Other Language Links

Vignettes -> vi + gNy + it

Sanskrit-iz-ed Words - Tue, 04/11/2017 - 08:47
Sanskrit - vi + gNy + it - Undertaking + Knowing/Learning + Past Participle -> Followed Path of Learning or Adapting to Learning, which is nature of "vine" and what the word means.
Categories: Other Language Links

|| అంబాష్టకం ||

अनन्तवरम - Sun, 04/09/2017 - 10:18


రచన: మహాకవి, కవికులగురువు కాళిదాసు
చేటీ భవన్నిఖిలఖేటీ కదంబతరువాటీషు నాకిపటలీ కోటీరచారుతరకోటీ మణికిరణకోటీ కరంబితపద |పాటీరగంధకుచశాటీ కవిత్వ పరిపాటీ మగాధిపసుతా ఘోటీ కులాదధిక ధాటీముదారముఖవీటీరసేన తనుతాం || 1 ||
కూలాతిగామిభయ తూలావలిజ్వలన కీలా నిజస్తుతివిధకోలాహలక్షపిత కాలామరీకలశ కీలాలపోషణనభాః(భా) |స్థూలాకుచే జలదనీలాకచే కలితలీలాకదంబవిపినే శూలాయుధప్రణతి(త)శీలా విభాతు హృది శైలాధిరాజతనయ || 2 ||
యత్రాశయో లగతి తత్రాగజావసతు కుత్రాపి నిస్తుల శుకా |సుత్రామకాలముఖసత్రాశన ప్రకర సుత్రాణకారి చరణా |ఛత్రానిలాతిరయ పత్రాభిరామగుణ మిత్రామరీ సమవధూః |కుత్రాసహన్మణివిచిత్రాకృతి స్ఫురిత పుత్రాదిదాననిపుణా || 3  ||
ద్వైపాయనప్రభృతి శాపాయుధ త్రిదివ సోపానధూలిచరణ |పాపాహస్వమనుజాపానులీన జనతాపాపనోదన పరా |నీపాలయా సురభిభూపాలకా దురిత కూపాదుదఙ్చయతు మాం |రూపాధికా శిఖరిభూపాలవంశమణి దీపాయితా భగవతీ || 4 ||
యాలీభిరాత్మతనుతాలీ సకృత్ప్రియకపాలీషు ఖేలతి భయ |వ్యాలీనకుల్యసిత చూలీభరా చరణధూలీలసన్మునివరా |బాలీభృతి శ్రవసి తాలీదలం వహతి యాలీకశోభి తిలకా |సాలీ కరోతు మమ కాలీ మన స్వపద నాలీకసేవన విధౌ || 5 ||
న్యఞ్కాకరే వపుషి కఞ్కాది రక్తపుషి కఞ్కాది పక్షివిషయే త్వఞ్కామనామయసి కిం కారణం హృదయపఞ్కారిమేహి గిరిజా |శఞ్కాశిలా నిశిత టఞ్కాయమానపద సఞ్కాశమానసుమనో |ఝఞ్కారిమానతతిమఞ్కానుపేత శశి సఞ్కాశివక్త్ర కమలా || 6 ||
కుంబావతీ సమవిడంబాగలేన నవతుంబాభ వీణసవిధాశంబాహులేయ శశిబింబాభిరామముఖ సంబాధితస్తనభరా |అంబాకురఞ్గమదజంబాలరోచిరిహ లంబాలకాదిశతు మే |బింబాధరా వినత శంబాయుధాది నకురంబా కదంబవిపినే || 7 ||
ఇన్ధానకీరమణి బన్ధాభవే హృదయబన్ధావతీవ రసికా |సన్ధావతీ భువన సన్ధారణేప్యమృత సిన్ధావుదారనిలయా |గన్ధాను భానముహురన్ధాలి వీత కచబన్ధాసమర్పయతు మే |శం ధామ భానుమపి సన్ధానం ఆశు పదసన్ధానమప్యగసుతా || 8 ||
 || ह्रीँ ||
Categories: Other Language Links

