Stotra - Pooja

Siddhi Vinayaka Stotram

శ్రీ సిద్ధివినాయకస్తోత్రమ్


జయోఽస్తు తే గణపతే దేహి మే విపులాం మతిమ|
స్తవనమ్ తే సదా కర్తుం స్ఫూర్తి యచ్ఛమమానిశమ్ || ౧||

ప్రభుం మంగలమూర్తిం త్వాం చన్ద్రేన్ద్రావపి ధ్యాయతః|
యజతస్త్వాం విష్ణుశివౌ ధ్యాయతశ్చావ్యయం సదా || ౨||

వినాయకం చ ప్రాహుస్త్వాం గజాస్యం శుభదాయకం|
త్వన్నామ్నా విలయం యాన్తి దోషాః కలిమలాన్తక || ౩||

త్వత్పదాబ్జాంకితశ్చాహం నమామి చరణౌ తవ|
దేవేశస్త్వం చైకదన్తో మద్విజ్ఞప్తిం శృణు ప్రభో || ౪||

కురు త్వం మయి వాత్సల్యం రక్ష మాం సకలానివ|
విఘ్నేభ్యో రక్ష మాం నిత్యం కురు మే చాఖిలాః క్రియాః || ౫||

గౌరిసుతస్త్వం గణేశః శౄణు విజ్ఞాపనం మమ|
త్వత్పాదయోరనన్యార్థీ యాచే సర్వార్థ రక్షణమ్ || ౬||

త్వమేవ మాతా చ పితా దేవస్త్వం చ మమావ్యయః|
అనాథనాథస్త్వం దేహి విభో మే వాంఛితం ఫలమ్ || ౭||

లంబోదరస్వమ్ గజాస్యో విభుః సిద్ధివినాయకః|
హేరంబః శివపుత్రస్త్వం విఘ్నేశోఽనాథబాంధవః || ౮||

నాగాననో భక్తపాలో వరదస్త్వం దయాం కురు|
సిందూరవర్ణః పరశుహస్తస్త్వం విఘ్ననాశకః || ౯||

విశ్వాస్యం మంగలాధీశం విఘ్నేశం పరశూధరం|
దురితారిం దీనబన్ధూం సర్వేశం త్వాం జనా జగుః || ౧౦||

నమామి విఘ్నహర్తారం వన్దే శ్రీప్రమథాధిపం|
నమామి ఏకదన్తం చ దీనబన్ధూ నమామ్యహమ్ || ౧౧||

నమనం శంభుతనయం నమనం కరుణాలయం|
నమస్తేఽస్తు గణేశాయ స్వామినే చ నమోఽస్తు తే || ౧౨||

నమోఽస్తు దేవరాజాయ వన్దే గౌరీసుతం పునః|
నమామి చరణౌ భక్త్యా భాలచన్ద్రగణేశయోః || ౧౩||

నైవాస్త్యాశా చ మచ్చిత్తే త్వద్భక్తేస్తవనస్యచ|
భవేత్యేవ తు మచ్చిత్తే హ్యాశా చ తవ దర్శనే || ౧౪||

అజ్ఞానశ్చైవ మూఢోఽహం ధ్యాయామి చరణౌ తవ|
దర్శనం దేహి మే శీఘ్రం జగదీశ కృపాం కురు || ౧౫||

బాలకశ్చాహమల్పజ్ఞః సర్వేషామసి చేశ్వరః|
పాలకః సర్వభక్తానాం భవసి త్వం గజానన || ౧౬||

దరిద్రోఽహం భాగ్యహీనః మచ్చిత్తం తేఽస్తు పాదయోః|
శరణ్యం మామనన్యం తే కృపాలో దేహి దర్శనమ్ || ౧౭||

ఇదం గణపతేస్తోత్రం యః పఠేత్సుసమాహితః|
గణేశకృపయా జ్ఞానసిధ్ధిం స లభతే ధనం || ౧౮||

పఠేద్యః సిద్ధిదం స్తోత్రం దేవం సంపూజ్య భక్తిమాన|
కదాపి బాధ్యతే భూతప్రేతాదీనాం న పీడయా || ౧౯||

పఠిత్వా స్తౌతి యః స్తోత్రమిదం సిద్ధివినాయకం|
షణ్మాసైః సిద్ధిమాప్నోతి న భవేదనృతం వచః
గణేశచరణౌ నత్వా బ్రూతే భక్తో దివాకరః || ౨౦||

      ఇతి శ్రీ సిద్ధివినాయక స్తోత్రమ్ |
Categories: Stotra - Pooja

krsnadvadasanaamastotram

स्तुतिमण्डल - Wed, 08/28/2013 - 10:09
12 names of Krishna in Aranyaparva Mahabharata at Stutimandal

(Click on the above link for the full poem)
Śrīkrsna spoke: O Arjuna! Are you aware of those names from sahasranāma stotra (1000 names panegyric) on knowing which a man liberates various sins.[1] One should know and remember (them as follows): First is Hari and second is Keśava. Third is Padmanābha and fourth is Vāmana.[2]
Categories: Stotra - Pooja

Mukundamaala

ముకుందమాలా
శ్రీగణేశాయ నమ: ||

వన్దే ముకున్దమరవిన్దదలాయతాక్షం కున్దేన్దుశంఖదశనం శిశుగోపవేషమ్ |
ఇంద్రాదిదేవగణవందితపాదపీఠం వృన్దావనాలయమహం వసుదేవసూనుమ్ || ౧ ||


శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్తిప్రియేతి భవలుంఠనకో విదేతి |
నాథేతి నాగశయనేతిజగన్నివాసేత్యాలాపినం ప్రతిదినం కురు మాం ముకుంద || ౨ ||జయతు జయతు దేవో దేవకీనన్దనోఽయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశప్రదీప: |
జయతు జయతు మేఘశ్యామల:కోమలాంగో జయతు జయతు పృథ్వీభారనాశో ముకున్ద: || ౩ ||


ముకున్ద మూర్ధ్నా ప్రణిపత్య యాచే భవంతమేకాంతమియన్తమర్థమ్ |
అవిస్మృతిస్త్వచ్చరణారవిందే భవే భవే మేఽస్తు తవ ప్రసాదాత్ || ౪ ||


శ్రీగోవిందపదాంభోజమధు నో మహదద్‍భుతమ్ |
తత్పాయినో న ముంచంతి ముంచంతి యదపాయిన: || ౫ ||


నాహం వన్దే తవ చరణయోర్ద్వద్వమద్వంద్వహతో:
 కుంభీపాకంగురుమపి హరే నారకం నాపనేతుమ్ |
రమ్యారామామృదుతనులతా నందనే నాపి రంతుం
భావే భావే హ్రదయభవనే భావయేయం భవన్తమ్ || ౬ ||


నాస్థా ధర్మే న వసునిచయే నైవకామోపభోగే యద్భవం తద్భవతు భగవన్పూర్వకర్మానురూపమ్ |
ఏతత్ప్రార్థ్య మమ బహు మతం జన్మజన్మాంతరేఽపి త్వత్‌పదాంభోరుహయుగగతా నిశ్చలా భక్తిరస్తు || ౭ ||


దివి వా భువి వా మమాస్తు వాసో నరకే వా నరకాంతక ప్రకామమ్ |
అవధీరితశారదారవిందౌ చరణౌ తే మరణే విచింతయామి || ౮ ||


సరసిజనయనే సశంఖచక్రే మురభిది మా విరమేహ చిత్తరంతుమ్ |
సుఖతరమపరం న జాతు జానే హరిచరణస్మరణామృతేన తుల్యమ్ || ౯ ||


మా భైర్మంద మనో విచింత్య బహుధా యామీశ్చిరం యాతనా
నైవామి ప్రవదంతి పాపరిపవ: స్వామీ నను శ్రీధర: |
ఆలస్యం వ్యపనీయ భక్తిసులభే ధ్యాయస్వ నారాయణం
లోకస్య వ్యవసనాపనోదనకరో దాసస్య కిం న క్షమ: || ౧౦ ||


భవజలధిగతానాం ద్వంద్వవాతాహతానాం సుతదుహితృకలత్రత్రాణ భారావృతానామ్ |
విషమవిషయతోయే మజ్జతామప్లవానాం భవతి శరణమేకో విష్ణుపోతో నరాణామ్ || ౧౧ ||


రజసి నిపతితానాం మోహజాలావృతానాం జననమరణ దోలాదుర్గసంసర్గగాణామ్ |
శరణమశరణానామేక ఏవాతురాణాం కుశలపథనియుక్తశ్చక్రపాణిర్నరాణామ్ || ౧౨ ||


అపరాధసహస్త్రంసంకులంపతితం భీమభవార్ణవోదరే ।
అగతిం శరణాగతం హరే కృపయా కేవలమాత్మసాత్కురు || ౧౩ ||


మా మే స్త్రీత్వం మాచ మే స్యాత్కుభావో మా మూర్ఖత్వం మా కుదేశేషు జన్మ|
మిథ్యాదృష్టిర్మా చ మే స్యాత్కదాచిజ్జాతౌ జాతౌ విష్ణుభక్తో భవేయమ్ || ౧౪ ||


కాయేన వాచా మనసేన్ద్రియైశ్చ బుద్ధయాత్మనా వానుసృత: స్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై నారాయణాయైవ సమర్పయామి || ౧౫ ||


యత్కృతం యత్కరిష్యామి తత్సర్వ న మయా కృతమ్ |
త్వయా కృతం తు ఫలభుక్త్వమేవ మధుసూదన || ౧౬ ||


భవజలధిమగాధం దుస్తరం నిస్తరయం కథమహమితి చేతో మా స్మ గా: కాతరత్వమ్ |
సరసిజదృశి దేవే తారకీ భక్తిరేకా నరకభిది నిషణ్ణా తారయిష్యత్యవశ్యమ్ || ౧౭ ||


తృష్ణాతోయే మదనపవనోద్‍భూతమోహోర్మిమాలే దారావర్తే తనయసహజగ్రాహసంఘాకులే చ |
సంసారాఖ్యే మహతి జలధౌ మజ్జతాం నస్త్రిధామన్పాదాంభోజే వరద భవతో భక్తిభావం ప్రదేహి || ౧౮ ||


పృథ్వీ రణురణు: పయాంసి కణికా: ఫల్గు: స్ఫులింగో లఘు
స్తేజో ని:శ్వసనం మరుత్తనుతరం రంధ్రం సుసూక్ష్మం నభ: |
క్షుద్రా రుద్రపితామహప్రభృతయ: కీటా: సమస్తా: సురా
దృష్టా యత్ర స తారకో విజయతే శ్రీపాదధూలీకణ: || ౧౯ ||


ఆమ్నాయాభ్యసనాన్యరణ్యరుదితం కృచ్ఛవ్రతాన్యన్వహం
మేదశ్ఛేదపదాని పూర్తవిధయ: సర్వ హుతం భస్మాని |
తీర్థానామవగాహనాని చ గజస్నానం వినా యత్పద
ద్వంద్వాంభోరుహసంస్తుతిం విజయతే దేవ: స నారయణః || ౨౦ ||


ఆనన్ద గోవింద ముకున్ద రామ నారాయణానన్త నిరామయేతి |
వక్తుం సమర్థోఽపి న వక్తి కశ్చిదహో జనానాం వ్యసనాని మోక్షే || ౨౧ ||


క్షీరసాగరతరంగసీకరాసారతారకితచారుమూర్తయే |
భోగిభోగశయనీయశాయినే మాధవాయ మధువిద్విషే నమ: || ౨౨ ||


ఇతి శ్రీ శ్రీకులశేఖరేణ రాజ్ఞా విరచితా ముకుందమాలా సంపూర్ణా ||

Categories: Stotra - Pooja

छान्दोग्योपनिषद् द्वितीय प्रपाठक

ब्राह्मण उवाच - Wed, 08/07/2013 - 07:28
छान्दोग्योपनिषद्


द्वितीय प्रपाठक


प्रथम खण्डसमस्तस्य खलु साम्न उपासनँ साधु यत्खलु साधु

तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥ २. १. १ ॥

तदुताप्याहुः साम्नैनमुपागादिति साधुनैनमुपागादित्येव

तदाहुरसाम्नैनमुपागादित्यसाधुनैनमुपगादित्येव तदाहुः ॥ २. १. २ ॥

अथोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साधु भवति साधु बतेत्येव

तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भवत्यसाधु बतेत्येव तदाहुः ॥ २. १. ३ ॥

स य एतदेवं विद्वानसाधु सामेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेनँ

साधवो धर्मा आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥ २. १. ४ ॥
क्रमशः ..................
Categories: Stotra - Pooja

srihanumatsmaranam

स्तुतिमण्डल - Fri, 08/02/2013 - 08:52
Sri Hanumat Smaranam from Hanuman Stuti Manjari
(Click on the above link for the full poem)
At morning, I remember Hanumān, Whose valor is without end, Who is like a bumble-bee for the lotus-like feet of Śrīrāmacandra, Who delighted the group of gods by burning the city of Laṅkā, Who is the house of all wealth and siddhi, and Whose strength is celebrated.[1]
Categories: Stotra - Pooja

Sthuthi Shathakam - Muka panchashathiII స్తుతి శతకం II
పాండిత్యం పరమేశ్వరి స్తుతి విధౌ నైవాశ్రయన్తే గిరాం
వైరించాన్యపి గుంఫనాని విగళద్గర్వాణి శర్వాణి తే
స్తోతుం త్వాం పరిఫుల్ల నీలనళినశ్యామాక్షి కామాక్షి మాం
వాచాలీకురుతే తథాపి నితరాం త్వత్పాద సేవాదరః II 1 II

తాపింఛ స్తబకత్విషే తనుభ్రుతాం  దారిద్ర్యముద్రాద్విషే
సంసారాఖ్య తమోముషే పురరిపోర్ వామాంకసీమాజుషే
కంపాతీరముపేయుషే కవయతాం జిహ్వాకుటీం జగ్ముషే
విశ్వత్రాణపుషే నమోస్తు సతతం తస్మై పరంజ్యోతిషే II 2 II

యే సంధ్యారుణయంతి శంకరజటా కాంతార చంద్రార్భకం
సిందూరంతి చ యే పురందర వధూ సీమంత సీమాంతరే
పుణ్యమ్ యే పరిపక్వయంతి భజతాం కాంచీపురే మామమీ
పాయాసుః పరమేశ్వర ప్రణయినీ పాదోద్భవాః పాంసవః II 3 IIకామాడంబర పూరయా శశిరుచా కమ్రస్మితానాం త్విషా
కామారేరనురాగ సింధుమధికం కల్లోలితం తన్వతీ కామాక్షీతి సమస్త సజ్జననుతా కళ్యాణదాత్రీ నృణామ్
కారుణ్యాకులమానసా భగవతీ కంపాతటే జృంభతే II 4 II

కామాక్షీణ పరాక్రమ ప్రకటనం సంభావయన్తీ దృశా
శ్యామా క్షీర సహోదర స్మిత రుచి ప్రక్షాలితాశాంతరా
కామాక్షీ జన మౌళి భూషణ మణిః వాచాం పరా దేవతా
కామాక్షీతి విభాతి కాపి కరుణా కంపాతటిన్యాస్తటే II 5 II

శ్యామా కాచన చంద్రికా త్రిభువనే పుణ్యాత్మనామాననే
సీమా శూన్య కవిత్వ వర్ష జననీ యా కాపి కాదంబినీ మారారాతి మనోవిమోహన విధౌ కాచిత్థమః కందలీ
కామాక్ష్యాః కరుణా కటాక్ష లహరీ కామాయ మే కల్పతాం II 6 II

ప్రౌఢధ్వాంత కదంబకే కుముదినీ పుణ్యాంకురం దర్శయన్
జ్యోత్స్నా సంగమనేపి కోకమిథునం మిశ్రం సముద్భావయన్
కాలిందీ లహరీ దశాం ప్రకటయన్ కమ్రాం నభస్యద్భుతాం
కశ్చిన్నేత్రమహోత్సవో విజయతే కాంచీపురే శూలినః II 7 II

తంద్రా హీన తమాల నీల సుషమైః తారుణ్య లీలాగృహైః
తారానాథ కిశోర లాంఛిత కచైః తామ్రారవిందేక్షణైః
మాతః సంశ్రయతాం మనో మనసిజ ప్రాగల్భ్య నాడిన్ధమైః
కంపాతీరచరైః ఘనస్తనభరైః పుణ్యాంకురైః శాంకరైః II 8 II

నిత్యం నిశ్చలతాముపేత్య మరుతాం రక్షావిధిం పుష్ణతీ
తేజస్సంచయపాటవేన కిరణాన్ ఉష్ణర్ ద్యుతేర్ముష్ణతీ
కాంచీమధ్యగతాపి దీప్తిజననీ విశ్వాంతరే జృంభతే
కాచిచ్చిత్రమహో స్మృతాపి తమసాం నిర్వాపికా దీపికా II 9 II

కాంతైః కేశ రుచాం చయైర్ భ్రమరితం మందస్మితైః పుష్పితం
కాంత్యా పల్లవితం పదాంబురుహ యోః నేత్రత్విషా పత్రితం
కంపాతీర వనాంతరం విదధతీ కళ్యాణ జన్మస్థలీ
కాంచీమధ్య మహామణిర్విజయతే కాచిత్ కృపా కందలీ II 10 II
రాకాచంద్ర సమానకాంతి వదనా నాకాధి రాజస్తుతా
మూకానామపి కుర్వతీ సురధనీ నీకాశ వాగ్వైభవం
శ్రీ కాంచీనగరీ విహారరసికా శోకాపహంత్రీ సతాం
ఏకా పుణ్య పరంపరా పశుపతేరాకారిణీరాజతే II 11 II

జాతా శీతల శైలతః సుకృతినాం దృశ్యా పరం దేహినాం
లోకానాం క్షణమాత్ర సంస్మరణతః సంతాపవిచ్ఛేదినీ
ఆశ్చర్యం బహు ఖేలనం వితనుతే నైశ్చల్యమాబిభ్రతీ
కంపాయాస్తటసీమ్ని కాపి తటినీ కారుణ్య పాథోమయీ II 12 II


ఐక్యం ఏన విరచ్యతే హరతనౌ దంభావపుంభావుకే 
రేఖా యత్కచసీమ్ని శేఖర దశాం నైశాకరీ గాహతే
ఔన్నత్యం ముహురేతి యేన స మహాన్మేనా సఖః సానుమాన్
కంపాతీర విహారిణా సశరణాః తేనైవ ధామ్నా వయం II 13 II
అక్ష్ణోశ్చ స్తనయోః శ్రియా శ్రవణయోః బాహ్వోశ్చ మూలం స్పృశన్ఉత్తంసేన ముఖేన చ ప్రతిదినం ద్రుహ్యన్పయోజన్మనే మాధుర్యేణ గిరాం గతేన మృదునా హంసాంగనాం హ్రేపయన్కాంచీసీమ్ని చకాస్తి కోఅపి కవితా సంతాన బీజాంకురః II 14 II
ఖండం చాంద్రమసం వతంసమనిశం కాంచీపురే ఖేలనం
కాలాయశ్ఛవితస్కరీం తనురుచిం కర్ణజపే లోచనే తారుణ్యోష్మనఖంపచం స్తనభరం జంఘా స్పృశం కుంతలం
భాగ్యం దేశిక సంచితం మమ కదా సంపాదయేదంబికే II 15 II

తన్వానం నిజకేళి సౌధసరణిం నైసర్గికీణాం గిరాం
కేదారం కవిమల్లసూక్తిలహరీ సస్యశ్రియాం శాశ్వతం
అంహోవంచనచుంచు కించన భజే కాంచీపురీ మండనం
పర్యాయచ్ఛవి పాకశాసనమణేః పౌష్పేషవం పౌరుషం II 16 II

ఆలోకే ముఖపంకజే చ దధతీ సౌధాకరీం చాతురీం
చూడాలంక్రియమాణ పంకజవనీ వైరాగమప్రక్రియా
ముగ్ధస్మేర ముఖీ ఘనస్తనతటీ మూర్ఛాల మధ్యాంచితా
కాంచీసీమని కామినీ విజయతే కాచిజ్జగన్మోహినీ II 17 II

యస్మిన్నంబ భవత్కటాక్షరజనీ మందేపి మందస్మిత
జ్యోత్స్నాసంస్నపితా భవత్యభిముఖీ తం ప్రత్యహో దేహినం
ద్రాక్షామాక్షికమాధురీ మదభర వ్రీడాకరీ వైఖరీ
కామాక్షి స్వయమాతనోత్యభిసృతిం వామేక్షణేవ క్షణం II 18 II

కాలిందీ జలకాంతయః స్మితరుచి స్వర్వాహినీ పాథసి
ప్రౌఢధ్వాంతరుచః స్ఫుటాధరమహో లౌహిత్య సంధ్యోదయే
మాణిక్యోపల కుండలాంశు శిఖినీ వ్యామిశ్రధూమశ్రియః
కళ్యాణైకభువః కటాక్షసుషమాః కామాక్షి రాజంతి తే II 19 II

కళకళరణత్ కాంచీ కాంచీవిభూషణ మాలికా
కచభర లసచ్చంద్రా చంద్రావతంస సధర్మిణీ
కవికులగిరః శ్రావం శ్రావం మిలత్ పులకాంకురా
విరచిత శిరః కంపా కంపాతటే పరిశోభతే (జగదంబికా) II 20 II

సరసవచసాంవీచీ నీచీ భవన్మధుమాధురీ
భరిత భువనా కీర్తిః మూర్తిర్మనోభవజిత్వరీ
జనని మనసో యోగ్యం భోగ్యం నృణాం తవ జాయతే
కథమివ వినా కాంచీభూషే కటాక్షతరంగితం II 21 II

భ్రమరిత సరిత్కూలో నీలోత్పల ప్రభయా అభయా
నతజన తమః ఖణ్డీ తుండీరసీమ్ని విజృంభతే
అచలతపసామేకః పాకః ప్రసూన శరాసన
ప్రతిభట మనోహారీ నారీకులైక శిఖామణిః II 22 II

మధుర వచసో మందస్మేరా మతంగ జగామినః
తరుణిమ జుషస్తాపింఛాభాః తమః పరిపంథినః
కుచభరనతాః కుర్యుర్భద్రం కురంగవిలోచనాః
కలితకరుణాః కాంచీభాజః కపాలిమహోత్సవాః II 23 II

