Other Language Links

WHO ARE THE THIRTY- THREE GODS?

VEDVIKAS - Tue, 08/15/2017 - 23:28
As per Vedic scriptures there are thirty-three Gods as follows:-
(1) 12 Adityas (Dvadasa Adityas)(2) 11 Rudras (Ekadasa Rudras)(3)   8 Vasus   (Ashta Vasus)(4)   2 Asvins  (Asvinau Devau)जय जय श्रीराधे 
Categories: Other Language Links

Sanskrit Teacher - PICT MODEL SCHOOL - Pune, Maharashtra

Sanskrit Jobs - Mon, 08/14/2017 - 16:59
Graduate in/with Sanskrit and having Sanskrit as one of the methodology in B.Ed / Pandit training.... ₹30,000 a month
From Indeed - Mon, 14 Aug 2017 11:29:19 GMT - View all Pune, Maharashtra jobs
Categories: Other Language Links

गीता मंथन स्पर्धा पुणे

भगवद्गीता मंथन स्पर्धा

Contact email-- kaushalam.trust@gmail.com OR leena.mehendale@gmail.com 02025382785
मुख्यतः शालेय विद्यार्थ्यांसाठी -- (एक तरी अध्याय पाठ यावा व गीतेबद्दल सामान्य ज्ञान असावे.)
सहयोग -- भारत विकास परिषद, कौशलम् न्यास, भांडारकर संस्था, गीता धर्म मंडळ -पुणेप्रस्ताव -- वरील सर्व संस्था संस्कृतच्या प्रसारासाठी कार्यरत असून या वर्षी पुण्यातील संस्कृत विद्वानांसोबत व संस्थांसोबत गीत-मंथन स्पर्धा हा एकत्रित उपक्रम घेत आहेत.उपक्रम --शालेय मुलीमुलांसाठी गीता - मंथन - प्रतियोगिता या माध्यमातून त्यांच्यावर योग्य संस्कार घडावेत या हेतूने एक अभिनव व स्पर्धात्मक प्रस्ताव आपल्यासमोर मांडत आहे. त्यास सहयोग देऊन हे कार्य सिद्धीस न्यावे ही विनंति. प्रतियोगितेचे स्वरूप सोबत संलग्न आहे.भांडारकर प्राच्य विद्या शोध संस्थेचा १०० वर्षांचा कालावधि लौकरच पूर्ण होत आहे. या काळात निरनिराळे प्रथितयश अभ्यासक व संशोधक संस्थेसोबत जोडले गेले. संशोधकांची भावी पीढी तयार होण्याच्या उद्देशाने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी अशा प्रतियोगितेचे मुख्य यजमानपद भांडारकर संस्थेने स्वीकारले आहे. सर्व स्पर्धा भांडारकर संस्थेत होतील. एकूण संपूर्ण आयोजनाचा सूत्र-सांभाळ प्रश्नमंजूषा, व अँकरची जबाबदारी, तसेच पत्रव्यवहार कौशलम् न्यासाद्वारे केला जाईल. गीता धर्म मंडळाने योग्य ते परीक्षक योजण्याचे मान्य केले आहे.भारत विकास परिषदेमार्फत शालेय विद्यार्थ्यांना संपर्क करून त्यांचे फॉर्म भरून घेणे, शिक्षकांमार्फत तयारी करून घेणे व त्यांना स्पर्धेत उतरविणे ही सर्वाधिक महत्वाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------प्रश्नाचे स्वरूप व गुणांची विभागणी
