Stotra - Pooja

Sudarshana Sahasra Nama Stotram

                  సుదర్శన సహస్రనామ స్తోత్రమ్

          శ్రీ గణేశాయ నమః ||
   శ్రీ సుదర్శన పరబ్రహ్మణే నమః ||


  || శ్రీ సుదర్శన సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ||

కైలాస శిఖరే రమ్యే ముక్తామాణిక్య మణ్డపే |
రక్తసింహాసనాసీనం ప్రమథైః పరివారితమ్ || ౧||
బద్ధాఞ్జలిపుటా భూత్వా పప్రచ్ఛ వినయాన్వితా |
భర్తారం సర్వధర్మజ్ఞం పార్వతీ పరమేశ్వరమ్ || ౨||
పార్వతీ
యత్ త్వయోక్తం జగన్నాథ సుభ్రుశం క్షేమమిచ్ఛతామ్ |
సౌదర్శనం రుతే శాస్త్రం నాస్తిచాన్యదితి ప్రభో || ౩||
తత్ర కాచిత్ వివక్షాస్థి తమర్థం ప్రతి మే ప్రభో |
ఏవముక్తస్త్వహిర్బుద్ధ్న్యః పార్వతీం ప్రత్యువాచ తామ్ || ౪||
అహిర్బుద్ధ్న్య
సంశయో యది తే తత్ర తం బ్రూహి త్వం వరాననే |
ఇత్యేవముక్తా గిరిజా గిరిశేన మహాత్మనా || ౫||
పునః ప్రోవాచ సర్వజ్ఞం జ్ఞానముద్రాధరం పతిమ్ ||
పార్వత్యువాచ
లోకే సౌదర్శనం మన్త్రం యన్త్రంతత్తత్ ప్రయోగవత్ || ౬||
సర్వం విజ్ఞాతుమభ్యత్ర యథావత్ సమనుష్ఠితుమ్ |
అతివేలమశక్తానాం తం మార్గం భృశమీఛ్తామ్ || ౭||
కో మార్గః కా కథిస్తేషామ్ కార్యసిద్ధిః కథం భవేత్ |
ఏతన్మే బ్రూహి లోకేశ త్వదన్యః కో వదేతముమ్ || ౮||
ఈశ్వర ఉవాచ
అహం తే కథయిశ్యామి సర్వ సిద్ధికరం శుభమ్ |
అనాయాసేన యజ్జప్త్వా నరస్సిద్ధిమవాప్నుయాత్ || ౯||
తశ్చ సౌదర్శనం దివ్యం గుహ్యం నామసహస్రకమ్ |
నియమాత్ పఠతాం నౄణాం చిన్తితార్థ ప్రదాయకమ్ || ౧౦||
తస్య నామసహస్రస్య సోఽహమేవ ఋషిః స్మృతః |
ఛన్దోనుష్టుప్ దేవతా తు పరమాత్మా సుదర్శనః || ౧౧||
శ్రీం బీజం హ్రీం తు శక్తిస్సా క్లీం కీలకముదాహృతమ్ |
సమస్తాభీష్ట సిధ్యర్థే వినియోగ ఉదాహృతః || ౧౨||

శఙ్ఖం చక్రం చ చాపాది ధ్యానమస్య సమీరితమ్ ||

          ధ్యానం
శఙ్ఖం చక్రం చ చాపం పరశుమసిమిశుం శూల పాశాఙ్కుశాబ్జమ్
బిభ్రాణం వజ్రఖేటౌ హల ముసల గదా కుందమత్యుగ్ర దంష్ట్రమ్ |
జ్వాలా కేశం త్రినేత్రం జ్వల దలననిభం హార కేయూర భూషమ్
ధ్యాయేత్ షట్కోణ సంస్థం సకల రిపుజన ప్రాణ సంహారి చక్రమ్ ||

