Other Language Links

Programming Internship - Aganitha Cognitive Solutions - Hyderabad, Telangana

Sanskrit Jobs - Fri, 12/29/2017 - 00:59
Aganitha - countless in Sanskrit - highlights the limitless potential of artificial intelligence (AI) in transforming every area of business.... ₹12,000 a month
From Internshala - Thu, 28 Dec 2017 19:29:01 GMT - View all Hyderabad, Telangana jobs
Categories: Other Language Links

Teachers Required - KALYAN INTERNATIONAL SCHOOL - Muzaffarnagar, Uttar Pradesh

Sanskrit Jobs - Wed, 12/27/2017 - 18:42
Kalyan International School- a swiftly emerging school invites dedicated and energetic candidates for teaching Science, Maths, English, Computer, Sanskrit... ₹3,000 - ₹10,000 a month
From Indeed - Wed, 27 Dec 2017 13:12:12 GMT - View all Muzaffarnagar, Uttar Pradesh jobs
Categories: Other Language Links

వరూధినీ ప్రవరుల కథ

Rajamouli's Daily blog - Tue, 12/26/2017 - 03:23
                                               చాలా మందికి ప్రవరుడు గురించి గాని వరూధినీ గురించి కాని తెలియదు. కాని ఆసక్తి ఉంటుంది తెలుసుకొవాలని , అటువంటి వారెవరి కెవరికైన ఉపయోగ పడాలని భావిస్తూ నా  తొలి అనువాదం                 
                వరూధినీ ప్రవరాఖ్యుము    (This is our lesson in our high school or college I think. Just for recollection of poems I searched in internet and I translated the poetry into prose. I request you all to read this and give your comments….Raja Mouli Valmikam)
         (అల్లసాని పెద్దన గారి  ప్రవరాఖ్యము అను స్వారోచిష మనుసంభవము )
   {అరుణాస్పదపురం)   మ॥వరుణాద్వీపవతీ తటాంచలమున\న్‌ వప్రస్థలీ చుంబితాంబరమై, సౌధసుధాప్రభా ధవళిత ప్రాలేయరుఙ్మండలీహరిణంబై, యరుణాస్పదం బనఁగ నార్యావర్తదేశంబున\న్‌బుర మొప్ప\న్‌, మహికంఠహార తరళస్ఫూర్తి\న్‌ విడంబింపుచు\న్‌.            పూర్వము ఆర్యా వర్త దేశమలోని గంగా నది ఒడ్దున అరుణాస్పదమనే పురము గలదు. ఆ ఊరిలో గల విప్రులందరు మంచి విద్యా సంపన్నులు మరియు ఆచార పరాయణులు, దైవభక్తి, మరియు రాజభక్తి   కలవారు. ఆ ఊరిలో గల మహిళలు రంభ తిలోత్తమ వంటి అప్సరసలకంటే అందమైన వారు మరియు నాట్య కళా కోవిదులు.{ప్రవరుని గొప్ప తనము}ఉ॥ ఆ పురిఁ బాయకుండు మకరాంక శశాంక మనోజ్ఞమూర్తి, భాషాపరశేషభోగి, వివిధాధ్వర నిర్మల ధర్మకర్మ దీక్షాపరతంత్రుఁ, డంబురుహగర్భ కులాభరణం, బనారతాధ్యాపన తత్పరుండు, ప్రవరాఖ్యుఁ డలేఖ్య తనూవిలాసుఁడై.              ఆ అరుణాస్పదమనె ఆ పట్టణములో ప్రవరుడు అనే బ్రాహ్మణొత్తముడుండే వాడు. అతను మన్మధుని మించిన అందగాడు. మంచి భాషా ప్రావీణ్యము కలవాడు. నిత్యకర్మానుష్టానపరుడు. బ్రాహ్మణ జాతికి ఆభరణము లాంటి వాడు. ఎప్పుడు తన సమయానంతటిని జపతపధ్యానములందు అతిథి అభ్యాగతుల సేవలందు గడపెడి వాడు. ఆతని చక్కదనాన్ని చూసి వారకాంతలకు కూడ ఆతని పట్ల కోరిక ఉదయించి అతని పొందులేని జీవితం వ్యర్థము అని వాపొయేవారు. అతడు ఎప్పుడు తన  ఊరు వదలి వేరే గ్రామానికో పట్టణానికో పోయే వాడు కాదు.ఆతను యౌవన కాలములో ధనార్జన తో పాటు యాగాలు హోమాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన భార్య సోమిదమ్మ. భార్యా భర్తల మధ్య ఎడతెగని అనురాగము ఉండెడిది. ఆతనికి తల్లి తండ్రులందు కూడ భక్తి ఎక్కువే.         అతడు  ప్రతిరోజు   ఉషః కాలమున నే లేచి వెళ్ళి గంగానదిలో స్నానమాడి ఆ నదీతీరముననే సంధ్యావందనము సూర్యోపాసన కావించుకొని, ఇంటిలో పూజాహోమాదులకు కావల్సిన సమిధలు, పండ్లు, ధర్భలు నువ్వులు మొదలగు వస్తువులు సేకరించుకొని, ఉతికిన మడి దోతులు ధరించిన బ్రహ్మచారి శిష్యులు వెంటరాగా ఇంటికి వచ్చే వాడు. జనులందరు ఆ విప్రవరుని చూసి మెచ్చుకొనెడి వారు.          