Stotra - Pooja

Manoratha Siddhipradam Ganesh Stotram

                భక్తమనోరథసిద్ధిప్రదం గణేశస్తోత్రమ్


శ్రీ గణేశాయ నమః |
 స్కన్ద ఉవాచ |
నమస్తే యోగరూపాయ సమ్ప్రఙ్యాతశరీరిణే |
అసమ్ప్రఙ్యాతమూర్ధ్నే తే తయోర్యోగమయాయ చ || ౧||
వామాఙ్గభ్రాన్తిరూపా తే సిద్ధిః సర్వప్రదా ప్రభో |
భ్రాన్తిధారకరూపా వై బుద్ధిస్తే దక్షిణాఙ్గకే || ౨||
మాయాసిద్ధిస్తథా దేవో మాయికో బుద్ధిసంఙ్యితః |
తయోర్యోగే గణేశాన త్వం స్థితోఽసి నమోఽస్తు తే || ౩||
జగద్రూపో గకారశ్చ ణకారో బ్రహ్మవాచకః |
తయోర్యోగే హి గణపో నామ తుభ్యం నమో నమః || ౪||
చతుర్విధం జగత్సర్వం బ్రహ్మ తత్ర తదాత్మకమ్ |
హస్తాశ్చత్వార ఏవం తే చతుర్భుజ నమోఽస్తు తే || ౫||
స్వసంవేద్యం చ యద్బ్రహ్మ తత్ర ఖేలకరో భవాన్ |
తేన స్వానన్దవాసీ త్వం స్వానన్దపతయే నమః || ౬||
ద్వంద్వం చరసి భక్తానాం తేషాం హృది సమాస్థితః |
చౌరవత్తేన తేఽభూద్వై మూషకో వాహనం ప్రభో || ౭||
జగతి బ్రహ్మణి స్థిత్వా భోగాన్భుంక్షి స్వయోగగః |
జగద్భిర్బ్రహ్మభిస్తేన చేష్టితం ఙ్యాయతే న చ || ౮||
చౌరవద్భోగకర్తా త్వం తేన తే వాహనం పరమ్ |
మూషకో మూషకారూఢో హేరమ్బాయ నమో నమః || ౯||
కిం స్తౌమి త్వాం గణాధీశ యోగశాన్తిధరం పరమ్ |
వేదాదయో యయుః శాన్తిమతో దేవం నమామ్యహమ్ || ౧౦||
ఇతి స్తోత్రం సమాకర్ణ్య గణేశస్తమువాచ హ |
వరం వృణు మహాభాగ దాస్యామి దుర్లభం హ్యపి || ౧౧||
త్వయా కృతమిదం స్తోత్రం యోగశాన్తిప్రదం భవేత్ |
మయి భక్తికరం స్కంద సర్వసిద్ధిప్రదం తథా || ౧౨||
యం యమిచ్ఛసి తం తం వై దాస్యామి స్తోత్రయంత్రితః |
పఠతే శ్రృణ్వతే నిత్యం కార్తికేయ విశేషతః || ౧౩||
ఇతి శ్రీముద్గలపురాణన్తర్వర్తి గణేశస్తోత్రం సమాప్తమ్ |
Categories: Stotra - Pooja

Chinthamani Ganapathi Shatpadee Stotram
                                 చిన్తామణిషట్పదీ |
శ్రీగణేశాయ నమః |
ద్విరదవదన విషమరద వరద జయేశాన శాన్తవరసదన |
సదనవసాదన సాదనమన్తరాయస్య రాయస్య || ౧||

ఇన్దుకల కలితాలిక సాలికశుమ్భత్కపోలపాలియుగ |
వికటస్ఫుటకటధారాధారోఽస్య ప్రపఞ్చస్య || ౨||

పరపరశుపాణిపాణే పణితపణాయేః పణాయితోఽసి యతః |
ఆరూహ్య వజ్రదన్తం విదధాసి విపదన్తమ్ || ౩||

లమ్బోదర దూర్వాసన శయధృతసామోదమోదకాశనక |
శనకైరవలోకయ మాం యమాన్తరాయాపహారిదృశా || ౪||

ఆనన్దతున్దిలాఖిలవృన్దారకవృన్దవన్దితాఙ్ ఘ్రియుగ |
సరాప్రదణ్డరసాలో నాగజభాలోఽతిభాసి విభో || ౫||

అగణేయగుణేశాత్మజ చిన్తకచిన్తామణే గణేశాన |
స్వచరణశరణం కరుణావరుణాలయ పాహి మాం దీనమ్ || ౬||

కచిరవచోఽమృతరావోన్నీతా నీతా దివస్తుతిః స్ఫీతా |
ఇతి షట్పదీ మదీయా గణపతిపాదామ్భుజే విశతు || ౭||


ఇతి చిన్తామణిషట్పదీ సమాప్తా ||
Categories: Stotra - Pooja

Ganesha Stotram - Prahlada Kritam


          ప్రహ్లాదకృతం గణేశస్తోత్రమ్
శ్రీ గణేశాయ నమః |

అధునా శ్రృణు దేవస్య సాధనం యోగదం పరమ్ |

సాధయిత్వా స్వయం యోగీ భవిష్యసి న సంశయః || ౧||

స్వానన్దః స్వవిహారేణ సంయుక్తశ్చ విశేషతః |

సర్వసంయోగకారిత్వాద్ గణేశో మాయయా యుతః || ౨||

విహారేణ విహీనశ్చాఽయోగో నిర్మాయికః స్మృతః |

సంయోగాభేద హీనత్వాద్ భవహా గణనాయకః || ౩||

సంయోగాఽయోగయోర్యోగః పూర్ణయోగస్త్వయోగినః |

ప్రహ్లాద గణనాథస్తు పూర్ణో బ్రహ్మమయః పరః || ౪||

యోగేన తం గణాధీశం ప్రాప్నువన్తశ్చ దైత్యప |

బుద్ధిః సా పఞ్చధా జాతా చిత్తరూపా స్వభావతః || ౫||

తస్య మాయా ద్విధా ప్రోక్తా ప్రాప్నువన్తీహ యోగినః |

తం విద్ధి పూర్ణభావేన సంయోగాఽయోగర్వజితః || ౬||

క్షిప్తం మూఢం చ విక్షిప్తమేకాగ్రం చ నిరోధకమ్ |

పఞ్చధా చిత్తవృత్తిశ్చ సా మాయా గణపస్య వై || ౭||

క్షిప్తం మూఢం చ చిత్తం చ యత్కర్మణి చ వికర్మణి |

సంస్థితం తేన విశ్వం వై చలతి స్వస్వభావతః || ౮||

అకర్మణి చ విక్షిప్తం చిత్తం జానీహి మానద!|

తేన మోక్షమవాప్నోతి శుక్లగత్యా న సంశయః || ౯||

ఏకాగ్రమష్టధా చిత్తం తదేవైకాత్మధారకమ్ |

సంప్రజ్ఞాత సమాధిస్థమ్ జానీహి సాధుసత్తమ || ౧౦||

నిరోధసంజ్ఞితం చిత్తం నివృత్తిరూపధారకమ్ |

అసంప్రజ్ఞాతయోగస్థం జానీహి యోగసేవయా || ౧౧||

సిద్ధిర్నానావిధా ప్రోక్తా భ్రాన్తిదా తత్ర సమ్మతా |

మాయా సా గణనాథస్య త్యక్తవ్యా యోగసేవయా || ౧౨||

పఞ్చధా చిత్తవృత్తిశ్చ బుద్ధిరూపా ప్రకీర్తితా |

సిద్ధ్యర్థం సర్వలోకాశ్చ భ్రమయుక్తా భవన్త్యతః || ౧౩||

ధర్మాఽర్థకామమోక్షాణాం సిద్ధిర్భిన్నా ప్రకీర్తితా |

బ్రహ్మభూతకరీ సిద్ధిస్త్యక్తవ్యా పంచధా సదా || ౧౪||

మోహదా సిద్ధిరత్యన్తమోహధారకతాం గతా |

బుద్ధిశ్చైవ స సర్వత్ర తాభ్యాం ఖేలతి విఘ్నపః || ౧౫||

బుద్ధ్యా యద్ బుద్ధ్యతే తత్ర పశ్చాన్ మోహః ప్రవర్తతే |

అతో గణేశభక్త్యా స మాయయా వర్జితో భవేత్ || ౧౬||

పఞ్చధా చిత్తవృత్తిశ్చ పఞ్చధా సిద్ధిమాదరాత్ |

త్యక్వా గణేశయోగేన గణేశం భజ భావతః || ౧౭||

తతః స గణరాజస్య మన్త్రం తస్మై దదౌ స్వయమ్ |

గణానాం త్వేతి వేదోక్తం స విధిం మునిసత్తమ || ౧౮||

తేన సమ్పూజితో యోగీ ప్రహ్లాదేన మహాత్మనా |

యయౌ గృత్సమదో దక్షః స్వర్గలోకం విహాయసా || ౧౯||

ప్రహ్లాదశ్చ తథా సాధుః సాధయిత్వా విశేషతః |

యోగం యోగీన్ద్రముఖ్యం స శాన్తిసద్ధారకోఽభవత్ || ౨౦||

విరోచనాయ రాజ్యం స దదౌ పుత్రాయ దైత్యపః |

గణేశభజనే యోగీ స సక్తః సర్వదాఽభవత్ || ౨౧||

సగుణం విష్ణు రూపం చ నిర్గుణం బ్రహ్మవాచకమ్ |

గణేశేన ధృతం సర్వం కలాంశేన న సంశయః || ౨౨||

ఏవం జ్ఞాత్వా మహాయోగీ ప్రహ్లాదోఽభేదమాశ్రితః |

హృది చిన్తామణిమ్ జ్ఞాత్వాఽభజదనన్యభావనః || ౨౩||

స్వల్పకాలేన దైత్యేన్ద్రః శాన్తియోగపరాయణః |

శాన్తిం ప్రాప్తో గణేశేనైకభావోఽభవతత్పరః || ౨౪||

శాపశ్చైవ గణేశేన ప్రహ్లాదస్య నిరాకృతః |

న పునర్దుష్టసంగేన భ్రాన్తోఽభూన్మయి మానద!|| ౨౫||

ఏవం మదం పరిత్యజ హ్యేకదన్తసమాశ్రయాత్ |

అసురోఽపి మహాయోగీ ప్రహ్లాదః స బభూవ హ || ౨౬||

ఏతత్ ప్రహ్లాదమాహాత్మ్యం యః శృణోతి నరోత్తమః |

పఠేద్ వా తస్య సతతం భవేదోప్సితదాయకమ్ || ౨౭||

|| ఇతి ముద్గలపురాణోక్తం ప్రహ్లాదకృతం గణేశస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||
Categories: Stotra - Pooja

