Stotra - Pooja

ಶ್ರೀತುಲಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್

Stotra sangraha - Mon, 07/08/2013 - 17:26

 

ಶ್ರೀತುಲಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್  

ಪಾಪಾನಿ ಯಾನಿ ರವಿಸೂನುಪಟಸ್ಥಿತಾನಿ
ಗೋಬ್ರಹ್ಮಬಾಲಪಿತೃಮಾತೃವಧಾದಿಕಾನಿ |
ನಶ್ಯಂತಿ ತಾನಿ ತುಲಸೀವನದರ್ಶನೇನ
ಗೋಕೋಟಿದಾನಸದೃಶಂ ಫಲಮಾಪ್ನುವಂತಿ || ೧ ||

ಪುಷ್ಕರಾದ್ಯಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಗಂಗಾದ್ಯಾಃ ಸರಿತಸ್ಥತಾ |
ವಾಸುದೇವಾದಯೋ ದೇವಾ ವಸಂತಿ ತುಲಸೀವನೇ || ೨ ||

ತುಲಸೀಕಾನನಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪದ್ಮವನಾನಿ ಚ |
ವಸಂತಿ ವೈಷ್ಣವಾ ಯತ್ರ ತತ್ರ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಹರಿಃ || ೩ ||

ಯನ್ಮೂಲೇ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಿ ಯನ್ಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವದೇವತಾಃ |
ಯದಗ್ರೇ ಸರ್ವವೇದಾಶ್ಚ ತುಲಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||
ತುಲಸಿ ಶ್ರೀಸಖಿ ಶುಭೇ ಪಾಪಹಾರಿಣಿ ಪುಣ್ಯದೇ |
ನಮಸ್ತೇ ನಾರದನುತೇ ನಾರಾಯಣಮನಃಪ್ರಿಯೇ || ೫ ||

ರಾಜದ್ವಾರೇ ಸಭಾಮಧ್ಯೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಶತ್ರುಪೀಡನೇ |
ತುಲಸೀಸ್ಮರಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೬ ||

ತುಲಸ್ಯಮೃತಜನ್ಮಾಽಸಿ ಸದಾ ತ್ವಂ ಕೇಶವಪ್ರಿಯೇ |
ಕೇಶವಾರ್ಥೇ ಚಿನೋಮಿ ತ್ವಾಂ ವರದಾ ಭವ ಶೋಭನೇ || ೭ ||

ಮೋಕ್ಷೈಕಹೇತೋರ್-ಧರಣೀ-ಧರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ  
ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಗುರೋಃ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ |  
ಆರಾಧನಾರ್ಥಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ  
ಛಿಂದೇ ದಲಂ ತೇ ತುಲಸಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ || ೮ ||

ಕೃಷ್ಯಾರಂಭೇ ತಥಾ ಪುಣ್ಯೇ ವಿವಾಹೇ ಚಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹೇ |
ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಸ್ಥಾನೇ ತುಲಸೀಂ ಸ್ಮರೇತ್ || ೯ ||

ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ತುಲಸೀಂ ಸೀತಾಂ ರಾಮಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಸಹ |
ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯ ರಿಪೂನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪುನರಾಯಾತಿ ಕಾರ್ಯಕೃತ್ || ೧೦ ||

ಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ನಿಖಿಲಾಘಸಂಘಶಮನೀ ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ವಪುಃಪಾವನೀ  
ರೋಗಾಣಾಮಭಿವಂದಿತಾ ನಿರಸನೀ ಸಿಕ್ತಾಽಂತಕತ್ರಾಸಿನೀ |  
ಪ್ರತ್ಯಾಸತ್ತಿವಿಧಾಯಿನೀ ಭಗವತಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಂರೋಪಿತಾ  
ನ್ಯಸ್ತಾ ತಚ್ಚರಣೇ ವಿಮುಕ್ತಿಫಲದಾ ತಸ್ಯೈ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ || ೧೧ ||  

ಖಾದನ್ ಮಾಂಸಂ ಪಿಬನ್ ಮದ್ಯಂ ಸಂಗಚ್ಛನ್ನಂತ್ಯಜಾದಿಭಿಃ |
ಸದ್ಯೋ ಭವತಿ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಕರ್ಣಯೋಸ್ತುಲಸೀಂ ಧರನ್ || ೧೨ ||

ಚತುಃ ಕರ್ಣೇ ಮುಖೇ ಚೈಕಂ ನಾಭಾವೇಕಂ ತಥೈವ ಚ |  
ಶಿರಸ್ಯೇಕಂ ತಥಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ತೀರ್ಥೇ ತ್ರಯಮುದಾಹೃತಮ್ || ೧೩ ||  
 
ಅನ್ನೋಪರಿ ತಥಾ ಪಂಚ ಭೋಜನಾಂತೇ ದಲತ್ರಯಮ್ |  
ಏವಂ ಶ್ರೀತುಲಸೀಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಅಷ್ಟಾದಶದಲಾ ಸದಾ || ೧೪ ||  

|| ಇತಿ ಶ್ರೀತುಲಸೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ ||


Categories: Stotra - Pooja

छान्दोग्योपनिषद

ब्राह्मण उवाच - Sat, 07/06/2013 - 09:22
छान्दोग्योपनिषद
छान्दोग्योपनिषद सामवेदीय उपनिषद के ताण्डय महाब्राह्मण का ही एक अंश है जिसमें ४० प्रपाठक हैं। प्रथम २५ प्रपाठक या अध्याय को पंचविश और अगले पांच को षड्विश ब्राह्मण कहते हैं । इसके साथ ८ प्रपाठक छान्दोग्योपनिषद और २ प्रपाठक मन्त्रब्राह्मण मिलाकर ४० अध्याय ही तांड य महाब्राह्मण कहा जाता है वेद के यही मन्त्र ‘छन्दस्’ कहे जाते हैं और पढने और गान करने वाले ब्राह्मण ‘छान्दोग’। इनमें सात प्रमुख छंद होते हैं-गायत्री, उणिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप् और जगती । इनके भी ८ प्रकार हैं -  आर्षी, दैवी, आसुरी, प्राजपत्या, याजुषी, साम्नी, आर्ची और ब्राह्मी । इस प्रकार कुल ५६ भेद कहे जाते हैं । इसके पश्चात भी ७ अतिछंद, ७ विछंद आदि के साथ अनेक भेद हो जाते हैं । इन्ही की संहिता ग्रन्थ को छान्दोग्य कहा गया। ज्ञान के यही रहस्य जो गुरु के समीप रहकर प्राप्त किये गए हैं, उपनिषद कहलाये। इनमें वेदों का तत्व-सिद्धांत और सार है, यही वेदांत हैं ।   छान्दोग्योपनिषद जिसका मंगला चरण है-ॐ आप्यावान्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु: श्रोत्रमथो बल मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व ब्रह्मौपनिषदम्। माहंब्रह्म निराकुर्याम्। मामा ब्रह्मनिराकरोद्। अनिराकरणं में अस्तु। अनिरा करणं में अस्तु।  तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शांति: ! शांति: ! शांति: ! हे परब्रह्म परमेश्वर! मेरे सर्वांग, वाणी, चक्षु, कर्ण, बल और सभी इन्द्रियाँ पुष्टता प्राप्त करें । समस्त प्रकार का ब्रह्म ज्ञान इन उपनिषदों में ही है । मैं उस ब्रह्म की, ब्रह्मज्ञान की उपेक्षा कदापि न करूँ। जिससे मेरी उपेक्षा न हो । हे ब्रह्म! मेरी उपेक्षा न हो । जब मेरी आत्मा शांत हो जावे तो वे सभी धर्म मुझमें आ जावें जो सब उपनिषदों में वर्णित हैं। वे सभी धर्म मुझमें ही निवास करें। मेरे सभी शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक दुःख दूर हो जावें और मुझे त्रिविध शांति प्राप्त हो जावे।    

 क्रमशः ........Categories: Stotra - Pooja

उपनिषद्

ब्राह्मण उवाच - Fri, 07/05/2013 - 07:31
पुरातन काल से ही भारतवर्ष पूरे विष का अध्यात्मिक और धार्मिक गुरु रहा है । अनेक देशों से लोग आते और यहाँ के मुनियों-महात्माओं से समस्त प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर अपने देशों में जाते और वहाँ इस ज्ञान का प्रचार करते थे। शिक्षा का माध्यम गुरुकुल हुआ करते थे। गांव-घर में हो या ज्ञानियों का जमावड़ा, चौपालें हों या राज दरबार, वन-उपवन, आश्रम, धर्मशालाएँ सभी जगहों पर वेदों की चर्चाएँ, उपनिषदों की कथाएँ, पुरानों की चर्चा और धर्म सम्बन्धी श्लोकों-स्तोत्रों का गायन होता था। यहाँ तक की वाद-विवाद तथा प्रतियोगिताओं का विषय भी वेद और धर्म ग्रन्थ ही हुआ करते थे। लोगों की आम बोल चल की भाषा भी संस्कृत ही थी अतः स्मृतियों-श्रुतियों पर आधारित पुस्तकें भी संस्कृत में ही लिखी व पढ़ी जाती थी। इससे लोगों को आत्मिक शान्ति तथा संतुष्टि का अनुभव होता था। संभवतया यही तो सतयुग था। भारत के यही धर्म ग्रन्थ असल मायने में बड़े ही गूढ़ और गंभीर विषयों का कोष हैं। पाश्चात्य सभ्यता के आगमन के साथ-साथ ही संस्कृत का प्रचलन कम होता चला गया और इन विषयों को अध्ययन की इच्छा रखने वालों के लिए भी संस्कृत को न समझने के कारण स्वाध्याय कठिन अवश्य हो गया है पर असंभव नहीं है। रूस, जर्मनी तथा ब्रिटेन के विद्वानों ने इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा को अपनाया। इन्टरनेट के इस युग में सभी पुस्तकें लगभग प्रत्येक भाषा और रूपों में ढूँढने पर प्राप्त हो ही जाती हैं। वेदों के उपदेश एक ओर तो यज्ञ कर्मों के द्वारा समझे जाते हैं वहीँ दूसरी तरफ ब्रह्म ज्ञान के लिए

 वेदों का प्रतिष्ठा भाग और ज्ञानमय सिद्धांत भी इसका सार है । यही ‘वेदांत’ है और यही वेदों का

 गूढ़ तत्व तथा रहस्य भी । यही उपनिषद हैं। इन्ही उपनिषदों पर चर्चा करें।
Categories: Stotra - Pooja

ರಾಯಬಾರೊ ತಂದೆತಾಯಿ ಬಾರೊ (ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು)

Stotra sangraha - Thu, 07/04/2013 - 20:46

ರಾಗ – ಆನಂದಭೈರವಿ        ತಾಳ – ಏಕತಾಳ

ರಾಯಬಾರೊ ತಂದೆತಾಯಿ ಬಾರೊ
ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಬಾರೊ
ಮಾಯಿಗಳ ಮರ್ದಿಸಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ಪ ||

ವಂದಿಪ ಜನರಿಗೆ ಮಂದಾರ ತರುವಂತೆ
ಕುಂದದಭೀಷ್ಟೆಯ ಸಲಿಸುತಿಪ್ಪ ಸುರಮುನಿ
ಮಂದನ ಮತಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ೧ ||

ಭಾಸುರಚರಿತನೆ ಭೂಸುರವಂದ್ಯನೆ
ಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರಾರ್ಯರ ವರಪುತ್ರನೆನಿಸಿದ
ದೇಶಿಕರೊಡೆಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ೨ ||

ರಾಮಪದಸರಸೀರುಹಭೃಂಗ ಕೃಪಾಂಗ
ಭ್ರಾಮಕಜನರ ಮತಭಂಗ ಮಾಡಿದ
ಧೀಮಂತರೊಡೆಯನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ೩ ||

ಆರು ಮೂರೇಳು ನಾಲ್ಕೆಂಟು ಗ್ರಂಥಸಾರಾರ್ಥ
ತೋರಿಸಿದೆ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸೂರಿಗಳರಸನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ೪ ||

ಭೂತಳನಾಥನ ಭೀತಿಯ ಬಿಡಿಸಿದೆ
ಪ್ರೇತತ್ವ ಕಳೆದೆ ಮಹಿಷಿಯ ಶ್ರೀಜಗ-
ನ್ನಾಥವಿಠಲನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ || ೫ ||


Categories: Stotra - Pooja

ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹರಿಸೋ ಅನಿಲದೇವ (ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು)

Stotra sangraha - Wed, 07/03/2013 - 21:12

ರಾಗ – ಕಾಂಬೋದಿ              ತಾಳ – ಝಂಪೆ

ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹರಿಸೋ ಅನಿಲದೇವ
ಕೃಪಣವತ್ಸಲನೆ ಕಾವರ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನುಳಿದು || ಪ ||

ನಿನಗಿನ್ನು ಸಮರಾದ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧುಗಳು
ಎನಗಿಲ್ಲ ಆವಾವ ಜನುಮದಲ್ಲಿ
ಅನುದಿನದಲೆನ್ನುದಾಸೀನ ಮಾಡುವುದು
ನಿನಗೆ ಅನುಚಿತೋಚಿತವೆ ಸಜ್ಜನಶಿಖಾಮಣಿಯೆ || ೧ ||

ಕರಣಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿಂಕರರು ಮೂರ್ಲೋಕದರಸು
ಹರಿಯು ನಿನ್ನೊಳಗಿಪ್ಪ ಸರ್ವಕಾಲ
ಪರಿಸರನೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತನಕೆ ಸರಿಯುಂಟೆ
ಗುರುವರ್ಯ ನೀ ದಯಾಕರನೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ || ೨ ||

ಭವರೋಗ ಮೋಚಕನೆ ಪವಮಾನರಾಯ ನಿ
ನ್ನವರವನು ನಾನು ಮಾಧವಪ್ರಿಯನೆ
ಜವನ ಬಾಧೆಯ ಬಿಡಿಸೋ ಅವನಿಯೊಳು ಸುಜನರಿಗೆ
ದಿವಿಜಗಣ ಮಧ್ಯದಲಿ ಪ್ರವರ ನೀನಹುದೊ || ೩ ||

ಜ್ಞಾನವಾಯುರೂಪಕನೆ ನೀನಹುದೊ ವಾಣಿ ಪಂಚಾ
ನನಾದ್ಯಮರರಿಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವ
ದೀನವತ್ಸಲನೆಂದು ನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆಹೊಕ್ಕೆ
ದಾನವಾರಣ್ಯಕೃಶಾನು ಸರ್ವದಾ ಎನ್ನ || ೪ ||

ಸಧನ ಶರೀರವಿದು ನೀ ದಯದಿಕೊಟ್ಟದ್ದು
ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ ಸಾಧುಪ್ರಿಯ
ವೇದವಾದೋದಿತ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ
ಪಾದಭಕುತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಮೋದವನು ಕೊಡು ಸತತ || ೫ ||


Categories: Stotra - Pooja

श्रीराम षट्पदी स्तुति

ब्राह्मण उवाच - Tue, 06/11/2013 - 10:31
श्रीराम षट्पदी स्तुति
तरणिकुलजलतरणे तरुणतरणितेजसा विभातरणे ।
कृतविदशदशमुखमुखतिमिरगणेऽन्तस्तमो नुद मे ॥ १॥

शयविधृतशरशरासन निखिलखलोज्जासनप्रथितसुयशाः ।
मथितहृदयान्तरालं दुष्कृतिजालं ममापनय ॥ २॥

सुरुचिरमरीचिनिचयांश्चरणनखेन्दूनुदाय मम हृदये ।
हृदयेश विकलतापं स्वसकलतापं किलापहर ॥ ३॥

इन्दीवरदलसुन्दर वरदलसद्वामजानकीजाने ।
जाने त्वामखिलेशं लेशलसल्लोकलोकेशम् ॥ ४॥

शं कुरु शङ्करवल्लभ यल्लभतामाश्वयं त्वदंघ्रियुगे ।
अनुरक्तिदृढां भक्तिं चिरस्य चिन्ताब्धिभवभक्तिम् ॥ ५॥

वैराजराजराजोऽप्यभूत्सुसाकेतराजनरराजः ।
वानरराजसहायो लीलाकैवल्यमेतद्धि ॥ ६॥

जगदसुसुतासुपरवसुमुदे यदेषा स्तुतिः कृता स्फीता ।
सा रामषट्पदीयं विलसतु तत्पादजलजाते ॥ ७॥

॥ इति श्रीमन्मालवीयशुक्ल श्रीमन्मथुरानाथप्रणीता रामषट्पदी ॥
Categories: Stotra - Pooja

Haridra Ganesha Kavacham

హరిద్రాగణేశకవచమ్


శ్రీగణేశాయ నమః |
ఈశ్వర ఉవాచ |
శ్రృణు వక్ష్యామి కవచం సర్వసిద్ధికరం ప్రియే |
పఠిత్వా పాఠయిత్వా చ ముచ్యతే సర్వసఙ్కటాత్ || ౧||

అజ్ఞాత్వా కవచం దేవి గణేశస్య మనుం జపేత్ |
సిద్ధిర్నజాయతే తస్య కల్పకోటిశతైరపి || ౨||

అథ కవచమ్:-
ఓం ఆమోదశ్చ శిరః పాతు ప్రమోదశ్చ శిఖోపరి |
సమ్మోదో భ్రూయుగే పాతు భ్రూమధ్యే చ గణాధిపః || ౩||

గణక్రీడో నేత్రయుగం నాసాయాం గణనాయకః |
గణక్రీడాన్వితః పాతు వదనే సర్వసిద్ధయే || ౪||

జిహ్వాయాం సుముఖః పాతు గ్రీవాయాం దుర్ముఖః సదా |
విఘ్నేశో హృదయే పాతు విఘ్ననాథశ్చ వక్షసి || ౫||

గణానాం నాయకః పాతు బాహుయుగ్మం సదా మమ |
విఘ్నకర్తా చ హ్యుదరే విఘ్నహర్తా చ లిఙ్గకే || ౬||

గజవక్త్రః కటీదేశే ఏకదన్తో నితమ్బకే |
లమ్బోదరః సదా పాతు గుహ్యదేశే మమారుణః || ౭||

వ్యాలయజ్ఞోపవీతీ మాం పాతు పాదయుగే సదా |
జాపకః సర్వదా పాతు జానుజఙ్ఘే గణాధిపః || ౮||

హారిద్రః సర్వదా పాతు సర్వాఙ్గే గణనాయకః |
య ఇదం ప్రపఠేన్నిత్యం గణేశస్య మహేశ్వరి || ౯||

ఫలశ్రుతిః_
కవచం సర్వసిద్ధాఖ్యం సర్వవిఘ్నవినాశనమ్ |
సర్వసిద్ధికరం సాక్షాత్సర్వపాపవిమోచనమ్ || ౧౦||

సర్వసమ్పత్ప్రదం సాక్షాత్సర్వదుఃఖవిమోక్షణమ్ |
సర్వాపత్తిప్రశమనం సర్వశత్రుక్షయఙ్కరమ్ || ౧౧||

గ్రహపీడా జ్వరా రోగా యే చాన్యే గుహ్యకాదయః |
పఠనాద్ధారణాదేవ నాశమాయన్తి తత్క్షణాత్ || ౧౨||

ధనధాన్యకరం దేవి కవచం సురపూజితమ్ |
సమం నాస్తి మహేశాని త్రైలోక్యే కవచస్య చ || ౧౩||

హారిద్రస్య మహాదేవి విఘ్నరాజస్య భూతలే |
కిమన్యైరసదాలాపైర్యత్రాయుర్వ్యయతామియాత్ || ౧౪||

|| ఇతి విశ్వసారతన్త్రే హరిద్రాగణేశకవచం సమ్పూర్ణమ్ ||
Categories: Stotra - Pooja

Lalitha Tripura Sundari Aparadha Kshamapana Stotram

లలితా త్రిపురసున్దరీ అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రమ్కంజమనోహర పాదచలన్మణి నూపురహంస విరాజితే
కంజభవాది సురౌఘపరిష్టుత లోకవిసృత్వర వైభవే |
మంజులవాఙ్మయ నిర్జితకీర కులేచలరాజ సుకన్యకే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మా మపరాధినమంబికే || ౧||

ఏణధరోజ్వల ఫాలతలోల్లస దైణమదాఙ్క సమన్వితే
శోణపరాగ విచిత్రిత కన్దుక సున్దరసుస్తన శోభితే |
నీలపయోధర కాలసుకున్తల నిర్జితభృఙ్గ కదమ్బకే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౨||

ఈతివినాశిని భీతి నివారిణి దానవహన్త్రి దయాపరే
శీతకరాఙ్కిత రత్నవిభూషిత హేమకిరీట సమన్వితే |
దీప్తతరాయుధ భణ్డమహాసుర గర్వ నిహన్త్రి పురాంబికే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౩||

లబ్ధవరేణ జగత్రయమోహన దక్షలతాంత మహేషుణా
లబ్ధమనోహర సాలవిషణ్ణ సుదేహభువాపరి పూజితే |
లంఘితశాసన దానవ నాశన దక్షమహాయుధ రాజితే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౪||

హ్రీంపద భూషిత పంచదశాక్షర షోడశవర్ణ సుదేవతే
హ్రీమతిహాది మహామనుమందిర రత్నవినిర్మిత దీపికే |
హస్తివరానన దర్శితయుద్ధ సమాదర సాహసతోషితే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౫||

హస్తలసన్నవ పుష్పసరేక్షు శరాసన పాశమహాంకుశే
హర్యజశమ్భు మహేశ్వర పాద చతుష్టయ మంచ నివాసిని |
హంసపదార్థ మహేశ్వరి యోగి సమూహసమాద్ఱృత వైభవే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౬||

సర్వజగత్కరణావన నాశన కర్త్రి కపాలి మనోహరే
స్వచ్ఛమ్ఱృణాల మరాలతుషార సమానసుహార విభూషితే |
సజ్జనచిత్త విహారిణి శంకరి దుర్జన నాశన తత్పరే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౭||

కంజదళాక్షి నిరంజని కుంజర గామిని మంజుళ భాషితే
కుంకుమపంక విలేపన శోభిత దేహలతే త్రిపురేశ్వరి |
దివ్యమతంగ సుతాధ్ఱృతరాజ్య భరే కరుణారస వారిధే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౮||

హల్లకచమ్పక పంకజకేతక పుష్పసుగంధిత కుంతలే
హాటక భూధర శ్ఱృంగవినిర్మిత సుందర మందిరవాసిని |
హస్తిముఖామ్బ వరాహముఖీధ్ఱృత సైన్యభరే గిరికన్యకే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౯||

లక్ష్మణసోదర సాదర పూజిత పాదయుగే వరదేశివే
లోహమయాది బహూన్నత సాల నిషణ్ణ బుధేశ్వర సమ్యుతే |
లోలమదాలస లోచన నిర్జిత నీలసరోజ సుమాలికే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౦||