मुख्यतःशालेयविद्यार्थ्यांसाठीपणकाहीप्रमाणांतवरिष्ठविद्यार्थीवइतरनागरीकहीभागघेऊशकतील. उद्देश-- एकतरीअध्यायपाठयावावगीतेबद्दलसामान्यज्ञानअसावे. सोपीस्पर्धा आणि कठिण स्पर्धास्पर्धेतील प्रश्नाचे स्वरूप व गुणांचीविभागणीढोबळमानानेखालीलप्रमाणे--सोपीवकठिणअशादोनपातळींवरस्पर्धाअसेल. आपापलाअध्यायगटांनीस्वतःचठरवायचाआहेपाठांतरआधारितप्रश्नत्यावरविचारण्यातयेतील. इतरप्रश्नसंपूर्णगीतेतूननिवडलेजातीलसोपीस्पर्धागटानेनिवडलेल्याअध्यायातीलश्लोकांचेपाठांतर-- ३० गीतेतीलविविधशब्दांचेअर्थ-- ३०शब्दांचेसोपेव्याकरणजसेविभक्ति, वचन, लिंग, संधी, समास१०क्रियापदांचेसोपेव्याकरणजसेकाळ, लकार, वचन१०काहीखासशब्दांमागीलकथानक, प्रसंगयावरीलप्रश्न२०कठिणपातळीगटानेनिवडलेल्याअध्यायातीलश्लोकांचेपाठांतर– २५गीतेतीलविविधशब्दांचेअर्थ– २५शब्दांचेवसोपेक्रियापदांचेव्याकरण-- विभक्ति, वचन, लिंग, संधी, समास, काळ, लकार-- २०गीतेतीलविविधश्लोकांमधीलसंकल्पनांचाअर्थ, श्लोकार्थांचीतुलना, तत्वज्ञान- ३०आयोजन
स्पर्धेचे फॉर्म व प्रश्नांचे स्वरूप वेगळे पहावे. आयोजन असे असेल --
१) ही प्रतियोगिता भांडारककर संस्थेतील टाटा हॉलमधे भरेल. वेळ -- सायंकाळी ३.३० ते ५.३० पैकी प्रत्यक्ष स्पर्धेची वेळ ४ ते ५. स्पर्धेचा दिवस लौकरच ठरेल. अधिक फॉर्म आल्यास क्रमाक्रमाने स्पर्धा होतील२) यासाठी शाळांनी त्यांच्या मुलीमुलांना ४ -४ च्या गटाने पाठवायचे आहे. एक शाळा अनेक गट पाठवू शकतात. त्यासाठी प्रत्येक गटाने नमुना फॉर्म वेगवेगळा भरून द्यावा.३) शालेय मुलीमुलांनी स्वतःच ४-४ चा गट करून स्पर्धेचा फॉर्म भरून दिल्यास त्यांना परवानगी असेल.४) स्पर्धेच्या एका भागात एका वेळी ३ गट उतरतील. त्यांना २०-४० प्रश्न विचारले जातील. जास्त व समर्पक उत्तरे देणारा गट विजयी ठरेल. इतर नियम स्पर्धेवेळी जाहीर होतील.५) प्रश्नकर्ता अँकर व ३ सदस्यांचे सल्लागार मंडळ यांचा निर्णय अंतिम व सर्वांना बंधनकारक असेल.६) विचारलेल्या प्रश्नांपैकी जेवढी सलग उत्तरे बरोबर असतील त्यानुरूप बक्षिसे दिली जातील७) अँकरची प्रश्नमालिका संपल्यावर प्रेक्षकांमधून वेगळे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात व त्यांच्या सुयोग्य उत्तरांना वेगळे बक्षिस असेल.८) ही स्पर्धा वरिष्ठ विद्यार्थी अथवा नागरिकांना देखील खुली असेल . याकरिता वरील प्रमाणेच ४ -४ च्या गटाने नावनोंदणी स्वीकारली जाईल.९) प्रत्येक गटाने त्यांच्या तयारीचा किमान एक अध्याय फॉर्ममधे भरावा. पाठांतराचे प्रश्न त्या अध्यायावरच असतील---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------गीता मंथन स्पर्धेचा अर्ज नमुनातुमची सोपी अथवा कठिण पातळी आहे ते ठरवा.तुमच्यागटाचा अध्यायठरवा
१) तुमच्या गटासाठी एक नांव निवडा गटाचे नांव पातळी व अध्याय२) शाळेचे नांव, मुख्याध्यापकांचे नांव, फोन व ईमेल.
३) गटातील चारही सदस्यांची नांवे व फोन नं, ईमेल (असल्यास ते ही द्यावे) शाळेमार्फत नसल्यास सदस्यांनी आपापल्या शाळांची नांवे देखीललिहावीत.* गट प्रमुख-* गट सदस्य-* गट सदस्य-* गट सदस्य- ४) गटासाठी मार्गदर्शक नांवफोनईमेल५) पत्रव्यवहारासाठी-* गट प्रमुखाचा पत्ता* मार्गदर्शकाचा पत्ता* शाळेचा पत्ता ६) स्पर्धकांची तयारीची योग्यता* सोपी* कठिण======================================================================
Categories: Other Language Links

