Other Language Links

आत्मन्, राजन्, नामन्, जगत्,सरित् आदि

आत्मन्, राजन्, नामन्, जगत्,सरित् आदि

(http://www.hindigyanganga.com/%E0%A4%AF%E0%A5%82o-%E0%A4%AA%E0%A5%80o-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%95%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-12-%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%80/%E0%A4%B6%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%A6-%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA/)
1.आत्मन् (आत्मा) पुल्लिंगविभक्तिएकवचनव्दिवचनबहुवचनप्रथमाआत्माआत्मानौआत्मान:व्दितीयाआत्मानम्आत्मानौआत्मन:तृतीयाआत्मनाआत्मभ्याम्आत्मभि:चतुर्थीआत्मनेआत्मभ्याम्आत्मभ्य:पंचमीआत्मन:आत्मभ्याम्आत्मभ्य:षष्ठीआत्मन:आत्मनो:आत्मानाम्सप्तमीआत्मनिआत्मनो:आत्मसुसम्बोधनहे आत्मन् !हे आत्मानौ !हे आत्मान:!
राजन्
2.राजन् (राजा) पुल्लिंगविभक्तिएकवचनव्दिवचनबहुवचनप्रथमाराजाराजानौराजान:व्दितीयाराजानम्राजानौराज्ञ:तृतीयाराज्ञाराजभ्याम्राजभि:चतुर्थीराज्ञे` राजभ्याम्राजभ्य:पंचमीराज्ञ:राजभ्याम्राजभ्य:षष्ठीराज्ञ:राज्ञो:राज्ञाम्सप्तमीराज्ञि,राजनिराज्ञो:राजसुसम्बोधनहे राजन्!हे राजानौ !हे राजान:!
नामन्
3. नामन् (नाम) नपुंसकलिंगविभक्तिएकवचनव्दिवचनबहुवचनप्रथमानामनामनी ,नाम्नीनामानिव्दितीयानामनामनी, नाम्नीनामानितृतीयानाम्नानामभ्याम्नामभि:चतुर्थीनाम्नेनामभ्याम्नामभ्य:पंचमीनाम्न:नामभ्याम्नामभ्य:षष्ठीनाम्न:नाम्नो:नाम्नाम्सप्तमीनाम्नि,नामनिनाम्नो:नामसुसम्बोधनहे नाम, हे नामन्!हे नामनी,नाम्नी!हे नामानि!
जगत्
4. जगत् (संसार) नपुंसकलिंगविभक्तिएकवचनव्दिवचनबहुवचनप्रथमाजगत्जगतीजगन्तिव्दितीयाजगत्जगतीजगन्तितृतीयाजगताजगद्भ्याम्जगद्भि:चतुर्थीजगतेजगद्भ्याम्जगद्भ्य:पंचमीजगत:जगद्भ्याम्जगद्भ्य:षष्ठीजगत:जगतो:जगताम्सप्तमीजगतिजगतो:जगत्सुसम्बोधनहे जगत्!हे जगती!हे जगन्ति !
सरित्

5.सरित् (नदी) स्त्रीलिंगविभक्तिएकवचनव्दिवचनबहुवचनप्रथमासरित्सरितौसरित:व्दितीयासरितम्सरितौसरित:तृतीयासरितासरिद्भ्याम्सरिद्भि:चतुर्थीसरितेसरिद्भ्याम्सरिद्भ्य:पंचमीसरित:सरिद्भ्याम्सरिद्भ्य:षष्ठीसरित:सरितो:सरिताम्सप्तमीसरितिसरितो:सरित्सुसम्बोधनहे सरित् !हे सरितौ !हे सरित: !सर्वनाम शब्द1.सर्व (सब) पुल्लिंगविभक्तिएकवचनव्दिवचनबहुवचनप्रथमासर्व:सर्वौसर्वेव्दितीयासर्वम्सर्वौसर्वान्तृतीयासर्वेणसर्वाभ्याम्सर्वै:चतुर्थीसर्वस्मैसर्वाभ्याम्सर्वेभ्य:पंचमीसर्वस्मात्सर्वाभ्याम्सर्वेभ्य:षष्ठीसर्वस्यसर्वयो:सर्वेषाम्सप्तमीसर्वस्मिन्सर्वयो:सर्वेषुसर्व (सब ) स्त्रीलिंगविभक्तिएकवचनव्दिवचनबहुवचनप्रथमासर्वासर्वेसर्वा:व्दितीयासर्वाम्सर्वेसर्वा:तृतीयासर्वयासर्वाभ्याम्सर्वाभि:चतुर्थीसर्वस्यैसर्वाभ्याम्सर्वाभ्य:पंचमीसर्वस्या:सर्वाभ्याम्सर्वाभ्य:षष्ठीसर्वस्या:सर्वयो:सर्वासाम्सप्तमीसर्वस्याम्सर्वयो:सर्वासुसर्व (सब ) नपुंसकलिंगविभक्तिएकवचनव्दिवचनबहुवचनप्रथमासर्वम्सर्वेसर्वाणिव्दितीयासर्वम्सर्वेसर्वाणितृतीयासर्वेणसर्वाभ्याम्सर्वै:चतुर्थीसर्वस्मैसर्वाभ्याम्सर्वेभ्य:पंचमीसर्वस्मात्सर्वाभ्याम्सर्वेभ्य:षष्ठीसर्वस्यसर्वयो:सर्वेषाम्सप्तमीसर्वस्मिन्सर्वयो:सर्वेषु2.इदम् (यह ) पुल्लिंगविभक्तिएकवचनव्दिवचनबहुवचनप्रथमाअयम्इमौइमेव्दितीयाइमम्, एनम्इमौ, एनौइमान्,एनान्तृतीयाअनेन,एनेनआभ्याम्एभि:चतुर्थीअस्मैआभ्याम्एभ्य:पंचमीअस्मात्आभ्याम्एभ्य:षष्ठीअस्यअनयो:,एनयो:एषाम्सप्तमीअस्मिन्अनयो:,एनयो:एषुइदम् (यह ) स्त्रीलिंगविभक्तिएकवचनव्दिवचनबहुवचनप्रथमाइयम्इमेइमा:व्दितीयाइमाम्इमे, एनेइमा:, एना:तृतीयाअनया , एनयाआभ्याम्आभि:चतुर्थीअस्यैआभ्याम्आभ्य:पंचमीअस्या:आभ्याम्आभ्य:षष्ठीअस्या:अनयो:,एनयो:आसाम्सप्तमीअस्याम्अनयो:,एनयो:आसुइदम् (यह) नपुंसकलिंगविभक्तिएकवचनव्दिवचनबहुवचनप्रथमाइदम्इमेइमानिव्दितीयाइदम्, एनत्इमे , एनेइमानि,एनानितृतीयाअनेन,एनेनआभ्याम्एभि:चतुर्थीअस्मैआभ्याम्एभ्य:पंचमीअस्मात्,द्आभ्याम्एभ्य:षष्ठीअस्यअनयो:,एनयो:एषाम्सप्तमीअस्मिन्अनयो:,एनयो:एषुनोट- एतत् (एत) ,किम्(क) सर्वनाम शब्दों के रूप ‘यत्’ सर्वनाम के समान होते हैं |3.यद् (जो) पुल्लिंगविभक्तिएकवचनव्दिवचनबहुवचनप्रथमाय:यौयेव्दितीयायम्यौयान्तृतीयायेनयाभ्याम्यै:चतुर्थीयस्मैयाभ्याम्येभ्य:पंचमीयस्मात् ,द्याभ्याम्येभ्य:षष्ठीयस्यययो:येषाम्सप्तमीयस्मिन्ययो:येषुयद् (यह) स्त्रीलिंगविभक्तिएकवचनव्दिवचनबहुवचनप्रथमायायेया:व्दितीयायाम्येया:तृतीयाययायाभ्याम्याभि:चतुर्थीयस्यैयाभ्याम्याभ्य:पंचमीयस्या:याभ्याम्याभ्य:षष्ठीयस्या:ययो:यासाम्सप्तमीयस्याम्ययो:यासुयद् (यह) नपुंसकलिंगविभक्तिएकवचनव्दिवचनबहुवचनप्रथमायत्येयानिव्दितीयायत्येयानितृतीयायेनयाभ्याम्यै:चतुर्थीयस्मैयाभ्याम्येभ्य:पंचमीयस्मात्याभ्याम्येभ्य:षष्ठीयस्यययो:येषाम्सप्तमीयस्मिन्ययो:येषु
सरित्
Categories: Other Language Links