హ్రీమితిమంత్ర మహాజప సుస్థిర సాధకమానస హంసికే
హ్రీంపద శీతకరానన శోభిత హేమలతే వసుభాస్వరే |
హార్దతమోగుణ నాశిని పాశ విమోచని మోక్షసుఖప్రదే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౧||

సచ్చిదభేద సుఖామ్ఱృతవర్షిణి తత్వమసీతి సదాద్ఱృతే
సద్గుణశాలిని సాధుసమర్చిత పాదయుగే పరశామ్బవి |
సర్వజగత్ పరిపాలన దీక్షిత బాహులతాయుగ శోభితే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౨||

కంబుగళే వర కుందరదే రస రంజితపాద సరోరుహే
కామమహేశ్వర కామిని కోమల కోకిల భాషిణి భైరవి |
చింతితసర్వ మనోహర పూరణ కల్పలతే కరుణార్ణవే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౩||

లస్తకశోభి కరోజ్వల కంకణకాంతి సుదీపిత దిఙ్ముఖే
శస్తతర త్రిదశాలయ కార్య సమాద్ఱృత దివ్యతనుజ్వలే |
కశ్చతురోభువి దేవిపురేశి భవాని తవస్తవనే భవేత్
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౪||

హ్రీంపదలాంచిత మంత్రపయోదధి మంథనజాత పరామ్ఱృతే
హవ్యవహానిల భూయజమానక ఖేందు దివాకర రూపిణి |
హర్యజరుద్ర మహేశ్వర సంస్తుత వైభవశాలిని సిద్ధిదే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౫||

శ్రీపురవాసిని హస్తలసద్వర చామరవాక్కమలానుతే
శ్రీగుహపూర్వ భవార్జిత పుణ్యఫలే భవమత్తవిలాసిని |
శ్రీవశినీ విమలాది సదానత పాదచలన్మణి నూపురే
పాలయహే లలితాపరమేశ్వరి మామపరాధినమంబికే || ౧౬||

|| ఇతి శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరీ అపరాధ
క్షమాపణ స్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణం ||
Categories: Stotra - Pooja

Bagalamukhi Varna Kavacham

బగలాముఖీవర్ణకవచం
శ్రీగణేశాయ నమః |
వినియోగః -
అస్యశ్రీబగలాముఖీవర్ణకవచస్య శ్రీపరమేశ్వరఋషిః
అనుష్టుప్ ఛన్దః శ్రీబగలాముఖీదేవతా
ఓం బీజం హ్లీం శక్తిః స్వాహా కీలకం
బగలాప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |


అథ ధ్యానమ్ |
జిహ్వాగ్రమాదాయ కరేణ దేవీం వామేన శత్రూన్ పరిపీడయన్తీమ్ |
గదాభి ఘాతేన చ దక్షిణేన పీతామ్బరాఢ్యాం ద్విభుజాం నమామి ||

అథ కవచమ్ -

ప్రణవో మే శిరః పాతు లలాటే హ్లీం సదాఽవతు |
బకారో భ్రూయుగం పాతు గకారః పాతు లోచనే || ౧||

లకారః పాతు మే జిహ్వాం ముకారం పాతు మే శ్రుతిమ్ |
ఖీకారం పాతు మే తాలు సకారం చిబుకం తథా || ౨||

వకారః పాతు మే కణ్ఠం స్కన్ధౌ పాతు దకారకః |
బాహూ ష్టకారకః పాతు కరౌ పాతు నకారకః || ౩||

స్తనౌ వకారకః పాతు చకారో హృదయం మమ |
మకారః పాతు మే నాభౌ ఖకారో జఠరం మమ || ౪||

కుక్షిం పకారకః పాతు దకారః పాతు మే కటిమ్ |
స్తకారో జఘనం పాతు భకారః పాతు మే గుదం || ౫||

గుహ్యం యకారకః పాతు జకారోఽవతు జానునీ |
ఉరూ హ్వకారకః పాతు గుల్ఫౌ పాతు కకారకః || ౬||

పాదౌ లకారకః పాతు యకారో స్ఛితి సర్వదా |
బుకారః పాతు రోమాణి ధికారరస్తు త్వచం తథా || ౭||

వికారః పాతు సర్వాఙ్గే నకారః పాతు సర్వదా |
ప్రాచ్యాం శకారకః పాతు దక్షిణాశాం యకారకః || ౮||

వారుణీం హ్లీం సదా పాతు కౌబేర్యాం ప్రణవేన తు |
భూమౌ స్వకారకః పాతు హకారోర్ధ్వం సదాఽవతు || ౯||

బ్రహ్మాస్త్రదేవతా పాతు సర్వాఙ్గే సర్వసన్ధిషు |
ఇతితే కథితం దేవి దివ్యమఙ్ఘపఞ్జరమ్ || ౧౦||

ఆయురారోగ్య సిద్ధ్యర్థం మహదైశ్వర్యదాయకమ్ |
లిఖిత్వా తాడపత్రే తు కణ్ఠే బాహౌ చ ధారయేత్ || ౧౧||

దేవాసురపిశాచేభ్యో భయం తస్య నహి క్వచిత్ |
కర్మణేన సన్ద్దర్శో త్రిషులోకేశు సిద్ధ్యతే || ౧౨||

మహాభయే రాజే తు శతవారం పఠేద్యహమ్ |
గృహే రణే వివాదే చ సర్వాపత్తి విముచ్యతే || ౧౩||

ఏతత్కవచమజ్ఞాత్వా యో బ్రహ్మాస్త్రముపాసతే |
న తస్య సిధ్యతే మన్త్రః కల్పకోటిశతైరపి || ౧౪||

|| ఇతి శ్రీ ఈశ్వరపార్వతిసంవాదే బగలావర్ణకవచం సంపూర్ణమ్ ||
Categories: Stotra - Pooja

संकठानामाष्टकम्

ब्राह्मण उवाच - Thu, 05/16/2013 - 09:03संकठानामाष्टकम्
आनन्दकानने देवी संकठा नाम विश्रुता।वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्वं चन्द्रेश्वरस्य च    ॥१॥
शृणु नामाष्टकं तस्याः सर्वसिद्धिकरं नृणां ।संकठा प्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा ॥२॥
तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुःखहारिणी।शर्वाणी पञ्चमं नाम षष्ठं कार्त्यायनी तथा॥३॥
सप्तमं भीमनयना सर्वरोगहराष्टमंनामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः
यः पठेत् पाठयेद्वापि नरो मुच्येत संकठा॥४॥
Categories: Stotra - Pooja

Shree Shankara Acharya Stuti

II శృంగగిరి జగద్గురు శ్రీ శ్రీ శ్రీ భారతీతీర్థ మహాస్వామి విరచితం శ్రీ జగద్గురు శంకరభగవత్పాదాచార్య స్తవః II 

ముదాకరేణ పుస్తకం దధాన మీశ రూపిణం
తథాఽపరేణ ముద్రికాం నమత్తమోవినాశినీం I
కుసుంభవాససాఽఽవృతం విభూతిభాసిఫాలకం
నతాఘనాశనే రతం నమామి శంకరం గురుమ్ II 1

పరాశరాత్మజప్రియం పవిత్రితక్షమాతలం
పురాణసారవేదినం సనందనాదిసేవితం I
ప్రసన్నవక్త్రపంకజం ప్రసన్నలోకరక్షకం
ప్రకాశితాఽద్వితీయ తత్త్వమాశ్రయామి దేశికమ్ II 2

సుధాంశుశేఖరార్చకం సుధీంద్రసేవ్యపాదుకం
సుతాదిమోహనాశకం సుశాంతిదాంతిదాయకం I
సమస్తవేదపారగం సహస్ర సూర్య భాసురం
సమాహితాఖిలేంద్రియం సదా భజామి శంకరమ్ II 3

యమీంద్రచక్రవర్తినం యమాదియోగవేదినం
యథార్ధ తత్త్వబోధకం యమాంతకాత్మజార్చకం I
యమేవ ముక్తి కాంక్షయా సమాశ్రయంతి సజ్జనాః
నమామ్యహం - సదా గురుం తమేవ శంకరాభిధమ్ II 4

స్వబాల్య ఏవ నిర్భరం య ఆత్మనో దయాలుతాం
దరిద్ర విప్ర మందిరే సువర్ణవృష్టి మానయన్ I
ప్రదర్శ్య విస్మయాంబుధౌ న్యమజ్జయత్సమాన్ జవాన్
స ఏవ శంకర స్సదా జగద్గురు ర్గతి ర్మమ II 5

యదీయ పుణ్య జన్మనా ప్రసిద్ధి మాప కాలడీ
యదీయ శిష్యతాం వ్రజన్ స తోటకోఽపి పప్రథే I
య ఏవ సర్వ దేహినాం విముక్తి మార్గదర్శకః
నరాకృతిం సదాశివం త మాశ్రయామి సద్గురుమ్ II 6

సనాతనస్య వర్త్మనః సదైవ పాలనాయ యః
చతుర్దిశాసు సన్మఠాన్ చకార లోక నిశ్రుతాన్ I
విభాండకాత్మజాశ్రమాది సుస్థలేషు పావనాన్
తమేవ లోకశంకరం నమామి శంకరం గురుమ్ II 7

యదీయహస్తవారిజాత సుప్రతిష్ఠితా సతీ
ప్రసిద్ధ శృంగభూధరే సదా ప్రశాంతి భాసురే I
స్వభక్తపాలనవ్రతా విరాజతే హి శారదా
స శంకరః కృపానిధిః కరోతు మా మనేనసమ్ II 8

ఇమం స్తవం జగద్గురో ర్గుణానువర్ణనాత్మకం
సమాదరేణ యఃపఠే దనన్య భక్తి సంయుతః I
సమాప్నుయా త్సమీహితం మనోరథం నరోఽచిరాత్
దయానిధే స్స శంకరస్య సద్గురోః ప్రసాదతః II 9

II ఇతి శృంగగిరి జగద్గురు శ్రీ శ్రీ శ్రీ భారతీతీర్థ మహాస్వామి విరచితం శ్రీ జగద్గురు శంకరభగవత్పాదాచార్య స్తవః సంపూర్ణం II
Categories: Stotra - Pooja