Ganesha Manasa Pooja

గణేశమానసపూజా

శ్రీ గణేశాయ నమః ||
గృత్సమద ఉవాచ ||
విఘ్నేశవీర్యాణి విచిత్రకాణి బందీజనైర్మాగధకైః స్మృతాని |
శ్రుత్వా సముత్తిష్ఠ గజానన త్వం బ్రాహ్మే జగన్మంగలకం కురుష్వ || ౧||
ఏవం మయా ప్రార్థితో విఘ్నరాజశ్చిత్తేన చోత్థాయ బహిర్గణేశః |
తం నిర్గతం వీక్ష్య నమన్తి దేవాః శంభ్వాదయో యోగిముఖాస్తథాఽహమ్ || ౨||
శౌచాదికం తే పరికల్పయామి హేరమ్బ వై దన్తవిశుద్ధిమేవమ్ |
వస్త్రేణ సంప్రోక్ష్య ముఖారవిన్దం దేవం సభాయాం వినివేశయామి || ౩||
ద్విజాదిసర్వేరభివన్దితం చ శుకాదిభిర్మోదసుమోదకాద్యైః |
సంభాష్య చాలోక్య సముత్థితం తం సుమణ్డపం కల్ప్య నివేశయామి || ౪||
రత్నైః సుదీప్తైః ప్రతిబిమ్బితం తం పశ్యామి చిత్తేన వినాయకం చ |
తత్రాసనం రత్నసువర్ణయుక్తం సంకల్ప్య దేవం వినివేశయామి || ౫||
సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా సహ విఘ్నరాజ! పాద్యం కురు ప్రేమభరేణ సర్వైః |
సువాసితం నీరమథో గృహాణ చిత్తేన దత్తం చ సుఖోష్ణభావమ్ || ౬||
తతః సువస్త్రేణ గణేశమాదౌ సంప్రోక్ష్య దూర్వాదిభిరర్చయామి |
చిత్తేన భావప్రియ దీనబన్ధో మనో విలీనం కురు తే పదాబ్జే || ౭||
కర్పూరకైలాదిసువాసితం తు సుకల్పితం తోయమథో గృహాణ |
ఆచమ్య తేనైవ గజానన! త్వం కృపాకటాక్షేణ విలోకయాశు || ౮||
ప్రవాలముక్తాఫలహారకాద్యైః సుసంస్కృతం హ్యన్తరభావకేన |
అనర్ఘ్యమర్ఘ్యం సఫలం కురుష్వ మయా ప్రదత్తం గణరాజ ఢుణ్ఢే || ౯||
సౌగంధ్యయుక్తం మధుపర్కమాద్యం సంకల్పితం భావయుతం గృహాణ |
పునస్తథాఽఽచమ్య వినాయక త్వం భక్తాంశ్చ భక్తేశ సురక్షయాశు || ౧౦||
సువాసితం చంపక జాతికాద్యైస్తైలం మయా కల్పితమేవ ఢుణ్ఢే |
గృహాణ తేన ప్రవిమర్దయామి సర్వాంగమేవం తవ సేవనాయ || ౧౧||
తతః సుఖోష్ణేన జలేన చాహమనేకతీర్థాహృతకేన ఢుణ్ఢే |
చిత్తేన శుద్ధేన చ స్నాపయామి స్నానం మయా దత్తమథో గృహాణ || ౧౨||
తతః పయఃస్నానమచిన్త్యభావ గృహాణ తోయస్య తథా గణేశ |
పునర్దధిస్నానమనామయత్వం చిత్తేన దత్తం చ జలస్య చైవ || ౧౩||
తతో ఘృతస్నానమపారవన్ద్య సుతీర్థజం విఘ్నహర ప్రసీద |
గృహాణ చిత్తేన సుకల్పితం తు తతో మధుస్నానమథో జలస్య || ౧౪||
సుశర్కరాయుక్తమథో గృహాణ స్నానం మయా కల్పితమేవ ఢుణ్ఢే |
తతో జలస్నానమఘాపహంతృ విఘ్నేశ మాయాభ్రమం హినివారయాశు || ౧౫||
సుయక్షపంకం స్తమథో గృహాణ స్నానం పరేశాధిపతే తతశ్చ |
కౌమణ్డలీసంభవజం కురుష్వ విశుద్ధమేవం పరికల్పితం తు || ౧౬||
తతస్తు సూక్తైర్మనసా గణేశం సంపూజ్య దూర్వాదిభిరల్పభావైః |
అపారకైర్మణ్డలభూతబ్రహ్మణస్పత్యాదికైస్తం హ్యభిషేచయామి || ౧౭||
తతః సువస్త్రేణ తు ప్రోంఛనం వై గృహాణ చిత్తేన మయా సుకల్పితమ్ |
తతో విశుద్ధేన జలేన ఢుణ్ఢే హ్యాచాన్తమేవం కురు విఘ్నరాజ || ౧౮||
అగ్నౌ విశుద్ధే తు గృహాణ వస్త్రే హ్యనర్ఘ్యమౌల్యే మనసా మయా తే |
దత్తే పరిచ్ఛాద్య నిజాత్మదేహం తాభ్యాం మయూరేశ జనాంశ్చ పాలయ || ౧౯||
ఆచమ్య విఘ్నేశ పునస్తథైవ చిత్తేన దత్తం సుఖముత్తరీయమ్ |
గృహాణ భక్తప్రతిపాలక త్వం నమోఽథ తారకసంయుతం తు || ౨౦||
యజ్ఞోపవీతం త్రిగుణస్వరూపం సౌవర్ణమేవం హ్యహినాథభూతమ్ |
భావేన దత్తం గణనాథ తత్వం గృహాణ భక్తోద్ధృతికారణాయ || ౨౧||
ఆచాన్తమేవం మనసా ప్రదత్తం కురుష్వ శుద్ధేన జలేన ఢుణ్ఢే |
పునశ్చ కౌమణ్డలకేన పాహి విశ్వం ప్రభో ఖేలకరం సదా తే || ౨౨||
ఉద్యద్దినేశాభమథో గృహాణ సిన్దూరకం తే మనసా ప్రదత్తమ్ |
సర్వాంగసంలేపనమాదరాద్వై కురుష్వ హేరమ్బ చ తేన పూర్ణమ్ || ౨౩||
సహస్రశీర్షం మనసా మయా త్వం దత్తం కిరీటం తు సువర్ణజం వై |
అనేకరత్నైః ఖచితం గృహాణ బ్రహ్మేశ తే మస్తకశోభనాయ || ౨౪||
విచిత్రరత్నైః కనకేన ఢుణ్ఢే యుతాని చిత్తేన మయా పరేశ |
దత్తాని నానాపదకుణ్డలాని గృహాణ శూర్పశ్రుతిభూషణాయ || ౨౫||
శుణ్డావిభూషార్థమనన్తఖేలిన్ సువర్ణజం కంచుకమాగృహాణ |
రత్నైశ్చ యుక్తం మనసా మయా, యద్దత్తం ప్రభో
తత్సఫలంకురుష్వ || ౨౬||
సువర్ణరత్నైశ్చ యుతాని ఢుణ్ఢే సదైకదన్తాభరణాని కల్ప్య |
గృహాణ చూడాకృతయే పరేశ దత్తాని దన్తస్య చ శోభనార్థమ్ || ౨౭||
రత్నైః సువర్ణేన కృతాని తాని గృహాణ చత్వారి మయా ప్రకల్ప్య |
సమ్భూషయ త్వం కటకాని నాథ చతుర్భుజేషు హ్యజ విఘ్నహారిన్ || ౨౮||
విచిత్రరత్నైః ఖచితం సువర్ణసంభూతకం గృహ్య మయా ప్రదత్తమ్ |
తథాంగులీష్వాంగులికం గణేశ చిత్తేన్ సంశోభయ తత్పరేశ || ౨౯||
విచిత్రరత్నైః ఖచితాని ఢుణ్ఢే కేయూరకాణి హ్యథ కల్పితాని |
సువర్ణజాని ప్రథమాధినాథ గృహాణ దత్తాని తు బాహుషు త్వమ్ || ౩౦||
ప్రవాలముక్తాఫలరత్నజైస్త్వం సువర్ణసూత్రైశ్చ గృహాణ కణ్ఠే |
చిత్తేన దత్తా వివిధాశ్చ మాలా ఊరూదరే సోభయ విఘ్నరాజ || ౩౧||
చన్ద్రం లలాటే గణనాథ పూర్ణం వృద్ధిక్షయాభ్యాం తు విహీనమాద్యమ్ |
సంశోభయ త్వం వరసంయుతం తే భక్తిప్రియత్వం ప్రకటీకురుష్వ || ౩౨||
చింతామణిం చింతితదం పరేశ హృద్దేశగం జ్యోతిర్మయం కురుష్వ |
మణిం సదానన్దసుఖప్రదం చ విఘ్నేశ దీనార్థద పాలయస్వ || ౩౩||
నాభౌ ఫణీశం చ సహస్రశీర్షం సంవేష్టనేనైవ గణాధినాథ |
భక్తం సుభూషం కురు భూషణేన వరప్రదానం సఫలం పరేశ || ౩౪||
కటీతటే రత్నసువర్ణయుక్తాం కాంచీం సుచిత్తేన చ ధారయామి |
విఘ్నేశ జ్యోతిర్గణదీపనీం తే ప్రసీద భక్తం కురు మాం దయాబ్ధే || ౩౫||
హేరమ్బ తే రత్నసువర్ణయుక్తే సునూపురే మంజిరకే తథైవ |
సుకింకిణీనాదయుతే సుబుద్ధ్యా సుపాదయోః శోభయ మే ప్రదత్తే || ౩౬||
ఇత్యాదినానావిధభూషణాని తవేచ్ఛయా మానసకల్పితాని |
సమ్భూషయామ్యేవ త్వదంకేషు విచిత్రధాతుప్రభవాణి ఢుణ్ఢే || ౩౭||
సుచన్దనం రక్తమమోఘవీర్యం సుఘర్షితం హ్యష్టకగన్ధముఖ్యైః |
యుక్తం మయా కల్పితమేకదన్త గృహాణ తే త్వంగవిలేపనార్థమ్ || ౩౮||
లిప్తేషు వైచిత్ర్యమథాష్టగన్ధైరంగేషు తేఽహం ప్రకరోమి చిత్రమ్ |
ప్రసీద చిత్తేన వినాయక త్వం తతః సురక్తం రవిమేవ భాలే || ౩౯||
ఘృతేన వై కుంకుమకేన రక్తాన్ సుతండులాంస్తే పరికల్పయామి |
భాలే గణాధ్యక్ష గృహాణ పాహి భక్తాన్ సుభక్తిప్రియ దీనబన్ధో || ౪౦||
గృహాణ భో చమ్పకమాలతీని జలపంకజాని స్థలపంకజాని |
చిత్తేన దత్తాని చ మల్లికాది పుష్పాణి నానావిధవృక్షజాని || ౪౧||
పుష్పోపరి త్వం మనసా గృహాణ హేరమ్బ మన్దారశమీదలాని |
మయా సుచిత్తేన చ కల్పితాని హ్యపారకాణి ప్రణవాకృతే తు || ౪౨||
దూర్వాంకురాన్ వై మనసా ప్రదత్తాంస్త్రిపంచపత్రైర్యుతకాంశ్చ స్నిగ్ధాన |
గృహాణ విఘ్నేశ్వర సంఖ్యయా త్వం హీనాశ్చ సర్వోపరి వక్రతుణ్డ || ౪౩||
దశాంగభూతం మనసా మయా తే ధూపం ప్రదత్తం గణరాజ ఢుణ్ఢే |
గృహాణ సౌరభ్యకరం పరేశ సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా సహ భక్తపాల || ౪౪||
దీపం సువర్త్యా యుతమాదరాత్తే దత్తం మయా మానసకం గణేశ |
గృహాణ నానావిధజం ఘృతాదితైలాదిసంభూతమమోఘదృష్టే || ౪౫||
భోజ్యం చ లేహ్యం గణరాజ పేయం చోష్యం చ నానావిధషడ్రసాఢ్యమ్ |
గృహాణ నైవేద్యమథో మయా తే సుకల్పితం పుష్టిపతే మహాత్మన్ || ౪౬||
సువాసితం భోజనమధ్యభాగే జలం మయా దత్తమథో గృహాణ |
కమణ్డలుస్థం మనసా గణేశ పిబస్వ విశ్వాదికతృప్తికారిన్ || ౪౭||
తతః కరోద్వర్తనకం గృహాణ సౌగన్ధ్యుక్తం ముఖమార్జనాయ |
సువాసితేనైవ సుతీర్థజేన సుకల్పితం నాథ గృహాణ ఢుణ్ఢే || ౪౮||
పునస్తథాచమ్య సువాసితం చ దత్తం మయా తీర్థజలం పిబస్వ |
ప్రకల్ప్య విఘ్నేశ తతః పరం తే సంప్రోంఛనం హస్తముఖేకరోమి || ౪౯||
ద్రాక్షాదిరమ్భాఫలచూతకాని ఖార్జూరకార్కన్ధుకదాడిమాని |
సుస్వాదయుక్తాని మయా ప్రకల్ప్య గృహాణ దత్తాని ఫలాని ఢుణ్ఢే || ౫౦||
పునర్జలేనైవ కరాదికం తే సంక్షాలయేఽహం మనసా గణేశ |
సువాసితం తోయమథో పిబస్వ మయా ప్రదత్తం మనసా పరేశ || ౫౧||
అష్టాంగయుక్తం గణనాథ దత్తం తామ్బూలకం తే మనసా మయా వై |
గృహాణ విఘ్నేశ్వర భావయుక్తం సదాసకృత్తుణ్డవిశోధనార్థమ్ || ౫౨||
తతో మయా కల్పితకే గణేశ మహాసనే రత్నసువర్ణయుక్తే |
మన్దారకూర్పాసకయుక్తవస్త్రైరనర్ఘ్యసంఛాదితకే ప్రసీద || ౫౩||
తతస్త్వదీయావరణం పరేశ సంపూజయేఽహం మనసా యథావత్ |
నానోపచారైః పరమప్రియైస్తు త్వత్ప్రీతికామార్థమనాథబన్ధో || ౫౪||
గృహాణ లమ్బోదర దక్షిణాం తే హ్యసంఖ్యభూతాం మనసా ప్రదత్తామ్ |
సౌవర్ణముద్రాదికముఖ్యభావాం, పాహి ప్రభో విశ్వమిదం గణేశ ||| ౫౫||
రాజోపచారాన్ వివిధాన్ గృహాణ హస్త్యశ్వఛత్రాదికమాదరాద్వై |
చిత్తేన దత్తాన్ గణనాథ ఢుణ్ఢే హ్యపారసఖ్యాన్ స్థిరజంగమాంస్తే || ౫౬||
దానాయ నానావిధరూపకాంస్తే గృహాణ దత్తాన్ మనసా మయా వై |
పదార్థభూతాన్ స్థిరజంగమాంశ్చ హేరమ్బ మాం తారయ మోహభావాత్ || ౫౭||
మన్దారపుష్పాణి శమీదలాని దూర్వాంకురాంస్తే మనసా దదామి |
హేరమ్బ లమ్బోదర దీనపాల గృహాణ భక్తం కురు మాం పదే తే || ౫౮||
తతో హరిద్రామబిరం గులాలం సిందూరకం తే పరికల్పయామి |
సువాసితం వస్తుసువాసభూతైర్గృహాణ బ్రహ్మేశ్వరశోభనార్థమ్ || ౫౯||
తతః శుకాద్యాః శివవిష్ణుముఖ్యా ఇన్ద్రాదయః శేషముఖాస్తథాఽన్యే |
మునీన్ద్రకాః సేవకభావయుక్తాః సభాసనస్థం ప్రణమన్తి ఢుణ్ఢిమ్ || ౬౦||
వామాంగకే శక్తియుతా గణేశం సిద్ధిస్తు నానావిధసిద్ధి భిస్తమ్ |
అత్యన్తభావేన సుసేవతే తు మాయాస్వరూపా పరమార్థభూతా || ౬౧||
గణేశ్వర దక్షిణభాగసంస్థా బుద్ధిః కలాభిశ్చ సుబోధికాభిః |
విద్యాభిరేవం భజతే పరేశా మాయాసు సాంఖ్యప్రదచిత్తరూపా || ౬౨||
ప్రమోదమోదాదయః పృష్ఠభాగే గణేశ్వరం భావయుతా భజన్తే |
భక్తేశ్వరా ముద్గలశమ్భుముఖ్యాః శుకాదయస్తం స్మ పురో భజన్తే || ౬౩||
గన్ధర్వముఖ్యా మధురం జగుశ్చ గణేశగీతం వివిధస్వరూపమ్ |
నృత్యంకలాయుక్తమథో పురస్తాచ్చక్రుస్తథా హ్యసరసో విచిత్రమ్ || ౬౪||
ఇత్యాదినానావిధభావయుక్తైః సంసేవితం విఘ్నపతిం భజామి |
చిత్తేన ధ్యాత్వా తు నిరంజనం వై కరోమి నానావిధదీపయుక్తమ్ || ౬౫||
చతుర్భుజం పాశధరం గణేశం తథాంకుశం దన్తయుతం తమేవమ్ |
త్రినేత్రయుక్తం త్వభయంకరం తం మహోదరం చైకరదం గజాస్యమ్ || ౬౬||
సర్పోపవీతం గజకర్ణధారం విభూతిభిః సేవితపాదపద్యమ్ |
ధ్యాయే గణేశం వివిధప్రకారైః సుపూజితం శక్తియుతం పరేశమ్ || ౬౭||
తతో జపం వై మనసా కరోమి స్వమూలమన్త్రస్య విధానయుక్తమ్ |
అసంఖ్యభూతం గణరాజహస్తే సమర్పయామ్యేవ గృహాణ ఢుణ్ఢే || ౬౮||
ఆరార్తికా కర్పురకాదిభూతామపారదీపాం ప్రకరోమి పూర్ణామ్ |
చిత్తేన లమ్బోదర తాం గృహాణ హ్యజ్ఞానధ్వాన్తౌఘహరాం నిజానామ్ || ౬౯||
వేదేషు వైఘ్నైశ్వరకైః సుమన్త్రైః సుమన్త్రితం పుష్పదలం ప్రభూతమ్ |
గృహాణ చిత్తీన మయా ప్రదత్తమపారవృత్త్యా త్వథ మన్త్రపుష్పమ్ || ౭౦||
అపారవృత్యా స్తుతిమేకదన్తం గృహాణ చిత్తేన కృతాం గణేశ |
యుక్తాం శ్రుతిస్మార్తభవైః పురాణైః సర్వైః పరేశాధిపతే మయా తే || ౭౧||
ప్రదక్షిణా మానసకల్పితాస్తా గృహాణ లమ్బోదర భావయుక్తాః |
సంఖ్యావిహీనా వివిధస్వరూపా భక్తాన్ సదా రక్ష భవార్ణవాద్వై || ౭౨||
నతిం తతో విఘ్నపతే గృహాణ సాష్టాంగకాద్యాం వివిధస్వరూపామ్ |
సంఖ్యావిహీనాం మనసా కృతాం తే సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా పరిపాలయాశు || ౭౩||
న్యూనాతిరిక్తం తు మయా కృతం చేత్తదర్థమన్తే మనసా గృహాణ |
దూర్వాంకురాన విఘ్నపతే ప్రదత్తాన్ సంపూర్ణమేవం కురు పూజనం మే || ౭౪||
క్షమస్వ విఘ్నాధిపతే మదీయాన్ సదాపరాధాన్ వివిధస్వరూపాన్ |
భక్తిం మదీయాం సఫలాం కురుష్వ సంప్రార్థయేఽహం మనసా గణేశ || ౭౫||
తతః ప్రసన్నేన గజానేన దత్తం ప్రసాదం శిరసాఽభివన్ద్య |
స్వమస్తకే తం పరిధారయామి చిత్తేన విఘ్నేశ్వరమానతోఽస్మి || ౭౬||
ఉత్థాయ విఘ్నేశ్వర ఏవ తస్మాద్గతస్తతస్త్వన్తరధానశక్త్యా |
శివాదయస్తం ప్రణిపత్య సర్వే గతాః సుచిత్తేన చ చిన్తయామి || ౭౭||
సర్వాన్నమస్కృత్య తతోఽహమేవ భజామి చిత్తేన గణాధిపం తమ్ |
స్వస్థానమాగత్య మహానుభావైర్భక్తైర్గణేశస్య చ ఖేలయామి || ౭౮||
ఏవం త్రికాలేషు గణాధిపం తం చిత్తేన నిత్యం పరిపూజయామి |
తేనైవ తుష్టః ప్రదదాతు భావం విఘ్నేశ్వరో భక్తిమయం తు మహ్యమ్ || ౭౯||
గణేశపాదోదకపానకం చ ఉచ్ఛిష్టగంధస్య సులేపన తు |
నిర్మాల్యసన్ధారణకం సుభోజ్యం లమ్బోదరస్యాస్తు హి భుక్తశేషమ్ || ౮౦||
యం యం కరోమ్యేవ తదేవ దీక్షా గణేశ్వరస్యాస్తు సదా గణేశ |
ప్రసీద నిత్యం తవపాదభక్తం కురుష్వ మాం బ్రహ్మపతే దయాలో || ౮౧||
తతస్తు శయ్యాం పరికల్పయామి మన్దారకూర్పాసకవస్త్రయుక్తామ్ |
సువాసపుష్పాదిభిరర్చితాం తే గృహాణ నిద్రాం కురు విఘ్నరాజ || ౮౨||
సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా సహితం గణేశ సునిద్రితం వీక్ష్య తథాఽహమేవ |
గత్వా స్వవాసం చ కరోమి నిద్రాం ధ్యాత్వా హృది బ్రహ్మపతిం తదీయః || ౮౩||
ఏతాదృశం సౌఖ్యమమోఘశక్తే దేహి ప్రభో మానసజం గణేశ |
మహ్యం చ తేనైవ కృతార్థరూపో భవామి భక్త్యమృతలాలసోఽహమ్ || ౮౪||