|| గణేశాష్టకం ||

अनन्तवरम - Sat, 04/08/2017 - 19:25

రచన: జగద్గురు శ్రీ సచ్చిదానందశివాభినవ నృసింహ భారతీ మహాస్వామి వారు
సుత్రామపూజిత పవిత్రాఞ్ఘ్రిపద్మయుగ పత్రార్చితే2భవదన |మిత్రాభ సాంబశివపుత్ర అరివర్గ-కృత-విత్రాస విఘ్నహరణ |ఛత్రాభిశోభిత తనుత్రాభిభూషిత పరిత్రాణదీక్షిత విభో |శ్రోత్రాభిరామగుణ పిత్రాసమోసి భవ మత్త్రాణకర్మనిరతః || 1 ||
వన్దారుభక్తజనమన్దార పాదనత బృన్దారకార్చిత మహా-నన్దానుషఞ్గకర నిన్దాకరారిగణ సన్దాహకాబ్జచరణ(హృదయ) |మన్దాకినీధర ముకున్దాభినన్దిత సుకన్దాదిభక్ష్యరసిక వన్దామహే సులభ శం దాతుమర్హసి మరన్దానురఙ్చిత విభో || 2 ||
పాపాపనోదకర శాపాయుధేడ్యభవ తాపార్తశోకహరణ |శ్రీపార్వతీతనయ కోపార్దితారిగణ ధూపాదితోష్యహృదయ |భూపాలమౌలినత గోపాలపూజ్య సుమచాపారి-పూర్వతనయ |రూపాదిమోహకర దీపార్చిషశ్శలభం ఆపాలయైనం అధునా || 3 ||
హాలాహలాశిసుత మాలావిభూషిత సుశీలావనైక నిరత |శ్రీలాభకారక వినీలాలివృన్దకృత కోలాహలారవ విభో |లీలాతితుష్ట వరశైలాత్మజాఞ్కధృత బాలాఖువాహ విలసత్-ఫాలాధునా దలయ కాలద్భయం మహిత-వేలావిహీన-కరుణ || 4 ||
ఏకాచ్ఛదన్తమతిశోకాతురాఞ్ఘ్రినత లోకావనైక నిరతం |నాకాలయస్తుతమనేకాయుధం వివిధశాకాదనం సుఖకరం |శ్రీకాన్తపూజ్యం అరిహాకారకారం(రిం) అతిభాకారిణం కరిముఖం |రాకాసుధాంశులసదాకారమాశు నమమాకామనాస్తు చ పరా || 5 ||
అంభోజనాభనుతం అంభోజతుల్యపదం అంభోజజాతవినుతం |దంభోలిధారినుత కుంభోద్భవార్చ్య(ది) చరణాంభోజయుగ్మమతులం |అంభోదవత్సుఖకరం భోగిభూషమనిశం భోగదం ప్రణమతాం |స్తంభోరుశుండం అతులాంభోధితుల్యకృప శంభోః సుతం ప్రణమత || 6 ||
ఆశావిధానపటుం ఈశాత్మజం సురగణేశార్చితాఞ్ఘ్రియుగలం |పాశాన్వితం సకలపాశాది బన్ధహరం ఆశాపతీడితగుణం |ధీశాన్తిదం హృదయకోశాన్తరేణ భవనాశాయ ధారయ విభుం |క్లేశాపహం(శోకాపహం) సకలదేశార్చితం సులభమీశానం ఇక్షురసికం || 7 ||
ధీరాతిధీర ఫలసారాదనాతిబల ఘోరారివర్గ భయద |శురాగ్రజాత భవభారావమోచనద వీరాగ్రగణ్య సుముఖ |మారాశుగార్తికర ధారాభయాపహర తారాప్రియాఙ్చిత కృపా-వారాం నిధే ధవలహార-అద్య  పాహి మదనీరాడ్య పాద వినతం || 8 ||

Categories: Other Language Links

Método para traducir sánscrito al español

Este video intenta ser un tutorial sobre cómo realizar una traduccion del sánscrito al español. Es el método que uso con el cual quedan registradas todas las etapas del proceso.

El video trata los siguientes temas:
 • del porque del análisis morfosintactico
 • determinación de la unidad de análisis
 • software utilizado, organización del espacio de trabajo
 • fuentes de textos en sánscrito
 • sistema de escritura, sistemas de transliteración
 • principales diccionarios
 • organización interna de las entradas de diccionario
 • separación de palabras para encontralas en el diccionario
 • esquema de colores para ver el rol sintáctico en la frase
 • uso del picker de desinencias
 • traduccion palabra por palabra, revisión y corrección de los significados asignados
 • traducción en lenguaje natural

Asimismo el video cuenta con subtítulos y es de relativa corta duración.