Kakaraadi Kali Sahasra Nama Stotram

                  కకారాది కాలీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్


శ్రీ గణేశాయ నమః |
కైలాసశిఖరే రమ్యే నానాదేవగణావృతే |
నానావృక్షలతాకీర్ణే నానాపుష్పైరలఙ్కృతే || ౧||
చతుర్మణ్డలసంయుక్తే శ్రృఙ్గారమణ్డపే స్థితే |
సమాధౌ సంస్థితం శాన్తం క్రీడన్తం యోగినీప్రియమ్ || ౨||
తత్ర మౌనధరం దృష్ట్వా దేవీ పృచ్ఛతి శఙ్కరమ్ |
దేవ్యువాచ |
కిం త్వయా జప్యతే దేవ కిం త్వయా స్మర్య్యతే సదా || ౩||
సృష్టిః కుత్ర విలీనాస్తి పునః కుత్ర ప్రజాయతే |
బ్రహ్మాణ్డకారణం యత్తత్ కిమాద్యం కారణం మహత్ || ౪||
మనోరథమయీ సిద్ధిస్తథా వాఞ్ఛామయీ శివ |
తృతీయా కల్పనాసిద్ధిః కోటిసిద్ధీశ్వరాత్మకమ్ || ౫||
శక్తిపాతాష్టదశకం చరాచరపురీగతిః |
మహేన్ద్రజాలమిన్ద్రాదిజాలానాం రచనా తథా || ౬||
అణిమాద్యష్టకం దేవ పరకాయప్రవేశనమ్ |
నవీనసృష్టికరణం సముద్రశోషణం తథా || ౭||
అమాయాం చన్ద్రసన్దర్శో దివా చన్ద్రప్రకాశనమ్ |
చన్ద్రాష్టకం చాష్టదిక్షు తథా సూర్యాష్టకం శివ || ౮||
జలే జలమయత్వం చ వహ్నౌ వహ్నిమయత్వకమ్ |
బ్రహ్మవిష్ణ్వాదినిర్మాణమిన్ద్రాణాం కారణం కరే || ౯||
పాతాలగుటికాయక్షవేతాలపఞ్చకం తథా |
రసాయనం తథా గుప్తిస్తథైవ చాఖిలాఞ్జనమ్ || ౧౦||
మహామధుమతీ సిద్ధిస్తథా పద్మావతీ శివ |
తథా భోగవతీ సిద్ధిర్యావత్యః సన్తి సిద్ధయః || ౧౧||
కేన మన్త్రేణ తపసా కలౌ పాపసమాకులే |
ఆయుష్యం పుణ్యరహితే కథం భవతి తద్వద || ౧౨||
శ్రీశివ ఉవాచ |
వినా మన్త్రం వినా స్తోత్రం వినైవ తపసా ప్రియే |
వినా బలిం వినా న్యాసం భూతశుద్ధిం వినా ప్రియే || ౧౩||
వినా ధ్యానం వినా యన్త్రం వినా పూజాదినా ప్రియే |
వినా క్లేశాదిభిర్దేవి దేహదుఃఖాదిభిర్వినా || ౧౪||
సిద్ధిరాశు భవేద్యేన తదేవం కథ్యతే మయా |
శూన్యే బ్రహ్మణ్డగోలే తు పఞ్చాశచ్ఛూన్యమధ్యకే || ౧౫||
పఞ్చశూన్యస్థితా తారా సర్వాన్తే కాలికా స్థితా |
అనన్తకోటి బ్రహ్మాణ్డ రాజదణ్డాగ్రకే శివే || ౧౬||
స్థాప్య శూన్యాలయం కృత్వా కృష్ణవర్ణం విధాయ చ |
మహానిర్గుణరూపా చ వాచాతీతా పరా కలా || ౧౭||
క్రీడాయాం సంస్థితా దేవీ శూన్యరూపా ప్రకల్పయేత్ |
సృష్టేరారమ్భకార్యార్థం దృష్టా ఛాయా తయా యదా || ౧౮||
ఇచ్ఛాశక్తిస్తు సా జాతా తథా కాలో వినిర్మితః |
ప్రతిబిమ్బం తత్ర దృష్టం జాతా జ్ఞానాభిధా తు సా || ౧౯||
ఇదమేతత్కింవిశిష్టం జాతం విజ్ఞానకం ముదా |
తదా క్రియాఽభిధా జాతా తదీచ్ఛాతో మహేశ్వరి || ౨౦||
బ్రహ్మాణ్డగోలే దేవేశి రాజదణ్డస్థితం చ యత్ |
సా క్రియా స్థాపయామాస స్వస్వస్థానక్రమేణ చ || ౨౧||
తత్రైవ స్వేచ్ఛయా దేవి సామరస్యపరాయణా |
తదిచ్ఛా కథ్యతే దేవి యథావదవధారయ || ౨౨||
యుగాదిసమయే దేవి శివం పరగుణోత్తమమ్ |
తదిచ్ఛా నిర్గుణం శాన్తం సచ్చిదానన్దవిగ్రహమ్ || ౨౩||
శాశ్వతం సున్దరం శుద్ధం సర్వదేవయుతం వరమ్ |
ఆదినాథం గుణాతీతం కాల్యా సంయుతమీశ్వరమ్ || ౨౪||
విపరీతరతం దేవం సామరస్యపరాయణమ్ |
పూజార్థమాగతం దేవగన్ధర్వాఽప్సరసాం గణమ్ || ౨౫||
యక్షిణీం కిన్నరీకన్యాముర్వశ్యాద్యాం తిలోత్తమామ్ |
వీక్ష్య తన్మాయయా ప్రాహ సున్దరీ ప్రాణవల్లభా || ౨౬||
త్రైలోక్యసున్దరీ ప్రాణస్వామినీ ప్రాణరఞ్జినీ |
కిమాగతం భవత్యాఽద్య మమ భాగ్యార్ణవో మహాన్ || ౨౭||
ఉక్త్వా మౌనధరం శమ్భుం పూజయన్త్యప్సరోగణాః |
అప్సరస ఊచుః |
సంసారాత్తారితం దేవ త్వయా విశ్వజనప్రియ || ౨౮||
సృష్టేరారమ్భకార్య్యార్థముద్యుక్తోఽసి మహాప్రభో |
వేశ్యాకృత్యమిదం దేవ మఙ్గలార్థప్రగాయనమ్ || ౨౯||
ప్రయాణోత్సవకాలే తు సమారమ్భే ప్రగాయనమ్ |
గుణాద్యారమ్భకాలే హి వర్త్తతే శివశఙ్కర || ౩౦||
ఇన్ద్రాణీకోటయః సన్తి తస్యాః ప్రసవబిన్దుతః |
బ్రహ్మాణీ వైష్ణవీ చైవ మాహేశీ కోటికోటయః || ౩౧||
తవ సామరసానన్ద దర్శనార్థం సముద్భవాః |
సఞ్జాతాశ్చాగ్రతో దేవ చాస్మాకం సౌఖ్యసాగర || ౩౨||
రతిం హిత్వా కామినీనాం నాఽన్యత్ సౌఖ్యం మహేశ్వర |
సా రతిర్దృశ్యతేఽస్మాభిర్మహత్సౌఖ్యార్థకారికా || ౩౩||
ఏవమేతత్తు చాస్మాభిః కర్తవ్యం భర్తృణా సహ |
ఏవం శ్రుత్వా మహాదేవో ధ్యానావస్థితమానసః || ౩౪||
ధ్యానం హిత్వా మాయయా తు ప్రోవాచ కాలికాం ప్రతి |
కాలి కాలి రుణ్డమాలే ప్రియే భైరవవాదినీ || ౩౫||
శివారూపధరే క్రూరే ఘోరద్రంష్టే భయానకే |
త్రైలోక్యసున్దరకరీ సున్దర్య్యః సన్తి మేఽగ్రతః || ౩౬||
సున్దరీవీక్షణం కర్మ కురు కాలి ప్రియే శివే |
ధ్యానం ముఞ్చ మహాదేవి తా గచ్ఛన్తి గృహం ప్రతి || ౩౭||
తవ రూపం మహాకాలి మహాకాలప్రియఙ్కరమ్ |
ఏతాసాం సున్దరం రూపం త్రైలోక్యప్రియకారకమ్ || ౩౮||
ఏవం మాయాభ్రమావిష్టో మహాకాలో వదన్నితి |
ఇతి కాలవచః శ్రుత్వా కాలం ప్రాహ చ కాలికా || ౩౯||
మాయయాఽఽచ్ఛాద్య చాత్మానం నిజస్త్రీరూపధారిణీ |
ఇతః ప్రభృతి స్త్రీమాత్రం భవిష్యతి యుగే యుగే || ౪౦||
వల్ల్యాద్యౌషధయో దేవి దివా వల్లీస్వరూపతామ్ |
రాత్రౌ స్త్రీరూపమాసాద్య రతికేలిః పరస్పరమ్ || ౪౧||
అజ్ఞానం చైవ సర్వేషాం భవిష్యతి యుగే యుగే |
ఏవం శాపం చ దత్వా తు పునః ప్రోవాచ కాలికా || ౪౨||
విపరీతరతిం కృత్వా చిన్తయన్తి మనన్తి యే |
తేషాం వరం ప్రదాస్యామి నిత్యం తత్ర వసామ్యహమ్ || ౪౩||
ఇత్యుక్త్వా కాలికా విద్యా తత్రైవాన్తరధీయత |
త్రింశత్త్రిఖర్వషడ్వృన్దనవత్యర్బుదకోటయః || ౪౪||
దర్శనార్థం తపస్తేపే సా వై కుత్ర గతా ప్రియా |
మమ ప్రాణప్రియా దేవీ హాహా ప్రాణప్రియే శివే || ౪౫||
కిం కరోమి క్వ గచ్ఛామి ఇత్యేవం భ్రమసఙ్కులః |
తస్యాః కాల్యా దయా జాతా మమ చిన్తాపరః శివః || ౪౬||
యన్త్రప్రస్తారబుద్ధిస్తు కాల్యా దత్తాతిసత్వరమ్ |
యన్త్రయాగం తదారభ్య పూర్వం చిద్ఘనగోచరా || ౪౭||
శ్రీచక్రం యన్త్రప్రస్తారరచనాభ్యాసతత్పరః |
ఇతస్తతో భ్రమ్యమాణస్త్రైలోక్యం చక్రమధ్యకమ్ || ౪౮||
చక్రపారదర్శనార్థం కోట్యర్బుదయుగం గతమ్ |
భక్తప్రాణప్రియా దేవీ మహాశ్రీచక్రనాయికా || ౪౯||
తత్ర బిన్దౌ పరం రూపం సున్దరం సుమనోహరమ్ |
రూపం జాతం మహేశాని జాగ్రత్త్రిపురసున్దరి || ౫౦||
రూపం దృష్ట్వా మహాదేవో రాజరాజేశ్వరోఽభవత్ |
తస్యాః కటాక్షమాత్రేణ తస్యా రూపధరః శివః || ౫౧||
వినా శ్రృఙ్గారసంయుక్తా తదా జాతా మహేశ్వరీ |
వినా కాల్యంశతో దేవి జగత్స్థావరజఙ్గమమ్ || ౫౨||
న శ్రృఙ్గారో న శక్తిత్వం క్వాపి నాస్తి మహేశ్వరీ |
సున్దర్య్యా ప్రార్థితా కాలీ తుష్టా ప్రోవాచ కాలికా || ౫౩||
సర్వాసాం నేత్రకేశేషు మమాంశోఽత్ర భవిష్యతి |
పూర్వావస్థాసు దేవేశి మమాంశస్తిష్ఠతి ప్రియే || ౫౪||
సావస్థా తరుణాఖ్యా తు తదన్తే నైవ తిష్ఠతి |
మద్భక్తానాం మహేశాని సదా తిష్ఠతి నిశ్చితమ్ || ౫౫||
శక్తిస్తు కుణ్ఠితా జాతా తథా రూపం న సున్దరమ్ |
చిన్తావిష్టా తు మలినా జాతా తత్ర చ సున్దరీ || ౫౬||
క్షణం స్థిత్వా ధ్యానపరా కాలీ చిన్తనతత్పరా |
తదా కాలీ ప్రసన్నాఽభూత్ క్షణార్ద్ధేన మహేశ్వరీ || ౫౭||
వరం బ్రూహి వరం బ్రూహి వరం బ్రూహీతి సాదరమ్ |
సున్దర్యువాచ |
మమ సిద్ధివరం దేహి వరోఽయం ప్రార్థ్యతే మయా || ౫౮||
తాదృగుపాయం కథయ యేన శక్తిర్భవిష్యతి |
శ్రీకాల్యువాచ |
మమ నామసాహస్రం చ మయా పూర్వం వినిర్మితమ్ || ౫౯||
మత్స్వరూపం కకారాఖ్యం మేధాసామ్రాజ్యనామకమ్ |
వరదానాభిధం నామ క్షణార్ద్ధాద్వరదాయకమ్ || ౬౦||
తత్పఠస్వ మహామాయే తవ శక్తిర్భవిష్యతి |
తతః ప్రభృతి శ్రీవిద్యా తన్నామపాఠతత్పరా || ౬౧||
తదేవ నామసాహస్రం సున్దరీశక్తిదాయకమ్ |
కథ్యతే పరయా భక్త్యా సాధయే సుమహేశ్వరి || ౬౨||
మద్యేర్మాంసైస్తథా శుక్రైర్బహురక్తైరపి ప్రియే |
తర్పయేత్ పూజయేత్ కాలీం విపరీతరతిం చరేత్ || ౬౩||
విపరీతరతౌ దేవి కాలీ తిష్ఠతి నిత్యశః |
మాధ్వీకపుష్పశుక్రాన్నమైథునాద్యా విరాగిణీ || ౬౪||
వైష్ణవీ వ్యాపికా విద్యా శ్మశానవాసినీ పరా |
వీరసాధనసన్తుష్టా వీరాస్ఫాలననాదినీ || ౬౫||
శివాబలిప్రహృష్టాత్మా శివారూపాద్యచణ్డికా |
కామస్తోత్రప్రియాత్యుగ్రమానసా కామరూపిణీ || ౬౬||
బ్రహ్మానన్దపరా శమ్భు మైథునానన్దతోషితా |
యోగీన్ద్రహృదయాగారా దివా నిశి విపర్యయా || ౬౭||
క్షణం తుష్టా చ ప్రత్యక్షా దన్తమాలాజపప్రియా |
శయ్యాయాం చుమ్బనాఙ్గః సన్ వేశ్యాసఙ్గపరాయణః || ౬౮||
ఖడ్గహస్తో ముక్తకేశో దిగమ్బరవిభూషితః |
పఠేన్నామసహస్రాఖ్యం మేధాసామ్రాజ్యనామకమ్ || ౬౯||
యథా దివ్యామృతైర్దేవాః ప్రసన్నా క్షణమాత్రతః |
తథాఽనేన మహాకాలీ ప్రసన్నా పాఠమాత్రతః || ౭౦||
కథ్యతే నామసాహస్రం సావధానమనాః శ్రృణు |
సర్వసామ్రాజ్యమేధాఖ్యనామసాహస్త్రకస్య చ || ౭౧||
మహాకాల ఋషిః ప్రోక్త ఉష్ణిక్ఛన్దః ప్రకీర్తితమ్ |
దేవతా దక్షిణా కాలీ మాయాబీజం ప్రకీర్తితమ్ || ౭౨||
హ్రూం శక్తిః కాలికాబీజం కీలకం పరికీర్తితమ్ |
కాలికా వరదానాదిస్వేష్టార్థే వినియోగతః || ౭౩||
కీలకేన షడఙ్గాని షడ్దీర్ఘాబీజేన కారయేత్ |
ధ్యానం చ పూర్వవత్కృత్వా సాధయేదిష్టసాధనమ్ || ౭౪||
ఓం అస్య శ్రీసర్వసామ్రాజ్యమేధాకాలీస్వరూప
కకారాత్మకసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య మహాకాల
ఋషిరుష్ణిక్ఛన్దః|, శ్రీదక్షిణకాలీ దేవతా|, హ్రీం బీజమ|,
హ్రూం శక్తిః|, క్రీం కీలకం|, కాలీవరదానాదిస్వేష్టార్థే జపే వినియోగః |
ఓం మహాకాల ఋషయే నమః శిరసి |
ఉష్ణిక్ఛన్దసే నమః ముఖే |
శ్రీ దక్షిణకాలీదేవతాయై నమః హృదయే |
హ్రీం బీజాయ నమః గుహ్యే |
హ్రూం శక్తయే నమః పాదయోః |
క్రీం కీలకాయ నమః నాభౌ |
వినియోగాయనమః సర్వాఙ్గే | ఇతి ఋష్యాదిన్యాసః |
ఓం క్రాం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం క్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం క్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం క్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం క్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం క్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః | ఇతి కరాఙ్గన్యాసః |
ఓం క్రాం హృదయాయ నమః |
ఓం క్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం క్రూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం క్రైం కవచాయ హుం |
ఓం క్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం క్రః అస్త్రాయ ఫట్ | ఇతి హృదయాది షడఙ్గన్యాసః |
అథ ధ్యానమ్ |
ఓం కరాలవదనాం ఘోరాం ముక్తకేశీం చతుర్భుజామ్ |
కాలికాం దక్షిణాం దివ్యాం ముణ్డమాలావిభూషితామ్ ||
సద్యశ్ఛిన్నశిరఃఖడ్గవామోర్ధ్వాధఃకరామ్బుజామ్ |
అభయం వరదం చైవ దక్షిణాధోర్ధ్వపాణికామ్ ||
మహామేఘప్రభాం శ్యామాం తథా చైవ దిగమ్బరామ్ |
కణ్ఠావసక్తముణ్డాలీగలద్రుధిరచర్చితామ్ ||
కర్ణావతంసతానీతశవయుగ్మభయానకామ్ |
ఘోరదంష్ట్రాకరాలాస్యాం పీనోన్నతపయోధరామ్ ||
శవానాం కరసఙ్ఘాతైః కృతకాఞ్చీం హసన్ముఖీమ్ |
సృక్కద్వయగలద్రక్తధారావిస్ఫురితాననామ్ ||
ఘోరరూపాం మహారౌద్రీం శ్మశానాలయవాసినీమ్ |
దన్తురాం దక్షిణవ్యాపిముక్తలమ్బకచోచ్చయామ్ ||
శవరూపమహాదేవహృదయోపరి సంస్థితామ్ |
శివాభిర్ఘోరరూపాభిశ్చతుర్ద్దిక్షు సమన్వితామ్ ||
మహాకాలేన సార్ద్ధోర్ద్ధముపవిష్టరతాతురామ్ |
సుఖప్రసన్నవదనాం స్మేరాననసరోరుహామ్ ||
ఏవం సఙ్చిన్తయేద్దేవీం శ్మశానాలయవాసినీమ్ ||
ఓం క్రీం కాలీ క్రూం కరాలీ చ కల్యాణీ కమలా కలా |
కలావతీ కలాఢ్యా చ కలాపూజ్యా కలాత్మికా || ౧||
కలాదృష్టా కలాపుష్టా కలామస్తా కలాధరా |
కలాకోటి కలాభాసా కలాకోటిప్రపూజితా || ౨||
కలాకర్మకలాధారా కలాపారా కలాగమా |
కలాధారా కమలినీ కకారా కరుణా కవిః || ౩||
కకారవర్ణసర్వాఙ్గీ కలాకోటివిభూషితా |
కకారకోటిగుణితా కలాకోటివిభూషణా || ౪||
కకారవర్ణహృదయా కకారమనుమణ్డితా |
కకారవర్ణనిలయా కాకశబ్దపరాయణా || ౫||
కకారవర్ణముకుటా కకారవర్ణభూషణా |
కకారవర్ణరూపా చ కకశబ్దపరాయణా || ౬||
కకవీరాస్ఫాలరతా కమలాకరపూజితా |
కమలాకరనాథా చ కమలాకరరూపధృక్ || ౭||
కమలాకరసిద్ధిస్థా కమలాకరపారదా |
కమలాకరమధ్యస్థా కమలాకరతోషితా || ౮||
కథఙ్కారపరాలాపా కథఙ్కారపరాయణా |
కథఙ్కారపదాన్తస్థా కథఙ్కారపదార్థభూః || ౯||
కమలాక్షీ కమలజా కమలాక్షప్రపూజితా |
కమలాక్షవరోద్యుక్తా కకారా కర్బురాక్షరా || ౧౦||
కరతారా కరచ్ఛిన్నా కరశ్యామా కరార్ణవా |
కరపూజ్యా కరరతా కరదా కరపూజితా || ౧౧||
కరతోయా కరామర్షా కర్మనాశా కరప్రియా |
కరప్రాణా కరకజా కరకా కరకాన్తరా || ౧౨||
కరకాచలరూపా చ కరకాచలశోభినీ |
కరకాచలపుత్రీ చ కరకాచలతోషితా || ౧౩||
కరకాచలగేహస్థా కరకాచలరక్షిణీ |
కరకాచలసమ్మాన్యా కరకాచలకారిణీ || ౧౪||
కరకాచలవర్షాఢ్యా కరకాచలరఞ్జితా |
కరకాచలకాన్తారా కరకాచలమాలినీ || ౧౫||
కరకాచలభోజ్యా చ కరకాచలరూపిణీ |
కరామలకసంస్థా చ కరామలకసిద్ధిదా || ౧౬||
కరామలకసమ్పూజ్యా కరామలకతారిణీ |
కరామలకకాలీ చ కరామలకరోచినీ || ౧౭||
కరామలకమాతా చ కరామలకసేవినీ |
కరామలకబద్ధ్యేయా కరామలకదాయినీ || ౧౮||
కఞ్జనేత్రా కఞ్జగతిః కఞ్జస్థా కఞ్జధారిణీ |
కఞ్జమాలాప్రియకరీ కఞ్జరూపా చ కఞ్జనా || ౧౯||
కఞ్జజాతిః కఞ్జగతిః కఞ్జహోమపరాయణా |
కఞ్జమణ్డలమధ్యస్థా కఞ్జాభరణభూషితా || ౨౦||
కఞ్జసమ్మాననిరతా కఞ్జోత్పత్తిపరాయణా |
కఞ్జరాశిసమాకారా కఞ్జారణ్యనివాసినీ || ౨౧||
కరఞ్జవృక్షమధ్యస్థా కరఞ్జవృక్షవాసినీ |
కరఞ్జఫలభూషాఢ్యా కరఞ్జారణ్యవాసినీ || ౨౨||
కరఞ్జమాలాభరణా కరవాలపరాయణా |
కరవాలప్రహృష్టాత్మా కరవాలప్రియా గతిః || ౨౩||
కరవాలప్రియా కన్యా కరవాలవిహారిణీ |
కరవాలమయీ కర్మ్మా కరవాలప్రియఙ్కరీ || ౨౪||
కబన్ధమాలాభరణా కబన్ధరాశిమధ్యగా |
కబన్ధకూటసంస్థానా కబన్ధానన్తభూషణా || ౨౫||
కబన్ధనాదసన్తుష్టా కబన్ధాసనధారిణీ |
కబన్ధగృహమధ్యస్థా కబన్ధవనవాసినీ || ౨౬||
కబన్ధకాఞ్చీకరణీ కబన్ధరాశిభూషణా |
కబన్ధమాలాజయదా కబన్ధదేహవాసినీ || ౨౭||
కబన్ధాసనమాన్యా చ కపాలాకల్పధారిణీ |
కపాలమాలామధ్యస్థా కపాలవ్రతతోషితా || ౨౮||
కపాలదీపసన్తుష్టా కపాలదీపరూపిణీ |
కపాలదీపవరదా కపాలకజ్జలస్థితా || ౨౯||
కపాలమాలాజయదా కపాలజపతోషిణీ |
కపాలసిద్ధిసంహృష్టా కపాలభోజనోద్యతా || ౩౦||
కపాలవ్రతసంస్థానా కపాలకమలాలయా |
కవిత్వామృతసారా చ కవిత్వామృతసాగరా || ౩౧||
కవిత్వసిద్ధిసంహృష్టా కవిత్వాదానకారిణీ |
కవిపృజ్యా కవిగతిః కవిరూపా కవిప్రియా || ౩౨||
కవిబ్రహ్మానన్దరూపా కవిత్వవ్రతతోషితా |
కవిమానససంస్థానా కవివాఞ్చ్ఛాప్రపూరిణీ || ౩౩||
కవికణ్ఠస్థితా కం హ్రీం కంకంకం కవిపూర్తిదా |
కజ్జలా కజ్జలాదానమానసా కజ్జలప్రియా || ౩౪||
కపాలకజ్జలసమా కజ్జలేశప్రపూజితా |
కజ్జలార్ణవమధ్యస్థా కజ్జలానన్దరూపిణీ || ౩౫||
కజ్జలప్రియసన్తుష్టా కజ్జలప్రియతోషిణీ |
కపాలమాలాభరణా కపాలకరభూషణా || ౩౬||
కపాలకరభూషాఢ్యా కపాలచక్రమణ్డితా |
కపాలకోటినిలయా కపాలదుర్గకారిణీ || ౩౭||
కపాలగిరిసంస్థానా కపాలచక్రవాసినీ |
కపాలపాత్రసన్తుష్టా కపాలార్ఘ్యపరాయణా || ౩౮||
కపాలార్ఘ్యప్రియప్రాణా కపాలార్ఘ్యవరప్రదా |
కపాలచక్రరూపా చ కపాలరూపమాత్రగా || ౩౯||
కదలీ కదలీరూపా కదలీవనవాసినీ |
కదలీపుష్పసమ్ప్రీతా కదలీఫలమానసా || ౪౦||
కదలీహోమసన్తుష్టా కదలీదర్శనోద్యతా |
కదలీగర్భమధ్యస్థా కదలీవనసున్దరీ || ౪౧||
కదమ్బపుష్పనిలయా కదమ్బవనమధ్యగా |
కదమ్బకుసుమామోదా కదమ్బవనతోషిణీ || ౪౨||
కదమ్బపుష్పసమ్పూజ్యా కదమ్బపుష్పహోమదా |
కదమ్పుష్పమధ్యస్థా కదమ్బఫలభోజినీ || ౪౩||
కదమ్బకాననాన్తఃస్థా కదమ్బాచలవాసినీ |
కచ్ఛపా కచ్ఛపారాధ్యా కచ్ఛపాసనసంస్థితా || ౪౪||
కర్ణపూరా కర్ణనాసా కర్ణాఢ్యా కాలభైరవీ |
కలప్రీతా కలహదా కలహా కలహాతురా || ౪౫||
కర్ణయక్షీ కర్ణవార్తా కథినీ కర్ణసున్దరీ |
కర్ణపిశాచినీ కర్ణమఞ్జరీ కవికక్షదా || ౪౬||
కవికక్షావిరూపాఢ్యా కవికక్షస్వరూపిణీ |
కస్తూరీమృగసంస్థానా కస్తూరీమృగరూపిణీ || ౪౭||
కస్తూరీమృగసన్తోషా కస్తూరీమృగమధ్యగా |
కస్తూరీరసనీలాఙ్గీ కస్తూరీగన్ధతోషితా || ౪౮||
కస్తూరీపూజకప్రాణా కస్తూరీపూజకప్రియా |
కస్తూరీప్రేమసన్తుష్టా కస్తూరీప్రాణధారిణీ || ౪౯||
కస్తూరీపూజకానన్దా కస్తూరీగన్ధరూపిణీ |
కస్తూరీమాలికారూపా కస్తూరీభోజనప్రియా || ౫౦||
కస్తూరీతిలకానన్దా కస్తూరీతిలకప్రియా |
కస్తూరీహోమసన్తుష్టా కస్తూరీతర్పణోద్యతా || ౫౧||
కస్తూరీమార్జనోద్యుక్తా కస్తూరీచక్రపూజితా |
కస్తూరీపుష్పసమ్పూజ్యా కస్తూరీచర్వణోద్యతా || ౫౨||
కస్తూరీగర్భమధ్యస్థా కస్తూరీవస్త్రధారిణీ |
కస్తూరీకామోదరతా కస్తూరీవనవాసినీ || ౫౩||
కస్తూరీవనసంరక్షా కస్తూరీప్రేమధారిణీ |
కస్తూరీశక్తినిలయా కస్తూరీశక్తికుణ్డగా || ౫౪||
కస్తూరీకుణ్డసంస్నాతా కస్తూరీకుణ్డమజ్జనా |
కస్తూరీజీవసన్తుష్టా కస్తూరీజీవధారిణీ || ౫౫||
కస్తూరీపరమామోదా కస్తూరీజీవనక్షమా |
కస్తూరీజాతిభావస్థా కస్తూరీగన్ధచుమ్బనా || ౫౬||
కసతూరీగన్ధసంశోభావిరాజితకపాలభూః |
కస్తూరీమదనాన్తఃస్థా కస్తూరీమదహర్షదా || ౫౭||
కస్తూరీకవితానాఢ్యా కస్తూరీగృహమధ్యగా |
కస్తూరీస్పర్శకప్రాణా కస్తూరీవిన్దకాన్తకా || ౫౮||
కస్తూర్య్యామోదరసికా కస్తూరీక్రీడనోద్యతా |
కస్తూరీదాననిరతా కస్తూరీవరదాయినీ || ౫౯||
కస్తూరీస్థాపనాసక్తా కస్తూరీస్థానరఞ్జినీ |
కస్తూరీకుశలప్రశ్నా కస్తూరీస్తుతివన్దితా || ౬౦||
కస్తూరీవన్దకారాధ్యా కస్తూరీస్థానవాసినీ |
కహరూపా కహాఢ్యా చ కహానన్దా కహాత్మభూః || ౬౧||
కహపూజ్యా కహాఖ్యా చ కహహేయా కహాత్మికా |
కహమాలాకణ్ఠభూషా కహమన్త్రజపోద్యతా || ౬౨||
కహనామస్మృతిపరా కహనామపరాయణా |
కహపరాయణరతా కహదేవీ కహేశ్వరీ || ౬౩||
కహహేతు కహానన్దా కహనాదపరాయణా |
కహమాతా కహాన్తఃస్థా కహమన్త్రా కహేశ్వరీ || ౬౪||
కహజ్ఞేయా కహారాధ్యా కహధ్యానపరాయణా |
కహతన్త్రా కహకహా కహచర్య్యాపరాయణా || ౬౫||
కహాచారా కహగతిః కహతాణ్డవకారిణీ |
కహారణ్యా కహరతిః కహశక్తిపరాయణా || ౬౬||
కహరాజ్యనతా కర్మ్మసాక్షిణీ కర్మసున్దరీ |
కర్మవిద్యా కర్మగతిః కర్మతన్త్రపరాయణా || ౬౭||
కర్మమాత్రా కర్మగాత్రా కర్మధర్మపరాయణా |