          || హరిః ఓం ||
శ్రీచక్రః శ్రీకరః శ్రీశః శ్రీవిష్ణుః శ్రీవిభావనః |
శ్రీమదాన్త్య హరః శ్రీమాన్ శ్రీవత్సకృత లక్షణః || ౧||
శ్రీనిధిః శ్రీవరః స్రగ్వీ శ్రీలక్ష్మీ కరపూజితః |
శ్రీరతః శ్రీవిభుః సింధుకన్యాపతిః అధోక్షజః || ౨||
అచ్యుతశ్చామ్బుజగ్రీవః సహస్రారః సనాతనః |
సమర్చితో వేదమూర్తిః సమతీత సురాగ్రజః || ౩||
షట్కోణ మధ్యగో వీరః సర్వగోఽష్టభుజః ప్రభుః |
చణ్డవేగో భీమరవః శిపివిష్టార్చితో హరిః || ౪||
శాశ్వతః సకలః శ్యామః శ్యామలః శకటార్థనః |
దైత్యారిః శారదస్కన్ధః సకటాక్షః శిరీషగః || ౫||
శరపారిర్భక్తవశ్యః శశాఙ్కో వామనోవ్యయః |
వరూథీవారిజః కఞ్జలోచనో వసుధాదిపః || ౬||
వరేణ్యో వాహనోఽనన్తః చక్రపాణిర్గదాగ్రజః |
గభీరో గోలకాధీశో గదాపణిస్సులోచనః || ౭||
సహస్రాక్షః చతుర్బాహుః శఙ్ఖచక్ర గదాధరః |
భీషణో భీతిదో భద్రో భీమాభీష్ట ఫలప్రదః || ౮||
భీమార్చితో భీమసేనో భానువంశ ప్రకాశకః |
ప్రహ్లాదవరదః బాలలోచనో లోకపూజితః || ౯||
ఉత్తరామానదో మానీ మానవాభీష్ట సిద్ధిదః |
భక్తపాలః పాపహారీ బలదో దహనధ్వజః || ౧౦||
కరీశః కనకో దాతా కామపాల పురాతనః |
అక్రూరః క్రూరజనకః క్రూరదంష్ట్రః కులాదిపః || ౧౧||
క్రూరకర్మా క్రూరరూపి క్రూరహారీ కుశేశయః |
మన్దరో మానినీకాంతో మధుహా మాధవప్రియః || ౧౨||
సుప్రతప్త స్వర్ణరూపీ బాణాసుర భుజాంతకృత్ |
ధరాధరో దానవారిర్దనుజేన్ద్రారి పూజితః || ౧౩||
భాగ్యప్రదో మహాసత్త్వో విశ్వాత్మా విగతజ్వరః |
సురాచార్యార్చితో వశ్యో వాసుదేవో వసుప్రదః || ౧౪||
ప్రణతార్తిహరః శ్రేష్టః శరణ్యః పాపనాశనః |
పావకో వారణాద్రీశో వైకుణ్ఠో విగతకల్మషః || ౧౫||
వజ్రదంష్ట్రో వజ్రనఖో వాయురూపీ నిరాశ్రయః |
నిరీహో నిస్పృహో నిత్యో నీతిజ్ఞో నీతిపావనః || ౧౬||
నీరూపో నారదనుతో నకులాచల వాసకృత్ |
నిత్యానన్దో బృహద్భానుః బృహదీశః పురాతనః || ౧౭||
నిధినామధిపోఽనన్దో నరకార్ణవ తారకః |
అగాధోఽవిరలో మర్త్యో జ్వాలాకేశః కకార్చ్చితః || ౧౮||
తరుణస్తనుకృత్ భక్తః పరమః చిత్తసమ్భవః |
చిన్త్యస్సత్వనిధిః సాగ్రస్చిదానన్దః శివప్రియః || ౧౯||
శిన్శుమారశ్శతమఖః శాతకుమ్భ నిభప్రభః |
భోక్తారుణేశో బలవాన్ బాలగ్రహ నివారకః || ౨౦||
సర్వారిష్ట ప్రశమనో మహాభయ నివారకః |
బన్ధుః సుబన్ధుః సుప్రీతస్సన్తుష్టస్సురసన్నుతః || ౨౧||
బీజకేశ్యో బకో భానుః అమితార్చిర్పామ్పతిః |
సుయజ్ఞో జ్యోతిషశ్శాంతో విరూపాక్షః సురేశ్వరః || ౨౨||
వహ్నిప్రాకార సంవీతో రక్తగర్భః ప్రభాకరః |
సుశీలః సుభగః స్వక్షః సుముఖః సుఖదః సుఖీ || ౨౩||
మహాసురః శిరచ్ఛేతా పాకశాసన వందితః |
శతమూర్తి సహస్రారో హిరణ్య జ్యోతిరవ్యయః || ౨౪||
మణ్డలీ మణ్డలాకారః చంద్రసూర్యాగ్ని లోచనః |
ప్రభఞ్జనః తీక్ష్ణధారః ప్రశాంతః శారదప్రియః || ౨౫||
భక్తప్రియో బలిహరో లావణ్యోలక్షణప్రియః |
విమలో దుర్లభస్సోమ్యస్సులభో భీమవిక్రమః || ౨౬||
జితమన్యుః జితారాతిః మహాక్షో భృగుపూజితః |
తత్త్వరూపః తత్త్వవేదిః సర్వతత్వ ప్రతిష్ఠితః ||౨౭||
భావజ్ఞో బంధుజనకో దీనబంధుః పురాణవిత్ |
శస్త్రేశో నిర్మతో నేతా నరో నానాసురప్రియః || ౨౮||
నాభిచక్రో నతామిత్రో నధీశ కరపూజితః |
దమనః కాలికః కర్మీ కాన్తః కాలార్థనః కవిః || ౨౯||
వసుంధరో వాయువేగో వరాహో వరుణాలయః |
కమనీయకృతిః కాలః కమలాసన సేవితః |
కృపాలుః కపిలః కామీ కామితార్థ ప్రదాయకః || ౩౦||
ధర్మసేతుర్ధర్మపాలో ధర్మీ ధర్మమయః పరః |
జ్వాలాజిమ్హః శిఖామౌళీః సురకార్య ప్రవర్తకః || ౩౧||
కలాధరః సురారిఘ్నః కోపహా కాలరూపదృక్ |
దాతాఽఽనందమయో దివ్యో బ్రహ్మరూపీ ప్రకాశకృత్ || ౩౨ |
సర్వయజ్ఞమయో యజ్ఞో యజ్ఞభుక్ యజ్ఞభావనః |
వహ్నిధ్వజో వహ్నిసఖో వఞ్జుళద్రుమ మూలకః || ౩౩||
దక్షహా దానకారీ చ నరో నారాయణప్రియః |
దైత్యదణ్డధరో దాన్తః శుభ్రాఙ్గః శుభదాయకః || ౩౪||
లోహితాక్షో మహారౌద్రౌ మాయారూపధరః ఖగః |
ఉన్నతో భానుజః సాఙ్గో మహాచక్రః పరాక్రమీ || ౩౫||
అగ్నీశోఽగ్నిమయః ద్వగ్నిలోచనోగ్ని సమప్రభః |
అగ్నిమానగ్నిరసనో యుద్ధసేవీ రవిప్రియః || ౩౬||
ఆశ్రిత ఘౌఘ విధ్వంసీ నిత్యానంద ప్రదాయకః |
అసురఘ్నో మహాబాహూర్భీమకర్మా శుభప్రదః || ౩౭||
శశాంక ప్రణవాధారః సమస్థాశీ విషాపహః |
తర్కో వితర్కో విమలో బిలకో బాదరాయణః || ౩౮||
బదిరగ్నస్చక్రవాళః షట్కోణాంతర్గతస్శిఖీః |
దృతధన్వా శోడషాక్షో దీర్ఘబాహూర్దరీముఖః || ౩౯||
ప్రసన్నో వామజనకో నిమ్నో నీతికరః శుచిః |
నరభేది సింహరూపీ పురాధీశః పురన్దరః || ౪౦||
రవిస్తుతో యూతపాలో యుతపారిస్సతాంగతిః |
హృషికేశో ద్విత్రమూర్తిః ద్విరష్టాయుదభృత్ వరః || ౪౧||
దివాకరో నిశానాథో దిలీపార్చిత విగ్రహః |
ధన్వంతరిస్శ్యామళారిర్భక్తశోక వినాశకః || ౪౨||
రిపుప్రాణ హరో జేతా శూరస్చాతుర్య విగ్రహః |
విధాతా సచ్చిదానందస్సర్వదుష్ట నివారకః || ౪౩||
ఉల్కో మహోల్కో రక్తోల్కస్సహస్రోల్కస్శతార్చిషః |
బుద్ధో బౌద్ధహరో బౌద్ధ జనమోహో బుధాశ్రయః || ౪౪ ||
పూర్ణబోధః పూర్ణరూపః పూర్ణకామో మహాద్యుతిః |
పూర్ణమంత్రః పూర్ణగాత్రః పూర్ణషాడ్గుణ్య విగ్రహః || ౪౫||
పూర్ణనేమిః పూర్ననాభిః పూర్ణాశీ పూర్ణమానసః |
పూర్ణసారః పూర్ణశక్తిః రఙ్గసేవి రణప్రియః || ౪౬||
పూరితాశోఽరిష్టదాతి పూర్ణార్థః పూర్ణభూషణః |
పద్మగర్భః పారిజాతః పరమిత్రస్శరాకృతిః || ౪౭||
భూబృత్వపుః పుణ్యమూర్తి భూభృతాం పతిరాశుకః |
భాగ్యోదయో భక్తవశ్యో గిరిజావల్లభప్రియః || ౪౮||
గవిష్టో గజమానీశో గమనాగమన ప్రియః |
బ్రహ్మచారి బంధుమానీ సుప్రతీకస్సువిక్రమః || ౪౯||
శంకరాభీష్టదో భవ్యః సాచివ్యస్సవ్యలక్షణః |
మహాహంసస్సుఖకరో నాభాగ తనయార్చితః || ౫౦||
కోటిసూర్యప్రభో దీప్తో విద్యుత్కోటి సమప్రభః |
వజ్రకల్పో వజ్రసఖో వజ్రనిర్ఘాత నిస్వనః || ౫౧||
గిరీశో మానదో మాన్యో నారాయణ కరాలయః |
అనిరుద్ధః పరామర్షీ ఉపేన్ద్రః పూర్ణవిగ్రహః || ౫౨||
ఆయుధేశస్శతారిఘ్నః శమనః శతసైనికః |
సర్వాసుర వధోద్యుక్తః సూర్య దుర్మాన భేదకః || ౫౩||
రాహువిప్లోషకారీ చ కాశీనగర దాహకః |
పీయుషాంశు పరంజ్యోతిః సమ్పూర్ణ క్రతుభుక్ ప్రభుః || ౫౪||
మాన్ధాతృ వరదస్శుద్ధో హరసేవ్యస్శచీష్టదః |
సహిష్ణుర్బలభుక్ వీరో లోకభృల్లోకనాయకః ||౫౫||
దుర్వాసోముని దర్పఘ్నో జయతో విజయప్రియః |
పురాధీశోఽసురారాతిః గోవిన్ద కరభూషణః || ౫౬||
రథరూపీ రథాధీశః కాలచక్ర కృపానిధిః |
చక్రరూపధరో విష్ణుః స్థూలసూక్ష్మశ్శిఖిప్రభః || ౫౭||
శరణాగత సంత్రాతా వేతాళారిర్మహాబలః |
జ్ఞానదో వాక్పతిర్మానీ మహావేగో మహామణిః || ౫౮||
విద్యుత్ కేశో విహారేశః పద్మయోనిః చతుర్భుజః |
కామాత్మా కామదః కామీ కాలనేమి శిరోహరః || ౫౯||
శుభ్రస్శుచీస్శునాసీరః శుక్రమిత్రః శుభాననః |
వృషకాయో వృషారాతిః వృషభేంద్ర సుపూజితః || ౬౦||
విశ్వమ్భరో వీతిహోత్రో వీర్యో విశ్వజనప్రియః |
విశ్వకృత్  విశ్వభో విశ్వహర్తా సాహసకర్మకృత్ || ౬౧||
బాణబాహూహరో జ్యోతిః పరాత్మా శోకనాశనః |
విమలాదిపతిః పుణ్యో జ్ఞాతా జ్ఞేయః ప్రకాశకః || ౬౨||
మ్లేచ్ఛ ప్రహారీ దుష్టఘ్నః సూర్యమణ్డలమధ్యగః |
దిగమ్బరో వృశాద్రీశో వివిధాయుధ రూపకః || ౬౩||
సత్వవాన్ సత్యవాగీశః సత్యధర్మ పరాయణః |
రుద్రప్రీతికరో రుద్ర వరదో రుగ్విభేదకః || ౬౪||
నారాయణో నక్రభేదీ గజేన్ద్ర పరిమోక్షకః |
ధర్మప్రియః షడాధారో వేదాత్మా గుణసాగరః || ౬౫||
గదామిత్రః పృథుభుజో రసాతల విభేదకః |
తమోవైరీ మహాతేజాః మహారాజో మహాతపాః || ౬౬||
సమస్తారిహరః శాంత క్రూరో యోగేశ్వరేశ్వరః |
స్థవిరస్స్వర్ణ వర్ణాఙ్గః శత్రుసైన్య వినాశకృత్ || ౬౭||
ప్రాజ్ఞో విశ్వతనుత్రాతా శృతిస్మృతిమయః కృతి |
వ్యక్తావ్యక్త స్వరూపాంసః కాలచక్రః కలానిధిః || ౬౮||
మహాధ్యుతిరమేయాత్మా వజ్రనేమిః ప్రభానిధిః |
మహాస్ఫులింగ ధారార్చిః మహాయుద్ధ కృతచ్యుతః || ౬౯||
కృతజ్ఞస్సహనో వాగ్మీ జ్వాలామాలా విభూషణః |
చతుర్ముఖనుతః శ్రీమాన్ భ్రాజిష్ణుర్భక్తవత్సలః || ౭౦||
చాతుర్యగమనశ్చక్రీ చాతుర్వర్గ ప్రదాయకః |
విచిత్రమాల్యాభరణః తీక్ష్ణధారః సురార్చితః || ౭౧||
యుగకృత్ యుగపాలశ్చ యుగసంధిర్యుగాంతకృత్ |
సుతీక్ష్ణారగణో గమ్యో బలిధ్వంసీ త్రిలోకపః || ౭౨||
త్రినేత్రస్త్రిజగద్వంధ్యః తృణీకృత మహాసురః |
త్రికాలజ్ఞస్త్రిలోకజ్ఞః త్రినాభిః త్రిజగత్ప్రియః || ౭౩||
సర్వయంత్రమయో మంత్రస్సర్వశత్రు నిబర్హణః |
సర్వగస్సర్వవిత్ సౌమ్యస్సర్వలోకహితంకరః ||౭౪||
ఆదిమూలః సద్గుణాఢ్యో వరేణ్యస్త్రిగుణాత్మకః |
ధ్యానగమ్యః కల్మషఘ్నః కలిగర్వ ప్రభేదకః || ౭౫||
కమనీయ తనుత్రాణః కుణ్డలీ మణ్డితాననః |
సుకుణ్ఠీకృత చణ్డేశః సుసంత్రస్థ షడాననః || ౭౬||
విషాధీకృత విఘ్నేశో విగతానంద నందికః |
మథిత ప్రమథవ్యూహః ప్రణత ప్రమదాధిపః || ౭౭||
ప్రాణభిక్షా ప్రదోఽనంతో లోకసాక్షీ మహాస్వనః |
మేధావీ శాశ్వథోఽక్రూరః క్రూరకర్మాఽపరాజితః || ౭౮||
అరీ దృష్టోఽప్రమేయాత్మా సుందరశ్శత్రుతాపనః |
యోగ యోగీశ్వరాధీశో భక్తాభీష్ట ప్రపూరకః || ౭౯||
సర్వకామప్రదోఽచింత్యః శుభాఙ్గః కులవర్ధనః |
నిర్వికారోఽన్తరూపో నరనారాయణప్రియః || ౮౦||
మంత్ర యంత్ర స్వరూపాత్మా పరమంత్ర ప్రభేదకః |
భూతవేతాళ విధ్వంసీ చణ్డ కూష్మాణ్డ ఖణ్డనః || ౮౧||
యక్ష రక్షోగణ ధ్వంసీ మహాకృత్యా ప్రదాహకః |
సకలీకృత మారీచః భైరవ గ్రహ భేదకః || ౮౨||
చూర్ణికృత మహాభూతః కబలీకృత దుర్గ్రహః |
సుదుర్గ్రహో జమ్భభేదీ సూచీముఖ నిషూదనః || ౮౩||
వృకోదరబలోద్ధర్త్తా  పురందర బలానుగః |
అప్రమేయ బలః స్వామీ భక్తప్రీతి వివర్ధనః || ౮౪||
మహాభూతేశ్వరశ్శూరో నిత్యస్శారదవిగ్రహః |
ధర్మాధ్యక్షో విధర్మఘ్నః సుధర్మస్థాపకశ్శివః || ౮౫||
విధూమజ్వలనో భానుర్భానుమాన్ భాస్వతామ్ పతిః |
జగన్మోహన పాటీరస్సర్వోపద్రవ శోధకః || ౮౬||
కులిశాభరణో జ్వాలావృతస్సౌభాగ్య వర్ధనః |
గ్రహప్రధ్వంసకః స్వాత్మరక్షకో ధారణాత్మకః || ౮౭||
సంతాపనో వజ్రసారస్సుమేధాఽమృత సాగరః |
సంతాన పఞ్జరో బాణతాటఙ్కో వజ్రమాలికః || ౮౮||
మేఖాలగ్నిశిఖో వజ్ర పఞ్జరస్ససురాఙ్కుశః |
సర్వరోగ ప్రశమనో గాంధర్వ విశిఖాకృతిః || ౮౯||
ప్రమోహ మణ్డలో భూత గ్రహ శృఙ్ఖల కర్మకృత్ |
కలావృతో మహాశఙ్ఖు ధారణస్శల్య చంద్రికః || ౯౦||
ఛేదనో ధారకస్శల్య క్షూత్రోన్మూలన తత్పరః |
బన్ధనావరణస్శల్య కృన్తనో వజ్రకీలకః || ౯౧||
ప్రతీకబంధనో జ్వాలా మణ్డలస్శస్త్రధారణః |
ఇన్ద్రాక్షీమాలికః కృత్యా దణ్డస్చిత్తప్రభేదకః || ౯౨||
గ్రహ వాగురికస్సర్వ బన్ధనో వజ్రభేదకః |
లఘుసంతాన సంకల్పో బద్ధగ్రహ విమోచనః || ౯౩||
మౌలికాఞ్చన సంధాతా విపక్ష మతభేదకః |
దిగ్బంధన కరస్సూచీ ముఖాగ్నిస్చిత్తపాతకః || ౯౪||
చోరాగ్ని మణ్డలాకారః పరకఙ్కాళ మర్దనః |
తాంత్రీకస్శత్రువంశఘ్నో నానానిగళ మోచనః || ౯౫||
సమస్థలోక సారఙ్గః సుమహా విషదూషణః |
సుమహా మేరుకోదణ్డః సర్వ వశ్యకరేశ్వరః || ౯౬||
నిఖిలాకర్షణపటుః సర్వ సమ్మోహ కర్మకృత్ |
సంస్థమ్బన కరః సర్వ భూతోచ్చాటన తత్పరః || ౯౭||
అహితామయ కారీ చ ద్విషన్మారణ కారకః |
ఏకాయన గదామిత్ర విద్వేషణ పరాయణః || ౯౮||
సర్వార్థ సిద్ధిదో దాతా విధాతా విశ్వపాలకః |
విరూపాక్షో మహావక్షాః వరిష్టో మాధవప్రియః || ౯౯||
అమిత్రకర్శన శాంతః ప్రశాంతః ప్రణతార్తిహా |
రమణీయో రణోత్సాహో రక్తాక్షో రణపణ్డితః || ౧౦౦||
రణాంతకృత్ రతాకారః రతాఙ్గో రవిపూజితః |
వీరహా వివిధాకారః వరుణారాధితో వశీః |
సర్వ శత్రు వధాకాఙ్క్షీ శక్తిమాన్ భక్తమానదః || ౧౦౧||
సర్వలోకధరః పుణ్యః పురుషః పురుషోత్తమః |
పురాణః పుణ్డరీకాక్షః పరమర్మ ప్రభేదకః || ౧౦౨||
వీరాసనగతో వర్మీ సర్వాధారో నిరఙ్కుశః |
జగత్_రక్షో జగన్మూర్తిః జగదానంద వర్ధనః || ౧౦౩||
శారదః శకటారాతిః శఙ్కరస్శకటాకృతిః |
విరక్తో రక్తవర్ణాఢ్యో రామసాయక రూపదృత్ || ౧౦౪||
మహావరాహ్ దంష్ట్రాత్మా నృసింహ నగరాత్మకః |
సమదృఙ్మోక్షదో వంధ్యో విహారీ వీతకల్మషః || ౧౦౫||
గమ్భీరో గర్భగో గోప్తా గభస్తిర్గుహ్యగోగురుః |
శ్రీధరః శ్రీరతస్శ్రాంతః శత్రుఘ్నస్శృతిగోచరః || ౧౦౬||
పురాణో వితతో వీరః పవిత్రస్చరణాహ్వయః |
మహాధీరో మహావీర్యో మహాబల పరాక్రమః || ౧౦౭||
సువిగ్రహో విగ్రహఘ్నః సుమానీ మానదాయకః |
మాయీ మాయాపహో మంత్రీ మాన్యో మానవివర్ధనః || ౧౦౮||
శత్రుసంహారకస్శూరః శుక్రారిశ్శఙ్కరార్చితః |
సర్వాధారః పరంజ్యోతిః ప్రాణః ప్రాణభృతచ్యుతః || ౧౦౯||
చంద్రధామాఽప్రతిద్వందః పరమాత్మా సుదుర్గమః |
విశుద్ధాత్మా మహాతేజాః పుణ్యశ్లోకః పురాణవిత్ || ౧౧౦||
సమస్థ జగదాధారో విజేతా విక్రమః క్రమః |
ఆదిదేవో ధ్రువో దృశ్యః సాత్త్వికః ప్రీతివర్ధనః || ౧౧౧||
సర్వలోకాశ్రయస్సేవ్యః సర్వాత్మా వంశవర్ధనః |
దురాధర్షః ప్రకాశాత్మా సర్వదృక్ సర్వవిత్సమః || ౧౧౨||
సద్గతిస్సత్వసమ్పన్నః నిత్యసంకల్ప కల్పకః |
వర్ణీ వాచస్పతిర్వాగ్మీ మహాశక్తిః కలానిధిః || ౧౧౩||
అంతరిక్షగతిః కల్యః కలికాలుష్య మోచనః |
సత్యధర్మః ప్రసన్నాత్మా ప్రకృష్టో వ్యోమవాహనః || ౧౧౪||
శితధారస్శిఖి రౌద్రో భద్రో రుద్రసుపూజితః |
దరిముఖాగ్నిజమ్భఘ్నో వీరహా వాసవప్రియః || ౧౧౫||
దుస్తరస్సుదురారోహో దుర్జ్ఞేయో దుష్టనిగ్రహః |
భూతావాసో భూతహంతా భూతేశో భూతభావనః || ౧౧౬||
భావజ్ఞో భవరోగఘ్నో మనోవేగీ మహాభుజః |
సర్వదేవమయః కాంతః స్మృతిమాన్ సర్వపావనః || ౧౧౭||
నీతిమన్ సర్వజిత్ సౌమ్యో మహర్షీరపరాజితః |
రుద్రామ్బరీష వరదో జితమాయః పురాతనః || ౧౧౮||
అధ్యాత్మ నిలయో భోక్తా సమ్పూర్ణస్సర్వకామదః |
సత్యోఽక్షరో గభీరాత్మా విశ్వభర్తా మరీచిమాన్ || ౧౧౯||
నిరఞ్జనో జితభ్రాంశుః అగ్నిగర్భోఽగ్ని గోచరః |
సర్వజిత్ సమ్భవో విష్ణుః పూజ్యో మంత్రవితక్రియః || ౧౨౦||
శతావర్త్తః కలానాథః కాలః కాలమయో హరిః |
అరూపో రూపసమ్పన్నో విశ్వరూపో విరూపకృత్ || ౧౨౧||
స్వామ్యాత్మా సమరశ్లాఘీ సువ్రతో విజయాంవితః |
చణ్డ్ఘ్నస్చణ్డకిరణః చతురస్చారణప్రియః || ౧౨౨||
పుణ్యకీర్తిః పరామర్షీ నృసింహో నాభిమధ్యగః |
యజ్ఞాత్మ యజ్ఞసంకల్పో యజ్ఞకేతుర్మహేశ్వరః || ౧౨౩||
జితారిర్యజ్ఞనిలయశ్శరణ్యశ్శకటాకృతిః |
ఉత్త్మోఽనుత్త్మోనఙ్గస్సాఙ్గస్సర్వాఙ్గ శోభనః || ౧౨౪||
కాలాగ్నిః కాలనేమిఘ్నః కామి కారుణ్యసాగరః |
రమానందకరో రామో రజనీశాంతరస్థితః || ౧౨౫||
సంవర్ధన సమరాంవేషీ ద్విషత్ప్రాణ పరిగ్రహః |
మహాభిమానీ సంధాతా సర్వాధీశో మహాగురుః || ౧౨౬
సిద్ధః సర్వజగద్యోనిః సిద్ధార్థస్సర్వసిద్ధిదః |
చతుర్వేదమయశ్శాస్థా సర్వశాస్త్ర విశారదః || ౧౨౭ ||
తిరస్కృతార్క తేజస్కో భాస్కరారాధితశ్శుభః |
వ్యాపీ విశ్వమ్భరో వ్యగ్రః స్వయంజ్యోతిరనంతకృత్ || ౧౨౮||
జయశీలో జయాకాంక్షీ జాతవేదో జయప్రదః |
కవిః కల్యాణదః కామ్యో మోక్షదో మోహనాకృతిః || ౧౨౯||
కుఙ్కుమారుణ సర్వాఙ్గ కమలాక్షః కవీశ్వరః |
సువిక్రమో నిష్కళఙ్కో విశ్వక్సేనో విహారకృత్ || ౧౩౦||
కదమ్బాసుర విధ్వంసీ కేతనగ్రహ దాహకః |
జుగుప్సాగ్నస్తీక్ష్ణధారో వైకుణ్ఠ భుజవాసకృత్ || ౧౩౧||
సారజ్ఞః కరుణామూర్తిః వైష్ణవో విష్ణుభక్తిదః |
సుక్రుతజ్ఞో మహోదారో దుష్కృతఘ్నస్సువిగ్రహః || ౧౩౨||
సర్వాభీష్ట ప్రదోఽన్తో నిత్యానందో గుణాకరః |
చక్రీ కుందధరః ఖడ్గీ పరశ్వత ధరోఽగ్నిభృత్ || ౧౩౩||
దృతాఙ్కుశో దణ్డధరః శక్తిహస్థస్సుశఙ్ఖభ్రుత్ |
ధన్వీ దృతమహాపాశో హలి ముసలభూషణః || ౧౩౪||
గదాయుధధరో వజ్రీ  మహాశూల లసత్భుజః |
సమస్తాయుధ సమ్పూర్ణస్సుదర్శన మహాప్రభుః || ౧౩౫||