ఆతని సౌశీల్యాని, కులమును గుణమును చిన్న వయసునుండే పాటిస్తున్న నియమ నిష్టలను చూసి రాజులెవరినా ఆతనికి అగ్రహారములు, భూములు దానముగా ఇవ్వాలని చూసినా అతడు స్వీకరించచేవాడు కాదు. ఆతని ఇంట పాడికి పంటకు కొదువలెదు.  ఆతని భార్య సోమిదమ్మ అన్నపూర్ణకు తీసిపోదు. అతిథులు ఎప్పుడు వచ్చినా, వారికి కావల్సిన వంటలు వండి, రుచికరమైన భోజనం వడ్డించేది. అతిథులెందరు వచ్చినా   ఆమె, వారి సేవలో అలసి పొయేది కాదు.       ఆ ఊరికి  ఎవరైనా తీర్థ యాత్రలు చేస్తూ యాత్రికులు వచ్చినారని  ఆ ప్రవరాఖ్యునికి తెలియగనే ఆతడు వారికి ఎదురువెళ్ళి వారి పాదాలకు నమస్కరించి,వారిని సాదరముగా ఇంటికి తోడ్కొనివచ్చి, అర్ఘ్య పాద్యాదులతోపాటు చక్కటి ఆతిథ్యమిచ్చి, కడుపునిండా కమ్మటి భోజనాన్ని పెట్టి సంతృప్త పరచేవాడు.వారు తినిన తరువాత వారికి చక్కటి పడక ఏర్పాటు చేసి, వారి దగ్గరకు వచ్చి కూర్చొని ఆ యాత్రికులు చేసిన తీర్థ యాత్రా మహత్యములను గురించి అడిగెడు వాడు.ఆ తరువాత అతడు ఆ పుణ్య క్షేత్రములు ఎంత దూరములో నున్నవి, వాటిని దర్శించ వలనని కోరికను వ్యక్త పరుస్తూ తను సంసార జంఝాటములో ఉండడము వలన తీర్థ యాత్రలు చేయలేకపోతున్నానని చింతిస్తూ తన తీర్థ యాత్రాభిలాషను తెలిపెడి వాడు.                   ఈ విధంగా బ్రాహ్మణుడు నిత్యాగ్ని హోత్రియై, అతిథి అభ్యాగతుల సేవలు చేస్తూ కాలము గడపుతుండగా ఒక నాటి ఉషఃకాలమునందు ఒక సిద్ధుడు అనే యోగి యాత్రికుడిగా ఆ ఊరికి వచ్చాడు.                        ఆ యోగి ముడిచిన ఒంటి కొప్పుతో, జింక చర్మముతో చేసిన కిరీటము లాంటి టోపిని ధరించి, ఒక చేతిలో కమండలము, మరొక చేతిలో కోదండములను పట్టుకొని, కురుచనైన అంగవస్త్రముపై తోలు తో చేసిన వడ్డాణము ధరించి ఉన్నాడు.బక్కపలుచని దేహముతో భస్మాలంకృతుడై,చెవులకు రుద్రాక్షలతో చేయబడిన పోగులు ధరించి ఉన్నాడు.           ఈ విధంగా వచ్చుచున్న ఆ పరమయోగిని చూచి, ప్రవరుడు ఎదురేగి భక్తి తో నమస్కరించి, ఇంటికి తోడ్కొని వచ్చి అర్ఘ్య పాద్యాదులచే పూజించి, చక్కటి రుచికరమైన భోజనముతో సంతృప్తుని గావించి, చక్కని పానుపుపై విశ్రమింపచేసి ఇలా అన్నాడు.             ”ఓ యోగీశ్వరా! మీరలు ఎచటినుండి బయలుదేరినారు, ఎక్కడవరకు మీ ప్రయాణము? మీ రాకచె మా గృహము పావనమైనది. మీ వాక్కులే వేద మంత్రాలు, మీరు కాలుమోపిన ప్రదేశము ప్రయాగకు సమానము, మీ పాదములు కడుగగా వచ్చు పాదోదకమే గంగాజలం. మీ వంటి పరమ యోగులు ఏ గృహస్తుల ఇంటిలో కాలుమోపుతారో, ఎవరి ఇంటిలో స్నాన పానాదులు చేసి మృష్టాన్నభోజనం చేసి వెళ్తారో వారే చరితార్థులు, వారికంటే అదృష్టవంతులు ఎవరు ఉండరీ లోకములో” అని ఇంకా ఇలా అన్నాడు.” సంసార సాగరములో చిక్కుకొన్న మా లాంటి గృహస్తులు   ఉద్దరింప బడాలంటే మీ లాంటి వారి పాదరేణువుల స్పర్శ తప్ప వేరే ఇతర ఔషధం లేదు. మీ పాదరేణువుల స్పర్శతో మా లాంటి గృహస్తులు అన్ని తీర్థయాత్రల ఫలితం పొందుతారు.” ఆ మాటలు విని ఆ యోగి  ప్రవరునితో ఇలా అన్నాడు.“మీ లాంటి గృహస్తుల వలననే కదా మా వంటి తీర్థ యాత్రికులు కష్టాలు లేకుండ యాత్రలు చేయగలుగుతున్నారు! మా లాంటి పరివ్రాజకులకు గృహస్తుడు తంగేటి జున్నులాంటి వాడు, పెరట్లో ఉన్న కల్పవృక్షము లాంటి వాడు. పాడి పంటలతో ఉన్న గృహ మేధి మాకు దేవుడితో సమానము.  బధిరులకు, కుంటి వారికి గ్రుడ్డివారికి, భిక్షుకులకు, కాపాలికులకు సన్యాసులకు, గృహస్తుడే మూలాధారం. కావున ఓ బ్రాహ్మణోత్తముడా గృహస్థ జీవితమే గొప్పది”. ఈ మాటలు విని ప్రవరుడు” ఓ మహాత్మా! మీరు ఏ ఏ దేశాలందు ప్రయాణించారు, ఏ పర్వతాలు ఎక్కారు, ఏ ఏ తీర్థాలలో స్నానమాచరించారు, ఏ యే ద్వీపాలలో పుణ్యవనాలలో తిరిగారు, ఏ ఏ నదులు దర్శించారు ఆ యా చోట్ల గల వింతలు నాకు చెప్పండి, నేను ప్రత్యక్షంగా దర్శించలేకున్నా, వాటి మహిమ వినుట వలన నాపాపాలు తొలగి పోతాయి గదా!” అని అడుగగనే ఆ మునివర్యుడు సాదరము తో “ ఓ విప్రవర్యా। అయితే చెప్పుతున్నాను,వినుము, నేను  తీర్థ యాత్రల యందు కోరిక గలవాడనై జనపదములు,పుణ్య నదులు అన్ని దర్శించాను. పడమటి కొండలను, తూర్పు కోండలను,హిమాలయాలను అధిరోహించాను. అచటి వింతలు విశేషాలు అన్ని తెలుసుకొన్నాను. నేను కేదారేశ్వరుని దర్శించాను. ప్రయాగ లో ఉన్న మాధవేశ్వరుని సేవించాను, బదరీ నాథ్ క్షేత్రములో ఉన్న నర నారాయణుల దర్శించితిని, ఈ దేశము      ఆ దేశము అన నేల? అవకాశమున్నంతవరకు అన్ని తీర్థాలను దర్శించాను.” అని వివరించాడు.       