కర్మరేఖానాశకర్త్రీ కర్మరేఖావినోదినీ || ౬౮||
కర్మరేఖామోహకరీ కర్మకీర్తిపరాయణా |
కర్మవిద్యా కర్మసారా కర్మ్మాధారా చ కర్మభూః || ౬౯||
కర్మకారీ కర్మహారీ కర్మకౌతుకసున్దరీ |
కర్మకాలీ కర్మతారా కర్మచ్ఛిన్నా చ కర్మదా || ౭౦||
కర్మచాణ్డాలినీ కర్మవేదమాతా చ కర్మభూః |
కర్మకాణ్డరతానన్తా కర్మకాణ్డానుమానితా || ౭౧||
కర్మకాణ్డపరీణాహా కమఠీ కమఠాకృతిః |
కమఠారాధ్యహృదయా కమఠాకణ్ఠసున్దరీ || ౭౨||
కమఠాసనసంసేవ్యా కమఠీ కర్మతత్పరా |
కరుణాకరకాన్తా చ కరుణాకరవన్దితా || ౭౩||
కఠోరా కరమాలా చ కఠోరకుచధారిణీ |
కపర్దినీ కపటినీ కఠినా కఙ్కభూషణా || ౭౪||
కరభోరూః కఠినదా కరభా కరభాలయా |
కలభాషామయీ కల్పా కల్పనా కల్పదాయినీ || ౭౫||
కమలస్థా కలామాలా కమలాస్యా క్కణత్ప్రభా |
కకుద్మినీ కష్టవతీ కరణీయకథార్చితా || ౭౬||
కచార్చితా కచతనుః కచసున్దరధారిణీ |
కఠోరకుచసంలగ్నా కటిసూత్రవిరాజితా || ౭౭||
కర్ణమక్షప్రియా కన్దా కథాకన్దగతిః కలిః |
కలిఘ్నీ కలిదూతీ చ కవినాయకపూజితా || ౭౮||
కణకక్షానియన్త్రీ చ కశ్చిత్కవివరార్చితా |
కర్త్రీ చ కర్తృకా భూషాకారిణీ కర్ణశత్రుపా || ౭౯||
కరణేశీ కరణపా కలవాచా కలానిధిః |
కలనా కలనాధారా కలనా కారికా కరా || ౮౦||
కలగేయా కర్కరాశిః కర్కరాశిప్రపూజితా |
కన్యారాశిః కన్యకా చ కన్యకాప్రియభాషిణీ || ౮౧||
కన్యకాదానసన్తుష్టా కన్యకాదానతోషిణీ |
కన్యాదానకరానన్దా కన్యాదానగ్రహేష్టదా || ౮౨||
కర్షణా కక్షదహనా కామితా కమలాసనా |
కరమాలానన్దకర్త్రీ కరమాలాప్రపోషితా || ౮౩||
కరమాలాశయానన్దా కరమాలాసమాగమా |
కరమాలాసిద్ధిదాత్రీ కరమాలాకరప్రియా || ౮౪||
కరప్రియా కరరతా కరదానపరాయణా |
కలానన్దా కలిగతిః కలిపూజ్యా కలిప్రసూః || ౮౫||
కలనాదనినాదస్థా కలనాదవరప్రదా |
కలనాదసమాజస్థా కహోలా చ కహోలదా || ౮౬||
కహోలగేహమధ్యస్థా కహోలవరదాయినీ |
కహోలకవితాధారా కహోలఋషిమానితా || ౮౭||
కహోలమానసారాధ్యా కహోలవాక్యకారిణీ |
కర్తృరూపా కర్తృమయీ కర్తృమాతా చ కర్తరీ || ౮౮||
కనీయా కనకారాధ్యా కనీనకమయీ తథా |
కనీయానన్దనిలయా కనకానన్దతోషితా || ౮౯||
కనీయకకరాకాష్ఠా కథార్ణవకరీ కరీ |
కరిగమ్యా కరిగతిః కరిధ్వజపరాయణా || ౯౦||
కరినాథప్రియాకణ్ఠా కథానకప్రతోషితా |
కమనీయా కమనకా కమనీయవిభూషణా || ౯౧||
కమనీయసమాజస్థా కమనీయవ్రతప్రియా |
కమనీయగుణారాధ్యా కపిలా కపిలేశ్వరీ || ౯౨||
కపిలారాధ్యహృదయా కపిలాప్రియవాదినీ |
కహచక్రమన్త్రవర్ణా కహచక్రప్రసూనకా || ౯౩||
కఏఈలహ్రీంస్వరూపా చ కఏఈలహ్రీంవరప్రదా |
కఏఈలహ్రీంసిద్ధిదాత్రీ కఏఈలహ్రీంస్వరూపిణీ || ౯౪||
కఏఈలహ్రీంమన్త్రవర్ణా కఏఈలహ్రీంప్రసూకలా |
కవర్గా చ కపాటస్థా కపాటోద్ఘాటనక్షమా || ౯౫||
కఙ్కాలీ చ కపాలీ చ కఙ్కాలప్రియభాషిణీ |
కఙ్కాలభైరవారాధ్యా కఙ్కాలమానసంస్థితా || ౯౬||
కఙ్కాలమోహనిరతా కఙ్కాలమోహదాయినీ |
కలుషఘ్నీ కలుషహా కలుషార్తివినాశినీ || ౯౭||
కలిపుష్పా కలాదానా కశిపుః కశ్యపార్చితా |
కశ్యపా కశ్యపారాధ్యా కలిపూర్ణకలేవరా || ౯౮||
కలేశ్వరకరీ కాఞ్చీ కవర్గా చ కరాలకా |
కరాలభైరవారాధ్యా కరాలభైరవేశ్వరీ || ౯౯||
కరాలా కలనాధారా కపర్ద్దీశవరప్రదా |
కపర్ద్దీశప్రేమలతా కపర్ద్దిమాలికాయుతా || ౧౦౦||
కపర్ద్దిజపమాలాఢ్యా కరవీరప్రసూనదా |
కరవీరప్రియప్రాణా కరవీరప్రపూజితా || ౧౦౧||
కర్ణికారసమాకారా కర్ణికారప్రపూజితా |
కరిషాగ్నిస్థితా కర్షా కర్షమాత్రసువర్ణదా || ౧౦౨||
కలశా కలశారాధ్యా కషాయా కరిగానదా |
కపిలా కలకణ్ఠీ చ కలికల్పలతా మతా || ౧౦౩||
కల్పలతా కల్పమాతా కల్పకారీ చ కల్పభూః |
కర్పూరామోదరుచిరా కర్పూరామోదధారిణీ || ౧౦౪||
కర్పూరమాలాభరణా కర్పూరవాసపూర్తిదా |
కర్పూరమాలాజయదా కర్పూరార్ణవమధ్యగా || ౧౦౫||
కర్పూరతర్పణరతా కటకామ్బరధారిణీ |
కపటేశ్వవరసమ్పూజ్యా కపటేశ్వరరూపిణీ || ౧౦౬||
కటుః కపిధ్వజారాధ్యా కలాపపుష్పధారిణీ |
కలాపపుష్పరుచిరా కలాపపుష్పపూజితా || ౧౦౭||
క్రకచా క్రకచారాధ్యా కథమ్బ్రూమా కరాలతా |
కథఙ్కారవినిర్ముక్తా కాలీ కాలక్రియా క్రతుః || ౧౦౮||
కామినీ కామినీపూజ్యా కామినీపుష్పధారిణీ |
కామినీపుష్పనిలయా కామినీపుష్పపూర్ణిమా || ౧౦౯||
కామినీపుష్పపూజార్హా కామినీపుష్పభూషణా |
కామినీపుష్పతిలకా కామినీకుణ్డచుమ్బనా || ౧౧౦||
కామినీయోగసన్తుష్టా కామినీయోగభోగదా |
కామినీకుణ్డసమ్మగ్నా కామినీకుణ్డమధ్యగా || ౧౧౧||
కామినీమానసారాధ్యా కామినీమానతోషితా |
కామినీమానసఞ్చారా కాలికా కాలకాలికా || ౧౧౨||
కామా చ కామదేవీ చ కామేశీ కామసమ్భవా |
కామభావా కామరతా కామార్తా కామమఞ్జరీ || ౧౧౩||
కామమఞ్జీరరణితా కామదేవప్రియాన్తరా |
కామకాలీ కామకలా కాలికా కమలార్చితా || ౧౧౪||
కాదికా కమలా కాలీ కాలానలసమప్రభా |
కల్పాన్తదహనా కాన్తా కాన్తారప్రియవాసినీ || ౧౧౫||
కాలపూజ్యా కాలరతా కాలమాతా చ కాలినీ |
కాలవీరా కాలఘోరా కాలసిద్ధా చ కాలదా || ౧౧౬||
కాలఞ్జనసమాకారా కాలఞ్జరనివాసినీ |
కాలఋద్ధిః కాలవృద్ధిః కారాగృహవిమోచినీ || ౧౧౭||
కాదివిద్యా కాదిమాతా కాదిస్థా కాదిసున్దరీ |
కాశీ కాఞ్చీ చ కాఞ్చీశా కాశీశవరదాయినీ || ౧౧౮||
క్రాం బీజా చైవ క్రీం బీజా హృదయాయ నమస్స్మృతా |
కామ్యా కామ్యగతిః కామ్యసిద్ధిదాత్రీ చ కామభూః || ౧౧౯||
కామాఖ్యా కామరూపా చ కామచాపవిమోచినీ |
కామదేవకలారామా కామదేవకలాలయా || ౧౨౦||
కామరాత్రిః కామదాత్రీ కాన్తారాచలవాసినీ |
కామరూపా కాలగతిః కామయోగపరాయణా || ౧౨౧||
కామసమ్మర్ద్దనరతా కామగేహవికాసినీ |
కాలభైరవభార్యా చ కాలభైరవకామినీ || ౧౨౨||
కాలభైరవయోగస్థా కాలభైరవభోగదా |
కామధేనుః కామదోగ్ధ్రీ కామమాతా చ కాన్తిదా || ౧౨౩||
కాముకా కాముకారాధ్యా కాముకానన్దవర్ద్ధినీ |
కార్త్తవీర్య్యా కార్త్తికేయా కార్త్తికేయప్రపూజితా || ౧౨౪||
కార్య్యా కారణదా కార్య్యకారిణీ కారణాన్తరా |
కాన్తిగమ్యా కాన్తిమయీ కాత్యా కాత్యాయనీ చ కా || ౧౨౫||
కామసారా చ కాశ్మీరా కాశ్మీరాచారతత్పరా |
కామరూపాచారరతా కామరూపప్రియంవదా || ౧౨౬||
కామరూపాచారసిద్ధిః కామరూపమనోమయీ |
కార్త్తికీ కార్త్తికారాధ్యా కాఞ్చనారప్రసూనభూః || ౧౨౭||
కాఞ్చనారప్రసూనాభా కాఞ్చనారప్రపూజితా |
కాఞ్చరూపా కాఞ్చభూమిః కాంస్యపాత్రప్రభోజినీ || ౧౨౮||
కాంస్యధ్వనిమయీ కామసున్దరీ కామచుమ్బనా |
కాశపుష్పప్రతీకాశా కామద్రుమసమాగమా || ౧౨౯||
కామపుష్పా కామభూమిః కామపూజ్యా చ కామదా |
కామదేహా కామగేహా కామబీజపరాయణా || ౧౩౦||
కామధ్వజసమారూఢా కామధ్వజసమాస్థితా |
కాశ్యపీ కాశ్యపారాధ్యా కాశ్యపానన్దదాయినీ || ౧౩౧||
కాలిన్దీజలసఙ్కాశా కాలిన్దీజలపూజితా |
కాదేవపూజానిరతా కాదేవపరమార్థదా || ౧౩౨||
కర్మ్మణా కర్మ్మణాకారా కామకర్మణకారిణీ |
కార్మ్మణత్రోటనకరీ కాకినీ కారణాహ్వయా || ౧౩౩||
కావ్యామృతా చ కాలిఙ్గా కాలిఙ్గమర్ద్దనోద్యతా |
కాలాగరువిభూషాఢ్యా కాలాగరువిభూతిదా || ౧౩౪||
కాలాగరుసుగన్ధా చ కాలాగరుప్రతర్పణా |
కావేరీనీరసమ్ప్రీతా కావేరీతీరవాసినీ || ౧౩౫||
కాలచక్రభ్రమాకారా కాలచక్రనివాసినీ |
కాననా కాననాధారా కారుః కారుణికామయీ || ౧౩౬||
కామ్పిల్యవాసినీ కాష్ఠా కామపత్నీ చ కామభూః |
కాదమ్బరీపానరతా తథా కాదమ్బరీకలా || ౧౩౭||
కామవన్ద్యా చ కామేశీ కామరాజప్రపూజితా |
కామరాజేశ్వరీవిద్యా కామకౌతుకసున్దరీ || ౧౩౮||
కామ్బోజజా కాఞ్ఛినదా కాంస్యకాఞ్చనకారిణీ |
కాఞ్చనాద్రిసమాకారా కాఞ్చనాద్రిప్రదానదా || ౧౩౯||
కామకీర్తిః కామకేశీ కారికా కాన్తరాశ్రయా |
కామభేదీ చ కామార్తినాశినీ కామభూమికా || ౧౪౦||
కాలానలాశినీ కావ్యవనితా కామరూపిణీ |
కాయస్థా కామసన్దీప్తిః కావ్యదా కాలసున్దరీ || ౧౪౧||
కామేశీ కారణవరా కామేశీపూజనోద్యతా |
కాఞ్చీనూపురభూషాఢ్యాకుఙ్కుమాభరణాన్వితా || ౧౪౨||
కాలచక్రా కాలగతిః కాలచక్రామనోభవా |
కున్దమధ్యా కున్దపుష్పా కున్దపుష్పప్రియా కుజా || ౧౪౩||
కుజమాతా కుజారాధ్యా కుఠారవరధారిణీ |
కుఞ్చరస్థా కుశరతా కుశేశయవిలోచనా || ౧౪౪||
కుమఠీ కురరీ కుద్రా కురఙ్గీ కుటజాశ్రయా |
కుమ్భీనసవిభూషా చ కుమ్భీనసవధోద్యతా || ౧౪౫||
కుమ్భకర్ణమనోల్లాసా కులచూడామణిః కులా |
కులాలగృహకన్యా చ కులచూడామణిప్రియా || ౧౪౬||
కులపూజ్యా కులారాధ్యా కులపూజాపరాయణా |
కులభూషా తథా కుక్షిః కురరీగణసేవితా || ౧౪౭||
కులపుష్పా కులరతా కులపుష్పపరాయణా |
కులవస్త్రా కులారాధ్యా కులకుణ్డసమప్రభా || ౧౪౮||
కులకుణ్డసమోల్లాసా కుణ్డపుష్పపరాయణా |
కుణ్డపుష్పప్రసన్నాస్యా కుణ్డగోలోద్భవాత్మికా || ౧౪౯||
కుణ్డగోలోద్భవాధారా కుణ్డగోలమయీ కుహూః |
కుణ్డగోలప్రియప్రాణా కుణ్డగోలప్రపూజితా || ౧౫౦||
కుణ్డగోలమనోల్లాసా కుణ్డగోలబలప్రదా |
కుణ్డదేవరతా క్రుద్ధా కులసిద్ధికరా పరా || ౧౫౧||
కులకుణ్డసమాకారా కులకుణ్డసమానభూః |
కుణ్డసిద్ధిః కుణ్డఋద్ధిః కుమారీపూజనోద్యతా || ౧౫౨||
కుమారీపూజకప్రాణా కుమారీపూజకాలయా |
కుమారీకామసన్తుష్టా కుమారీపూజనోత్సుకా || ౧౫౩||
కుమారీవ్రతసన్తుష్టా కుమారీరూపధారిణీ |
కుమారీభోజనప్రీతా కుమారీ చ కుమారదా || ౧౫౪||
కుమారమాతా కులదా కులయోనిః కులేశ్వరీ |
కులలిఙ్గా కులానన్దా కులరమ్యా కుతర్కధృక్ || ౧౫౫||
కున్తీ చ కులకాన్తా చ కులమార్గపరాయణా |
కుల్లా చ కురుకుల్లా చ కుల్లుకా కులకామదా || ౧౫౬||
కులిశాఙ్గీ కుబ్జికా చ కుబ్జికానన్దవర్ద్ధినీ |
కులీనా కుఞ్జరగతిః కుఞ్జరేశ్వరగామినీ || ౧౫౭||
కులపాలీ కులవతీ తథైవ కులదీపికా |
కులయోగేశ్వరీ కుణ్డా కుఙ్కుమారుణవిగ్రహా || ౧౫౮||
కుఙ్కుమానన్దసన్తోషా కుఙ్కుమార్ణవవాసినీ |
కుసుమా కుసుమప్రీతా కులభూః కులసున్దరీ || ౧౫౯||
కుముద్వతీ కుముదినీ కుశలా కులటాలయా |
కులటాలయమధ్యస్థా కులటాసఙ్గతోషితా || ౧౬౦||
కులటాభవనోద్యుక్తా కుశావర్తా కులార్ణవా |
కులార్ణవాచారరతా కుణ్డలీ కుణ్డలాకృతిః || ౧౬౧||
కుమతిశ్చ కులశ్రేష్ఠా కులచక్రపరాయణా |
కూటస్థా కూటదృష్టిశ్చ కున్తలా కున్తలాకృతిః || ౧౬౨||
కుశలాకృతిరూపా చ కూర్చబీజధరా చ కూః |
కుం కుం కుం కుం శబ్దరతా క్రూం క్రూం క్రూం క్రూం పరాయణా || ౧౬౩||
కుం కుం కుం శబ్దనిలయా కుక్కురాలయవాసినీ |
కుక్కురాసఙ్గసంయుక్తా కుక్కురానన్తవిగ్రహా || ౧౬౪||
కూర్చారమ్భా కూర్చబీజా కూర్చజాపపరాయణా |
కుచస్పర్శనసన్తుష్టా కుచాలిఙ్గనహర్షదా || ౧౬౫||
కుమతిఘ్నీ కుబేరార్చ్యా కుచభూః కులనాయికా |
కుగాయనా కుచధరా కుమాతా కున్దదన్తినీ || ౧౬౬||
కుగేయా కుహరాభాసా కుగేయా కుఘ్నదారిభా |
కీర్తిః కిరాతినీ క్లిన్నా కిన్నరా కిన్నరీక్రియా || ౧౬౭||
క్రీఙ్కారా క్రీఞ్జపాసక్తా క్రీం హూం స్త్రీం మన్త్రరూపిణీ |
కిర్మీరితదృశాపాఙ్గీ కిశోరీ చ కిరీటినీ || ౧౬౮||
కీటభాషా కీటయోనిః కీటమాతా చ కీటదా |
కింశుకా కీరభాషా చ క్రియాసారా క్రియావతీ || ౧౬౯||
కీంకీంశబ్దపరా క్లాం క్లీం క్లూం క్లైం క్లౌం మన్త్రరూపిణీ |
కాం కీం కూం కైం స్వరూపా చ కః ఫట్ మన్త్రస్వరూపిణీ || ౧౭౦||
కేతకీభూషణానన్దా కేతకీభరణాన్వితా |
కైకదా కేశినీ కేశీ కేశీసూదనతత్పరా || ౧౭౧||
కేశరూపా కేశముక్తా కైకేయీ కౌశికీ తథా |
కైరవా కైరవాహ్లాదా కేశరా కేతురూపిణీ || ౧౭౨||
కేశవారాధ్యహృదయా కేశవాసక్తమానసా |
క్లైబ్యవినాశినీ క్లైం చ క్లైం బీజజపతోషితా || ౧౭౩||
కౌశల్యా కోశలాక్షీ చ కోశా చ కోమలా తథా |
కోలాపురనివాసా చ కోలాసురవినాశినీ || ౧౭౪||
కోటిరూపా కోటిరతా క్రోధినీ క్రోధరూపిణీ |
కేకా చ కోకిలా కోటిః కోటిమన్త్రపరాయణా || ౧౭౫||
కోట్యానన్తమన్త్రయుక్తా కైరూపా కేరలాశ్రయా |
కేరలాచారనిపుణా కేరలేన్ద్రగృహస్థితా || ౧౭౬||
కేదారాశ్రమసంస్థా చ కేదారేశ్వరపూజితా |
క్రోధరూపా క్రోధపదా క్రోధమాతా చ కౌశికీ || ౧౭౭||
కోదణ్డధారిణీ క్రౌఞ్చా కౌశల్యా కౌలమార్గగా |
కౌలినీ కౌలికారాధ్యా కౌలికాగారవాసినీ || ౧౭౮||
కౌతుకీ కౌముదీ కౌలా కుమారీ కౌరవార్చితా |
కౌణ్డిన్యా కౌశికీ క్రోధా జ్వాలాభాసురరూపిణీ || ౧౭౯||
కోటికాలానలజ్వాలా కోటిమార్త్తణ్డవిగ్రహా |
కృత్తికా కృష్ణవర్ణా చ కృష్ణా కృత్యా క్రియాతురా || ౧౮౦||
కృశాఙ్గీ కృతకృత్యా చ క్రః ఫట్స్వాహాస్వరూపిణీ |
క్రౌం క్రౌం హూం ఫట్మన్త్రవర్ణా
క్రాం హ్రీం హ్రూం ఫట్ స్వరూపిణీ || ౧౮౧||
క్రీంక్రీంహ్రీంహ్రీం తథా హ్రూం హూంఫట్స్వాహామన్త్రరూపిణీ |
ఇతి శ్రీసర్వసామ్రాజ్యమేధా నామసహస్రకమ్ || ౧౮౨||
సున్దరీశక్తిదానాఖ్యం స్వరూపార్భిధమేవ చ |
కథితం దక్షిణాకాల్యాః సున్దర్యై ప్రీతియోగతః || ౧||
వరదానప్రసఙ్గేన రహస్యమపి దర్శితమ్ |
గోపనీయం సదా భక్త్యా పఠనీయం పరాత్పరమ్ || ౨||
ప్రాతర్మధ్యాహ్నకాలే చ మధ్యార్ద్ధరాత్రయోరపి |
యజ్ఞకాలే జపాన్తే చ పఠనీయం విశేషతః || ౩||
యః పఠేత్ సాధకో ధీరః కాలీరూపో హి వర్షతః |
పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి శ్రృణోతి శ్రావయేదపి || ౪||
వాచకం తోషయేద్వాపి స భవేత్ కాలికాతనుః |
సహేలం వా సలీలం వా యశ్చైనం మానవః పఠేత్ || ౫||
సర్వదుఃఖవినిర్ముక్తస్త్రైలోక్యవిజయీ కవిః |
మృతవన్ధ్యా కాకవన్ధ్యా కన్యావన్ధ్యా చ వన్ధ్యకా || ౬||
పుష్పవన్ధ్యా శూలవన్ధ్యా శ్రృణుయాత్ స్తోత్రముత్తమమ్ |
సర్వసిద్ధిప్రదాతారం సత్కవిం చిరజీవినమ్ || ౭||
పాణ్డిత్యకీర్తిసంయుక్తం లభతే నాత్ర సంశయః |
యం యం కామముపస్కృత్య కాలీం ధ్యాత్వా జపేత్స్తవమ్ || ౮||
తం తం కామం కరే కృత్వా మన్త్రీ భవతి నాఽన్యథా |
యోనిపుష్పైర్లిఙ్గపుష్పైః కుణ్డగోలోద్భవైరపి || ౯||
సంయోగామృతపుష్పైశ్చ వస్త్రదేవీప్రసూనకైః |
కాలిపుష్పైః పీఠతోయైర్యోనిక్షాలనతోయకైః || ౧౦||
కస్తూరీకుఙ్కుమైర్దేవీం నఖకాలాగరుక్రమాత్ |
అష్టగన్ధైర్ధూపదీపర్యవయావకసంయుతైః || ౧౧||
రక్తచన్దనసిన్దూరైర్మత్స్యమాంసాదిభూషణైః |
మధుభిః పాయసైః క్షీరైః శోధితైః శోణితైరపి || ౧౨||
మహోపచారై రక్తైశ్చ నైవేద్యైః సురసాన్వితైః |
పూజయిత్వా మహాకాలీం మహాకాలేన లాలితామ్ || ౧౩||
విద్యారాజ్ఞీం కుల్లుకాఞ్చ జప్త్వా స్తోత్రం జపేచ్ఛివే |
కాలీభక్తస్త్వేకచిత్తః సిన్దూరతిలకాన్వితః || ౧౪||
తామ్బూలపూరితముఖో ముక్తకేశో దిగమ్బరః |
శవయోనిస్థితో వీరః శ్మశానసురతాన్వితః || ౧౫||
శూన్యాలయే బిన్దుపీఠే పుష్పాకీర్ణే శివాననే |
శయనోత్థప్రభుఞ్జానః కాలీదర్శనమాప్నుయాత్ || ౧౬||
తత్ర యద్యత్కృతం కర్మ తదనన్తఫలం భవేత్ |
ఐశ్వర్యే కమలా సాక్షాత్ సిద్ధౌ శ్రీకాలికామ్బికా || ౧౭||
కవిత్వే తారిణీతుల్యః సౌన్దర్యే సున్దరీసమః |
సిన్ధోర్ద్ధారాసమః కార్యే శ్రుతౌ శ్రుతిధరస్తథా || ౧౮||
వజ్రాస్త్రమివ దుర్ద్ధర్షస్త్రైలోక్యవిజయాస్త్రభృత్ |
శత్రుహన్తా కావ్యకర్తా భవేచ్ఛివసమః కలౌ || ౧౯||
దిగ్విదిక్చన్ద్రకర్తా చ దివారాత్రివిపర్య్యయీ |
మహాదేవసమో యోగీ త్రైలోక్యస్తమ్భకః క్షణాత్ || ౨౦||
గానేన తుమ్బురుః సాక్షాద్దానే కర్ణసమో భవేత్ |
గజాఽశ్వరథపత్తీనామస్త్రాణామధిపః కృతీ || ౨౧||
ఆయుష్యేషు భుశుణ్డీ చ జరాపలితనాశకః |
వర్షషోడశవాన్ భూయాత్ సర్వకాలే మహేశ్వరీ || ౨౨||
బ్రహ్మాణ్డగోలే దేవేశి న తస్య దుర్లభం క్వచిత్ |
సర్వం హస్తగతం భూయాన్నాత్ర కార్య్యా విచారణా || ౨౩||
కులపుష్పయుతం దృష్ట్వా తత్ర కాలీం విచిన్త్య చ |
విద్యారాజ్ఞీం తు సమ్పూజ్య పఠేన్నామసహస్రకమ్ || ౨౪||
మనోరథమయీ సిద్ధిస్తస్య హస్తే సదా భవేత్ |
పరదారాన్ సమాలిఙ్గయ సమ్పూజ్య పరమేశ్వరీమ్ || ౨౫||
హస్తాహస్తికయా యోగం కృత్వా జప్త్వా స్తవం పఠేత్ |
యోనిం వీక్ష్య జపేత్ స్తోత్రం కుబేరాదధికో భవేత్ || ౨౬||
కుణ్డగోలోద్భవం గృహ్యవర్ణాక్తం హోమయేన్నిశి |
పితృభూమౌ మహేశాని విధిరేఖాం ప్రమార్జయేత్ || ౨౭||
తరుణీం సున్దరీం రమ్యాం చఞ్చలాం కామగర్వితామ్ |
సమానీయ ప్రయత్నేన సంశోధ్య న్యాసయోగతః || ౨౮||
ప్రసూనమఞ్చే సంస్థాప్య పృథివీం వశమానయేత్ |
మూలచక్రం తు సమ్భావ్య దేవ్యాశ్చరణసంయుతమ్ || ౨౯||
సమ్మూజ్య పరమేశానీం సఙ్కల్ప్య తు మహేశ్వరి |
జప్త్వా స్తుత్వా మహేశానీం ప్రణవం సంస్మరేచ్ఛివే || ౩౦||
అష్టోత్తరశతైర్యోనిం ప్రమన్త్ర్యాచుమ్బ్య యత్నతః |
సంయోగీభూయ జప్తవ్యం సర్వవిద్యాధిపో భవేత్ || ౩౧||
శూన్యాగారే శివారణ్యే శివదేవాలయే తథా |
శూన్యదేశే తడాగే చ గఙ్గాగర్భే చతుష్పథే || ౩౨||
శ్మశానే పర్వతప్రాన్తే ఏకలిఙ్గే శివాముఖే |
ముణ్డయోనౌ ఋతౌ స్నాత్వా గేహే వేశ్యాగృహే తథా || ౩౩||
కుట్టినీగృహమధ్యే చ కదలీమణ్డపే తథా |
పఠేత్సహస్రనామాఖ్యం స్తోత్రం సర్వార్థసిద్ధయే || ౩౪||
అరణ్యే శూన్యగర్తే చ రణే శత్రుసమాగమే |
ప్రజపేచ్చ తతో నామ కాల్యాశ్చైవ సహస్రకమ్ || ౩౫||
బాలానన్దపరో భూత్వా పఠిత్వా కాలికాస్తవమ్ |
కాలీం సఞ్చిన్త్య ప్రజపేత్ పఠేన్నామసహస్రకమ్ || ౩౬||
సర్వసిద్ధీశ్వరో భూయాద్వాఞ్ఛాసిద్ధీశ్వరో భవేత్ |
ముణ్డచూడకయోర్యోని త్వచి వా కోమలే శివే || ౩౭||
విష్టరే శవవస్త్రే వా పుష్పవస్త్రాసనేఽపి వా |
ముక్తకేశో దిశావాసో మైథునీ శయనే స్థితః || ౩౮||
జప్త్వాకాలీం పఠేత్ స్తోత్రం ఖేచరీసిద్ధిభాగ్ భవేత్ |
చికురం యోగమాసాద్య శుక్రోత్సారణమేవ చ || ౩౯||
జప్త్వా శ్రీదక్షిణాం కాలీం శక్తిపాతశతం భవేత్ |
లతాం స్పృశన్ జపిత్వా చ రమిత్వా త్వర్చయన్నపి || ౪౦||
ఆహ్లాదయన్దిగావాసః పరశక్తిం విశేషతః |
స్తుత్వా శ్రీదక్షిణాం కాలీం యోనిం స్వకరగాఞ్చరేత్ || ౪౧||
పఠేన్నామసహస్రం యః స శివాదధికో భవేత్ |
లతాన్తరేషు జప్తవ్యం స్తుత్వా కాలీం నిరాకులః || ౪౨||
దశావధానో భవతి మాసమాత్రేణ సాధకః |
కాలరాత్ర్యాం మహారాత్ర్యాం వీరరాత్ర్యామపి ప్రియే || ౪౩||
మహారాత్ర్యాం చతుర్దశ్యామష్టమ్యాం సంక్రమేఽపి వా |
కుహూపూర్ణేన్దుశుక్రేషు భౌమామాయాం నిశాముఖే || ౪౪||
నవమ్యాం మఙ్గలదినే తథా కులతిథౌ శివై |
కులక్షేత్రే ప్రయత్నేన పఠేన్నామసహస్రకమ్ || ౪౫||
సుదర్శనో భవేదాశు కిన్నరీసిద్ధిభాగ్భవేత్ |
పశ్మిమాభిముఖం లిఙ్గం వృషశూన్యం పురాతనమ్ || ౪౬||
తత్ర స్థిత్వా జపేత్ స్తోత్రం సర్వకామాప్తయే శివే |
భౌమవారే నిశీథే వా అమావస్యాదినే శుభే || ౪౭||