కమల సుషమాకక్ష్యారోహే విచక్షణ వీక్షణాః
కుముద సుకృత క్రీడా చూడాల కుంతలబంధురాః
రుచిర రుచిభిస్తాపింఛశ్రీ ప్రపంచన చుంచవః
పురవిజయినః కంపాతీరే స్ఫురంతి మనోరథాః II 24 II

కలితరతయః కాంచీలీలా విధౌ కవిమండలీ
వచన లహరీ వాసంతీనాం వసంత విభూతయః
కుశలవిధయే భూయాసుర్మే కురంగవిలోచనాః
కుసుమ విశిఖా రాతేరక్ష్ణాం కుతూహల విభ్రమాః II 25 II

కబలిత తమస్కాండాః తుండీర మండల మండనాః
సరసిజవనీ సంతానానామ్ అరుంతుద శేఖరాః
నయన సరణేర్నేదీయంసః కదా ను భవంతి మే
తరుణ జలదశ్యామాః శంభోస్తపః  ఫలవిభ్రమాః II 26 II

అచరమమిషుం దీనం మీనధ్వజస్య ముఖశ్రియా
సరసిజభువో యానం మ్లానం గతేన చ మంజునా
త్రిదశ సదసామన్నం ఖిన్నం గిరా చ వితన్వతీ
తిలకయతి సా కంపాతీరం త్రిలోచన సుందరీ II 27 II

జనని భువనే చంక్రమ్యేహం కియన్త మనేహసం
కుపురుష కర భ్రష్టైః దృష్టైర్ధనైరుదరం భరిః
తరుణ కరుణే తంద్రాశూన్యే తరంగయ లోచనే
నమతి మయి తే కించిత్ కాంచీపురీ మణిదీపికే II 28 II


మునిజన మనః పేటీరత్నం స్ఫురత్ కరుణానటీ
విహరణ కలాగేహం కాంచీపురీ మణి భూషణం
జగతి మహతో మోహవ్యాధేః నృణాం పరమౌషధం
పురహరదృశాం సాఫల్యం మే పురః పరి జృంభతాం II 29 II

మునిజన మనోధామ్నే ధామ్నే వచోమయ జాహ్నవీ
హిమగిరి తట ప్రాగ్భారాయ అక్షరాయ పరాత్మనే
విహరణ జుషే కాంచీదేశే మహేశ్వర లోచన
త్రితయ సరస క్రీడా సౌధాంగణాయ నమో నమః II 30 II

మరకతరుచాం ప్రత్యాదేశం మహేశ్వర చక్షుషాం
అమృత లహరీ పూరం పారం భవాఖ్యపయోనిధేః
సుచరిత ఫలం కాంచీభాజో జనస్య పచేలిమం
హిమశిఖరిణో వంశస్యైకం వతంసముపాస్మహే II 31 II

ప్రణమన దినారంభే కంపానదీ సఖి తావకే 
సరస కవితోన్మేషః పూషా సతాం సముదంచితః
ప్రతిభట మహాప్రౌఢ ప్రోద్యత్ కవిత్వ కుముద్వతీం
నయతి తరసా నిద్రాముద్రాం నగేశ్వరకన్యకే II 32 II

శమిత జడిమారంభా కంపాతటీ నికటేచరీ
నిహత దురితస్తోమా సోమార్ధముద్రిత కుంతలా
ఫలిత సుమనోవాంఛా పాంచాయుధీ పరదేవతా
సఫలయతు మే నేత్రే గోత్రేశ్వర ప్రియనందినీ II 33 II

మమ తు ధిషణా పీడ్యా జాడ్యాతిరేక కథం త్వయా
కుముద సుషమా మైత్రీ పాత్రీ వతంసిత కుంతలాం
జగతి శమిత స్తంభాం కంపానదీ నిలయామసౌ
శ్రియతి హి గలత్తంద్రా చంద్రావతంస సధర్మిణీం II 34 II

పరిమళ పరీపాకోద్రేకం పయోముచి కాంచనే
శిఖరిణి పునర్ద్వైధీభావం శశిన్యరుణాతపం
అపి చ జనయన్కంబోః లక్ష్మీం అనంబుని కో ప్యసౌ
కుసుమ ధనుషః కాంచీదేశే చకాస్తి పరాక్రమః II 35 II

పురదమయితుర్వామోత్సంగస్థలేన రసజ్ఞయా
సరస కవితాభాజా కాంచీపురోదర సీమయా
తటపరిసరైర్నీహారాద్రేః వచోభిరకృత్రిమైః
కిమివ న తులాం అస్మచ్చేతో మహేశ్వరి గాహతే II 36 II

నయన యుగళీం ఆస్మాకీనాం కదా ను ఫలేగ్రహీం 
విదధతి గతౌ వ్యాకుర్వాణా గజేంద్ర చమత్ క్రియాం 
మరతకరుచో మాహేశానా ఘనస్తన నమ్రితాః
సుకృతవిభవాః ప్రాంచః కాంచీవతంస ధురంధరాః II 37 II

మనసిజయశః పారంపర్యం మరందఝరీసువాం
కవికులగిరాం కందం కంపానదీ తటమండనం
మధురలలితం మత్కం చక్షుర్మనీషి మనోహరం
పురవిజయినః సర్వస్వం తత్పురస్కురుతే కదా II 38 II

శిథిలిత తమోలీలాం నీలారవింద విలోచనాం
దహన విలసత్ ఫాలాం శ్రీకామకోటిం ఉపాస్మహే
కరధృత సచ్ఛూలాం కాలారి చిత్తహరాం పరాం
మనసిజ కృపాలీలాం లోలాలకామలికేక్షణాం II 39 II

కలాలీలాశాలా కవికులవచః కైరవవనీ
శరజ్జ్యోత్స్నాధారా శశధరశిశు శ్లాఘ్యముకుటీ
పునీతే నః కంపాపులినతట సౌహార్దతరలా
కదా చక్షుర్మార్గం కనకగిరి ధానుష్క మహిషీ II 40 II

నమః స్తాన్నమ్రేభ్యః స్తనగరిమగర్వేణ గురుణా
దధానేభ్యః చూడాభరణం అమృతస్యంది శిశిరం
సదా వాస్తవేభ్యః సువిధభువి కంపాఖ్యసరితే
యశో వ్యాపారేభ్యః సుకృత విభవేభ్యో రతిపతేః II 41 II

అసూయన్తీ కాచిత్ మరకతరుచో నాకిముకుటీ -
కదంబం చుంబంతీ చరణనఖ చంద్రాంశుపటలైః
తమోముద్రాం విద్రావయతు మమ కాంచీర్నిలయనా
హరోత్సంగ శ్రీమన్ మణిగృహ మహాదీపకలికా II 42 II

అనాద్యంతా కాచిత్ సుజన నయనానందజననీ
నిరుంధానా కాంతిం నిజరుచి విలాసైర్జలముచాం
స్మరారేః తారల్యం మనసిజ నయన్తీ స్వయమహో
గలత్కంపా శంపా పరిలసతి కంపాపరిసరే II 43 II

సుధాడిండీరశ్రీః స్మితరుచిషు తుండీర విషయం
పరిష్కుర్వాణాసౌ పరిహసిత నీలోత్పలరుచిః
స్తనాభ్యాం ఆనమ్రా స్తబకయతు మే కాంక్షితతరుం
దృశామైశానీనాం సుకృత ఫల పాండిత్య గరిమా II 44 II

కృపాధారా ద్రోణీ కృపణధిషణానాం ప్రణమతాం
నిహంత్రీ సంతాపం నిగమ ముకుటోత్తంసకలికా
పరా కాంచీలీలా పరిచయవతీ పర్వతసుతా
గిరాం నీవీ దేవీ గిరిశ పరతంత్రా విజయతే II 45 II

కవిత్వశ్రీకందః సుకృత పరిపాటీ హిమగిరేః
విధాత్రీ విశ్వేషాం విషమ శరవీర ధ్వజపటీ
సఖీ కంపానద్యాః పదహసిత పాథోజ యుగళీ
పురాణో పాయాన్నః పురమథన సామ్రాజ్యపదవీ II 46 II

దరిద్రాణా మధ్యే దరదళిత తాపింఛసుషమాః
స్తనాభోగః కాంతాః తరుణ హరిణాంకాంకిత కచాః
హరాధీనా నానావిబుధ ముకుటీ చుంబితపదాః
కదా కంపాతీరే కథయ విహరామో గిరిసుతే II 47 II

వరీవర్తు స్థేమా త్వయి మమ గిరాం దేవి మనసో
నరీనర్తు ప్రౌఢా వదన కమలే వాక్యలహరీ
చరీచర్తు ప్రజ్ఞాజనని జడిమానః పరజనే
సరీసర్తు స్వైరం జనని మయి కామాక్షి కరుణా II 48 II

క్షణాత్తే కామాక్షి భ్రమర సుషమా శిక్షణ గురుః
కటాక్ష వ్యాక్షేపో మమ భవతు మోక్షాయ విపదాం
నరీనర్తు స్వైరం వచనలహరీ నిర్జరపురీ-
సరిద్వీచీ నీచీకరణ పటురాస్యే మమ సదా II 49 II

పురస్తాన్మే భూయః ప్రశమనపరః స్తాన్మమ రుజాం
ప్రచారస్తే కంపాతట విహృతి సంపాదిని ద్రుశోః
ఇమాం యాంఛామూరీకురు సపది దూరీకురు తమః -
పరీపాకం మత్కం సపది బుధలోకం చ నయ మాం II 50 II
ఉదంచంతీ కాంచీనగరనిలయే త్వత్ కరుణయాసమృద్ధా వాగ్ధాటీ పరిహసిత మాధ్వీ కవయతాంఉపాదత్తే మార ప్రతిభట జటాజూట ముకుటీ-కుటీరోల్లాసిన్యాః శతమఖ తటిన్యా జయపటీమ్ II 51 IIశ్రియం విద్యాం దద్యాజ్జనని నమతాం కీర్తిమమితాంసుపుత్రాన్ ప్రాదత్తే తవ ఝటితి కామాక్షి కరుణాత్రిలోక్యాం ఆధిక్యం త్రిపురపరిపంథి ప్రణయినీప్రణామస్త్వత్పాదే శమితదురితే కిం న కురుతే II 52 II
మనః స్తంభం స్తంభం గమయదుపకంపం ప్రణమతాంసదా లోలం నీలం చికురజిత లోలంబనికరమ్గిరాం దూరం స్మేరం ధృతశశికిశోరం పశుపతేఃదృశాం యోగ్యం భోగ్యం తుహినగిరిభాగ్యం విజయతే II 53 II
ఘనశ్యామాన్ కామాంతక మహిషీ కామాక్షి మధురాన్దృశాం పాతానేతాన్ అమృత జలశీతాననుపమాన్భవోత్పాతే భీతే మయి వితర నాథే దృఢభవన్-మనశ్శోకే మూకే హిమగిరిపతాకే కరుణయా II 54 II
నతానాం మందానాం భవనిగళ బంధాకులధియాంమహాన్ధ్యాం రున్ధానాం అభిలషిత సంతానలతికామ్చరంతీం కంపాయాః తటభువి సవిత్రీం త్రిజగతాంస్మరామస్తాం నిత్యం స్మరమథన జీవాతుకలికాం II 55 II
పరా విద్యా హృద్యా శ్రితమదనవిద్యా మరకత-ప్రభానీలా లీలాపర వశిత శూలాయుధమనాఃతమః పూరం దూరం చరణనత పౌరందరపూరీ-మృగాక్షీ కామాక్షీ కమలతరలాక్షీ నయతు మే II 56 II

అహంతాఖ్యా మత్కం కబలయతి హా హంత హరిణీహఠాత్సంవిద్రూపం హరమహిషి సస్యాంకురమసౌకటాక్ష వ్యాక్షేప ప్రకటహరిపాషాణపటలైఃఇమాం ఉచ్చైరుచ్చాటయ ఝటితి కామాక్షి కృపయా II 57 IIబుధే వా మూకే వా తవ పతతి యస్మిన్ క్షణమసౌకటాక్షః కామాక్షి ప్రకట జడిమక్షోదపటిమాకథంకారం నాస్మై కరముకుల చూడాలముకుటానమోవాకం బ్రూయుః నముచి పరిపంథి ప్రభృతయః II 58 II
ప్రతీచీం పశ్యామః ప్రకట రుచినీ వారకమణి-ప్రభాసధ్రీచీనాం ప్రదలిత షడాధారకమలామ్చరంతీం సౌషుమ్నే పథి పరపదేందు ప్రవిగలత్-సుధాద్రాం కామాక్షీం పరిణత పరంజ్యోతిరుదయామ్ II 59 II
జంభారాతి ప్రభృతిముకుటీః పాదయోః పీఠయంతీగుమ్ఫాన్వాచాం కవిజనకృతాన్ స్వైరం ఆరామయంతీశంపాలక్షీం మణిగణరుచా పాటలైః ప్రాపయన్తీకంపాతీరే కవిపరిషదాం జృంభతే భాగ్యసీమా II 60 II
చంద్రాపీడాం చతురవదనాం చంచలాపాంగలీలాంకుందస్మేరాం కుచభరనతాం కుంతలోద్ధూతభృంగామ్మారారాతేర్ మదనశిఖినం మాంసలం దీపయన్తీంకామాక్షీం తాం కవికులగిరాం కల్పవల్లీముపాసే II 61 II
కాలాంబోధప్రకర సుషమాం కాంతిభిః తర్జయన్తీకల్యాణానాం ఉదయసరణిః కల్పవల్లీ కవీనామ్కందర్పారేః ప్రియసహచరీ కల్మషాణాం నిహంత్రీ కాంచీదేశం తిలకయతి సా కాపి కారుణ్యసీమా II 62 II
ఊరీకుర్వన్నురసిజతటే చాతురీం భూధరాణాంపాథోజానాం నయనయుగళే పరిపంథ్యం వితన్వన్కంపాతీరే విహరతి రుచా మోఘయన్ మేఘశైలీం కోకద్వేషం శిరసి కలయన్ కోపి విద్యావిశేషః II 63 II
కాంచీలీలాపరిచయవతీ కాపి తాపింఛలక్ష్మీఃజాడ్యారణ్యే హుతవహశిఖా జన్మభూమిః కృపాయాఃమాకందశ్రీర్మధురకవితా చాతురీ కోకిలానాంమార్గే భూయాన్మమ నయనయోః మాన్మథీ కాపి విద్యా II 64 II
సేతుర్మాతః మరకతమయో భక్తిభాజాం భవాబ్ధౌలీలాలోలా కువలయమయీ మాన్మథీ వైజయంతీ కాంచీభూషా పశుపతిదృశాం కాపి కాలాంజనాలీమత్కం దుఃఖం శిథిలయతు తే మంజులాపాంగమాలా II 65 II
వ్యావృణ్వానాః కువలయదళ ప్రక్రియావైరముద్రాం వ్యాకుర్వాణా మనసిజమహారాజ సామ్రాజ్యలక్షీంకాంచీలీలా విహృతిరసికే కాంక్షితం నః క్రియాసుః బంధచ్ఛేదే తవ నియమినాం బద్ధదీక్షాః కటాక్షాః II 66 IIకాలాంభోదే శశిరుచిదళం కైతకం దర్శయంతీ మధ్యేసౌదామిని మధులిహాం మాలికాం రాజయంతీహంసారావం వికచకమలే మంజుముల్లాసయంతీ కంపాతీరే విలసతి నవా కాపి కారుణ్యలక్ష్మీః II 67 II
చిత్రం చిత్రం నిజమృదుతయా భర్త్సయన్ పల్లవాలీంపుంసాం కామాన్ భువి చ నియతం పూరయన్ పుణ్యభాజాంజాతః శైలాన్న తు జలనిధేః స్వైరసంచారశీలః కాంచీభూషా కలయతు శివం కోపి చింతామణిర్మే II 68 II
తామ్రాంభోజం జలదనికటే తత్ర బంధూకపుష్పంతస్మన్ మల్లీకుసుమసుషమాం తత్ర వీణానినాదంవ్యావృణ్వానా సుకృతలహరీ కాపి కాంచీనగర్యాంఐశానీ సా కలయతితరాం ఐంద్రజాలం విలాసం II 69 II
ఆహారాంశం త్రిదశ సదసాం ఆశ్రయే చాతకానాంఆకాశోపర్యపి చ కలయన్ ఆలయం తుంగమేషాంకంపాతీరే విహరతితరాం కామధేనుః కవీనాం మందస్మేరో మదననిగమ ప్రక్రియా సంప్రదాయః II 70 II
ఆర్ద్రీభూతైరవిరలకృపైః ఆత్తలీలావిలాసైఃఆస్థా పూర్ణైరధిక చపలైః అంచితాంభోజ శిల్పైః కాంతైర్లక్ష్మీ లలితభవనైః కాంతికైవల్యసారైఃకాశ్మల్యం నః కబలయతు సా కామకోటీ కటాక్షైః II 71 II
ఆధూన్వంత్యై తరల నయనైః ఆంగజీం వైజయంతీంఆనందిన్యై నిజపదజుషాం ఆత్త కాంచీపురాయైఆస్మాకీనం హృదయమఖిలైః ఆగమానాం ప్రపంచైః ఆరాధ్యాయై స్పృహయతితరాం ఆదిమాయై జనన్యై II 72 II
దూరం వాచాం త్రిదశసదసాం దుఃఖసింధోస్తరిత్రంమోహక్ష్వే లక్షితిరుహవనే క్రూరధారం కుఠారమ్కంపాతీర ప్రణయి కవిభిః వర్ణితోద్యచ్చరిత్రంశాంత్యై సేవే సకలవిపదాం శాంకరం తత్కలత్రం II 73 II
ఖండీకృత్య ప్రకృతికుటిలం కల్మషం ప్రాతిభశ్రీ-శుండీరత్వం నిజపదజుషాం శూన్యతంద్రం దిశన్తీతుండీరాఖ్యై మహతి విషయే స్వర్ణవృష్టి ప్రదాత్రీ చండీ దేవీ కలయతి రతిం చంద్రచూడాలచూడే II 74 II
యేన ఖ్యాతో భవతి స గృహీ పూరుషో మేరుధన్వాయద్దృక్కోణే మదననిగమ ప్రాభవం బోభవీతియత్ ప్రీత్యైవ త్రిజగదధిపో జృంభతే కింపచానఃకంపాతీరే స జయతి మహాన్ కశ్చిదోజో విశేషః II 75 II
ధన్యా ధన్యా గతిరిహ గిరాం దేవి కామాక్షి యన్మే నింద్యాం భింద్యాత్ సపది జడతాం కల్మషాదున్మిషంతీంసాధ్వీ మాధ్వీరసమధురతా భంజినీ మంజురీతిః వాణీవేణీ ఝటితి వృణుతాత్ స్వర్ధునీ స్పర్ధినీ మామ్ II 76 II
యస్యా వాటీ హృదయకమలం కౌసుమీ యోగభాజాంయస్యాః పీఠీ సతతశిశిరా శీకరైర్మాకరందైః యస్యాః పేటీ శృతి పరిచలన్ మౌళిరత్నస్య కాంచీసా మే సోమాభరణ మహిషీ సాధయేత్కాంక్షితాని II 77 II

ఏకా మాతా సకలజగతాం ఈయుషీ ధ్యానముద్రాంఏకామ్రాధీశ్వర చరణయోః ఏకతానాం సమింధేతాటంకోద్యన్మణిగణరుచా తామ్రకర్ణప్రదేశాతారుణ్యశ్రీ స్తబకితతనుః తాపసీ కాపి బాలా II 78 IIదంతాదంతిప్రకటనకరీ దంతిభిర్మందయానైఃమందారాణాం మదపరిణతిం మథ్నతీ మందహాసైః అంకూరాభ్యాం మనసిజతరోః అంకితోరాః కుచాభ్యాంఅంతః కాంచి స్ఫురతి జగతాం ఆదిమా కాపి మాతా II 79 II
త్రియంబకకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీం ఇందిరాంపుళిందపతిసుందరీం త్రిపురభైరవీం భారతీంమతంగకులనాయికాం మహిషమర్దనీం మాతృకాంభణంతి విబుధోత్తమా విహృతిమేవ కామాక్షి తే II 80 II
మహామునిమనోనటీ మహితరమ్య కంపాతటీకుటీరకవిహారిణీ కుటిలబోధసంహారిణీసదా భవతు కామినీ సకలదేహినాం స్వామినీకృపాతిశయకింకరీ మమ విభూతయే శాంకరీ II 81 II
జడాః ప్రకృతినిర్ధనాః జనవిలోచనారుంతుదాఃనరా జనని వీక్షణం క్షణమవాప్య కామాక్షి తే వచస్సు మధుమాధురీం ప్రకటయంతి పౌరందరీ-విభూతిషు విడంబనాం వపుషి మాన్మథీం ప్రక్రియాం II 82 II
ఘనస్తనతట స్ఫుటస్ఫురిత కంచులీ చంచలీకృతత్రిపురశాసనా సుజనశీలితోపాసనా దృశోః సరణిమశ్నుతే మమ కదా ను కాంచీపురే పరా పరమయోగినాం మనసి చిత్కలా పుష్కలా II 83 II
కవీంద్రహృదయేచరీ పరిగృహీత కాంచీపురీనిరూఢకరుణాఝరీ నిఖిలలోకరక్షాకరీమనః పథదవీయసీ మదనశాసనప్రేయసీమహాగుణగరీయసీ మమ దృశోస్తు నేదీయసీ II 84 II
ధనేన న రమామహే ఖలజనాన్న సేవామహేన చాపలమయామహే భవభయాన్న దూయామహేస్థిరాం తనుమహేతరాం మనసి కిం చ కాంచీరత-స్మరాంతకకుటుంబినీ చరణ పల్లవోపాసనాం II 85 II
సురాః పరిజనా వపుర్మనసిజాయ వైరాయతే త్రివిష్టపనితంబినీ కుచతటీ చ కేళీగిరిః గిరః సురభయో వయః తరుణిమా దరిద్రస్య వా కటాక్షసరణౌ క్షణం నిపతితస్య కామాక్షి తే II 86 II