#TraducciónSánscritoEspañol #Sanskrit #Sánscrito
Categories: Other Language Links

The root 'mar'

Sanskrit-iz-ed Words - Sun, 04/02/2017 - 10:45
marya - youth in Mitanni Sanskrit.

maRitus - Latin for husband

Other words - martial, marriage

marya - In Sanskrit, lover, suitor, mortal, limit,

mar - in Sanskrit means death, killing, dying.

Mars is a dead planet.

Marsh land is dead land for agriculture.
Categories: Other Language Links

Operations Internship - TAMAALA ART MERCHANDISE - Bangalore, Karnataka

Sanskrit Jobs - Tue, 03/28/2017 - 20:49
About the company: Tamaala – तमाला (Sanskrit) - There are varied meanings for this word in different geographies, cultures and languages across this beautiful ₹5,000 a month
From Internshala - Tue, 28 Mar 2017 15:19:13 GMT - View all Bangalore jobs
Categories: Other Language Links

All Subject teacher for High School state board in Nagarbhavi - kraftplus edutech private limited - Bangalore, Karnataka

Sanskrit Jobs - Tue, 03/28/2017 - 18:26
Subject--English, social, Sanskrit, Science and Maths. Qualification-- MA, BED/ Msc,bed.... ₹18,000 a month
From Indeed - Tue, 28 Mar 2017 12:56:39 GMT - View all Bangalore jobs
Categories: Other Language Links

PGTs / TGTs/ Counsellor - Army Public School Jammu Cantt - Jammu, Jammu and Kashmir

Sanskrit Jobs - Tue, 03/28/2017 - 18:06
Sanskrit & Hindi). PGTs / TGTs/ Counsellor job recruitment in Army Public School Jammu Cantt....
From Freshersworld.com - Tue, 28 Mar 2017 12:36:49 GMT - View all Jammu jobs
Categories: Other Language Links

కూచిమంచి తిమ్మకవి రచనలు Kuchimanchi Timmakavi Rachanalu

Telugu Thesis - Tue, 03/28/2017 - 17:49
కూచిమంచి తిమ్మకవి రచనలు Kuchimanchi Timmakavi Rachanalu

       కూచిమంచి తిమ్మకవి 18వ శతాబ్దపు తెలుగు కవి. తిమ్మకవి పదిహేడవ శతాబ్దపు నాలుగవ భాగంలో జన్మించి, పద్దెనిమిదవ శతాబ్దపు మూడవభాగం వరకు జీవించి ఉండేవాడని విమర్శకులు, చారిత్రకులు చెప్తున్నారు.
ఈయన రచనలు  -
రచనలు కొన్ని లభిస్తున్నాయి, చదవండి........
 1. అచ్చతెలుగు రామాయణము
 2. సీతామనోహరం
 3. రుక్మిణీ పరిణయము (1715)
 4. సింహాచల మహాత్మ్యము (1719)
 5. నీలాసుందరీ పరిణయము
 6. సారంగధర చరిత్ర
 7. రాజశేఖర విలాసము (1705)
 8. రసికజన మనోభిరామము (1750)
 9. సర్వలక్షణసార సంగ్రహము (1740)
 10. సర్పపురీ మహాత్మ్యము (1754)
 11. శివలీలా విలాసము (1756)
 12. కుక్కుటేశ్వర శతకము
 13. శ్రీ భర్గ శతకము (1729)
 14. భర్గీ శతకము
 15. చిరవిభవ శతకము
Categories: Other Language Links

Sanskrit Teacher - Teacherable - Bangalore, Karnataka

Sanskrit Jobs - Tue, 03/28/2017 - 12:46
Dear Candidate, We are teacher recruitment platform. We support teachers to get placed in schools that suits candidate's need. We currently have a opening... ₹20,000 a month
From Indeed - Tue, 28 Mar 2017 07:16:07 GMT - View all Bangalore jobs
Categories: Other Language Links

Teacher of SST Social Science English Hindi Sanskrit Drawing Art & Craft - Stepping Stone Academy - Dehri On, Bihar

Sanskrit Jobs - Tue, 03/28/2017 - 11:30
*Urgent Requirement of Teacher for the following posts on _Permanent Basis_ .* ------------------------------------------------------------------------------- ₹12,000 a month
From Indeed - Tue, 28 Mar 2017 06:00:50 GMT - View all Dehri On jobs
Categories: Other Language Links