          ||  ఫలశృతిః  ||
ఇతి సౌదర్శనం దివ్యం గుహ్యం నామసహస్రకమ్ |
సర్వసిద్ధికరం సర్వ యంత్ర మంత్రాత్మకం పరమ్ || ౧౩౬||
ఏతన్నామ సహస్రం తు నిత్యం యః పఠేత్ సుధీః |
శృణోతి వా శ్రావయతి తస్య సిద్ధిః కరస్తితా || ౧౩౭||
దైత్యానాం దేవశత్రూణాం దుర్జయానాం మహౌజసామ్ |
వినాశార్థమిదం దేవి హరో రాసాధితం మయా || ౧౩౮||
శత్రుసంహారకమిదం సర్వదా జయవర్ధనమ్ |
జల శైల మహారణ్య దుర్గమేషు మహాపతి || ౧౩౯||
భయఙ్కరేషు శాపత్సు సమ్ప్రాప్తేషు మహత్సుచ |
యస్సకృత్ పఠనం కుర్యాత్ తస్య నైవ భవేత్ భయమ్ || ౧౪౦||
బ్రహ్మఘ్నశ్చ పశుఘ్నశ్చ మాతాపితౄ వినిందకః |
దేవానాం దూషకశ్చాపి గురుతల్పగతోఽపి వా || ౧౪౧||
జప్త్వా సకృతిదం స్తోత్రం ముచ్యతే సర్వకిల్బిషైః |
తిష్ఠన్ గచ్ఛన్ స్వపన్ భుఞ్జన్ జాగ్రన్నపి హసన్నపి || ౧౪౨||
సుదర్శన నృసింహేతి యో వదేత్తు సకృన్నరః |
స వై న లిప్యతే  పాపైః భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి || ౧౪౩||
ఆధయో వ్యాదయస్సర్వే రోగా రోగాదిదేవతాః |
శీఘ్రం నశ్యంతి తే సర్వే పఠనాత్తస్య వై నృణామ్ || ౧౪౪||
బహూనాత్ర కిముక్తేన జప్త్వేదం మంత్ర పుష్కలమ్ |
యత్ర మర్త్యశ్చరేత్ తత్ర రక్షతి శ్రీసుదర్శనః || ౧౪౫||

ఇతి శ్రీ విహగేశ్వర ఉత్తరఖణ్డే ఉమామహేశ్వరసంవాదే
మంత్రవిధానే శ్రీ సుదర్శన సహస్రనామ స్తోత్రం నామ
షోడశ ప్రకాశః ||
Categories: Stotra - Pooja

Seetha Rama Stotram (Hanumat Krutam)

సీతారామస్తోత్ర (హనుమత్ కృతం)
అయోధ్యాపురనేతారం మిథిలాపురనాయికామ్ |
రాఘవాణామలంకారం వైదేహానామలంక్రియామ్ || ౧||

రఘూణాం కులదీపం చ నిమీనాం కులదీపికామ్ |
సూర్యవంశసముద్భూతం సోమవంశసముద్భవామ్ || ౨||

పుత్రం దశరథస్యాద్యం పుత్రీం జనకభూపతేః |
వశిష్ఠానుమతాచారం శతానన్దమతానుగామ్ || ౩||

కౌసల్యాగర్భసంభూతం వేదిగర్భోదితాం స్వయమ్ |
పుణ్డరీకవిశాలాక్షం స్ఫురదిన్దీవరేక్షణామ్ || ౪||