పవిత్రయ జగత్రయీ విబుధబోధ జీవాతుభిః పురత్రయవిమర్దినః పులక కంచులీదాయిభిః భవక్షయవిచక్షణైః వ్యసనమోక్షణైర్వీక్షణైః నిరక్షరశిరోమణిం కరుణయైవ కామాక్షి మాం II 87 II
కదా కలితఖేలనాః కరుణయైవ కాంచీపురేకలాయముకులత్విషః శుభకదంబ పూర్ణాంకురాఃపయోధరభరాలసాః కవిజనేషు తే బంధురాఃపచేలిమకృపారసాః పరిపతంతి మార్గే దృశోః II 88 II
అశోధ్యమచలోద్భవం హృదయనందనం దేహినాంఅనర్ఘమధికాంచి తత్ కిమపి రత్నముద్ ద్యోతతే అనేన సమలంకృతా జయతి శంకరాంకస్థలీ కదాస్య మమ మానసం వ్రజతి పేటికావిభ్రమం II 89 II
పరామృతఝరీప్లుతా జయతి నిత్యమంతశ్చరీ భువామపి బహిశ్చరీ పరమ సంవిదేకాత్మికా మహద్భిరపరోక్షితా సతతమేవ కాంచీపురే మమాన్వహమహంమతిః మనసి భాతు మాహేశ్వరీ II 90 IIతమోవిపినధావినం సతతమేవ కాంచీపురేవిహారరసికా పరా పరమసంవిదుర్వీరుహేకటాక్షనిగళైర్ధృఢం హృదయదుష్టదంతావలంచిరం నయతు మామకం త్రిపురవైరి సీమంతినీ II 91 II

త్వమేవ సతి చండికా త్వమసి దేవి చాముండికా త్వమేవ పరమాతృకా త్వమపి యోగినీరూపిణీత్వమేవ కిల శాంభవీ త్వమసి కామకోటీ జయా త్వమేవ విజయా త్వయి త్రిజగదంబ కిం బ్రూమహే II 92 II
పరే జనని పార్వతి ప్రణతపాలిని ప్రాతిభ-ప్రదాత్రి పరమేశ్వరీ త్రిజగదాశ్రితే శాశ్వతే త్రియంబకకుటుంబినీ త్రిపదసంగిని త్రీక్షణేత్రిశక్తిమయి వీక్షణం మయి నిధేహి కామాక్షి తే II 93 IIమనోమధుకరోత్సవం విదధతీ మనీషాజుషాంస్వయంప్రభవవైఖరీ విపినవీథికాలంబినీ అహో శిశిరితా కృపామధురసేన కంపాతటే చరాచరవిధాయినీ చలతి కాపి చిన్మంజరీ II 94 II
కళావతి కలాభృతో ముకుటసీమ్ని లీలావతిస్పృహావతి మహేశ్వరే భువనమోహనే భాస్వతిప్రభావతి రమే సదా మహితరూపశోభావతిత్వరావతి పరే సతాం గురుకృపాంబుధారావతి II 95 II
త్వయైవ జగదంబయా భువనమండలం సూయతే త్వయైవ కరుణార్ద్రయా తదపి రక్షణం నీయతేత్వయైవ ఖరకోపయా నయనపావకే హూయతేత్వయైవ కిల నిత్యయా జగతి సంతతం స్థీయతే II 96 II
చరాచరజగన్మయీం సకలహృన్మయీం చిన్మయీంగుణత్రయమయీం జగత్రయమయీం త్రిధామామయీంపరాపరమయీం సదా దశదిశాం నిశాహర్మయీం పరాం సతతసన్మయీం మనసి చిన్మయీం శీలయే (కామకోటీం భజే) II 97 II
జయ జగదంబికే హరకుటుంబిని వక్త్రరుచాజితశరదంబుజే ఘనవిడంబిని కేశరుచాపరమవలంబనం కురు సదా పరరూపధరే మమ గతసంవిదో జడిమడంబర తాండవినః II 98 II
భువనజనని భూషాభూతచంద్రే నమస్తే కలుషశమని కంపాతీరగేహే నమస్తే నిఖిలనిగమవేద్యే నిత్యరూపే నమస్తేపరశివమయి పాశచ్ఛేదహస్తే నమస్తే II 99 II


క్వణత్కాంచీ కాంచీపుర మణివిపంచీ లయఝరీ-శిరః కంపా కంపావసతిః అనుకంపాజలనిధిః ఘనశ్యామా శ్యామా కఠినకుచ సీమా మనసి మే మృగాక్షీ కామాక్షీ హరనటనసాక్షీ విహరతాత్ II 100 II
సమరవిజయకోటీ సాధకానందధాటీ మృదుగుణపరిపేటీ ముఖ్యకాదంబవాటీ మునినుతపరిపాటీ మోహితాజాండకోటీ పరమశివవధూటీ పాతు మాం కామకోటీ II 101 II
ఇమం పరవరప్రదం ప్రకృతిపేశలం పావనం పరాపరచిదాకృతి ప్రకటన ప్రదీపాయితం స్తవం పఠతి నిత్యదా మనసి భావయన్ అంబికాంజపైరలమలం మఖైః అధికదేహ సంశోషణైః II 102 II
II స్తుతి శతకం సంపూర్ణం II 
Categories: Stotra - Pooja

ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೆ (ಶ್ರೀಕನಕದಾಸರು)

Stotra sangraha - Fri, 07/19/2013 - 23:05

ರಾಗ – ಮುಖಾರಿ                   ತಾಳ – ಏಕ

ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೆ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣವ
ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೆ || ಪ ||

ಬರಿದೆ ಮಾತೇಕಿನ್ನು ಅರಿತು ಪೇಳುವೆನಯ್ಯ
ಕರಪಿಡಿದೆನ್ನನು ಕಾಯೊ ಕರುಣಾನಿಧಿ || ಅ.ಪ ||

ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವ ಮಾಡಲು ಬಹುದು
ದಾಯಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ಬಿಡಲು ಬಹುದು
ರಾಯ ಮುನಿದರೆ ರಾಜ್ಯವ ಬಿಡಬಹುದು
ಕಾಯಜಪಿತ ನಿನ್ನಡಿಯ ಬಿಡಲಾಗದು || ೧ ||

ಒಡಲು ಹಸಿದರೆ ಅನ್ನವ ಬಿಡಬಹುದು
ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಲು ಬಹುದು
ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡಬಹುದು
ಕಡಲೊಡೆಯ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಘಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು || ೨ ||

ಪ್ರಾಣವ ಪರರಿಗೆ ಬೇಡಿದರೆ ಕೊಡಬಹುದು
ಮಾನಾಭಿಮಾನವ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು
ಪ್ರಾಣದಾಯಕನಾದ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ
ಜಾಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಡಿಯ ಬಿಡಲಾಗದು || ೩ ||


Categories: Stotra - Pooja

sriramapratahsmaranam

स्तुतिमण्डल - Wed, 07/17/2013 - 09:03
Sri Rama Pratah Smaranam at Stutimandal
(Click on the above link for the full poem)
Sample: At morning, I remember the lotus-face of Raghunātha, Whose smile is gentle, Whose forehead is large and speech is delectable, Whose cheeks are decorated by moving hoops--hoops that are supported from ears, Whose eyes are large and (seemingly) stretch to the ears, and Which is the most beautiful for eyes.[1]
Categories: Stotra - Pooja

ಶ್ರೀತುಲಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್

Stotra sangraha - Mon, 07/08/2013 - 17:26

 

ಶ್ರೀತುಲಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್  

ಪಾಪಾನಿ ಯಾನಿ ರವಿಸೂನುಪಟಸ್ಥಿತಾನಿ
ಗೋಬ್ರಹ್ಮಬಾಲಪಿತೃಮಾತೃವಧಾದಿಕಾನಿ |
ನಶ್ಯಂತಿ ತಾನಿ ತುಲಸೀವನದರ್ಶನೇನ
ಗೋಕೋಟಿದಾನಸದೃಶಂ ಫಲಮಾಪ್ನುವಂತಿ || ೧ ||

ಪುಷ್ಕರಾದ್ಯಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಗಂಗಾದ್ಯಾಃ ಸರಿತಸ್ಥತಾ |
ವಾಸುದೇವಾದಯೋ ದೇವಾ ವಸಂತಿ ತುಲಸೀವನೇ || ೨ ||

ತುಲಸೀಕಾನನಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪದ್ಮವನಾನಿ ಚ |
ವಸಂತಿ ವೈಷ್ಣವಾ ಯತ್ರ ತತ್ರ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಹರಿಃ || ೩ ||

ಯನ್ಮೂಲೇ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಿ ಯನ್ಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವದೇವತಾಃ |
ಯದಗ್ರೇ ಸರ್ವವೇದಾಶ್ಚ ತುಲಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||
ತುಲಸಿ ಶ್ರೀಸಖಿ ಶುಭೇ ಪಾಪಹಾರಿಣಿ ಪುಣ್ಯದೇ |
ನಮಸ್ತೇ ನಾರದನುತೇ ನಾರಾಯಣಮನಃಪ್ರಿಯೇ || ೫ ||

ರಾಜದ್ವಾರೇ ಸಭಾಮಧ್ಯೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಶತ್ರುಪೀಡನೇ |
ತುಲಸೀಸ್ಮರಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೬ ||

ತುಲಸ್ಯಮೃತಜನ್ಮಾಽಸಿ ಸದಾ ತ್ವಂ ಕೇಶವಪ್ರಿಯೇ |
ಕೇಶವಾರ್ಥೇ ಚಿನೋಮಿ ತ್ವಾಂ ವರದಾ ಭವ ಶೋಭನೇ || ೭ ||

ಮೋಕ್ಷೈಕಹೇತೋರ್-ಧರಣೀ-ಧರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ  
ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಗುರೋಃ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ |  
ಆರಾಧನಾರ್ಥಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ  
ಛಿಂದೇ ದಲಂ ತೇ ತುಲಸಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ || ೮ ||

ಕೃಷ್ಯಾರಂಭೇ ತಥಾ ಪುಣ್ಯೇ ವಿವಾಹೇ ಚಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹೇ |
ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಸ್ಥಾನೇ ತುಲಸೀಂ ಸ್ಮರೇತ್ || ೯ ||

ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ತುಲಸೀಂ ಸೀತಾಂ ರಾಮಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಸಹ |
ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯ ರಿಪೂನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪುನರಾಯಾತಿ ಕಾರ್ಯಕೃತ್ || ೧೦ ||

ಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ನಿಖಿಲಾಘಸಂಘಶಮನೀ ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ವಪುಃಪಾವನೀ  
ರೋಗಾಣಾಮಭಿವಂದಿತಾ ನಿರಸನೀ ಸಿಕ್ತಾಽಂತಕತ್ರಾಸಿನೀ |  
ಪ್ರತ್ಯಾಸತ್ತಿವಿಧಾಯಿನೀ ಭಗವತಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಂರೋಪಿತಾ  
ನ್ಯಸ್ತಾ ತಚ್ಚರಣೇ ವಿಮುಕ್ತಿಫಲದಾ ತಸ್ಯೈ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ || ೧೧ ||  

ಖಾದನ್ ಮಾಂಸಂ ಪಿಬನ್ ಮದ್ಯಂ ಸಂಗಚ್ಛನ್ನಂತ್ಯಜಾದಿಭಿಃ |
ಸದ್ಯೋ ಭವತಿ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಕರ್ಣಯೋಸ್ತುಲಸೀಂ ಧರನ್ || ೧೨ ||

ಚತುಃ ಕರ್ಣೇ ಮುಖೇ ಚೈಕಂ ನಾಭಾವೇಕಂ ತಥೈವ ಚ |  
ಶಿರಸ್ಯೇಕಂ ತಥಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ತೀರ್ಥೇ ತ್ರಯಮುದಾಹೃತಮ್ || ೧೩ ||  
 
ಅನ್ನೋಪರಿ ತಥಾ ಪಂಚ ಭೋಜನಾಂತೇ ದಲತ್ರಯಮ್ |  
ಏವಂ ಶ್ರೀತುಲಸೀಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಅಷ್ಟಾದಶದಲಾ ಸದಾ || ೧೪ ||  

|| ಇತಿ ಶ್ರೀತುಲಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ ||


Categories: Stotra - Pooja

छान्दोग्योपनिषद

ब्राह्मण उवाच - Sat, 07/06/2013 - 09:22
छान्दोग्योपनिषद
छान्दोग्योपनिषद सामवेदीय उपनिषद के ताण्डय महाब्राह्मण का ही एक अंश है जिसमें ४० प्रपाठक हैं। प्रथम २५ प्रपाठक या अध्याय को पंचविश और अगले पांच को षड्विश ब्राह्मण कहते हैं । इसके साथ ८ प्रपाठक छान्दोग्योपनिषद और २ प्रपाठक मन्त्रब्राह्मण मिलाकर ४० अध्याय ही तांड य महाब्राह्मण कहा जाता है वेद के यही मन्त्र ‘छन्दस्’ कहे जाते हैं और पढने और गान करने वाले ब्राह्मण ‘छान्दोग’। इनमें सात प्रमुख छंद होते हैं-गायत्री, उणिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप् और जगती । इनके भी ८ प्रकार हैं -  आर्षी, दैवी, आसुरी, प्राजपत्या, याजुषी, साम्नी, आर्ची और ब्राह्मी । इस प्रकार कुल ५६ भेद कहे जाते हैं । इसके पश्चात भी ७ अतिछंद, ७ विछंद आदि के साथ अनेक भेद हो जाते हैं । इन्ही की संहिता ग्रन्थ को छान्दोग्य कहा गया। ज्ञान के यही रहस्य जो गुरु के समीप रहकर प्राप्त किये गए हैं, उपनिषद कहलाये। इनमें वेदों का तत्व-सिद्धांत और सार है, यही वेदांत हैं ।   छान्दोग्योपनिषद जिसका मंगला चरण है-ॐ आप्यावान्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु: श्रोत्रमथो बल मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व ब्रह्मौपनिषदम्। माहंब्रह्म निराकुर्याम्। मामा ब्रह्मनिराकरोद्। अनिराकरणं में अस्तु। अनिरा करणं में अस्तु।  तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शांति: ! शांति: ! शांति: ! हे परब्रह्म परमेश्वर! मेरे सर्वांग, वाणी, चक्षु, कर्ण, बल और सभी इन्द्रियाँ पुष्टता प्राप्त करें । समस्त प्रकार का ब्रह्म ज्ञान इन उपनिषदों में ही है । मैं उस ब्रह्म की, ब्रह्मज्ञान की उपेक्षा कदापि न करूँ। जिससे मेरी उपेक्षा न हो । हे ब्रह्म! मेरी उपेक्षा न हो । जब मेरी आत्मा शांत हो जावे तो वे सभी धर्म मुझमें आ जावें जो सब उपनिषदों में वर्णित हैं। वे सभी धर्म मुझमें ही निवास करें। मेरे सभी शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक दुःख दूर हो जावें और मुझे त्रिविध शांति प्राप्त हो जावे।    

 क्रमशः ........Categories: Stotra - Pooja

उपनिषद्

ब्राह्मण उवाच - Fri, 07/05/2013 - 07:31
पुरातन काल से ही भारतवर्ष पूरे विष का अध्यात्मिक और धार्मिक गुरु रहा है । अनेक देशों से लोग आते और यहाँ के मुनियों-महात्माओं से समस्त प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर अपने देशों में जाते और वहाँ इस ज्ञान का प्रचार करते थे। शिक्षा का माध्यम गुरुकुल हुआ करते थे। गांव-घर में हो या ज्ञानियों का जमावड़ा, चौपालें हों या राज दरबार, वन-उपवन, आश्रम, धर्मशालाएँ सभी जगहों पर वेदों की चर्चाएँ, उपनिषदों की कथाएँ, पुरानों की चर्चा और धर्म सम्बन्धी श्लोकों-स्तोत्रों का गायन होता था। यहाँ तक की वाद-विवाद तथा प्रतियोगिताओं का विषय भी वेद और धर्म ग्रन्थ ही हुआ करते थे। लोगों की आम बोल चल की भाषा भी संस्कृत ही थी अतः स्मृतियों-श्रुतियों पर आधारित पुस्तकें भी संस्कृत में ही लिखी व पढ़ी जाती थी। इससे लोगों को आत्मिक शान्ति तथा संतुष्टि का अनुभव होता था। संभवतया यही तो सतयुग था। भारत के यही धर्म ग्रन्थ असल मायने में बड़े ही गूढ़ और गंभीर विषयों का कोष हैं। पाश्चात्य सभ्यता के आगमन के साथ-साथ ही संस्कृत का प्रचलन कम होता चला गया और इन विषयों को अध्ययन की इच्छा रखने वालों के लिए भी संस्कृत को न समझने के कारण स्वाध्याय कठिन अवश्य हो गया है पर असंभव नहीं है। रूस, जर्मनी तथा ब्रिटेन के विद्वानों ने इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा को अपनाया। इन्टरनेट के इस युग में सभी पुस्तकें लगभग प्रत्येक भाषा और रूपों में ढूँढने पर प्राप्त हो ही जाती हैं। वेदों के उपदेश एक ओर तो यज्ञ कर्मों के द्वारा समझे जाते हैं वहीँ दूसरी तरफ ब्रह्म ज्ञान के लिए

 वेदों का प्रतिष्ठा भाग और ज्ञानमय सिद्धांत भी इसका सार है । यही ‘वेदांत’ है और यही वेदों का

 गूढ़ तत्व तथा रहस्य भी । यही उपनिषद हैं। इन्ही उपनिषदों पर चर्चा करें।
Categories: Stotra - Pooja

ರಾಯಬಾರೊ ತಂದೆತಾಯಿ ಬಾರೊ (ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು)

Stotra sangraha - Thu, 07/04/2013 - 20:46

ರಾಗ – ಆನಂದಭೈರವಿ        ತಾಳ – ಏಕತಾಳ

ರಾಯಬಾರೊ ತಂದೆತಾಯಿ ಬಾರೊ
ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಬಾರೊ
ಮಾಯಿಗಳ ಮರ್ದಿಸಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ಪ ||

ವಂದಿಪ ಜನರಿಗೆ ಮಂದಾರ ತರುವಂತೆ
ಕುಂದದಭೀಷ್ಟೆಯ ಸಲಿಸುತಿಪ್ಪ ಸುರಮುನಿ
ಮಂದನ ಮತಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ೧ ||

ಭಾಸುರಚರಿತನೆ ಭೂಸುರವಂದ್ಯನೆ
ಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರಾರ್ಯರ ವರಪುತ್ರನೆನಿಸಿದ
ದೇಶಿಕರೊಡೆಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ೨ ||

ರಾಮಪದಸರಸೀರುಹಭೃಂಗ ಕೃಪಾಂಗ
ಭ್ರಾಮಕಜನರ ಮತಭಂಗ ಮಾಡಿದ
ಧೀಮಂತರೊಡೆಯನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ೩ ||

ಆರು ಮೂರೇಳು ನಾಲ್ಕೆಂಟು ಗ್ರಂಥಸಾರಾರ್ಥ
ತೋರಿಸಿದೆ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸೂರಿಗಳರಸನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ೪ ||

ಭೂತಳನಾಥನ ಭೀತಿಯ ಬಿಡಿಸಿದೆ
ಪ್ರೇತತ್ವ ಕಳೆದೆ ಮಹಿಷಿಯ ಶ್ರೀಜಗ-
ನ್ನಾಥವಿಠಲನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ೫ ||


Categories: Stotra - Pooja

ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹರಿಸೋ ಅನಿಲದೇವ (ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು)

Stotra sangraha - Wed, 07/03/2013 - 21:12

ರಾಗ – ಕಾಂಬೋದಿ              ತಾಳ – ಝಂಪೆ

ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹರಿಸೋ ಅನಿಲದೇವ
ಕೃಪಣವತ್ಸಲನೆ ಕಾವರ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನುಳಿದು || ಪ ||

ನಿನಗಿನ್ನು ಸಮರಾದ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧುಗಳು
ಎನಗಿಲ್ಲ ಆವಾವ ಜನುಮದಲ್ಲಿ
ಅನುದಿನದಲೆನ್ನುದಾಸೀನ ಮಾಡುವುದು
ನಿನಗೆ ಅನುಚಿತೋಚಿತವೆ ಸಜ್ಜನಶಿಖಾಮಣಿಯೆ || ೧ ||

ಕರಣಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿಂಕರರು ಮೂರ್ಲೋಕದರಸು
ಹರಿಯು ನಿನ್ನೊಳಗಿಪ್ಪ ಸರ್ವಕಾಲ
ಪರಿಸರನೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತನಕೆ ಸರಿಯುಂಟೆ
ಗುರುವರ್ಯ ನೀ ದಯಾಕರನೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ || ೨ ||

ಭವರೋಗ ಮೋಚಕನೆ ಪವಮಾನರಾಯ ನಿ
ನ್ನವರವನು ನಾನು ಮಾಧವಪ್ರಿಯನೆ
ಜವನ ಬಾಧೆಯ ಬಿಡಿಸೋ ಅವನಿಯೊಳು ಸುಜನರಿಗೆ
ದಿವಿಜಗಣ ಮಧ್ಯದಲಿ ಪ್ರವರ ನೀನಹುದೊ || ೩ ||

ಜ್ಞಾನವಾಯುರೂಪಕನೆ ನೀನಹುದೊ ವಾಣಿ ಪಂಚಾ
ನನಾದ್ಯಮರರಿಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವ
ದೀನವತ್ಸಲನೆಂದು ನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆಹೊಕ್ಕೆ
ದಾನವಾರಣ್ಯಕೃಶಾನು ಸರ್ವದಾ ಎನ್ನ || ೪ ||

ಸಧನ ಶರೀರವಿದು ನೀ ದಯದಿಕೊಟ್ಟದ್ದು
ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ ಸಾಧುಪ್ರಿಯ
ವೇದವಾದೋದಿತ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ
ಪಾದಭಕುತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಮೋದವನು ಕೊಡು ಸತತ || ೫ ||


Categories: Stotra - Pooja

श्रीराम षट्पदी स्तुति

ब्राह्मण उवाच - Tue, 06/11/2013 - 10:31
श्रीराम षट्पदी स्तुति
तरणिकुलजलतरणे तरुणतरणितेजसा विभातरणे ।
कृतविदशदशमुखमुखतिमिरगणेऽन्तस्तमो नुद मे ॥ १॥

