Other Language Links

అన్నమయ్య శృంగార సంకీర్తనల్లో స్త్రీ ధర్మాలు

Telugu Thesis - Tue, 03/11/2014 - 09:30
అన్నమయ్య శృంగార సంకీర్తనల్లో స్త్రీ ధర్మాలు
The Moral values of women in Musical compositions of Annamayya పొన్నా లీలావతమ్మ Ponna Lilavathamma

పొన్నా లీలావతమ్మ గారు రచించిన అన్నమయ్య శృంగార సంకీర్తనల్లో స్త్రీ ధర్మాలు
గ్రంధాన్ని ఇక్కడ పొందండి.

మీరిక్కడే చదువుకోవాలంటే..........

Error: Embedded data could not be displayed.Down Load Here... దిగుమతి చేసుకోవాలంటే....అన్నమయ్య శృంగార సంకీర్తనల్లో స్త్రీ ధర్మాలు

పైనొక్కండి
Categories: Other Language Links

TGT ( <strong class="blkclor">Sanskrit</strong> ) ,1 - 4 years exp , Delhi

Samskrut Jobs - Tue, 03/11/2014 - 00:00
Greenfield Public School - Responsible for handling all aspects of teaching and mentoring students.Additional Information:Application are invited from trained and experienced candidates with good academic record. Essential qualification...
Categories: Other Language Links

TGT ( <strong class="blkclor">Sanskrit</strong> ) ,1 - 4 years exp , Delhi

Samskrut Jobs - Tue, 03/11/2014 - 00:00
Prince Public School Society - Responsible for handling all aspects of teaching and mentoring students.Additional Information:Application forms are available from 12th March to 18th March 2014 between 9.30 am to 12.30 pm at school Reception...
Categories: Other Language Links

Do you think that Sanskrit is hard? Have a look at what our fellow logicians are doing! —On Srinivasan and Parthasarathi 2012

sanscrite cogitare, sanscrite loqui - Mon, 03/10/2014 - 16:43
This article uses Mīmāṃsā tools for a non-exegetical purpose, i.e., in order to build a system of representations of imperatives. Please read the rest of the post at my new blog, here.
Categories: Other Language Links

అనిరుద్ధ చరిత్ర Aniruddha Charitra

Telugu Thesis - Mon, 03/10/2014 - 09:30
అనిరుద్ధ చరిత్ర Aniruddha Charitraకనుపర్తి అబ్బయామాత్య Kanuparti Abbaya Amatya

కనుపర్తి అబ్బయామాత్య రచించిన అనిరుద్ధ చరిత్ర అనే ప్రబంధాన్ని ఇక్కడ పొందండి.


మీరిక్కడే చదువుకోవాలంటే..........

Error: Embedded data could not be displayed.Down Load Here... దిగుమతి చేసుకోవాలంటే....అనిరుద్ధ చరిత్ర Aniruddha Charitra

పైనొక్కండి

ఈ పుస్తకం కొనుక్కోవాలనుకుంటే.......