हनुमान-1. बाल हनुमान ने उगते सूरज को खाया. -- एक अविश्वसनीय गाथा के बनने की कथा

DNA of Words - Sat, 07/22/2017 - 02:17
Hanuman-1. Child Hanuman eats the rising Sun -- Making of an incredible legend   भारतीय संस्कृति में हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं हैं. हनुमान जी में अतुलित बल है. उनसे बड़ा गुणी कोई और नहीं है. वह ज्ञानियों में सबसे पहले ज्ञानी हैं. गोस्वामी तुलसी दास जी ने हनुमान जी की स्तुति में 'हनुमान चालीसा' लिखा था. इसमें एक दोहा और चालीस चौपाईयां हैं. प्रतिदिन करोड़ों हिन्दू 'हनुमान चालीसा' का राजेंद्र गुप्ता Rajendra Guptahttp://www.blogger.com/profile/01811091966460872948noreply@blogger.com4
Categories: Other Language Links

Teacher- Sanskrit - Aryan Institution - Bangalore, Karnataka

Sanskrit Jobs - Thu, 07/20/2017 - 15:42
Looking for Sanskrit Teacher for 1-12th Standard Students. ₹10,000.00 to ₹40,000.00 /month.... ₹10,000 - ₹40,000 a month
From Indeed - Thu, 20 Jul 2017 10:12:05 GMT - View all Bangalore, Karnataka jobs
Categories: Other Language Links

First 3 yearly Report Part 1-5

Part 1Kaushalam Trust
Before the beginningThe idea for Kaushalam Trust had its seed perhaps in my Training in Sanskrit way back with my grandfather Dr Balram Sadashiv Agnihotri who was a great scholar of Sanskrit and philosophy. My grandmother had marvellous teaching methods and she trained mein many soft and hard skills. I still recall vividly my first recitation of Atharva Sheersha at the age of four at a school function where she had presided.My mother who had an informal Sanskrit training with him, often kindled my imagination by reciting beautiful Sanskrit Shlokas and at times by coupling the ideas of Sanskrit granthas with modern theories of Physics, Ecology and Biodiversity.Later mother started to put up together her ideas for Revival of Sanskrit and elicited the views of many of her colleagues, often sharing them all with me. Finally she persuaded me to create the Trust, and agreed to work for it as its concept-builder and chief patron.The approach for Kaushalam Trust is to elicit partnership from all the thousands of scholars who are working in isolation all over the world. By facilitating their networking, we can pave way for useful research for modern problems, based on our old wisdom found in the Granthas.The name Kaushalam comes fromयोगः कर्मसु कौशलम्the pronouncement madein BhagwadGeeta which is the first text of the world that puts work-efficiency on the highest pedestal by proclaiming that being work-efficient is being a YOGIthat is someone inUNION with GOD. According to Indian philosophy knowledge is gained only through daily-life experiments and self-experience -- Anubhooti is the word which is not translatable. Anubhooti comes only through everyday practice. Hence the importance of यमand नियमas pronounced in Patanjal Yogsutra. These experimentations have influenced and determined the Indian life-style in past. If we wish to explore the knowledge then gained, then Sanskrit being the language of Granthas is a powerful tool – and yet only a tool. The actual recapitulation of knowledge can come only through high degree of research, covering a large variety of subjects from Agriculture to Ecology to Psychology to Astronomy to Physics to Cosmology and so on. Unto this, we three, but mostly mother and grandfather have been exploring various aspects of Research rigorously for some years before registering the Trust. For this very first “Progress report” of the Trust, where the Trustees have decided to put up a combined three year report, I invite my mother to narrate briefly the preparatory efforts from year 2000 onwards. There will not be another appropriate space and occasion to put that on record. Towards the goal of research, I invite you all to join hand in our efforts. Over to the Chief Patron and Trustees for the formal Report.
          ---- Hrishikesh Mehendale-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PaPart 2
A Brief Narrative of the preparatory work done during 2000-2008.Leena Mehendale, Chief PatronLegacy– (Add about Smt Leela Agnihotri and Dr M A Mehendale)The prime inspiration behind my approach to Revival of Sanskrit came from my father Dr. Balram S. Agnihotri, retired Professor and Research Guide of Mithila Sanskrit Research Institute Bihar. He was a great scholar of Sanskrit, Philosophy and Jyotish. A believer in Geeta and Patanjal Yogshastra, he daily practised Yog, Pranayam, Dhyan. He introduced us to these techniques as well and to the practise of daily recital of BhagawadGeeta and taught us to look deeply into this book for any complex situation in life. Through his travels and his students who later spread throughout India, he had developed a PAN- vision on revival of Sanskrit which we inculcated a sour Legacy.Born at Dharangaon, District Jalgaon (Maharashtra)in 1916, he completed his schooling at P.R. High School, Dharangaon,and moved to H.P.T. College, Nashik for graduation. Then he moved to S.P. College, Pune for post graduation in Sanskrit. Realising that the college teaching through English was missing the spirit, he took private lessons from a well known traditional scholar shri Arjunwadkar. Then he went again to HPT, Nasik for his second postgraduation in Philosophy and thereafter joined Kaivalyadham Yog Institute as a faculty for Yog philosophy. The institute funded him for his PhD from Bombay University at Wilson College Mumbai under prof Welankar. He took his Doctorate in 1948 on "Investigations of Yoga and its implication found in Vedic Literature" Simultaneously he studied yogasan and Jyotish.Events flowed. First the doctorate, then marriage with Leela Namjoshi of Devrukh, then getting 3 children, brief spells of working as teacher and principal at schools in Khandwa and Vyara , followed by three years of lecturership in Hitkarini College Jabalpur. Somewhere in between he got an offer from Columbia Univ to join as a prof of Sanskrit, but looking at the old age of his father, he rejected the offer. In 1959 he joined as Professor in the prestigious Mithila Sanskrit Research Institute, Darbhanga of Govt of Bihar, dedicated for postgraduate studies in Sanskrit and Philosophy. During his 20 year long tenure, many students benefitted by his teachings, while 17 students obtained their PhD under his guidance. Grooming all three children to brilliant academic career (two in the IAS, one a leading doctor), providing a steady anchor point to Maharashtrian and south Indian community in Bihar, pursuing his own studies of the rich philosophy texts, both Eastern and Western, and endearing all with his expertise and free guidance on Astrology, he was a well respected and well consulted personality with innumerable friends.These were very productive years as he travelled a lot, attended several Oriental Conferrences, wrote for their journals, completed a Treatise on Kadambari of Banbhatta (published by Choukhamba Publication Varanasi) We had yearly summer vacation visits to Maharashtra and particularly the ancestral house at Dharangaon. Here he held a one-month long session of daily pravachan, on Geeta, Dnneshwari and Tulsi Ramayan for the community. He continued this unbroken practice from 1959 till 1997. He was a regular speaker on Upanishads and other texts at Akashwani Jalgaon. During all these years hundreds of people benefitted by his knowledge of Asrological predictions coupled with the Mantra-Deeksha that he gave for deriving benefits of Astrological aspects. He looked at Astrology as a scientific study, to be persued with extreme truthfulness and without charging fees. This was an important aspect that influenced us children to the core values of truthfulness, scientific outlook, rigorous study, thinking of community and contentment. He would discuss vital importance of research and documentation in Astrology as distinct and yet integral part of Astronomy. Our travels with him helped us to develop a Pan-India outlook, especially as regards Cultural Unity of this land. It helped me to personally connect with several Sanskrit scholars all over India.His published works include
 • Kadambari Kathasar : A trilingual commentary ( Published by Choukhamba Publishers Varanasi)
 • Patanjal Yogsutra
 • Sankhyakarika
 • Yogatrayi - A comparison between three upanishda - Kath, Mandukya and Shwetashwatar
 • Buddhiyoga - The exhibitory sermons of Bhagwadgita.
 • Ten journals in All India Oriental Conferences.
 • A large number of articles and research papers written regularly for "Dyaneshwar" quarterly, newspapers and AIR.
 • At the ripe age of 88, he was enthusiastic to recite the complete Bhagwadgita in his vibrant, resonant voice - this is now available in CD format. Later, this also formed part of "Sanrakshan Yoga", a TV serial dedicated to work efficiency and energy efficiency. The video CD is also now available.
 • For 36 years, he gave 1 month discourse on Dyaneshwari and Bhagwadgita for the locals of his native village Dharangaon.