शयविधृतशरशरासन निखिलखलोज्जासनप्रथितसुयशाः ।
मथितहृदयान्तरालं दुष्कृतिजालं ममापनय ॥ २॥

सुरुचिरमरीचिनिचयांश्चरणनखेन्दूनुदाय मम हृदये ।
हृदयेश विकलतापं स्वसकलतापं किलापहर ॥ ३॥

इन्दीवरदलसुन्दर वरदलसद्वामजानकीजाने ।
जाने त्वामखिलेशं लेशलसल्लोकलोकेशम् ॥ ४॥

शं कुरु शङ्करवल्लभ यल्लभतामाश्वयं त्वदंघ्रियुगे ।
अनुरक्तिदृढां भक्तिं चिरस्य चिन्ताब्धिभवभक्तिम् ॥ ५॥

वैराजराजराजोऽप्यभूत्सुसाकेतराजनरराजः ।
वानरराजसहायो लीलाकैवल्यमेतद्धि ॥ ६॥

जगदसुसुतासुपरवसुमुदे यदेषा स्तुतिः कृता स्फीता ।
सा रामषट्पदीयं विलसतु तत्पादजलजाते ॥ ७॥

॥ इति श्रीमन्मालवीयशुक्ल श्रीमन्मथुरानाथप्रणीता रामषट्पदी ॥
Categories: Stotra - Pooja

Haridra Ganesha Kavacham

హరిద్రాగణేశకవచమ్


శ్రీగణేశాయ నమః |
ఈశ్వర ఉవాచ |
శ్రృణు వక్ష్యామి కవచం సర్వసిద్ధికరం ప్రియే |
పఠిత్వా పాఠయిత్వా చ ముచ్యతే సర్వసఙ్కటాత్ || ౧||

అజ్ఞాత్వా కవచం దేవి గణేశస్య మనుం జపేత్ |
సిద్ధిర్నజాయతే తస్య కల్పకోటిశతైరపి || ౨||

అథ కవచమ్:-
ఓం ఆమోదశ్చ శిరః పాతు ప్రమోదశ్చ శిఖోపరి |
సమ్మోదో భ్రూయుగే పాతు భ్రూమధ్యే చ గణాధిపః || ౩||

గణక్రీడో నేత్రయుగం నాసాయాం గణనాయకః |
గణక్రీడాన్వితః పాతు వదనే సర్వసిద్ధయే || ౪||

జిహ్వాయాం సుముఖః పాతు గ్రీవాయాం దుర్ముఖః సదా |
విఘ్నేశో హృదయే పాతు విఘ్ననాథశ్చ వక్షసి || ౫||

గణానాం నాయకః పాతు బాహుయుగ్మం సదా మమ |
విఘ్నకర్తా చ హ్యుదరే విఘ్నహర్తా చ లిఙ్గకే || ౬||

గజవక్త్రః కటీదేశే ఏకదన్తో నితమ్బకే |
లమ్బోదరః సదా పాతు గుహ్యదేశే మమారుణః || ౭||

వ్యాలయజ్ఞోపవీతీ మాం పాతు పాదయుగే సదా |
జాపకః సర్వదా పాతు జానుజఙ్ఘే గణాధిపః || ౮||

హారిద్రః సర్వదా పాతు సర్వాఙ్గే గణనాయకః |
య ఇదం ప్రపఠేన్నిత్యం గణేశస్య మహేశ్వరి || ౯||

ఫలశ్రుతిః_
కవచం సర్వసిద్ధాఖ్యం సర్వవిఘ్నవినాశనమ్ |
సర్వసిద్ధికరం సాక్షాత్సర్వపాపవిమోచనమ్ || ౧౦||

సర్వసమ్పత్ప్రదం సాక్షాత్సర్వదుఃఖవిమోక్షణమ్ |
సర్వాపత్తిప్రశమనం సర్వశత్రుక్షయఙ్కరమ్ || ౧౧||

గ్రహపీడా జ్వరా రోగా యే చాన్యే గుహ్యకాదయః |
పఠనాద్ధారణాదేవ నాశమాయన్తి తత్క్షణాత్ || ౧౨||

ధనధాన్యకరం దేవి కవచం సురపూజితమ్ |
సమం నాస్తి మహేశాని త్రైలోక్యే కవచస్య చ || ౧౩||

హారిద్రస్య మహాదేవి విఘ్నరాజస్య భూతలే |
కిమన్యైరసదాలాపైర్యత్రాయుర్వ్యయతామియాత్ || ౧౪||

|| ఇతి విశ్వసారతన్త్రే హరిద్రాగణేశకవచం సమ్పూర్ణమ్ ||
Categories: Stotra - Pooja

Lalitha Tripura Sundari Aparadha Kshamapana Stotram

లలితా త్రిపురసున్దరీ అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రమ్కంజమనోహర పాదచలన్మణి నూపురహంస విరాజితే
కంజభవాది సురౌఘపరిష్టుత లోకవిసృత్వర వైభవే |
మంజులవాఙ్మయ నిర్జితకీర కులేచలరాజ సుకన్యకే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మా మపరాధినమంబికే || ౧||

ఏణధరోజ్వల ఫాలతలోల్లస దైణమదాఙ్క సమన్వితే
శోణపరాగ విచిత్రిత కన్దుక సున్దరసుస్తన శోభితే |
నీలపయోధర కాలసుకున్తల నిర్జితభృఙ్గ కదమ్బకే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౨||

ఈతివినాశిని భీతి నివారిణి దానవహన్త్రి దయాపరే
శీతకరాఙ్కిత రత్నవిభూషిత హేమకిరీట సమన్వితే |
దీప్తతరాయుధ భణ్డమహాసుర గర్వ నిహన్త్రి పురాంబికే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౩||

లబ్ధవరేణ జగత్రయమోహన దక్షలతాంత మహేషుణా
లబ్ధమనోహర సాలవిషణ్ణ సుదేహభువాపరి పూజితే |
లంఘితశాసన దానవ నాశన దక్షమహాయుధ రాజితే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౪||

హ్రీంపద భూషిత పంచదశాక్షర షోడశవర్ణ సుదేవతే
హ్రీమతిహాది మహామనుమందిర రత్నవినిర్మిత దీపికే |
హస్తివరానన దర్శితయుద్ధ సమాదర సాహసతోషితే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౫||

హస్తలసన్నవ పుష్పసరేక్షు శరాసన పాశమహాంకుశే
హర్యజశమ్భు మహేశ్వర పాద చతుష్టయ మంచ నివాసిని |
హంసపదార్థ మహేశ్వరి యోగి సమూహసమాద్ఱృత వైభవే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౬||

సర్వజగత్కరణావన నాశన కర్త్రి కపాలి మనోహరే
స్వచ్ఛమ్ఱృణాల మరాలతుషార సమానసుహార విభూషితే |
సజ్జనచిత్త విహారిణి శంకరి దుర్జన నాశన తత్పరే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౭||

కంజదళాక్షి నిరంజని కుంజర గామిని మంజుళ భాషితే
కుంకుమపంక విలేపన శోభిత దేహలతే త్రిపురేశ్వరి |
దివ్యమతంగ సుతాధ్ఱృతరాజ్య భరే కరుణారస వారిధే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౮||

హల్లకచమ్పక పంకజకేతక పుష్పసుగంధిత కుంతలే
హాటక భూధర శ్ఱృంగవినిర్మిత సుందర మందిరవాసిని |
హస్తిముఖామ్బ వరాహముఖీధ్ఱృత సైన్యభరే గిరికన్యకే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౯||

లక్ష్మణసోదర సాదర పూజిత పాదయుగే వరదేశివే
లోహమయాది బహూన్నత సాల నిషణ్ణ బుధేశ్వర సమ్యుతే |
లోలమదాలస లోచన నిర్జిత నీలసరోజ సుమాలికే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౦||

హ్రీమితిమంత్ర మహాజప సుస్థిర సాధకమానస హంసికే
హ్రీంపద శీతకరానన శోభిత హేమలతే వసుభాస్వరే |
హార్దతమోగుణ నాశిని పాశ విమోచని మోక్షసుఖప్రదే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౧||

సచ్చిదభేద సుఖామ్ఱృతవర్షిణి తత్వమసీతి సదాద్ఱృతే
సద్గుణశాలిని సాధుసమర్చిత పాదయుగే పరశామ్బవి |
సర్వజగత్ పరిపాలన దీక్షిత బాహులతాయుగ శోభితే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౨||

కంబుగళే వర కుందరదే రస రంజితపాద సరోరుహే
కామమహేశ్వర కామిని కోమల కోకిల భాషిణి భైరవి |
చింతితసర్వ మనోహర పూరణ కల్పలతే కరుణార్ణవే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౩||

లస్తకశోభి కరోజ్వల కంకణకాంతి సుదీపిత దిఙ్ముఖే
శస్తతర త్రిదశాలయ కార్య సమాద్ఱృత దివ్యతనుజ్వలే |
కశ్చతురోభువి దేవిపురేశి భవాని తవస్తవనే భవేత్
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౪||

హ్రీంపదలాంచిత మంత్రపయోదధి మంథనజాత పరామ్ఱృతే
హవ్యవహానిల భూయజమానక ఖేందు దివాకర రూపిణి |
హర్యజరుద్ర మహేశ్వర సంస్తుత వైభవశాలిని సిద్ధిదే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౫||

శ్రీపురవాసిని హస్తలసద్వర చామరవాక్కమలానుతే
శ్రీగుహపూర్వ భవార్జిత పుణ్యఫలే భవమత్తవిలాసిని |
శ్రీవశినీ విమలాది సదానత పాదచలన్మణి నూపురే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౬||

|| ఇతి శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరీ అపరాధ
క్షమాపణ స్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణం ||
Categories: Stotra - Pooja

Bagalamukhi Varna Kavacham

బగలాముఖీవర్ణకవచం
శ్రీగణేశాయ నమః |
వినియోగః -
అస్యశ్రీబగలాముఖీవర్ణకవచస్య శ్రీపరమేశ్వరఋషిః
అనుష్టుప్ ఛన్దః శ్రీబగలాముఖీదేవతా
ఓం బీజం హ్లీం శక్తిః స్వాహా కీలకం
బగలాప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |


అథ ధ్యానమ్ |
జిహ్వాగ్రమాదాయ కరేణ దేవీం వామేన శత్రూన్ పరిపీడయన్తీమ్ |
గదాభి ఘాతేన చ దక్షిణేన పీతామ్బరాఢ్యాం ద్విభుజాం నమామి ||

అథ కవచమ్ -

ప్రణవో మే శిరః పాతు లలాటే హ్లీం సదాఽవతు |
బకారో భ్రూయుగం పాతు గకారః పాతు లోచనే || ౧||

లకారః పాతు మే జిహ్వాం ముకారం పాతు మే శ్రుతిమ్ |
ఖీకారం పాతు మే తాలు సకారం చిబుకం తథా || ౨||

వకారః పాతు మే కణ్ఠం స్కన్ధౌ పాతు దకారకః |
బాహూ ష్టకారకః పాతు కరౌ పాతు నకారకః || ౩||

స్తనౌ వకారకః పాతు చకారో హృదయం మమ |
మకారః పాతు మే నాభౌ ఖకారో జఠరం మమ || ౪||

కుక్షిం పకారకః పాతు దకారః పాతు మే కటిమ్ |
స్తకారో జఘనం పాతు భకారః పాతు మే గుదం || ౫||

గుహ్యం యకారకః పాతు జకారోఽవతు జానునీ |
ఉరూ హ్వకారకః పాతు గుల్ఫౌ పాతు కకారకః || ౬||

పాదౌ లకారకః పాతు యకారో స్ఛితి సర్వదా |
బుకారః పాతు రోమాణి ధికారరస్తు త్వచం తథా || ౭||

వికారః పాతు సర్వాఙ్గే నకారః పాతు సర్వదా |
ప్రాచ్యాం శకారకః పాతు దక్షిణాశాం యకారకః || ౮||

వారుణీం హ్లీం సదా పాతు కౌబేర్యాం ప్రణవేన తు |
భూమౌ స్వకారకః పాతు హకారోర్ధ్వం సదాఽవతు || ౯||

బ్రహ్మాస్త్రదేవతా పాతు సర్వాఙ్గే సర్వసన్ధిషు |
ఇతితే కథితం దేవి దివ్యమఙ్ఘపఞ్జరమ్ || ౧౦||

ఆయురారోగ్య సిద్ధ్యర్థం మహదైశ్వర్యదాయకమ్ |
లిఖిత్వా తాడపత్రే తు కణ్ఠే బాహౌ చ ధారయేత్ || ౧౧||

దేవాసురపిశాచేభ్యో భయం తస్య నహి క్వచిత్ |
కర్మణేన సన్ద్దర్శో త్రిషులోకేశు సిద్ధ్యతే || ౧౨||

మహాభయే రాజే తు శతవారం పఠేద్యహమ్ |
గృహే రణే వివాదే చ సర్వాపత్తి విముచ్యతే || ౧౩||

ఏతత్కవచమజ్ఞాత్వా యో బ్రహ్మాస్త్రముపాసతే |
న తస్య సిధ్యతే మన్త్రః కల్పకోటిశతైరపి || ౧౪||

|| ఇతి శ్రీ ఈశ్వరపార్వతిసంవాదే బగలావర్ణకవచం సంపూర్ణమ్ ||
Categories: Stotra - Pooja

संकठानामाष्टकम्

ब्राह्मण उवाच - Thu, 05/16/2013 - 09:03संकठानामाष्टकम्
आनन्दकानने देवी संकठा नाम विश्रुता।वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्वं चन्द्रेश्वरस्य च    ॥१॥
शृणु नामाष्टकं तस्याः सर्वसिद्धिकरं नृणां ।संकठा प्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा ॥२॥
तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुःखहारिणी।शर्वाणी पञ्चमं नाम षष्ठं कार्त्यायनी तथा॥३॥
सप्तमं भीमनयना सर्वरोगहराष्टमंनामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः
यः पठेत् पाठयेद्वापि नरो मुच्येत संकठा॥४॥
Categories: Stotra - Pooja

Shree Shankara Acharya Stuti

II శృంగగిరి జగద్గురు శ్రీ శ్రీ శ్రీ భారతీతీర్థ మహాస్వామి విరచితం శ్రీ జగద్గురు శంకరభగవత్పాదాచార్య స్తవః II 

ముదాకరేణ పుస్తకం దధాన మీశ రూపిణం
తథాఽపరేణ ముద్రికాం నమత్తమోవినాశినీం I
కుసుంభవాససాఽఽవృతం విభూతిభాసిఫాలకం
నతాఘనాశనే రతం నమామి శంకరం గురుమ్ II 1

పరాశరాత్మజప్రియం పవిత్రితక్షమాతలం
పురాణసారవేదినం సనందనాదిసేవితం I
ప్రసన్నవక్త్రపంకజం ప్రసన్నలోకరక్షకం
ప్రకాశితాఽద్వితీయ తత్త్వమాశ్రయామి దేశికమ్ II 2

సుధాంశుశేఖరార్చకం సుధీంద్రసేవ్యపాదుకం
సుతాదిమోహనాశకం సుశాంతిదాంతిదాయకం I
సమస్తవేదపారగం సహస్ర సూర్య భాసురం
సమాహితాఖిలేంద్రియం సదా భజామి శంకరమ్ II 3

యమీంద్రచక్రవర్తినం యమాదియోగవేదినం
యథార్ధ తత్త్వబోధకం యమాంతకాత్మజార్చకం I
యమేవ ముక్తి కాంక్షయా సమాశ్రయంతి సజ్జనాః
నమామ్యహం - సదా గురుం తమేవ శంకరాభిధమ్ II 4

స్వబాల్య ఏవ నిర్భరం య ఆత్మనో దయాలుతాం
దరిద్ర విప్ర మందిరే సువర్ణవృష్టి మానయన్ I
ప్రదర్శ్య విస్మయాంబుధౌ న్యమజ్జయత్సమాన్ జవాన్
స ఏవ శంకర స్సదా జగద్గురు ర్గతి ర్మమ II 5

యదీయ పుణ్య జన్మనా ప్రసిద్ధి మాప కాలడీ
యదీయ శిష్యతాం వ్రజన్ స తోటకోఽపి పప్రథే I
య ఏవ సర్వ దేహినాం విముక్తి మార్గదర్శకః
నరాకృతిం సదాశివం త మాశ్రయామి సద్గురుమ్ II 6

సనాతనస్య వర్త్మనః సదైవ పాలనాయ యః
చతుర్దిశాసు సన్మఠాన్ చకార లోక నిశ్రుతాన్ I
విభాండకాత్మజాశ్రమాది సుస్థలేషు పావనాన్
తమేవ లోకశంకరం నమామి శంకరం గురుమ్ II 7

యదీయహస్తవారిజాత సుప్రతిష్ఠితా సతీ
ప్రసిద్ధ శృంగభూధరే సదా ప్రశాంతి భాసురే I
స్వభక్తపాలనవ్రతా విరాజతే హి శారదా
స శంకరః కృపానిధిః కరోతు మా మనేనసమ్ II 8

ఇమం స్తవం జగద్గురో ర్గుణానువర్ణనాత్మకం
సమాదరేణ యఃపఠే దనన్య భక్తి సంయుతః I
సమాప్నుయా త్సమీహితం మనోరథం నరోఽచిరాత్
దయానిధే స్స శంకరస్య సద్గురోః ప్రసాదతః II 9

II ఇతి శృంగగిరి జగద్గురు శ్రీ శ్రీ శ్రీ భారతీతీర్థ మహాస్వామి విరచితం శ్రీ జగద్గురు శంకరభగవత్పాదాచార్య స్తవః సంపూర్ణం II
Categories: Stotra - Pooja