చన్ద్రకాన్తాననాంభోజం చన్ద్రబింబోపమాననామ్ |
మత్తమాతఙ్గగమనమ్ మత్తహంసవధూగతామ్ || ౫||

చన్దనార్ద్రభుజామధ్యం కుంకుమార్ద్రకుచస్థలీమ్ |
చాపాలంకృతహస్తాబ్జం పద్మాలంకృతపాణికామ్ || ౬||

శరణాగతగోప్తారం ప్రణిపాదప్రసాదికామ్ |
కాలమేఘనిభం రామం కార్తస్వరసమప్రభామ్ || ౭||

దివ్యసింహాసనాసీనం దివ్యస్రగ్వస్త్రభూషణామ్ |
అనుక్షణం కటాక్షాభ్యాం అన్యోన్యేక్షణకాంక్షిణౌ || ౮||

అన్యోన్యసదృశాకారౌ త్రైలోక్యగృహదంపతీ|
ఇమౌ యువాం ప్రణమ్యాహం భజామ్యద్య కృతార్థతామ్ || ౯||

అనేన స్తౌతి యః స్తుత్యం రామం సీతాం చ భక్తితః |
తస్య తౌ తనుతాం పుణ్యాస్సంపదః సకలార్థదాః || ౧౦||

ఏవం శ్రీరాచన్ద్రస్య జానక్యాశ్చ విశేషతః |
కృతం హనూమతా పుణ్యం స్తోత్రం సద్యో విముక్తిదమ్ |
యః పఠేత్ప్రాతరుత్థాయ సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ || ౧౧||

|| ఇతి హనూమత్కృతసీతారామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ||
Categories: Stotra - Pooja

Shri Rama Stotram (Jatayu Kritam - Adhyatma Ramayanam)

జటాయుకృతం రామస్తోత్రమ్ జటాయురువాచ

అగణితగుణమప్రమేయమాద్యం సకలజగత్స్థితిసంయమాదిహేతుమ్ |
ఉపరమపరమం పరాత్మభూతం సతతమహం ప్రణతోఽస్మి రామచన్ద్రమ్|| ౧

నిరవధిసుఖమిన్దిరాకటాక్షం క్షపితసురేన్ద్రచతుర్ముఖాదిదుఃఖమ్ |
నరవరమనిశం నతోఽస్మి రామం వరదమహం వరచాపబాణహస్తమ్ || ౨||

త్రిభువనకమనీయరూపమీడ్యం రవిశతభాసురమీహితప్రదానమ్ |
శరణదమనిశం సురాగమూలే కృతనిలయం రఘునన్దనం ప్రపద్యే || ౩||

భవవిపినదవాగ్నినామధేయం భవముఖదైవతదైవతం దయాలుమ్ |
దనుజపతిసహస్రకోటినాశం రవితనయాసదృశం హరిం ప్రపద్యే || ౪||

అవిరతభవభావనాతిదూరం భవవిముఖైర్మునిభిః సదైవ దృశ్యమ్ |
భవజలధిసుతారణాఙ్ఘ్రిపోతం శరణమహం రఘునన్దనం ప్రపద్యే || ౫||

గిరిశగిరిసుతామనోనివాసం గిరివరధారిణమీహితాభిరామమ్ |
సురవరదనుజేన్ద్రసేవితాఙ్ఘ్రిం సురవరదం రఘునాయకం ప్రపద్యే || ౬||

పరధనపరదారవర్జితానాం పరగుణభూతిషు తుష్టమానసానామ్ |
పరహితనిరతాత్మనాం సుసేవ్యం రఘువరమమ్బుజలోచనం ప్రపద్యే || ౭||

స్మితరుచిరవికాసితాననాబ్జమతిసులభం సురరాజనీలనీలమ్ |
సితజలరుహచారునేత్రశోభం రఘుపతిమీశగురోర్గురుం ప్రపద్యే || ౮||

హరికమలజశమ్భురూపభేదాత్త్వమిహ విభాసి గుణత్రయానువృత్తః |
రవిరివ జలపూరితోదపాత్రేష్వమరపతిస్తుతిపాత్రమీశమీడే || ౯||

రతిపతిశతకోటిసున్దరాఙ్గం శతపథగోచరభావనావిదూరమ్ |
యతిపతిహృదయే సదా విభాతం రఘుపతిమార్తిహరం ప్రభుం ప్రపద్యే || ౧౦||

ఇత్యేవం స్తువతస్తస్య ప్రసన్నోఽభూద్రఘూత్తమః |
ఉవాచ గచ్ఛ భద్రం తే మమ విష్ణోః పరం పదమ్ || ౧౧||

శృణోతి య ఇదం స్తోత్రం లిఖేద్వా నియతః పఠేత్ |
స యాతి మమ సారూప్యం మరణే మత్స్మృతిం లభేత్ || ౧౨||

ఇతి రాఘవభాషితం తదా శ్రుతవాన్ హర్షసమాకులో ద్విజః ||
రఘునన్దనసామ్యమాస్థితః ప్రయయౌ బ్రహ్మసుపూజితం పదమ్ || ౧౩||

|| ఇతి శ్రీమదధ్యాత్మరామాయణే అరణ్యకాణ్డేఽష్టమే
                    సర్గే జటాయుకృతం శ్రీరామస్తోత్ర ||
Categories: Stotra - Pooja

हनुमत्कृत सीताराम स्तोत्रम्

ब्राह्मण उवाच - Tue, 05/07/2013 - 08:31         हनुमत्कृत सीताराम स्तोत्रम्

                    ॥ ध्यानम् ॥

मन्दाराकृति पुण्यधाम विलसत् वक्षस्थलं कोमलम्
शान्तं कान्तमहेन्द्रनील रुचिराभासं सहस्राननम् ।

वन्देहं रघुनन्दनं सुरपतिं कोदण्ड दीक्षागुरुं
रामं सर्वजगत् सुसेवितपदं सीतामनोवल्लभम् ॥

                  ॥ स्तोत्रम् ॥

अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकाम् ।
राघवाणामलंकारं वैदेहानामलंक्रियाम् ॥१॥

रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकाम् ।
सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवाम् ॥२॥

पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः ।
वशिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगाम् ॥३॥

कौसल्यागर्भसंभूतं वेदिगर्भोदितां स्वयम् ।
पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणाम् ॥४॥

चन्द्रकान्ताननांभोजं चन्द्रबिंबोपमाननाम् ।
मत्तमातङ्गगमनम् मत्तहंसवधूगताम् ॥५॥

चन्दनार्द्रभुजामध्यं कुंकुमार्द्रकुचस्थलीम् ।
चापालंकृतहस्ताब्जं पद्मालंकृतपाणिकाम् ॥६॥

शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकाम् ।
कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभाम् ॥७॥

दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् ।
अनुक्षणं कटाक्षाभ्यां अन्योन्येक्षणकांक्षिणौ ॥८॥

अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदंपती।
इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्य कृतार्थताम् ॥९॥

अनेन स्तौति यः स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः ।
तस्य तौ तनुतां पुण्यास्संपदः सकलार्थदाः ॥१०॥

एवं श्रीराचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः ।
कृतं हनूमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदम् ।
यः पठेत्प्रातरुत्थाय सर्वान् कामानवाप्नुयात् ॥११॥

॥ इति हनुमत्कृतसीतारामस्तोत्रं संपूर्णम्॥


Categories: Stotra - Pooja

ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೆದಿತ್ತೊ ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ (ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು)

Stotra sangraha - Mon, 05/06/2013 - 08:49

ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೆದಿತ್ತೊ ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ
ಹಾಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ || ಪ ||

ಪಕ್ಷಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಂತೆ
ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾರಿಹೋದಂತೆ || ೧ ||

ಸಂತೆ ನೆರೆಯಿತು ನಾನಾ ಪರಿ
ತಿರುಗಿ ಹಿಡಿಯಿತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಾರಿ || ೨ ||

ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದರು
ಆಟ ಸಾಕೆಂದು ಮುರಿದೋಡಿದರು || ೩ ||

ವಸತಿಕಾರನು ವಸತಿಗೆ ಬಂದಂತೆ
ಹೊತ್ತಾರೆದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋದಂತೆ || ೪ ||

ಸಂಸಾರ ಪಾಶವ ನೀನೇ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ
ಕಂಸಾರಿ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲರಾಯ || ೫ ||


Categories: Stotra - Pooja

srimadanjaneyasuprabhatam

स्तुतिमण्डल - Sun, 04/07/2013 - 15:47
Anjaneya (Hanuman) Suprabhatam from Hanumat Stuti Manjari at Stutimandal
(Click on the above link for the full poem)
Sample:  I salute the messenger of Rāma, Whose complexion resembles stainless gold, Whose eyes are like blazing fire, Whose face is radiant like a (red) lotus, Who is always gracious, Whose body is made for (success in) battle, Whose ears are adorned by kundala, and Who is like a sword slaying the victory of enemy.[1] 
Categories: Stotra - Pooja

जामदग्न्यकृतं श्रीशिवस्तोत्रं

ब्राह्मण उवाच - Tue, 04/02/2013 - 10:46


जामदग्न्यकृतं श्रीशिवस्तोत्रं ईश त्वां स्तोतुमिच्छामि सर्वथा सतोतुमक्षमम् ।  अक्षराक्षरबीजं च किं वा स्तौमि निरीहकम् ॥१॥न योजनां कर्तुमीशो देवेशं स्तौमि मूढधीः।वेदा न शक्ता यं स्तोतुं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥२॥बुद्धेर्वाग्मनसोः पारं सारात्सारं परात्परम् ।ज्ञानबुर्द्धेरसाध्यं च सिद्धं सिद्धैर्निषेवितम् ॥३॥यमाकाशमिवाद्यन्तमध्यहीनं तथाव्ययम् ।विश्वतन्त्रमतन्त्रं च स्वतन्त्रं तन्त्रबीजकम् ॥४॥ध्यानासाध्यं दुराराध्यमतिसाध्यं कृपानिधिम्।त्राहि मां करुणासिन्धो दीनबन्धोऽतिदीनकम् ॥५॥अद्य मे सफ़लं जन्म जीवितं च सुजीवितम् । स्वप्रादृष्टं च भक्तानां पश्यामि चक्षुषाधुना ॥६॥शक्रादयः सुरगणाः कलया यस्य सम्भवाः ।चराचराः कलांशेन तं नमामि महेश्वरम् ॥७॥यं भास्करस्वरूपं च शशिरूपं हुताशनम् ।जलरूपं वायुरूपं तं नमामि महेश्वरम् ॥८॥स्त्रीरूपं क्लीबरूपं च पुंरूपं च बिभर्ति यः ।सर्वाधारं सर्वरूपं तं नमामि महेश्वरम् ॥९॥देव्या कठोरतपसा यो लब्धो गिरिकन्यया । दुर्लभस्तपसां यो हि तं नमामि महेश्वरम् ॥१०॥सर्वेषां कल्पवृक्षं च वाञ्छाधिकफ़लप्रदम् ।आशुतोषं भक्तबन्धुं तं नमामि महेश्वरम् ॥११॥अनन्तविश्वसृष्टीनां संहर्तारं भयकरम् । क्षणेन लीलामात्रेण तं नमामि महेश्वरम् ॥१२॥यः कालः कालकालश्च कालबीजं च कालजः । अजः प्रजश्च यः सर्वस्तं नमामि महेश्वरम् ॥१३॥इत्यवमुक्त्वा स भृगुः प्रपात चरणाम्बुजे ।आशिषं च ददौ तस्मै सुप्रसन्नो बभूव सः ॥१४॥जामदग्न्यकृतं स्तोत्रं यः पठेद् भक्तिसंयुतः ।सर्वपापविनिर्मुक्ते शिवलोके सवाप्नुयात् ॥१५॥॥ इति श्री ब्रह्मवैवर्तपुराणे गणपतिखण्डे जामदग्न्यकृतं श्रीशिवस्तोत्रं संपूर्णं॥
Categories: Stotra - Pooja