   అనిరుద్ధ చరిత్ర  Aniruddha Charitra
Categories: Other Language Links

Setubandham-26

Sans_Eng - Sat, 03/08/2014 - 15:48
सेतुबन्धम्-२६
अह व महण्णवहुत्तं पत्थन्तस्स ग‍अणं महं ण वहुत्तम् ।रुहिरवसामिसवत्तं हन्तूण व णिव्वुओ वसामि सवत्तम् ॥ ३-५७ ॥[ अथवा महार्णवाभिमुखं प्रतिष्ठमानस्य गगनं मम न प्रभूतम् ।  रुधिरवसामिषपात्रं हत्वेव निर्वृतो वसामि सपत्नम् ॥]Or, sky is nothing big for me who is facing the ocean; like a man who is at peace I shall live (long) after killing, along with his family, Ravana who is just a receptacle of blood, fat and flesh.
णिसुढिज्जन्तभुअंगं मा मुज्झह मह सरोसचलणक्कन्तम् ।णत्तो णस‍इ महिअलं तत्तो णाम स‍अलो प‍अट्ट‍उ उअही ॥ ३-५८ ॥[ निपात्यमानभुजङ्गं मा मुह्यत मम सरोषचरणाक्रान्तम् ।  यतो नमति महीतलं ततो नाम सकलः प्रवर्ततामुदधिः ॥] Do not get disheartened. Let the ocean move towards the depression of earth with the snakes falling down as I press my foot in anger. [I will make the ocean give way by creating a depression to which the ocean will flow.]
ओ जमलक्खम्भेहिं व धरिएण भुएहञ् मह महोअहिमज्झे ।उम्मूलिआ‍इएणं सम‍इञ्छ‍उ विञ्झसंकमेण क‍इवलम् ॥ ३-५९ ॥[ उत यमलस्तम्भाभ्यामिव धृतेन भुजाभ्यां मम महोदधिमध्ये ।  उन्मूलितानीतेन समतिक्रामतु विन्ध्यसंक्रमेणकपिबलम् ॥]Or, let the army of monkeys cross over the ocean on the Vindhya mountain ranges plucked, brought and held aloft by my shoulders acting as two pillars along the ocean.
विवला‍अन्तभुअंगं उव्वत्तिअजल‍अरं विहिण्णमहिहरम् ।मुहमारुअविहुअजलं पेच्छ‍इ र‍अणा‍अरंकरेमि थलवहम् ॥ ३-६० ॥[ विपलायमानभुजङ्गमुद्वर्तितजलचरं विभिन्नमहीधरम् ।  मुखमारुतविधुतजलं पश्यत रत्नाकरं करोमि स्थलपथम् ॥]All of you look out. By blowing my breath I shall make the waters of the ocean blow away; snakes (in the ocean) will go helter-skelter; the marine animals will become upside down; the mountains (in the ocean) will go to pieces; the ocean will become a road on land.
मज्झवक्खुडिउम्मूलिअभुआभमा‍इअविमुक्कसेसद्धन्तम् ।एत्तोहुत्तसुवेलं तत्तोहुत्तमल‍अं करेमि समुद्दम् ॥ ३-६१॥[ मध्यखण्डितोन्मूलितभुजाभ्रामितविमुक्तशेषार्धान्तम् ।  इतोऽभिमुखसुवेलं ततोऽभिमुखमलयं करोमि समुद्रम् ॥]I shall make the ocean from one end of Suvela to the other end of Malaya a plain land by plucking the top half of the mountains, lifting them and flinging them to the middle portion (so that there is a plain end to end).
अह व सुवेलालग्गं पेच्छ‍इ अज्जेअ भग्गरक्खसविडवम् ।सीआकिसल‍असेसं मज्झ भुआ‍अट्ठिअं ल‍अं मिव लङ्कम् ॥ ३-६२ ॥[ अथवा सुवेलालग्नां पश्यताद्यैव भग्नराक्षसविटपाम् ।  सीताकिसलयशेषां मम भुजाकृष्टां लतामिव लङ्काम् ॥]Or, all of you look out, I shall pull out the entire Lanka as a creeper from the mountain of Suvela, with rakshasa’s like branches of the creeper getting destroyed while leaving the sprout like Sita unharmed.
ओ भग्गरक्खसदुमं णिह‍अदसाणणम‍इन्दसुहसंचारम् ।रामाणुरा‍अमत्तो मलेमि लङ्कं वणत्थलिं व वणग‍ओ ॥ ३-६३ ॥[ उत भग्न(‘अवभग्न’ वा)राक्षसद्रुमां निहतदशाननमृगेन्द्रसुखसंचाराम् ।  रामानुरागमत्तो मृद्नामि लङ्कां वनस्थलीमिव वनगजः ।]Or, I intoxicated by my love for Rama, shall devastate Lanka like a wild elephant does the forest land with the lion-like Ravana, the ten-headed killed,  the rakshasa’s  destroyed like trees and Lanka made comfortable for movement.
इअ सिरिपवरसेणविर‍इए कालिदासकए दहमुहवहे महाकव्वे त‍इओ आसासओ परिसमत्तो ॥[ इति श्रीप्रवरसेनविरचिते कालिदासकृते दशमुखवधे महाकाव्येतृतीय आश्वासकः परिसमाप्तः ॥]Thus ends Chapter-3 of the great epic, “Killing of the ten-headed” written by Pravarasena and composed by Kalidasa.-- -- - - 
Categories: Other Language Links

TGT ( <strong class="blkclor">Sanskrit</strong> ) ,1 - 4 years exp , Patna

Samskrut Jobs - Sat, 03/08/2014 - 00:00
Radiant International School - Responsible for handling all aspects of teaching and mentoring students.Additional Information:Fluency in English is Essential.Experience in Public School desirable for the post.proficiency in Computer will...
Categories: Other Language Links

TGT ( <strong class="blkclor">Sanskrit</strong> ) ,1 - 4 years exp , Guwahati

Samskrut Jobs - Sat, 03/08/2014 - 00:00
Miles Bronson Residential School - Responsible for handling all aspects of teaching and mentoring students.Additional Information:Salary Package As per VI Pay Commission Higher Salary for deserving candidateePreference will be given to...
Categories: Other Language Links