UGC Net Subject Faculty - Zenith Point - S D M Hospital, Rajasthan

Sanskrit Jobs - Sat, 08/12/2017 - 11:28
Qualified (NET, JRF, PhD) and well experienced Faculty required in Following Subjects: *1.* Management, *2.* Commerce, *3.* Economics *4.* Computer ₹10,000 - ₹15,000 a month
From Indeed - Sat, 12 Aug 2017 05:58:06 GMT - View all S D M Hospital, Rajasthan jobs
Categories: Other Language Links

न्यासस्य प्रस्तावना 10-08-2017

।।श्री।।न्यासस्य प्रस्तावना10-08-2017संस्कृतभाषायां उपलब्धस्य ज्ञाननिधेः परिचयः, प्रसारप्रचारौ, प्रयोगश्चसुचारुतयाभवतु इति धिया संस्थापकैः स्थापितोsस्ति निर्मितोsस्ति एकः धर्मदायन्यासः। मूलधनंलक्षरुप्यकात्मकं तत्र निधिरूपेण स्थापितमस्ति।न्यासस्य उद्दिष्टानि-१) संस्कृते वर्तमानस्य महतः ज्ञाननिधेः संरक्षणम् अध्ययनं च।२) संस्कृतज्ञानसंरक्षण-प्रसार-अध्ययनपराणां तज्ज्ञानां एकत्रीकरणम् । ३) संस्कृतभाषासाहित्यविचाराणाम् अध्ययनंअध्यापनंप्रचारः प्रसारश्च। ४) आधुनिकयन्त्रतन्त्रप्रचारमाध्यमानां प्रयोगेण संस्कृतस्य संवर्धनम् तथातद्वारा संस्कृताध्ययनस्य वेगवर्धनं च। ५) देशस्य नानादिग्विभागेषु उपलब्धस्यसंस्कृतवाङ्मयस्यअध्ययनार्थम् एकत्रीकरणम्। ६) आयुर्वेद-गणित-विज्ञान-भूगोल-समाजशास्त्रा- दिविषयेषु उपलब्धं संस्कृतवाङ्मयम् आधुनिकैः तैस्तैः विषयैः तुलयित्वा परस्परपूरकत्वार्थंतेषाः प्रयोगाः।
७) प्राचीनस्य संस्कृतज्ञानस्य आधुनिकज्ञानेन सह संमिश्रणात्मानवमात्रस्य उन्नत्यर्थं प्रयोगः।      
Categories: Other Language Links

RISHI DEVATA CHANDAS FOR VEDA MANTRAS

VEDVIKAS - Thu, 08/10/2017 - 04:05
यस्य वाक्यं स ऋषिः।या तेनोच्यते सा देवता।यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः
जय जय श्रीराधे 
Categories: Other Language Links

Need teachers for home tuitions part time - MySmartPros.com - Gurgaon, Haryana

Sanskrit Jobs - Wed, 08/09/2017 - 14:39
Need teachers for home tuitions part time You can get tuitions your near by areas 1 to 2hrs only, earn handsome salary per hr Rs. 200 to Rs. 2000 or monthly ₹10,000 a month
From Indeed - Wed, 09 Aug 2017 09:09:31 GMT - View all Gurgaon, Haryana jobs
Categories: Other Language Links