ShreebRama Ashtottara Shatha Nama Stotram (Ananda Ramayanam)

                       రామాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

|| అథ శ్రీమదానన్దరామాయణాన్తర్గత శ్రీరామాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ ||

శ్రీ కుంభోదర ఉవాచ
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం తస్య స్తోత్రం వదాంయహమ్ |

అస్య శ్రీ రామచన్ద్ర నామాష్టోత్తర శతమన్త్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః |
అనుష్టుప్ ఛన్దః |
జానకీవల్లభః శ్రీరామచన్ద్రో దేవతా |
ఓం బీజమ్ |
నమః శక్తిః |
శ్రీ రామచన్ద్రేతి కీలకమ్ |
శ్రీ రామచన్ద్ర ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః ||
ఓం నమో భగవతే రాజాధిరాజాయ పరమాత్మనే అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే విద్యాధిరాజాయ హయగ్రీవాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే జానకీ వల్లభాయ నమః మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే రఘునన్దనాయ అమితతేజసే అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే క్షీరాబ్ధిమధ్యస్థాయ నారాయణాయ
కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే సత్ప్రకాశాయ రామాయ కరతల
కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అఙ్గన్యాసః ||
ఓం నమో భగవతే రాజాధిరాజాయ పరమాత్మనే హృదయాయ నమః |
ఓం నమో భగవతే విద్యాధిరాజాయ హయగ్రీవాయ శిరసే స్వాహా |
ఓం నమో భగవతే జానకీ వల్లభాయ నమః శికాయై వషట్ |
ఓం నమో భగవతే రఘునన్దనాయ అమితతేజసే కవచాయ హుమ్ |
ఓం నమో భగవతే క్షీరాబ్ధిమధ్యస్థాయ నారాయణాయ నేత్రత్రయాయ
వౌషట్ |
ఓం నమో భగవతే సత్ప్రకాశాయ రామాయ అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువఃసువరోమితి దిగ్బన్ధః ||

అథ ధ్యానమ్ ||
మన్దారాకృతి పుణ్యధామ విలసత్ వక్షస్థలం కోమలమ్
శాన్తం కాన్తమహేన్ద్రనీల రుచిరాభాసం సహస్రాననమ్ |
వన్దేహం రఘునన్దనం సురపతిం కోదణ్డ దీక్షాగురుం
రామం సర్వజగత్ సుసేవితపదం సీతామనోవల్లభమ్ ||

సహస్ర శీర్షణే వై తుభ్యం సహస్రాక్షాయతే నమః |
నమః సహస్ర హస్తాయ సహస్ర చరణాయ చ || ౧||
నమో జీమూతవర్ణాయ నమస్తే విశ్వతోముఖ |
అచ్యుతాయ నమస్తుభ్యం నమస్తే శేషశాయినే || ౨||
నమో హిరణ్యగర్భాయ పఞ్చభూతాత్మనే నమః |
నమో మూల ప్రకృతయే దేవానాం హితకారిణే || ౩||
నమస్తే సర్వలోకేశ సర్వదుఃఖ నిషూదన |
శఙ్ఖ చక్ర గదాపద్మ జటా మకుట ధారిణే || ౪||
నమో గర్భాయ తత్త్వాయ జ్యోతిషాం జ్యోతిషే నమః |
ఓం నమో వసుదేవాయ నమో దశరథాత్మజ || ౫||
నమో నమస్తే రాజేన్ద్ర సర్వసమ్పత్ ప్రదాయ చ |
నమః కారుణ్యరూపాయా కైకేయీ ప్రియకారిణే || ౬||
నమో దాన్తాయ శాన్తాయ విశ్వామిత్ర ప్రియాయ తే |
యఙ్యేశాయ నమస్తుభ్యం నమస్తే క్రతుపాలక || ౭||
నమో నమః కేశవాయ నమో నాథాయ శార్ఙ్గిణే |
నమస్తే రామచన్ద్రాయ నమో నారాయణాయ చ || ౮||
నమస్తే రామచన్ద్రాయ మాధవాయ నమో నమః |
గోవిన్దాయ నమ్స్తుభ్యం నమస్తే పరమాత్మనే || ౯||
నమో విష్ణుస్వరూపాయ రఘునాథాయ తే నమః |
నమస్తే నాథనాథాయ నమస్తే మధుసూదన || ౧౦||
త్రివిక్రమ నమస్తేస్తు సీతాయాః పతయే నమః |
వామనాయ నమస్తుభ్యం నమస్తే రాఘవాయ చ || ౧౧||
నమో నమః శ్రీధరాయ జానకీ వల్లభాయ చ |
నమస్తేస్తు హృషీకేశ కన్దర్పాయ నమో నమః || ౧౨||
నమస్తే పద్మనాభాయ కౌసల్యా హర్షకారిణే |
నమో రాజీవనయన నమస్తే లక్ష్మణాగ్రజ || ౧౩||
నమో నమస్తే కాకుత్స్థ నమో దామోదరాయ చ |
విభీషణ పరిత్రాతః నమః సఙ్కర్షణాయ చ || ౧౪||
వాసుదేవ నమస్తేస్తు నమస్తే శఙ్కరప్రియ |
ప్రద్యుమ్నాయ నమస్తుభ్యం అనిరుద్ధాయ తే నమః || ౧౫||
సదసత్ భక్తిరూపాయ నమస్తే పురుషోత్తమ |
అధోక్షజ నమస్తేస్తు సప్తతాల హరాయ చ || ౧౬||
ఖరదూషణ సంహర్త్రే శ్రీనృసింహాయ తే నమః |
అచ్యుతాయ నమస్తుభ్యం నమస్తే సేతుబన్ధక || ౧౭||
జనార్దన నమస్తేస్తు నమో హనుమదాశ్రయ |
ఉపేన్ద్ర చన్ద్రవన్ద్యాయ మారీచ మథనాయ చ || ౧౮||
నమో వాలిప్రహరణ నమః సుగ్రీవ రాజ్యద |
జామదగ్న్య మహాదర్ప హరాయ హరయే నమః || ౧౯||
నమో నమస్తే కృష్ణాయ నమస్తే భరతాగ్రజ |
నమస్తే పితృభక్తాయ నమః శత్రుఘ్నపూర్వజ || ౨౦||
అయోధ్యాధిపతే తుభ్యం నమః శత్రుఘ్న సేవిత |
నమో నిత్యాయ సత్యాయ బుద్ధ్యాది ఙ్యానరూపిణే || ౨౧||
అద్వైత బ్రహ్మరూపాయ ఙ్యానగమ్యాయ తే నమః |
నమః పూర్ణాయ రమ్యాయ మాధవాయ చిదాత్మనే || ౨౨||
అయోధ్యేశాయ శ్రేష్ఠాయ చిన్మాత్రాయ పరాత్మనే |
నమోహల్యోద్ధారణాయ నమస్తే చాపభఙ్గిణే || ౨౩||
సీతారామాయ సేవ్యాయ స్తుత్యాయ పరమేష్ఠినే |
నమస్తే బాణహస్తాయ నమః కోదణ్డ ధారిణే || ౨౪||
నమః కబన్ధ హన్త్రే చ వాలిహన్త్రే నమోస్తుతే |
నమస్తేస్తు దశగ్రీవ ప్రాణ సంహార కారిణే || ౨౫||
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం రామచన్ద్రస్య పావనమ్ |
ఏతత్ ప్రోక్తం మయా శ్రేష్ఠం సర్వపాతక నాశనమ్ || ౨౬||
ప్రచరిష్యతి తల్లోకే ప్రాణ్యదృష్టవశాద్ద్విజ |
తస్య కీర్తనమాత్రేణ జనా యాస్యన్తి సద్గతిమ్ || ౨౭||
తావద్ విజ్రుంభతే పాపం బ్రహ్మహత్యా పురస్సరమ్ |
యావన్నామాష్టక శతం పురుషో న హి కీర్తయేత్ || ౨౮||
తావత్ కలేర్ మహోత్సాహో నిఃశఙ్కం సంప్రవర్తతే |
యావత్ శ్రీరామచన్ద్రస్య శతం నామ్నాం న కీర్తితమ్ || ౨౯||
తావత్ స్వరూపం రామస్య దుర్బోధం ప్రాణినాం స్ఫుటమ్ |
యావన్ న నిష్ఠయా రామనామ మాహాత్మ్య ముత్తమమ్ || ౩౦||
కీర్తితం పఠితం చిత్తే ధృతం సంస్మారితం ముదా |
అన్యతః శ్రుణుయాన్ మర్త్యః సోపి ముచ్యేత పాతకాన్ || ౩౧||
బ్రహ్మహత్యాది పాపానాం నిష్కృతిం యది వాఞ్ఛతి |
రామస్తోత్రం మాసమేకం పఠిత్వా ముచ్యతే నరః || ౩౨||
దుష్ప్రతిగ్రహ దుర్భోజ్య దురాలాపాది సంభవమ్ |
పాపం సకృత్ కీర్తనేన రామస్తోత్రం వినాశయేత్ || ౩౩||
శ్రుతి స్మృతి పురాణేతిహాసాగమ శతాని చ |
అర్హన్తి నాల్పాం శ్రీరామనామ కీర్తికలామపి || ౩౪||
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం సీతారామస్య పావనమ్ |
అస్య సఙ్కీర్తనాదేవ సర్వాన్ కామాన్ లభేన్నరః || ౩౫||
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్ ధనార్థీ ధనమాప్నుయాత్ |
స్త్రియం లభతి పత్న్యర్థీ స్తోత్రపాఠ శ్రవాదినా || ౩౬||
కుంభోదరేణ మునినా యేన స్తోరేణ రాఘవః |
స్తుతః పూర్వం యఙ్యవాటే తదేతత్ త్వాం మయోదితమ్ || ౩౭||

ఇతి శ్రీశతకోటి రామచరితాంతర్గత
శ్రీమదానన్దరామాయణే వాల్మికీయే యాగకాణ్డే
శ్రీరామనామాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||
Categories: Stotra - Pooja

विष्णुमहिम्नस्तोत्रम्

ब्राह्मण उवाच - Thu, 03/28/2013 - 13:30

श्रीविष्णु-महिम्नस्तोत्रम्

 महिम्नस्ते पारं विधिहरफणीन्द्रप्रभृतयो
विदुर्नाद्यप्यज्ञश्चलमतिरहो नाथ नु कथम् ।
विजानीयामद्धा नलिननयनात्मीयवचसो
विशुद्ध्यै वक्ष्यामीषदपि तु तथापि स्वमतितः ॥ १॥

यदाहुर्ब्रह्मैके पुरुषमितरे कर्म च
परेऽपरे बुद्धं चान्ये शिवमपि च धातारमपरे ।
तथा शक्तिं केचिद्गणपतिमुतार्कं च
सुधियो मतीनां वै भेदात्त्वमसि तदशेषं मम मतिः ॥ २॥

शिवः पादाम्भस्ते शिरसि धृतवानादरयुतं
तथा शक्तिश्चासौ तव तनुजतेजोमयतनुः ।
दिनेशं चैवामुं तव नयनमूचुस्तु नियमास्त्वदन्यः
को ध्येयो जगति किल देवो वद विभो ॥ ३॥