Doing research on free-will in Indian philosophy

sanscrite cogitare, sanscrite loqui - Mon, 03/03/2014 - 18:45
As a scholar trained in Western Academia, one has at least three choices while dealing with Sanskrit Philosophy:
  1. One can treat it as if it were Western philosophy and discuss, e.g., of monotonic or non-monotonic logic in Nyāya,
  2. One can deal with it in its own terms, e.g., by describing the inner-Mīmāṃsā controversy about whether one has to study the Veda because of the prescription to study it or because of the prescription to teach it (since, in order for someone to teach, someone else must be learning from him),
  3. One can attempt a compromise, looking for how a certain topic is configured in Sanskrit philosophy.
  4.  
Please read the rest at my new blog.
Categories: Other Language Links

Professor ( <strong class="blkclor">Sanskrit</strong> ) ,1 - 4 years exp , Other City(s) in Rajasthan

Samskrut Jobs - Mon, 03/03/2014 - 00:00
Banasthali Vidyapith - Roles: In addition to teaching and mentoring students , faculty is encouraged to pursue research , publish articles , edit research journals , actively interact with industry , conduct MDPs and take up consulting...
Categories: Other Language Links

Setubandham-25

Sans_Eng - Sat, 03/01/2014 - 16:04
सेतुबन्धम्-२५
इअ जाहे भण्णन्तं ण चल‍इ चिन्ताभरोसिअन्तसरीरम् ।आ‍अड्ढणणिच्चेट्ठं पङ्कक्खुत्तं व ग‍अकुलं क‍इसेण्णम् ॥ ३-५१ ॥तो फुडसद्दुद्धा‍इअअणदवभरिअगिरिकंदरा‍आरमुहो । रिउविक्कममसहन्तो जम्प‍इ वाणरव‍ई पुणो वि हसन्तो ॥ ३-५२ ॥[ इति यदा प्रभण्यमानं न चलति चिन्ताभरावसीदच्छरीरम् ।  आकर्षणनिश्चेष्टं पङ्कमग्नमिव गजकुलं कपिसैन्यम् ॥  ततः स्पुटशब्दोद्धावितवनदवभृतगिरिकन्दराकारमुखः ।  रिपुविक्रममसहमानो जल्पति वानरपतिः पुनरपि हसन् ॥]Even when thus being told when the army of monkeys does not move heavy with worries like the horde of elephants which are immobile stuck in morass, then Sugriva, the chief of monkeys who is not able to tolerate the prowess of the enemy and whose mouth looked like a mountain cave having a forest fire which has spread due to a loud sound, speaks again smilingly.
इअ अत्थिरसामत्थे अण्णस्स वि परिआणम्मि को आसङ्घो ।तत्थ वि णाम दहमुहो तस्स ठिओ एस पडिअहडो मज्झ भुओ ॥ ३-५३ ॥[ इत्यस्थिरसामर्थ्येऽन्यस्यापि परिजने कोऽध्यवसायः (आसङ्गः) ।  तत्रापि नाम दशमुखस्तस्य स्थित एष प्रतिभटो मम भुजः ॥]If (my) supporters display weakness where is the question of support from someone else? Against Ravana, the ten-headed this shoulder of mine is there to fight him.  
अवहोआसम्मि महं हत्थ‍अलाह‍अदलन्तपत्थिअसलिलो ।जा ण णिअत्त‍इ उअही बोलीणं ताव हो‍उ वाणरसेण्णम् ॥ ३-५४ ॥[ उभयावकाशे मम हस्ततलाहतदलत्प्रस्थितसलिलः ।  यावन्न निवर्तते उदधिर्व्यतिक्रान्तं तावद्भवति वानरसैन्यम् ॥]As the ocean parts into two when I thrash the water with my palms, even before the parts meet the army of monkeys will cross the ocean (on land in the separated space). [The force of my shoulders slapping the ocean will be so high that the ocean will part into two and you can all walk across!]
अहिआणं तोसिहरे धरिअं मल‍अगिरिणो हसन्तो सिहरे ।गुरुभरविस‍अंसेणं णेज्जामि भुएण जो‍अणस‍अं सेणम् ॥ ३-५५ ॥[ अहितानां तोषहरे धृतां मलयगिरेर्हसन्शिखरे ।  गुरुभरविषमांसेन नयामि भुजेन योजनशतं सेनाम् ॥]I shall smilingly carry for a hundred yojanas (my) army which is stationed at the peak of Malaya mountain which destroys the joy of (our) enemies, on my shoulders slightly bent due to the heavy weight (of the army).
समुहमिलिएक्कमेके को इर आसण्णसंस‍अम्मि सहाओ ।जाव ण दिज्ज‍इ दिट्ठी का‍अव्वं दाव होइ चिरणिव्वूढम् ॥ ३-५६ ॥[ संमुखमिलितैकैकस्मिन्कः किलासन्नसंशये सहायः ।  यावन्न दीयते दृष्टिः कर्तव्यं तावद्भवति चिरनिर्व्यूढम् ॥]Who is going to help when adversity faces (me), one on one? So long as I do not face it squarely will the job be ever got done?
- - - - 
Categories: Other Language Links