గార్గ్య ఉవాచ ||
ఏవం నిత్యం మహారాజ గృత్సమాదో మహాయశాః |
చకార మానసీం పూజాం యోగీన్ద్రాణాం గురుః స్వయమ్ || ౮౫||
య ఏతాం మానసీం పూజాం కరిష్యతి నరోత్తమః |
పఠిష్యతి సదా సోఽపి గాణపత్యో భవిష్యతి || ౮౬||
శ్రావయిష్యతి యో మర్త్యః శ్రోష్యతే భావసంయుతః |
స క్రమేణ మహీపాల బ్రహ్మభూతో భవిష్యతి || ౮౭||
యద్యదిచ్ఛతి తత్తద్వై సఫలం తస్య జాయతే |
అన్తే స్వానన్దగః సోఽపి యోగివన్ద్యో భవిష్యతి || ౮౮||

ఇతి శ్రీమదాన్త్యే ముద్గలపురాణే గణేశమానసపూజా సమాప్తా ||
Categories: Stotra - Pooja

Gajanana Stotram (Devarshi Kritham)

దేవర్షికృతం గజాననస్తోత్రమ్

శ్రీ గణేశాయ నమః ||
దేవర్షయ ఊచుః ||
విదేహరూపం భవబన్ధహారం సదా స్వనిష్ఠం స్వసుఖప్రదమ్ తమ్ |
అమేయసాంఖ్యేన చ లక్ష్మీశం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧||
మునీన్ద్రవన్ద్యం విధిబోధహీనం సుబుద్ధిదం బుద్ధిధరం ప్రశాన్తమ్ |
వికారహీనం సకలాంమకం వై గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౨||
అమేయ రూపం హృది సంస్థితం తం బ్రహ్మాఽహమేకం భ్రమనాశకారమ్ |
అనాదిమధ్యాన్తమపారరూపం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౩||
జగత్ప్రమాణం జగదీశమేవమగమ్యమాద్యం జగదాదిహీనమ్ |
అనాత్మనాం మోహప్రదం పురాణం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౪||
న పృథ్విరూపం న జలప్రకాశనం న తేజసంస్థం న సమీరసంస్థమ్ |
న ఖే గతం పంచవిభూతిహీనం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౫||
న విశ్వగం తైజసగం న ప్రాజ్ఞం సమష్టివ్యష్టిస్థమనన్తగం తమ్ |
గుణైర్విహీనం పరమార్థభూతం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౬||
గణేశగం నైవ చ బిన్దుసంస్థం న దేహినం బోధమయం న ఢుణ్ఢీ |
సుయోగహీనం ప్రవదన్తి తత్స్థం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౭||
అనాగతం గ్రైవగతం గణేశం కథం తదాకారమయం వదామః |
తథాపి సర్వం ప్రతిదేహసంస్థం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౮||
యది త్వయా నాథ! ఘృతం న కించిత్తదా కథం సర్వమిదం భజామి |
అతో మహాత్మానమచిన్త్యమేవం గజానన భక్తియుతం భజామః || ౯||
సుసిద్ధిదం భక్తజనస్య దేవం సకామికానామిహ సౌఖ్యదం తమ్ |
అకామికానాం భవబన్ధహారం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౦||
సురేన్ద్రసేవ్యం హ్యసురైః సుసేవ్యం సమానభావేన విరాజయన్తమ్ |
అనన్తబాహు మూషకధ్వజం తం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౧||
సదా సుఖానన్దమయం జలే చ సముద్రజే ఇక్షురసే నివాసమ్ |
ద్వన్ద్వస్య యానేన చ నాశరూపే గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౨||
చతుఃపదార్థా వివిధప్రకాశస్తదేవ హస్తం సుచతుర్భుజం తమ్ |
అనాథనాథం చ మహోదరం వై గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౩||
మహాఖుమారూఢమకాలకాలం విదేహయోగేన చ లభ్యమానమ్ |
అమాయినం మాయికమోహదం తం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౪||
రవిస్వరూపం రవిభాసహీనం హరిస్వరూపం హరిబోధహీనమ్ |
శివస్వరూపం శివభాసనాశం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౫||
మహేశ్వరీస్థం చ సుశక్తిహీనం ప్రభుం పరేశం పరవన్ద్యమేవమ్ |
అచాలకం చాలకబీజరూపం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౬||
శివాదిదేవైశ్చ ఖగైశ్చ వన్ద్యం నరైర్లతావృక్షపశుప్రముఖ్యైః |
చరాఽచరైర్లోకవిహీనమేవం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౭||
మనోవచోహీనతయా సుసంస్థం నివృత్తిమాత్రం హ్యజమవ్యయం తమ్ |
తథాఽపి దేవం పురసంస్థితం తం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౮||
వయం సుధన్యా గణపస్తవేన తథైవ మర్త్యార్చనతస్తథైవ |
గణేశరూపాశ్చ కృతాస్త్వయా తం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౧౯||
గజాఖ్యబీజం ప్రవదన్తి వేదాస్తదేవ చిహ్నేన చ యోగినస్త్వామ్ |
గచ్ఛన్తి తేనైవ గజాననం తం గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౨౦||
పురాణవేదాః శివవిష్ణుకాద్యామరాః శుకాద్యా గణపస్తవే వై |
వికుణ్ఠితాః కిం చ వయం స్తవామో గజాననం భక్తియుతం భజామః || ౨౧||
ముద్గల ఉవాచ ||
ఏవం స్తుత్వా గణేశానం నేముః సర్వే పునః పునః |
తానుత్థాప్య వచో రమ్యం గజానన ఉవాచ హ || ౨౨||
గజానన ఉవాచ ||
వరం బ్రూత మహాభాగా దేవాః సర్షిగణాః పరమ్ |
స్తోత్రేణ ప్రీతిసంయుక్తో దాస్యామి వాంఛితం పరమ్ || ౨౩||
గజాననవచః శ్రుత్వా హర్షయుక్తా సురర్షయః |
జగుస్తం భక్తిభావేన సాశ్రునేత్రా ప్రజాపతే || ౨౪||
దేవర్షయ ఊచుః ||
యది గజానన స్వామిన్ ప్రసన్నో వరదోఽసి మే |
తదా భక్తిం దృఢాం దేహి లోభహీనాం త్వదీయకామ్ || ౨౫||
లోభాసురస్య దేవేశ కృతా శాన్తిః సుఖప్రదా |
తయా గజదిదం సర్వం వరయుక్తం కృతం త్వయా || ౨౬||
అధునా దేవదేవేశ! కర్మయుక్తా ద్విజాతయః |
భవిష్యన్తి ధరాయాం వై వయం స్వస్థానగాస్తథా || ౨౭||
స్వస్వధర్మరతాః సర్వే కృతాస్త్వయా గజానన!|
అతః పరం వరం ఢుణ్ఢే యాచమానః కిమప్యహో!|| ౨౮||
యదా తే స్మరణం నాథ కరిష్యామో వయం ప్రభో |
తదా సంకటహీనాన్ వై కురూ త్వం నో గజానన!|| ౨౯||
ఏవముక్త్వా ప్రణేముస్తం గజాననమనామయమ్ |
తానువాచ సప్రీత్యాత్మా భక్తాధీనః స్వభావతః || ౩౦||
గజానన ఉవాచ ||
యద్యచ్చ ప్రార్థితం దేవా మునయః సర్వమంజసా |
భవిష్యతి న సన్దేహో మత్స్మృత్యా సర్వదా హి వః || ౩౧||
భవత్కృతమదీయం వై స్తోత్రం సర్వత్ర సిద్ధిదమ్ |
భవిష్యతి విశేషేణ మమ భక్తిప్రదాయకమ్ || ౩౨||
పుత్రపౌత్రప్రదం పూర్ణం ధనధాన్యప్రవర్ధనమ్ |
సర్వసమ్పత్కరం దేవాః పఠనాచ్ఛ్రవణాన్నృణామ్ || ౩౩||
మారణోచ్చాటనాదీని నశ్యన్తి స్తోత్రపాఠతః |
పరకృత్యం చ విప్రేన్ద్రా అశుభం నైవ బాధతే || ౩౪||
సంగ్రామే జయదం చైవ యాత్రాకాలే ఫలప్రదమ్ |
శత్రూచ్చాటనాదిషు చ ప్రశస్తం తద్ భవిష్యతి || ౩౫||
కారాగృహగతస్యైవ బన్ధనాశకరం భవేత్ |
అసాధ్యం సాధయేత్ సర్వమనేనైవ సురర్షయః || ౩౬||
ఏకవింశతి వారం తత్ చైకవింశద్దినావధిమ్ |
ప్రయోగం యః కరోత్యేవ సర్వసిద్ధియుతో భవేత్ || ౩౭||
ధర్మాఽర్థకామమోక్షాణాం బ్రహ్మభూతస్య దాయకమ్ |
భవిష్యతి న సన్దేహః స్తోత్రం మద్భక్తివర్ధనమ్ || ౩౮||
ఏవముక్త్వా గణాధీశస్తత్రైవాన్తరధీయత ||
ఇతి ముద్గలపురాణాన్తర్గతం గజాననస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||
Categories: Stotra - Pooja

Ganesha Pancha Chamar Stotram


గణేశపఞ్చచామరస్తోత్రమ్


శ్రీగణేశాయ నమః |
లలాటపట్టలుణ్ఠితామలేన్దురోచిరుద్భటే
వృతాతివర్చరస్వరోత్సరరత్కిరీటతేజసి |
ఫటాఫటత్ఫటత్స్ఫురత్ఫణాభయేన భోగినాం
శివాఙ్కతః శివాఙ్కమాశ్రయచ్ఛిశౌ రతిర్మమ || ౧||
అదభ్రవిభ్రమభ్రమద్భుజాభుజఙ్గఫూత్కృతీ
ర్నిజాఙ్కమానినీషతో నిశమ్య నన్దినః పితుః |
త్రసత్సుసఙ్కుచన్తమమ్బికాకుచాన్తరం యథా
విశన్తమద్య బాలచన్ద్రభాలబాలకం భజే || ౨||
వినాదినన్దినే సవిభ్రమం పరాభ్రమన్ముఖ
స్వమాతృవేణిమాగతాం స్తనం నిరీక్ష్య సమ్భ్రమాత్ |
భుజఙ్గశఙ్కయా పరేత్యపిత్ర్యమఙ్కమాగతం
తతోఽపి శేషఫూత్కృతైః కృతాతిచీత్కృతం నమః || ౩||
విజృమ్భమాణనన్దిఘోరఘోణఘుర్ఘురధ్వని
ప్రహాసభాసితాశమమ్బికాసమృద్ధివర్ధినమ్ |
ఉదిత్వరప్రసృత్వరక్షరత్తరప్రభాభర
ప్రభాతభానుభాస్వరం భవస్వసమ్భవం భజే || ౪||
అలఙ్గృహీతచామరామరీ జనాతివీజన
ప్రవాతలోలితాలకం నవేన్దుభాలబాలకమ్ |
విలోలదుల్లలల్లలామశుణ్డదణ్డమణ్డితం
సతుణ్డముణ్డమాలివక్రతుణ్డమీడ్యమాశ్రయే || ౫||
ప్రఫుల్లమౌలిమాల్యమల్లికామరన్దలేలిహా
మిలన్ నిలిన్దమణ్డలీచ్ఛలేన యం స్తవీత్యమమ్ |
త్రయీసమస్తవర్ణమాలికా శరీరిణీవ తం
సుతం మహేశితుర్మతఙ్గజాననం భజామ్యహమ్ || ౬||
ప్రచణ్డవిఘ్నఖణ్డనైః ప్రబోధనే సదోద్ధురః
సమర్ద్ధిసిద్ధిసాధనావిధావిధానబన్ధురః |
సబన్ధురస్తు మే విభూతయే విభూతిపాణ్డురః
పురస్సరః సురావలేర్ముఖానుకారిసిన్ధురః || ౭||
అరాలశైలబాలికాఽలకాన్తకాన్తచన్ద్రమో
జకాన్తిసౌధమాధయన్ మనోఽనురాధయన్ గురోః |
సుసాధ్యసాధవం ధియాం ధనాని సాధయన్నయ
నశేషలేఖనాయకో వినాయకో ముదేఽస్తు నః || ౮||
రసాఙ్గయుఙ్గనవేన్దువత్సరే శుభే గణేశితు
స్తిథౌ గణేశపఞ్చచామరం వ్యధాదుమాపతిః |
పతిః కవివ్రజస్య యః పఠేత్ ప్రతిప్రభాతకం
స పూర్ణకామనో భవేదిభాననప్రసాదభాక్ || ౯||
ఛాత్రత్వే వసతా కాశ్యాం విహితేయం యతః స్తుతిః |
తతశ్ఛాత్రైరధీతేయం వైదుష్యం వర్ద్ధయేద్ధియా || ౧౦||
|| ఇతి శ్రీకవిపత్యుపనామకౌమాపతిశర్మద్వివేదివిరచితం
గణేశపఞ్చచామరస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||Categories: Stotra - Pooja