क्वचिन्मत्स्यः कूर्मः क्वचिदपि वराहो नरहरिः
क्वचित्खर्वो रामो दशरथसुतो नन्दतनयः ।
क्वचिद्बुद्धः कल्किर्विहरसि कुभारापहृतये
स्वतन्त्रोऽजो नित्यो विभुरपि तवाक्रीडनमिदम् ॥ ४॥

हृताम्नायेनोक्तं स्तवनवरमाकर्ण्य विधिना
द्रुतं मात्स्यं धृत्वा वपुरजरशङ्खासुरमथो ।
क्षयं नीत्वा मृत्योर्निगमगणमुद्धृत्य जलधेरशेषं
सङ्गुप्तं जगदपि च वेदैकशरणम् ॥ ५॥

निमज्जन्तं वार्धौ नगवरमुपालोक्य
सहसा हितार्थं देवानां कमठवपुषाऽऽविश्य गहनम् ।
पयोराशिं पृष्ठे तमजित सलीलं घृतवतो
जगद्धातुस्तेऽभूत्किमु सुलभभाराय गिरिकः ॥ ६॥

हिरण्याक्षः क्षोणीमविशदसुरो नक्रनिलयं
समादायामर्त्यैः कमलजुमुखैरम्बरगतैः ।
स्तुतेनानन्तात्मन्नचिरमवभाति स्म
विघृता त्वया दंष्ट्राग्रेऽसाववनिरखिला कन्दुक इव ॥ ७॥

हरिः क्वास्तीत्युक्ते दनुजपतिनाऽऽपूर्य
निखिलं जगन्नादैः स्तम्भान्नरहरिशरीरेण करजैः ।
समुत्पत्याशूरावसुरवरमादारितवतस्तवाख्याता
भूमन्किमु जगति नो सर्वगतता ॥ ८॥

विलोक्याजं द्वार्गं कपटलघुकायं सुररिपुर्निषिद्धोऽपि
प्रादादसुरगुरुणात्मीयमखिलम् ।
प्रसन्नस्तद्भक्त्या त्यजसि किल नाद्यापि
भवनं बलेर्भक्ताधीन्यं तव विदितमेवामरपते ॥ ९॥

समाधावासक्तं नृपतितनयैर्वीक्ष्य पितरं हतं
बाणै रोषाद्गुरुतरमुपादाय परशुम् ।
विना क्षत्रं विष्णो क्षितितलमशेषं कृतवसोऽसकृत्किं
भूभारोद्धरणपटुता ते न विदिता ॥ १०॥

समाराध्योमेशं त्रिभुवनमिदं वासवमुखं वशे
चक्रे चक्रिन्नगणयदनिशं जगदिदम् ।
गतोऽसौ लङ्केशस्त्वचिरमथ ते बाणविषयं
न केनाप्तं त्वत्तः फलमविनयस्यासुररिपो ॥ ११॥

क्वचिद्दिव्यं शौर्यं क्वचिदपि रणे कापुरुषता
क्वचिद्गीताज्ञानं क्वचिदपि परस्त्रीविहरणम् ।
क्वचिन्मृत्स्नाशित्वं क्वचिदपि च वैकुण्ठविभवश्चरित्रं
ते नूनं शरणद विमोहाय कुधियाम् ॥ १२॥

न हिंस्यादित्येद्घ्रुवमवितथं वाक्यमबुधैरथाग्नीषोमीयं
पशुमिति तु विप्रैर्निगदितम् ।
तवैतन्नास्थानेऽसुरगणविमोहाय गदतः समृद्धिर्नीचानां
नयकर हि दुःखाय जगतः ॥ १३॥

विभागे वर्णानां निगमनिचये चावनितले
विलुप्ते सञ्जातो द्विजवरगृहे शम्भलपुरे ।
समारुह्याश्वं स्वं लसदसिकरो
म्लेन्च्छनिकरान्निहन्ताऽस्युन्मत्तान्किल कलियुगान्ते युगपते ॥ १४॥

गभीरे कासारे जलचरवराकृष्टचरणो रणेऽशक्तो
मज्जन्नभयद जलेऽचिन्तयदसौ ।
यदा नागेन्द्रस्त्वां सपदि पदपाशादपगतो गतः
स्वर्गं स्थानं भवति विपदां ते किमु जनः ॥ १५॥

सुतैः पृष्टो वेधाः प्रतिवचनदानेऽप्रभुरसावथात्मन्यात्मानं
शरणमगमत्त्वां त्रिजगताम् ।
ततस्तेऽस्तातङ्का ययुरथ मुदं हंसवपुषा
त्वया ते सार्वज्ञं प्रथितममरेशेह किमु नो ॥ १६॥

समाविद्धो मातुर्वचनविशिखैराशु विपिनं तपश्चक्रे
गत्वा तव परमतोषाय परमम् ।
ध्रुवो लेभे दिव्यं पदमचलमल्पेऽपि वयसि
किमस्त्यस्मिंल्लोके त्वयि वरद तुष्टे दुरधिगम् ॥ १७॥

वृकाद्भीतस्तूर्णं स्वजनभयभित्त्वां
पशुपतिर्भ्रमंल्लोकान्सर्वान् शरणभुपयातोऽथ दनुजः ।
स्वयं भस्मीभूतस्तव वचनभङ्गोद्गतमती
रमेशाहो माया तव दुरनुमेयाऽखिलजनैः ।१८॥

हृतं दैत्यैर्द्दष्ट्वाऽनृतघटमजय्यैस्तु नयतः कटाक्षैः
संमोहं युवतिवरवेषेण दितिजान् ।
समग्रं पीयूषं सुभग सुरपूगाय ददतः समस्यापि
प्रायस्तव खलु हि भृत्येष्वभिरतिः ॥ १९॥

समाकृष्टा दुष्टैर्दुपदतनयाऽलब्धशरणा सभायां
सर्वात्मंस्तव शरणमुच्चैरुपगता ।
समक्षं सर्वेषामभवदचिरं चीरनिचयः स्मृतेस्ते
साफल्यं नयनविषयं नो किमु सताम् ॥ २०॥

वदन्त्येके स्थानं तव वरद वैकुण्ठमपरे
गवां लोकं लोकं फणिनिलयपातालमितरे ।
तथान्ये क्षीरोदं हृदयनलिनं चापि तु सतां न मन्ये
तत्स्थानं त्वहमिह च यत्रासि न विभो ॥ २१॥

शिवोऽहं रूद्राणामहममरराजो दिविषदां मुनीनां
व्यासोऽहं सुरवर समुद्रोऽस्मि सरसाम् ।
कुबेरो यक्षाणामिति तव वचो मन्दमतये न
जाने तज्जातं जगति ननु यन्नासि भगवन् ॥ २२॥

शिरो नाको नेत्रे शशिदिनकरावम्बरमुरो दिशः
श्रोते वाणी निगमनिकरस्ते कटिरिला ।
अकूपारो बस्तिश्चरणमपि पातालमिति
वै स्वरूपं तेऽज्ञात्वा नृतनुमवजानन्ति कुधियः ॥ २३॥

शरीरं वैकुण्ठं हृदयनलिनं वाससदनं मनोवृत्तिस्तार्क्ष्यो
मतिरियमथो सागरसुता ।
विहारस्तेऽवस्थात्रितयमसवः पार्षदगणो न पश्यत्यज्ञा
त्वामिह बहिरहो याति जनता ॥ २४॥

सुघोरं कान्तारं विशति च तडागं सुगहनं
तथोत्तुङ्गं शृङ्गं सपदि च समारोहति गिरेः ।
प्रसूनार्थं चेतोम्बुजममलमेकं त्वयि विभो
समर्प्याज्ञस्तूर्णं वत न च सुखं विन्दति जनः ॥ २५॥

कृतैकान्तावासा विगतनिखिलाशाः शमपरा
जितश्वासोच्छ्वासास्त्रुटितभवपाशाः सुयमिनः ।
परं ज्योतिः पश्यन्त्यनघ यदि पश्यन्तु मम तु
श्रियाश्लिष्टं भूयान्नयनविषयं ते किल वपुः ॥ २६॥

कदा गङ्गोत्तुङ्गामलतरतरङ्गाच्छपुलिने
वसन्नाशापाशादखिलखलदाशाद् अपगतः ।
अये लक्ष्मीकान्ताम्बुजनयन तातामरपते
प्रसीदेत्याजल्पन्नमरवर नेष्यामि समयम् ॥ २७॥

कदा शृङ्गैः स्फीते मुनिगणपरीते हिमनगे द्रुमावीते
शीते सुरमधुरगीते प्रतिवसन् ।
क्वचिद्ध्यानासक्तो विषयसुविरक्तो भवहरं
स्मरंस्ते पादाब्जं जनिहर समेष्यामि विलयम् ॥ २८॥

सुधापानं ज्ञानं न च विपुलदानं न निगमो
न यागो नो योगो न च निखिलभोगोपरमणम् ।
जपो नो नो तीर्थं व्रतमिह न चोग्रं त्वयि
तपो विना भक्तिं तेऽलं भवभयविनाशाय मधुहन् ॥ २९॥

नमः सर्वेष्टाय श्रुतिशिखरदृष्टाय च नमो
नमोऽसंश्लिष्टाय त्रिभुवननिविष्टाय च नमः ।
नमोविस्पष्टाय प्रणवपरिमृष्टाय च नमो
नमस्ते सर्वात्मन्पुनरपि पुनस्ते मम नमः ॥ ३०॥

कणान्कश्चिद्वृष्टेर्गणननिपुणस्तूर्णमवनेस्तथा
शेषान्पांसूनमित कलयेच्चापि तु जनः ।
नभः पिण्डीकुर्यादशिरमपि चेच्चर्मवदिदं
तथापीशासौ ते कलयितुमलं नाखिलगुणान् ॥ ३१॥

क्व माहात्म्यं सीमोज्झितमविषयं वेदवचसां विभो
ते मे चेतः क्व च विविधतापाहतमिदम् ।
मयेदं यत्किञ्चिद्गदितमथ बाल्येन तु गुरो
गृहाणैतच्छुद्धार्पितमिह न हेयं हि महताम् ॥ ३२॥

इति हरिस्तवनं सुमनोहरं परमहंसजनेन समीरितम् ।
सुगमसुन्दरसारपदास्पदं तदिदमस्तु हरेरनिशं मुदे ॥ ३३॥

गदारथाङ्गाम्बुजकम्बुधारिणो रमासमाश्लिष्टतनोस्तनोतु नः ।
बिलेशयाधीशशरीरशायिनः शिवं स्तवोऽस्रमयं परं हरेः ॥ ३४॥

पठेदिमं यस्तु नरः परं स्तवं समाहितोघौघघनप्रभञ्जनम् ।
स विन्दतेऽत्राखिलभोगसम्पदो महीयते विष्णुपदे ततो ध्रुवम् ॥ ३५॥
॥इति श्रीमत्परमहंसस्वामिब्रह्मानन्दविरचितं श्रीविष्णुमहिम्नःस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥
Categories: Stotra - Pooja

Seetha Kavacham

                   సీతాకవచమ్

             || శ్రీరస్తు ||
|| శ్రీమదానన్దరామాయణాంతర్గత శ్రీ సీతా కవచమ్ ||

అగస్తిరువాచ-
సమ్యక్ పృష్టం త్వయా వత్స సావధానమనాః శ్రుణు |
ఆదౌ వక్ష్యామ్యహం రమ్యం సీతాయాః కవచం శుభమ్ || ౧||
యా సీతావని సంభవాథమిథిలాపాలేన సంవర్ధితా
పద్మాక్షనృపతేః సుతా నలగతా యా మాతులిఙ్గోత్భవా|
యా రత్నే లయమాగతా జలనిధౌ యా వేద  వారం గతా
లఙ్కాం సా మృగలోచనా శశిముఖీ మాంపాతు రామప్రియా || ౨||