Being an astute devotee of Krishna, he undertook the Pandharpur Wari in 1986 and 1987. This meant travelling on foot alongwith other devotees from Dharangaon to Pandharpur – a journey of 22 days. He discussed in details the social implications of such wari and inspired us to look at such traditions as a source of very many reforms and positive enenrgy. He similarly brought to our attention, a maligned tradition of pandas at various pilgrim places. Their technique of keeping Vanshaval of a host of families visiting these places and the huge data in their collection are subjects and source for social studies and research in Genetics. For such studies it is necessary to promote simultaneous expertise in both the tradtional knowledge and modern sciences. Towards that goal, it is also necessary to have interdisciplinary study – a technique which is presently absent in Indian system of Education. He would often discuss the need to revamp our College syllabi so as to introduce hard-core texts like Artha Shatra, Patanjal Yogsutra, Charak Sutra etc. In 2000, he expressed his wish to write a book explaining the Yogsutra for undergraduate students. Hrishikesh undertook the responsibility to publish it. This initiative led to more books on his favorite subjects namely SankhyaKarika, Yogtrayi (combined study of Katha, Shetashwatar and Mandukya Upanishad) and finally a voluminous book “Buddhiyog- The exhibitory sermons of Bhagawad Geeta”. They were all published by Hrishikesh.In 2004, Dr. Agnihotri, then 88 years of age, agreed to travel Pune-Delhi for recording of BhagwadGeeta. This was arranged at the studio of Shri Bhutani, someone already in tune with our goal of bringing Sanskrit more vigorously on audio-visual platform. We did the master audio recording in Dr Agnihotri's flawless, tireless and impressive voice. This has now remained as a permanent treasure for Kaushalam Trust and for anyone who wishes to learn BhagawadGeeta. Another goalpost was reached when we were able to produce a serialised audio-visual program Sanrakshan Yog, in which the theme was to highlight the Geeta message of Yogah Karmasu Kaushalam as the key for energy conservation and Environment Protection. This 78-episode serial was telecast on a weekly basis on Astha channel, and will remain as another archival treasure for Kaushalam Trust. Dr. Agnihotri was an expert Astrologer, a practitioner of Ashtang Yoga Sadhana, especially Yogasana, Pranayam and Dhyana. Till the very end, he maintained good health and a fit and active life style.A small illness causing weakness, a short spell of fever and fatigue, finally took him to the Ultimate Long Journey, from which he would not return. An avid traveler, he had visited many parts of India and and even spent 6 months in U.K. But, once on the path of no return, he now will live only in the memory of his many friends and well wishers.I must mention the role of my mother Shrimati Leela Agnihotri, who always persuaded me towards output. Having been blessed by God with so much good environment, and suitable circumstances, what are our efforts to give back to the society ? With this question, she would ask us to do something more despite our very arduous jobs which themselves required high degree of work-efficiency, honesty, commitment and vision. The trust owes its creation to her persuation. A significant role was also played by my Uncle-in-Law, Dr M A Mehendale, a great scholar of Sanskrit,Prakrit, Mahabharat, Nirukta and Avesta. At the ripe age of 99, heis always available for all small and big querries, be it about the concepts or about the experts who have persuaded and studied those concepts.