Ekakshara Ganapathi Kvacham

ఏకాక్షరగణపతికవచమ్


శ్రీగణేశాయ నమః |
నమస్తస్మై గణేశాయ సర్వవిఘ్నవినాశినే |
కార్యారమ్భేషు సర్వేషు పూజితో యః సురైరపి || ౧||
పార్వత్యువాచ |
భగవన్ దేవదేవేశ లోకానుగ్రహకారకః |
ఇదానీ శ్రోతృమిచ్ఛామి కవచం యత్ప్రకాశితమ్ || ౨||
ఏకాక్షరస్య మన్త్రస్య త్వయా ప్రీతేన చేతసా |
వదైతద్విధివద్{}దేవ యది తే వల్లభాస్మ్యహమ్ || ౩||
ఈశ్వర ఉవాచ |
శ్రృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి నాఖ్యేయమపి తే ధ్రువమ్ |
ఏకాక్షరస్య మన్త్రస్య కవచం సర్వకామదమ్ || ౪||
యస్య స్మరణమాత్రేణ న విఘ్నాః ప్రభవన్తి హి |
త్రికాలమేకకాలం వా యే పఠన్తి సదా నరాః || ౫||
తేషాం క్వాపి భయం నాస్తి సఙ్గ్రామే సఙ్కటే గిరౌ |
భూతవేతాలరక్షోభిర్గ్రహైశ్చాపి న బాధ్యతే || ౬||
ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా యో జపేద్ గణనాయకమ్ |
న చ సిద్ధిమాప్నోతి మూఢో వర్షశతైరపి || ౭||
అఘోరో మే యథా మన్త్రో మన్త్రాణాముత్తమోత్తమః |
తథేదం కవచం దేవి దుర్లభం భువి మానవైః || ౮||
గోపనీయం ప్రయత్నేన నాజ్యేయం యస్య కస్యచిత్ |
తవ ప్రీత్యా మహేశాని కవచం కథ్యతేఽద్భుతమ్ || ౯||
ఏకాక్షరస్య మన్త్రస్య గణకశ్చర్షిరీరితః |
త్రిష్టుప్ ఛన్దస్తు విఘ్నేశో దేవతా పరికీర్తితా || ౧౦||
గం బీజం శక్తిరోఙ్కారః సర్వకామార్థసిద్ధయే |
సర్వవిఘ్నవినాశాయ వినియోగస్తు కీర్తితః || ౧౧||
ధ్యానమ్ |
రక్తామ్భోజస్వరూపం లసదరుణసరోజాధిరూఢం త్రినేత్రం పాశం
చైవాఙ్కుశం వా వరదమభయదం బాహుభిర్ధారయన్తమ్ |
శక్త్యా యుక్తం గజాస్యం పృథుతరజఠరం నాగయజ్ఞోపవీతం దేవం
చన్ద్రార్ధచూడం సకలభయహరం విఘ్నరాజం నమామి || ౧౨||
కవచమ్ |
గణేశో మే శిరః పాతు భాలం పాతు గజాననః |
నేత్రే గణపతిః పాతు గజకర్ణః శ్రుతీ మమ || ౧౩||
కపోలౌ గణనాథస్తు ఘ్రాణం గన్ధర్వపూజితః |
ముఖం మే సుముఖః పాతు చిబుకం గిరిజాసుతః || ౧౪||
జిహ్వాం పాతు గణక్రీడో దన్తాన్ రక్షతు దుర్ముఖః |
వాచం వినాయకః పాతు కష్టం పాతు మహోత్కటః || ౧౫||
స్కన్ధౌ పాతు గజస్కన్ధో బాహూ మే విఘ్ననాశనః |
హస్తౌ రక్షతు హేరమ్బో వక్షః పాతు మహాబలః || ౧౬||
హృదయం మే గణపతిరుదరం మే మహోదరః |
నాభి గమ్భీరహృదయః పృష్ఠం పాతు సురప్రియః || ౧౭||
కటిం మే వికటః పాతు గుహ్యం మే గుహపూజితః |
ఊరు మే పాతు కౌమారం జానునీ చ గణాధిపః || ౧౮||
జఙ్ఘే గజప్రదః పాతు గుల్ఫౌ మే ధూర్జటిప్రియః |
చరణౌ దుర్జయః పాతుర్సాఙ్గం గణనాయకః || ౧౯||
ఆమోదో మేఽగ్రతః పాతు ప్రమోదః పాతు పృష్ఠతః |
దక్షిణే పాతు సిద్ధిశో వామే విఘ్నధరార్చితః || ౨౦||
ప్రాచ్యాం రక్షతు మాం నిత్యం చిన్తామణివినాయకః |
ఆగ్నేయాం వక్రతుణ్డో మే దక్షిణస్యాముమాసుతః || ౨౧||
నైఋత్యాం సర్వవిఘ్నేశః పాతు నిత్యం గణేశ్వరః |
ప్రతీచ్యాం సిద్ధిదః పాతు వాయవ్యాం గజకర్ణకః || ౨౨||
కౌబేర్యాం సర్వసిద్ధిశః ఈశాన్యామీశనన్దనః |
ఊర్ధ్వం వినాయకః పాతు అధో మూషకవాహనః || ౨౩||
దివా గోక్షీరధవలః పాతు నిత్యం గజాననః |
రాత్రౌ పాతు గణక్రీడః సన్ధ్యోః సురవన్దితః || ౨౪||
పాశాఙ్కుశాభయకరః సర్వతః పాతు మాం సదా |
గ్రహభూతపిశాచేభ్యః పాతు నిత్యం గజాననః || ౨౫||
సత్వం రజస్తమో వాచం బుద్ధిం జ్ఞానం స్మృతిం దయామ్ |
ధర్మచతుర్విధం లక్ష్మీం లజ్జాం కీర్తిం కులం వపుః || ౨౬||
ధనం ధాన్యం గృహం దారాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తథా |
ఏకదన్తోఽవతు శ్రీమాన్ సర్వతః శఙ్కరాత్మజః || ౨౭||
సిద్ధిదం కీర్తిదం దేవి ప్రపఠేన్నియతః శుచిః |
ఏకకాలం ద్వికాలం వాపి భక్తిమాన్ || ౨౮||
న తస్య దుర్లభం కిఞ్చిత్ త్రిషు లోకేషు విద్యతే |
సర్వపాపవినిర్ముక్తో జాయతే భువి మానవః || ౨౯||
యం యం కామయతే నిత్యం సుదుర్లభమనోరథమ్ |
తం తం ప్రాప్నోతి సకలం షణ్మాసాన్నాత్ర సంశయః || ౩౦||
మోహనస్తమ్భనాకర్షమారణోచ్చాటనం వశమ్ |
స్మరణాదేవ జాయన్తే నాత్ర కార్యా విచారణా || ౩౧||
సర్వవిఘ్నహరం దేవం గ్రహపీడానివారణమ్ |
సర్వశత్రుక్షయకరం సర్వాపత్తినివారణమ్ || ౩౨||
ధృత్వేదం కవచం దేవి యో జపేన్మన్త్రముత్తమమ్ |
న వాచ్యతే స విఘ్నౌఘైః కదాచిదపి కుత్రచిత్ || ౩౩||
భూర్జే లిఖిత్వా విధివద్ధారయేద్యో నరః శుచిః |
ఏకబాహో శిరః కణ్ఠే పూజయిత్వా గణాధిపమ్ || ౩౪||
ఏకాక్షరస్య మన్త్రస్య కవచం దేవి దుర్లభమ్ |
యో ధారయేన్మహేశాని న విఘ్నైరభిభూయతే || ౩౫||
గణేశహృదయం నామ కవచం సర్వసిద్ధిదమ్ |
పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి తస్య సిద్ధిః కరే స్థితా || ౩౬||
న ప్రకాశ్యం మహేశాని కవచం యత్ర కుత్రచిత్ |
దాతవ్యం భక్తియుక్తాయ గురుదేవపరాయ చ || ౩౭||
|| ఇతి శ్రీరుద్రయామలే ఏకాక్షరగణపతికవచం సమ్పూర్ణమ్ ||
Categories: Stotra - Pooja

Siddhi Vinayaka Stotram

శ్రీ సిద్ధివినాయకస్తోత్రమ్


జయోఽస్తు తే గణపతే దేహి మే విపులాం మతిమ|
స్తవనమ్ తే సదా కర్తుం స్ఫూర్తి యచ్ఛమమానిశమ్ || ౧||

ప్రభుం మంగలమూర్తిం త్వాం చన్ద్రేన్ద్రావపి ధ్యాయతః|
యజతస్త్వాం విష్ణుశివౌ ధ్యాయతశ్చావ్యయం సదా || ౨||

వినాయకం చ ప్రాహుస్త్వాం గజాస్యం శుభదాయకం|
త్వన్నామ్నా విలయం యాన్తి దోషాః కలిమలాన్తక || ౩||

త్వత్పదాబ్జాంకితశ్చాహం నమామి చరణౌ తవ|
దేవేశస్త్వం చైకదన్తో మద్విజ్ఞప్తిం శృణు ప్రభో || ౪||

కురు త్వం మయి వాత్సల్యం రక్ష మాం సకలానివ|
విఘ్నేభ్యో రక్ష మాం నిత్యం కురు మే చాఖిలాః క్రియాః || ౫||

గౌరిసుతస్త్వం గణేశః శౄణు విజ్ఞాపనం మమ|
త్వత్పాదయోరనన్యార్థీ యాచే సర్వార్థ రక్షణమ్ || ౬||

త్వమేవ మాతా చ పితా దేవస్త్వం చ మమావ్యయః|
అనాథనాథస్త్వం దేహి విభో మే వాంఛితం ఫలమ్ || ౭||

లంబోదరస్వమ్ గజాస్యో విభుః సిద్ధివినాయకః|
హేరంబః శివపుత్రస్త్వం విఘ్నేశోఽనాథబాంధవః || ౮||

నాగాననో భక్తపాలో వరదస్త్వం దయాం కురు|
సిందూరవర్ణః పరశుహస్తస్త్వం విఘ్ననాశకః || ౯||

విశ్వాస్యం మంగలాధీశం విఘ్నేశం పరశూధరం|
దురితారిం దీనబన్ధూం సర్వేశం త్వాం జనా జగుః || ౧౦||

నమామి విఘ్నహర్తారం వన్దే శ్రీప్రమథాధిపం|
నమామి ఏకదన్తం చ దీనబన్ధూ నమామ్యహమ్ || ౧౧||

నమనం శంభుతనయం నమనం కరుణాలయం|
నమస్తేఽస్తు గణేశాయ స్వామినే చ నమోఽస్తు తే || ౧౨||

నమోఽస్తు దేవరాజాయ వన్దే గౌరీసుతం పునః|
నమామి చరణౌ భక్త్యా భాలచన్ద్రగణేశయోః || ౧౩||

నైవాస్త్యాశా చ మచ్చిత్తే త్వద్భక్తేస్తవనస్యచ|
భవేత్యేవ తు మచ్చిత్తే హ్యాశా చ తవ దర్శనే || ౧౪||

అజ్ఞానశ్చైవ మూఢోఽహం ధ్యాయామి చరణౌ తవ|
దర్శనం దేహి మే శీఘ్రం జగదీశ కృపాం కురు || ౧౫||

బాలకశ్చాహమల్పజ్ఞః సర్వేషామసి చేశ్వరః|
పాలకః సర్వభక్తానాం భవసి త్వం గజానన || ౧౬||

దరిద్రోఽహం భాగ్యహీనః మచ్చిత్తం తేఽస్తు పాదయోః|
శరణ్యం మామనన్యం తే కృపాలో దేహి దర్శనమ్ || ౧౭||

ఇదం గణపతేస్తోత్రం యః పఠేత్సుసమాహితః|
గణేశకృపయా జ్ఞానసిధ్ధిం స లభతే ధనం || ౧౮||

పఠేద్యః సిద్ధిదం స్తోత్రం దేవం సంపూజ్య భక్తిమాన|
కదాపి బాధ్యతే భూతప్రేతాదీనాం న పీడయా || ౧౯||

పఠిత్వా స్తౌతి యః స్తోత్రమిదం సిద్ధివినాయకం|
షణ్మాసైః సిద్ధిమాప్నోతి న భవేదనృతం వచః
గణేశచరణౌ నత్వా బ్రూతే భక్తో దివాకరః || ౨౦||

      ఇతి శ్రీ సిద్ధివినాయక స్తోత్రమ్ |
Categories: Stotra - Pooja

krsnadvadasanaamastotram

स्तुतिमण्डल - Wed, 08/28/2013 - 10:09
12 names of Krishna in Aranyaparva Mahabharata at Stutimandal

(Click on the above link for the full poem)
Śrīkrsna spoke: O Arjuna! Are you aware of those names from sahasranāma stotra (1000 names panegyric) on knowing which a man liberates various sins.[1] One should know and remember (them as follows): First is Hari and second is Keśava. Third is Padmanābha and fourth is Vāmana.[2]
Categories: Stotra - Pooja

Mukundamaala

ముకుందమాలా
శ్రీగణేశాయ నమ: ||

వన్దే ముకున్దమరవిన్దదలాయతాక్షం కున్దేన్దుశంఖదశనం శిశుగోపవేషమ్ |
ఇంద్రాదిదేవగణవందితపాదపీఠం వృన్దావనాలయమహం వసుదేవసూనుమ్ || ౧ ||


శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్తిప్రియేతి భవలుంఠనకో విదేతి |
నాథేతి నాగశయనేతిజగన్నివాసేత్యాలాపినం ప్రతిదినం కురు మాం ముకుంద || ౨ ||జయతు జయతు దేవో దేవకీనన్దనోఽయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశప్రదీప: |
జయతు జయతు మేఘశ్యామల:కోమలాంగో జయతు జయతు పృథ్వీభారనాశో ముకున్ద: || ౩ ||


ముకున్ద మూర్ధ్నా ప్రణిపత్య యాచే భవంతమేకాంతమియన్తమర్థమ్ |
అవిస్మృతిస్త్వచ్చరణారవిందే భవే భవే మేఽస్తు తవ ప్రసాదాత్ || ౪ ||


శ్రీగోవిందపదాంభోజమధు నో మహదద్‍భుతమ్ |
తత్పాయినో న ముంచంతి ముంచంతి యదపాయిన: || ౫ ||


నాహం వన్దే తవ చరణయోర్ద్వద్వమద్వంద్వహతో:
 కుంభీపాకంగురుమపి హరే నారకం నాపనేతుమ్ |
రమ్యారామామృదుతనులతా నందనే నాపి రంతుం
భావే భావే హ్రదయభవనే భావయేయం భవన్తమ్ || ౬ ||