అప్పుడు ఆ ప్రవరుడు ఆ ముని వర్యునితో “అయ్యా! నాది ఒక సందేహము.  తమరు అన్యథా భావించక నా సందేహాన్ని తీర్చ గలరని విన్నపము చేస్తున్నాను. మీరు చెప్పిన తీర్థ క్షేత్రములు, పుణ్యస్థలములు అన్ని చూడడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టుతాయేమో?.  మిమ్ముల్ని చూస్తే   చిన్న వయసులోనే ఉన్నట్లు కనపడుతున్నారు, ఇన్ని క్షేత్రాలు తిరుగడము ఎలా సాధ్యమైంది?” అని అనగానే ఆ మునివర్యుడు “ఓ విప్రోత్తమా! మీయొక్క సందేహము సరియైనదే, మీరు మమ్ముల్ను అడగుటలో తప్పు లేదు. మేము సిద్ధులము అగుటవలన అనారోగ్యము, వృద్ధత్వము మమ్ముల్ని బాధించవు.  ఇంకొక ముఖ్య రహస్యము చెప్పుతున్నాను వినుము. ఈశ్వర కృప వలన పాదలేపము అను దివ్యౌషధము నావద్ద కలదు. దాని ప్రభావము వలన అన్ని ప్రదేశాలకు సులభంగా వెళ్ళి వస్తున్నాను.”   ఈ మాటలు వినగానే ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆసక్తితో అంజలి ఘటించి “అయ్యా మీరు ఇంతటి గొప్ప సిద్ధపురుషులు అని ఇప్పుడే   తెలుసుకున్నాను. నాపై దయయుంచి ఈ శిష్యుని దూర దేశపు తీర్థయాత్రలు చేయించి ధన్యుని చేయగలరు.” అని ప్రార్థించాడు.    వెంటనే ఆ సిద్ధుడు నడుముకు కట్టుకున్న దంతపు భరిణే ఒక దానిని బయటి తీసి మూత తెరిచి ఇది ఒక పసరు. దీని ప్రభావము తో నీవు అనుకున్న ప్రదేశానికి వెళ్ళవచ్చు అని ఆ ప్రవరాఖ్యుని పాదాలకు పూసి, ఆ సిద్ధుడు తన దారిన తాను యాత్రలకు వేళ్ళిపోయాడు.               వెంటనే ఆ ప్రవరాఖ్యుడు యాత్రాసక్తి కలవాడై, ఆరోజు ఉదయమే ఆ పాదలేపన ప్రభావంతో హిమాలయ పర్వతాలలో ఉన్న నదీ నదములను, అరణ్యములను, పర్వతాలను చూడడానికి వెంటనే   బయలుదేరాడు.            అచ్చటకు చేరుకొని, ఆకాశాన్నంటుతున్న హిమవత్పర్వత శిఖరాలను, ఎత్తైన పర్వతాలనుండి క్రిందికి దుముకుతున్న జలపాతాలను, జింకలవలే సవ్వడి లేకుండ పరుగెత్తుతున్న సెలయేళ్లను, చూసి అచ్చెరువందాడు, బదరీక్షేత్రాన్ని దర్శించాడు. సప్త స్వరాలు వినిపిస్తున్న అలకానదీ ప్రవాహఝరితో పాటు కదంబపూల పరిమళాన్ని ఆస్వాదించాడు. అడవులలో తొండములు చాచి లేత చిగ్ళ్ళను అందుకొని తింటున్న  ఏనుగులను, పొదరిండ్లలో గురక పెట్టి నిద్రపోతున్న పులులను,సెలయెటి ఇసుకలందు పొరలుచున్న వరాహములను చూస్తూ ఎలుగు బంటులు నక్కలు, తోడేళ్ళున్నటువంటి  ఆ పర్వత సానువులందు ,అడవులందు సంచరించాడు.గంగ కొరకై సగరుడు తపము చెసినచోటు,విష్ణువుకూర్మావతారమెత్తి  గిరిని ధరించిన చోటు,పార్వతి శివుని గురంచి తపస్సు చెసిన చోటు దర్శించి అనేక మైన ఓషధీ లతలను చూసి  తన్మయత్వం చెందాడు. ఈ క్షేత్రముల మహాత్యము బ్రహ్మకైనా వర్ణింప తరమా! ఇక్కడి మిగతా వింతలను రేపు వచ్చి చూసేదను అని అనుకుంటూ ఉండగా మిట్ట మధ్యాహ్నము అవడముతో ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాడు. కాని వెళ్ళలేకపోయాడు. తన కాళ్ళకు రాసుకున్న పాదలేపము మంచు నీటితో కరగి పోవడము గుర్తించాడు. అతను పైకి ఎగరలేనందుకు చింతిస్తూ। ఏమి నా దురదృష్టము, సిద్ధుని పాదలేప ప్రభావమున ఘోరాటవిలో వచ్చి పడితిని. ఎక్కడి అరుణాస్పద పురము, ఎక్కడి హిమాలయాలు! ముందు వెనుకలు ఆలోచించ కుండ ఇక్కడ వచ్చి పడ్డాను, వచ్చిన దారి తెలియదు, తిరిగి వెళ్ళుటకు మార్గమేది?  సిద్ధుని ఔషధ మాహాత్యము తెలిసికొనుటకు ఏ ద్వారకనో అవంతికకో, కురుక్షేత్రముకో గయకో ప్రయాగకో వెళ్ళకుండ, ఈ ఘోరారణ్యమునకు వచ్చితిని, ఎంతటి తెలివి తక్కువ వాణ్ణి నేను? ముందు వెనుకలాలోచించని మందమతులు గదా   బ్రాహ్మణులు?     