Kakaraadi Kali Sahasra Nama Stotram

                  కకారాది కాలీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్


శ్రీ గణేశాయ నమః |
కైలాసశిఖరే రమ్యే నానాదేవగణావృతే |
నానావృక్షలతాకీర్ణే నానాపుష్పైరలఙ్కృతే || ౧||
చతుర్మణ్డలసంయుక్తే శ్రృఙ్గారమణ్డపే స్థితే |
సమాధౌ సంస్థితం శాన్తం క్రీడన్తం యోగినీప్రియమ్ || ౨||
తత్ర మౌనధరం దృష్ట్వా దేవీ పృచ్ఛతి శఙ్కరమ్ |
దేవ్యువాచ |
కిం త్వయా జప్యతే దేవ కిం త్వయా స్మర్య్యతే సదా || ౩||
సృష్టిః కుత్ర విలీనాస్తి పునః కుత్ర ప్రజాయతే |
బ్రహ్మాణ్డకారణం యత్తత్ కిమాద్యం కారణం మహత్ || ౪||
మనోరథమయీ సిద్ధిస్తథా వాఞ్ఛామయీ శివ |
తృతీయా కల్పనాసిద్ధిః కోటిసిద్ధీశ్వరాత్మకమ్ || ౫||
శక్తిపాతాష్టదశకం చరాచరపురీగతిః |
మహేన్ద్రజాలమిన్ద్రాదిజాలానాం రచనా తథా || ౬||
అణిమాద్యష్టకం దేవ పరకాయప్రవేశనమ్ |
నవీనసృష్టికరణం సముద్రశోషణం తథా || ౭||
అమాయాం చన్ద్రసన్దర్శో దివా చన్ద్రప్రకాశనమ్ |
చన్ద్రాష్టకం చాష్టదిక్షు తథా సూర్యాష్టకం శివ || ౮||
జలే జలమయత్వం చ వహ్నౌ వహ్నిమయత్వకమ్ |
బ్రహ్మవిష్ణ్వాదినిర్మాణమిన్ద్రాణాం కారణం కరే || ౯||
పాతాలగుటికాయక్షవేతాలపఞ్చకం తథా |
రసాయనం తథా గుప్తిస్తథైవ చాఖిలాఞ్జనమ్ || ౧౦||
మహామధుమతీ సిద్ధిస్తథా పద్మావతీ శివ |
తథా భోగవతీ సిద్ధిర్యావత్యః సన్తి సిద్ధయః || ౧౧||
కేన మన్త్రేణ తపసా కలౌ పాపసమాకులే |
ఆయుష్యం పుణ్యరహితే కథం భవతి తద్వద || ౧౨||
శ్రీశివ ఉవాచ |
వినా మన్త్రం వినా స్తోత్రం వినైవ తపసా ప్రియే |
వినా బలిం వినా న్యాసం భూతశుద్ధిం వినా ప్రియే || ౧౩||
వినా ధ్యానం వినా యన్త్రం వినా పూజాదినా ప్రియే |
వినా క్లేశాదిభిర్దేవి దేహదుఃఖాదిభిర్వినా || ౧౪||
సిద్ధిరాశు భవేద్యేన తదేవం కథ్యతే మయా |
శూన్యే బ్రహ్మణ్డగోలే తు పఞ్చాశచ్ఛూన్యమధ్యకే || ౧౫||
పఞ్చశూన్యస్థితా తారా సర్వాన్తే కాలికా స్థితా |
అనన్తకోటి బ్రహ్మాణ్డ రాజదణ్డాగ్రకే శివే || ౧౬||
స్థాప్య శూన్యాలయం కృత్వా కృష్ణవర్ణం విధాయ చ |
మహానిర్గుణరూపా చ వాచాతీతా పరా కలా || ౧౭||
క్రీడాయాం సంస్థితా దేవీ శూన్యరూపా ప్రకల్పయేత్ |
సృష్టేరారమ్భకార్యార్థం దృష్టా ఛాయా తయా యదా || ౧౮||
ఇచ్ఛాశక్తిస్తు సా జాతా తథా కాలో వినిర్మితః |
ప్రతిబిమ్బం తత్ర దృష్టం జాతా జ్ఞానాభిధా తు సా || ౧౯||
ఇదమేతత్కింవిశిష్టం జాతం విజ్ఞానకం ముదా |
తదా క్రియాఽభిధా జాతా తదీచ్ఛాతో మహేశ్వరి || ౨౦||
బ్రహ్మాణ్డగోలే దేవేశి రాజదణ్డస్థితం చ యత్ |
సా క్రియా స్థాపయామాస స్వస్వస్థానక్రమేణ చ || ౨౧||
తత్రైవ స్వేచ్ఛయా దేవి సామరస్యపరాయణా |
తదిచ్ఛా కథ్యతే దేవి యథావదవధారయ || ౨౨||
యుగాదిసమయే దేవి శివం పరగుణోత్తమమ్ |
తదిచ్ఛా నిర్గుణం శాన్తం సచ్చిదానన్దవిగ్రహమ్ || ౨౩||
శాశ్వతం సున్దరం శుద్ధం సర్వదేవయుతం వరమ్ |
ఆదినాథం గుణాతీతం కాల్యా సంయుతమీశ్వరమ్ || ౨౪||
విపరీతరతం దేవం సామరస్యపరాయణమ్ |
పూజార్థమాగతం దేవగన్ధర్వాఽప్సరసాం గణమ్ || ౨౫||
యక్షిణీం కిన్నరీకన్యాముర్వశ్యాద్యాం తిలోత్తమామ్ |
వీక్ష్య తన్మాయయా ప్రాహ సున్దరీ ప్రాణవల్లభా || ౨౬||
త్రైలోక్యసున్దరీ ప్రాణస్వామినీ ప్రాణరఞ్జినీ |
కిమాగతం భవత్యాఽద్య మమ భాగ్యార్ణవో మహాన్ || ౨౭||
ఉక్త్వా మౌనధరం శమ్భుం పూజయన్త్యప్సరోగణాః |
అప్సరస ఊచుః |
సంసారాత్తారితం దేవ త్వయా విశ్వజనప్రియ || ౨౮||
సృష్టేరారమ్భకార్య్యార్థముద్యుక్తోఽసి మహాప్రభో |
వేశ్యాకృత్యమిదం దేవ మఙ్గలార్థప్రగాయనమ్ || ౨౯||
ప్రయాణోత్సవకాలే తు సమారమ్భే ప్రగాయనమ్ |
గుణాద్యారమ్భకాలే హి వర్త్తతే శివశఙ్కర || ౩౦||
ఇన్ద్రాణీకోటయః సన్తి తస్యాః ప్రసవబిన్దుతః |
బ్రహ్మాణీ వైష్ణవీ చైవ మాహేశీ కోటికోటయః || ౩౧||
తవ సామరసానన్ద దర్శనార్థం సముద్భవాః |
సఞ్జాతాశ్చాగ్రతో దేవ చాస్మాకం సౌఖ్యసాగర || ౩౨||
రతిం హిత్వా కామినీనాం నాఽన్యత్ సౌఖ్యం మహేశ్వర |
సా రతిర్దృశ్యతేఽస్మాభిర్మహత్సౌఖ్యార్థకారికా || ౩౩||
ఏవమేతత్తు చాస్మాభిః కర్తవ్యం భర్తృణా సహ |
ఏవం శ్రుత్వా మహాదేవో ధ్యానావస్థితమానసః || ౩౪||
ధ్యానం హిత్వా మాయయా తు ప్రోవాచ కాలికాం ప్రతి |
కాలి కాలి రుణ్డమాలే ప్రియే భైరవవాదినీ || ౩౫||
శివారూపధరే క్రూరే ఘోరద్రంష్టే భయానకే |
త్రైలోక్యసున్దరకరీ సున్దర్య్యః సన్తి మేఽగ్రతః || ౩౬||
సున్దరీవీక్షణం కర్మ కురు కాలి ప్రియే శివే |
ధ్యానం ముఞ్చ మహాదేవి తా గచ్ఛన్తి గృహం ప్రతి || ౩౭||
తవ రూపం మహాకాలి మహాకాలప్రియఙ్కరమ్ |
ఏతాసాం సున్దరం రూపం త్రైలోక్యప్రియకారకమ్ || ౩౮||
ఏవం మాయాభ్రమావిష్టో మహాకాలో వదన్నితి |
ఇతి కాలవచః శ్రుత్వా కాలం ప్రాహ చ కాలికా || ౩౯||
మాయయాఽఽచ్ఛాద్య చాత్మానం నిజస్త్రీరూపధారిణీ |
ఇతః ప్రభృతి స్త్రీమాత్రం భవిష్యతి యుగే యుగే || ౪౦||
వల్ల్యాద్యౌషధయో దేవి దివా వల్లీస్వరూపతామ్ |
రాత్రౌ స్త్రీరూపమాసాద్య రతికేలిః పరస్పరమ్ || ౪౧||
అజ్ఞానం చైవ సర్వేషాం భవిష్యతి యుగే యుగే |
ఏవం శాపం చ దత్వా తు పునః ప్రోవాచ కాలికా || ౪౨||
విపరీతరతిం కృత్వా చిన్తయన్తి మనన్తి యే |
తేషాం వరం ప్రదాస్యామి నిత్యం తత్ర వసామ్యహమ్ || ౪౩||
ఇత్యుక్త్వా కాలికా విద్యా తత్రైవాన్తరధీయత |
త్రింశత్త్రిఖర్వషడ్వృన్దనవత్యర్బుదకోటయః || ౪౪||
దర్శనార్థం తపస్తేపే సా వై కుత్ర గతా ప్రియా |
మమ ప్రాణప్రియా దేవీ హాహా ప్రాణప్రియే శివే || ౪౫||
కిం కరోమి క్వ గచ్ఛామి ఇత్యేవం భ్రమసఙ్కులః |
తస్యాః కాల్యా దయా జాతా మమ చిన్తాపరః శివః || ౪౬||
యన్త్రప్రస్తారబుద్ధిస్తు కాల్యా దత్తాతిసత్వరమ్ |
యన్త్రయాగం తదారభ్య పూర్వం చిద్ఘనగోచరా || ౪౭||
శ్రీచక్రం యన్త్రప్రస్తారరచనాభ్యాసతత్పరః |
ఇతస్తతో భ్రమ్యమాణస్త్రైలోక్యం చక్రమధ్యకమ్ || ౪౮||
చక్రపారదర్శనార్థం కోట్యర్బుదయుగం గతమ్ |
భక్తప్రాణప్రియా దేవీ మహాశ్రీచక్రనాయికా || ౪౯||
తత్ర బిన్దౌ పరం రూపం సున్దరం సుమనోహరమ్ |
రూపం జాతం మహేశాని జాగ్రత్త్రిపురసున్దరి || ౫౦||
రూపం దృష్ట్వా మహాదేవో రాజరాజేశ్వరోఽభవత్ |
తస్యాః కటాక్షమాత్రేణ తస్యా రూపధరః శివః || ౫౧||
వినా శ్రృఙ్గారసంయుక్తా తదా జాతా మహేశ్వరీ |
వినా కాల్యంశతో దేవి జగత్స్థావరజఙ్గమమ్ || ౫౨||
న శ్రృఙ్గారో న శక్తిత్వం క్వాపి నాస్తి మహేశ్వరీ |
సున్దర్య్యా ప్రార్థితా కాలీ తుష్టా ప్రోవాచ కాలికా || ౫౩||
సర్వాసాం నేత్రకేశేషు మమాంశోఽత్ర భవిష్యతి |
పూర్వావస్థాసు దేవేశి మమాంశస్తిష్ఠతి ప్రియే || ౫౪||
సావస్థా తరుణాఖ్యా తు తదన్తే నైవ తిష్ఠతి |
మద్భక్తానాం మహేశాని సదా తిష్ఠతి నిశ్చితమ్ || ౫౫||
శక్తిస్తు కుణ్ఠితా జాతా తథా రూపం న సున్దరమ్ |
చిన్తావిష్టా తు మలినా జాతా తత్ర చ సున్దరీ || ౫౬||
క్షణం స్థిత్వా ధ్యానపరా కాలీ చిన్తనతత్పరా |
తదా కాలీ ప్రసన్నాఽభూత్ క్షణార్ద్ధేన మహేశ్వరీ || ౫౭||
వరం బ్రూహి వరం బ్రూహి వరం బ్రూహీతి సాదరమ్ |
సున్దర్యువాచ |
మమ సిద్ధివరం దేహి వరోఽయం ప్రార్థ్యతే మయా || ౫౮||
తాదృగుపాయం కథయ యేన శక్తిర్భవిష్యతి |
శ్రీకాల్యువాచ |
మమ నామసాహస్రం చ మయా పూర్వం వినిర్మితమ్ || ౫౯||
మత్స్వరూపం కకారాఖ్యం మేధాసామ్రాజ్యనామకమ్ |
వరదానాభిధం నామ క్షణార్ద్ధాద్వరదాయకమ్ || ౬౦||
తత్పఠస్వ మహామాయే తవ శక్తిర్భవిష్యతి |
తతః ప్రభృతి శ్రీవిద్యా తన్నామపాఠతత్పరా || ౬౧||
తదేవ నామసాహస్రం సున్దరీశక్తిదాయకమ్ |
కథ్యతే పరయా భక్త్యా సాధయే సుమహేశ్వరి || ౬౨||
మద్యేర్మాంసైస్తథా శుక్రైర్బహురక్తైరపి ప్రియే |
తర్పయేత్ పూజయేత్ కాలీం విపరీతరతిం చరేత్ || ౬౩||
విపరీతరతౌ దేవి కాలీ తిష్ఠతి నిత్యశః |
మాధ్వీకపుష్పశుక్రాన్నమైథునాద్యా విరాగిణీ || ౬౪||
వైష్ణవీ వ్యాపికా విద్యా శ్మశానవాసినీ పరా |
వీరసాధనసన్తుష్టా వీరాస్ఫాలననాదినీ || ౬౫||
శివాబలిప్రహృష్టాత్మా శివారూపాద్యచణ్డికా |
కామస్తోత్రప్రియాత్యుగ్రమానసా కామరూపిణీ || ౬౬||
బ్రహ్మానన్దపరా శమ్భు మైథునానన్దతోషితా |
యోగీన్ద్రహృదయాగారా దివా నిశి విపర్యయా || ౬౭||
క్షణం తుష్టా చ ప్రత్యక్షా దన్తమాలాజపప్రియా |
శయ్యాయాం చుమ్బనాఙ్గః సన్ వేశ్యాసఙ్గపరాయణః || ౬౮||
ఖడ్గహస్తో ముక్తకేశో దిగమ్బరవిభూషితః |
పఠేన్నామసహస్రాఖ్యం మేధాసామ్రాజ్యనామకమ్ || ౬౯||
యథా దివ్యామృతైర్దేవాః ప్రసన్నా క్షణమాత్రతః |
తథాఽనేన మహాకాలీ ప్రసన్నా పాఠమాత్రతః || ౭౦||
కథ్యతే నామసాహస్రం సావధానమనాః శ్రృణు |
సర్వసామ్రాజ్యమేధాఖ్యనామసాహస్త్రకస్య చ || ౭౧||
మహాకాల ఋషిః ప్రోక్త ఉష్ణిక్ఛన్దః ప్రకీర్తితమ్ |
దేవతా దక్షిణా కాలీ మాయాబీజం ప్రకీర్తితమ్ || ౭౨||
హ్రూం శక్తిః కాలికాబీజం కీలకం పరికీర్తితమ్ |
కాలికా వరదానాదిస్వేష్టార్థే వినియోగతః || ౭౩||
కీలకేన షడఙ్గాని షడ్దీర్ఘాబీజేన కారయేత్ |
ధ్యానం చ పూర్వవత్కృత్వా సాధయేదిష్టసాధనమ్ || ౭౪||
ఓం అస్య శ్రీసర్వసామ్రాజ్యమేధాకాలీస్వరూప
కకారాత్మకసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య మహాకాల
ఋషిరుష్ణిక్ఛన్దః|, శ్రీదక్షిణకాలీ దేవతా|, హ్రీం బీజమ|,
హ్రూం శక్తిః|, క్రీం కీలకం|, కాలీవరదానాదిస్వేష్టార్థే జపే వినియోగః |
ఓం మహాకాల ఋషయే నమః శిరసి |
ఉష్ణిక్ఛన్దసే నమః ముఖే |
శ్రీ దక్షిణకాలీదేవతాయై నమః హృదయే |
హ్రీం బీజాయ నమః గుహ్యే |
హ్రూం శక్తయే నమః పాదయోః |
క్రీం కీలకాయ నమః నాభౌ |
వినియోగాయనమః సర్వాఙ్గే | ఇతి ఋష్యాదిన్యాసః |
ఓం క్రాం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం క్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం క్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం క్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం క్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం క్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః | ఇతి కరాఙ్గన్యాసః |
ఓం క్రాం హృదయాయ నమః |
ఓం క్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం క్రూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం క్రైం కవచాయ హుం |
ఓం క్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం క్రః అస్త్రాయ ఫట్ | ఇతి హృదయాది షడఙ్గన్యాసః |
అథ ధ్యానమ్ |
ఓం కరాలవదనాం ఘోరాం ముక్తకేశీం చతుర్భుజామ్ |
కాలికాం దక్షిణాం దివ్యాం ముణ్డమాలావిభూషితామ్ ||
సద్యశ్ఛిన్నశిరఃఖడ్గవామోర్ధ్వాధఃకరామ్బుజామ్ |
అభయం వరదం చైవ దక్షిణాధోర్ధ్వపాణికామ్ ||
మహామేఘప్రభాం శ్యామాం తథా చైవ దిగమ్బరామ్ |
కణ్ఠావసక్తముణ్డాలీగలద్రుధిరచర్చితామ్ ||
కర్ణావతంసతానీతశవయుగ్మభయానకామ్ |
ఘోరదంష్ట్రాకరాలాస్యాం పీనోన్నతపయోధరామ్ ||
శవానాం కరసఙ్ఘాతైః కృతకాఞ్చీం హసన్ముఖీమ్ |
సృక్కద్వయగలద్రక్తధారావిస్ఫురితాననామ్ ||
ఘోరరూపాం మహారౌద్రీం శ్మశానాలయవాసినీమ్ |
దన్తురాం దక్షిణవ్యాపిముక్తలమ్బకచోచ్చయామ్ ||
శవరూపమహాదేవహృదయోపరి సంస్థితామ్ |
శివాభిర్ఘోరరూపాభిశ్చతుర్ద్దిక్షు సమన్వితామ్ ||
మహాకాలేన సార్ద్ధోర్ద్ధముపవిష్టరతాతురామ్ |
సుఖప్రసన్నవదనాం స్మేరాననసరోరుహామ్ ||
ఏవం సఙ్చిన్తయేద్దేవీం శ్మశానాలయవాసినీమ్ ||
ఓం క్రీం కాలీ క్రూం కరాలీ చ కల్యాణీ కమలా కలా |
కలావతీ కలాఢ్యా చ కలాపూజ్యా కలాత్మికా || ౧||
కలాదృష్టా కలాపుష్టా కలామస్తా కలాధరా |
కలాకోటి కలాభాసా కలాకోటిప్రపూజితా || ౨||
కలాకర్మకలాధారా కలాపారా కలాగమా |
కలాధారా కమలినీ కకారా కరుణా కవిః || ౩||
కకారవర్ణసర్వాఙ్గీ కలాకోటివిభూషితా |
కకారకోటిగుణితా కలాకోటివిభూషణా || ౪||
కకారవర్ణహృదయా కకారమనుమణ్డితా |
కకారవర్ణనిలయా కాకశబ్దపరాయణా || ౫||
కకారవర్ణముకుటా కకారవర్ణభూషణా |
కకారవర్ణరూపా చ కకశబ్దపరాయణా || ౬||
కకవీరాస్ఫాలరతా కమలాకరపూజితా |
కమలాకరనాథా చ కమలాకరరూపధృక్ || ౭||
కమలాకరసిద్ధిస్థా కమలాకరపారదా |
కమలాకరమధ్యస్థా కమలాకరతోషితా || ౮||
కథఙ్కారపరాలాపా కథఙ్కారపరాయణా |
కథఙ్కారపదాన్తస్థా కథఙ్కారపదార్థభూః || ౯||
కమలాక్షీ కమలజా కమలాక్షప్రపూజితా |
కమలాక్షవరోద్యుక్తా కకారా కర్బురాక్షరా || ౧౦||
కరతారా కరచ్ఛిన్నా కరశ్యామా కరార్ణవా |
కరపూజ్యా కరరతా కరదా కరపూజితా || ౧౧||
కరతోయా కరామర్షా కర్మనాశా కరప్రియా |
కరప్రాణా కరకజా కరకా కరకాన్తరా || ౧౨||
కరకాచలరూపా చ కరకాచలశోభినీ |
కరకాచలపుత్రీ చ కరకాచలతోషితా || ౧౩||
కరకాచలగేహస్థా కరకాచలరక్షిణీ |
కరకాచలసమ్మాన్యా కరకాచలకారిణీ || ౧౪||
కరకాచలవర్షాఢ్యా కరకాచలరఞ్జితా |
కరకాచలకాన్తారా కరకాచలమాలినీ || ౧౫||
కరకాచలభోజ్యా చ కరకాచలరూపిణీ |
కరామలకసంస్థా చ కరామలకసిద్ధిదా || ౧౬||
కరామలకసమ్పూజ్యా కరామలకతారిణీ |
కరామలకకాలీ చ కరామలకరోచినీ || ౧౭||
కరామలకమాతా చ కరామలకసేవినీ |
కరామలకబద్ధ్యేయా కరామలకదాయినీ || ౧౮||
కఞ్జనేత్రా కఞ్జగతిః కఞ్జస్థా కఞ్జధారిణీ |
కఞ్జమాలాప్రియకరీ కఞ్జరూపా చ కఞ్జనా || ౧౯||
కఞ్జజాతిః కఞ్జగతిః కఞ్జహోమపరాయణా |
కఞ్జమణ్డలమధ్యస్థా కఞ్జాభరణభూషితా || ౨౦||
కఞ్జసమ్మాననిరతా కఞ్జోత్పత్తిపరాయణా |
కఞ్జరాశిసమాకారా కఞ్జారణ్యనివాసినీ || ౨౧||
కరఞ్జవృక్షమధ్యస్థా కరఞ్జవృక్షవాసినీ |
కరఞ్జఫలభూషాఢ్యా కరఞ్జారణ్యవాసినీ || ౨౨||
కరఞ్జమాలాభరణా కరవాలపరాయణా |
కరవాలప్రహృష్టాత్మా కరవాలప్రియా గతిః || ౨౩||
కరవాలప్రియా కన్యా కరవాలవిహారిణీ |