Teacher ( <strong class="blkclor">Sanskrit</strong> ) ,1 - 4 years exp , Bengaluru / Bangalore

Samskrut Jobs - Sat, 03/01/2014 - 00:00
Sadhguru Sainath Group of Institutions - Responsible for handling all aspects of teaching and mentoring students.Additional Information:For Senior Secondary School Teacher.Qualification: B.A / M.A & B.EdSalary: Salary commensurate with experience , ...
Categories: Other Language Links

Teacher ( <strong class="blkclor">Sanskrit</strong> ) ,1 - 4 years exp , Chennai

Samskrut Jobs - Thu, 02/27/2014 - 00:00
Ravindra Bharathi Global School - Responsible for handling all aspects of teaching and mentoring students.Additional Information:For Primary / Secondary Qualification: Graduate / Post Graduate with Bachelors / Masters in Education. Qualified...
Categories: Other Language Links

PRT ( <strong class="blkclor">Sanskrit</strong> ) ,1 - 4 years exp , Other City(s) in Bihar

Samskrut Jobs - Thu, 02/27/2014 - 00:00
Jeevan Deep Public School - Responsible for handling all aspects of teaching and mentoring students.Additional Information:School Code:08220 , Affiliation No.:330039.For Belhar ( Banka ) & Nawada branches in Bihar.Apply before 08.03.2014 on...
Categories: Other Language Links

Lecturer ( <strong class="blkclor">Sanskrit</strong> ) ,1 - 4 years exp , Gorakhpur

Samskrut Jobs - Thu, 02/27/2014 - 00:00
Ramsakhi Ramniwas Shikshan Sankul - Roles: In addition to teaching and mentoring students , faculty is encouraged to pursue research , publish articles , edit research journals , actively interact with industry , conduct MDPs and take up consulting...
Categories: Other Language Links

PGT ( <strong class="blkclor">Sanskrit</strong> ) ,1 - 4 years exp , Gorakhpur

Samskrut Jobs - Thu, 02/27/2014 - 00:00
Ramsakhi Ramniwas Shikshan Sankul - Responsible for handling all aspects of teaching and mentoring students.Additional Information:A large group of self financed education institution at Badhalganj , Gorakhpur with state-of-the-art infrastructure and...
Categories: Other Language Links

TGT ( <strong class="blkclor">Sanskrit</strong> ) ,1 - 4 years exp , Other City(s) in Maharashtra

Samskrut Jobs - Thu, 02/27/2014 - 00:00
Yavatmal Public School - Responsible for handling all aspects of teaching and mentoring students.Additional Information:Post Graduate or graduate in the concerned subject with B.Ed / TET.For Primary Secondary Teacher.Co. Educational...
Categories: Other Language Links

PRT ( <strong class="blkclor">Sanskrit</strong> ) ,1 - 4 years exp , Other City(s) in Maharashtra

Samskrut Jobs - Thu, 02/27/2014 - 00:00
Yavatmal Public School - Responsible for handling all aspects of teaching and mentoring students.Additional Information:Post Graduate or graduate in the concerned subject with B.Ed / TET.For Primary Secondary Teacher.Co. Educational...
Categories: Other Language Links

National Seminar on 'Perspectives on Indian Narratology'