నాస్థా ధర్మే న వసునిచయే నైవకామోపభోగే యద్భవం తద్భవతు భగవన్పూర్వకర్మానురూపమ్ |
ఏతత్ప్రార్థ్య మమ బహు మతం జన్మజన్మాంతరేఽపి త్వత్‌పదాంభోరుహయుగగతా నిశ్చలా భక్తిరస్తు || ౭ ||


దివి వా భువి వా మమాస్తు వాసో నరకే వా నరకాంతక ప్రకామమ్ |
అవధీరితశారదారవిందౌ చరణౌ తే మరణే విచింతయామి || ౮ ||


సరసిజనయనే సశంఖచక్రే మురభిది మా విరమేహ చిత్తరంతుమ్ |
సుఖతరమపరం న జాతు జానే హరిచరణస్మరణామృతేన తుల్యమ్ || ౯ ||


మా భైర్మంద మనో విచింత్య బహుధా యామీశ్చిరం యాతనా
నైవామి ప్రవదంతి పాపరిపవ: స్వామీ నను శ్రీధర: |
ఆలస్యం వ్యపనీయ భక్తిసులభే ధ్యాయస్వ నారాయణం
లోకస్య వ్యవసనాపనోదనకరో దాసస్య కిం న క్షమ: || ౧౦ ||


భవజలధిగతానాం ద్వంద్వవాతాహతానాం సుతదుహితృకలత్రత్రాణ భారావృతానామ్ |
విషమవిషయతోయే మజ్జతామప్లవానాం భవతి శరణమేకో విష్ణుపోతో నరాణామ్ || ౧౧ ||


రజసి నిపతితానాం మోహజాలావృతానాం జననమరణ దోలాదుర్గసంసర్గగాణామ్ |
శరణమశరణానామేక ఏవాతురాణాం కుశలపథనియుక్తశ్చక్రపాణిర్నరాణామ్ || ౧౨ ||


అపరాధసహస్త్రంసంకులంపతితం భీమభవార్ణవోదరే ।
అగతిం శరణాగతం హరే కృపయా కేవలమాత్మసాత్కురు || ౧౩ ||


మా మే స్త్రీత్వం మాచ మే స్యాత్కుభావో మా మూర్ఖత్వం మా కుదేశేషు జన్మ|
మిథ్యాదృష్టిర్మా చ మే స్యాత్కదాచిజ్జాతౌ జాతౌ విష్ణుభక్తో భవేయమ్ || ౧౪ ||


కాయేన వాచా మనసేన్ద్రియైశ్చ బుద్ధయాత్మనా వానుసృత: స్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై నారాయణాయైవ సమర్పయామి || ౧౫ ||


యత్కృతం యత్కరిష్యామి తత్సర్వ న మయా కృతమ్ |
త్వయా కృతం తు ఫలభుక్త్వమేవ మధుసూదన || ౧౬ ||


భవజలధిమగాధం దుస్తరం నిస్తరయం కథమహమితి చేతో మా స్మ గా: కాతరత్వమ్ |
సరసిజదృశి దేవే తారకీ భక్తిరేకా నరకభిది నిషణ్ణా తారయిష్యత్యవశ్యమ్ || ౧౭ ||


తృష్ణాతోయే మదనపవనోద్‍భూతమోహోర్మిమాలే దారావర్తే తనయసహజగ్రాహసంఘాకులే చ |
సంసారాఖ్యే మహతి జలధౌ మజ్జతాం నస్త్రిధామన్పాదాంభోజే వరద భవతో భక్తిభావం ప్రదేహి || ౧౮ ||


పృథ్వీ రణురణు: పయాంసి కణికా: ఫల్గు: స్ఫులింగో లఘు
స్తేజో ని:శ్వసనం మరుత్తనుతరం రంధ్రం సుసూక్ష్మం నభ: |
క్షుద్రా రుద్రపితామహప్రభృతయ: కీటా: సమస్తా: సురా
దృష్టా యత్ర స తారకో విజయతే శ్రీపాదధూలీకణ: || ౧౯ ||


ఆమ్నాయాభ్యసనాన్యరణ్యరుదితం కృచ్ఛవ్రతాన్యన్వహం
మేదశ్ఛేదపదాని పూర్తవిధయ: సర్వ హుతం భస్మాని |
తీర్థానామవగాహనాని చ గజస్నానం వినా యత్పద
ద్వంద్వాంభోరుహసంస్తుతిం విజయతే దేవ: స నారయణః || ౨౦ ||


ఆనన్ద గోవింద ముకున్ద రామ నారాయణానన్త నిరామయేతి |
వక్తుం సమర్థోఽపి న వక్తి కశ్చిదహో జనానాం వ్యసనాని మోక్షే || ౨౧ ||


క్షీరసాగరతరంగసీకరాసారతారకితచారుమూర్తయే |
భోగిభోగశయనీయశాయినే మాధవాయ మధువిద్విషే నమ: || ౨౨ ||


ఇతి శ్రీ శ్రీకులశేఖరేణ రాజ్ఞా విరచితా ముకుందమాలా సంపూర్ణా ||

Categories: Stotra - Pooja

छान्दोग्योपनिषद् द्वितीय प्रपाठक

ब्राह्मण उवाच - Wed, 08/07/2013 - 07:28
छान्दोग्योपनिषद्


द्वितीय प्रपाठक


प्रथम खण्डसमस्तस्य खलु साम्न उपासनँ साधु यत्खलु साधु

तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥ २. १. १ ॥

तदुताप्याहुः साम्नैनमुपागादिति साधुनैनमुपागादित्येव

तदाहुरसाम्नैनमुपागादित्यसाधुनैनमुपगादित्येव तदाहुः ॥ २. १. २ ॥

अथोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साधु भवति साधु बतेत्येव

तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भवत्यसाधु बतेत्येव तदाहुः ॥ २. १. ३ ॥

स य एतदेवं विद्वानसाधु सामेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेनँ

साधवो धर्मा आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥ २. १. ४ ॥
क्रमशः ..................
Categories: Stotra - Pooja

srihanumatsmaranam

स्तुतिमण्डल - Fri, 08/02/2013 - 08:52
Sri Hanumat Smaranam from Hanuman Stuti Manjari
(Click on the above link for the full poem)
At morning, I remember Hanumān, Whose valor is without end, Who is like a bumble-bee for the lotus-like feet of Śrīrāmacandra, Who delighted the group of gods by burning the city of Laṅkā, Who is the house of all wealth and siddhi, and Whose strength is celebrated.[1]
Categories: Stotra - Pooja

Sthuthi Shathakam - Muka panchashathiII స్తుతి శతకం II
పాండిత్యం పరమేశ్వరి స్తుతి విధౌ నైవాశ్రయన్తే గిరాం
వైరించాన్యపి గుంఫనాని విగళద్గర్వాణి శర్వాణి తే
స్తోతుం త్వాం పరిఫుల్ల నీలనళినశ్యామాక్షి కామాక్షి మాం
వాచాలీకురుతే తథాపి నితరాం త్వత్పాద సేవాదరః II 1 II

తాపింఛ స్తబకత్విషే తనుభ్రుతాం  దారిద్ర్యముద్రాద్విషే
సంసారాఖ్య తమోముషే పురరిపోర్ వామాంకసీమాజుషే
కంపాతీరముపేయుషే కవయతాం జిహ్వాకుటీం జగ్ముషే
విశ్వత్రాణపుషే నమోస్తు సతతం తస్మై పరంజ్యోతిషే II 2 II

యే సంధ్యారుణయంతి శంకరజటా కాంతార చంద్రార్భకం
సిందూరంతి చ యే పురందర వధూ సీమంత సీమాంతరే
పుణ్యమ్ యే పరిపక్వయంతి భజతాం కాంచీపురే మామమీ
పాయాసుః పరమేశ్వర ప్రణయినీ పాదోద్భవాః పాంసవః II 3 IIకామాడంబర పూరయా శశిరుచా కమ్రస్మితానాం త్విషా
కామారేరనురాగ సింధుమధికం కల్లోలితం తన్వతీ కామాక్షీతి సమస్త సజ్జననుతా కళ్యాణదాత్రీ నృణామ్
కారుణ్యాకులమానసా భగవతీ కంపాతటే జృంభతే II 4 II

కామాక్షీణ పరాక్రమ ప్రకటనం సంభావయన్తీ దృశా
శ్యామా క్షీర సహోదర స్మిత రుచి ప్రక్షాలితాశాంతరా
కామాక్షీ జన మౌళి భూషణ మణిః వాచాం పరా దేవతా
కామాక్షీతి విభాతి కాపి కరుణా కంపాతటిన్యాస్తటే II 5 II

శ్యామా కాచన చంద్రికా త్రిభువనే పుణ్యాత్మనామాననే
సీమా శూన్య కవిత్వ వర్ష జననీ యా కాపి కాదంబినీ మారారాతి మనోవిమోహన విధౌ కాచిత్థమః కందలీ
కామాక్ష్యాః కరుణా కటాక్ష లహరీ కామాయ మే కల్పతాం II 6 II

ప్రౌఢధ్వాంత కదంబకే కుముదినీ పుణ్యాంకురం దర్శయన్
జ్యోత్స్నా సంగమనేపి కోకమిథునం మిశ్రం సముద్భావయన్
కాలిందీ లహరీ దశాం ప్రకటయన్ కమ్రాం నభస్యద్భుతాం
కశ్చిన్నేత్రమహోత్సవో విజయతే కాంచీపురే శూలినః II 7 II

తంద్రా హీన తమాల నీల సుషమైః తారుణ్య లీలాగృహైః
తారానాథ కిశోర లాంఛిత కచైః తామ్రారవిందేక్షణైః
మాతః సంశ్రయతాం మనో మనసిజ ప్రాగల్భ్య నాడిన్ధమైః
కంపాతీరచరైః ఘనస్తనభరైః పుణ్యాంకురైః శాంకరైః II 8 II

నిత్యం నిశ్చలతాముపేత్య మరుతాం రక్షావిధిం పుష్ణతీ
తేజస్సంచయపాటవేన కిరణాన్ ఉష్ణర్ ద్యుతేర్ముష్ణతీ
కాంచీమధ్యగతాపి దీప్తిజననీ విశ్వాంతరే జృంభతే
కాచిచ్చిత్రమహో స్మృతాపి తమసాం నిర్వాపికా దీపికా II 9 II

కాంతైః కేశ రుచాం చయైర్ భ్రమరితం మందస్మితైః పుష్పితం
కాంత్యా పల్లవితం పదాంబురుహ యోః నేత్రత్విషా పత్రితం
కంపాతీర వనాంతరం విదధతీ కళ్యాణ జన్మస్థలీ
కాంచీమధ్య మహామణిర్విజయతే కాచిత్ కృపా కందలీ II 10 II
రాకాచంద్ర సమానకాంతి వదనా నాకాధి రాజస్తుతా
మూకానామపి కుర్వతీ సురధనీ నీకాశ వాగ్వైభవం
శ్రీ కాంచీనగరీ విహారరసికా శోకాపహంత్రీ సతాం
ఏకా పుణ్య పరంపరా పశుపతేరాకారిణీరాజతే II 11 II

జాతా శీతల శైలతః సుకృతినాం దృశ్యా పరం దేహినాం
లోకానాం క్షణమాత్ర సంస్మరణతః సంతాపవిచ్ఛేదినీ
ఆశ్చర్యం బహు ఖేలనం వితనుతే నైశ్చల్యమాబిభ్రతీ
కంపాయాస్తటసీమ్ని కాపి తటినీ కారుణ్య పాథోమయీ II 12 II


ఐక్యం ఏన విరచ్యతే హరతనౌ దంభావపుంభావుకే 
రేఖా యత్కచసీమ్ని శేఖర దశాం నైశాకరీ గాహతే
ఔన్నత్యం ముహురేతి యేన స మహాన్మేనా సఖః సానుమాన్
కంపాతీర విహారిణా సశరణాః తేనైవ ధామ్నా వయం II 13 II
అక్ష్ణోశ్చ స్తనయోః శ్రియా శ్రవణయోః బాహ్వోశ్చ మూలం స్పృశన్ఉత్తంసేన ముఖేన చ ప్రతిదినం ద్రుహ్యన్పయోజన్మనే మాధుర్యేణ గిరాం గతేన మృదునా హంసాంగనాం హ్రేపయన్కాంచీసీమ్ని చకాస్తి కోఅపి కవితా సంతాన బీజాంకురః II 14 II
ఖండం చాంద్రమసం వతంసమనిశం కాంచీపురే ఖేలనం
కాలాయశ్ఛవితస్కరీం తనురుచిం కర్ణజపే లోచనే తారుణ్యోష్మనఖంపచం స్తనభరం జంఘా స్పృశం కుంతలం
భాగ్యం దేశిక సంచితం మమ కదా సంపాదయేదంబికే II 15 II

తన్వానం నిజకేళి సౌధసరణిం నైసర్గికీణాం గిరాం
కేదారం కవిమల్లసూక్తిలహరీ సస్యశ్రియాం శాశ్వతం
అంహోవంచనచుంచు కించన భజే కాంచీపురీ మండనం
పర్యాయచ్ఛవి పాకశాసనమణేః పౌష్పేషవం పౌరుషం II 16 II

ఆలోకే ముఖపంకజే చ దధతీ సౌధాకరీం చాతురీం
చూడాలంక్రియమాణ పంకజవనీ వైరాగమప్రక్రియా
ముగ్ధస్మేర ముఖీ ఘనస్తనతటీ మూర్ఛాల మధ్యాంచితా
కాంచీసీమని కామినీ విజయతే కాచిజ్జగన్మోహినీ II 17 II

యస్మిన్నంబ భవత్కటాక్షరజనీ మందేపి మందస్మిత
జ్యోత్స్నాసంస్నపితా భవత్యభిముఖీ తం ప్రత్యహో దేహినం
ద్రాక్షామాక్షికమాధురీ మదభర వ్రీడాకరీ వైఖరీ
కామాక్షి స్వయమాతనోత్యభిసృతిం వామేక్షణేవ క్షణం II 18 II

కాలిందీ జలకాంతయః స్మితరుచి స్వర్వాహినీ పాథసి
ప్రౌఢధ్వాంతరుచః స్ఫుటాధరమహో లౌహిత్య సంధ్యోదయే
మాణిక్యోపల కుండలాంశు శిఖినీ వ్యామిశ్రధూమశ్రియః
కళ్యాణైకభువః కటాక్షసుషమాః కామాక్షి రాజంతి తే II 19 II

కళకళరణత్ కాంచీ కాంచీవిభూషణ మాలికా
కచభర లసచ్చంద్రా చంద్రావతంస సధర్మిణీ
కవికులగిరః శ్రావం శ్రావం మిలత్ పులకాంకురా
విరచిత శిరః కంపా కంపాతటే పరిశోభతే (జగదంబికా) II 20 II

సరసవచసాంవీచీ నీచీ భవన్మధుమాధురీ
భరిత భువనా కీర్తిః మూర్తిర్మనోభవజిత్వరీ
జనని మనసో యోగ్యం భోగ్యం నృణాం తవ జాయతే
కథమివ వినా కాంచీభూషే కటాక్షతరంగితం II 21 II