మాషభక్తబలిం ఛాగం కృసరాన్నం చ పాయసమ్ |
దగ్ధమీనం శోణితఞ్చ దధి దుగ్ధ గుడార్ద్రకమ్ || ౪౮||
బలిం దత్వా జపేత్ తత్ర త్వష్టోత్తరసహస్రకమ్ |
దేవగన్ధర్వసిద్ధౌధైః సేవితాం సురసున్దరీమ్ || ౪౯||
లభేద్దేవేశి మాసేన తస్య చాసన సంహతిః |
హస్తత్రయం భవేదూర్ధ్వం నాత్ర కార్యా విచారణా || ౫౦||
హేలయా లీలయా భక్త్యా కాలీం స్తౌతి నరస్తు యః |
బ్రహ్మాదీంస్సతమ్భయేద్దేవి మాహేశీం మోహయేత్క్షణాత్ || ౫౧||
ఆకర్షయేన్మహావిద్యాం దశపూర్వాన్ త్రియామతః |
కుర్వీత విష్ణునిర్మ్మాణం యమాదీనాం తు మారణమ్ || ౫౨||
ధ్రువముచ్చాటయేన్నూనం సృష్టినూతనతాం నరః |
మేషమాహిషమార్జారఖరచ్ఛాగనరాదికైః || ౫౩||
ఖఙ్గిశూకరకాపోతైష్టిట్టిభైః శశకైః పలైః |
శోణితైః సాస్థిమాంసైశ్చ కారణ్డైర్దుగ్ధపాయసైః || ౫౪||
కాదమ్బరీసిన్ధుమద్యైః సురారిష్టైశ్చ సాసవైః |
యోనిక్షాలితతోయైశ్చ యోనిలిఙ్గామృతైరపి || ౫౫||
స్వజాతకుసుమైః పూజ్యా జపాన్తే తర్పయేచ్ఛివామ్ |
సర్వసామ్రాజ్యనామ్నా తు స్తుత్వా నత్వా స్వశక్తితః || ౫౬||
శక్త్యా లభన్ పఠేత్ స్తోత్రం కాలీరూపో దినత్రయాత్ |
దక్షిణాకాలికా తస్య గేహే తిష్ఠతి నాన్యథా || ౫౭||
వేశ్యాలతాగృహే గత్వా తస్యాశ్చుమ్బనతత్పరః |
తస్యా యోనౌ ముఖం దత్వా తద్రసం విలిహఞ్జపేత్ || ౫౮||
తదన్తే నామ సాహస్రం పఠేద్భక్తిపరాయణః |
కాలికాదర్శనం తస్య భవేద్దేవి త్రియామతః || ౫౯||
నృత్యపాత్రగృహే గత్వా మకారపఞ్చకాన్వితః |
ప్రసూనమఞ్చే సంస్థాప్య శక్తిన్యాసపరాయణః || ౬౦||
పాత్రాణాం సాధనం కృత్వా దిగ్వస్త్రాం తాం సమాచరేత్ |
సమ్భావ్య చక్రం తన్మూలే తత్ర సావరణాం జపేత్ || ౬౧||
శతం భాలే శతం కేశే శతం సిన్దూరమణ్డలే |
శతత్రయం కుచద్వన్ద్వే శతం నాభౌ మహేశ్వరి || ౬౨||
శతం యోనౌ మహేశాని సంయోగే చ శతత్రయమ్ |
జపేత్తత్ర మహేశాని తదన్తే ప్రపఠేత్స్తవమ్ || ౬౩||
శతావధానో భవతి మాసమాత్రేణ సాధకః |
మాతఙ్గినీం సమానీయ కిం వా కాపాలినీం శివే || ౬౪||
దన్తమాలా జపే కార్యా గలే ధార్యా నృముణ్డజా |
నేత్రపద్మే యోనిచక్రం శక్తిచక్రం స్వవక్త్రకే || ౬౫||
కృత్వా జపేన్మహేశాని ముణ్డయన్త్రం ప్రపూజయేత్ |
ముణ్డాసనస్థితో వీరో మకారపఞ్చకాన్వితః || ౬౬||
అన్యామాలిఙ్గయ ప్రజపేదన్యాం సఞ్చుమ్బ్య వై పఠేత్ |
అన్యాం సమ్పూజయేత్తత్ర త్వన్యాం సమ్మర్ద్దయన్ జపేత్ || ౬౭||
అన్యయోనౌ శివం దత్వా పునః పూర్వవదాచరేత్ |
అవధానసహస్రేషు శక్తిపాతశతేషు చ || ౬౮||
రాజా భవతి దేవేశి మాసపఞ్చకయోగతః |
యవనీశక్తిమానీయ గానశక్తిపరాయణమ్ || ౬౯||
కులాచారమతేనైవ తస్యా యోనిం వికాసయేత్ |
తత్ర ప్రదాయ జిహ్వాం తు జపేన్నామసహస్రకమ్ || ౭౦||
నృకపాలే తత్ర దీపం జపేత్ప్రజ్వాల్య యత్నతః |
మహాకవివరో భూయాన్నాత్ర కార్యా విచారణా || ౭౧||
కామార్తాం శక్తిమానీయ యోనౌ తు మూలచక్రకమ్ |
విలిఖ్య పరమేశాని తత్ర మన్త్రం లిఖేచ్ఛివే || ౭౨||
తల్లిహన్ ప్రజపేద్దేవి సర్వశాస్త్రార్థతత్వవిత్ |
అశ్రుతాని చ శాస్త్రాణి వేదాదీన్ పాఠయేద్ ధ్రువమ్ || ౭౩||
వినా న్యాసైర్వినా పాఠైర్వినాధ్యానాదిభిః ప్రియే |
చతుర్వేదాధిపో భూత్వా త్రికాలజ్ఞస్త్రివర్షతః || ౭౪||
చతుర్విధం చ పాణ్డిత్యం తస్య హస్తగతం క్షణాత్ |
శివాబలిః ప్రదాతవ్యః సర్వదా శూన్యమణ్డలే || ౭౫||
కాలీధ్యానం మన్త్రర్చితా నీలసాధనమేవ చ |
సహస్రనామపాఠశ్చ కాలీనామప్రకీర్తనమ్ || ౭౬||
భక్తస్య కార్యమేతావదన్యదభ్యుదయం విదుః |
వీరసాధనకం కర్మ శివాపూజా బలిస్తథా || ౭౭||
సిన్దూరతిలకో దేవి వేశ్యాలాపో నిరన్తరమ్ |
వేశ్యాగృహే నిశాచారో రాత్రౌ పర్యటనం తథా || ౭౮||
శక్తిపూజా యోనిదృష్టిః ఖఙ్గహస్తో దిగమ్బరః |
ముక్తకేశో వీరవేషః కులమూర్తిధరో నరః || ౭౯||
కాలీభక్తో భవేద్దేవి నాన్యథా క్షేమమాప్నుయాత్ |
దుగ్ధాస్వాదీ యోనిలేహీ సంవిదాసవఘూర్ణితః || ౮౦||
వేశ్యాలతాసమాయోగాన్మాసాత్కల్పలతా స్వయమ్ |
వేశ్యాచక్రసమాయోగాత్కాలీచక్రసమః స్వయమ్ || ౮౧||
వేశ్యాదేహసమాయోగాత్ కాలీదేహసమః స్వయమ్ |
వేశ్యామధ్యగతం వీరం కదా పశ్యామి సాధకమ్ || ౮౨||
ఏవం వదతి సా కాలీ తస్మాద్వేశ్యా వరా మతా |
వేశ్యా కన్యా తథా పీఠజాతిభేదకులక్రమాత్ || ౮౩||
అకులక్రమభేదేన జ్ఞాత్వా చాపి కుమారికామ్ |
కుమారీం పూజయేద్భక్త్యా జపాన్తే భవనే ప్రియే || ౮౪||
పఠేన్నామసహస్రం యః కాలీదర్శనభాగ్ భవేత్ |
భక్త్యా కుమారీం సమ్పూజ్య వైశ్యాకుల సముద్భవామ్ || ౮౫||
వస్త్ర హేమాదిభిస్తోష్యా యత్నాత్స్తోత్రం పఠేచ్ఛివే |
త్రైలోక్య విజయీ భూయాద్దివా చన్ద్రప్రకాశకః || ౮౬||
యద్యద్దత్తం కుమార్యై తు తదనన్తఫలం భవేత్ |
కుమారీపూజనఫలం మయా వక్తుం న శక్యతే || ౮౭||
చాఞ్చల్యాద్దురితం కిఞ్చిత్క్షమ్యతామయమఞ్జలిః |
ఏకా చేత్పూజితా బాలా ద్వితీయా పూజితా భవేత్ || ౮౮||
కుమార్యః శక్తయశ్చైవ సర్వమేతచరాచరమ్ |
శక్తిమానీయ తద్గాత్రే న్యాసజాలం ప్రవిన్యసేత్ || ౮౯||
వామభాగే చ సంస్థాప్య జపేన్నామసహస్రకమ్ |
సర్వసిద్ధీశ్వరో భూయాన్నాత్ర కార్య్యా విచారణా || ౯౦||
శ్మశానస్థో భవేత్స్వస్థో గలితం చికురం చరేత్ |
దిగమ్బరః సహస్రం చ సూర్యపుష్పం సమానయేత్ || ౯౧||
స్వవీర్యేణ ప్లుతం కృత్వా ప్రత్యేకం ప్రజపన్ హునేత్ |
పూజ్య ధ్యాత్వా మహాభక్త్యా క్షమాపాలో నరః పఠేత్ || ౯౨||
నఖం కేశం స్వవీర్యం చ యద్యత్సమ్మార్జనీగతమ్ |
ముక్తకేశో దిశావాసో మూలమన్త్రపురఃసరః || ౯౩||
కుజవారే మధ్యరాత్రే హోమం కృత్వా శ్మశానకే |
పఠేన్నామసహస్రం యః పృథ్వీశాకర్షకో భవేత్ || ౯౪||
పుష్పయుక్తే భగే దేవి సంయోగానన్దతత్పరః |
పునశ్చికురమాసాద్య మూలమన్త్రం జపన్ శివే || ౯౫||
చితావహ్నౌ మధ్యరాత్రే వీర్యముత్సార్య యత్నతః |
కాలికాం పూజయేత్తత్ర పఠేన్నామ సహస్రకమ్ || ౯౬||
పృథ్వీశాకర్షణం కుర్యాన్నాత్ర కార్యా విచారణా |
కదలీ వనమాసాద్య లక్షమన్త్రం జపేన్నరః || ౯౭||
మధుమత్యా స్వయం దేవ్యా సేవ్యమానః స్మరోపమః |
శ్రీమధుమతీత్యుక్త్వా తథా స్థావరజఙ్గమాన్ || ౯౮||
ఆకర్షిణీం సముచ్చార్య ఠంఠం స్వాహా సముచ్చరేత్ |
త్రైలోక్యాకర్షిణీ విద్యా తస్య హస్తే సదా భవేత్ || ౯౯||
నదీం పురీం చ రత్నాని హేమస్త్రీశైలభూరుహాన్ |
ఆకర్షయత్యమ్బునిధిం సుమేరుం చ దిగన్తతః || ౧౦౦||
అలభ్యాని చ వస్తూని దూరాద్భూమితలాదపి |
వృత్తాన్తం చ సురస్థానాద్రహస్యే విదుషామపి || ౧౦౧||
రాజ్ఞాం చ కథయత్యేషా సత్యం సత్వరమాదిశేత్ |
ద్వితీయవర్షపాఠేన భవేత్పద్మావతీ శుభా || ౧౦౨||
ఓం హ్రీంపద్మావతి పదం తతస్త్రైలోక్యనామ చ |
వార్తాం చ కథయ ద్వన్ద్వం స్వాహాన్తో మన్త్ర ఈరితః || ౧౦౩||
బ్రహ్మవిష్ణ్వాదికానాం చ త్రైలోక్యే యాదృశీ భవేత్ |
సర్వ వదతి దేవేశీ త్రికాలజ్ఞః కవిశ్శుభః || ౧౦౪||
త్రివర్షం సమ్పఠన్దేవి లభేద్భోగవతీం కలామ్ |
మహాకాలేన దృష్టోఽపి చితామధ్యగతోఽపి వా || ౧౦౫||
తస్యా దర్శనమాత్రేణ చిరఞ్జీవీ నరో భవేత్ |
మృతసఞ్జీవినీత్యుక్త్వా మృతముత్థాపయ ద్వయమ్ || ౧౦౬||
స్వాహాన్తో మనురాఖ్యాతో మృతసఞ్జీవనాత్మకః |
చతుర్వర్షం పఠేద్యస్తు స్వప్నసిద్ధిస్తతో భవేత్ || ౧౦౭||
ఓం హ్రీం స్వప్నవారాహి కాలిస్వప్నే కథయోచ్చరేత్ |
అముకస్యాఽముకం దేహి క్లీం స్వాహాన్తో మనుర్మతః || ౧౦౮||
స్వప్నసిద్ధా చతుర్వర్షాత్తస్య స్వప్నే సదా స్థితా |
చతుర్వర్షస్య పాఠేన చతుర్వేదాధిపో భవేత్ || ౧౦౯||
తద్ధస్తజలసంయోగాన్మూర్ఖః కావ్యం కరోతి చ |
తస్య వాక్యపరిచయాన్మూర్తిర్విన్దతి కావ్యతామ్ || ౧౧౦||
మస్తకే తు కరం కృత్వా వద వాణీమితి బ్రువన్ |
సాధకో వాఞ్ఛయా కుర్యాత్తత్తథైవ భవిష్యతి || ౧౧౧||
బ్రహ్మాణ్డగోలకే యాశ్చ యాః కాశ్చిజ్జగతీతలే |
సమస్తాః సిద్ధయో దేవి కరామలకవత్సదా || ౧౧౨||
సాధకస్మృతిమాత్రేణ యావన్త్యః సన్తి సిద్ధయః |
స్వయమాయాన్తి పురతో జపాదీనాం తు కా కథా || ౧౧౩||
విదేశవర్తినో భూత్వా వర్తన్తే చేటకా ఇవ |
అమాయాం చన్ద్రసన్దర్శశ్చన్ద్రగ్రహణమేవ చ || ౧౧౪||
అష్టమ్యాం పూర్ణచన్ద్రత్వం చన్ద్రసూర్యాష్టకం తథా |
అష్టదిక్షు తథాష్టౌ చ కరోత్యేవ మహేశ్వరి || ౧౧౫||
అణిమా ఖేచరత్వం చ చరాచరపురీగతమ్ |
పాదుకాఖఙ్గవేతాలయక్షిణీగుహ్యకాదయః || ౧౧౬||
తిలకోగుప్తతాదృశ్యం చరాచరకథానకమ్ |
మృతసఞ్జీవినీసిద్ధిర్గుటికా చ రసాయనమ్ || ౧౧౭||
ఉడ్డీనసిద్ధిర్దేవేశి షష్టిసిద్ధీశ్వరత్వకమ్ |
తస్య హస్తే వసేద్దేవి నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౧౮||
కేతౌ వా దున్దుభౌ వస్త్రే వితానే వేష్టనేగృహే |
భిత్తౌ చ ఫలకే దేవి లేఖ్యం పూజ్యం చ యత్నతః || ౧౧౯||
మధ్యే చక్రం దశాఙ్గోక్తం పరితో నామలేఖనమ్ |
తద్ధారణాన్మహేశాని త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ || ౧౨౦||
ఏకో హి శతసాహస్రం నిర్జిత్య చ రణాఙ్గణే |
పునరాయాతి చ సుఖం స్వగృహం ప్రతి పార్వతీ || ౧౨౧||
ఏకో హి శతసన్దర్శీ లోకానాం భవతి ధ్రువమ్ |
కలశం స్థాప్య యత్నేన నామసాహస్రకం పఠేత్ || ౧౨౨||
సేకః కార్యో మహేశాని సర్వాపత్తినివారణే |
భూతప్రేతగ్రహాదీనాం రాక్షసాం బ్రహ్మరాక్షసామ్ || ౧౨౩||
వేతాలానాం భైరవాణాం స్కన్దవైనాయకాదికాన్ |
నాశయేత్ క్షణమాత్రేణ నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౨౪||
భస్మభిర్మన్త్రితం కృత్వా గ్రహగ్రస్తం విలేపయేత్ |
భస్మసంక్షేపణాదేవ సర్వగ్రహవినాశనమ్ || ౧౨౫||
నవనీతం చాభిమన్త్ర్య స్త్రీభ్యో దద్యాన్మహేశ్వరి |
వన్ధ్యా పుత్రప్రదాం దేవి నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౨౬||
కణ్ఠే వా వామబాహౌ వా యోనౌ వా ధారణాచ్ఛివే |
బహుపుత్రవతీ నారీ సుభగా జాయతే ధ్రువమ్ || ౧౨౭||
పురుషో దక్షిణాఙ్గే తు ధారయేత్సర్వసిద్ధయే |
బలవాన్కీర్తిమాన ధన్యోధార్మికః సాధకః కృతీ || ౧౨౮||
బహుపుత్రీ రథానాం చ గజానామధిపః సుధీః |
కామినీకర్షణోద్యుక్తః క్రీం చ దక్షిణకాలికే || ౧౨౯||
క్రీం స్వాహా ప్రజపేన్మన్త్రమయుతం నామపాఠకః |
ఆకర్షణం చరేద్దేవి జలఖేచరభూగతాన్ || ౧౩౦||
వశీకరణకామో హి హూం హూం హ్రీం హ్రీం చ దక్షిణే |
కాలికే పూర్వబీజాని పూర్వవత్ప్రజపన్ పఠేత్ || ౧౩౧||
ఉర్వశీమపి వసయేన్నాత్ర కార్యా విచారణా |
క్రీం చ దక్షిణకాలికే స్వాహా యుక్తం జపేన్నరః || ౧౩౨||
పఠేన్నామసహస్రం తు త్రైలోక్యం మారయేద్ధ్రువమ్ |
సద్భక్తాయ ప్రదాతవ్యా విద్యా రాజ్ఞి శుభే దినే || ౧౩౩||
సద్వినీతాయ శాన్తాయ దాన్తాయాతిగుణాయ చ |
భక్తాయ జ్యేష్ఠపుత్రాయ గురుభక్తిపరాయ చ || ౧౩౪||
వైష్ణవాయ ప్రశుద్ధాయ శివాబలిరతాయ చ |
వేశ్యాపూజనయుక్తాయ కుమారీపూజకాయ చ || ౧౩౫||
దుర్గాభక్తాయ రౌద్రాయ మహాకాలప్రజాపినే |
అద్వైతభావయుక్తాయ కాలీభక్తిపరాయ చ || ౧౩౬||
దేయం సహస్రనామాఖ్యం స్వయం కాల్యా ప్రకాశితమ్ |
గురుదైవతమన్త్రాణాం మహేశస్యాపి పార్వతి || ౧౩౭||
అభేదేన స్మరేన్మన్త్రం స శివః స గణాధిపః |
యో మన్త్రం భావయేన్మన్త్రీ స శివో నాత్ర సంశయః || ౧౩౮||
స శాక్తో వైష్ణవస్సౌరః స ఏవం పూర్ణదీక్షితః |
అయోగ్యాయ న దాతవ్యం సిద్ధిరోధః ప్రజాయతే || ౧౩౯||
వేశ్యాస్త్రీనిన్దకాయాథ సురాసంవిత్ప్రనిన్దకే |
సురాముఖో మనుం స్మృత్వా సురాచార్యో భవిష్యతి || ౧౪౦||
వాగ్దేవతా ఘోరే ఆసాపరఘారే చ హూం వదేత్ |
ఘోరరూపే మహాఘోరే ముఖీభీమపదం వదేత్ || ౧౪౧||
భీషణ్యముష్యషష్ఠ్యన్తం హేతుర్వామయుగే శివే |
శివవహ్నియుగాస్త్రం హూం హూం కవచమనుర్భవేత్ || ౧౪౨||
ఏతస్య స్మరణాదేవ దుష్టానాం చ ముఖే సురా |
అవతీర్ణా భవద్దేవి దుష్టానాం భద్రనాశినీ || ౧౪౩||
ఖలాయ పరతన్త్రాయ పరనిన్దాపరాయ చ |
భ్రష్టాయ దుష్టసత్వాయ పరవాదరతాయ చ || ౧౪౪||
శివాభక్తాయ దుష్టాయ పరదారరతాయ చ |
న స్తోత్రం దర్శయేద్దేవి శివహత్యాకరో భవేత్ || ౧౪౫||
కాలికానన్దహృదయః కాలికాభక్తిమానసః |
కాలీభక్తో భవేత్సోఽయం ధన్యరూపః స ఏవ తు || ౧౪౬||
కలౌ కాలీ కలౌ కాలీ కలౌ కాలీ వరప్రదా |
కలౌ కాలీ కలౌ కాలీ కలౌ కాలీ తు కేవలా || ౧౪౭||
బిల్వపత్రసహస్రాణి కరవీరాణి వై తథా |
ప్రతినామ్నా పూజయేద్ధి తేన కాలీ వరప్రదా || ౧౪౮||
కమలానాం సహస్రం తు ప్రతినామ్నా సమర్పయేత్ |
చక్రం సమ్పూజ్య దేవేశి కాలికావరమాప్నుయాత్ || ౧౪౯||
మన్త్రక్షోభయుతో నైవ కలశస్థజలేన చ |
నామ్నా ప్రసేచయేద్దేవి సర్వక్షోభవినాశకృత్ || ౧౫౦||
తథా దమనకం దేవి సహస్రమాహరేద్వ్రతీ |
సహస్రనామ్నా సమ్పూజ్య కాలీవరమవాప్నుయాత్ || ౧౫౧||
చక్రం విలిఖ్య దేహస్థం ధారయేత్కాలికాతనుః |
కాల్యై నివేదితం యద్యత్తదంశం భక్షయేచ్ఛివే || ౧౫౨||
దివ్యదేహధరో భూత్వా కాలీదేహే స్థితో భవేత్ |
నైవేద్యనిన్దకాన్ దుష్టాన్ దృష్ట్వా నృత్యన్తి భైరవా || ౧౫౩||
యోగిన్యశ్చ మహావీరా రక్తపానోద్యతాః ప్రియే |
మాంసాస్థిచర్మణోద్యుక్తా భక్షయన్తి న సంశయః || ౧౫౪||
తస్మాన్న నిన్దయేద్దేవి మనసా కర్మణా గిరా |
అన్యథా కురుతే యస్తు తస్య నాశో భవిష్యతి || ౧౫౫||
క్రమదీక్షాయుతానాం చ సిద్ధిర్భవతి నాన్యథా |
మన్త్రక్షోభశ్చ వా భూయాత్ క్షీణాయుర్వా భవేద్ధ్రువమ్ || ౧౫౬||
పుత్రహారీ స్త్రియోహారీ రాజ్యహారీ భవేద్ధ్రువమ్ |
క్రమదీక్షాయుతో దేవి క్రమాద్రాజ్యమవాప్నుయాత్ || ౧౫౭||
ఏకవారం పఠేద్దేవి సర్వపాపవినాశనమ్ |
ద్వివారం చ పఠేద్యో హి వాఞ్ఛాం విన్దతి నిత్యశః || ౧౫౮||
త్రివారం చ పఠేద్యస్తు వాగీశసమతాం వ్రజేత్ |
చతుర్వారం పఠేద్దేవి చతుర్వర్ణాధిపో భవేత్ || ౧౫౯||
పఞ్చవారం పఠేద్దేవి పఞ్చకామాధిపో భవేత్ |
షడ్వారం చ పఠేద్దేవి షడైశ్వర్యాధిపో భవేత్ || ౧౬౦||
సప్తవారం పఠేత్సప్తకామనాం చిన్తితం లభేత్ |
వసువారం పఠేద్దేవి దిగీశో భవతి ధ్రువమ్ || ౧౬౧||
నవవారం పఠేద్దేవి నవనాథసమో భవేత్ |
దశవారం కీర్త్తయేద్యో దశార్హః ఖేచరేశ్వరః || ౧౬౨||
వింశతివారం కీర్తయేద్యః సర్వైశ్వర్యమయో భవేత్ |
పఞ్చవింశతివారైస్తు సర్వచిన్తావినాశకః || ౧౬౩||
పఞ్చాశద్వారమావర్త్య పఞ్చభూతేశ్వరో భవేత్ |
శతవారం కీర్త్తయేద్యః శతాననసమానధీః || ౧౬౪||
శతపఞ్చకమావర్త్య రాజరాజేశ్వరో భవేత్ |
సహస్రావర్తనాద్దేవి లక్ష్మీరావృణుతే స్వయమ్ || ౧౬౫||
త్రిసహస్రం సమావర్త్య త్రినేత్రసదృశో భవేత్ |
పఞ్చ సాహస్రమావర్త్య కామకోటి విమోహనః || ౧౬౬||
దశసాహస్రమావర్త్య భవేద్దశముఖేశ్వరః |
పఞ్చవింశతిసాహస్రై చ చతుర్వింశతిసిద్ధిధృక్ || ౧౬౭||
లక్షావర్తనమాత్రేణ లక్ష్మీపతిసమో భవేత్ |
లక్షత్రయావర్త్తనాత్తు మహాదేవం విజేష్యతి || ౧౬౮||
లక్షపఞ్చకమావర్త్య కలాపఞ్చకసంయుతః |
దశలక్షావర్త్తనాత్తు దశవిద్యాప్తిరుత్తమా || ౧౬౯||
పఞ్చవింశతిలక్షైస్తు దశవిద్యేశ్వరో భవేత్ |
పఞ్చాశల్లక్షమావృత్య మహాకాలసమో భవేత్ || ౧౭౦||
కోటిమావర్త్తయేద్యస్తు కాలీం పశ్యతి చక్షుషా |
వరదానోద్యుక్తకరాం మహాకాలసమన్వితామ్ || ౧౭౧||
ప్రత్యక్షం పశ్యతి శివే తస్యా దేహో భవేద్ధ్రువమ్ |
శ్రీవిద్యాకాలికాతారాత్రిశక్తివిజయీ భవేత్ || ౧౭౨||
విధేర్లిపిం చ సమ్మార్జ్య కిఙ్కరత్వం విసృజ్య చ |
మహారాజ్యమవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౭౩||
త్రిశక్తివిషయే దేవిక్రమదీక్షా ప్రకీర్తితా |
క్రమదీక్షాయుతో దేవి రాజా భవతి నిశ్చితమ్ || ౧౭౪||
క్రమదీక్షావిహీనస్య ఫలం పూర్వమిహేరితమ్ |
క్రమదీక్షాయుతో దేవి శివ ఏవ న చాపరః || ౧౭౫||
క్రమదీక్షాసమాయుక్తః కాల్యుక్తసిద్ధిభాగ్భవేత్ |
క్రమదీక్షావిహీనస్య సిద్ధిహానిః పదే పదే || ౧౭౬||
అహో జన్మవతాం మధ్యే ధన్యః క్రమయుతః కలౌ |
తత్రాపి ధన్యో దేవేశి నామసాహస్రపాఠకః || ౧౭౭||
దశకాలీవిద్యౌ దేవి స్తోత్రమేతత్సదా పఠేత్ |
సిద్ధిం విన్దతి దేవేశి నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౭౮||
కాకీ కాలీ మహావిద్యా కలౌ కాలీ చ సిద్ధిదా |
కలౌ కాలీ చ సిద్ధా చ కలౌ కాలీ వరప్రదా || ౧౭౯||
కలౌ కాలీ సాధకస్య దర్శనార్థం సముద్యతా |
కలౌ కాలీ కేవలా స్యాన్నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౮౦||
నాన్యవిద్యా నాన్యవిద్యా నాన్యవిద్యా కలౌ భవేత్ |
కలౌ కాలీం విహాయాథ యః కశ్చిత్సిద్ధికాముకః || ౧౮౧||
స తు శక్తిం వినా దేవి రతిసమ్భోగమిచ్ఛతి |
కలౌ కాలీం వినా దేవి యః కశ్చిత్సిద్ధిమిచ్ఛతి || ౧౮౨||
స నీలసాధనం త్యక్త్వా పరిభ్రమతి సర్వతః |
కలౌ కాలీ విహాయాథ యః కశ్చిన్మోక్షమిచ్ఛతి || ౧౮౩||
గురుధ్యానం పరిత్యజ్య సిద్ధిమిచ్ఛతి సాధకః |
కలౌ కాలీ విహాయాథ యః కశ్చిద్రాజ్యమిచ్ఛతి || ౧౮౪||
స భోజన పరిత్యజ్య భిక్షువృత్తిమభీప్సతి |
స ధన్యః స చ విజ్ఞానీ స ఏవ సురపూజితః || ౧౮౫||
స దీక్షితః సుఖీ సాధుః సత్యవాదీ జితేన్ద్రియః |
స వేదవక్తా స్వాధ్యాయీ నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౮౬||
శివరూపం గురుం ధ్యాత్వా శివరూపం గురుం స్మరేత్ |
సదాశివః స ఏవ స్యానాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౮౭||
స్వస్మిన్ కాలీం తు సమ్భావ్య పూజయేజ్జగదమ్బికామ్ |
త్రైలోక్యవిజయీ భూయాన్నాత్ర కార్య్యా విచారణా || ౧౮౮||
గోపనీయం గోపనీయం గోపనీయం ప్రయత్నతః |
రహస్యాతిరహస్యం చ రహస్యాతిరహస్యకమ్ || ౧౮౯||
శ్లోకార్ద్ధం పాదమాత్రం వా పాదాదర్ధం చ తదర్ధకమ్ |
నామార్ధం యః పఠేద్దేవి న వన్ధ్యదివసం న్యసేత్ || ౧౯౦||
పుస్తకం పూజయేద్భక్త్యా త్వరితం ఫలసిద్ధయే |
న చ మారీభయం తత్ర న చాగ్నిర్వాయుసమ్భవమ్ || ౧౯౧||
న భూతాదిభయం తత్ర సర్వత్ర సుఖమేధతే |
కుఙ్కుమాఽలక్తకేనైవ రోచనాఽగరుయోగతః || ౧౯౨||
భూర్జపత్రే లిఖేత్ పుస్తం సర్వకామార్థసిద్ధయే |
ఇతి సంక్షేపతః ప్రోక్తం కిమన్యచ్ఛ్రోతుమిచ్ఛసి || ౧౯౩||
ఇతి గదితమశేషం కాలికావర్ణరూపం |
ప్రపఠతి యది భక్త్యా సర్వసిద్ధీశ్వరః స్యాత్ || ౧౯౪||
అభినవసుఖకామః సర్వవిద్యాభిరామో
భవతి సకలసిద్ధిధః సర్వవీరాసమృద్ధిః || ౧౯౫||
|| ఇతి శ్రీమదాదినాథమహాకాలవిరచితాయాం మహాకాలసంహితాయాం
కాలకాలీసంవాదే సున్దరీశక్తిదానాఖ్యం కాలీస్వరూప
మేధాసామ్రాజ్యప్రదం సహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||
Categories: Stotra - Pooja