ఒక్క నిముషం కూడ నన్ను చూడకుండ ఉండలేనటువంటి మా నాన్న ఎంత బాధ పడుచున్నాడొ! సంధ్యా సమయము లో ఎప్పుడు పలకరించే నా తల్లి నన్ను గానక ఎంత వ్యధ చెందుతుందో కదా! అనుకూలవతి అయిన నాభార్య ఎంత బెంగ పెట్టుకుంటుందో కదా! నా శిష్యులెలా ఉన్నారో? అతిథులకు చేయు సేవలు ఏమైనాయో   దేవతార్చన, నిత్యాగ్ని హోత్రములు లేకుండ ఎంత పాపాన్నిమూటకట్టుకుంటున్నానో కద! దైవము నాపై కనికరము లేక ఇక్కడ పడవేసాడు, నేను ఇల్లు చేరే ఉపాయము చెప్పే పుణ్యాత్ముడెవరో మరి? అని చింతిస్తూ భయపడుతూ సంచరిస్తున్నాడు.     ఒక్క అడుగు వేస్తే లోయలో పడిపోయేటట్లు   నిట్ట నిలువుగా ఉన్న కొండ చరియలను, కాలు మోపితే లాక్కోపోయే అమిత వేగముతో ప్రవహిస్తున్న గంగా ప్రవాహాన్ని చూస్తూ, ఇసుక వేసినా కూడ క్రిందపడనటువంటి, సూర్యకిరణములు కూడ సోకడానికి వీలు లేని దట్టమైన అడవులను గుండా నడచాడు.  చివరకు మోదుగ, పున్నాగ పోక చెట్లతో కూడిన మరియుచిలుకలు కోయిల మెదలగు పక్షుల కిలకిలారావములతో ఉన్న ప్రదేశాన్ని చేరుకున్నాడు. ఇది ఒక ఆశ్రమము వలె ఉన్నది. ఇందులోకి ప్రవేశిస్తే నా ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఏదో మార్గము దొరకక పోదు. అని తన దిగులును కొంత దిగమ్రింగుకొని   ఆ ప్రవరాఖ్యుడు ఆ వన వాటిక లోకి వెళ్ళాడు. అచట ద్రాక్ష చెట్లతో సువాసనలిస్తున్న పూలతో తీగలతో ఉన్న తోటలో అందమైన భవనాన్ని చూసి దాని దరిదాపులకు వెళ్ళాడు. వెంటనే అచ్చట స్త్రీలున్న సూచనగా కస్తూరి మరియు చందనములో కూడిన ఒక చక్కటి శీతల పవనము ఆతన్నిని స్పృశించినది. ఇంకా కొన్ని అడుగులు వెయగనే మెరపు తీగ వలే  పద్మము వంటి కన్నులు కలది,,లెడి వంటి నడుము కలది,చంద్రబింబము వంటి ముఖము కలది, సింహ మధ్యమ వంటి నడుము కలది అయిన ఒక  స్త్రీ రత్నాన్ని కనుగొన్నాడు. ఆ సమయములో ఆ అతివ తన మణిమయ మందిరమందు గల తోటలో మామిడి చెట్టు క్రింద గల ఒక పాలరాతి గద్దెపై కూచొని చకక్కని పాటలు పాడుతూ, వీణ వాయిస్తూ నెచ్చెలులు తాళాలు వాయిస్తూ ఉండగా అరమోడ్పు కన్నులతో రతి పారవశ్యము లాంటి తన్మయత్వము చెందుతూ ఉంది.         ఒక్కసారి కనులు తెరిచి చూడగనే ఎదురుగా నలకూబరుని మించిన అందముతో నున్న ఆ విప్రవరుని కనుగొన్నది.  ఆతనిని చూడగనే ఆ వనితామణికి మేను పులకరించింది వెంటనే అచ్చటి నుండి లేచి ముందుకు వచ్చి ఒక పోక చెట్టు మాటున నిలబడి అ అందగాణ్ణి చూస్తూ నిలబడ్డది.   ఆతని రూపలెఖా విలాసములకు ఆశ్చర్యపొతూ తన మనసులో ఇలా తలపోస్తుంది.            ఎక్కడినుండి వాచ్చినాడు, యక్షతనయుడా, ఇంద్రుడా చంద్రుడా జయంతుడా మన్మధుడా, చక్క దనములోవారందరు   వీడి ముందు తక్కువే. ఈ భూలోకములో ఇంతటి అందగాళ్లు ఉంటారా! ఇతడు నన్ను పరియణమాడుతే నా అంత అదృష్టవంతులు   ఉండరు. మన్మధుడు కూడా వీడిముంది దిగదుడుపే! అని మనసులో తీయని కలలు కంటూ ఆ తనికి ఎదురుగా వచ్చి నిలచినది. ఆ ప్రవరుడు ఆశ్చర్యపోతూ ఇలా అడిగాడు.   ఉ. ఎవ్వతె వీవు భీతహరిణేక్షణ! యొంటిఁ జరించె దోట లేకివ్వనభూమి? భూసురుఁడ, నేఁ బ్రవరాఖ్యుఁడఁ, ద్రోవ తప్పితి\న్‌గ్రొవ్వున నిన్నగాగ్రమునకు\న్‌ జనుదెంచి, పురంబుఁ జేర నింకెవ్విధిఁ గాంతుఁ? దెల్పఁగదవే! తెరు వెద్ది? శుభంబు నీ కగు\న్‌.      39
   అని తన వృత్తాంతాన్ని చెప్పగా ఆ సుందరి కనులు త్రిప్పుతూ చెవి కమ్మలు కదలుతుండగా ఆతనిని ఆట పట్టించాలని “భూసురోత్తమా! ఇంత పెద్ద కన్నులు పెట్టుకొని నన్నే ఎవ్వరివని ప్రశ్నిస్తున్నావు, ఏకాంతములో ఉన్న యువతులను ఎదో ఒక మిషతో పల్కరించుట తగునా నీకు, నీవు వచ్చిన త్రోవ నీకు తెలియదా । మేము మీకు చులకనగా కనపడుతున్నామా? అని పరిహాసముగా పల్కి మళ్ళీ తన గురించి “లక్ష్మీ మా తోబుట్టువు, గాంధర్వ విద్య మాకు కులవిద్య.   కైలాసము, వైకుంటము ఇంద్ర సభలలో మేము ఆడి పాడుతాము. నా పేరు వరూధిని, ఘృతాచీ తిలోత్తమ రంభాహేమా శశిరేఖలు నా ప్రాణ సఖులు. మేము విహారమునకై అన్ని లోకాలు తిరుగుతాము. ముఖ్యంగా రత్న కాంతుల వలె మెరిసే హిమ శిఖరాలలో, మెఘాల మధ్య మరియు ఈ గంగా తీరమందు చల్లటి మలయ మారుతములందు పూల పొలదరిండ్లయందు సంచరిస్తాము. ఓ విప్రవర్యా!  