భ్రమరిత సరిత్కూలో నీలోత్పల ప్రభయా అభయా
నతజన తమః ఖణ్డీ తుండీరసీమ్ని విజృంభతే
అచలతపసామేకః పాకః ప్రసూన శరాసన
ప్రతిభట మనోహారీ నారీకులైక శిఖామణిః II 22 II

మధుర వచసో మందస్మేరా మతంగ జగామినః
తరుణిమ జుషస్తాపింఛాభాః తమః పరిపంథినః
కుచభరనతాః కుర్యుర్భద్రం కురంగవిలోచనాః
కలితకరుణాః కాంచీభాజః కపాలిమహోత్సవాః II 23 II

కమల సుషమాకక్ష్యారోహే విచక్షణ వీక్షణాః
కుముద సుకృత క్రీడా చూడాల కుంతలబంధురాః
రుచిర రుచిభిస్తాపింఛశ్రీ ప్రపంచన చుంచవః
పురవిజయినః కంపాతీరే స్ఫురంతి మనోరథాః II 24 II

కలితరతయః కాంచీలీలా విధౌ కవిమండలీ
వచన లహరీ వాసంతీనాం వసంత విభూతయః
కుశలవిధయే భూయాసుర్మే కురంగవిలోచనాః
కుసుమ విశిఖా రాతేరక్ష్ణాం కుతూహల విభ్రమాః II 25 II

కబలిత తమస్కాండాః తుండీర మండల మండనాః
సరసిజవనీ సంతానానామ్ అరుంతుద శేఖరాః
నయన సరణేర్నేదీయంసః కదా ను భవంతి మే
తరుణ జలదశ్యామాః శంభోస్తపః  ఫలవిభ్రమాః II 26 II

అచరమమిషుం దీనం మీనధ్వజస్య ముఖశ్రియా
సరసిజభువో యానం మ్లానం గతేన చ మంజునా
త్రిదశ సదసామన్నం ఖిన్నం గిరా చ వితన్వతీ
తిలకయతి సా కంపాతీరం త్రిలోచన సుందరీ II 27 II

జనని భువనే చంక్రమ్యేహం కియన్త మనేహసం
కుపురుష కర భ్రష్టైః దృష్టైర్ధనైరుదరం భరిః
తరుణ కరుణే తంద్రాశూన్యే తరంగయ లోచనే
నమతి మయి తే కించిత్ కాంచీపురీ మణిదీపికే II 28 II


మునిజన మనః పేటీరత్నం స్ఫురత్ కరుణానటీ
విహరణ కలాగేహం కాంచీపురీ మణి భూషణం
జగతి మహతో మోహవ్యాధేః నృణాం పరమౌషధం
పురహరదృశాం సాఫల్యం మే పురః పరి జృంభతాం II 29 II

మునిజన మనోధామ్నే ధామ్నే వచోమయ జాహ్నవీ
హిమగిరి తట ప్రాగ్భారాయ అక్షరాయ పరాత్మనే
విహరణ జుషే కాంచీదేశే మహేశ్వర లోచన
త్రితయ సరస క్రీడా సౌధాంగణాయ నమో నమః II 30 II

మరకతరుచాం ప్రత్యాదేశం మహేశ్వర చక్షుషాం
అమృత లహరీ పూరం పారం భవాఖ్యపయోనిధేః
సుచరిత ఫలం కాంచీభాజో జనస్య పచేలిమం
హిమశిఖరిణో వంశస్యైకం వతంసముపాస్మహే II 31 II

ప్రణమన దినారంభే కంపానదీ సఖి తావకే 
సరస కవితోన్మేషః పూషా సతాం సముదంచితః
ప్రతిభట మహాప్రౌఢ ప్రోద్యత్ కవిత్వ కుముద్వతీం
నయతి తరసా నిద్రాముద్రాం నగేశ్వరకన్యకే II 32 II

శమిత జడిమారంభా కంపాతటీ నికటేచరీ
నిహత దురితస్తోమా సోమార్ధముద్రిత కుంతలా
ఫలిత సుమనోవాంఛా పాంచాయుధీ పరదేవతా
సఫలయతు మే నేత్రే గోత్రేశ్వర ప్రియనందినీ II 33 II

మమ తు ధిషణా పీడ్యా జాడ్యాతిరేక కథం త్వయా
కుముద సుషమా మైత్రీ పాత్రీ వతంసిత కుంతలాం
జగతి శమిత స్తంభాం కంపానదీ నిలయామసౌ
శ్రియతి హి గలత్తంద్రా చంద్రావతంస సధర్మిణీం II 34 II

పరిమళ పరీపాకోద్రేకం పయోముచి కాంచనే
శిఖరిణి పునర్ద్వైధీభావం శశిన్యరుణాతపం
అపి చ జనయన్కంబోః లక్ష్మీం అనంబుని కో ప్యసౌ
కుసుమ ధనుషః కాంచీదేశే చకాస్తి పరాక్రమః II 35 II

పురదమయితుర్వామోత్సంగస్థలేన రసజ్ఞయా
సరస కవితాభాజా కాంచీపురోదర సీమయా
తటపరిసరైర్నీహారాద్రేః వచోభిరకృత్రిమైః
కిమివ న తులాం అస్మచ్చేతో మహేశ్వరి గాహతే II 36 II

నయన యుగళీం ఆస్మాకీనాం కదా ను ఫలేగ్రహీం 
విదధతి గతౌ వ్యాకుర్వాణా గజేంద్ర చమత్ క్రియాం 
మరతకరుచో మాహేశానా ఘనస్తన నమ్రితాః
సుకృతవిభవాః ప్రాంచః కాంచీవతంస ధురంధరాః II 37 II

మనసిజయశః పారంపర్యం మరందఝరీసువాం
కవికులగిరాం కందం కంపానదీ తటమండనం
మధురలలితం మత్కం చక్షుర్మనీషి మనోహరం
పురవిజయినః సర్వస్వం తత్పురస్కురుతే కదా II 38 II

శిథిలిత తమోలీలాం నీలారవింద విలోచనాం
దహన విలసత్ ఫాలాం శ్రీకామకోటిం ఉపాస్మహే
కరధృత సచ్ఛూలాం కాలారి చిత్తహరాం పరాం
మనసిజ కృపాలీలాం లోలాలకామలికేక్షణాం II 39 II

కలాలీలాశాలా కవికులవచః కైరవవనీ
శరజ్జ్యోత్స్నాధారా శశధరశిశు శ్లాఘ్యముకుటీ
పునీతే నః కంపాపులినతట సౌహార్దతరలా
కదా చక్షుర్మార్గం కనకగిరి ధానుష్క మహిషీ II 40 II

నమః స్తాన్నమ్రేభ్యః స్తనగరిమగర్వేణ గురుణా
దధానేభ్యః చూడాభరణం అమృతస్యంది శిశిరం
సదా వాస్తవేభ్యః సువిధభువి కంపాఖ్యసరితే
యశో వ్యాపారేభ్యః సుకృత విభవేభ్యో రతిపతేః II 41 II

అసూయన్తీ కాచిత్ మరకతరుచో నాకిముకుటీ -
కదంబం చుంబంతీ చరణనఖ చంద్రాంశుపటలైః
తమోముద్రాం విద్రావయతు మమ కాంచీర్నిలయనా
హరోత్సంగ శ్రీమన్ మణిగృహ మహాదీపకలికా II 42 II

అనాద్యంతా కాచిత్ సుజన నయనానందజననీ
నిరుంధానా కాంతిం నిజరుచి విలాసైర్జలముచాం
స్మరారేః తారల్యం మనసిజ నయన్తీ స్వయమహో
గలత్కంపా శంపా పరిలసతి కంపాపరిసరే II 43 II

సుధాడిండీరశ్రీః స్మితరుచిషు తుండీర విషయం
పరిష్కుర్వాణాసౌ పరిహసిత నీలోత్పలరుచిః
స్తనాభ్యాం ఆనమ్రా స్తబకయతు మే కాంక్షితతరుం
దృశామైశానీనాం సుకృత ఫల పాండిత్య గరిమా II 44 II

కృపాధారా ద్రోణీ కృపణధిషణానాం ప్రణమతాం
నిహంత్రీ సంతాపం నిగమ ముకుటోత్తంసకలికా
పరా కాంచీలీలా పరిచయవతీ పర్వతసుతా
గిరాం నీవీ దేవీ గిరిశ పరతంత్రా విజయతే II 45 II

కవిత్వశ్రీకందః సుకృత పరిపాటీ హిమగిరేః
విధాత్రీ విశ్వేషాం విషమ శరవీర ధ్వజపటీ
సఖీ కంపానద్యాః పదహసిత పాథోజ యుగళీ
పురాణో పాయాన్నః పురమథన సామ్రాజ్యపదవీ II 46 II

దరిద్రాణా మధ్యే దరదళిత తాపింఛసుషమాః
స్తనాభోగః కాంతాః తరుణ హరిణాంకాంకిత కచాః
హరాధీనా నానావిబుధ ముకుటీ చుంబితపదాః
కదా కంపాతీరే కథయ విహరామో గిరిసుతే II 47 II

వరీవర్తు స్థేమా త్వయి మమ గిరాం దేవి మనసో
నరీనర్తు ప్రౌఢా వదన కమలే వాక్యలహరీ
చరీచర్తు ప్రజ్ఞాజనని జడిమానః పరజనే
సరీసర్తు స్వైరం జనని మయి కామాక్షి కరుణా II 48 II

క్షణాత్తే కామాక్షి భ్రమర సుషమా శిక్షణ గురుః
కటాక్ష వ్యాక్షేపో మమ భవతు మోక్షాయ విపదాం
నరీనర్తు స్వైరం వచనలహరీ నిర్జరపురీ-
సరిద్వీచీ నీచీకరణ పటురాస్యే మమ సదా II 49 II

పురస్తాన్మే భూయః ప్రశమనపరః స్తాన్మమ రుజాం
ప్రచారస్తే కంపాతట విహృతి సంపాదిని ద్రుశోః
ఇమాం యాంఛామూరీకురు సపది దూరీకురు తమః -
పరీపాకం మత్కం సపది బుధలోకం చ నయ మాం II 50 II
ఉదంచంతీ కాంచీనగరనిలయే త్వత్ కరుణయాసమృద్ధా వాగ్ధాటీ పరిహసిత మాధ్వీ కవయతాంఉపాదత్తే మార ప్రతిభట జటాజూట ముకుటీ-కుటీరోల్లాసిన్యాః శతమఖ తటిన్యా జయపటీమ్ II 51 IIశ్రియం విద్యాం దద్యాజ్జనని నమతాం కీర్తిమమితాంసుపుత్రాన్ ప్రాదత్తే తవ ఝటితి కామాక్షి కరుణాత్రిలోక్యాం ఆధిక్యం త్రిపురపరిపంథి ప్రణయినీప్రణామస్త్వత్పాదే శమితదురితే కిం న కురుతే II 52 II
మనః స్తంభం స్తంభం గమయదుపకంపం ప్రణమతాంసదా లోలం నీలం చికురజిత లోలంబనికరమ్గిరాం దూరం స్మేరం ధృతశశికిశోరం పశుపతేఃదృశాం యోగ్యం భోగ్యం తుహినగిరిభాగ్యం విజయతే II 53 II
ఘనశ్యామాన్ కామాంతక మహిషీ కామాక్షి మధురాన్దృశాం పాతానేతాన్ అమృత జలశీతాననుపమాన్భవోత్పాతే భీతే మయి వితర నాథే దృఢభవన్-మనశ్శోకే మూకే హిమగిరిపతాకే కరుణయా II 54 II
నతానాం మందానాం భవనిగళ బంధాకులధియాంమహాన్ధ్యాం రున్ధానాం అభిలషిత సంతానలతికామ్చరంతీం కంపాయాః తటభువి సవిత్రీం త్రిజగతాంస్మరామస్తాం నిత్యం స్మరమథన జీవాతుకలికాం II 55 II
పరా విద్యా హృద్యా శ్రితమదనవిద్యా మరకత-ప్రభానీలా లీలాపర వశిత శూలాయుధమనాఃతమః పూరం దూరం చరణనత పౌరందరపూరీ-మృగాక్షీ కామాక్షీ కమలతరలాక్షీ నయతు మే II 56 II