కరవాలమయీ కర్మ్మా కరవాలప్రియఙ్కరీ || ౨౪||
కబన్ధమాలాభరణా కబన్ధరాశిమధ్యగా |
కబన్ధకూటసంస్థానా కబన్ధానన్తభూషణా || ౨౫||
కబన్ధనాదసన్తుష్టా కబన్ధాసనధారిణీ |
కబన్ధగృహమధ్యస్థా కబన్ధవనవాసినీ || ౨౬||
కబన్ధకాఞ్చీకరణీ కబన్ధరాశిభూషణా |
కబన్ధమాలాజయదా కబన్ధదేహవాసినీ || ౨౭||
కబన్ధాసనమాన్యా చ కపాలాకల్పధారిణీ |
కపాలమాలామధ్యస్థా కపాలవ్రతతోషితా || ౨౮||
కపాలదీపసన్తుష్టా కపాలదీపరూపిణీ |
కపాలదీపవరదా కపాలకజ్జలస్థితా || ౨౯||
కపాలమాలాజయదా కపాలజపతోషిణీ |
కపాలసిద్ధిసంహృష్టా కపాలభోజనోద్యతా || ౩౦||
కపాలవ్రతసంస్థానా కపాలకమలాలయా |
కవిత్వామృతసారా చ కవిత్వామృతసాగరా || ౩౧||
కవిత్వసిద్ధిసంహృష్టా కవిత్వాదానకారిణీ |
కవిపృజ్యా కవిగతిః కవిరూపా కవిప్రియా || ౩౨||
కవిబ్రహ్మానన్దరూపా కవిత్వవ్రతతోషితా |
కవిమానససంస్థానా కవివాఞ్చ్ఛాప్రపూరిణీ || ౩౩||
కవికణ్ఠస్థితా కం హ్రీం కంకంకం కవిపూర్తిదా |
కజ్జలా కజ్జలాదానమానసా కజ్జలప్రియా || ౩౪||
కపాలకజ్జలసమా కజ్జలేశప్రపూజితా |
కజ్జలార్ణవమధ్యస్థా కజ్జలానన్దరూపిణీ || ౩౫||
కజ్జలప్రియసన్తుష్టా కజ్జలప్రియతోషిణీ |
కపాలమాలాభరణా కపాలకరభూషణా || ౩౬||
కపాలకరభూషాఢ్యా కపాలచక్రమణ్డితా |
కపాలకోటినిలయా కపాలదుర్గకారిణీ || ౩౭||
కపాలగిరిసంస్థానా కపాలచక్రవాసినీ |
కపాలపాత్రసన్తుష్టా కపాలార్ఘ్యపరాయణా || ౩౮||
కపాలార్ఘ్యప్రియప్రాణా కపాలార్ఘ్యవరప్రదా |
కపాలచక్రరూపా చ కపాలరూపమాత్రగా || ౩౯||
కదలీ కదలీరూపా కదలీవనవాసినీ |
కదలీపుష్పసమ్ప్రీతా కదలీఫలమానసా || ౪౦||
కదలీహోమసన్తుష్టా కదలీదర్శనోద్యతా |
కదలీగర్భమధ్యస్థా కదలీవనసున్దరీ || ౪౧||
కదమ్బపుష్పనిలయా కదమ్బవనమధ్యగా |
కదమ్బకుసుమామోదా కదమ్బవనతోషిణీ || ౪౨||
కదమ్బపుష్పసమ్పూజ్యా కదమ్బపుష్పహోమదా |
కదమ్పుష్పమధ్యస్థా కదమ్బఫలభోజినీ || ౪౩||
కదమ్బకాననాన్తఃస్థా కదమ్బాచలవాసినీ |
కచ్ఛపా కచ్ఛపారాధ్యా కచ్ఛపాసనసంస్థితా || ౪౪||
కర్ణపూరా కర్ణనాసా కర్ణాఢ్యా కాలభైరవీ |
కలప్రీతా కలహదా కలహా కలహాతురా || ౪౫||
కర్ణయక్షీ కర్ణవార్తా కథినీ కర్ణసున్దరీ |
కర్ణపిశాచినీ కర్ణమఞ్జరీ కవికక్షదా || ౪౬||
కవికక్షావిరూపాఢ్యా కవికక్షస్వరూపిణీ |
కస్తూరీమృగసంస్థానా కస్తూరీమృగరూపిణీ || ౪౭||
కస్తూరీమృగసన్తోషా కస్తూరీమృగమధ్యగా |
కస్తూరీరసనీలాఙ్గీ కస్తూరీగన్ధతోషితా || ౪౮||
కస్తూరీపూజకప్రాణా కస్తూరీపూజకప్రియా |
కస్తూరీప్రేమసన్తుష్టా కస్తూరీప్రాణధారిణీ || ౪౯||
కస్తూరీపూజకానన్దా కస్తూరీగన్ధరూపిణీ |
కస్తూరీమాలికారూపా కస్తూరీభోజనప్రియా || ౫౦||
కస్తూరీతిలకానన్దా కస్తూరీతిలకప్రియా |
కస్తూరీహోమసన్తుష్టా కస్తూరీతర్పణోద్యతా || ౫౧||
కస్తూరీమార్జనోద్యుక్తా కస్తూరీచక్రపూజితా |
కస్తూరీపుష్పసమ్పూజ్యా కస్తూరీచర్వణోద్యతా || ౫౨||
కస్తూరీగర్భమధ్యస్థా కస్తూరీవస్త్రధారిణీ |
కస్తూరీకామోదరతా కస్తూరీవనవాసినీ || ౫౩||
కస్తూరీవనసంరక్షా కస్తూరీప్రేమధారిణీ |
కస్తూరీశక్తినిలయా కస్తూరీశక్తికుణ్డగా || ౫౪||
కస్తూరీకుణ్డసంస్నాతా కస్తూరీకుణ్డమజ్జనా |
కస్తూరీజీవసన్తుష్టా కస్తూరీజీవధారిణీ || ౫౫||
కస్తూరీపరమామోదా కస్తూరీజీవనక్షమా |
కస్తూరీజాతిభావస్థా కస్తూరీగన్ధచుమ్బనా || ౫౬||
కసతూరీగన్ధసంశోభావిరాజితకపాలభూః |
కస్తూరీమదనాన్తఃస్థా కస్తూరీమదహర్షదా || ౫౭||
కస్తూరీకవితానాఢ్యా కస్తూరీగృహమధ్యగా |
కస్తూరీస్పర్శకప్రాణా కస్తూరీవిన్దకాన్తకా || ౫౮||
కస్తూర్య్యామోదరసికా కస్తూరీక్రీడనోద్యతా |
కస్తూరీదాననిరతా కస్తూరీవరదాయినీ || ౫౯||
కస్తూరీస్థాపనాసక్తా కస్తూరీస్థానరఞ్జినీ |
కస్తూరీకుశలప్రశ్నా కస్తూరీస్తుతివన్దితా || ౬౦||
కస్తూరీవన్దకారాధ్యా కస్తూరీస్థానవాసినీ |
కహరూపా కహాఢ్యా చ కహానన్దా కహాత్మభూః || ౬౧||
కహపూజ్యా కహాఖ్యా చ కహహేయా కహాత్మికా |
కహమాలాకణ్ఠభూషా కహమన్త్రజపోద్యతా || ౬౨||
కహనామస్మృతిపరా కహనామపరాయణా |
కహపరాయణరతా కహదేవీ కహేశ్వరీ || ౬౩||
కహహేతు కహానన్దా కహనాదపరాయణా |
కహమాతా కహాన్తఃస్థా కహమన్త్రా కహేశ్వరీ || ౬౪||
కహజ్ఞేయా కహారాధ్యా కహధ్యానపరాయణా |
కహతన్త్రా కహకహా కహచర్య్యాపరాయణా || ౬౫||
కహాచారా కహగతిః కహతాణ్డవకారిణీ |
కహారణ్యా కహరతిః కహశక్తిపరాయణా || ౬౬||
కహరాజ్యనతా కర్మ్మసాక్షిణీ కర్మసున్దరీ |
కర్మవిద్యా కర్మగతిః కర్మతన్త్రపరాయణా || ౬౭||
కర్మమాత్రా కర్మగాత్రా కర్మధర్మపరాయణా |
కర్మరేఖానాశకర్త్రీ కర్మరేఖావినోదినీ || ౬౮||
కర్మరేఖామోహకరీ కర్మకీర్తిపరాయణా |
కర్మవిద్యా కర్మసారా కర్మ్మాధారా చ కర్మభూః || ౬౯||
కర్మకారీ కర్మహారీ కర్మకౌతుకసున్దరీ |
కర్మకాలీ కర్మతారా కర్మచ్ఛిన్నా చ కర్మదా || ౭౦||
కర్మచాణ్డాలినీ కర్మవేదమాతా చ కర్మభూః |
కర్మకాణ్డరతానన్తా కర్మకాణ్డానుమానితా || ౭౧||
కర్మకాణ్డపరీణాహా కమఠీ కమఠాకృతిః |
కమఠారాధ్యహృదయా కమఠాకణ్ఠసున్దరీ || ౭౨||
కమఠాసనసంసేవ్యా కమఠీ కర్మతత్పరా |
కరుణాకరకాన్తా చ కరుణాకరవన్దితా || ౭౩||
కఠోరా కరమాలా చ కఠోరకుచధారిణీ |
కపర్దినీ కపటినీ కఠినా కఙ్కభూషణా || ౭౪||
కరభోరూః కఠినదా కరభా కరభాలయా |
కలభాషామయీ కల్పా కల్పనా కల్పదాయినీ || ౭౫||
కమలస్థా కలామాలా కమలాస్యా క్కణత్ప్రభా |
కకుద్మినీ కష్టవతీ కరణీయకథార్చితా || ౭౬||
కచార్చితా కచతనుః కచసున్దరధారిణీ |
కఠోరకుచసంలగ్నా కటిసూత్రవిరాజితా || ౭౭||
కర్ణమక్షప్రియా కన్దా కథాకన్దగతిః కలిః |
కలిఘ్నీ కలిదూతీ చ కవినాయకపూజితా || ౭౮||
కణకక్షానియన్త్రీ చ కశ్చిత్కవివరార్చితా |
కర్త్రీ చ కర్తృకా భూషాకారిణీ కర్ణశత్రుపా || ౭౯||
కరణేశీ కరణపా కలవాచా కలానిధిః |
కలనా కలనాధారా కలనా కారికా కరా || ౮౦||
కలగేయా కర్కరాశిః కర్కరాశిప్రపూజితా |
కన్యారాశిః కన్యకా చ కన్యకాప్రియభాషిణీ || ౮౧||
కన్యకాదానసన్తుష్టా కన్యకాదానతోషిణీ |
కన్యాదానకరానన్దా కన్యాదానగ్రహేష్టదా || ౮౨||
కర్షణా కక్షదహనా కామితా కమలాసనా |
కరమాలానన్దకర్త్రీ కరమాలాప్రపోషితా || ౮౩||
కరమాలాశయానన్దా కరమాలాసమాగమా |
కరమాలాసిద్ధిదాత్రీ కరమాలాకరప్రియా || ౮౪||
కరప్రియా కరరతా కరదానపరాయణా |
కలానన్దా కలిగతిః కలిపూజ్యా కలిప్రసూః || ౮౫||
కలనాదనినాదస్థా కలనాదవరప్రదా |
కలనాదసమాజస్థా కహోలా చ కహోలదా || ౮౬||
కహోలగేహమధ్యస్థా కహోలవరదాయినీ |
కహోలకవితాధారా కహోలఋషిమానితా || ౮౭||
కహోలమానసారాధ్యా కహోలవాక్యకారిణీ |
కర్తృరూపా కర్తృమయీ కర్తృమాతా చ కర్తరీ || ౮౮||
కనీయా కనకారాధ్యా కనీనకమయీ తథా |
కనీయానన్దనిలయా కనకానన్దతోషితా || ౮౯||
కనీయకకరాకాష్ఠా కథార్ణవకరీ కరీ |
కరిగమ్యా కరిగతిః కరిధ్వజపరాయణా || ౯౦||
కరినాథప్రియాకణ్ఠా కథానకప్రతోషితా |
కమనీయా కమనకా కమనీయవిభూషణా || ౯౧||
కమనీయసమాజస్థా కమనీయవ్రతప్రియా |
కమనీయగుణారాధ్యా కపిలా కపిలేశ్వరీ || ౯౨||
కపిలారాధ్యహృదయా కపిలాప్రియవాదినీ |
కహచక్రమన్త్రవర్ణా కహచక్రప్రసూనకా || ౯౩||
కఏఈలహ్రీంస్వరూపా చ కఏఈలహ్రీంవరప్రదా |
కఏఈలహ్రీంసిద్ధిదాత్రీ కఏఈలహ్రీంస్వరూపిణీ || ౯౪||
కఏఈలహ్రీంమన్త్రవర్ణా కఏఈలహ్రీంప్రసూకలా |
కవర్గా చ కపాటస్థా కపాటోద్ఘాటనక్షమా || ౯౫||
కఙ్కాలీ చ కపాలీ చ కఙ్కాలప్రియభాషిణీ |
కఙ్కాలభైరవారాధ్యా కఙ్కాలమానసంస్థితా || ౯౬||
కఙ్కాలమోహనిరతా కఙ్కాలమోహదాయినీ |
కలుషఘ్నీ కలుషహా కలుషార్తివినాశినీ || ౯౭||
కలిపుష్పా కలాదానా కశిపుః కశ్యపార్చితా |
కశ్యపా కశ్యపారాధ్యా కలిపూర్ణకలేవరా || ౯౮||
కలేశ్వరకరీ కాఞ్చీ కవర్గా చ కరాలకా |
కరాలభైరవారాధ్యా కరాలభైరవేశ్వరీ || ౯౯||
కరాలా కలనాధారా కపర్ద్దీశవరప్రదా |
కపర్ద్దీశప్రేమలతా కపర్ద్దిమాలికాయుతా || ౧౦౦||
కపర్ద్దిజపమాలాఢ్యా కరవీరప్రసూనదా |
కరవీరప్రియప్రాణా కరవీరప్రపూజితా || ౧౦౧||
కర్ణికారసమాకారా కర్ణికారప్రపూజితా |
కరిషాగ్నిస్థితా కర్షా కర్షమాత్రసువర్ణదా || ౧౦౨||
కలశా కలశారాధ్యా కషాయా కరిగానదా |
కపిలా కలకణ్ఠీ చ కలికల్పలతా మతా || ౧౦౩||
కల్పలతా కల్పమాతా కల్పకారీ చ కల్పభూః |
కర్పూరామోదరుచిరా కర్పూరామోదధారిణీ || ౧౦౪||
కర్పూరమాలాభరణా కర్పూరవాసపూర్తిదా |
కర్పూరమాలాజయదా కర్పూరార్ణవమధ్యగా || ౧౦౫||
కర్పూరతర్పణరతా కటకామ్బరధారిణీ |
కపటేశ్వవరసమ్పూజ్యా కపటేశ్వరరూపిణీ || ౧౦౬||
కటుః కపిధ్వజారాధ్యా కలాపపుష్పధారిణీ |
కలాపపుష్పరుచిరా కలాపపుష్పపూజితా || ౧౦౭||
క్రకచా క్రకచారాధ్యా కథమ్బ్రూమా కరాలతా |
కథఙ్కారవినిర్ముక్తా కాలీ కాలక్రియా క్రతుః || ౧౦౮||
కామినీ కామినీపూజ్యా కామినీపుష్పధారిణీ |
కామినీపుష్పనిలయా కామినీపుష్పపూర్ణిమా || ౧౦౯||
కామినీపుష్పపూజార్హా కామినీపుష్పభూషణా |
కామినీపుష్పతిలకా కామినీకుణ్డచుమ్బనా || ౧౧౦||
కామినీయోగసన్తుష్టా కామినీయోగభోగదా |
కామినీకుణ్డసమ్మగ్నా కామినీకుణ్డమధ్యగా || ౧౧౧||
కామినీమానసారాధ్యా కామినీమానతోషితా |
కామినీమానసఞ్చారా కాలికా కాలకాలికా || ౧౧౨||
కామా చ కామదేవీ చ కామేశీ కామసమ్భవా |
కామభావా కామరతా కామార్తా కామమఞ్జరీ || ౧౧౩||
కామమఞ్జీరరణితా కామదేవప్రియాన్తరా |
కామకాలీ కామకలా కాలికా కమలార్చితా || ౧౧౪||
కాదికా కమలా కాలీ కాలానలసమప్రభా |
కల్పాన్తదహనా కాన్తా కాన్తారప్రియవాసినీ || ౧౧౫||
కాలపూజ్యా కాలరతా కాలమాతా చ కాలినీ |
కాలవీరా కాలఘోరా కాలసిద్ధా చ కాలదా || ౧౧౬||
కాలఞ్జనసమాకారా కాలఞ్జరనివాసినీ |
కాలఋద్ధిః కాలవృద్ధిః కారాగృహవిమోచినీ || ౧౧౭||
కాదివిద్యా కాదిమాతా కాదిస్థా కాదిసున్దరీ |
కాశీ కాఞ్చీ చ కాఞ్చీశా కాశీశవరదాయినీ || ౧౧౮||
క్రాం బీజా చైవ క్రీం బీజా హృదయాయ నమస్స్మృతా |
కామ్యా కామ్యగతిః కామ్యసిద్ధిదాత్రీ చ కామభూః || ౧౧౯||
కామాఖ్యా కామరూపా చ కామచాపవిమోచినీ |
కామదేవకలారామా కామదేవకలాలయా || ౧౨౦||
కామరాత్రిః కామదాత్రీ కాన్తారాచలవాసినీ |
కామరూపా కాలగతిః కామయోగపరాయణా || ౧౨౧||
కామసమ్మర్ద్దనరతా కామగేహవికాసినీ |
కాలభైరవభార్యా చ కాలభైరవకామినీ || ౧౨౨||
కాలభైరవయోగస్థా కాలభైరవభోగదా |
కామధేనుః కామదోగ్ధ్రీ కామమాతా చ కాన్తిదా || ౧౨౩||
కాముకా కాముకారాధ్యా కాముకానన్దవర్ద్ధినీ |
కార్త్తవీర్య్యా కార్త్తికేయా కార్త్తికేయప్రపూజితా || ౧౨౪||
కార్య్యా కారణదా కార్య్యకారిణీ కారణాన్తరా |
కాన్తిగమ్యా కాన్తిమయీ కాత్యా కాత్యాయనీ చ కా || ౧౨౫||
కామసారా చ కాశ్మీరా కాశ్మీరాచారతత్పరా |
కామరూపాచారరతా కామరూపప్రియంవదా || ౧౨౬||
కామరూపాచారసిద్ధిః కామరూపమనోమయీ |
కార్త్తికీ కార్త్తికారాధ్యా కాఞ్చనారప్రసూనభూః || ౧౨౭||
కాఞ్చనారప్రసూనాభా కాఞ్చనారప్రపూజితా |
కాఞ్చరూపా కాఞ్చభూమిః కాంస్యపాత్రప్రభోజినీ || ౧౨౮||
కాంస్యధ్వనిమయీ కామసున్దరీ కామచుమ్బనా |
కాశపుష్పప్రతీకాశా కామద్రుమసమాగమా || ౧౨౯||
కామపుష్పా కామభూమిః కామపూజ్యా చ కామదా |
కామదేహా కామగేహా కామబీజపరాయణా || ౧౩౦||
కామధ్వజసమారూఢా కామధ్వజసమాస్థితా |
కాశ్యపీ కాశ్యపారాధ్యా కాశ్యపానన్దదాయినీ || ౧౩౧||
కాలిన్దీజలసఙ్కాశా కాలిన్దీజలపూజితా |
కాదేవపూజానిరతా కాదేవపరమార్థదా || ౧౩౨||
కర్మ్మణా కర్మ్మణాకారా కామకర్మణకారిణీ |
కార్మ్మణత్రోటనకరీ కాకినీ కారణాహ్వయా || ౧౩౩||
కావ్యామృతా చ కాలిఙ్గా కాలిఙ్గమర్ద్దనోద్యతా |
కాలాగరువిభూషాఢ్యా కాలాగరువిభూతిదా || ౧౩౪||
కాలాగరుసుగన్ధా చ కాలాగరుప్రతర్పణా |
కావేరీనీరసమ్ప్రీతా కావేరీతీరవాసినీ || ౧౩౫||
కాలచక్రభ్రమాకారా కాలచక్రనివాసినీ |
కాననా కాననాధారా కారుః కారుణికామయీ || ౧౩౬||
కామ్పిల్యవాసినీ కాష్ఠా కామపత్నీ చ కామభూః |
కాదమ్బరీపానరతా తథా కాదమ్బరీకలా || ౧౩౭||
కామవన్ద్యా చ కామేశీ కామరాజప్రపూజితా |
కామరాజేశ్వరీవిద్యా కామకౌతుకసున్దరీ || ౧౩౮||
కామ్బోజజా కాఞ్ఛినదా కాంస్యకాఞ్చనకారిణీ |
కాఞ్చనాద్రిసమాకారా కాఞ్చనాద్రిప్రదానదా || ౧౩౯||
కామకీర్తిః కామకేశీ కారికా కాన్తరాశ్రయా |
కామభేదీ చ కామార్తినాశినీ కామభూమికా || ౧౪౦||
కాలానలాశినీ కావ్యవనితా కామరూపిణీ |
కాయస్థా కామసన్దీప్తిః కావ్యదా కాలసున్దరీ || ౧౪౧||
కామేశీ కారణవరా కామేశీపూజనోద్యతా |
కాఞ్చీనూపురభూషాఢ్యాకుఙ్కుమాభరణాన్వితా || ౧౪౨||
కాలచక్రా కాలగతిః కాలచక్రామనోభవా |
కున్దమధ్యా కున్దపుష్పా కున్దపుష్పప్రియా కుజా || ౧౪౩||
కుజమాతా కుజారాధ్యా కుఠారవరధారిణీ |
కుఞ్చరస్థా కుశరతా కుశేశయవిలోచనా || ౧౪౪||
కుమఠీ కురరీ కుద్రా కురఙ్గీ కుటజాశ్రయా |
కుమ్భీనసవిభూషా చ కుమ్భీనసవధోద్యతా || ౧౪౫||
కుమ్భకర్ణమనోల్లాసా కులచూడామణిః కులా |
కులాలగృహకన్యా చ కులచూడామణిప్రియా || ౧౪౬||
కులపూజ్యా కులారాధ్యా కులపూజాపరాయణా |
కులభూషా తథా కుక్షిః కురరీగణసేవితా || ౧౪౭||
కులపుష్పా కులరతా కులపుష్పపరాయణా |
కులవస్త్రా కులారాధ్యా కులకుణ్డసమప్రభా || ౧౪౮||
కులకుణ్డసమోల్లాసా కుణ్డపుష్పపరాయణా |
కుణ్డపుష్పప్రసన్నాస్యా కుణ్డగోలోద్భవాత్మికా || ౧౪౯||
కుణ్డగోలోద్భవాధారా కుణ్డగోలమయీ కుహూః |
కుణ్డగోలప్రియప్రాణా కుణ్డగోలప్రపూజితా || ౧౫౦||
కుణ్డగోలమనోల్లాసా కుణ్డగోలబలప్రదా |
కుణ్డదేవరతా క్రుద్ధా కులసిద్ధికరా పరా || ౧౫౧||
కులకుణ్డసమాకారా కులకుణ్డసమానభూః |
కుణ్డసిద్ధిః కుణ్డఋద్ధిః కుమారీపూజనోద్యతా || ౧౫౨||
కుమారీపూజకప్రాణా కుమారీపూజకాలయా |
కుమారీకామసన్తుష్టా కుమారీపూజనోత్సుకా || ౧౫౩||
కుమారీవ్రతసన్తుష్టా కుమారీరూపధారిణీ |
కుమారీభోజనప్రీతా కుమారీ చ కుమారదా || ౧౫౪||