Part 3
Preparing for Various dimensions of Reviving Sanskrit and Sanskriti1. Early discussions on the theme –The Concept paper Revival of Sanskrit, which is included as a part of this report, was circulated amongst various scholars and the theme was personally discussed with stalwarts such as Dr Karan Singh, Dr Sarojini Mahishi, Dr MA Mehendale, Shri Shrikrishna Arjunwadkar, Dr Udaykant Mishra, Shri Kutumbshastri, Dr Panchmukhi, Dr N. Gopalaswami, Dr Shanta Shastri, Dr. Garge, Dr Vachaspati, Shri Chamu Krishna Shastri, Shri Shirish Kawde etc. A variety of strategies and possible research areas emerged. These discussions would continue over coming years too.2. Contributions of Peer groupsA series of brainstorming sessions was undertaken regarding small and big action-points aimed at Revival of Sanskrit. Major focus was on creation of study material and using Media. Peer groups such as my IAS colleagues, co-workers of my office, younger Sanskrit scholars, students of various branches possessing a variety of skills, writers, etc gave multifarious inputs. Major short-term focus was decided to be TV serials and the following paper emerged from those discussions --A Trust and a TV serial as step 1of the plan for Revival of Sanskrit
For benefiting from the vast treasure of knowledge available in Sanskrit, a holistic approach and a dedicated mission is needed. Registration of Trust and creation of a TV serial on Sanskrit emerged as step 1 of a bigger plan. TheTrust should pursue Mission objectives namely --
1) Preserve and study this ancient huge knowledge bank.
2) Felicitate experts and those who have preserved the knowledge in various ways.
3) Propogate learning, teaching and use of Sanskrit.
4) Associate with modern tools and take forward the knowledge in Sanskrit.
5) Consolidate this vast treasure from its scattered sources – Let all scholars be connected.
6) Authenticate by testing, importantpremises available from Sanskrit Granthas. Easiest to try this isin Ayurved which is still a continuing health-tradition and its Granthas statethese premises in more concrete terms. Manymore premises in mathematics, science, astronomy, geography, social sciences too should be put to rigoruos research.
7) Bring out areas where the premises can be applied in modern science and societal functions so as to create assets for future
Abigger plan, beyond TV Serial is required for Connectivity and Research aspects. TV serial will have to be used as a tool to approach them.3. Registration of TrustDuring this journey two anchors, namely Shri Mukund Kulkarni and Smt Vrunda Gupte were continuously available for discussing all suggested concepts, their viability and implemetability. Finally, they also accepted the Trusteeship, a burden of Trust, to be carried out to the best of their ability. Accordingly the Trust was registered in 2008. 
Part 4Some Guiding ConceptsA. Role of Media-Today Sanskrit is at crossroads. Though Indian Constitution mentions it as one of the Modern Indian Languages, Sanskrit speaking population in the country has vastly dwindled. There is, however, a need to sustain the currency of Sanskrit at various levels given that it is the Mother language of a majority of Indian and world languages. It is thefountainhead of our culture and its rich literature still holds attraction for many a scholars. Most important, its study at a deeper level has a lot to offer to modern Indian knowledge, be it Mathematics, Ayurveda, Yoga, Grammar, Linguistics, Philosophy, Agriculture, Music, Social systems and even IT.
Traditional methods of retaining the currency of Sanskrit, let alone enhance it, have their own limitations, major among them beingtheir insulation from modern communication avenues and tools. We must learn to use modern communicationtechniques and explorepolicy initiatives neededto support such efforts. These techniques will have to adoptparallel processing approach, given the diverse nature of the audience interested in Sanskrit such as those engaging with it at a very basic and emotionallevel, those doing soat a deeper level of understanding and enjoyment, those using it in livelihood mode and those engaging with it at deepest levelfor research and enhancement of current knowledge. At one level, the scholars of the language may have to learn the state of the art IT methods while at the other, those at the forefront of professional IT pursuits will have to be fast-tracked into acquiring knowledge of the language with nuances relevant for their purpose.
While methods like telecast or broadcast will address certain issues, use of face-book, tweeter, U-tube, audio-visual learning and archiving, specialized blogs catering to various subjects will address more nuanced requirements. What we need is a policy and support environment that maximizes benefits of such efforts and a facilitating structure that takes modern communication methods to this ancient yet living language. And yet, it must be restated that there is no final substitute to “Gurumukhat Vidya” ie “Learning by being with a Guru ”. A detailed discussion on this subject is available at the website. www.kaushalamtrust.com.