అహంతాఖ్యా మత్కం కబలయతి హా హంత హరిణీహఠాత్సంవిద్రూపం హరమహిషి సస్యాంకురమసౌకటాక్ష వ్యాక్షేప ప్రకటహరిపాషాణపటలైఃఇమాం ఉచ్చైరుచ్చాటయ ఝటితి కామాక్షి కృపయా II 57 IIబుధే వా మూకే వా తవ పతతి యస్మిన్ క్షణమసౌకటాక్షః కామాక్షి ప్రకట జడిమక్షోదపటిమాకథంకారం నాస్మై కరముకుల చూడాలముకుటానమోవాకం బ్రూయుః నముచి పరిపంథి ప్రభృతయః II 58 II
ప్రతీచీం పశ్యామః ప్రకట రుచినీ వారకమణి-ప్రభాసధ్రీచీనాం ప్రదలిత షడాధారకమలామ్చరంతీం సౌషుమ్నే పథి పరపదేందు ప్రవిగలత్-సుధాద్రాం కామాక్షీం పరిణత పరంజ్యోతిరుదయామ్ II 59 II
జంభారాతి ప్రభృతిముకుటీః పాదయోః పీఠయంతీగుమ్ఫాన్వాచాం కవిజనకృతాన్ స్వైరం ఆరామయంతీశంపాలక్షీం మణిగణరుచా పాటలైః ప్రాపయన్తీకంపాతీరే కవిపరిషదాం జృంభతే భాగ్యసీమా II 60 II
చంద్రాపీడాం చతురవదనాం చంచలాపాంగలీలాంకుందస్మేరాం కుచభరనతాం కుంతలోద్ధూతభృంగామ్మారారాతేర్ మదనశిఖినం మాంసలం దీపయన్తీంకామాక్షీం తాం కవికులగిరాం కల్పవల్లీముపాసే II 61 II
కాలాంబోధప్రకర సుషమాం కాంతిభిః తర్జయన్తీకల్యాణానాం ఉదయసరణిః కల్పవల్లీ కవీనామ్కందర్పారేః ప్రియసహచరీ కల్మషాణాం నిహంత్రీ కాంచీదేశం తిలకయతి సా కాపి కారుణ్యసీమా II 62 II
ఊరీకుర్వన్నురసిజతటే చాతురీం భూధరాణాంపాథోజానాం నయనయుగళే పరిపంథ్యం వితన్వన్కంపాతీరే విహరతి రుచా మోఘయన్ మేఘశైలీం కోకద్వేషం శిరసి కలయన్ కోపి విద్యావిశేషః II 63 II
కాంచీలీలాపరిచయవతీ కాపి తాపింఛలక్ష్మీఃజాడ్యారణ్యే హుతవహశిఖా జన్మభూమిః కృపాయాఃమాకందశ్రీర్మధురకవితా చాతురీ కోకిలానాంమార్గే భూయాన్మమ నయనయోః మాన్మథీ కాపి విద్యా II 64 II
సేతుర్మాతః మరకతమయో భక్తిభాజాం భవాబ్ధౌలీలాలోలా కువలయమయీ మాన్మథీ వైజయంతీ కాంచీభూషా పశుపతిదృశాం కాపి కాలాంజనాలీమత్కం దుఃఖం శిథిలయతు తే మంజులాపాంగమాలా II 65 II
వ్యావృణ్వానాః కువలయదళ ప్రక్రియావైరముద్రాం వ్యాకుర్వాణా మనసిజమహారాజ సామ్రాజ్యలక్షీంకాంచీలీలా విహృతిరసికే కాంక్షితం నః క్రియాసుః బంధచ్ఛేదే తవ నియమినాం బద్ధదీక్షాః కటాక్షాః II 66 IIకాలాంభోదే శశిరుచిదళం కైతకం దర్శయంతీ మధ్యేసౌదామిని మధులిహాం మాలికాం రాజయంతీహంసారావం వికచకమలే మంజుముల్లాసయంతీ కంపాతీరే విలసతి నవా కాపి కారుణ్యలక్ష్మీః II 67 II
చిత్రం చిత్రం నిజమృదుతయా భర్త్సయన్ పల్లవాలీంపుంసాం కామాన్ భువి చ నియతం పూరయన్ పుణ్యభాజాంజాతః శైలాన్న తు జలనిధేః స్వైరసంచారశీలః కాంచీభూషా కలయతు శివం కోపి చింతామణిర్మే II 68 II
తామ్రాంభోజం జలదనికటే తత్ర బంధూకపుష్పంతస్మన్ మల్లీకుసుమసుషమాం తత్ర వీణానినాదంవ్యావృణ్వానా సుకృతలహరీ కాపి కాంచీనగర్యాంఐశానీ సా కలయతితరాం ఐంద్రజాలం విలాసం II 69 II
ఆహారాంశం త్రిదశ సదసాం ఆశ్రయే చాతకానాంఆకాశోపర్యపి చ కలయన్ ఆలయం తుంగమేషాంకంపాతీరే విహరతితరాం కామధేనుః కవీనాం మందస్మేరో మదననిగమ ప్రక్రియా సంప్రదాయః II 70 II
ఆర్ద్రీభూతైరవిరలకృపైః ఆత్తలీలావిలాసైఃఆస్థా పూర్ణైరధిక చపలైః అంచితాంభోజ శిల్పైః కాంతైర్లక్ష్మీ లలితభవనైః కాంతికైవల్యసారైఃకాశ్మల్యం నః కబలయతు సా కామకోటీ కటాక్షైః II 71 II
ఆధూన్వంత్యై తరల నయనైః ఆంగజీం వైజయంతీంఆనందిన్యై నిజపదజుషాం ఆత్త కాంచీపురాయైఆస్మాకీనం హృదయమఖిలైః ఆగమానాం ప్రపంచైః ఆరాధ్యాయై స్పృహయతితరాం ఆదిమాయై జనన్యై II 72 II
దూరం వాచాం త్రిదశసదసాం దుఃఖసింధోస్తరిత్రంమోహక్ష్వే లక్షితిరుహవనే క్రూరధారం కుఠారమ్కంపాతీర ప్రణయి కవిభిః వర్ణితోద్యచ్చరిత్రంశాంత్యై సేవే సకలవిపదాం శాంకరం తత్కలత్రం II 73 II
ఖండీకృత్య ప్రకృతికుటిలం కల్మషం ప్రాతిభశ్రీ-శుండీరత్వం నిజపదజుషాం శూన్యతంద్రం దిశన్తీతుండీరాఖ్యై మహతి విషయే స్వర్ణవృష్టి ప్రదాత్రీ చండీ దేవీ కలయతి రతిం చంద్రచూడాలచూడే II 74 II
యేన ఖ్యాతో భవతి స గృహీ పూరుషో మేరుధన్వాయద్దృక్కోణే మదననిగమ ప్రాభవం బోభవీతియత్ ప్రీత్యైవ త్రిజగదధిపో జృంభతే కింపచానఃకంపాతీరే స జయతి మహాన్ కశ్చిదోజో విశేషః II 75 II
ధన్యా ధన్యా గతిరిహ గిరాం దేవి కామాక్షి యన్మే నింద్యాం భింద్యాత్ సపది జడతాం కల్మషాదున్మిషంతీంసాధ్వీ మాధ్వీరసమధురతా భంజినీ మంజురీతిః వాణీవేణీ ఝటితి వృణుతాత్ స్వర్ధునీ స్పర్ధినీ మామ్ II 76 II
యస్యా వాటీ హృదయకమలం కౌసుమీ యోగభాజాంయస్యాః పీఠీ సతతశిశిరా శీకరైర్మాకరందైః యస్యాః పేటీ శృతి పరిచలన్ మౌళిరత్నస్య కాంచీసా మే సోమాభరణ మహిషీ సాధయేత్కాంక్షితాని II 77 II

ఏకా మాతా సకలజగతాం ఈయుషీ ధ్యానముద్రాంఏకామ్రాధీశ్వర చరణయోః ఏకతానాం సమింధేతాటంకోద్యన్మణిగణరుచా తామ్రకర్ణప్రదేశాతారుణ్యశ్రీ స్తబకితతనుః తాపసీ కాపి బాలా II 78 IIదంతాదంతిప్రకటనకరీ దంతిభిర్మందయానైఃమందారాణాం మదపరిణతిం మథ్నతీ మందహాసైః అంకూరాభ్యాం మనసిజతరోః అంకితోరాః కుచాభ్యాంఅంతః కాంచి స్ఫురతి జగతాం ఆదిమా కాపి మాతా II 79 II
త్రియంబకకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీం ఇందిరాంపుళిందపతిసుందరీం త్రిపురభైరవీం భారతీంమతంగకులనాయికాం మహిషమర్దనీం మాతృకాంభణంతి విబుధోత్తమా విహృతిమేవ కామాక్షి తే II 80 II
మహామునిమనోనటీ మహితరమ్య కంపాతటీకుటీరకవిహారిణీ కుటిలబోధసంహారిణీసదా భవతు కామినీ సకలదేహినాం స్వామినీకృపాతిశయకింకరీ మమ విభూతయే శాంకరీ II 81 II
జడాః ప్రకృతినిర్ధనాః జనవిలోచనారుంతుదాఃనరా జనని వీక్షణం క్షణమవాప్య కామాక్షి తే వచస్సు మధుమాధురీం ప్రకటయంతి పౌరందరీ-విభూతిషు విడంబనాం వపుషి మాన్మథీం ప్రక్రియాం II 82 II
ఘనస్తనతట స్ఫుటస్ఫురిత కంచులీ చంచలీకృతత్రిపురశాసనా సుజనశీలితోపాసనా దృశోః సరణిమశ్నుతే మమ కదా ను కాంచీపురే పరా పరమయోగినాం మనసి చిత్కలా పుష్కలా II 83 II
కవీంద్రహృదయేచరీ పరిగృహీత కాంచీపురీనిరూఢకరుణాఝరీ నిఖిలలోకరక్షాకరీమనః పథదవీయసీ మదనశాసనప్రేయసీమహాగుణగరీయసీ మమ దృశోస్తు నేదీయసీ II 84 II
ధనేన న రమామహే ఖలజనాన్న సేవామహేన చాపలమయామహే భవభయాన్న దూయామహేస్థిరాం తనుమహేతరాం మనసి కిం చ కాంచీరత-స్మరాంతకకుటుంబినీ చరణ పల్లవోపాసనాం II 85 II
సురాః పరిజనా వపుర్మనసిజాయ వైరాయతే త్రివిష్టపనితంబినీ కుచతటీ చ కేళీగిరిః గిరః సురభయో వయః తరుణిమా దరిద్రస్య వా కటాక్షసరణౌ క్షణం నిపతితస్య కామాక్షి తే II 86 II

పవిత్రయ జగత్రయీ విబుధబోధ జీవాతుభిః పురత్రయవిమర్దినః పులక కంచులీదాయిభిః భవక్షయవిచక్షణైః వ్యసనమోక్షణైర్వీక్షణైః నిరక్షరశిరోమణిం కరుణయైవ కామాక్షి మాం II 87 II
కదా కలితఖేలనాః కరుణయైవ కాంచీపురేకలాయముకులత్విషః శుభకదంబ పూర్ణాంకురాఃపయోధరభరాలసాః కవిజనేషు తే బంధురాఃపచేలిమకృపారసాః పరిపతంతి మార్గే దృశోః II 88 II
అశోధ్యమచలోద్భవం హృదయనందనం దేహినాంఅనర్ఘమధికాంచి తత్ కిమపి రత్నముద్ ద్యోతతే అనేన సమలంకృతా జయతి శంకరాంకస్థలీ కదాస్య మమ మానసం వ్రజతి పేటికావిభ్రమం II 89 II
పరామృతఝరీప్లుతా జయతి నిత్యమంతశ్చరీ భువామపి బహిశ్చరీ పరమ సంవిదేకాత్మికా మహద్భిరపరోక్షితా సతతమేవ కాంచీపురే మమాన్వహమహంమతిః మనసి భాతు మాహేశ్వరీ II 90 IIతమోవిపినధావినం సతతమేవ కాంచీపురేవిహారరసికా పరా పరమసంవిదుర్వీరుహేకటాక్షనిగళైర్ధృఢం హృదయదుష్టదంతావలంచిరం నయతు మామకం త్రిపురవైరి సీమంతినీ II 91 II

త్వమేవ సతి చండికా త్వమసి దేవి చాముండికా త్వమేవ పరమాతృకా త్వమపి యోగినీరూపిణీత్వమేవ కిల శాంభవీ త్వమసి కామకోటీ జయా త్వమేవ విజయా త్వయి త్రిజగదంబ కిం బ్రూమహే II 92 II
పరే జనని పార్వతి ప్రణతపాలిని ప్రాతిభ-ప్రదాత్రి పరమేశ్వరీ త్రిజగదాశ్రితే శాశ్వతే త్రియంబకకుటుంబినీ త్రిపదసంగిని త్రీక్షణేత్రిశక్తిమయి వీక్షణం మయి నిధేహి కామాక్షి తే II 93 IIమనోమధుకరోత్సవం విదధతీ మనీషాజుషాంస్వయంప్రభవవైఖరీ విపినవీథికాలంబినీ అహో శిశిరితా కృపామధురసేన కంపాతటే చరాచరవిధాయినీ చలతి కాపి చిన్మంజరీ II 94 II
కళావతి కలాభృతో ముకుటసీమ్ని లీలావతిస్పృహావతి మహేశ్వరే భువనమోహనే భాస్వతిప్రభావతి రమే సదా మహితరూపశోభావతిత్వరావతి పరే సతాం గురుకృపాంబుధారావతి II 95 II
త్వయైవ జగదంబయా భువనమండలం సూయతే త్వయైవ కరుణార్ద్రయా తదపి రక్షణం నీయతేత్వయైవ ఖరకోపయా నయనపావకే హూయతేత్వయైవ కిల నిత్యయా జగతి సంతతం స్థీయతే II 96 II
చరాచరజగన్మయీం సకలహృన్మయీం చిన్మయీంగుణత్రయమయీం జగత్రయమయీం త్రిధామామయీంపరాపరమయీం సదా దశదిశాం నిశాహర్మయీం పరాం సతతసన్మయీం మనసి చిన్మయీం శీలయే (కామకోటీం భజే) II 97 II
జయ జగదంబికే హరకుటుంబిని వక్త్రరుచాజితశరదంబుజే ఘనవిడంబిని కేశరుచాపరమవలంబనం కురు సదా పరరూపధరే మమ గతసంవిదో జడిమడంబర తాండవినః II 98 II
భువనజనని భూషాభూతచంద్రే నమస్తే కలుషశమని కంపాతీరగేహే నమస్తే నిఖిలనిగమవేద్యే నిత్యరూపే నమస్తేపరశివమయి పాశచ్ఛేదహస్తే నమస్తే II 99 II


క్వణత్కాంచీ కాంచీపుర మణివిపంచీ లయఝరీ-శిరః కంపా కంపావసతిః అనుకంపాజలనిధిః ఘనశ్యామా శ్యామా కఠినకుచ సీమా మనసి మే మృగాక్షీ కామాక్షీ హరనటనసాక్షీ విహరతాత్ II 100 II
సమరవిజయకోటీ సాధకానందధాటీ మృదుగుణపరిపేటీ ముఖ్యకాదంబవాటీ మునినుతపరిపాటీ మోహితాజాండకోటీ పరమశివవధూటీ పాతు మాం కామకోటీ II 101 II
ఇమం పరవరప్రదం ప్రకృతిపేశలం పావనం పరాపరచిదాకృతి ప్రకటన ప్రదీపాయితం స్తవం పఠతి నిత్యదా మనసి భావయన్ అంబికాంజపైరలమలం మఖైః అధికదేహ సంశోషణైః II 102 II
II స్తుతి శతకం సంపూర్ణం II 
Categories: Stotra - Pooja

ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೆ (ಶ್ರೀಕನಕದಾಸರು)

Stotra sangraha - Fri, 07/19/2013 - 23:05

ರಾಗ – ಮುಖಾರಿ                   ತಾಳ – ಏಕ

ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೆ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣವ
ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೆ || ಪ ||

ಬರಿದೆ ಮಾತೇಕಿನ್ನು ಅರಿತು ಪೇಳುವೆನಯ್ಯ
ಕರಪಿಡಿದೆನ್ನನು ಕಾಯೊ ಕರುಣಾನಿಧಿ || ಅ.ಪ ||

ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವ ಮಾಡಲು ಬಹುದು
ದಾಯಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ಬಿಡಲು ಬಹುದು
ರಾಯ ಮುನಿದರೆ ರಾಜ್ಯವ ಬಿಡಬಹುದು
ಕಾಯಜಪಿತ ನಿನ್ನಡಿಯ ಬಿಡಲಾಗದು || ೧ ||

ಒಡಲು ಹಸಿದರೆ ಅನ್ನವ ಬಿಡಬಹುದು
ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಲು ಬಹುದು
ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡಬಹುದು
ಕಡಲೊಡೆಯ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಘಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು || ೨ ||

ಪ್ರಾಣವ ಪರರಿಗೆ ಬೇಡಿದರೆ ಕೊಡಬಹುದು
ಮಾನಾಭಿಮಾನವ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು
ಪ್ರಾಣದಾಯಕನಾದ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ
ಜಾಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಡಿಯ ಬಿಡಲಾಗದು || ೩ ||


Categories: Stotra - Pooja

sriramapratahsmaranam

स्तुतिमण्डल - Wed, 07/17/2013 - 09:03
Sri Rama Pratah Smaranam at Stutimandal
(Click on the above link for the full poem)
Sample: At morning, I remember the lotus-face of Raghunātha, Whose smile is gentle, Whose forehead is large and speech is delectable, Whose cheeks are decorated by moving hoops--hoops that are supported from ears, Whose eyes are large and (seemingly) stretch to the ears, and Which is the most beautiful for eyes.[1]
Categories: Stotra - Pooja