నవ మన్మధుడా! నీవు మా ఇంటికి అతిథి గా వచ్చావు, ఎండ దెబ్బ తాకి మల్లె పూవు వంటి నీ మోము వాడి పోయినది. మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి మా గృహాన్ని పావనము చెయ్యి.” అనగానే ఆ బ్రాహ్మణుడు ఓ హంసగమనా నీ ఆదరాభిమానములకు సంతసించితిని.      మేము ఇచ్చట ఉండడానికి వీలుకాదు, వెంటనే పోవాలి, నీ భక్తి ప్రపత్తులు చాలు నాకు, నా పై దయయుంచి నేను ఇల్లు చేరుటకు ఉపాయము చెప్పు., మీరు గంధర్వులు కదా, మీ మహత్యము గొప్పది. మీరు తలచుకొంటే సాధ్యము కానిది లెదు. అని ఆ ప్రవరుడు వేడుకొంటు అడుగగా ఆమె ఎక్కడ మీ ఊరు? ఒక్కచోట కాలు నిలువదా మీకు, మీ ఊర్లో ఉన్న కుటీరమునకు మా రత్నాల మేడ సరిపోదా! ఇక్కడి పూల పరిమళాను వెదచల్లే పూలపొదరిండ్లు, ఇక్కడి గంగా తీరములు ఇవి అన్ని వదలి ఇంటికి వెళ్ళాలని ఒకటే తొందర పడుచున్నావు, నీ పై నాకు మనసు పడింది. ఈ పొదరిండ్లలో నన్ను కౌగలించి నన్ను సుఖపెట్టు. అని అనగానే ఆ ప్రవరుడు వరూధినితోఓ పద్మాక్షీ!  ఇలా” వావి వరుసలు చూడకుండ మాట్లాడటము నీకు తగునా! నియమ నిష్టలతో ఉన్న మా లాంటి విప్రులను కోరవచ్చునా! కొద్దిగా కూడా ఆలోచించ వలదా! నేను నిత్యపూజలకు అతిథుల సేవకు దూరమయ్యాను ఈ రోజు భోజనానికి వేళ మించిపొయింది. నా తలితండ్రులు కడు ముదుసలి వారు. నా కొరకై ఎదురు చూస్తుంటారు. నేను ఇంటికి చేరకుంటే నా సమస్త విధులకు దూరమవుతాను.         “ఓ సుందరాంగా! ఇటువంటి వైదిక కర్మలు చేసేది స్వర్గ సుఖాల కొరకె గదా! మా కౌగిళ్ళలో సుఖించుటకొరకే గదా! అటువంటి సుఖము ఎదురుగా లభిస్తుండగా కాదనడము తగునా! “అని వరూధినీ పలికగా బ్రవరుండు “ నీవన్నది  నిజమే అది కోరికలు గల వారికి వర్తిస్తుంది.నాకు అటువంటి కోరికలు లేవు, నాకు నగరపు త్రోవ జూపి పుణ్యవంతురాలువు కమ్ము,ఇంద్రియ లోలుడనై పాతకానికొడిగట్తలేను.” అని పల్కెను.    శా.   ప్రాంచద్భూషణ బాహుమూల రుచితోఁ బాలిండ్లు పొంగారఁ బైయంచుల్‌ మోవఁగఁ గౌఁగిలించి యధరం బాసింప 'హా! శ్రీహరీ'యంచున్‌ బ్రాహ్మణుఁడోర మోమిడి తదీయాంసద్వయం బంటి పొమ్మంచున్‌ ద్రోచెఁ గలంచునే సతుల మాయల్‌ ధీర చిత్తంబులన్‌?              అని వరూధిని మోహ పారవశ్యముతో ప్రవరుని కౌగలించుకొని ముద్దిడ బోగా ఆతడు   “హా ! శ్రీ హరీ!” అని ఆ అతివ భుజాలను పట్టుకొని దూరము గా త్రోసి వేసాడు.    అప్పుడు సిగ్గు తో అవమానముతో కోపముతో ప్రవరినితో పాపిష్టి వాడా! నీవు నన్ను త్రోసివేయగా నీ వాడి గోర్లు నన్నెట్లు గాయపరచినవో చూడు!  అని తన వక్షస్థలాన్ని చూపించి అతి జాలిగా    “ఎన్నో యఙ్ఞములు తపస్సులు చేసినావని చెప్పుతున్నావు? నీకు భూత దయ తెలియదా, నన్ను ఇలా హింసించ వచ్చా? ఇన్ని చదువులు చదివినావు ఎందులకు వ్యర్థము కదా? పూర్వము పరాశరుడు దాసి కన్యను గర్భవతిగా చేసి కులహీనతను పొందినాడా? విశ్వామిత్రుడు మేనక ప్రేమలో పడినా కూడ బ్రహ్మర్శి అయ్యాడు కదా ।   మాందకర్ణి ఐదుగురు అప్సరలతో కాపురము చేయలేదా!  అహల్య ను పొంది సుఖించిన ఇంద్రుడు స్వర్ఘాధిపతి యే కదా! వారి కంటే నీ గొప్పతనమేమి? ఆకులు అలములు తిని అరణ్యములో ముక్కు మూసికొని తపస్సు చేస్తు ఉన్న మునులు కూడ మా కౌగిళ్ళలో బందీలు అవుతారుగదా।“ అని పలుకగా ఆ ప్రవరుడు వరూధినికి మారుపలకక    జవ్వాది కస్తూరి వాసనలంటిన తన శరీరాన్ని శుభ్రపరచుకొని శుచియై ఆచమించి అగ్నిని   ప్రార్థించి ఇలా వేడుకొన్నాడు..    ఉ.  దాన జపాగ్నిహోత్ర పరతంత్రుఁడనేని, భవత్పజాంబుజధ్యాన రతుండనేనిఁ, బరదార ధనాదులఁ గోరనేని, సన్మానముతోడ నన్ను సదనంబున నిల్పు మినుండు పశ్చిమాంభోనిధిలోనఁ గ్రుంకకయమున్న రయంబున హవ్యవాహనా!            అని   ప్రార్థించగా అగ్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు. ఆ అగ్నిదేవుని కృపచే వాయువేగంబున   ఇంటికి చేరుకొని నిత్య కృత్య సత్కర్మల యందు నిమగ్నుడయ్యె నని మార్కండేయుండు క్రోష్టికిం జెప్పెనని ఖగేంద్రుడు జైమినికి చెప్పెను.
                        జైమిని ముని ఖగేంద్రునితో వరూధినికి   తరువాత ఏమి జరిగింది, ఆ వృత్తాంతము చెప్పుమని అడిగెను.                         
Categories: Other Language Links