Sanskrit -- beautiful contextual language

From NL Dongre, IPS, Riwa MP.
Sanskrit is a beautiful contextual language. It is called “Dev Bhasha” the language of the soul. Here, meanings of the words must come from the heart, from direct experience – dictionary meanings or static meanings have not much value. Meanings of the words vary depending on mind-set, time, location and culture. The words are made to expand the possibilities of the mind.We carry out our lives assuming ourselves to be something substantial and unchanging, and we become deeply attach[ed] to this assumed self (this attachment is known in Sanskrit as ātma-grāha). But we attach to more than simply a notion of a self. We also reify the things that we see, hear, and think, into substances, and attach to them as well. This is called attachment to dharmas (Skt. dharma-grāha). Among these two attachments, it may be the case that we can earnestly reflect and bring ourselves to the awareness of our attachment to self, making an effort to avoid it. But attachment to dharmas occurs at such a subtle level that stemming it based on conscious reflective awareness is practically impossible for most people. We grasp at all dharmas (all phenomena), despite the fact that they are nothing more than a provisional combination of elements according to certain conditions. Taking these as the framework created from our past experiences, along with accordance to our individual circumstances, we see, hear, and think. When we regard the content of such seeing, hearing, and thinking to be accurate, attachment to dharmas ends up being far more difficult to come to reconcile than attachment to self. How do you deal with something that is virtually unnoticeable? This attachment to dharmas engenders the cognitive hindrances (jñeya-āvaraṇa), while attachment to self engenders the afflictive hindrances (kleśa-āvaraṇa). Nirvāṇa is said to manifest based on the removal of the afflictive hindrances, while bodhi is obtained by the elimination of the cognitive hindrances. Classical Sanskrit prose writers made very long sentences like this: "Lost in the forest and in thought, bent upon death and at the root of a tree, fallen upon calamity and her nurse's bosom, parted from her husband and happiness, burnt with the fierce sunshine and the woes of widowhood, her mouth closed with silence as well as by her hand, held fast by her companions as well as by grief, I saw her with her kindred and her graces all gone, her ears and her soul left bare, her ornaments and her aims abandoned, her bracelets and her hopes broken, her companions and the needle-like grass-spears clinging round her feet, her eyes and her beloved fixed within her bosom, her sighs and her hair long, her limbs and her merits exhausted, her aged attendants and her streams of tears falling down at her feet...." and it goes on.How many people in India speak Sanskrit? Strictly speaking, we don’t know and that’s not because relevant tables for Census 2011 aren’t yet ready. We don’t know because we don’t ask. The census primarily asks a question about “mother tongue”. Pre-Independence, in Census 1891, “parent tongue” was also used. But it’s mother tongue now. The number of people who reported Sanskrit as their mother tongue in censuses was 2,212 in 1971, 6,106 in 1981, 49,736 in 1991 and 14,135 in 2001. Sanskrit is not a non-Scheduled language. It’s one of the languages in the Eighth Schedule and is also an official language in Uttarakhand. There are people who would probably like to proclaim it a dead language. “Dead” is an imprecise term, in the context of languages. But languages do become extinct, when there are no surviving speakers, and globalisation and language shifts have encouraged the pace of death. Will we proclaim the death of Sanskrit according to “mother tongue”? With the 1971 to the 2001 numbers I have cited, any statistician worth his/ her salt will sense there’s something exceedingly wrong with those figures, though it’s conceivably possible 35,000 Sanskrit speakers sought linguistic asylum in Germany, or wherever the language is encouraged. By the way, in 2001, roughly half of those 14,135 with Sanskrit as their mother tongue were in Uttar Pradesh, which seems fair enough. However, there was one such strange individual in Arunachal Pradesh and another one in Meghalaya. More importantly, we will get data on Sanskrit-speaking abilities of Indians not from “mother tongue” but from “other languages known”. The data we collect on that is even more unsatisfactory. For Census 2001, look at the household schedule and check question No 11. You can list a maximum of two languages and no more. I believe P.V. Narasimha Rao himself spoke seven Indian languages (including “mother tongue”) and six foreign ones. I wonder which two he picked. Forget villages like Mattur or Hosahalli in Karnataka, where everyone speaks Sanskrit. Think of someone who is urban and has a graduate degree, without Hindi being the mother tongue. If s/he knows Sanskrit, the language basket will probably be mother tongue, English, Hindi and Sanskrit. The probability of Sanskrit not showing up on census schedules is extremely high. That’s the reason I said we don’t know how many people speak Sanskrit. Therefore, to paraphrase Mark Twain, reports about the death of Sanskrit are greatly exaggerated. No doubt there are people who wish Sanskrit to die — because they don’t perceive it to possess value. There’s an infamous quote from Macaulay’s “Minute upon Indian Education”: “I have never found one among them (learned men) who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia”. In fairness to Macaulay, that quote is plucked out of context. The context was public funding and a trade-off between Sanskrit/ Arabic and English-teaching. There isn’t necessarily a trade-off, not then and not now. Most people will probably be aware of Kautilya’s Arthashastra, dated to the 2nd or 3th century CE. I wonder how many people know the manuscript disappeared. R. Shamasastry rediscovered it in 1904. It was published in 1909 and translated into English in 1915. Had Shamasastry not known Sanskrit, he wouldn’t have known that manuscript’s worth. There’s a National Mission for Manuscripts (Namami), set up in 2003. This has a gargantuan task of listing, digitising, publishing and translating manuscripts — a manuscript defined as a text more than 75 years old. This manuscript wealth isn’t necessarily in public hands. Hence, surveys are used to estimate what’s in private collections. As of now, Namami has a listing/ digitisation of three million and the estimated stock of manuscripts in India is 35 million. There are at least 60,000 manuscripts in Europe and another 1,50,000 elsewhere in South Asia. Ninety-five per cent of these manuscripts have never been listed, collated and translated. Therefore, we don’t know what is in them. Macaulay could at least blame other learned men. In this day and age, everyone is a bit of an empiricist. Note that two-thirds of these manuscripts are in Sanskrit. But there are other languages too — Arabic and Pali are two examples. Even if the language was Sanskrit, there are instances where we no longer have people who can read scripts in which that Sanskrit language was written down. Note that knowledge transmission in Sanskrit was rarely in written form. Writing is of recent vintage. Most transmission of knowledge was oral, and as the gurukul systems and the guru-shishya tradition collapsed, that knowledge has been irretrievably lost. In a loose sense, this has happened with many branches (shakhas) of sacred texts (shastras), Vedas and Vedangas included. It’s a strange empiricist’s argument to hold that Sanskrit has no value to offer without even knowing what 95 per cent of those manuscripts (forget the lost oral transmission) contain. In a relatively better situation, someone like Manjul Bhargava will come along and remind us of the sulba sutras. In a relatively inferior situation, we will have to depend on a Sanskrit-speaker from Germany or the US to translate what a specific text contains. Sanskrit isn’t quite dead yet. But if it isn’t encouraged and energised, it may well be headed in that direction. How we do it is a subsequent question. First, let’s acknowledge that a problem exists. In Sanskrit, namami means “I bow down”. That store of knowledge deserves at least this bit of humility.
Categories: Other Language Links