Sanskrit Bhavan - Wed, 02/26/2014 - 22:12
Two Day - National Seminar March, 2014On“Perspectives on Indian Narratology”Organised Jointly by Gurudev Tagore Chair of Comparative Literature,&Department of Sanskrit, Ramkrishna Bajaj Sanskrit Bhavan,University of Mumbai  AtSeminar Hall, 1st Floor, Ramkrishna Bajaj Sanskrit Bhavan,  University of Mumbai, Vidyanagari,  Mumbai 400 098.Detailed ProgrammeTuesday, 4th March, 201409:30 a.m.-10.00 a.m.     -     Breakfast & Registration 10.00 a.m. – 10.45 a.m.       –    Inaugural Function      Chief Guest                   -           Shri Shekhar Bajaj                                                     CMD, Bajaj Electricals Ltd.-----------------------------------------------------------------------------------------   10.45 a.m. – 11.30 a.m.      –     Key note speech - Dr. Kapil Kapoor ------------------------------------------------------------------------------------------        11.30 a.m. – 11.45 a.m.    –   Tea Break                                                               11.45 – 12.45 p.m.            Session I                  Chairperson                            :    Dr. Kapil Kapoor 11.45 to 12.15 p.m.  –   Dr . C. Rajendran     :   Metrical Variations as Narratological                                                                                               Devices : A look into the Chapter                                                  Division in Raghuvamsa
12.15 to 12.45 p.m.  –  Dr. Biswamohan Pradhan  :  Poetic Narrative structure :                                                                      Indian Perspective-----------------------------------------------------------------------------------------12. 45p.m. – 01.45 p.m.    :   Lunch-break----------------------------------------------------------------------------------------01.45 – 02.45  p.m.              Session II
                           Chairperson                            :    Dr. C. Rajendran
01.45. to 02.15 p.m.  – Dr . Gauri Mahulikar  :  The Hero and the Dragon: A popular                                                                                                                    Narrative 
02.15  to 02.45 p.m.  – Dr. Pradip Bhattacharya : Narrative Art in the Mahabharata                                                     Weaving in skilled unmindfulness’                                             02.45 p.m. – 03.00 p.m.  -  Tea Break                                                    03.00 p.m.– 05.00 p.m.            Session III                        Chairperson                            :    Dr. Pradip Bhattacharya 03.00 to 3.30 p.m.  –   Dr . Rajesh Pandya      :   Medieval Gujarati Mahabharata                                                                                                Tradition: Narrative Structure & form 03.30 to 04.00 p.m.  –  Dr. Urvashi Pandya    :   The Art of Narration in Premanand’s                                                    Nalakhyan04.00 to 04.30 p.m. – Dr. Vidya Vencatesan  :      ----------------------------
04.30 to 05.00 p.m. – Dr. Karuna Shankar Upadhyaya :  Narratology in Hindi Criticism
Day Two – Wednesday, 5th March, 201409.30 – 10.00               :    Break Fast & Registration--------------------------------------------------------------------------------------- 10.00 a.m. to 12.00 a.m.        :   Session IV
                Chairperson                            :    Dr.  Meena Talim 10.00 to 10.30 a.m. -   Dr. Abhay Doshi   :  Vasudevhindi Jai and                                              Narrative                                            10.30 to 11.00 a.m.  – Dr. Kamini Gogri   : Life of Mahavira through Ages;                                         Dialectial Process in Narration
11.00 to 11.30 a.m.  – Dr. Yojana Bhagat   : Narratology : A Mnemonic Technique                                           in Pali Literature
11.30 to 12.00 p.m. – Dr. Shrikant Bahulkar : Contribution of Prof. Michael Hahn to                                                                                                                                                                               the studies in Sanskrit Narrative Lit.-----------------------------------------------------------------------------------------                             12.00 – 12.15 p.m. – Tea Break-----------------------------------------------------------------------------------------12.15 p.m. to 01.15 p.m.                 :         Session V        Chairperson         :    Dr.  Shrikant Bahulkar                            12.15 to 12.45 p.m. – Dr. Harishchandra Thorat : समकालीन कथनमीमांसा आणि                                                  भारतीय कथनमीमांसा  12.45 to 01.15 p.m. – Dr. Yashwant Phatak    :  आख्यान कविता – जन आणि अभिजन  -----------------------------------------------------------------------------------------                             01.15 – 02.00 p.m. – Lunch Break-----------------------------------------------------------------------------------------02.00 p.m. – 03.30 p.m.              :   Session VI
                           Chairperson                            :   Dr. Sindhu Dange 02.00 to 02.30 p.m.  –  Smt. Suchitra Tajane     :  कादंबरी – कथनात्मक अध्ययन  02.30 to 03.00 p.m.  –  Smt. Chinmayi Deodhar :  Incarnation : Text & context 03.00 to 03.30 p.m. – Kum. Shakuntala Gawde : Narratological Features of Pañcatantra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------03.30 – 03.45 p.m.      :-   Tea Break---------------------------------------------------------------------------------------------------------  03.45 to 4.30 p.m. –  Valedictory Function  -Dr. Rajpal Hande, BCUD                      


Dr. Gauri Mahulikar                            Dr. Madhavi NarsalayI/c. Head, Gurudev Tagore Chair        Head, Department of Sanskritof Comparative Literature                   University of MumbaiUniversity of Mumbai.      
Categories: Other Language Links

Pages

Subscribe to Sanskrit Central aggregator - Other Language Links