English Words Encoded With Sanskrit Wisdom

Sanskrit-iz-ed Words - Sun, 12/24/2017 - 06:38
The Sanskrit word for Birds is "vI" or "vii". The shape of wings in birds is "v". The aerodynamic principle is encoded in "v" shape.

The English word "have" indicates a gratified want. In Sanskrit "havan" is the sacrificial incitatiins and callings, albeit prayers, for gratifying our needs.
Categories: Other Language Links

Night - nukt(a)

Sanskrit-iz-ed Words - Sun, 12/24/2017 - 06:20
How many educated can understand the relationship? They are same.
Categories: Other Language Links

Hindi Officer - Inland Waterways Authority of India - Noida, Uttar Pradesh

Sanskrit Jobs - Sat, 12/23/2017 - 20:18
IWAI Jobs 2018: 01 Hindi Officer Vacancy for Array Salary 39,100 published on 23rd December 2017. On 23/12/2017, IWAI announced Job notification to hire... ₹39,100 a month
From FreshersLive - Sat, 23 Dec 2017 14:48:35 GMT - View all Noida, Uttar Pradesh jobs
Categories: Other Language Links

REVIEW OF THE BOOK “ THE UPANISHADS DEMYSTIFIED” BY SHRI. VED PRAKASH BHATIA

VEDVIKAS - Sat, 12/23/2017 - 17:10
Shri.Ved Prakash Bhatia deserves all appreciation for his painstaking and nicely presented work titled “The Upanishads Demystified “. He has vividly brought out the essence of  eleven major Upanishads covering Isa, Kena, Katha, Prasna, Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Chandogya, Brihadaranyaka and Svetasvara Upanishads. He has lucidly explained  the key philosophical concepts  in terms of Brahman, Atman, Avasthas, Omkara , Panca Kosa, Panca Bhuta and so on. He has also presented interesting and meaningful stories from the Upanishads.  He has beautifully touched upon the ethical values as embedded in the Upanishads. He has been greatly successful in simplifying the complex nature of the  contents of the Upanishads which represent the treasure of the wisdom of our revered Rishis. This excellent book will be of great interest to anyone who is interested in knowing the nuances of Upanishads especially the younger generation. I urge  upon  all those interested in spirituality to make use of this remarkable work. I  wish the author all the best and  congratulate him for his tireless efforts in propagating the eternal voice of the Vedas which transcends all barriers in terms of caste, creed, race , religion or gender.
https://www.amazon.com/Upanishads-Demystified-Ethical-values/dp/194823047X
जय जय श्रीराधे  
Categories: Other Language Links

Social Media Marketing Internship - Laksh HR - Noida, Uttar Pradesh

Sanskrit Jobs - Sat, 12/23/2017 - 01:26
Named after the Sanskrit word 'Lakshya', meaning 'The Aim', Laksh was established with the philosophy of helping people and organizations reach their aims by... ₹15,000 a month
From Internshala - Fri, 22 Dec 2017 19:56:10 GMT - View all Noida, Uttar Pradesh jobs
Categories: Other Language Links

PRODUCTION EXECUTIVE - Shree Somnath Sanskrit University - Kolkata, West Bengal

Sanskrit Jobs - Fri, 12/22/2017 - 15:12
About Shree Somnath Sanskrit University. Male production executive needed for a manufacturing company....
From Freshersworld.com - Fri, 22 Dec 2017 09:42:32 GMT - View all Kolkata, West Bengal jobs
Categories: Other Language Links

SCHOOL TEACHERS & STAFF - H.P.International School - Patiali Saraj, Uttar Pradesh

Sanskrit Jobs - Fri, 12/22/2017 - 10:27
English, Science, Hindi, Social Science, Maths, Sanskrit, Computer. Application from first class trained Graduate /Post Graduate candidates with brilliant... ₹8,000 - ₹22,000 a month
From Indeed - Fri, 22 Dec 2017 04:57:41 GMT - View all Patiali Saraj, Uttar Pradesh jobs
Categories: Other Language Links

Technical Assistant - Jadavpur University - Kolkata, West Bengal

Sanskrit Jobs - Tue, 12/19/2017 - 20:16
1 p.m. in the omce of CAS-Sanskrit, Department of Sanskrit (PG. S years ( 01.04.2014- 31.09.2019) running under the Coordination of Professor Debarchana Sarkar,... ₹8,000 a month
From FreshersLive - Tue, 19 Dec 2017 14:46:26 GMT - View all Kolkata, West Bengal jobs
Categories: Other Language Links

Black Sea in Russian = kRSNA Udara

Sanskrit-iz-ed Words - Sun, 12/17/2017 - 09:17
In Sanskrit, Sea is called sam-udara.

udara is basically connected with udder in English, whose Sanskrit is udhara, udhanI, udharA.