అథ న్యాసః ||

అస్య శ్రీ సీతాకవచ మన్త్రస్య అగస్తి ఋషిః |
శ్రీ సీతా దేవతా |
అనుష్టుప్ ఛన్దః |
రమేతి బీజమ్ |
జనకజేతి శక్తిః ఽవనిజేతి కీలకమ్ |
పద్మాక్ష సుతేత్యస్త్రమ్ |
మాతులిఙ్గీతి కవచమ్ |
మూలకాసుర ఘాతినీతి మన్త్రః |
శ్రీసీతారామచన్ద్ర ప్రీత్యర్థం  సకల
కామనా సిద్ధ్యర్థం జపే వినియోగః ||

అథ అఙ్గుళీ న్యాసః ||
ఓం హ్రాం సీతాయై అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం రమాయై తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హ్రూం జనకజాయై మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రైం అవనిజాయై అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రౌం పద్మాక్షసుతాయై కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రః మాతులిఙ్గ్యై కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

హృదయాదిన్యాసః ||
ఓం హ్రాం సీతాయై హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం రమాయై శిరసే స్వాహా |
ఓం హ్రూం జనకజాయై శికాయై వషట్ |
ఓం హ్రైం అవనిజాయై కవచాయ హుమ్ |
ఓం హ్రౌం పద్మాక్షసుతాయై నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం హ్రః మాతులిఙ్గ్యై అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువఃసువరోమితి దిగ్బన్ధః ||

అథ ధ్యానమ్ ||
సీతాం కమలపత్రాక్షీం విద్యుత్పుఞ్చ సమప్రభామ్ |
ద్విభుజాం సుకుమారాఙ్గీం పీతకౌసేయ వాసినీమ్ || ౧||
సింహాసనే రామచన్ద్ర వామభాగ స్థితాం వరామ్ |
నానాలఙ్కార సమ్యుక్తాం కుణ్డలద్వయ ధారిణీమ్ || ౨||
చూడాకఙ్కణ కేయూర రశనా నూపురాన్వితామ్ |
సీమన్తే రవిచన్ద్రాభ్యాం నిటిలే తిలకేన చ || ౩||
మయూరా భరణేనాపి ఘ్రాణేతి శోభితాంశుభామ్ |
హరిద్రాం కజ్జలం దివ్యం కుఙ్కుమం కుసుమాని చ || ౪||
బిభ్రన్తీం సురభిద్రవ్యం సగన్ధ స్నేహ ముత్తమమ్ |
స్మితాననాం గౌరవర్ణాం మన్దార కుసుమం కరే || ౫||
బిభ్రన్తీ మపరే హస్తే మాతులిఙ్గ మనుత్తమమ్ |
రమ్యవాసాం చ బిమ్బోష్ఠీం చన్ద్ర వాహన లోచనామ్ || ౬||
కలానాథ సమానాస్యాం కలకణ్ఠ మనోరమామ్ |
మాతులిఙ్గోత్భవాం దేవీం పద్మాక్షదుహితాం శుభామ్ || ౭||
మైథిలీం రామదయితాం దాసీభిః పరివీజితామ్ |
ఏవం ధ్యాత్వా జనకజాం హేమకుంభ పయోధరాం  || ౮||
సీతాయాః కవచం దివ్యం పఠనీయం సుభావహం  || ౯||
ఓం | శ్రీ సీతా పూర్వతః పాతు దక్షిణేవతు జానకీ |
ప్రతీచ్యాం పాతు వైదేహీ పాతూదీచ్యాం చ మైథిలీ || ౧||
అధః పాతు మాతులిఙ్గీ ఊర్ధ్వం పద్మాక్షజావతు |
మధ్యేవనిసుతా పాతు సర్వతః పాతు మాం రమా || ౨||
స్మితాననా శిరః పాతు పాతు భాలం నృపాత్మజా |
పద్మావతు భృవోర్మధ్యే మృగాక్షీ నయనేవతు || ౩||
కపోలే కర్ణమూలే చ పాతు శ్రీరామ వల్లభా |
నాసాగ్రం సాత్వికీ పాతు పాతు వక్త్రం తు రాజసీ || ౪||
తామసీ పాతు మద్వాణీం పాతు జిహ్వాం పతివ్రతా |
దన్తాన్ పాతు మహామాయా చిబుకం కనకప్రభా || ౫||
పాతు కణ్ఠం సౌమ్యరూపా స్కన్ధౌ పాతు సురార్చితా |
భుజౌ పాతు వరారోహా కరౌ కఙ్కణ మణ్డితా  || ౬||
నఖాన్ రక్తనఖా పాతు కుక్షౌ పాతు లఘూదరా |
వక్షః పాతు రామపత్నీ పార్శ్వే రావణమోహినీ || ౭||
పృష్ఠదేశే  వహ్నిగుప్తా వతు మాం సర్వదైవ హి |
దివ్యప్రదా పాతు నాభిం కటిం రాక్షస మోహినీ || ౮||
గుహ్యం పాతు రత్నగుప్తా లిఙ్గం పాతు హరిప్రియా |
ఊరూ రక్షతు రంభోరూః జానునీ ప్రియ భాషిణీ || ౯||
జఙ్ఘే పాతు సదా సుభ్రూః గుల్ఫౌ చామరవీజితా |
పాదౌ లవసుతా పాతు పాత్వఙ్గాని కుశామ్బికా || ౧౦||
పాదాఙ్గుళీః సదా పాతు మమ నూపుర నిస్వనా |
రోమాణ్యవతు మే నిత్యం పీతకౌశేయవాసినీ || ౧౧||
రాత్రౌ పాతు కాలరూపా దినే దానైక తత్పరా |
సర్వకాలేషు మాం పాతు మూలకాసురఘాతినీ || ౧౨||
ఏవం సుతీక్ష్ణ సీతాయాః కవచం తే మయేరితమ్ |
ఇదం ప్రాతః సముత్థాయ స్నాత్వా నిత్యం పఠేత్తుయః || ౧౩||
జానకీం పూజయిత్వా స సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ |
ధనార్థీ ప్రాప్నుయాద్ద్రవ్యం పుత్రార్థీ పుత్రమాప్నుయాత్ || ౧౪||
స్త్రీకామార్థీ శుభాం నారీం సుఖార్థి సౌఖ్య మాప్నుయాత్ |
అష్టవారం జపనీయం సీతాయాః కవచం సదా || ౧౫||
అష్టభూసుర సీతాయై నరై ప్రీత్యార్పయేత్ సదా |
ఫలపుష్పాది కాదీని యాని యాని పృథక్ పృథక్ || ౧౬||
సీతాయాః కవచం చేదం పుణ్యం పాతక నాశనమ్ |
యే పఠన్తి నరా భక్త్యా తే ధన్యా మానవా భువి || ౧౭||
పఠన్తి రామకవచం సీతాయాః కవచం వినా |
తథా వినా లక్ష్మణస్య కవచేన వృథా స్మృతమ్ || ౧౮||
తస్మాత్ సదా నరైర్ జాప్యం కవచానాం చతుష్టయమ్ |
ఆదౌ తు వాయుపుత్రస్య లక్ష్మణస్య తతః పరమ్ || ౧౯||
తతః పటేచ్చ సీతాయాః శ్రీరామస్య తతః పరమ్ |
ఏవం సదా జపనీయం కవచానాం చతుష్టయమ్ || ౨౦||

ఇతి శ్రీ శతకోటిరామాయణాంతర్గత శ్రీమదానన్దరామాయణే
వాల్మికీయే మనోహరకాణ్డే శ్రీ సీతాకవచం సంపూర్ణమ్ ||
Categories: Stotra - Pooja

Seetha Astottara Shata Nama Stotram

                   సీతాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

|| అథ శ్రీమదానన్దరామాయణాన్తర్గత శ్రీ
సీతాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ ||

అగస్తిరువాచ
ఏవం సుతీష్ణ సీతాయాః కవచం తే మయేరితం |
అతః పరం శ్రుణుష్వాన్యత్ సీతాయాః స్తోత్ర ముత్తమం  || ౧
యస్మినష్టోత్తరశతం సీతానామాని సన్తి హి |
అష్టోత్తరశతం సీతా నామ్నాం స్తోత్ర మనుత్తమమ్ || ౨
యే పఠన్తి నరాస్త్వత్ర తేషాం చ సఫలో భవః |
తే ధన్యా మానవా లోకే తే వైకుణ్ఠం వ్రజన్తి హి || ౩

న్యాసః|
అస్య శ్రీ సీతానామాష్టోత్తర శతమన్త్రస్య
అగస్త్య ఋషిః |
అనుష్టుప్ ఛన్దః |
రమేతి బీజం |
మాతులిఙ్గీతి శక్తిః |
పద్మాక్షజేతి కీలకం |
అవనిజేత్యస్త్రం  |
జనకజేతి కవచం |
మూలకాసుర మర్దినీతి పరమో మన్త్రః |
శ్రీ సీతారామచన్ద్ర ప్రీత్యర్థం సకల కామనా సిద్ధ్యర్థం
జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః ||
ఓం సీతాయై అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం రమాయై తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం మాతులిఙ్గ్యై మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం పద్మాక్షజాయై అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం అవనిజాయై కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం జనకజాయై కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అఙ్గన్యాసః ||
ఓం సీతాయై హృదయాయ నమః |
ఓం రమాయై శిరసే స్వాహా |
ఓం మాతులిఙ్గ్యై శికాయై వషట్ |
ఓం పద్మాక్షజాయై నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం జనకాత్మజాయై అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం మూలకాసురమర్దిన్యై ఇతి దిగ్బన్ధః ||

అథ ధ్యానమ్ ||
వామాఙ్గే రఘునాయకస్య రుచిరే యా సమ్స్థితా శోభనా
యా విప్రాధిప యాన రమ్య నయనా యా విప్రపాలాననా |
విద్యుత్పుఞ్జ విరాజమాన వసనా భక్తార్తి సఙ్ఖణ్డనా
శ్రీమద్ రాఘవ పాదపద్మయుగళ న్యస్తేక్షణా సావతు ||