కుమారమాతా కులదా కులయోనిః కులేశ్వరీ |
కులలిఙ్గా కులానన్దా కులరమ్యా కుతర్కధృక్ || ౧౫౫||
కున్తీ చ కులకాన్తా చ కులమార్గపరాయణా |
కుల్లా చ కురుకుల్లా చ కుల్లుకా కులకామదా || ౧౫౬||
కులిశాఙ్గీ కుబ్జికా చ కుబ్జికానన్దవర్ద్ధినీ |
కులీనా కుఞ్జరగతిః కుఞ్జరేశ్వరగామినీ || ౧౫౭||
కులపాలీ కులవతీ తథైవ కులదీపికా |
కులయోగేశ్వరీ కుణ్డా కుఙ్కుమారుణవిగ్రహా || ౧౫౮||
కుఙ్కుమానన్దసన్తోషా కుఙ్కుమార్ణవవాసినీ |
కుసుమా కుసుమప్రీతా కులభూః కులసున్దరీ || ౧౫౯||
కుముద్వతీ కుముదినీ కుశలా కులటాలయా |
కులటాలయమధ్యస్థా కులటాసఙ్గతోషితా || ౧౬౦||
కులటాభవనోద్యుక్తా కుశావర్తా కులార్ణవా |
కులార్ణవాచారరతా కుణ్డలీ కుణ్డలాకృతిః || ౧౬౧||
కుమతిశ్చ కులశ్రేష్ఠా కులచక్రపరాయణా |
కూటస్థా కూటదృష్టిశ్చ కున్తలా కున్తలాకృతిః || ౧౬౨||
కుశలాకృతిరూపా చ కూర్చబీజధరా చ కూః |
కుం కుం కుం కుం శబ్దరతా క్రూం క్రూం క్రూం క్రూం పరాయణా || ౧౬౩||
కుం కుం కుం శబ్దనిలయా కుక్కురాలయవాసినీ |
కుక్కురాసఙ్గసంయుక్తా కుక్కురానన్తవిగ్రహా || ౧౬౪||
కూర్చారమ్భా కూర్చబీజా కూర్చజాపపరాయణా |
కుచస్పర్శనసన్తుష్టా కుచాలిఙ్గనహర్షదా || ౧౬౫||
కుమతిఘ్నీ కుబేరార్చ్యా కుచభూః కులనాయికా |
కుగాయనా కుచధరా కుమాతా కున్దదన్తినీ || ౧౬౬||
కుగేయా కుహరాభాసా కుగేయా కుఘ్నదారిభా |
కీర్తిః కిరాతినీ క్లిన్నా కిన్నరా కిన్నరీక్రియా || ౧౬౭||
క్రీఙ్కారా క్రీఞ్జపాసక్తా క్రీం హూం స్త్రీం మన్త్రరూపిణీ |
కిర్మీరితదృశాపాఙ్గీ కిశోరీ చ కిరీటినీ || ౧౬౮||
కీటభాషా కీటయోనిః కీటమాతా చ కీటదా |
కింశుకా కీరభాషా చ క్రియాసారా క్రియావతీ || ౧౬౯||
కీంకీంశబ్దపరా క్లాం క్లీం క్లూం క్లైం క్లౌం మన్త్రరూపిణీ |
కాం కీం కూం కైం స్వరూపా చ కః ఫట్ మన్త్రస్వరూపిణీ || ౧౭౦||
కేతకీభూషణానన్దా కేతకీభరణాన్వితా |
కైకదా కేశినీ కేశీ కేశీసూదనతత్పరా || ౧౭౧||
కేశరూపా కేశముక్తా కైకేయీ కౌశికీ తథా |
కైరవా కైరవాహ్లాదా కేశరా కేతురూపిణీ || ౧౭౨||
కేశవారాధ్యహృదయా కేశవాసక్తమానసా |
క్లైబ్యవినాశినీ క్లైం చ క్లైం బీజజపతోషితా || ౧౭౩||
కౌశల్యా కోశలాక్షీ చ కోశా చ కోమలా తథా |
కోలాపురనివాసా చ కోలాసురవినాశినీ || ౧౭౪||
కోటిరూపా కోటిరతా క్రోధినీ క్రోధరూపిణీ |
కేకా చ కోకిలా కోటిః కోటిమన్త్రపరాయణా || ౧౭౫||
కోట్యానన్తమన్త్రయుక్తా కైరూపా కేరలాశ్రయా |
కేరలాచారనిపుణా కేరలేన్ద్రగృహస్థితా || ౧౭౬||
కేదారాశ్రమసంస్థా చ కేదారేశ్వరపూజితా |
క్రోధరూపా క్రోధపదా క్రోధమాతా చ కౌశికీ || ౧౭౭||
కోదణ్డధారిణీ క్రౌఞ్చా కౌశల్యా కౌలమార్గగా |
కౌలినీ కౌలికారాధ్యా కౌలికాగారవాసినీ || ౧౭౮||
కౌతుకీ కౌముదీ కౌలా కుమారీ కౌరవార్చితా |
కౌణ్డిన్యా కౌశికీ క్రోధా జ్వాలాభాసురరూపిణీ || ౧౭౯||
కోటికాలానలజ్వాలా కోటిమార్త్తణ్డవిగ్రహా |
కృత్తికా కృష్ణవర్ణా చ కృష్ణా కృత్యా క్రియాతురా || ౧౮౦||
కృశాఙ్గీ కృతకృత్యా చ క్రః ఫట్స్వాహాస్వరూపిణీ |
క్రౌం క్రౌం హూం ఫట్మన్త్రవర్ణా
క్రాం హ్రీం హ్రూం ఫట్ స్వరూపిణీ || ౧౮౧||
క్రీంక్రీంహ్రీంహ్రీం తథా హ్రూం హూంఫట్స్వాహామన్త్రరూపిణీ |
ఇతి శ్రీసర్వసామ్రాజ్యమేధా నామసహస్రకమ్ || ౧౮౨||
సున్దరీశక్తిదానాఖ్యం స్వరూపార్భిధమేవ చ |
కథితం దక్షిణాకాల్యాః సున్దర్యై ప్రీతియోగతః || ౧||
వరదానప్రసఙ్గేన రహస్యమపి దర్శితమ్ |
గోపనీయం సదా భక్త్యా పఠనీయం పరాత్పరమ్ || ౨||
ప్రాతర్మధ్యాహ్నకాలే చ మధ్యార్ద్ధరాత్రయోరపి |
యజ్ఞకాలే జపాన్తే చ పఠనీయం విశేషతః || ౩||
యః పఠేత్ సాధకో ధీరః కాలీరూపో హి వర్షతః |
పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి శ్రృణోతి శ్రావయేదపి || ౪||
వాచకం తోషయేద్వాపి స భవేత్ కాలికాతనుః |
సహేలం వా సలీలం వా యశ్చైనం మానవః పఠేత్ || ౫||
సర్వదుఃఖవినిర్ముక్తస్త్రైలోక్యవిజయీ కవిః |
మృతవన్ధ్యా కాకవన్ధ్యా కన్యావన్ధ్యా చ వన్ధ్యకా || ౬||
పుష్పవన్ధ్యా శూలవన్ధ్యా శ్రృణుయాత్ స్తోత్రముత్తమమ్ |
సర్వసిద్ధిప్రదాతారం సత్కవిం చిరజీవినమ్ || ౭||
పాణ్డిత్యకీర్తిసంయుక్తం లభతే నాత్ర సంశయః |
యం యం కామముపస్కృత్య కాలీం ధ్యాత్వా జపేత్స్తవమ్ || ౮||
తం తం కామం కరే కృత్వా మన్త్రీ భవతి నాఽన్యథా |
యోనిపుష్పైర్లిఙ్గపుష్పైః కుణ్డగోలోద్భవైరపి || ౯||
సంయోగామృతపుష్పైశ్చ వస్త్రదేవీప్రసూనకైః |
కాలిపుష్పైః పీఠతోయైర్యోనిక్షాలనతోయకైః || ౧౦||
కస్తూరీకుఙ్కుమైర్దేవీం నఖకాలాగరుక్రమాత్ |
అష్టగన్ధైర్ధూపదీపర్యవయావకసంయుతైః || ౧౧||
రక్తచన్దనసిన్దూరైర్మత్స్యమాంసాదిభూషణైః |
మధుభిః పాయసైః క్షీరైః శోధితైః శోణితైరపి || ౧౨||
మహోపచారై రక్తైశ్చ నైవేద్యైః సురసాన్వితైః |
పూజయిత్వా మహాకాలీం మహాకాలేన లాలితామ్ || ౧౩||
విద్యారాజ్ఞీం కుల్లుకాఞ్చ జప్త్వా స్తోత్రం జపేచ్ఛివే |
కాలీభక్తస్త్వేకచిత్తః సిన్దూరతిలకాన్వితః || ౧౪||
తామ్బూలపూరితముఖో ముక్తకేశో దిగమ్బరః |
శవయోనిస్థితో వీరః శ్మశానసురతాన్వితః || ౧౫||
శూన్యాలయే బిన్దుపీఠే పుష్పాకీర్ణే శివాననే |
శయనోత్థప్రభుఞ్జానః కాలీదర్శనమాప్నుయాత్ || ౧౬||
తత్ర యద్యత్కృతం కర్మ తదనన్తఫలం భవేత్ |
ఐశ్వర్యే కమలా సాక్షాత్ సిద్ధౌ శ్రీకాలికామ్బికా || ౧౭||
కవిత్వే తారిణీతుల్యః సౌన్దర్యే సున్దరీసమః |
సిన్ధోర్ద్ధారాసమః కార్యే శ్రుతౌ శ్రుతిధరస్తథా || ౧౮||
వజ్రాస్త్రమివ దుర్ద్ధర్షస్త్రైలోక్యవిజయాస్త్రభృత్ |
శత్రుహన్తా కావ్యకర్తా భవేచ్ఛివసమః కలౌ || ౧౯||
దిగ్విదిక్చన్ద్రకర్తా చ దివారాత్రివిపర్య్యయీ |
మహాదేవసమో యోగీ త్రైలోక్యస్తమ్భకః క్షణాత్ || ౨౦||
గానేన తుమ్బురుః సాక్షాద్దానే కర్ణసమో భవేత్ |
గజాఽశ్వరథపత్తీనామస్త్రాణామధిపః కృతీ || ౨౧||
ఆయుష్యేషు భుశుణ్డీ చ జరాపలితనాశకః |
వర్షషోడశవాన్ భూయాత్ సర్వకాలే మహేశ్వరీ || ౨౨||
బ్రహ్మాణ్డగోలే దేవేశి న తస్య దుర్లభం క్వచిత్ |
సర్వం హస్తగతం భూయాన్నాత్ర కార్య్యా విచారణా || ౨౩||
కులపుష్పయుతం దృష్ట్వా తత్ర కాలీం విచిన్త్య చ |
విద్యారాజ్ఞీం తు సమ్పూజ్య పఠేన్నామసహస్రకమ్ || ౨౪||
మనోరథమయీ సిద్ధిస్తస్య హస్తే సదా భవేత్ |
పరదారాన్ సమాలిఙ్గయ సమ్పూజ్య పరమేశ్వరీమ్ || ౨౫||
హస్తాహస్తికయా యోగం కృత్వా జప్త్వా స్తవం పఠేత్ |
యోనిం వీక్ష్య జపేత్ స్తోత్రం కుబేరాదధికో భవేత్ || ౨౬||
కుణ్డగోలోద్భవం గృహ్యవర్ణాక్తం హోమయేన్నిశి |
పితృభూమౌ మహేశాని విధిరేఖాం ప్రమార్జయేత్ || ౨౭||
తరుణీం సున్దరీం రమ్యాం చఞ్చలాం కామగర్వితామ్ |
సమానీయ ప్రయత్నేన సంశోధ్య న్యాసయోగతః || ౨౮||
ప్రసూనమఞ్చే సంస్థాప్య పృథివీం వశమానయేత్ |
మూలచక్రం తు సమ్భావ్య దేవ్యాశ్చరణసంయుతమ్ || ౨౯||
సమ్మూజ్య పరమేశానీం సఙ్కల్ప్య తు మహేశ్వరి |
జప్త్వా స్తుత్వా మహేశానీం ప్రణవం సంస్మరేచ్ఛివే || ౩౦||
అష్టోత్తరశతైర్యోనిం ప్రమన్త్ర్యాచుమ్బ్య యత్నతః |
సంయోగీభూయ జప్తవ్యం సర్వవిద్యాధిపో భవేత్ || ౩౧||
శూన్యాగారే శివారణ్యే శివదేవాలయే తథా |
శూన్యదేశే తడాగే చ గఙ్గాగర్భే చతుష్పథే || ౩౨||
శ్మశానే పర్వతప్రాన్తే ఏకలిఙ్గే శివాముఖే |
ముణ్డయోనౌ ఋతౌ స్నాత్వా గేహే వేశ్యాగృహే తథా || ౩౩||
కుట్టినీగృహమధ్యే చ కదలీమణ్డపే తథా |
పఠేత్సహస్రనామాఖ్యం స్తోత్రం సర్వార్థసిద్ధయే || ౩౪||
అరణ్యే శూన్యగర్తే చ రణే శత్రుసమాగమే |
ప్రజపేచ్చ తతో నామ కాల్యాశ్చైవ సహస్రకమ్ || ౩౫||
బాలానన్దపరో భూత్వా పఠిత్వా కాలికాస్తవమ్ |
కాలీం సఞ్చిన్త్య ప్రజపేత్ పఠేన్నామసహస్రకమ్ || ౩౬||
సర్వసిద్ధీశ్వరో భూయాద్వాఞ్ఛాసిద్ధీశ్వరో భవేత్ |
ముణ్డచూడకయోర్యోని త్వచి వా కోమలే శివే || ౩౭||
విష్టరే శవవస్త్రే వా పుష్పవస్త్రాసనేఽపి వా |
ముక్తకేశో దిశావాసో మైథునీ శయనే స్థితః || ౩౮||
జప్త్వాకాలీం పఠేత్ స్తోత్రం ఖేచరీసిద్ధిభాగ్ భవేత్ |
చికురం యోగమాసాద్య శుక్రోత్సారణమేవ చ || ౩౯||
జప్త్వా శ్రీదక్షిణాం కాలీం శక్తిపాతశతం భవేత్ |
లతాం స్పృశన్ జపిత్వా చ రమిత్వా త్వర్చయన్నపి || ౪౦||
ఆహ్లాదయన్దిగావాసః పరశక్తిం విశేషతః |
స్తుత్వా శ్రీదక్షిణాం కాలీం యోనిం స్వకరగాఞ్చరేత్ || ౪౧||
పఠేన్నామసహస్రం యః స శివాదధికో భవేత్ |
లతాన్తరేషు జప్తవ్యం స్తుత్వా కాలీం నిరాకులః || ౪౨||
దశావధానో భవతి మాసమాత్రేణ సాధకః |
కాలరాత్ర్యాం మహారాత్ర్యాం వీరరాత్ర్యామపి ప్రియే || ౪౩||
మహారాత్ర్యాం చతుర్దశ్యామష్టమ్యాం సంక్రమేఽపి వా |
కుహూపూర్ణేన్దుశుక్రేషు భౌమామాయాం నిశాముఖే || ౪౪||
నవమ్యాం మఙ్గలదినే తథా కులతిథౌ శివై |
కులక్షేత్రే ప్రయత్నేన పఠేన్నామసహస్రకమ్ || ౪౫||
సుదర్శనో భవేదాశు కిన్నరీసిద్ధిభాగ్భవేత్ |
పశ్మిమాభిముఖం లిఙ్గం వృషశూన్యం పురాతనమ్ || ౪౬||
తత్ర స్థిత్వా జపేత్ స్తోత్రం సర్వకామాప్తయే శివే |
భౌమవారే నిశీథే వా అమావస్యాదినే శుభే || ౪౭||
మాషభక్తబలిం ఛాగం కృసరాన్నం చ పాయసమ్ |
దగ్ధమీనం శోణితఞ్చ దధి దుగ్ధ గుడార్ద్రకమ్ || ౪౮||
బలిం దత్వా జపేత్ తత్ర త్వష్టోత్తరసహస్రకమ్ |
దేవగన్ధర్వసిద్ధౌధైః సేవితాం సురసున్దరీమ్ || ౪౯||
లభేద్దేవేశి మాసేన తస్య చాసన సంహతిః |
హస్తత్రయం భవేదూర్ధ్వం నాత్ర కార్యా విచారణా || ౫౦||
హేలయా లీలయా భక్త్యా కాలీం స్తౌతి నరస్తు యః |
బ్రహ్మాదీంస్సతమ్భయేద్దేవి మాహేశీం మోహయేత్క్షణాత్ || ౫౧||
ఆకర్షయేన్మహావిద్యాం దశపూర్వాన్ త్రియామతః |
కుర్వీత విష్ణునిర్మ్మాణం యమాదీనాం తు మారణమ్ || ౫౨||
ధ్రువముచ్చాటయేన్నూనం సృష్టినూతనతాం నరః |
మేషమాహిషమార్జారఖరచ్ఛాగనరాదికైః || ౫౩||
ఖఙ్గిశూకరకాపోతైష్టిట్టిభైః శశకైః పలైః |
శోణితైః సాస్థిమాంసైశ్చ కారణ్డైర్దుగ్ధపాయసైః || ౫౪||
కాదమ్బరీసిన్ధుమద్యైః సురారిష్టైశ్చ సాసవైః |
యోనిక్షాలితతోయైశ్చ యోనిలిఙ్గామృతైరపి || ౫౫||
స్వజాతకుసుమైః పూజ్యా జపాన్తే తర్పయేచ్ఛివామ్ |
సర్వసామ్రాజ్యనామ్నా తు స్తుత్వా నత్వా స్వశక్తితః || ౫౬||
శక్త్యా లభన్ పఠేత్ స్తోత్రం కాలీరూపో దినత్రయాత్ |
దక్షిణాకాలికా తస్య గేహే తిష్ఠతి నాన్యథా || ౫౭||
వేశ్యాలతాగృహే గత్వా తస్యాశ్చుమ్బనతత్పరః |
తస్యా యోనౌ ముఖం దత్వా తద్రసం విలిహఞ్జపేత్ || ౫౮||
తదన్తే నామ సాహస్రం పఠేద్భక్తిపరాయణః |
కాలికాదర్శనం తస్య భవేద్దేవి త్రియామతః || ౫౯||
నృత్యపాత్రగృహే గత్వా మకారపఞ్చకాన్వితః |
ప్రసూనమఞ్చే సంస్థాప్య శక్తిన్యాసపరాయణః || ౬౦||
పాత్రాణాం సాధనం కృత్వా దిగ్వస్త్రాం తాం సమాచరేత్ |
సమ్భావ్య చక్రం తన్మూలే తత్ర సావరణాం జపేత్ || ౬౧||
శతం భాలే శతం కేశే శతం సిన్దూరమణ్డలే |
శతత్రయం కుచద్వన్ద్వే శతం నాభౌ మహేశ్వరి || ౬౨||
శతం యోనౌ మహేశాని సంయోగే చ శతత్రయమ్ |
జపేత్తత్ర మహేశాని తదన్తే ప్రపఠేత్స్తవమ్ || ౬౩||
శతావధానో భవతి మాసమాత్రేణ సాధకః |
మాతఙ్గినీం సమానీయ కిం వా కాపాలినీం శివే || ౬౪||
దన్తమాలా జపే కార్యా గలే ధార్యా నృముణ్డజా |
నేత్రపద్మే యోనిచక్రం శక్తిచక్రం స్వవక్త్రకే || ౬౫||
కృత్వా జపేన్మహేశాని ముణ్డయన్త్రం ప్రపూజయేత్ |
ముణ్డాసనస్థితో వీరో మకారపఞ్చకాన్వితః || ౬౬||
అన్యామాలిఙ్గయ ప్రజపేదన్యాం సఞ్చుమ్బ్య వై పఠేత్ |
అన్యాం సమ్పూజయేత్తత్ర త్వన్యాం సమ్మర్ద్దయన్ జపేత్ || ౬౭||
అన్యయోనౌ శివం దత్వా పునః పూర్వవదాచరేత్ |
అవధానసహస్రేషు శక్తిపాతశతేషు చ || ౬౮||
రాజా భవతి దేవేశి మాసపఞ్చకయోగతః |
యవనీశక్తిమానీయ గానశక్తిపరాయణమ్ || ౬౯||
కులాచారమతేనైవ తస్యా యోనిం వికాసయేత్ |
తత్ర ప్రదాయ జిహ్వాం తు జపేన్నామసహస్రకమ్ || ౭౦||
నృకపాలే తత్ర దీపం జపేత్ప్రజ్వాల్య యత్నతః |
మహాకవివరో భూయాన్నాత్ర కార్యా విచారణా || ౭౧||
కామార్తాం శక్తిమానీయ యోనౌ తు మూలచక్రకమ్ |
విలిఖ్య పరమేశాని తత్ర మన్త్రం లిఖేచ్ఛివే || ౭౨||
తల్లిహన్ ప్రజపేద్దేవి సర్వశాస్త్రార్థతత్వవిత్ |
అశ్రుతాని చ శాస్త్రాణి వేదాదీన్ పాఠయేద్ ధ్రువమ్ || ౭౩||
వినా న్యాసైర్వినా పాఠైర్వినాధ్యానాదిభిః ప్రియే |
చతుర్వేదాధిపో భూత్వా త్రికాలజ్ఞస్త్రివర్షతః || ౭౪||
చతుర్విధం చ పాణ్డిత్యం తస్య హస్తగతం క్షణాత్ |
శివాబలిః ప్రదాతవ్యః సర్వదా శూన్యమణ్డలే || ౭౫||
కాలీధ్యానం మన్త్రర్చితా నీలసాధనమేవ చ |
సహస్రనామపాఠశ్చ కాలీనామప్రకీర్తనమ్ || ౭౬||
భక్తస్య కార్యమేతావదన్యదభ్యుదయం విదుః |
వీరసాధనకం కర్మ శివాపూజా బలిస్తథా || ౭౭||
సిన్దూరతిలకో దేవి వేశ్యాలాపో నిరన్తరమ్ |
వేశ్యాగృహే నిశాచారో రాత్రౌ పర్యటనం తథా || ౭౮||
శక్తిపూజా యోనిదృష్టిః ఖఙ్గహస్తో దిగమ్బరః |
ముక్తకేశో వీరవేషః కులమూర్తిధరో నరః || ౭౯||
కాలీభక్తో భవేద్దేవి నాన్యథా క్షేమమాప్నుయాత్ |
దుగ్ధాస్వాదీ యోనిలేహీ సంవిదాసవఘూర్ణితః || ౮౦||
వేశ్యాలతాసమాయోగాన్మాసాత్కల్పలతా స్వయమ్ |
వేశ్యాచక్రసమాయోగాత్కాలీచక్రసమః స్వయమ్ || ౮౧||
వేశ్యాదేహసమాయోగాత్ కాలీదేహసమః స్వయమ్ |
వేశ్యామధ్యగతం వీరం కదా పశ్యామి సాధకమ్ || ౮౨||
ఏవం వదతి సా కాలీ తస్మాద్వేశ్యా వరా మతా |
వేశ్యా కన్యా తథా పీఠజాతిభేదకులక్రమాత్ || ౮౩||
అకులక్రమభేదేన జ్ఞాత్వా చాపి కుమారికామ్ |
కుమారీం పూజయేద్భక్త్యా జపాన్తే భవనే ప్రియే || ౮౪||
పఠేన్నామసహస్రం యః కాలీదర్శనభాగ్ భవేత్ |
భక్త్యా కుమారీం సమ్పూజ్య వైశ్యాకుల సముద్భవామ్ || ౮౫||
వస్త్ర హేమాదిభిస్తోష్యా యత్నాత్స్తోత్రం పఠేచ్ఛివే |
త్రైలోక్య విజయీ భూయాద్దివా చన్ద్రప్రకాశకః || ౮౬||