Sudarshana Sahasra Nama Stotram

                  సుదర్శన సహస్రనామ స్తోత్రమ్

          శ్రీ గణేశాయ నమః ||
   శ్రీ సుదర్శన పరబ్రహ్మణే నమః ||


  || శ్రీ సుదర్శన సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ||

కైలాస శిఖరే రమ్యే ముక్తామాణిక్య మణ్డపే |
రక్తసింహాసనాసీనం ప్రమథైః పరివారితమ్ || ౧||
బద్ధాఞ్జలిపుటా భూత్వా పప్రచ్ఛ వినయాన్వితా |
భర్తారం సర్వధర్మజ్ఞం పార్వతీ పరమేశ్వరమ్ || ౨||
పార్వతీ
యత్ త్వయోక్తం జగన్నాథ సుభ్రుశం క్షేమమిచ్ఛతామ్ |
సౌదర్శనం రుతే శాస్త్రం నాస్తిచాన్యదితి ప్రభో || ౩||
తత్ర కాచిత్ వివక్షాస్థి తమర్థం ప్రతి మే ప్రభో |
ఏవముక్తస్త్వహిర్బుద్ధ్న్యః పార్వతీం ప్రత్యువాచ తామ్ || ౪||
అహిర్బుద్ధ్న్య
సంశయో యది తే తత్ర తం బ్రూహి త్వం వరాననే |
ఇత్యేవముక్తా గిరిజా గిరిశేన మహాత్మనా || ౫||
పునః ప్రోవాచ సర్వజ్ఞం జ్ఞానముద్రాధరం పతిమ్ ||
పార్వత్యువాచ
లోకే సౌదర్శనం మన్త్రం యన్త్రంతత్తత్ ప్రయోగవత్ || ౬||
సర్వం విజ్ఞాతుమభ్యత్ర యథావత్ సమనుష్ఠితుమ్ |
అతివేలమశక్తానాం తం మార్గం భృశమీఛ్తామ్ || ౭||
కో మార్గః కా కథిస్తేషామ్ కార్యసిద్ధిః కథం భవేత్ |
ఏతన్మే బ్రూహి లోకేశ త్వదన్యః కో వదేతముమ్ || ౮||
ఈశ్వర ఉవాచ
అహం తే కథయిశ్యామి సర్వ సిద్ధికరం శుభమ్ |
అనాయాసేన యజ్జప్త్వా నరస్సిద్ధిమవాప్నుయాత్ || ౯||
తశ్చ సౌదర్శనం దివ్యం గుహ్యం నామసహస్రకమ్ |
నియమాత్ పఠతాం నౄణాం చిన్తితార్థ ప్రదాయకమ్ || ౧౦||
తస్య నామసహస్రస్య సోఽహమేవ ఋషిః స్మృతః |
ఛన్దోనుష్టుప్ దేవతా తు పరమాత్మా సుదర్శనః || ౧౧||
శ్రీం బీజం హ్రీం తు శక్తిస్సా క్లీం కీలకముదాహృతమ్ |
సమస్తాభీష్ట సిధ్యర్థే వినియోగ ఉదాహృతః || ౧౨||

శఙ్ఖం చక్రం చ చాపాది ధ్యానమస్య సమీరితమ్ ||

          ధ్యానం
శఙ్ఖం చక్రం చ చాపం పరశుమసిమిశుం శూల పాశాఙ్కుశాబ్జమ్
బిభ్రాణం వజ్రఖేటౌ హల ముసల గదా కుందమత్యుగ్ర దంష్ట్రమ్ |
జ్వాలా కేశం త్రినేత్రం జ్వల దలననిభం హార కేయూర భూషమ్
ధ్యాయేత్ షట్కోణ సంస్థం సకల రిపుజన ప్రాణ సంహారి చక్రమ్ ||