B. Unified Indian Culture :A vast land called variously as Jamboodweep, Bharatvarsh, Aryavart had one characteristic – a certain set of values, सत्यान्वेषण, त्याग, अध्ययन,अचौर्य, अतिथी-धर्म,दान, संतोष etc. They created a socialsystem of cooperation,as depicted in सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, certain processes, skills and atruely decentralised economy tthrivingon principle of free, non-monetized flow of knowledge. An entire integral culture, irrespective of geographical boundaries of local rulers, that commonly inherited theseskills and values can be said to be Bharateey Sanskriti. It is important to note that these values deeply relate with Nature and Environment. There is a Role for cow and rivers and mountains and trees – in fact all these have been given a revered personality. Study of these subjects and Indian values represented in them is a subject of Research and will be taken up by the Trust. On the socio-psychological side, how values get inculcated, what practices they require, how was it achieved thousands of years back and continued therefrom, what are the contributions of our various Vrat and Anushthan in inculcating those values, is also a matter of research and application.D.Creating Hard and Soft Infrastructure for Training and practice of Curating, museology, conservation of cultural products, etc. This requires documenting and collaborating with such institutes as National Mansucript Mission and National projects of digital library of India. Trust will facilitate Study relating to Archiving, digitisation and conservation methods – syllabus for them. Also for relating Museums, Library and information science with Sanskrit.Knowledge of relevant Sanskrit Texts has to be imparted for preparing Culture catalogues, which include material objects, icons, languages and terminologies.E. Documenting Learning MethodologiesThe oldest living Indian Culture survived thanks to its unique teaching-learning traditions. There is need to study and document the following -
 • Interview Gurukuls whose students are learning traditional computational studies and artisan skills.
 • Interview young scholars of Badrayan sanmaan and other awardees.
 • Interact meaningfully with foreigners studying Sanskrit and critically editing Indian texts – how the traditional methods work with them.
 • Documenting Sanskrit learning skills from world over by picking up people who learnt sanskrit at home with forefathers, in a traditional Gurukuls, in Indian universities, in self study mode, in online studies, in various universitites abroad.
 • Lecture programs of scholars discussing different teaching learning methods so that more interaction is possible among the teachers and students and lovers of Sanskrit.
F. Sanskrit for YouthWhy would the youth learn Sanskrit ? One prominent reason is the growing of market economy. With MNCs wanting to capture Indian market and also trying to source their raw-material and production from India, they need a middle-management that can deal with both customers and workers in Indian languages. They would need to use icons, symbols and philosophies which are essentially Indian. Hence the knowledge of Sanskrit and its treasures of wisdom is necessary. This is also important because wherever they go in India these icons, symbols and philosophies are the same.
There is a second dimension. Many Youngsters are turning to Art and Art-forms, not merely the performance but also capturing the Art through camera, script-writing, and other activities. With a good subject knowledge, these are high career opportunities.That is why learning Sanskrit and becoming the champion of our rich cultural heritage are not very far from each other. Carreer Opportunities are available in the form of 1. Vacancies2. Fellowships3. National and Regional Research projects.4. For Heritage history, knowledge of many scripts emanating from Sanskrit is needed. Sadly there are not many competent scholars in India in this field.5. Appropriate Soft-ware development to transfer material from one Indian script (ancient and modern) to another. This requires knowledge of computer science, information technology and of Sanskrit and old scripts of Sanskrit.6. Buddhist and Jain studies are emerging to be a major area of study in Asia. A majority of Buddihsit texts are translated in Asian languages from Sanskrit and Pali. There are opportunities both in texts and supporting Softwares.
F.Involving Senior citizens,to once again build up the tradition of story-telling to strenthen the bond between tsenior citizens and their third generation. Stories of Mahabharat, the world’s largest epic can give material for a good beginning. Discussions have been initiated with some senior citizen groups in Pune.G. Role of house-wives, liabraries, Temple Pandits, students, publishers –All these seemingly non-technical groups have a role to play in revival of Sanskrit. Trust will work in direction.H. Scientific Terminology in Indian languages, This is a growing need to handle information explosion of products. Online sale of products, requires a scientific terminology as well easy communication. Content writing for science and technology in the area of pharmaceuticals and white goods etc. is a booming business. Content writing in regional languages is becoming important for product display, description and sale. India is emerging as large market and content writers have to work against dead lines. will be preferred over others. Those who have a base in Sanskrit can handle the new requirement in vocabulary for product descriptions as well as product technology in an efficient and timely manner. It will give them edge over other translators. It is for this objective that Universities in India and abroad will need to offer Sanskrit and Indian heritage related coursesI. Show-casing Role ModelsThere is huge scope to develop appropriate fora across India and the World where a student of Sanskrit can be benefited in terms of material advancement, intellectual satisfaction and contribution to nation. Role models such as Manjul Bhargava, Rajeev Sangal have shown how a profound understanding of Sanskrit Granthas and History of Science may be used to strategize the study of Sanskrit. Youth need concrete examples where inter-disciplinary courses to combine Sanskrit and classical studies with  IT, mathematics and other sciences and  can fetch them very good career options.
Part 5Trial Activities till 2008A. Publishing work of Dr Agnihotri --Between 2000 to 2004, Dr Agnihotri wrote 4 books namely, Patanjal Yogsutra, Sankhyakarika, Yogtrayi and Buddhiyog, which were published byHrishikesh. In 2004 we created professinal Audio CDs with his recited of BhagawadGeeta.B. AIR Jalgaon Akashwani has been vying to promote Sanskrit through its news-broadcasts and other programs. In 2006, I gave a series of 10 lectures on AIR Jalgaon, explaining the beauty and deep philosophy behind 10 Shlokas. These were then put on You Tube. C. Creation of TV serialsAlready some experience was collected through the effort of recording BhagawadGeeta, and integrating it with a serial on energy and environment efficiency and telecasting on a channel. Now was the time for brainstorming as well as preparatory action to explore how Kaushalam can facilitate Sanskrit serials on TV channels on a sustained basis which will allow active participation of large audience of all varieties. The serial would be part 1 of a bigger plan for holistic and multi-pronged strategies for revival of sanskrit. The discussions brought out the requirements of such serial.Suggested Name -- Sanskrit ki duniya
Design of the TV serial is very crucial as it must be educating and entertaining both.
It can be planned for 30 min. everyweek.
It has to be for various audience groups.
It can have SANSKRIT -PATH, a small self learning exercise, a segment to introduce an expert or a subject or a granth, a segment to suggest research ideas, a section for performing students, viewer-opinion and feedback etc.
It will ensure free flow of suggestions and large participation of audience, especially those who do not have much knowledge of Sanskrit but will seek to benefit.It will involve Students.Why a serial?
A weekly serial will keep our continuous presence before public.
Viewers like it as it offers tremendous flexibility to them, thus avoiding to make demands on their time – they may decide that it is very interesting and hence participate or see with interest and remember and talk to others, or see for entertainment and forget or ignore to see, but it will all be their wish.
Why and what shall we do for Sanskrit through the TV serial. ?
1. If Indians don’t do then who will do? Hence our decision
2. Sanskrit has a huge treasure of knowledge – to explore it
3. Today, this vast treasure of knowledge in Sanskrit can be accessed by only a few scholars, advancing in their age. We must facilitate and ensure the flow of their knowledge to appropriate receipients.
4. People interested in Sanskrit are of 3 categories –
· Peripheral learners, students etc who want some shlokas, some quick-learning lessons, a bit of grammar, and vocabulary so that when they read a small passage, they can savor its beauty and contents – Their attachment to Sanskrit is at Emotional level.
· Somewhat deep learner, not very keen on language itself but wanting to know from the vast treaure of knowledge contents in Sanskrit. Their attachment to Sanskrit is at Intellectual level.
· Great scholars, keen on attaining further heights as well as giving their acquired wisdom to others, researchers, institutions etc.
5. TV Serial should facilitate building up network among all those who are doing good work for Sanskrit. Hence emphasis will not be on telling the world that we are doing a great job but to tell world what all great jobs are being done by all those people for whom the network will be created.
6. why would the youth learn Sanskrit – 1 prominent reason is the growing of market economy. With MNCs wanting to capture Indian market and also trying to source their raw-material and production from India, they need a middle-management that can deal with customers and workers both in Indian languages. They would need to use icons, symbols and philosophies which are essentially Indian. Hence the knowledge of Sanskrit and its treasures of wisdom is necessary. Example I would like to quote is the high TRP for Aaj Tak’x program Tej Tare. This is also important because wherever they go in India these icons, symbols and philosophies are the same.I7. That is why learning Sanskrit and becoming the champion of our rich cultural heritage are not very far from each other.
8. Involve Senior citizens to once again build up the tradition of story-telling to build up the bond between them and their third generation. For this we shall begin with the stories of Mahabharat, the world’s largest epic.In a meeting held at Delhi, in 2007, a format was finalised for a 30 minute weekly program. Budget estimates were worked out. Name, language, anchor, opening song, script writing, stage setting etc were discussed.Towards a pilot episode, following clips were captured
 • Part Recording of Ved-Vidya Sammelan at Indore
 • Recording of first 10 lessons of Janen Sanskrit, Padhen Sanskrit
 • Recording by Shri Nishant Ketu on importance of Sanskrit
 • Recording with Vaidya Khadiwale on basic principles of Ayurved
 • Recording of ShantiPath by Maula Ali of Guntur
A series of discussions were held with DD Doordarshan and IGNOU on possibility of Collaboration between Trust and IGNOU for production of the TV serial for broadcasting on DD.D. Work on Inscript for bringing Bharteey Bhasha on Computers-I attended several conferences to put forth the need of using INSCRIPT for all Bharteey languages, Hindi Conf in Surinam in 2007 and in New York in 2009.This mission will continue further till many barriers are removed.E. Work on Charkha --Indian culture has evolved round two major occupations namely agriculture and textile. At a smallest scale, one can contribute in Textile by learning how to spin a Takli or Charkha. During the one-month long Pandhari Wari, lakhs of people who travel on foot to cross several hundred kilometers can be seen as a tremendous source of energy. If they spin yarn during these days while continuing Hari-Jaap, it will present a mind-boggling example of decentralised productivity. I discussed this with a large group of Warkaris from Parbhani and Beed and arranged a one-month takli training camp for ladies just before Wari. Then I also traveled with them from Pune to Saswad and discussed the concept with several other groups. During the night halt at Saswad, these ladies gave a demo and explained the concept before a large group of Warkaris. Yarn spun by these ladies was collected and later it was weaved by Nanded Khadi Centre into nearly 23 meters of cloth. This whole exercise received guidance and active support from Shri C. Dharmadhikari, retired HC Judge. The cloth was dedicated to Dynaneshwar mauli on the kartiki Ekadashi. Such efforts whether yielding instant results or not are useful social experiments which can shape up some good practices.A large volume of text exists to guide us regarding proper strategies for SAMRIDDHI through Agriculture, Textile and other Skills. Charkha or Takli spinning by the traditional Warkaris in Maharashtra during Ashadh pilgrim would remain as a challanging experiment in its organisation as well as in creating wealth. F. RC Chairman at Bhandarkar Institute, Pune –I had been a member of Bhandarkar Oriental Reseach Institute (BORI) for some time. For their 3-yearly elections of 2008, I filed the nomination, was elected and was further elected as the Chairman of Regulating Council. I accepted this as a part of promoting Sanskrit.---------------------------------------------------------------------------------
Report from Trustees-------------------(Following can be added after the Report from Trustees.)List of Trust SupportersLal Bahadur Shastri Univ. Of Sanskrit, and Dept of Sanskrit in Delhi Univ, Rashtriya Samskrit Sansthan Delhi and Mumbai, Scholars from all over India, Some interested staff members from PCRA (Delhi), GAD and ADF (Mantralaya, Mumbai) Many colleagues from IAS and otherwise, National School of Drama and some production houses of short films, Poets and Artists. Lot of trial activities were done to validate perceived Guiding Concepts. The Trustees are thankful to them all.------------------------------------------------------------------------------------------------Categories: Other Language Links