Black - kRSNA or someone that attracts everything.

Sea - is udara.

Categories: Other Language Links

Grab and Voice - grabh and voca

Sanskrit-iz-ed Words - Thu, 12/14/2017 - 12:25
tgey mean the same or related.
Categories: Other Language Links

Daily LIVE Thiruppavai Pravachanams by Sriman U.Ve. Dr. T.K.V. Raghavan Garu

Pravachanam News - Thu, 12/14/2017 - 08:43

Dear Bandhu,

HAPPY DHANURMASAM IN Advance!!!  

We hope that you are all able to spare your available time spiritual growth everyday by listening to valuable pravachanams.

As we enter the auspicious month of Margazhi, we are delighted to celebrate Dhanrmasa vratam with daily live pravachanams on Thiruppavai vaibhavam by Sriman Dr. T.K.V. Raghavan Garu  from December 15th, 201 7 - (7.00 PM CST ).

About the Speaker: 

Famed as "Pravachana Vachaspati", "Abhinava Vyasa", and "Upanyasa Siromani", Dr.T.K.V. Raghavan Garu has been giving discourses since 1986. He has learned Ubhaya Vedanta from Sriman Maringanti Srirangacharya Swami and the Puranas from Sriman Kandadai Ramanujacharya Swami, and additionally, from the works of NC Raghunathacharya Swami, Gopalacharya Swami, Sri Bhashyam Appalacharya Swami and Brahma Sri Malladi Chandrasekhara Sastry. He is known for inspiring youth and speaking on any Vedic topic by bringing out relevance to the modern context. He has worked on texts such as Sri Lakshmi Ashtottaram, Purusha Suktam, Venkateshwara Suprabhatam, Bhagavat Kalyanamulu and Sri Krishna Rayabharam, and appears on shows in TV channels including Bhakti, SVBC, DD, ETV, and TV-5.

Speaker Sample Pravachanam Links:

https://www.youtube.com/watch?v=nsRjzxqOu3U

http://pravachanam.com/pravachanambrowselist2/586/all/20

Introduction of Tiruppavai:

The  Tiruppavai is a collection of thirty stanzas (paasuram) in Tamil Sung by Andal,  incarnation of Sri Bhudevi, in praise of the God Tirumal or Vishnu during the  month of Margazhi. It is part of Divya Prabandha, a work of the twelve Alvars,  and is important in Tamil literature. The Priests in Vishnu temples chant these  in Daily Aradhan everyday of the year. Margazhi month
signifies end of  Dakshinayana.

It always starts on December 16th or 15th every year. For  all Devas, it signifies the beginning of the day. " Of all the months the month Ma:rga si:rsha is Me " declared Lord Krishna in Bhagavad Gita. This is a holy  month. Whatever Divine activity that is taken up during this month will yield  the best results. Goda, or Anda:l, a small 5 year old girl, conducted a vratham  to marry Lord Krishna,during this month and was successful in her mission.

She sang the greatness of the Lord in 30 songs, a song a day and  submitted the garland of 30 songs to Lord Krishna. Each song is called as Pa:vai  in Tamil. The garland of these 30 songs is called as Thiruppa:vai where Thiru  stands for 'Holy'and pAvai is a vratham, a penance or vow. Tiruppavai Vratam is  the substance of WHOLE VEDA and whoever wish to enjoy the divine Experience,  wish to pray for the welfare of the world, should take in part in this vratam get enlightened with the divine knowledge filled in these Pasurams.

Conference details:

From December 15th, 2017 to January 14th, 2018

7.00 PM CST to 8.30 PM CST (Central)

8.00 PM EST to 9.30 PM EST (Eastern)

6.00 PM MST to 7.30 PM MST (Mountain)

5.00 PM PST to 6.30 PM PST (Pacific)

6.30 AM IST (INDIA TIME) - (From December 16th, 2017 to January 15th, 2018)

Phone no: +1-319-527-3169 (NO ACCESS CODE REQUIRED)

FROM INDIA & OUTSIDE USA : ‎DOWNLOAD MIXLR - Select LISTEN and Search for RAMANUJA

Click the link below to know about how to download  MIXLR application and listen Live Audio:

https://youtu.be/DpUJsGyVCDg

Here is the video link for Listening recorded audios in MIXLR app:

https://youtu.be/68rQSCDLilo

Follow these Steps to get PCU updates through Whatsapp Broadcast group:

Step:1

Send a Whatsapp message as "PCU- Your Name" to  (+1 469-630-1918) 

Step-2

Save this Number in your Contacts.

Please spread the word about the telebridge and our site to your friends and families.

We pray the SUPREME to give you Time and health to attend such wonderful discourses and enlighten yourself.

For More details: http://pravachanam.com/Thiruppavai2017

Please share this info with your friends and families.

Agamanaabhilashi
Pravachanam.com Team

 

Email Address  
Categories: Other Language Links

Course on how to study भारतीय शास्त्रग्रंथ-s

MIT School of Vedic Sciences is now offering an online certificate course jointly with Indic Academy during Jan 7-21, 2018.

This course is especially suited to mainstream-educated audience who want to start studying the scientific underpinnings of India’s knowledge base first-hand.