          || హరిః ఓం ||
శ్రీచక్రః శ్రీకరః శ్రీశః శ్రీవిష్ణుః శ్రీవిభావనః |
శ్రీమదాన్త్య హరః శ్రీమాన్ శ్రీవత్సకృత లక్షణః || ౧||
శ్రీనిధిః శ్రీవరః స్రగ్వీ శ్రీలక్ష్మీ కరపూజితః |
శ్రీరతః శ్రీవిభుః సింధుకన్యాపతిః అధోక్షజః || ౨||
అచ్యుతశ్చామ్బుజగ్రీవః సహస్రారః సనాతనః |
సమర్చితో వేదమూర్తిః సమతీత సురాగ్రజః || ౩||
షట్కోణ మధ్యగో వీరః సర్వగోఽష్టభుజః ప్రభుః |
చణ్డవేగో భీమరవః శిపివిష్టార్చితో హరిః || ౪||
శాశ్వతః సకలః శ్యామః శ్యామలః శకటార్థనః |
దైత్యారిః శారదస్కన్ధః సకటాక్షః శిరీషగః || ౫||
శరపారిర్భక్తవశ్యః శశాఙ్కో వామనోవ్యయః |
వరూథీవారిజః కఞ్జలోచనో వసుధాదిపః || ౬||
వరేణ్యో వాహనోఽనన్తః చక్రపాణిర్గదాగ్రజః |
గభీరో గోలకాధీశో గదాపణిస్సులోచనః || ౭||
సహస్రాక్షః చతుర్బాహుః శఙ్ఖచక్ర గదాధరః |
భీషణో భీతిదో భద్రో భీమాభీష్ట ఫలప్రదః || ౮||
భీమార్చితో భీమసేనో భానువంశ ప్రకాశకః |
ప్రహ్లాదవరదః బాలలోచనో లోకపూజితః || ౯||
ఉత్తరామానదో మానీ మానవాభీష్ట సిద్ధిదః |
భక్తపాలః పాపహారీ బలదో దహనధ్వజః || ౧౦||
కరీశః కనకో దాతా కామపాల పురాతనః |
అక్రూరః క్రూరజనకః క్రూరదంష్ట్రః కులాదిపః || ౧౧||
క్రూరకర్మా క్రూరరూపి క్రూరహారీ కుశేశయః |
మన్దరో మానినీకాంతో మధుహా మాధవప్రియః || ౧౨||
సుప్రతప్త స్వర్ణరూపీ బాణాసుర భుజాంతకృత్ |
ధరాధరో దానవారిర్దనుజేన్ద్రారి పూజితః || ౧౩||
భాగ్యప్రదో మహాసత్త్వో విశ్వాత్మా విగతజ్వరః |
సురాచార్యార్చితో వశ్యో వాసుదేవో వసుప్రదః || ౧౪||
ప్రణతార్తిహరః శ్రేష్టః శరణ్యః పాపనాశనః |
పావకో వారణాద్రీశో వైకుణ్ఠో విగతకల్మషః || ౧౫||
వజ్రదంష్ట్రో వజ్రనఖో వాయురూపీ నిరాశ్రయః |
నిరీహో నిస్పృహో నిత్యో నీతిజ్ఞో నీతిపావనః || ౧౬||
నీరూపో నారదనుతో నకులాచల వాసకృత్ |
నిత్యానన్దో బృహద్భానుః బృహదీశః పురాతనః || ౧౭||
నిధినామధిపోఽనన్దో నరకార్ణవ తారకః |
అగాధోఽవిరలో మర్త్యో జ్వాలాకేశః కకార్చ్చితః || ౧౮||
తరుణస్తనుకృత్ భక్తః పరమః చిత్తసమ్భవః |
చిన్త్యస్సత్వనిధిః సాగ్రస్చిదానన్దః శివప్రియః || ౧౯||
శిన్శుమారశ్శతమఖః శాతకుమ్భ నిభప్రభః |
భోక్తారుణేశో బలవాన్ బాలగ్రహ నివారకః || ౨౦||
సర్వారిష్ట ప్రశమనో మహాభయ నివారకః |
బన్ధుః సుబన్ధుః సుప్రీతస్సన్తుష్టస్సురసన్నుతః || ౨౧||
బీజకేశ్యో బకో భానుః అమితార్చిర్పామ్పతిః |
సుయజ్ఞో జ్యోతిషశ్శాంతో విరూపాక్షః సురేశ్వరః || ౨౨||
వహ్నిప్రాకార సంవీతో రక్తగర్భః ప్రభాకరః |
సుశీలః సుభగః స్వక్షః సుముఖః సుఖదః సుఖీ || ౨౩||
మహాసురః శిరచ్ఛేతా పాకశాసన వందితః |
శతమూర్తి సహస్రారో హిరణ్య జ్యోతిరవ్యయః || ౨౪||
మణ్డలీ మణ్డలాకారః చంద్రసూర్యాగ్ని లోచనః |
ప్రభఞ్జనః తీక్ష్ణధారః ప్రశాంతః శారదప్రియః || ౨౫||
భక్తప్రియో బలిహరో లావణ్యోలక్షణప్రియః |
విమలో దుర్లభస్సోమ్యస్సులభో భీమవిక్రమః || ౨౬||
జితమన్యుః జితారాతిః మహాక్షో భృగుపూజితః |
తత్త్వరూపః తత్త్వవేదిః సర్వతత్వ ప్రతిష్ఠితః ||౨౭||
భావజ్ఞో బంధుజనకో దీనబంధుః పురాణవిత్ |
శస్త్రేశో నిర్మతో నేతా నరో నానాసురప్రియః || ౨౮||
నాభిచక్రో నతామిత్రో నధీశ కరపూజితః |
దమనః కాలికః కర్మీ కాన్తః కాలార్థనః కవిః || ౨౯||
వసుంధరో వాయువేగో వరాహో వరుణాలయః |
కమనీయకృతిః కాలః కమలాసన సేవితః |
కృపాలుః కపిలః కామీ కామితార్థ ప్రదాయకః || ౩౦||
ధర్మసేతుర్ధర్మపాలో ధర్మీ ధర్మమయః పరః |
జ్వాలాజిమ్హః శిఖామౌళీః సురకార్య ప్రవర్తకః || ౩౧||
కలాధరః సురారిఘ్నః కోపహా కాలరూపదృక్ |
దాతాఽఽనందమయో దివ్యో బ్రహ్మరూపీ ప్రకాశకృత్ || ౩౨ |
సర్వయజ్ఞమయో యజ్ఞో యజ్ఞభుక్ యజ్ఞభావనః |
వహ్నిధ్వజో వహ్నిసఖో వఞ్జుళద్రుమ మూలకః || ౩౩||
దక్షహా దానకారీ చ నరో నారాయణప్రియః |
దైత్యదణ్డధరో దాన్తః శుభ్రాఙ్గః శుభదాయకః || ౩౪||
లోహితాక్షో మహారౌద్రౌ మాయారూపధరః ఖగః |
ఉన్నతో భానుజః సాఙ్గో మహాచక్రః పరాక్రమీ || ౩౫||
అగ్నీశోఽగ్నిమయః ద్వగ్నిలోచనోగ్ని సమప్రభః |
అగ్నిమానగ్నిరసనో యుద్ధసేవీ రవిప్రియః || ౩౬||
ఆశ్రిత ఘౌఘ విధ్వంసీ నిత్యానంద ప్రదాయకః |
అసురఘ్నో మహాబాహూర్భీమకర్మా శుభప్రదః || ౩౭||
శశాంక ప్రణవాధారః సమస్థాశీ విషాపహః |
తర్కో వితర్కో విమలో బిలకో బాదరాయణః || ౩౮||
బదిరగ్నస్చక్రవాళః షట్కోణాంతర్గతస్శిఖీః |
దృతధన్వా శోడషాక్షో దీర్ఘబాహూర్దరీముఖః || ౩౯||
ప్రసన్నో వామజనకో నిమ్నో నీతికరః శుచిః |
నరభేది సింహరూపీ పురాధీశః పురన్దరః || ౪౦||
రవిస్తుతో యూతపాలో యుతపారిస్సతాంగతిః |
హృషికేశో ద్విత్రమూర్తిః ద్విరష్టాయుదభృత్ వరః || ౪౧||
దివాకరో నిశానాథో దిలీపార్చిత విగ్రహః |
ధన్వంతరిస్శ్యామళారిర్భక్తశోక వినాశకః || ౪౨||
రిపుప్రాణ హరో జేతా శూరస్చాతుర్య విగ్రహః |
విధాతా సచ్చిదానందస్సర్వదుష్ట నివారకః || ౪౩||
ఉల్కో మహోల్కో రక్తోల్కస్సహస్రోల్కస్శతార్చిషః |
బుద్ధో బౌద్ధహరో బౌద్ధ జనమోహో బుధాశ్రయః || ౪౪ ||
పూర్ణబోధః పూర్ణరూపః పూర్ణకామో మహాద్యుతిః |
పూర్ణమంత్రః పూర్ణగాత్రః పూర్ణషాడ్గుణ్య విగ్రహః || ౪౫||
పూర్ణనేమిః పూర్ననాభిః పూర్ణాశీ పూర్ణమానసః |
పూర్ణసారః పూర్ణశక్తిః రఙ్గసేవి రణప్రియః || ౪౬||
పూరితాశోఽరిష్టదాతి పూర్ణార్థః పూర్ణభూషణః |
పద్మగర్భః పారిజాతః పరమిత్రస్శరాకృతిః || ౪౭||
భూబృత్వపుః పుణ్యమూర్తి భూభృతాం పతిరాశుకః |
భాగ్యోదయో భక్తవశ్యో గిరిజావల్లభప్రియః || ౪౮||
గవిష్టో గజమానీశో గమనాగమన ప్రియః |
బ్రహ్మచారి బంధుమానీ సుప్రతీకస్సువిక్రమః || ౪౯||
శంకరాభీష్టదో భవ్యః సాచివ్యస్సవ్యలక్షణః |
మహాహంసస్సుఖకరో నాభాగ తనయార్చితః || ౫౦||
కోటిసూర్యప్రభో దీప్తో విద్యుత్కోటి సమప్రభః |
వజ్రకల్పో వజ్రసఖో వజ్రనిర్ఘాత నిస్వనః || ౫౧||
గిరీశో మానదో మాన్యో నారాయణ కరాలయః |
అనిరుద్ధః పరామర్షీ ఉపేన్ద్రః పూర్ణవిగ్రహః || ౫౨||
ఆయుధేశస్శతారిఘ్నః శమనః శతసైనికః |
సర్వాసుర వధోద్యుక్తః సూర్య దుర్మాన భేదకః || ౫౩||
రాహువిప్లోషకారీ చ కాశీనగర దాహకః |
పీయుషాంశు పరంజ్యోతిః సమ్పూర్ణ క్రతుభుక్ ప్రభుః || ౫౪||
మాన్ధాతృ వరదస్శుద్ధో హరసేవ్యస్శచీష్టదః |
సహిష్ణుర్బలభుక్ వీరో లోకభృల్లోకనాయకః ||౫౫||
దుర్వాసోముని దర్పఘ్నో జయతో విజయప్రియః |
పురాధీశోఽసురారాతిః గోవిన్ద కరభూషణః || ౫౬||
రథరూపీ రథాధీశః కాలచక్ర కృపానిధిః |
చక్రరూపధరో విష్ణుః స్థూలసూక్ష్మశ్శిఖిప్రభః || ౫౭||
శరణాగత సంత్రాతా వేతాళారిర్మహాబలః |
జ్ఞానదో వాక్పతిర్మానీ మహావేగో మహామణిః || ౫౮||
విద్యుత్ కేశో విహారేశః పద్మయోనిః చతుర్భుజః |
కామాత్మా కామదః కామీ కాలనేమి శిరోహరః || ౫౯||
శుభ్రస్శుచీస్శునాసీరః శుక్రమిత్రః శుభాననః |
వృషకాయో వృషారాతిః వృషభేంద్ర సుపూజితః || ౬౦||
విశ్వమ్భరో వీతిహోత్రో వీర్యో విశ్వజనప్రియః |
విశ్వకృత్  విశ్వభో విశ్వహర్తా సాహసకర్మకృత్ || ౬౧||
బాణబాహూహరో జ్యోతిః పరాత్మా శోకనాశనః |
విమలాదిపతిః పుణ్యో జ్ఞాతా జ్ఞేయః ప్రకాశకః || ౬౨||
మ్లేచ్ఛ ప్రహారీ దుష్టఘ్నః సూర్యమణ్డలమధ్యగః |
దిగమ్బరో వృశాద్రీశో వివిధాయుధ రూపకః || ౬౩||
సత్వవాన్ సత్యవాగీశః సత్యధర్మ పరాయణః |
రుద్రప్రీతికరో రుద్ర వరదో రుగ్విభేదకః || ౬౪||
నారాయణో నక్రభేదీ గజేన్ద్ర పరిమోక్షకః |
ధర్మప్రియః షడాధారో వేదాత్మా గుణసాగరః || ౬౫||
గదామిత్రః పృథుభుజో రసాతల విభేదకః |
తమోవైరీ మహాతేజాః మహారాజో మహాతపాః || ౬౬||
సమస్తారిహరః శాంత క్రూరో యోగేశ్వరేశ్వరః |
స్థవిరస్స్వర్ణ వర్ణాఙ్గః శత్రుసైన్య వినాశకృత్ || ౬౭||
ప్రాజ్ఞో విశ్వతనుత్రాతా శృతిస్మృతిమయః కృతి |
వ్యక్తావ్యక్త స్వరూపాంసః కాలచక్రః కలానిధిః || ౬౮||
మహాధ్యుతిరమేయాత్మా వజ్రనేమిః ప్రభానిధిః |
మహాస్ఫులింగ ధారార్చిః మహాయుద్ధ కృతచ్యుతః || ౬౯||
కృతజ్ఞస్సహనో వాగ్మీ జ్వాలామాలా విభూషణః |
చతుర్ముఖనుతః శ్రీమాన్ భ్రాజిష్ణుర్భక్తవత్సలః || ౭౦||
చాతుర్యగమనశ్చక్రీ చాతుర్వర్గ ప్రదాయకః |
విచిత్రమాల్యాభరణః తీక్ష్ణధారః సురార్చితః || ౭౧||
యుగకృత్ యుగపాలశ్చ యుగసంధిర్యుగాంతకృత్ |
సుతీక్ష్ణారగణో గమ్యో బలిధ్వంసీ త్రిలోకపః || ౭౨||
త్రినేత్రస్త్రిజగద్వంధ్యః తృణీకృత మహాసురః |
త్రికాలజ్ఞస్త్రిలోకజ్ఞః త్రినాభిః త్రిజగత్ప్రియః || ౭౩||
సర్వయంత్రమయో మంత్రస్సర్వశత్రు నిబర్హణః |
సర్వగస్సర్వవిత్ సౌమ్యస్సర్వలోకహితంకరః ||౭౪||
ఆదిమూలః సద్గుణాఢ్యో వరేణ్యస్త్రిగుణాత్మకః |
ధ్యానగమ్యః కల్మషఘ్నః కలిగర్వ ప్రభేదకః || ౭౫||
కమనీయ తనుత్రాణః కుణ్డలీ మణ్డితాననః |
సుకుణ్ఠీకృత చణ్డేశః సుసంత్రస్థ షడాననః || ౭౬||
విషాధీకృత విఘ్నేశో విగతానంద నందికః |
మథిత ప్రమథవ్యూహః ప్రణత ప్రమదాధిపః || ౭౭||
ప్రాణభిక్షా ప్రదోఽనంతో లోకసాక్షీ మహాస్వనః |
మేధావీ శాశ్వథోఽక్రూరః క్రూరకర్మాఽపరాజితః || ౭౮||
అరీ దృష్టోఽప్రమేయాత్మా సుందరశ్శత్రుతాపనః |
యోగ యోగీశ్వరాధీశో భక్తాభీష్ట ప్రపూరకః || ౭౯||
సర్వకామప్రదోఽచింత్యః శుభాఙ్గః కులవర్ధనః |
నిర్వికారోఽన్తరూపో నరనారాయణప్రియః || ౮౦||
మంత్ర యంత్ర స్వరూపాత్మా పరమంత్ర ప్రభేదకః |
భూతవేతాళ విధ్వంసీ చణ్డ కూష్మాణ్డ ఖణ్డనః || ౮౧||
యక్ష రక్షోగణ ధ్వంసీ మహాకృత్యా ప్రదాహకః |
సకలీకృత మారీచః భైరవ గ్రహ భేదకః || ౮౨||
చూర్ణికృత మహాభూతః కబలీకృత దుర్గ్రహః |
సుదుర్గ్రహో జమ్భభేదీ సూచీముఖ నిషూదనః || ౮౩||
వృకోదరబలోద్ధర్త్తా  పురందర బలానుగః |
అప్రమేయ బలః స్వామీ భక్తప్రీతి వివర్ధనః || ౮౪||
మహాభూతేశ్వరశ్శూరో నిత్యస్శారదవిగ్రహః |
ధర్మాధ్యక్షో విధర్మఘ్నః సుధర్మస్థాపకశ్శివః || ౮౫||
విధూమజ్వలనో భానుర్భానుమాన్ భాస్వతామ్ పతిః |
జగన్మోహన పాటీరస్సర్వోపద్రవ శోధకః || ౮౬||
కులిశాభరణో జ్వాలావృతస్సౌభాగ్య వర్ధనః |
గ్రహప్రధ్వంసకః స్వాత్మరక్షకో ధారణాత్మకః || ౮౭||
సంతాపనో వజ్రసారస్సుమేధాఽమృత సాగరః |
సంతాన పఞ్జరో బాణతాటఙ్కో వజ్రమాలికః || ౮౮||
మేఖాలగ్నిశిఖో వజ్ర పఞ్జరస్ససురాఙ్కుశః |
సర్వరోగ ప్రశమనో గాంధర్వ విశిఖాకృతిః || ౮౯||
ప్రమోహ మణ్డలో భూత గ్రహ శృఙ్ఖల కర్మకృత్ |
కలావృతో మహాశఙ్ఖు ధారణస్శల్య చంద్రికః || ౯౦||
ఛేదనో ధారకస్శల్య క్షూత్రోన్మూలన తత్పరః |
బన్ధనావరణస్శల్య కృన్తనో వజ్రకీలకః || ౯౧||
ప్రతీకబంధనో జ్వాలా మణ్డలస్శస్త్రధారణః |
ఇన్ద్రాక్షీమాలికః కృత్యా దణ్డస్చిత్తప్రభేదకః || ౯౨||
గ్రహ వాగురికస్సర్వ బన్ధనో వజ్రభేదకః |
లఘుసంతాన సంకల్పో బద్ధగ్రహ విమోచనః || ౯౩||
మౌలికాఞ్చన సంధాతా విపక్ష మతభేదకః |
దిగ్బంధన కరస్సూచీ ముఖాగ్నిస్చిత్తపాతకః || ౯౪||
చోరాగ్ని మణ్డలాకారః పరకఙ్కాళ మర్దనః |
తాంత్రీకస్శత్రువంశఘ్నో నానానిగళ మోచనః || ౯౫||
సమస్థలోక సారఙ్గః సుమహా విషదూషణః |
సుమహా మేరుకోదణ్డః సర్వ వశ్యకరేశ్వరః || ౯౬||
నిఖిలాకర్షణపటుః సర్వ సమ్మోహ కర్మకృత్ |
సంస్థమ్బన కరః సర్వ భూతోచ్చాటన తత్పరః || ౯౭||
అహితామయ కారీ చ ద్విషన్మారణ కారకః |
ఏకాయన గదామిత్ర విద్వేషణ పరాయణః || ౯౮||
సర్వార్థ సిద్ధిదో దాతా విధాతా విశ్వపాలకః |
విరూపాక్షో మహావక్షాః వరిష్టో మాధవప్రియః || ౯౯||
అమిత్రకర్శన శాంతః ప్రశాంతః ప్రణతార్తిహా |
రమణీయో రణోత్సాహో రక్తాక్షో రణపణ్డితః || ౧౦౦||
రణాంతకృత్ రతాకారః రతాఙ్గో రవిపూజితః |
వీరహా వివిధాకారః వరుణారాధితో వశీః |
సర్వ శత్రు వధాకాఙ్క్షీ శక్తిమాన్ భక్తమానదః || ౧౦౧||
సర్వలోకధరః పుణ్యః పురుషః పురుషోత్తమః |
పురాణః పుణ్డరీకాక్షః పరమర్మ ప్రభేదకః || ౧౦౨||
వీరాసనగతో వర్మీ సర్వాధారో నిరఙ్కుశః |
జగత్_రక్షో జగన్మూర్తిః జగదానంద వర్ధనః || ౧౦౩||
శారదః శకటారాతిః శఙ్కరస్శకటాకృతిః |
విరక్తో రక్తవర్ణాఢ్యో రామసాయక రూపదృత్ || ౧౦౪||
మహావరాహ్ దంష్ట్రాత్మా నృసింహ నగరాత్మకః |
సమదృఙ్మోక్షదో వంధ్యో విహారీ వీతకల్మషః || ౧౦౫||
గమ్భీరో గర్భగో గోప్తా గభస్తిర్గుహ్యగోగురుః |
శ్రీధరః శ్రీరతస్శ్రాంతః శత్రుఘ్నస్శృతిగోచరః || ౧౦౬||
పురాణో వితతో వీరః పవిత్రస్చరణాహ్వయః |
మహాధీరో మహావీర్యో మహాబల పరాక్రమః || ౧౦౭||
సువిగ్రహో విగ్రహఘ్నః సుమానీ మానదాయకః |
మాయీ మాయాపహో మంత్రీ మాన్యో మానవివర్ధనః || ౧౦౮||
శత్రుసంహారకస్శూరః శుక్రారిశ్శఙ్కరార్చితః |
సర్వాధారః పరంజ్యోతిః ప్రాణః ప్రాణభృతచ్యుతః || ౧౦౯||
చంద్రధామాఽప్రతిద్వందః పరమాత్మా సుదుర్గమః |
విశుద్ధాత్మా మహాతేజాః పుణ్యశ్లోకః పురాణవిత్ || ౧౧౦||
సమస్థ జగదాధారో విజేతా విక్రమః క్రమః |
ఆదిదేవో ధ్రువో దృశ్యః సాత్త్వికః ప్రీతివర్ధనః || ౧౧౧||
సర్వలోకాశ్రయస్సేవ్యః సర్వాత్మా వంశవర్ధనః |
దురాధర్షః ప్రకాశాత్మా సర్వదృక్ సర్వవిత్సమః || ౧౧౨||
సద్గతిస్సత్వసమ్పన్నః నిత్యసంకల్ప కల్పకః |
వర్ణీ వాచస్పతిర్వాగ్మీ మహాశక్తిః కలానిధిః || ౧౧౩||
అంతరిక్షగతిః కల్యః కలికాలుష్య మోచనః |
సత్యధర్మః ప్రసన్నాత్మా ప్రకృష్టో వ్యోమవాహనః || ౧౧౪||
శితధారస్శిఖి రౌద్రో భద్రో రుద్రసుపూజితః |
దరిముఖాగ్నిజమ్భఘ్నో వీరహా వాసవప్రియః || ౧౧౫||
దుస్తరస్సుదురారోహో దుర్జ్ఞేయో దుష్టనిగ్రహః |
భూతావాసో భూతహంతా భూతేశో భూతభావనః || ౧౧౬||
భావజ్ఞో భవరోగఘ్నో మనోవేగీ మహాభుజః |
సర్వదేవమయః కాంతః స్మృతిమాన్ సర్వపావనః || ౧౧౭||
నీతిమన్ సర్వజిత్ సౌమ్యో మహర్షీరపరాజితః |
రుద్రామ్బరీష వరదో జితమాయః పురాతనః || ౧౧౮||
అధ్యాత్మ నిలయో భోక్తా సమ్పూర్ణస్సర్వకామదః |
సత్యోఽక్షరో గభీరాత్మా విశ్వభర్తా మరీచిమాన్ || ౧౧౯||
నిరఞ్జనో జితభ్రాంశుః అగ్నిగర్భోఽగ్ని గోచరః |
సర్వజిత్ సమ్భవో విష్ణుః పూజ్యో మంత్రవితక్రియః || ౧౨౦||
శతావర్త్తః కలానాథః కాలః కాలమయో హరిః |
అరూపో రూపసమ్పన్నో విశ్వరూపో విరూపకృత్ || ౧౨౧||
స్వామ్యాత్మా సమరశ్లాఘీ సువ్రతో విజయాంవితః |
చణ్డ్ఘ్నస్చణ్డకిరణః చతురస్చారణప్రియః || ౧౨౨||
పుణ్యకీర్తిః పరామర్షీ నృసింహో నాభిమధ్యగః |
యజ్ఞాత్మ యజ్ఞసంకల్పో యజ్ఞకేతుర్మహేశ్వరః || ౧౨౩||
జితారిర్యజ్ఞనిలయశ్శరణ్యశ్శకటాకృతిః |
ఉత్త్మోఽనుత్త్మోనఙ్గస్సాఙ్గస్సర్వాఙ్గ శోభనః || ౧౨౪||
కాలాగ్నిః కాలనేమిఘ్నః కామి కారుణ్యసాగరః |
రమానందకరో రామో రజనీశాంతరస్థితః || ౧౨౫||
సంవర్ధన సమరాంవేషీ ద్విషత్ప్రాణ పరిగ్రహః |
మహాభిమానీ సంధాతా సర్వాధీశో మహాగురుః || ౧౨౬
సిద్ధః సర్వజగద్యోనిః సిద్ధార్థస్సర్వసిద్ధిదః |
చతుర్వేదమయశ్శాస్థా సర్వశాస్త్ర విశారదః || ౧౨౭ ||
తిరస్కృతార్క తేజస్కో భాస్కరారాధితశ్శుభః |
వ్యాపీ విశ్వమ్భరో వ్యగ్రః స్వయంజ్యోతిరనంతకృత్ || ౧౨౮||
జయశీలో జయాకాంక్షీ జాతవేదో జయప్రదః |
కవిః కల్యాణదః కామ్యో మోక్షదో మోహనాకృతిః || ౧౨౯||
కుఙ్కుమారుణ సర్వాఙ్గ కమలాక్షః కవీశ్వరః |
సువిక్రమో నిష్కళఙ్కో విశ్వక్సేనో విహారకృత్ || ౧౩౦||
కదమ్బాసుర విధ్వంసీ కేతనగ్రహ దాహకః |
జుగుప్సాగ్నస్తీక్ష్ణధారో వైకుణ్ఠ భుజవాసకృత్ || ౧౩౧||
సారజ్ఞః కరుణామూర్తిః వైష్ణవో విష్ణుభక్తిదః |
సుక్రుతజ్ఞో మహోదారో దుష్కృతఘ్నస్సువిగ్రహః || ౧౩౨||
సర్వాభీష్ట ప్రదోఽన్తో నిత్యానందో గుణాకరః |
చక్రీ కుందధరః ఖడ్గీ పరశ్వత ధరోఽగ్నిభృత్ || ౧౩౩||
దృతాఙ్కుశో దణ్డధరః శక్తిహస్థస్సుశఙ్ఖభ్రుత్ |
ధన్వీ దృతమహాపాశో హలి ముసలభూషణః || ౧౩౪||
గదాయుధధరో వజ్రీ  మహాశూల లసత్భుజః |
సమస్తాయుధ సమ్పూర్ణస్సుదర్శన మహాప్రభుః || ౧౩౫||

          ||  ఫలశృతిః  ||
ఇతి సౌదర్శనం దివ్యం గుహ్యం నామసహస్రకమ్ |
సర్వసిద్ధికరం సర్వ యంత్ర మంత్రాత్మకం పరమ్ || ౧౩౬||
ఏతన్నామ సహస్రం తు నిత్యం యః పఠేత్ సుధీః |
శృణోతి వా శ్రావయతి తస్య సిద్ధిః కరస్తితా || ౧౩౭||
దైత్యానాం దేవశత్రూణాం దుర్జయానాం మహౌజసామ్ |
వినాశార్థమిదం దేవి హరో రాసాధితం మయా || ౧౩౮||
శత్రుసంహారకమిదం సర్వదా జయవర్ధనమ్ |
జల శైల మహారణ్య దుర్గమేషు మహాపతి || ౧౩౯||
భయఙ్కరేషు శాపత్సు సమ్ప్రాప్తేషు మహత్సుచ |
యస్సకృత్ పఠనం కుర్యాత్ తస్య నైవ భవేత్ భయమ్ || ౧౪౦||
బ్రహ్మఘ్నశ్చ పశుఘ్నశ్చ మాతాపితౄ వినిందకః |
దేవానాం దూషకశ్చాపి గురుతల్పగతోఽపి వా || ౧౪౧||
జప్త్వా సకృతిదం స్తోత్రం ముచ్యతే సర్వకిల్బిషైః |
తిష్ఠన్ గచ్ఛన్ స్వపన్ భుఞ్జన్ జాగ్రన్నపి హసన్నపి || ౧౪౨||
సుదర్శన నృసింహేతి యో వదేత్తు సకృన్నరః |
స వై న లిప్యతే  పాపైః భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి || ౧౪౩||
ఆధయో వ్యాదయస్సర్వే రోగా రోగాదిదేవతాః |
శీఘ్రం నశ్యంతి తే సర్వే పఠనాత్తస్య వై నృణామ్ || ౧౪౪||
బహూనాత్ర కిముక్తేన జప్త్వేదం మంత్ర పుష్కలమ్ |
యత్ర మర్త్యశ్చరేత్ తత్ర రక్షతి శ్రీసుదర్శనః || ౧౪౫||