Vedartha Sangraham - Daily LIVE Pravachanam by u.Ve Sriman Rangaramanuja Swamy Varu

Pravachanam News - Sat, 07/15/2017 - 17:38

 Dear Bandhu,

   In Continuation to the discourses on Sri Ramanuja Works, We are
   starting New Pravachanam called Vedartha Sangraham. Its Written by
   Srimad Ramanujacharya.

   We are very fortunate to have this pravachanam by Sriman
   U.Ve.Samudrala Venkata Ranga Ramanujacharyulu (Shastra Ratnakara -
   Sahitya Vidya Praveena - JIVA Principal)

   Don't miss the opportunity.

   Conferrence details:

   From July 15th (Saturday) 2017 Daily (Mon Thru Fri)

   7.00 PM CST to 8.30 PM CST (Central)

   8.00 PM EST to 9.30 PM EST (Eastern)

   6.00 PM MST to 7.30 PM MST (Mountain)

   5.00 PM PST to 6.30 PM PST (Pacific)

   5.30 AM IST (INDIA TIME) - (16th July) Following Day

   Phone no.
+1-319-527-3169
   (NO ACCESS CODE REQUIRED)

   FROM INDIA & OUTSIDE USA : ‎DOWNLOAD MIXLR - Select LISTEN and Search
   for RAMANUJA

   Please share this info with your friends and families.

   If you DO NOT see the image please trust the address and view unsafe
   images.

   It is NOT any virus or any harmful image.

   If you still have questions please visit
www.pravachanam.com.

   Agamanaabhilashi
   Pravachanam.com Team

   

 

Email Address  
Categories: Other Language Links

Vedartha Sangraham - Daily Pravachanam in Telugu By Sriman Samudrala Venkata Ranga Ramanujacharya Swami

Pravachanam News - Sat, 07/15/2017 - 15:42

__ 

   Dear Bandhu,

   In Continuation to the discourses on Sri Ramanuja Works, We are starting New Pravachanam called Vedartha Sangraham. Its given by Srimad Ramanujacharya.

   We are very fortunate to have this pravachanam by Sriman U.Ve.Samudrala Venkata Ranga Ramanujacharyulu (Shastra Ratnakara - Sahitya Vidya Praveena - JIVA Principal)

   Don't miss the opportunity.

   Conferrence details:

   From July 15th (Saturday) 2017 Daily (Mon Thru Fri)

   7.00 PM CST to 8.30 PM CST (Central)

   8.00 PM EST to 9.30 PM EST (Eastern)

   6.00 PM MST to 7.30 PM MST (Mountain)

   5.00 PM PST to 6.30 PM PST (Pacific)

   5.30 AM IST (INDIA TIME) - (16th July) Following Day

   Phone no. +1-319-527-3169 (NO ACCESS CODE REQUIRED)

   FROM INDIA & OUTSIDE USA : ‎DOWNLOAD MIXLR - Select LISTEN and Search for RAMANUJA

   Please share this info with your friends and families.

   If you DO NOT see the image please trust the address and view unsafe images.

   It is NOT any virus or any harmful image.

   If you still have questions please visit
   www.pravachanam.com.