WHAT ARE THE FIVE CHARACTERISTICS OF A PURANA?

VEDVIKAS - Tue, 08/08/2017 - 09:46
A Purana has five key characteristics known as Pancalakshana. It deals with the following aspects in greater depth:-
  •        Sarga  - Creation
  •      Pratisarga - Re-creation after dissolution
  •      Vamsa  - Genealogy
  •       Manvantara – Duration of  the Manus 
  •       Vamsanucarita – Dynasties of Kings and Rishis 

जय जय श्रीराधे 
Categories: Other Language Links

Archaeologist, Curator & Scientific Officer - MPPSC - India

Sanskrit Jobs - Sat, 08/05/2017 - 15:02
In Indian History, Sanskrit & Archaeology/ Equivalent B.A. In Indian History, Sanskrit & Archaeology for Post No.1 & 2 (ST), M.A....
From Free Job Alert - Sat, 05 Aug 2017 09:32:47 GMT - View all India jobs
Categories: Other Language Links

Need teachers for home tuitions part time - MySmartPros.com - Gurgaon, Haryana

Sanskrit Jobs - Fri, 08/04/2017 - 11:24
Need teachers for home tuitions part time You can get tuitions your near by areas 1 to 2hrs only, earn handsome salary per hr Rs. 200 to Rs. 2000 or monthly ₹10,000 a month
From Indeed - Fri, 04 Aug 2017 05:54:19 GMT - View all Gurgaon, Haryana jobs
Categories: Other Language Links

Need teachers for home tuitions part time - MySmartPros.com - Bangalore, Karnataka

Sanskrit Jobs - Fri, 08/04/2017 - 11:17
Need teachers for home tuitions part time You can get tuitions your near by areas 1 to 2hrs only, earn handsome salary per hr Rs. 200 to Rs. 2000 or monthly ₹10,000 a month
From Indeed - Fri, 04 Aug 2017 05:47:56 GMT - View all Bangalore, Karnataka jobs
Categories: Other Language Links

Required Sanskrit and Hindi teacher for Najafgarh - NK Advance - Najafgarh, Delhi

Sanskrit Jobs - Fri, 08/04/2017 - 10:37
Sanskrit and Hindi:. Designation - Sanskrit and Hindi teacher. We have urgent job opening for the post of Sanskrit and Hindi teacher for CBSE board school in... ₹10,000 - ₹15,000 a month
From Indeed - Fri, 04 Aug 2017 05:07:53 GMT - View all Najafgarh, Delhi jobs
Categories: Other Language Links

Pages

Subscribe to Sanskrit Central aggregator - Other Language Links