ఇతి శ్రీ విహగేశ్వర ఉత్తరఖణ్డే ఉమామహేశ్వరసంవాదే
మంత్రవిధానే శ్రీ సుదర్శన సహస్రనామ స్తోత్రం నామ
షోడశ ప్రకాశః ||
Categories: Stotra - Pooja

Seetha Rama Stotram (Hanumat Krutam)

సీతారామస్తోత్ర (హనుమత్ కృతం)
అయోధ్యాపురనేతారం మిథిలాపురనాయికామ్ |
రాఘవాణామలంకారం వైదేహానామలంక్రియామ్ || ౧||

రఘూణాం కులదీపం చ నిమీనాం కులదీపికామ్ |
సూర్యవంశసముద్భూతం సోమవంశసముద్భవామ్ || ౨||

పుత్రం దశరథస్యాద్యం పుత్రీం జనకభూపతేః |
వశిష్ఠానుమతాచారం శతానన్దమతానుగామ్ || ౩||

కౌసల్యాగర్భసంభూతం వేదిగర్భోదితాం స్వయమ్ |
పుణ్డరీకవిశాలాక్షం స్ఫురదిన్దీవరేక్షణామ్ || ౪||

చన్ద్రకాన్తాననాంభోజం చన్ద్రబింబోపమాననామ్ |
మత్తమాతఙ్గగమనమ్ మత్తహంసవధూగతామ్ || ౫||

చన్దనార్ద్రభుజామధ్యం కుంకుమార్ద్రకుచస్థలీమ్ |
చాపాలంకృతహస్తాబ్జం పద్మాలంకృతపాణికామ్ || ౬||

శరణాగతగోప్తారం ప్రణిపాదప్రసాదికామ్ |
కాలమేఘనిభం రామం కార్తస్వరసమప్రభామ్ || ౭||

దివ్యసింహాసనాసీనం దివ్యస్రగ్వస్త్రభూషణామ్ |
అనుక్షణం కటాక్షాభ్యాం అన్యోన్యేక్షణకాంక్షిణౌ || ౮||

అన్యోన్యసదృశాకారౌ త్రైలోక్యగృహదంపతీ|
ఇమౌ యువాం ప్రణమ్యాహం భజామ్యద్య కృతార్థతామ్ || ౯||

అనేన స్తౌతి యః స్తుత్యం రామం సీతాం చ భక్తితః |
తస్య తౌ తనుతాం పుణ్యాస్సంపదః సకలార్థదాః || ౧౦||

ఏవం శ్రీరాచన్ద్రస్య జానక్యాశ్చ విశేషతః |
కృతం హనూమతా పుణ్యం స్తోత్రం సద్యో విముక్తిదమ్ |
యః పఠేత్ప్రాతరుత్థాయ సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ || ౧౧||

|| ఇతి హనూమత్కృతసీతారామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ||
Categories: Stotra - Pooja

Shri Rama Stotram (Jatayu Kritam - Adhyatma Ramayanam)

జటాయుకృతం రామస్తోత్రమ్ జటాయురువాచ

అగణితగుణమప్రమేయమాద్యం సకలజగత్స్థితిసంయమాదిహేతుమ్ |
ఉపరమపరమం పరాత్మభూతం సతతమహం ప్రణతోఽస్మి రామచన్ద్రమ్|| ౧

నిరవధిసుఖమిన్దిరాకటాక్షం క్షపితసురేన్ద్రచతుర్ముఖాదిదుఃఖమ్ |
నరవరమనిశం నతోఽస్మి రామం వరదమహం వరచాపబాణహస్తమ్ || ౨||

త్రిభువనకమనీయరూపమీడ్యం రవిశతభాసురమీహితప్రదానమ్ |
శరణదమనిశం సురాగమూలే కృతనిలయం రఘునన్దనం ప్రపద్యే || ౩||

భవవిపినదవాగ్నినామధేయం భవముఖదైవతదైవతం దయాలుమ్ |
దనుజపతిసహస్రకోటినాశం రవితనయాసదృశం హరిం ప్రపద్యే || ౪||

అవిరతభవభావనాతిదూరం భవవిముఖైర్మునిభిః సదైవ దృశ్యమ్ |
భవజలధిసుతారణాఙ్ఘ్రిపోతం శరణమహం రఘునన్దనం ప్రపద్యే || ౫||

గిరిశగిరిసుతామనోనివాసం గిరివరధారిణమీహితాభిరామమ్ |
సురవరదనుజేన్ద్రసేవితాఙ్ఘ్రిం సురవరదం రఘునాయకం ప్రపద్యే || ౬||

పరధనపరదారవర్జితానాం పరగుణభూతిషు తుష్టమానసానామ్ |
పరహితనిరతాత్మనాం సుసేవ్యం రఘువరమమ్బుజలోచనం ప్రపద్యే || ౭||

స్మితరుచిరవికాసితాననాబ్జమతిసులభం సురరాజనీలనీలమ్ |
సితజలరుహచారునేత్రశోభం రఘుపతిమీశగురోర్గురుం ప్రపద్యే || ౮||

హరికమలజశమ్భురూపభేదాత్త్వమిహ విభాసి గుణత్రయానువృత్తః |
రవిరివ జలపూరితోదపాత్రేష్వమరపతిస్తుతిపాత్రమీశమీడే || ౯||

రతిపతిశతకోటిసున్దరాఙ్గం శతపథగోచరభావనావిదూరమ్ |
యతిపతిహృదయే సదా విభాతం రఘుపతిమార్తిహరం ప్రభుం ప్రపద్యే || ౧౦||

ఇత్యేవం స్తువతస్తస్య ప్రసన్నోఽభూద్రఘూత్తమః |
ఉవాచ గచ్ఛ భద్రం తే మమ విష్ణోః పరం పదమ్ || ౧౧||

శృణోతి య ఇదం స్తోత్రం లిఖేద్వా నియతః పఠేత్ |
స యాతి మమ సారూప్యం మరణే మత్స్మృతిం లభేత్ || ౧౨||

ఇతి రాఘవభాషితం తదా శ్రుతవాన్ హర్షసమాకులో ద్విజః ||
రఘునన్దనసామ్యమాస్థితః ప్రయయౌ బ్రహ్మసుపూజితం పదమ్ || ౧౩||

|| ఇతి శ్రీమదధ్యాత్మరామాయణే అరణ్యకాణ్డేఽష్టమే
                    సర్గే జటాయుకృతం శ్రీరామస్తోత్ర ||
Categories: Stotra - Pooja

हनुमत्कृत सीताराम स्तोत्रम्

ब्राह्मण उवाच - Tue, 05/07/2013 - 08:31         हनुमत्कृत सीताराम स्तोत्रम्

                    ॥ ध्यानम् ॥

मन्दाराकृति पुण्यधाम विलसत् वक्षस्थलं कोमलम्
शान्तं कान्तमहेन्द्रनील रुचिराभासं सहस्राननम् ।

वन्देहं रघुनन्दनं सुरपतिं कोदण्ड दीक्षागुरुं
रामं सर्वजगत् सुसेवितपदं सीतामनोवल्लभम् ॥

                  ॥ स्तोत्रम् ॥

अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकाम् ।
राघवाणामलंकारं वैदेहानामलंक्रियाम् ॥१॥

रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकाम् ।
सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवाम् ॥२॥

पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः ।
वशिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगाम् ॥३॥

कौसल्यागर्भसंभूतं वेदिगर्भोदितां स्वयम् ।
पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणाम् ॥४॥

चन्द्रकान्ताननांभोजं चन्द्रबिंबोपमाननाम् ।
मत्तमातङ्गगमनम् मत्तहंसवधूगताम् ॥५॥

चन्दनार्द्रभुजामध्यं कुंकुमार्द्रकुचस्थलीम् ।
चापालंकृतहस्ताब्जं पद्मालंकृतपाणिकाम् ॥६॥

शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकाम् ।
कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभाम् ॥७॥

दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् ।
अनुक्षणं कटाक्षाभ्यां अन्योन्येक्षणकांक्षिणौ ॥८॥

अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदंपती।
इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्य कृतार्थताम् ॥९॥

अनेन स्तौति यः स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः ।
तस्य तौ तनुतां पुण्यास्संपदः सकलार्थदाः ॥१०॥

एवं श्रीराचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः ।
कृतं हनूमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदम् ।
यः पठेत्प्रातरुत्थाय सर्वान् कामानवाप्नुयात् ॥११॥

॥ इति हनुमत्कृतसीतारामस्तोत्रं संपूर्णम्॥


Categories: Stotra - Pooja

ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೆದಿತ್ತೊ ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ (ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು)

Stotra sangraha - Mon, 05/06/2013 - 08:49

ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೆದಿತ್ತೊ ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ
ಹಾಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ || ಪ ||

ಪಕ್ಷಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಂತೆ
ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾರಿಹೋದಂತೆ || ೧ ||

ಸಂತೆ ನೆರೆಯಿತು ನಾನಾ ಪರಿ
ತಿರುಗಿ ಹಿಡಿಯಿತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಾರಿ || ೨ ||

ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದರು
ಆಟ ಸಾಕೆಂದು ಮುರಿದೋಡಿದರು || ೩ ||

ವಸತಿಕಾರನು ವಸತಿಗೆ ಬಂದಂತೆ
ಹೊತ್ತಾರೆದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋದಂತೆ || ೪ ||

ಸಂಸಾರ ಪಾಶವ ನೀನೇ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ
ಕಂಸಾರಿ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲರಾಯ || ೫ ||


Categories: Stotra - Pooja

srimadanjaneyasuprabhatam

स्तुतिमण्डल - Sun, 04/07/2013 - 15:47
Anjaneya (Hanuman) Suprabhatam from Hanumat Stuti Manjari at Stutimandal
(Click on the above link for the full poem)
Sample:  I salute the messenger of Rāma, Whose complexion resembles stainless gold, Whose eyes are like blazing fire, Whose face is radiant like a (red) lotus, Who is always gracious, Whose body is made for (success in) battle, Whose ears are adorned by kundala, and Who is like a sword slaying the victory of enemy.[1] 
Categories: Stotra - Pooja

जामदग्न्यकृतं श्रीशिवस्तोत्रं

ब्राह्मण उवाच - Tue, 04/02/2013 - 10:46


जामदग्न्यकृतं श्रीशिवस्तोत्रं ईश त्वां स्तोतुमिच्छामि सर्वथा सतोतुमक्षमम् ।  अक्षराक्षरबीजं च किं वा स्तौमि निरीहकम् ॥१॥न योजनां कर्तुमीशो देवेशं स्तौमि मूढधीः।वेदा न शक्ता यं स्तोतुं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥२॥बुद्धेर्वाग्मनसोः पारं सारात्सारं परात्परम् ।ज्ञानबुर्द्धेरसाध्यं च सिद्धं सिद्धैर्निषेवितम् ॥३॥यमाकाशमिवाद्यन्तमध्यहीनं तथाव्ययम् ।विश्वतन्त्रमतन्त्रं च स्वतन्त्रं तन्त्रबीजकम् ॥४॥ध्यानासाध्यं दुराराध्यमतिसाध्यं कृपानिधिम्।त्राहि मां करुणासिन्धो दीनबन्धोऽतिदीनकम् ॥५॥अद्य मे सफ़लं जन्म जीवितं च सुजीवितम् । स्वप्रादृष्टं च भक्तानां पश्यामि चक्षुषाधुना ॥६॥शक्रादयः सुरगणाः कलया यस्य सम्भवाः ।चराचराः कलांशेन तं नमामि महेश्वरम् ॥७॥यं भास्करस्वरूपं च शशिरूपं हुताशनम् ।जलरूपं वायुरूपं तं नमामि महेश्वरम् ॥८॥स्त्रीरूपं क्लीबरूपं च पुंरूपं च बिभर्ति यः ।सर्वाधारं सर्वरूपं तं नमामि महेश्वरम् ॥९॥देव्या कठोरतपसा यो लब्धो गिरिकन्यया । दुर्लभस्तपसां यो हि तं नमामि महेश्वरम् ॥१०॥सर्वेषां कल्पवृक्षं च वाञ्छाधिकफ़लप्रदम् ।आशुतोषं भक्तबन्धुं तं नमामि महेश्वरम् ॥११॥अनन्तविश्वसृष्टीनां संहर्तारं भयकरम् । क्षणेन लीलामात्रेण तं नमामि महेश्वरम् ॥१२॥यः कालः कालकालश्च कालबीजं च कालजः । अजः प्रजश्च यः सर्वस्तं नमामि महेश्वरम् ॥१३॥इत्यवमुक्त्वा स भृगुः प्रपात चरणाम्बुजे ।आशिषं च ददौ तस्मै सुप्रसन्नो बभूव सः ॥१४॥जामदग्न्यकृतं स्तोत्रं यः पठेद् भक्तिसंयुतः ।सर्वपापविनिर्मुक्ते शिवलोके सवाप्नुयात् ॥१५॥॥ इति श्री ब्रह्मवैवर्तपुराणे गणपतिखण्डे जामदग्न्यकृतं श्रीशिवस्तोत्रं संपूर्णं॥
Categories: Stotra - Pooja

ShreebRama Ashtottara Shatha Nama Stotram (Ananda Ramayanam)

                       రామాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

|| అథ శ్రీమదానన్దరామాయణాన్తర్గత శ్రీరామాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ ||

శ్రీ కుంభోదర ఉవాచ
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం తస్య స్తోత్రం వదాంయహమ్ |

అస్య శ్రీ రామచన్ద్ర నామాష్టోత్తర శతమన్త్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః |
అనుష్టుప్ ఛన్దః |
జానకీవల్లభః శ్రీరామచన్ద్రో దేవతా |
ఓం బీజమ్ |
నమః శక్తిః |
శ్రీ రామచన్ద్రేతి కీలకమ్ |
శ్రీ రామచన్ద్ర ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః ||
ఓం నమో భగవతే రాజాధిరాజాయ పరమాత్మనే అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే విద్యాధిరాజాయ హయగ్రీవాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే జానకీ వల్లభాయ నమః మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే రఘునన్దనాయ అమితతేజసే అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే క్షీరాబ్ధిమధ్యస్థాయ నారాయణాయ
కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే సత్ప్రకాశాయ రామాయ కరతల
కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అఙ్గన్యాసః ||
ఓం నమో భగవతే రాజాధిరాజాయ పరమాత్మనే హృదయాయ నమః |
ఓం నమో భగవతే విద్యాధిరాజాయ హయగ్రీవాయ శిరసే స్వాహా |
ఓం నమో భగవతే జానకీ వల్లభాయ నమః శికాయై వషట్ |
ఓం నమో భగవతే రఘునన్దనాయ అమితతేజసే కవచాయ హుమ్ |
ఓం నమో భగవతే క్షీరాబ్ధిమధ్యస్థాయ నారాయణాయ నేత్రత్రయాయ
వౌషట్ |
ఓం నమో భగవతే సత్ప్రకాశాయ రామాయ అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువఃసువరోమితి దిగ్బన్ధః ||

అథ ధ్యానమ్ ||
మన్దారాకృతి పుణ్యధామ విలసత్ వక్షస్థలం కోమలమ్
శాన్తం కాన్తమహేన్ద్రనీల రుచిరాభాసం సహస్రాననమ్ |
వన్దేహం రఘునన్దనం సురపతిం కోదణ్డ దీక్షాగురుం
రామం సర్వజగత్ సుసేవితపదం సీతామనోవల్లభమ్ ||

సహస్ర శీర్షణే వై తుభ్యం సహస్రాక్షాయతే నమః |
నమః సహస్ర హస్తాయ సహస్ర చరణాయ చ || ౧||
నమో జీమూతవర్ణాయ నమస్తే విశ్వతోముఖ |
అచ్యుతాయ నమస్తుభ్యం నమస్తే శేషశాయినే || ౨||
నమో హిరణ్యగర్భాయ పఞ్చభూతాత్మనే నమః |
నమో మూల ప్రకృతయే దేవానాం హితకారిణే || ౩||
నమస్తే సర్వలోకేశ సర్వదుఃఖ నిషూదన |
శఙ్ఖ చక్ర గదాపద్మ జటా మకుట ధారిణే || ౪||
నమో గర్భాయ తత్త్వాయ జ్యోతిషాం జ్యోతిషే నమః |
ఓం నమో వసుదేవాయ నమో దశరథాత్మజ || ౫||
నమో నమస్తే రాజేన్ద్ర సర్వసమ్పత్ ప్రదాయ చ |
నమః కారుణ్యరూపాయా కైకేయీ ప్రియకారిణే || ౬||
నమో దాన్తాయ శాన్తాయ విశ్వామిత్ర ప్రియాయ తే |
యఙ్యేశాయ నమస్తుభ్యం నమస్తే క్రతుపాలక || ౭||
నమో నమః కేశవాయ నమో నాథాయ శార్ఙ్గిణే |
నమస్తే రామచన్ద్రాయ నమో నారాయణాయ చ || ౮||
నమస్తే రామచన్ద్రాయ మాధవాయ నమో నమః |
గోవిన్దాయ నమ్స్తుభ్యం నమస్తే పరమాత్మనే || ౯||
నమో విష్ణుస్వరూపాయ రఘునాథాయ తే నమః |
నమస్తే నాథనాథాయ నమస్తే మధుసూదన || ౧౦||
త్రివిక్రమ నమస్తేస్తు సీతాయాః పతయే నమః |
వామనాయ నమస్తుభ్యం నమస్తే రాఘవాయ చ || ౧౧||
నమో నమః శ్రీధరాయ జానకీ వల్లభాయ చ |
నమస్తేస్తు హృషీకేశ కన్దర్పాయ నమో నమః || ౧౨||
నమస్తే పద్మనాభాయ కౌసల్యా హర్షకారిణే |
నమో రాజీవనయన నమస్తే లక్ష్మణాగ్రజ || ౧౩||
నమో నమస్తే కాకుత్స్థ నమో దామోదరాయ చ |
విభీషణ పరిత్రాతః నమః సఙ్కర్షణాయ చ || ౧౪||
వాసుదేవ నమస్తేస్తు నమస్తే శఙ్కరప్రియ |
ప్రద్యుమ్నాయ నమస్తుభ్యం అనిరుద్ధాయ తే నమః || ౧౫||
సదసత్ భక్తిరూపాయ నమస్తే పురుషోత్తమ |
అధోక్షజ నమస్తేస్తు సప్తతాల హరాయ చ || ౧౬||
ఖరదూషణ సంహర్త్రే శ్రీనృసింహాయ తే నమః |
అచ్యుతాయ నమస్తుభ్యం నమస్తే సేతుబన్ధక || ౧౭||
జనార్దన నమస్తేస్తు నమో హనుమదాశ్రయ |
ఉపేన్ద్ర చన్ద్రవన్ద్యాయ మారీచ మథనాయ చ || ౧౮||
నమో వాలిప్రహరణ నమః సుగ్రీవ రాజ్యద |
జామదగ్న్య మహాదర్ప హరాయ హరయే నమః || ౧౯||
నమో నమస్తే కృష్ణాయ నమస్తే భరతాగ్రజ |
నమస్తే పితృభక్తాయ నమః శత్రుఘ్నపూర్వజ || ౨౦||
అయోధ్యాధిపతే తుభ్యం నమః శత్రుఘ్న సేవిత |
నమో నిత్యాయ సత్యాయ బుద్ధ్యాది ఙ్యానరూపిణే || ౨౧||
అద్వైత బ్రహ్మరూపాయ ఙ్యానగమ్యాయ తే నమః |
నమః పూర్ణాయ రమ్యాయ మాధవాయ చిదాత్మనే || ౨౨||
అయోధ్యేశాయ శ్రేష్ఠాయ చిన్మాత్రాయ పరాత్మనే |
నమోహల్యోద్ధారణాయ నమస్తే చాపభఙ్గిణే || ౨౩||
సీతారామాయ సేవ్యాయ స్తుత్యాయ పరమేష్ఠినే |
నమస్తే బాణహస్తాయ నమః కోదణ్డ ధారిణే || ౨౪||
నమః కబన్ధ హన్త్రే చ వాలిహన్త్రే నమోస్తుతే |
నమస్తేస్తు దశగ్రీవ ప్రాణ సంహార కారిణే || ౨౫||
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం రామచన్ద్రస్య పావనమ్ |
ఏతత్ ప్రోక్తం మయా శ్రేష్ఠం సర్వపాతక నాశనమ్ || ౨౬||
ప్రచరిష్యతి తల్లోకే ప్రాణ్యదృష్టవశాద్ద్విజ |
తస్య కీర్తనమాత్రేణ జనా యాస్యన్తి సద్గతిమ్ || ౨౭||
తావద్ విజ్రుంభతే పాపం బ్రహ్మహత్యా పురస్సరమ్ |
యావన్నామాష్టక శతం పురుషో న హి కీర్తయేత్ || ౨౮||
తావత్ కలేర్ మహోత్సాహో నిఃశఙ్కం సంప్రవర్తతే |
యావత్ శ్రీరామచన్ద్రస్య శతం నామ్నాం న కీర్తితమ్ || ౨౯||
తావత్ స్వరూపం రామస్య దుర్బోధం ప్రాణినాం స్ఫుటమ్ |
యావన్ న నిష్ఠయా రామనామ మాహాత్మ్య ముత్తమమ్ || ౩౦||
కీర్తితం పఠితం చిత్తే ధృతం సంస్మారితం ముదా |
అన్యతః శ్రుణుయాన్ మర్త్యః సోపి ముచ్యేత పాతకాన్ || ౩౧||
బ్రహ్మహత్యాది పాపానాం నిష్కృతిం యది వాఞ్ఛతి |
రామస్తోత్రం మాసమేకం పఠిత్వా ముచ్యతే నరః || ౩౨||
దుష్ప్రతిగ్రహ దుర్భోజ్య దురాలాపాది సంభవమ్ |
పాపం సకృత్ కీర్తనేన రామస్తోత్రం వినాశయేత్ || ౩౩||
శ్రుతి స్మృతి పురాణేతిహాసాగమ శతాని చ |
అర్హన్తి నాల్పాం శ్రీరామనామ కీర్తికలామపి || ౩౪||
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం సీతారామస్య పావనమ్ |
అస్య సఙ్కీర్తనాదేవ సర్వాన్ కామాన్ లభేన్నరః || ౩౫||
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్ ధనార్థీ ధనమాప్నుయాత్ |
స్త్రియం లభతి పత్న్యర్థీ స్తోత్రపాఠ శ్రవాదినా || ౩౬||
కుంభోదరేణ మునినా యేన స్తోరేణ రాఘవః |
స్తుతః పూర్వం యఙ్యవాటే తదేతత్ త్వాం మయోదితమ్ || ౩౭||

ఇతి శ్రీశతకోటి రామచరితాంతర్గత
శ్రీమదానన్దరామాయణే వాల్మికీయే యాగకాణ్డే
శ్రీరామనామాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||
Categories: Stotra - Pooja

Pages

Subscribe to Sanskrit Central aggregator - Stotra - Pooja