   Agamanaabhilashi
   Pravachanam.com Team

Email Address  
Categories: Other Language Links

VEDANARAYANASHTAKAM

VEDVIKAS - Fri, 07/14/2017 - 01:01
श्री:वेदनारायणाष्टकम्Vedanārāyaṇāṣṭakamआदिनाथाय देवाय  सच्चिदानन्दरूपिणे ।आदिमूलाय वन्द्याय  परमानन्ददायिने ॥   (१)ādināthāya devāya saccidānandarŪpie ādimŪlāya vandyāya paramānanda dāyine ॥ (1)  To the primordial God of the form of existence, consciousness and blissTo the worshipful root cause of all who bestows supreme bliss. अमृतामृतरूपाय कल्याणगुणशालिने ।अखिलजनपालाय     चतुर्वेदस्वरूपिणे ॥ (२)amtāmtarŪpāya kalyāṇaguaŚāline akhilajanapālāya caturvedasvarŪpie ॥ (2)
To the nectar of nectar and the abode of auspicious qualitiesTo the protector of all and of the form of the four Vedas.
मूलप्रकृतिरूपाय  मूलकारणकारिणे ।मुदामोदप्रमोदाय    मुकुन्दायमुरद्विषे ॥ (३)mŪlapraktirŪpāya mŪlakāraakārie mudāmodapramodāya mukundāya muradviṣe ॥ (3)
To the primeval material form and the source cause of the root causeTo the various manifestations of happiness who is Mukunda and the foe of the demon Mura.
धनधान्यप्रदात्रे च धैर्यैश्वर्यप्रदायिने ।धर्मचिन्ताप्रदात्रे च धर्मार्थकामदायिने ॥ (४)dhanadhānyapradātre ca dhairyaiŚvaryapradāyine dharmacintāpradātre ca dharmārthakāmadāyine (4)
To the bestower of wealth and grains who grants courage and all affluence.To the bestower of righteous thoughts  who grants righteousness, wealth and fulfilment of one’s desires.
जगत् रक्षणधुर्याय जगन्नाथस्वरूपिणे ।जलाग्निवायुरूपाय  जलजाप्रियकामिने ॥  (५)jagat rakaadhuryāya jagannāthasvarŪpiejalāgnivāyurŪpāya jalajāpriyakāmine ॥ (5)
To the protector of the Universe and the Supreme Lord of the UniverseTo one who is of the form of water, fire and air and the beloved Lord of MahalakmĪ.
श्रीधराय सुरेशाय श्रुतिस्मृतिस्वरूपिणे ।श्रीभूदेवीसमेताय  श्रीलक्ष्मीस्थिरवासिने ॥  (६)ŚĪdharāya sureŚāya ŚṛtismṛtisvarŪpie ŚĪ bhŪdevĪsametāya ŚĪlakṣmĪsthiravāsine ॥  (6)
To the Supreme who carries ŚṛĪdevĪ in his bosom and  the Lord of celestials who is of the form of Vedas and Smtis.To  the  Supreme in unison with ŚṛĪ and  BhŪdevĪ   and in whom  MahalakmĪ  eternally resides.
नमस्तुभ्यं हरेराम वेदनारायणाय ते ।नमस्तुभ्यं हरेकृष्ण हरे हरे नमो नमः ॥ (७)namastubhyam harerāma vedanārāyaṇāya te namastubhyam harekṣṇa hare hare namo namaḥ ॥ (7)
Salutations to thee Vedanārāyaṇa in the form of Rāma Salutations to thee in the form of Kṛṣṇa who is the manifestation of  Rādhā as well as  Hari and to thee my repeated salutations.
नमः पङ्कजनाभाय गोविन्दपरमात्मने ।नमः पङ्कजनेत्राय    पवित्रपरमेष्ठिने   ॥ (८)namaḥ paṅkajanābhāya govindaparamātmanenamaḥ paṅkajanetrāya pavitraparameṣṭhine ॥ (8)
Salutations to the lotus-navel Supreme descended as GovindaSalutations to the lotus-eyed Lord who is the personification of purity and glory.
इहचामुत्रलाभं च आधिव्याधिनिवारणम् ।यः पठेत् लभते नित्यं वेदनारायणाष्टकम् ॥ (९)ihacāmutralābham ca ādhivyādhinivāraam yaḥ pahet labhate nityam vedanārāyaṇāṭakam ॥ (9)
One who recites this Vedanārāyaṇāṣṭakamgets cured of all his mental agonies as well as  physical ailments and attains all auspiciousness in this world and thereafter in the Supreme Paramapadam.जय जय श्रीराधे
वेदनारायण मङ्गलम्
श्रियासहप्रमोदाय वेदनारायणाय ते ।सियाट्टिल् वासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्य मङ्गलम् ॥ (१)Śiyāsahapramodāya vedanārāyaṇāya te siyāṭṭil vāsine bhUyāt nityaŚĪr nitya maṅgalam ॥ (1) `  To the Supreme who delights devotees in the loving company of MahalakmĪ  who has manifested  in the form of  Vedanārāyaṇa To the Lord residing in sacred Seattle, to thee all auspiciousness forever.
जय जय श्रीराधे
Categories: Other Language Links

कज़िन (cousin) की घर वापसी – संस्कृत से अँग्रेज़ी में और वापस संस्कृत की बेटियों की गोद में

DNA of Words - Thu, 07/13/2017 - 18:01
कुछ दशक पहले ही, हम भारतीयों ने चाचा, ताऊ, फूफा, मामा और मौसा के लिए अँग्रेज़ी के शब्द ‘अंकल’ (uncle) को, और चाची, ताई, बुआ, मामी, और मौसी के लिए अँग्रेज़ी शब्द ‘आंटी’ (aunt/ auntie) को अपनाया था. इसी तरह अब हम चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा भाई या बहन के लिए अँग्रेज़ी के ‘कज़िन’ (cousin) शब्द को अपना चुके हैं. अँग्रेज़ लोग इस शब्द का उपयोग दूर के रिश्तेदार के रूप में भी करते रहे हैं. हम भी वैसा ही करराजेंद्र गुप्ता Rajendra Guptahttp://www.blogger.com/profile/01811091966460872948noreply@blogger.com5Delhi, India28.7040592 77.1024901999999228.2581432 76.457043199999916 29.1499752 77.747937199999924
Categories: Other Language Links

Homecoming of ‘cousin’ - from Sanskrit to English and back in the laps of Sanskrit’s daughters

DNA of Words - Thu, 07/13/2017 - 18:00
A few decades ago, we in India adopted the English words 'aunt' and ‘uncle’ in our languages. Now we have adopted another relationship word 'cousin'. The English have also used this word in the sense of a distant relative. We are doing the same and why not? Cousin can be spoken easily and just one word can replace several specific words for sons and daughters of maternal and paternal uncles andराजेंद्र गुप्ता Rajendra Guptahttp://www.blogger.com/profile/01811091966460872948noreply@blogger.com0Delhi, India28.7040592 77.1024901999999228.2581432 76.457043199999916 29.1499752 77.747937199999924
Categories: Other Language Links

The Sanskrit DNA of 'Friend'