TGT - Kendriya Vidyalaya - Bangalore, Karnataka

Sanskrit Jobs - Tue, 03/28/2017 - 10:31
Kendriya Vidyalaya (An Autonomous Body, Under MHRD, Government of India) Walk-In-Interview (For Empanelment of Teachers on Part Time Contractual Basis) For The...
From CareerAge.com - Tue, 28 Mar 2017 05:01:11 GMT - View all Bangalore jobs
Categories: Other Language Links

TGT Sanskrit - New R.K. Public School - Jodhpur, Rajasthan

Sanskrit Jobs - Mon, 03/27/2017 - 22:57
We are well established rbse school in jodhpur and require well qualified and experienced teachers for the post. Job Type: Full-time Salary: ₹10,000.00 ₹10,000 a month
From Indeed - Mon, 27 Mar 2017 17:27:36 GMT - View all Jodhpur jobs
Categories: Other Language Links

Academics - R B T Vidyalaya - Deoria, Uttar Pradesh

Sanskrit Jobs - Mon, 03/27/2017 - 18:28
R. B. T group of school, deoria, district - DEORIA is looking for qualified and trained teachers for following vacancies. PGT : Physics (2),chemistry (1)
From Indeed - Mon, 27 Mar 2017 12:58:16 GMT - View all Deoria jobs
Categories: Other Language Links

Candidates for Need teachers for home tuitions part time - MySmartPros.com - Gurgaon, Haryana

Sanskrit Jobs - Mon, 03/27/2017 - 13:51
Need teachers for home tuitions part time You can get tuitions your near by areas 1 to 2hrs only, earn handsome salary per hr Rs. 200 to Rs. 2000 or monthly ₹200 an hour
From Indeed - Mon, 27 Mar 2017 08:21:50 GMT - View all Gurgaon jobs
Categories: Other Language Links

Candidates for Need teachers for home tuitions part time - MySmartPros.com - Noida, Uttar Pradesh

Sanskrit Jobs - Mon, 03/27/2017 - 13:49
Need teachers for home tuitions part time You can get tuitions your near by areas 1 to 2hrs only, earn handsome salary per hr Rs. 200 to Rs. 2000 or monthly ₹200 an hour
From Indeed - Mon, 27 Mar 2017 08:19:32 GMT - View all Noida jobs
Categories: Other Language Links

Candidates for Need teachers for home tuitions part time - MySmartPros.com - Chennai, Tamil Nadu

Sanskrit Jobs - Mon, 03/27/2017 - 13:44
Need teachers for home tuitions part time You can get tuitions your near by areas 1 to 2hrs only, earn handsome salary per hr Rs. 200 to Rs. 2000 or monthly ₹200 an hour
From Indeed - Mon, 27 Mar 2017 08:14:56 GMT - View all Chennai jobs
Categories: Other Language Links

Candidates for Need teachers for home tuitions part time - MySmartPros.com - Mumbai, Maharashtra

Sanskrit Jobs - Mon, 03/27/2017 - 13:42
Need teachers for home tuitions part time You can get tuitions your near by areas 1 to 2hrs only, earn handsome salary per hr Rs. 200 to Rs. 2000 or monthly ₹200 an hour
From Indeed - Mon, 27 Mar 2017 08:12:24 GMT - View all Mumbai jobs
Categories: Other Language Links

Candidates for Need teachers for home tuitions part time - MySmartPros.com - Kolkata, West Bengal

Sanskrit Jobs - Mon, 03/27/2017 - 13:40
Need teachers for home tuitions part time You can get tuitions your near by areas 1 to 2hrs only, earn handsome salary per hr Rs. 200 to Rs. 2000 or monthly ₹200 an hour
From Indeed - Mon, 27 Mar 2017 08:10:05 GMT - View all Kolkata jobs
Categories: Other Language Links

Need teachers for home tuitions part time - MySmartPros.com - Pune, Maharashtra

Sanskrit Jobs - Mon, 03/27/2017 - 13:34
Need teachers for home tuitions part time You can get tuitions your near by areas 1 to 2hrs only, earn handsome salary per hr Rs. 200 to Rs. 2000 or monthly ₹200 an hour
From Indeed - Mon, 27 Mar 2017 08:04:04 GMT - View all Pune jobs
Categories: Other Language Links

Pages

Subscribe to Sanskrit Central aggregator - Other Language Links