10, 14’21, 17’2, 17’3, 17’7, 18’12 भवन्ति 3’14, 10’5, 16’3 संभवन्ति 14’4 भवतः 14’17 (Here it is लटि प्रथमपुरुषे द्विवचनम् of धातुः भू) संभवामि 4’6, 4’8 भवामि 12’7 अभविता 2’20 (so taken in शाङ्करभाष्यम् in place of भविता)लङि – अभवत् 1’13 लृटि – भविष्यति 16’13 भविष्यन्ति 11’32 भविष्यामि 7’26 भविष्यामः 2’12लोटि – भवेत् 1’46, 11’12 भव 2’45, 6’46, 8’27, 9’34, 11’33, 11’46, 12’10, 18’57, 18’65णिचः लोटि – भावयत 3’11 भावयन्तु 3’11 लुङि – (अ)भूः 2’47

कृदन्ताःक्त – अधिभूतम् 8’1, 8’4 भूतम् 10’39 भूतानि 2’28, 2’30, 2’34, 2’69, 3’14, 3’33, 4’35, 7’6, 7’26, 8’22, 9’5, 9’6, 9’25, 15’13, 15’16 भूतानाम् 4’6, 10’5, 10’20, 10’22, 11’2, 13’15, 18’46 भूतेषु 7’11, 8’20, 13’16, 13’27, 16’2, 18’21, 18’54 णिचः क्त – संभावितस्य 2’34 क्त्वा – भूत्वा 2’20, 2’35, 2’48, 3’30, 8’19+, 11’50, 15’13, 15’14 ल्यप् – अभिभूय 14’10 घञ् – उद्भवः 10’34 प्रभवम् 10’2 प्रभवः 7’6 9’18, 10’8 भवः 10’4 संभवः 14’3 भावे घञ् as per Apte’s dictionary (वा णिचः घञ् ? my doubt) – भावः 2’16, 8’4, 8’20, 18’17 भावाः 7’12, 10’5 भावम् 7’15, 7’24, 8’6, 8’9, 8’11, 18’20 भावैः 7’13 भावेषु 10’17 सनः (?) शतृ – भविष्यताम् 10’34 णिचः शतृ – भावयन्तः 3’11 तृच् – भविता 2’20, 18’69 (in शाङ्करभाष्यम् in 2’20 the word is taken to be अभविता) क्तिन् – भूतिः 18’78 विभूतिभिः 10’16 विभूतिम् 10’7, 10’18 विभूतीः 10’19 विभूतीनाम् 10’40 विभूतेः 10’40

सामासिकाः प्रातिपदिकशःभव अक्षरसमुद्भवम् 3’15 अन्नसंभवः 3’14 अमृतोद्भवम् 10’27 कर्मसमुद्भवः 3’14 कामक्रोधोद्भवम् 5’23 तृष्णासङ्गसमुद्भवम् 14’7 तेजोंशसंभवम् 10’41 देहसमुद्भवान् 14’20 प्रकृतिसंभवान् 13’19 प्रकृतिसंभवाः 14’5 ब्रह्मोद्भवम् 3’15 भवाप्ययौ 11’2 संकल्पप्रभवान् 6’24 रजोगुणसमुद्भवः 3’37 भवन [भू-आधारे ल्युट्] आब्रह्मभवनात् 8’16 भुवन [भवत्यत्र, भू-आधारादौ-क्थुन्] आब्रह्मभुवनात् 8’16) भविता अभविता 2’20 भाव अप्रतिमप्रभावः 11’43 ईश्वरभावः 18’43 कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 2’7 अभावः 2’16, 10’4 आत्मभावस्थः 10’11 नानाभावान् 18’21 भावसमन्विताः 10’8 भावसंशुद्धिः 17’16 मद्भावम् 4’10, 8’5, 14’19 मद्भावाय 18’18 महानुभावान् 2’5 यज्ञभाविताः 3’12 यत्प्रभावः 13’3 विमूढभावः 11’49 सद्भावे 17’26 सर्वभावेन 15’19, 18’62 साधुभावे 17’26 स्वभावजम् 18’42, 18’43, 18’44+ स्वभावजा 17’2 स्वभावजेन 18’60 स्वभावनियतम् 18’47 स्वभावः 5’14, 8’3 भाव + भव स्वभावप्रभवैः 18’41 भावित आत्मसंभाविताः 16’17 भाव + भावित तद्भावभावितः 8’6 भावयत् अभावयतः 2’66 भाविन् मद्भाविनः 9’25 भूतअज्ञानसंभूतम् 4’42 अपरस्परसंभूतम् 16’8 जीवभूतः 15’7 जीवभूताम् 7’5 भूतगणान् 17’4 भूतग्रामम् 9’8, 17’6 भूतग्रामः 8’19 भूतप्रकृतिमोक्षम् 13’34 भूतभर्तृ 13’16 भूतविशेषसङ्घान् 11’15 भूतसर्गौ 16’6 भूतस्थः 9’5 भूतादिम् 9’13 भूतेज्याः 9’25 भूतेश 10’15 भूतभृत् 9’5 भूतमहेश्वरम् 9’11 महाभूतानि 13’5 सर्वभूतस्थम् 6’29 सर्वभूतस्थितम् 6’31 सर्वभूतहिते 5’25, 12’4 सर्वभूतात्मभूतात्मा 5’7 सर्वभूतानाम् 2’69, 5’29, 7’10, 10’39, 12’13, 14’3, 18’61 सर्वभूतानि 6’29, 7’27, 9’4, 9’7, 18’61 सर्वभूताशयस्थितः 10’20 सर्वभूतेषु 3’18, 7’9, 9’29, 11’55, 18’20 साधिभूताधिदैवम् 7’30भूति आत्मविभूतयः 10’16, 10’19 भूत + भाव भूतपृथग्भावम् 13’30 भूत+भावन भूतभावन 10’15 भूतभावनः 9’5 भूत+भाव+भव भूतभावोद्भवकरः 8’3

विचारणीयाः Do these words also have derivation from धातुः भू ? – भु प्रभुः 5’14, 9’18, 9’24 प्रभो 11’4, 14’21 विभुम् 10’12 विभुः 15’15 भुवि 18’69 अद्भुत अत्यद्भुतम् 18’77 अद्भुतम् 11’20, 18’74, 11’76 अनेकाद्भुतदर्शनम् 11’10

-o-O-o-


Categories: Sanskrit Blogs

Pages

Subscribe to Sanskrit Central aggregator - Sanskrit Blogs