ಶ್ರೀತುಲಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್

Stotra sangraha - Mon, 07/08/2013 - 17:26

 

ಶ್ರೀತುಲಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್  

ಪಾಪಾನಿ ಯಾನಿ ರವಿಸೂನುಪಟಸ್ಥಿತಾನಿ
ಗೋಬ್ರಹ್ಮಬಾಲಪಿತೃಮಾತೃವಧಾದಿಕಾನಿ |
ನಶ್ಯಂತಿ ತಾನಿ ತುಲಸೀವನದರ್ಶನೇನ
ಗೋಕೋಟಿದಾನಸದೃಶಂ ಫಲಮಾಪ್ನುವಂತಿ || ೧ ||

ಪುಷ್ಕರಾದ್ಯಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಗಂಗಾದ್ಯಾಃ ಸರಿತಸ್ಥತಾ |
ವಾಸುದೇವಾದಯೋ ದೇವಾ ವಸಂತಿ ತುಲಸೀವನೇ || ೨ ||

ತುಲಸೀಕಾನನಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪದ್ಮವನಾನಿ ಚ |
ವಸಂತಿ ವೈಷ್ಣವಾ ಯತ್ರ ತತ್ರ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಹರಿಃ || ೩ ||

ಯನ್ಮೂಲೇ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಿ ಯನ್ಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವದೇವತಾಃ |
ಯದಗ್ರೇ ಸರ್ವವೇದಾಶ್ಚ ತುಲಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||
ತುಲಸಿ ಶ್ರೀಸಖಿ ಶುಭೇ ಪಾಪಹಾರಿಣಿ ಪುಣ್ಯದೇ |
ನಮಸ್ತೇ ನಾರದನುತೇ ನಾರಾಯಣಮನಃಪ್ರಿಯೇ || ೫ ||

ರಾಜದ್ವಾರೇ ಸಭಾಮಧ್ಯೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಶತ್ರುಪೀಡನೇ |
ತುಲಸೀಸ್ಮರಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೬ ||

ತುಲಸ್ಯಮೃತಜನ್ಮಾಽಸಿ ಸದಾ ತ್ವಂ ಕೇಶವಪ್ರಿಯೇ |
ಕೇಶವಾರ್ಥೇ ಚಿನೋಮಿ ತ್ವಾಂ ವರದಾ ಭವ ಶೋಭನೇ || ೭ ||

ಮೋಕ್ಷೈಕಹೇತೋರ್-ಧರಣೀ-ಧರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ  
ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಗುರೋಃ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ |  
ಆರಾಧನಾರ್ಥಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ  
ಛಿಂದೇ ದಲಂ ತೇ ತುಲಸಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ || ೮ ||

ಕೃಷ್ಯಾರಂಭೇ ತಥಾ ಪುಣ್ಯೇ ವಿವಾಹೇ ಚಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹೇ |
ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಸ್ಥಾನೇ ತುಲಸೀಂ ಸ್ಮರೇತ್ || ೯ ||

ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ತುಲಸೀಂ ಸೀತಾಂ ರಾಮಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಸಹ |
ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯ ರಿಪೂನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪುನರಾಯಾತಿ ಕಾರ್ಯಕೃತ್ || ೧೦ ||

ಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ನಿಖಿಲಾಘಸಂಘಶಮನೀ ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ವಪುಃಪಾವನೀ  
ರೋಗಾಣಾಮಭಿವಂದಿತಾ ನಿರಸನೀ ಸಿಕ್ತಾಽಂತಕತ್ರಾಸಿನೀ |  
ಪ್ರತ್ಯಾಸತ್ತಿವಿಧಾಯಿನೀ ಭಗವತಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಂರೋಪಿತಾ  
ನ್ಯಸ್ತಾ ತಚ್ಚರಣೇ ವಿಮುಕ್ತಿಫಲದಾ ತಸ್ಯೈ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ || ೧೧ ||  

ಖಾದನ್ ಮಾಂಸಂ ಪಿಬನ್ ಮದ್ಯಂ ಸಂಗಚ್ಛನ್ನಂತ್ಯಜಾದಿಭಿಃ |
ಸದ್ಯೋ ಭವತಿ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಕರ್ಣಯೋಸ್ತುಲಸೀಂ ಧರನ್ || ೧೨ ||

ಚತುಃ ಕರ್ಣೇ ಮುಖೇ ಚೈಕಂ ನಾಭಾವೇಕಂ ತಥೈವ ಚ |  
ಶಿರಸ್ಯೇಕಂ ತಥಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ತೀರ್ಥೇ ತ್ರಯಮುದಾಹೃತಮ್ || ೧೩ ||  
 
ಅನ್ನೋಪರಿ ತಥಾ ಪಂಚ ಭೋಜನಾಂತೇ ದಲತ್ರಯಮ್ |  
ಏವಂ ಶ್ರೀತುಲಸೀಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಅಷ್ಟಾದಶದಲಾ ಸದಾ || ೧೪ ||  

|| ಇತಿ ಶ್ರೀತುಲಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ ||


Categories: Stotra - Pooja

छान्दोग्योपनिषद

ब्राह्मण उवाच - Sat, 07/06/2013 - 09:22
छान्दोग्योपनिषद
छान्दोग्योपनिषद सामवेदीय उपनिषद के ताण्डय महाब्राह्मण का ही एक अंश है जिसमें ४० प्रपाठक हैं। प्रथम २५ प्रपाठक या अध्याय को पंचविश और अगले पांच को षड्विश ब्राह्मण कहते हैं । इसके साथ ८ प्रपाठक छान्दोग्योपनिषद और २ प्रपाठक मन्त्रब्राह्मण मिलाकर ४० अध्याय ही तांड य महाब्राह्मण कहा जाता है वेद के यही मन्त्र ‘छन्दस्’ कहे जाते हैं और पढने और गान करने वाले ब्राह्मण ‘छान्दोग’। इनमें सात प्रमुख छंद होते हैं-गायत्री, उणिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप् और जगती । इनके भी ८ प्रकार हैं -  आर्षी, दैवी, आसुरी, प्राजपत्या, याजुषी, साम्नी, आर्ची और ब्राह्मी । इस प्रकार कुल ५६ भेद कहे जाते हैं । इसके पश्चात भी ७ अतिछंद, ७ विछंद आदि के साथ अनेक भेद हो जाते हैं । इन्ही की संहिता ग्रन्थ को छान्दोग्य कहा गया। ज्ञान के यही रहस्य जो गुरु के समीप रहकर प्राप्त किये गए हैं, उपनिषद कहलाये। इनमें वेदों का तत्व-सिद्धांत और सार है, यही वेदांत हैं ।   छान्दोग्योपनिषद जिसका मंगला चरण है-ॐ आप्यावान्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु: श्रोत्रमथो बल मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व ब्रह्मौपनिषदम्। माहंब्रह्म निराकुर्याम्। मामा ब्रह्मनिराकरोद्। अनिराकरणं में अस्तु। अनिरा करणं में अस्तु।  तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शांति: ! शांति: ! शांति: ! हे परब्रह्म परमेश्वर! मेरे सर्वांग, वाणी, चक्षु, कर्ण, बल और सभी इन्द्रियाँ पुष्टता प्राप्त करें । समस्त प्रकार का ब्रह्म ज्ञान इन उपनिषदों में ही है । मैं उस ब्रह्म की, ब्रह्मज्ञान की उपेक्षा कदापि न करूँ। जिससे मेरी उपेक्षा न हो । हे ब्रह्म! मेरी उपेक्षा न हो । जब मेरी आत्मा शांत हो जावे तो वे सभी धर्म मुझमें आ जावें जो सब उपनिषदों में वर्णित हैं। वे सभी धर्म मुझमें ही निवास करें। मेरे सभी शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक दुःख दूर हो जावें और मुझे त्रिविध शांति प्राप्त हो जावे।    

 क्रमशः ........Categories: Stotra - Pooja

उपनिषद्

ब्राह्मण उवाच - Fri, 07/05/2013 - 07:31
पुरातन काल से ही भारतवर्ष पूरे विष का अध्यात्मिक और धार्मिक गुरु रहा है । अनेक देशों से लोग आते और यहाँ के मुनियों-महात्माओं से समस्त प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर अपने देशों में जाते और वहाँ इस ज्ञान का प्रचार करते थे। शिक्षा का माध्यम गुरुकुल हुआ करते थे। गांव-घर में हो या ज्ञानियों का जमावड़ा, चौपालें हों या राज दरबार, वन-उपवन, आश्रम, धर्मशालाएँ सभी जगहों पर वेदों की चर्चाएँ, उपनिषदों की कथाएँ, पुरानों की चर्चा और धर्म सम्बन्धी श्लोकों-स्तोत्रों का गायन होता था। यहाँ तक की वाद-विवाद तथा प्रतियोगिताओं का विषय भी वेद और धर्म ग्रन्थ ही हुआ करते थे। लोगों की आम बोल चल की भाषा भी संस्कृत ही थी अतः स्मृतियों-श्रुतियों पर आधारित पुस्तकें भी संस्कृत में ही लिखी व पढ़ी जाती थी। इससे लोगों को आत्मिक शान्ति तथा संतुष्टि का अनुभव होता था। संभवतया यही तो सतयुग था। भारत के यही धर्म ग्रन्थ असल मायने में बड़े ही गूढ़ और गंभीर विषयों का कोष हैं। पाश्चात्य सभ्यता के आगमन के साथ-साथ ही संस्कृत का प्रचलन कम होता चला गया और इन विषयों को अध्ययन की इच्छा रखने वालों के लिए भी संस्कृत को न समझने के कारण स्वाध्याय कठिन अवश्य हो गया है पर असंभव नहीं है। रूस, जर्मनी तथा ब्रिटेन के विद्वानों ने इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा को अपनाया। इन्टरनेट के इस युग में सभी पुस्तकें लगभग प्रत्येक भाषा और रूपों में ढूँढने पर प्राप्त हो ही जाती हैं। वेदों के उपदेश एक ओर तो यज्ञ कर्मों के द्वारा समझे जाते हैं वहीँ दूसरी तरफ ब्रह्म ज्ञान के लिए

 वेदों का प्रतिष्ठा भाग और ज्ञानमय सिद्धांत भी इसका सार है । यही ‘वेदांत’ है और यही वेदों का

 गूढ़ तत्व तथा रहस्य भी । यही उपनिषद हैं। इन्ही उपनिषदों पर चर्चा करें।
Categories: Stotra - Pooja

ರಾಯಬಾರೊ ತಂದೆತಾಯಿ ಬಾರೊ (ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು)

Stotra sangraha - Thu, 07/04/2013 - 20:46

ರಾಗ – ಆನಂದಭೈರವಿ        ತಾಳ – ಏಕತಾಳ

ರಾಯಬಾರೊ ತಂದೆತಾಯಿ ಬಾರೊ
ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಬಾರೊ
ಮಾಯಿಗಳ ಮರ್ದಿಸಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ಪ ||

ವಂದಿಪ ಜನರಿಗೆ ಮಂದಾರ ತರುವಂತೆ
ಕುಂದದಭೀಷ್ಟೆಯ ಸಲಿಸುತಿಪ್ಪ ಸುರಮುನಿ
ಮಂದನ ಮತಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ೧ ||

ಭಾಸುರಚರಿತನೆ ಭೂಸುರವಂದ್ಯನೆ
ಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರಾರ್ಯರ ವರಪುತ್ರನೆನಿಸಿದ
ದೇಶಿಕರೊಡೆಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ೨ ||

ರಾಮಪದಸರಸೀರುಹಭೃಂಗ ಕೃಪಾಂಗ
ಭ್ರಾಮಕಜನರ ಮತಭಂಗ ಮಾಡಿದ
ಧೀಮಂತರೊಡೆಯನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ೩ ||

ಆರು ಮೂರೇಳು ನಾಲ್ಕೆಂಟು ಗ್ರಂಥಸಾರಾರ್ಥ
ತೋರಿಸಿದೆ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸೂರಿಗಳರಸನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ೪ ||

ಭೂತಳನಾಥನ ಭೀತಿಯ ಬಿಡಿಸಿದೆ
ಪ್ರೇತತ್ವ ಕಳೆದೆ ಮಹಿಷಿಯ ಶ್ರೀಜಗ-
ನ್ನಾಥವಿಠಲನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ೫ ||


Categories: Stotra - Pooja

ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹರಿಸೋ ಅನಿಲದೇವ (ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು)

Stotra sangraha - Wed, 07/03/2013 - 21:12

ರಾಗ – ಕಾಂಬೋದಿ              ತಾಳ – ಝಂಪೆ

ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹರಿಸೋ ಅನಿಲದೇವ
ಕೃಪಣವತ್ಸಲನೆ ಕಾವರ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನುಳಿದು || ಪ ||

ನಿನಗಿನ್ನು ಸಮರಾದ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧುಗಳು
ಎನಗಿಲ್ಲ ಆವಾವ ಜನುಮದಲ್ಲಿ
ಅನುದಿನದಲೆನ್ನುದಾಸೀನ ಮಾಡುವುದು
ನಿನಗೆ ಅನುಚಿತೋಚಿತವೆ ಸಜ್ಜನಶಿಖಾಮಣಿಯೆ || ೧ ||

ಕರಣಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿಂಕರರು ಮೂರ್ಲೋಕದರಸು
ಹರಿಯು ನಿನ್ನೊಳಗಿಪ್ಪ ಸರ್ವಕಾಲ
ಪರಿಸರನೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತನಕೆ ಸರಿಯುಂಟೆ
ಗುರುವರ್ಯ ನೀ ದಯಾಕರನೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ || ೨ ||

ಭವರೋಗ ಮೋಚಕನೆ ಪವಮಾನರಾಯ ನಿ
ನ್ನವರವನು ನಾನು ಮಾಧವಪ್ರಿಯನೆ
ಜವನ ಬಾಧೆಯ ಬಿಡಿಸೋ ಅವನಿಯೊಳು ಸುಜನರಿಗೆ
ದಿವಿಜಗಣ ಮಧ್ಯದಲಿ ಪ್ರವರ ನೀನಹುದೊ || ೩ ||

ಜ್ಞಾನವಾಯುರೂಪಕನೆ ನೀನಹುದೊ ವಾಣಿ ಪಂಚಾ
ನನಾದ್ಯಮರರಿಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವ
ದೀನವತ್ಸಲನೆಂದು ನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆಹೊಕ್ಕೆ
ದಾನವಾರಣ್ಯಕೃಶಾನು ಸರ್ವದಾ ಎನ್ನ || ೪ ||

ಸಧನ ಶರೀರವಿದು ನೀ ದಯದಿಕೊಟ್ಟದ್ದು
ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ ಸಾಧುಪ್ರಿಯ
ವೇದವಾದೋದಿತ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ
ಪಾದಭಕುತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಮೋದವನು ಕೊಡು ಸತತ || ೫ ||


Categories: Stotra - Pooja

Pages

Subscribe to Sanskrit Central aggregator - Stotra - Pooja