In this course, you will learn:
1) The rigorous rational method of Indic shaastras (scientific treatises), and how they compare with the approach of modern science.
2) The anatomy and exposition methodology common to all Indic shaastra texts.
3) How to navigate shaastra to research a specific topic by yourself.
At the end of this course, you’ll be ready to dig into Indic scientific texts in various fields without needing a formal degree in Sanskrit.

Course fee: INR 4800/- only (about USD 75/-)

Target audience: Open to worldwide audience

Medium of Instruction: Mix of Hindi, Samskrit and English.

Prerequisites: Some analytical background.

You can learn more and register online at 

https://goo.gl/forms/MnPwVy2TxMEFcCRm1

For more details, send email to courses@indicacademy.org


Categories: Other Language Links

Course on how to study भारतीय शास्त्रग्रंथ-s

MIT School of Vedic Sciences is now offering an online certificate course jointly with Indic Academy during Jan 7-21, 2018.

This course is especially suited to mainstream-educated audience who want to start studying the scientific underpinnings of India’s knowledge base first-hand.

In this course, you will learn:
1) The rigorous rational method of Indic shaastras (scientific treatises), and how they compare with the approach of modern science.
2) The anatomy and exposition methodology common to all Indic shaastra texts.
3) How to navigate shaastra to research a specific topic by yourself.
At the end of this course, you’ll be ready to dig into Indic scientific texts in various fields without needing a formal degree in Sanskrit.

Course fee: INR 4800/- only (about USD 75/-)

Target audience: Open to worldwide audience

Medium of Instruction: Mix of Hindi, Samskrit and English.

Prerequisites: Some analytical background.

You can learn more and register online at 

https://goo.gl/forms/MnPwVy2TxMEFcCRm1

For more details, send email to courses@indicacademy.org


Categories: Other Language Links

Roar, elope, lopping-off - ror-Si-ya=ti, lopa, lopa

Sanskrit-iz-ed Words - Sun, 12/10/2017 - 09:44
Roar -ror-Si-ya-ya-ti. the root is "ru" to cry or make sound.
elope - same as Sanskrit lopa.
lopping-off - lopa which means lopping off.
Categories: Other Language Links

పద్మపురాణం Padmapuranam

Telugu Thesis - Sat, 12/09/2017 - 05:44
పద్మపురాణం- Padmapuranam 

  1. పద్మపురాణం-   Padmapuranam  (ప్రథమ భాగం)
  2. పద్మపురాణం -  Padmapuranam  (ద్వితీయభాగం)
Categories: Other Language Links

The Ancient Greeks and Romans Worshipped AUM

Sanskrit-iz-ed Words - Wed, 12/06/2017 - 10:19


There are 3 words that give us the clue, besides Greek being Sanskrit's daughter or sister, depending on whom you ask, and Latin is Greek's daughter.

I have often found that the languages of countries closer to India, like Russia, are more closer to Sanskrit.

AUM is also written as OM, as A+U = O.

The 3 words are: OM-ni-present, OM-ni-scient, and OM-ni-potent - the three attributes of the Super Soul or AUM.

AUM is Brahman. 

AUM is Sat-Chit-Anand or (Ultimate and Everlasting) Truth- (Final Summum Bonum, Sentient and Ultimate Knower) Consciousness- and (Constant Elixir) Bliss

Scient - is Summum Bonum, Sentient and Ultimate Knower or the "Chit".

Potent - is Constant Elixir which wipes all Cycle of Temporary Lasting Sorrow and Happiness (it is beyond happiness) and the word Potion goes to it.  It is medicinal. It makes one immortal as one identifies oneself with the pure soul - without any desire, without any karma, and without any memory, when individual soul merges with the super-soul.

Now we will parse Present.  There is a saying that the present is the present!  This is to remind us to live in the present.  In Sanskrit, present is 'pra-saad'.  One can see the corruption going on, e.g., pra => pre. saad -> se(n)t, as "t" and "d" are also related.  "present" is also "pre-set" as per the Karma Theory, another word for Destiny or Fortune.  Past Karmas express themselves in this or coming lives. The karma of this life, or the right ful action (desire-less, ego-less) with rightful knowledge (knowing the Truth), can pre-empt the past Karmas.

The root "brah" means to expand. There are two kinds of Space. One is Geometric Space which was always there,  Then there is a Physical Space which is full of Prana or Dark Energy.  Science has found this to be ever increasing, and this is what Brahman means, applying to both (as two are described to explain the static and dynamic nature of the same).  The ultimate truth is Brahman and it is the Space.

It is only the Space which is present as presence, and present as given.  This is the Om-ni-present and present all over over.
Categories: Other Language Links

సారస్వతవ్యాసములు Sarasvata vyasamulu

Telugu Thesis - Mon, 12/04/2017 - 22:29
సారస్వతవ్యాసములు Sarasvata vyasamulu

గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి వారు మహత్తరమైన గ్రంథాలు ప్రచురించారు. అందులో భాగంగా సారస్వతవ్యాసములు అనే వ్యాససంపుటులను పర్చురించారు. ప్రస్తుతం ఇవి మార్కెట్టులో లభించడం లేదు. అంతర్జాలంలో లభిస్తున్నవాటిని అన్నింటిని (ప్రస్తుతం ఐదుభాగాలు)  వీలైనంతవరకు సేకరించి మీ చేతికి అందిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నది తెలుగుపరిశోధన.
 అన్నట్టు ఈ వ్యాసపరంపరను తప్పకుండా దిగుమతి చేసుకుని, ఒకసారి చదివి చూడండి. మీకే అర్థమౌతుంది ఎంత ఉపయోగకరమైన అంశాలున్నాయో!

  1. సారస్వతవ్యాసములు Sarasvata vyasamulu
  2. సారస్వతవ్యాసములు Sarasvata vyasamulu
  3. సారస్వతవ్యాసములు Sarasvata vyasamulu
  4. సారస్వతవ్యాసములు Sarasvata vyasamulu
  5. సారస్వతవ్యాసములు Sarasvata vyasamulu
Categories: Other Language Links

Pages

Subscribe to Sanskrit Central aggregator - Other Language Links