యద్యద్దత్తం కుమార్యై తు తదనన్తఫలం భవేత్ |
కుమారీపూజనఫలం మయా వక్తుం న శక్యతే || ౮౭||
చాఞ్చల్యాద్దురితం కిఞ్చిత్క్షమ్యతామయమఞ్జలిః |
ఏకా చేత్పూజితా బాలా ద్వితీయా పూజితా భవేత్ || ౮౮||
కుమార్యః శక్తయశ్చైవ సర్వమేతచరాచరమ్ |
శక్తిమానీయ తద్గాత్రే న్యాసజాలం ప్రవిన్యసేత్ || ౮౯||
వామభాగే చ సంస్థాప్య జపేన్నామసహస్రకమ్ |
సర్వసిద్ధీశ్వరో భూయాన్నాత్ర కార్య్యా విచారణా || ౯౦||
శ్మశానస్థో భవేత్స్వస్థో గలితం చికురం చరేత్ |
దిగమ్బరః సహస్రం చ సూర్యపుష్పం సమానయేత్ || ౯౧||
స్వవీర్యేణ ప్లుతం కృత్వా ప్రత్యేకం ప్రజపన్ హునేత్ |
పూజ్య ధ్యాత్వా మహాభక్త్యా క్షమాపాలో నరః పఠేత్ || ౯౨||
నఖం కేశం స్వవీర్యం చ యద్యత్సమ్మార్జనీగతమ్ |
ముక్తకేశో దిశావాసో మూలమన్త్రపురఃసరః || ౯౩||
కుజవారే మధ్యరాత్రే హోమం కృత్వా శ్మశానకే |
పఠేన్నామసహస్రం యః పృథ్వీశాకర్షకో భవేత్ || ౯౪||
పుష్పయుక్తే భగే దేవి సంయోగానన్దతత్పరః |
పునశ్చికురమాసాద్య మూలమన్త్రం జపన్ శివే || ౯౫||
చితావహ్నౌ మధ్యరాత్రే వీర్యముత్సార్య యత్నతః |
కాలికాం పూజయేత్తత్ర పఠేన్నామ సహస్రకమ్ || ౯౬||
పృథ్వీశాకర్షణం కుర్యాన్నాత్ర కార్యా విచారణా |
కదలీ వనమాసాద్య లక్షమన్త్రం జపేన్నరః || ౯౭||
మధుమత్యా స్వయం దేవ్యా సేవ్యమానః స్మరోపమః |
శ్రీమధుమతీత్యుక్త్వా తథా స్థావరజఙ్గమాన్ || ౯౮||
ఆకర్షిణీం సముచ్చార్య ఠంఠం స్వాహా సముచ్చరేత్ |
త్రైలోక్యాకర్షిణీ విద్యా తస్య హస్తే సదా భవేత్ || ౯౯||
నదీం పురీం చ రత్నాని హేమస్త్రీశైలభూరుహాన్ |
ఆకర్షయత్యమ్బునిధిం సుమేరుం చ దిగన్తతః || ౧౦౦||
అలభ్యాని చ వస్తూని దూరాద్భూమితలాదపి |
వృత్తాన్తం చ సురస్థానాద్రహస్యే విదుషామపి || ౧౦౧||
రాజ్ఞాం చ కథయత్యేషా సత్యం సత్వరమాదిశేత్ |
ద్వితీయవర్షపాఠేన భవేత్పద్మావతీ శుభా || ౧౦౨||
ఓం హ్రీంపద్మావతి పదం తతస్త్రైలోక్యనామ చ |
వార్తాం చ కథయ ద్వన్ద్వం స్వాహాన్తో మన్త్ర ఈరితః || ౧౦౩||
బ్రహ్మవిష్ణ్వాదికానాం చ త్రైలోక్యే యాదృశీ భవేత్ |
సర్వ వదతి దేవేశీ త్రికాలజ్ఞః కవిశ్శుభః || ౧౦౪||
త్రివర్షం సమ్పఠన్దేవి లభేద్భోగవతీం కలామ్ |
మహాకాలేన దృష్టోఽపి చితామధ్యగతోఽపి వా || ౧౦౫||
తస్యా దర్శనమాత్రేణ చిరఞ్జీవీ నరో భవేత్ |
మృతసఞ్జీవినీత్యుక్త్వా మృతముత్థాపయ ద్వయమ్ || ౧౦౬||
స్వాహాన్తో మనురాఖ్యాతో మృతసఞ్జీవనాత్మకః |
చతుర్వర్షం పఠేద్యస్తు స్వప్నసిద్ధిస్తతో భవేత్ || ౧౦౭||
ఓం హ్రీం స్వప్నవారాహి కాలిస్వప్నే కథయోచ్చరేత్ |
అముకస్యాఽముకం దేహి క్లీం స్వాహాన్తో మనుర్మతః || ౧౦౮||
స్వప్నసిద్ధా చతుర్వర్షాత్తస్య స్వప్నే సదా స్థితా |
చతుర్వర్షస్య పాఠేన చతుర్వేదాధిపో భవేత్ || ౧౦౯||
తద్ధస్తజలసంయోగాన్మూర్ఖః కావ్యం కరోతి చ |
తస్య వాక్యపరిచయాన్మూర్తిర్విన్దతి కావ్యతామ్ || ౧౧౦||
మస్తకే తు కరం కృత్వా వద వాణీమితి బ్రువన్ |
సాధకో వాఞ్ఛయా కుర్యాత్తత్తథైవ భవిష్యతి || ౧౧౧||
బ్రహ్మాణ్డగోలకే యాశ్చ యాః కాశ్చిజ్జగతీతలే |
సమస్తాః సిద్ధయో దేవి కరామలకవత్సదా || ౧౧౨||
సాధకస్మృతిమాత్రేణ యావన్త్యః సన్తి సిద్ధయః |
స్వయమాయాన్తి పురతో జపాదీనాం తు కా కథా || ౧౧౩||
విదేశవర్తినో భూత్వా వర్తన్తే చేటకా ఇవ |
అమాయాం చన్ద్రసన్దర్శశ్చన్ద్రగ్రహణమేవ చ || ౧౧౪||
అష్టమ్యాం పూర్ణచన్ద్రత్వం చన్ద్రసూర్యాష్టకం తథా |
అష్టదిక్షు తథాష్టౌ చ కరోత్యేవ మహేశ్వరి || ౧౧౫||
అణిమా ఖేచరత్వం చ చరాచరపురీగతమ్ |
పాదుకాఖఙ్గవేతాలయక్షిణీగుహ్యకాదయః || ౧౧౬||
తిలకోగుప్తతాదృశ్యం చరాచరకథానకమ్ |
మృతసఞ్జీవినీసిద్ధిర్గుటికా చ రసాయనమ్ || ౧౧౭||
ఉడ్డీనసిద్ధిర్దేవేశి షష్టిసిద్ధీశ్వరత్వకమ్ |
తస్య హస్తే వసేద్దేవి నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౧౮||
కేతౌ వా దున్దుభౌ వస్త్రే వితానే వేష్టనేగృహే |
భిత్తౌ చ ఫలకే దేవి లేఖ్యం పూజ్యం చ యత్నతః || ౧౧౯||
మధ్యే చక్రం దశాఙ్గోక్తం పరితో నామలేఖనమ్ |
తద్ధారణాన్మహేశాని త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ || ౧౨౦||
ఏకో హి శతసాహస్రం నిర్జిత్య చ రణాఙ్గణే |
పునరాయాతి చ సుఖం స్వగృహం ప్రతి పార్వతీ || ౧౨౧||
ఏకో హి శతసన్దర్శీ లోకానాం భవతి ధ్రువమ్ |
కలశం స్థాప్య యత్నేన నామసాహస్రకం పఠేత్ || ౧౨౨||
సేకః కార్యో మహేశాని సర్వాపత్తినివారణే |
భూతప్రేతగ్రహాదీనాం రాక్షసాం బ్రహ్మరాక్షసామ్ || ౧౨౩||
వేతాలానాం భైరవాణాం స్కన్దవైనాయకాదికాన్ |
నాశయేత్ క్షణమాత్రేణ నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౨౪||
భస్మభిర్మన్త్రితం కృత్వా గ్రహగ్రస్తం విలేపయేత్ |
భస్మసంక్షేపణాదేవ సర్వగ్రహవినాశనమ్ || ౧౨౫||
నవనీతం చాభిమన్త్ర్య స్త్రీభ్యో దద్యాన్మహేశ్వరి |
వన్ధ్యా పుత్రప్రదాం దేవి నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౨౬||
కణ్ఠే వా వామబాహౌ వా యోనౌ వా ధారణాచ్ఛివే |
బహుపుత్రవతీ నారీ సుభగా జాయతే ధ్రువమ్ || ౧౨౭||
పురుషో దక్షిణాఙ్గే తు ధారయేత్సర్వసిద్ధయే |
బలవాన్కీర్తిమాన ధన్యోధార్మికః సాధకః కృతీ || ౧౨౮||
బహుపుత్రీ రథానాం చ గజానామధిపః సుధీః |
కామినీకర్షణోద్యుక్తః క్రీం చ దక్షిణకాలికే || ౧౨౯||
క్రీం స్వాహా ప్రజపేన్మన్త్రమయుతం నామపాఠకః |
ఆకర్షణం చరేద్దేవి జలఖేచరభూగతాన్ || ౧౩౦||
వశీకరణకామో హి హూం హూం హ్రీం హ్రీం చ దక్షిణే |
కాలికే పూర్వబీజాని పూర్వవత్ప్రజపన్ పఠేత్ || ౧౩౧||
ఉర్వశీమపి వసయేన్నాత్ర కార్యా విచారణా |
క్రీం చ దక్షిణకాలికే స్వాహా యుక్తం జపేన్నరః || ౧౩౨||
పఠేన్నామసహస్రం తు త్రైలోక్యం మారయేద్ధ్రువమ్ |
సద్భక్తాయ ప్రదాతవ్యా విద్యా రాజ్ఞి శుభే దినే || ౧౩౩||
సద్వినీతాయ శాన్తాయ దాన్తాయాతిగుణాయ చ |
భక్తాయ జ్యేష్ఠపుత్రాయ గురుభక్తిపరాయ చ || ౧౩౪||
వైష్ణవాయ ప్రశుద్ధాయ శివాబలిరతాయ చ |
వేశ్యాపూజనయుక్తాయ కుమారీపూజకాయ చ || ౧౩౫||
దుర్గాభక్తాయ రౌద్రాయ మహాకాలప్రజాపినే |
అద్వైతభావయుక్తాయ కాలీభక్తిపరాయ చ || ౧౩౬||
దేయం సహస్రనామాఖ్యం స్వయం కాల్యా ప్రకాశితమ్ |
గురుదైవతమన్త్రాణాం మహేశస్యాపి పార్వతి || ౧౩౭||
అభేదేన స్మరేన్మన్త్రం స శివః స గణాధిపః |
యో మన్త్రం భావయేన్మన్త్రీ స శివో నాత్ర సంశయః || ౧౩౮||
స శాక్తో వైష్ణవస్సౌరః స ఏవం పూర్ణదీక్షితః |
అయోగ్యాయ న దాతవ్యం సిద్ధిరోధః ప్రజాయతే || ౧౩౯||
వేశ్యాస్త్రీనిన్దకాయాథ సురాసంవిత్ప్రనిన్దకే |
సురాముఖో మనుం స్మృత్వా సురాచార్యో భవిష్యతి || ౧౪౦||
వాగ్దేవతా ఘోరే ఆసాపరఘారే చ హూం వదేత్ |
ఘోరరూపే మహాఘోరే ముఖీభీమపదం వదేత్ || ౧౪౧||
భీషణ్యముష్యషష్ఠ్యన్తం హేతుర్వామయుగే శివే |
శివవహ్నియుగాస్త్రం హూం హూం కవచమనుర్భవేత్ || ౧౪౨||
ఏతస్య స్మరణాదేవ దుష్టానాం చ ముఖే సురా |
అవతీర్ణా భవద్దేవి దుష్టానాం భద్రనాశినీ || ౧౪౩||
ఖలాయ పరతన్త్రాయ పరనిన్దాపరాయ చ |
భ్రష్టాయ దుష్టసత్వాయ పరవాదరతాయ చ || ౧౪౪||
శివాభక్తాయ దుష్టాయ పరదారరతాయ చ |
న స్తోత్రం దర్శయేద్దేవి శివహత్యాకరో భవేత్ || ౧౪౫||
కాలికానన్దహృదయః కాలికాభక్తిమానసః |
కాలీభక్తో భవేత్సోఽయం ధన్యరూపః స ఏవ తు || ౧౪౬||
కలౌ కాలీ కలౌ కాలీ కలౌ కాలీ వరప్రదా |
కలౌ కాలీ కలౌ కాలీ కలౌ కాలీ తు కేవలా || ౧౪౭||
బిల్వపత్రసహస్రాణి కరవీరాణి వై తథా |
ప్రతినామ్నా పూజయేద్ధి తేన కాలీ వరప్రదా || ౧౪౮||
కమలానాం సహస్రం తు ప్రతినామ్నా సమర్పయేత్ |
చక్రం సమ్పూజ్య దేవేశి కాలికావరమాప్నుయాత్ || ౧౪౯||
మన్త్రక్షోభయుతో నైవ కలశస్థజలేన చ |
నామ్నా ప్రసేచయేద్దేవి సర్వక్షోభవినాశకృత్ || ౧౫౦||
తథా దమనకం దేవి సహస్రమాహరేద్వ్రతీ |
సహస్రనామ్నా సమ్పూజ్య కాలీవరమవాప్నుయాత్ || ౧౫౧||
చక్రం విలిఖ్య దేహస్థం ధారయేత్కాలికాతనుః |
కాల్యై నివేదితం యద్యత్తదంశం భక్షయేచ్ఛివే || ౧౫౨||
దివ్యదేహధరో భూత్వా కాలీదేహే స్థితో భవేత్ |
నైవేద్యనిన్దకాన్ దుష్టాన్ దృష్ట్వా నృత్యన్తి భైరవా || ౧౫౩||
యోగిన్యశ్చ మహావీరా రక్తపానోద్యతాః ప్రియే |
మాంసాస్థిచర్మణోద్యుక్తా భక్షయన్తి న సంశయః || ౧౫౪||
తస్మాన్న నిన్దయేద్దేవి మనసా కర్మణా గిరా |
అన్యథా కురుతే యస్తు తస్య నాశో భవిష్యతి || ౧౫౫||
క్రమదీక్షాయుతానాం చ సిద్ధిర్భవతి నాన్యథా |
మన్త్రక్షోభశ్చ వా భూయాత్ క్షీణాయుర్వా భవేద్ధ్రువమ్ || ౧౫౬||
పుత్రహారీ స్త్రియోహారీ రాజ్యహారీ భవేద్ధ్రువమ్ |
క్రమదీక్షాయుతో దేవి క్రమాద్రాజ్యమవాప్నుయాత్ || ౧౫౭||
ఏకవారం పఠేద్దేవి సర్వపాపవినాశనమ్ |
ద్వివారం చ పఠేద్యో హి వాఞ్ఛాం విన్దతి నిత్యశః || ౧౫౮||
త్రివారం చ పఠేద్యస్తు వాగీశసమతాం వ్రజేత్ |
చతుర్వారం పఠేద్దేవి చతుర్వర్ణాధిపో భవేత్ || ౧౫౯||
పఞ్చవారం పఠేద్దేవి పఞ్చకామాధిపో భవేత్ |
షడ్వారం చ పఠేద్దేవి షడైశ్వర్యాధిపో భవేత్ || ౧౬౦||
సప్తవారం పఠేత్సప్తకామనాం చిన్తితం లభేత్ |
వసువారం పఠేద్దేవి దిగీశో భవతి ధ్రువమ్ || ౧౬౧||
నవవారం పఠేద్దేవి నవనాథసమో భవేత్ |
దశవారం కీర్త్తయేద్యో దశార్హః ఖేచరేశ్వరః || ౧౬౨||
వింశతివారం కీర్తయేద్యః సర్వైశ్వర్యమయో భవేత్ |
పఞ్చవింశతివారైస్తు సర్వచిన్తావినాశకః || ౧౬౩||
పఞ్చాశద్వారమావర్త్య పఞ్చభూతేశ్వరో భవేత్ |
శతవారం కీర్త్తయేద్యః శతాననసమానధీః || ౧౬౪||
శతపఞ్చకమావర్త్య రాజరాజేశ్వరో భవేత్ |
సహస్రావర్తనాద్దేవి లక్ష్మీరావృణుతే స్వయమ్ || ౧౬౫||
త్రిసహస్రం సమావర్త్య త్రినేత్రసదృశో భవేత్ |
పఞ్చ సాహస్రమావర్త్య కామకోటి విమోహనః || ౧౬౬||
దశసాహస్రమావర్త్య భవేద్దశముఖేశ్వరః |
పఞ్చవింశతిసాహస్రై చ చతుర్వింశతిసిద్ధిధృక్ || ౧౬౭||
లక్షావర్తనమాత్రేణ లక్ష్మీపతిసమో భవేత్ |
లక్షత్రయావర్త్తనాత్తు మహాదేవం విజేష్యతి || ౧౬౮||
లక్షపఞ్చకమావర్త్య కలాపఞ్చకసంయుతః |
దశలక్షావర్త్తనాత్తు దశవిద్యాప్తిరుత్తమా || ౧౬౯||
పఞ్చవింశతిలక్షైస్తు దశవిద్యేశ్వరో భవేత్ |
పఞ్చాశల్లక్షమావృత్య మహాకాలసమో భవేత్ || ౧౭౦||
కోటిమావర్త్తయేద్యస్తు కాలీం పశ్యతి చక్షుషా |
వరదానోద్యుక్తకరాం మహాకాలసమన్వితామ్ || ౧౭౧||
ప్రత్యక్షం పశ్యతి శివే తస్యా దేహో భవేద్ధ్రువమ్ |
శ్రీవిద్యాకాలికాతారాత్రిశక్తివిజయీ భవేత్ || ౧౭౨||
విధేర్లిపిం చ సమ్మార్జ్య కిఙ్కరత్వం విసృజ్య చ |
మహారాజ్యమవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౭౩||
త్రిశక్తివిషయే దేవిక్రమదీక్షా ప్రకీర్తితా |
క్రమదీక్షాయుతో దేవి రాజా భవతి నిశ్చితమ్ || ౧౭౪||
క్రమదీక్షావిహీనస్య ఫలం పూర్వమిహేరితమ్ |
క్రమదీక్షాయుతో దేవి శివ ఏవ న చాపరః || ౧౭౫||
క్రమదీక్షాసమాయుక్తః కాల్యుక్తసిద్ధిభాగ్భవేత్ |
క్రమదీక్షావిహీనస్య సిద్ధిహానిః పదే పదే || ౧౭౬||
అహో జన్మవతాం మధ్యే ధన్యః క్రమయుతః కలౌ |
తత్రాపి ధన్యో దేవేశి నామసాహస్రపాఠకః || ౧౭౭||
దశకాలీవిద్యౌ దేవి స్తోత్రమేతత్సదా పఠేత్ |
సిద్ధిం విన్దతి దేవేశి నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౭౮||
కాకీ కాలీ మహావిద్యా కలౌ కాలీ చ సిద్ధిదా |
కలౌ కాలీ చ సిద్ధా చ కలౌ కాలీ వరప్రదా || ౧౭౯||
కలౌ కాలీ సాధకస్య దర్శనార్థం సముద్యతా |
కలౌ కాలీ కేవలా స్యాన్నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౮౦||
నాన్యవిద్యా నాన్యవిద్యా నాన్యవిద్యా కలౌ భవేత్ |
కలౌ కాలీం విహాయాథ యః కశ్చిత్సిద్ధికాముకః || ౧౮౧||
స తు శక్తిం వినా దేవి రతిసమ్భోగమిచ్ఛతి |
కలౌ కాలీం వినా దేవి యః కశ్చిత్సిద్ధిమిచ్ఛతి || ౧౮౨||
స నీలసాధనం త్యక్త్వా పరిభ్రమతి సర్వతః |
కలౌ కాలీ విహాయాథ యః కశ్చిన్మోక్షమిచ్ఛతి || ౧౮౩||
గురుధ్యానం పరిత్యజ్య సిద్ధిమిచ్ఛతి సాధకః |
కలౌ కాలీ విహాయాథ యః కశ్చిద్రాజ్యమిచ్ఛతి || ౧౮౪||
స భోజన పరిత్యజ్య భిక్షువృత్తిమభీప్సతి |
స ధన్యః స చ విజ్ఞానీ స ఏవ సురపూజితః || ౧౮౫||
స దీక్షితః సుఖీ సాధుః సత్యవాదీ జితేన్ద్రియః |
స వేదవక్తా స్వాధ్యాయీ నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౮౬||
శివరూపం గురుం ధ్యాత్వా శివరూపం గురుం స్మరేత్ |
సదాశివః స ఏవ స్యానాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౮౭||
స్వస్మిన్ కాలీం తు సమ్భావ్య పూజయేజ్జగదమ్బికామ్ |
త్రైలోక్యవిజయీ భూయాన్నాత్ర కార్య్యా విచారణా || ౧౮౮||
గోపనీయం గోపనీయం గోపనీయం ప్రయత్నతః |
రహస్యాతిరహస్యం చ రహస్యాతిరహస్యకమ్ || ౧౮౯||
శ్లోకార్ద్ధం పాదమాత్రం వా పాదాదర్ధం చ తదర్ధకమ్ |
నామార్ధం యః పఠేద్దేవి న వన్ధ్యదివసం న్యసేత్ || ౧౯౦||
పుస్తకం పూజయేద్భక్త్యా త్వరితం ఫలసిద్ధయే |
న చ మారీభయం తత్ర న చాగ్నిర్వాయుసమ్భవమ్ || ౧౯౧||
న భూతాదిభయం తత్ర సర్వత్ర సుఖమేధతే |
కుఙ్కుమాఽలక్తకేనైవ రోచనాఽగరుయోగతః || ౧౯౨||
భూర్జపత్రే లిఖేత్ పుస్తం సర్వకామార్థసిద్ధయే |
ఇతి సంక్షేపతః ప్రోక్తం కిమన్యచ్ఛ్రోతుమిచ్ఛసి || ౧౯౩||
ఇతి గదితమశేషం కాలికావర్ణరూపం |
ప్రపఠతి యది భక్త్యా సర్వసిద్ధీశ్వరః స్యాత్ || ౧౯౪||
అభినవసుఖకామః సర్వవిద్యాభిరామో
భవతి సకలసిద్ధిధః సర్వవీరాసమృద్ధిః || ౧౯౫||
|| ఇతి శ్రీమదాదినాథమహాకాలవిరచితాయాం మహాకాలసంహితాయాం
కాలకాలీసంవాదే సున్దరీశక్తిదానాఖ్యం కాలీస్వరూప
మేధాసామ్రాజ్యప్రదం సహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||
Categories: Stotra - Pooja

Pages

Subscribe to Sanskrit Central aggregator - Stotra - Pooja