DNA of Words - Tue, 07/11/2017 - 21:42
•Priyajana प्रियजन [Sanskrit, = dear person]  •Friyajana (p प > ph फ > f फ़) •Frijajana (y य > j ज) •Frijadana (j ज > d द as in Sanskrit words Jyoti ज्योति to Dyuti द्युति; vijyoti विज्योती to vidyut विद्युत् ) •Frijanada (interchange of sequence of letters d & n) •Frijond  [Gothic] •Frijojanan [Proto-Germanic]  •Friunt  [Middle High German]  •Freund [German]  •Friund [OldFrisianराजेंद्र गुप्ता Rajendra Guptahttp://www.blogger.com/profile/01811091966460872948noreply@blogger.com0New Delhi, Delhi, India28.6139391 77.20902120000005228.3907261 76.886297700000057 28.8371521 77.531744700000047
Categories: Other Language Links

తిరుపతి వేంకటకవుల రచనలు Tirupathi Venkata kavula rachanalu

Telugu Thesis - Mon, 07/10/2017 - 12:00
తిరుపతి వేంకటకవుల రచనలు Tirupathi Venkata kavula rachanalu


జంటకవులుగా చెళ్ళపిళ్ల వేంకటశాస్త్రిగారు, దివాకర్ల తిరుపతి శాస్త్రిగారు ఆంధ్రదేశమంతా తిరిగి వెలువరించిన తమ కవితా సుగంధాలను నేటికీ ......
"బావా ఎప్పుడు వచ్చితీవు?"
 " జెండాపై కపిరాజు " 
అంటూనో తెలుగువారందరూ నేటికీ ఆస్వాదిస్తూనే ఉన్నారు.
అటువంటి తిరుపతి వేంకటకవుల రచనలు తెలుగువారందరికీ దొరికినంతవరకు పంచుకోవాలనే ప్రయత్నం తెలుగుపరిశోధన చేస్తుంది. గతంలో
శతావధానసారము  ప్రకటించాము. ఇప్పుడు ........

వారి నాటకాలు
  
 1. పాండవ జననము (1901-1917)
 2. పాండవ ప్రవాసము
 3. పాండవ రాజసూయము
 4. పాండవ ఉద్యోగము
 5. పాండవ విజయము
 6. పాండవ అశ్వమేధము
 7. అనర్ఘ నారదము
 8. దంభ వామనము
 9. సుకన్య
 10. ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నము (1920-1922) 


అనేవి ఒకే సంపుటంలో కలిగిన 
             1. తిరుపతి వేంకటకవుల నాటకములు
            2.  గీరతము 
          ౩.  నానారాజ సందర్శనము
         4.   కలగూరగంప
        5.  కథలూ గాథలూ
      Categories: Other Language Links

దాసోజు జ్ఞానేశ్వర్ రచనలు Dasoju Gyaneshwar Rachanalu

Telugu Thesis - Mon, 07/10/2017 - 11:19
దాసోజు జ్ఞానేశ్వర్ రచనలు Dasoju Gyaneshwar Rachanalu

దాసోజు జ్ఞానేశ్వర్ గారు తెలంగాణలోని నల్లగొండ జిల్లాలో తెలుగు పండితులుగా ఉద్యోగబాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ కవితావ్యవసాయం చేస్తున్నారు. వారు రాసిన శ్రీదళంలో నల్గొండ జిల్లాలోని ప్రజల కష్టాలు అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. అందులో ఆయన ........
"శివుడిని పార్వతి హాలాహలాన్ని మింగడానికి అనుమతించిది ఎందుకో తెలుసా?" అని ప్రశ్నించి సమాధానం ఆయనే చెబుతారు -"అందులో ఎల్లాగూ ఫ్లోరైడ్ అయితే లేదు, అయితే మరేం ఫర్లేదు" అని అట.
ఈ మాటల్లో నల్గొండజిల్లా ప్రజలు ఫ్లోరైడ్ తో ఎంతగా బాధ పడుతున్నారో వ్యంజింపజేసారు. 
వారు రాసిన కవితాసంపుటాలను తెలుగుప్రజలకు అందరికీ అందించాలని తెలుగుపరిశోధన ప్రయత్నం చేస్తున్నది.
వాటిని దిగుమతి చేసుకోవాలంటే........
1. మిన్నంటి ఎగరటానికి
2. రణగీతం
Categories: Other Language Links

श्रीव्यास वन्दनम्

VEDVIKAS - Mon, 07/10/2017 - 02:43
चतुर्वेदस्वरूपाय   श्रीमतेधर्ममूर्तये ।ज्ञानभक्त्यवताराय व्यासाचार्याय वन्दनम् ॥जय जय श्रीराधे 
Categories: Other Language Links

Butchery Chef- The Anya Gurgaon - SOEG - Gurgaon, Haryana

Sanskrit Jobs - Fri, 07/07/2017 - 21:13
Meaning “different” in Sanskrit, Anya is the perfect name for this hotel, which presents worldly sophistication with a splash of Indian panache and contemporary...
From SOEG - Fri, 07 Jul 2017 15:43:25 GMT - View all Gurgaon, Haryana jobs
Categories: Other Language Links

Executive Assistant to MD- The Anya Gurgaon - SOEG - Gurgaon, Haryana

Sanskrit Jobs - Fri, 07/07/2017 - 21:13
Meaning “different” in Sanskrit, Anya is the perfect name for this hotel, which presents worldly sophistication with a splash of Indian panache and contemporary...
From SOEG - Fri, 07 Jul 2017 15:43:18 GMT - View all Gurgaon, Haryana jobs
Categories: Other Language Links

Sanskrit Teacher - Innappsys Technologies - Bangalore, Karnataka

Sanskrit Jobs - Fri, 07/07/2017 - 19:12
Wanted Sanskrit teachers for the school located near Ramamurthy Nagar. Qualification must be any degree....
From Indeed - Fri, 07 Jul 2017 13:42:45 GMT - View all Bangalore, Karnataka jobs
Categories: Other Language Links

Need teachers for home tuitions part time - MySmartPros.com - Gurgaon, Haryana

Sanskrit Jobs - Fri, 07/07/2017 - 19:07
Need teachers for home tuitions part time You can get tuitions your near by areas 1 to 2hrs only, earn handsome salary per hr Rs. 200 to Rs. 2000 or monthly ₹10,000 a month
From Indeed - Fri, 07 Jul 2017 13:37:45 GMT - View all Gurgaon, Haryana jobs
Categories: Other Language Links

Need teachers for home tuitions part time - MySmartPros.com - Bangalore, Karnataka

Sanskrit Jobs - Fri, 07/07/2017 - 19:07
Need teachers for home tuitions part time You can get tuitions your near by areas 1 to 2hrs only, earn handsome salary per hr Rs. 200 to Rs. 2000 or monthly ₹10,000 a month
From Indeed - Fri, 07 Jul 2017 13:37:45 GMT - View all Bangalore, Karnataka jobs
Categories: Other Language Links

Pages

Subscribe to Sanskrit Central aggregator - Other Language Links