శ్రీ సీతా జానకీ దేవీ వైదేహీ రాఘవప్రియా |
రమావనిసుతా రామా రాక్షసాన్త ప్రకారిణీ || ౧
రత్నగుప్తా మాతులిఙ్గీ మైథిలీ భక్తతోషదా |
పద్మాక్షజా కఞ్జనేత్రా స్మితాస్యా నూపురస్వనా || ౨
వైకుణ్ఠనిలయా మా శ్రీః ముక్తిదా కామపూరణీ |
నృపాత్మజా హేమవర్ణా మృదులాఙ్గీ సుభాషిణీ || ౩
కుశామ్బికా దివ్యదాచ లవమాతా మనోహరా |
హనూమద్ వన్దితపదా ముగ్ధా కేయూర ధారిణీ || ౪
అశోకవన మధ్యస్థా రావణాదిగ మోహినీ |
విమానసమ్స్థితా సుభ్రూ సుకేశీ రశనాన్వితా || ౫
రజోరూపా సత్వరూపా తామసీ వహ్నివసినీ |
హేమమృగాసక్త చిత్తా వాల్మీకాశ్రమ వాసినీ || ౬
పతివ్రతా మహామాయా పీతకౌశేయ వాసినీ |
మృగనేత్రా చ బిమ్బోష్ఠీ ధనుర్విద్యా విశారదా || ౭
సౌమ్యరూపా దశరథస్నుషా చామర వీజితా |
సుమేధా దుహితా దివ్యరూపా త్రైలోక్యపాలిని || ౮
అన్నపూర్ణా మహాలక్ష్మీః ధీర్లజ్జా చ సరస్వతీ |
శాన్తిః పుష్టిః శమా గౌరీ ప్రభాయోధ్యా నివాసినీ || ౯
వసన్తశీలతా గౌరీ స్నాన సన్తుష్ట మానసా |
రమానామ భద్రసమ్స్థా హేమకుమ్భ పయోధరా || ౧౦
సురార్చితా ధృతిః కాన్తిః స్మృతిర్మేధా విభావరీ |
లఘూదరా వరారోహా హేమకఙ్కణ మణ్డితా || ౧౧
ద్విజ పత్న్యర్పిత నిజభూషా రాఘవ తోషిణీ |
శ్రీరామ సేవన రతా రత్న తాటఙ్క ధారిణీ || ౧౨
రామావామాఙ్గ సమ్స్థా చ రామచన్ద్రైక రఞ్జినీ |
సరయూజల సఙ్క్రీడా కారిణీ రామమోహినీ || ౧౩
సువర్ణ తులితా పుణ్యా పుణ్యకీర్తిః కలావతీ |
కలకణ్ఠా కమ్బుకణ్ఠా రమ్భోరూర్గజగామినీ || ౧౪
రామార్పితమనా రామవన్దితా రామవల్లభా |
శ్రీరామపద చిహ్నాఙ్గా రామ రామేతి భాషిణీ || ౧౫
రామపర్యఙ్క శయనా రామాఙ్ఘ్రి క్షాలిణీ వరా |
కామధేన్వన్న సన్తుష్టా మాతులిఙ్గ కరాధృతా || ౧౬
దివ్యచన్దన సమ్స్థా శ్రీ మూలకాసుర మర్దినీ |
ఏవం అష్టోత్తరశతం సీతానామ్నాం సుపుణ్యదమ్ || ౧౭
యే పఠన్తి నరా భూమ్యాం తే ధన్యాః స్వర్గగామినః |
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం సీతాయాః స్తోత్రముత్తమమ్ || ౧౮
జపనీయం ప్రయత్నేన సర్వదా భక్తి పూర్వకం |
సన్తి స్తోత్రాణ్యనేకా ని పుణ్యదాని మహాన్తి చ || ౧౯
నానేన సదృశానీహ తాని సర్వాణి భూసుర |
స్తోత్రాణాముత్తమం చేదం భుక్తి ముక్తి ప్రదం నృణామ్ || ౨౦
ఏవం సుతీష్ణ తే ప్రోక్తం అష్టోత్తర శతం శుభం |
సీతానామ్నాం పుణ్యదంచ శ్రవణాన్ మఙ్గళ ప్రదమ్ || ౨౧
నరైః ప్రాతః సముత్థాయ పఠితవ్యం ప్రయత్నతః |
సీతా పూజన కాలేపి సర్వ వాఞ్ఛితదాయకమ్ || ౨౨

ఇతి శ్రీశతకోటి రామచరితాంతర్గత
శ్రీమదానన్దరామాయణే వాల్మికీయే మనోహరకాణ్డే
సీతాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||
Categories: Stotra - Pooja

Anjaneya Sahasra Nama Stotram

శ్రీ ఆఞ్జనేయ సహస్రనామస్తోత్రమ్


|| శ్రీః||
|| శ్రీ  ఆఞ్జనేయ సహస్రనామస్తోత్రమ్ ||
ఉద్యదాదిత్య సంకాశం ఉదార భుజ విక్రమమ్ |
కన్దర్ప కోటి లావణ్యం సర్వ విద్యా విశారదమ్ ||
శ్రీ రామ హృదయానందం భక్త కల్ప మహీరుహమ్ |
అభయం వరదం దోర్భ్యాం కలయే మారుతాత్మజమ్ ||
 

అథ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ |
హనుమాన్ శ్రీ ప్రదో వాయు పుత్రో రుద్రో అనఘో అజరః |
అమృత్యుర్ వీరవీరశ్చ గ్రామావాసో జనాశ్రయః || ౧||
ధనదో నిర్గుణః శూరో వీరో నిధిపతిర్ మునిః |
పిన్గాక్షో వరదో వాగ్మీ సీతా శోక వినాశకః || ౨||
శివః శర్వః పరో అవ్యక్తో వ్యక్తావ్యక్తో ధరాధరః |
పిన్గకేశః పిన్గరోమా శ్రుతిగమ్యః సనాతనః || ౩||
అనాదిర్భగవాన్ దేవో విశ్వ హేతుర్ నిరాశ్రయః |
ఆరోగ్యకర్తా విశ్వేశో విశ్వనాథో హరీశ్వరః || ౪||
భర్గో రామో రామ భక్తః కల్యాణః ప్రకృతి స్థిరః |
విశ్వమ్భరో విశ్వమూర్తిః విశ్వాకారశ్చ విశ్వపాః || ౫||
విశ్వాత్మా విశ్వసేవ్యో అథ విశ్వో విశ్వహరో రవిః |
విశ్వచేష్టో విశ్వగమ్యో విశ్వధ్యేయః కలాధరః || ౬||
ప్లవంగమః కపిశ్రేష్టో వేదవేద్యో వనేచరః |
బాలో వృద్ధో యువా తత్త్వం తత్త్వగమ్యః సుఖో హ్యజః || ౭||
అన్జనాసూనురవ్యగ్రో గ్రామ ఖ్యాతో ధరాధరః |
భూర్భువస్స్వర్మహర్లోకో జనో లోకస్తపో అవ్యయః || ౮||
సత్యం ఓమ్కార గమ్యశ్చ ప్రణవో వ్యాపకో అమలః |
శివో ధర్మ ప్రతిష్ఠాతా రామేష్టః ఫల్గుణప్రియః || ౯||
గోష్పదీకృతవారీశః పూర్ణకామో ధరాపతిః |
రక్షోఘ్నః పుణ్డరీకాక్షః శరణాగతవత్సలః || ౧౦||
జానకీ ప్రాణ దాతా చ రక్షః ప్రాణాపహారకః |
పూర్ణసత్త్వః పీతవాసా దివాకర సమప్రభః || ౧౧||
ద్రోణహర్తా శక్తినేతా శక్తి రాక్షస మారకః |
అక్షఘ్నో రామదూతశ్చ శాకినీ జీవ హారకః || ౧౨||
భుభుకార హతారాతిర్దుష్ట గర్వ ప్రమర్దనః |
హేతుః సహేతుః ప్రంశుశ్చ విశ్వభర్తా జగద్గురుః || ౧౩||
జగత్త్రాతా జగన్నథో జగదీశో జనేశ్వరః |
జగత్పితా హరిః శ్రీశో గరుడస్మయభంజనః || ౧౪||
పార్థధ్వజో వాయుసుతో అమిత పుచ్ఛో అమిత ప్రభః |
బ్రహ్మ పుచ్ఛం పరబ్రహ్మాపుచ్ఛో రామేష్ట ఏవ చ || ౧౫||
సుగ్రీవాది యుతో జ్ఞానీ వానరో వానరేశ్వరః |
కల్పస్థాయీ చిరంజీవీ ప్రసన్నశ్చ సదా శివః || ౧౬||
సన్నతిః సద్గతిః భుక్తి ముక్తిదః కీర్తి దాయకః |
కీర్తిః కీర్తిప్రదశ్చైవ సముద్రః శ్రీప్రదః శివః || ౧౭||
ఉదధిక్రమణో దేవః సంసార భయ నాశనః |
వార్ధి బంధనకృద్ విశ్వ జేతా విశ్వ ప్రతిష్ఠితః || ౧౮||
లంకారిః కాలపురుషో లంకేశ గృహ భంజనః |
భూతావాసో వాసుదేవో వసుస్త్రిభువనేశ్వరః || ౧౯||
శ్రీరామదూతః కృష్ణశ్చ లంకాప్రాసాదభంజకః |
కృష్ణః కృష్ణ స్తుతః శాన్తః శాన్తిదో విశ్వపావనః || ౨౦||
విశ్వ భోక్తా చ మారఘ్నో బ్రహ్మచారీ జితేన్ద్రియః |
ఊర్ధ్వగో లాన్గులీ మాలి లాన్గూల హత రాక్షసః || ౨౧||
సమీర తనుజో వీరో వీరమారో జయప్రదః |
జగన్మన్గలదః పుణ్యః పుణ్య శ్రవణ కీర్తనః || ౨౨||
పుణ్యకీర్తిః పుణ్య గతిర్జగత్పావన పావనః |
దేవేశో జితమారశ్చ రామ భక్తి విధాయకః || ౨౩||
ధ్యాతా ధ్యేయో భగః సాక్షీ చేత చైతన్య విగ్రహః |
ఞానదః ప్రాణదః ప్రాణో జగత్ప్రాణః సమీరణః || ౨౪||
విభీషణ ప్రియః శూరః పిప్పలాయన సిద్ధిదః |
సుహృత్ సిద్ధాశ్రయః కాలః కాల భక్షక భంజనః || ౨౫||
లంకేశ నిధనః స్థాయీ లంకా దాహక ఈశ్వరః |
చన్ద్ర సూర్య అగ్ని నేత్రశ్చ కాలాగ్నిః ప్రలయాన్తకః || ౨౬||
కపిలః కపీశః పుణ్యరాశిః ద్వాదశ రాశిగః |
సర్వాశ్రయో అప్రమేయత్మా రేవత్యాది నివారకః || ౨౭||
లక్ష్మణ ప్రాణదాతా చ సీతా జీవన హేతుకః |
రామధ్యేయో హృషీకేశో విష్ణు భక్తో జటీ బలీ || ౨౮||
దేవారిదర్పహా హోతా కర్తా హర్తా జగత్ప్రభుః |
నగర గ్రామ పాలశ్చ శుద్ధో బుద్ధో నిరన్తరః || ౨౯||
నిరంజనో నిర్వికల్పో గుణాతీతో భయంకరః |
హనుమాంశ్చ దురారాధ్యః తపస్సాధ్యో మహేశ్వరః || ౩౦||
జానకీ ఘనశోకోత్థతాపహర్తా పరాత్పరః |
వాడంభ్యః సదసద్రూపః కారణం ప్రకృతేః పరః || ౩౧||
భాగ్యదో నిర్మలో నేతా పుచ్ఛ లంకా విదాహకః |
పుచ్ఛబద్ధో యాతుధానో యాతుధాన రిపుప్రియః || ౩౨||
చాయాపహారీ భూతేశో లోకేశ సద్గతి ప్రదః |
ప్లవంగమేశ్వరః క్రోధః క్రోధ సంరక్తలోచనః || ౩౩||
క్రోధ హర్తా తాప హర్తా భాక్తాభయ వరప్రదః|
భక్తానుకంపీ విశ్వేశః పురుహూతః పురందరః || ౩౪||
అగ్నిర్విభావసుర్భాస్వాన్ యమో నిష్కృతిరేవచ |
వరుణో వాయుగతిమాన్ వాయుః కౌబేర ఈశ్వరః || ౩౫||
రవిశ్చన్ద్రః కుజః సౌమ్యో గురుః కావ్యః శనైశ్వరః |
రాహుః కేతుర్మరుద్ధాతా ధర్తా హర్తా సమీరజః || ౩౬||
మశకీకృత దేవారి దైత్యారిః మధుసూదనః |
కామః కపిః కామపాలః కపిలో విశ్వ జీవనః || ౩౭||
భాగీరథీ పదాంభోజః సేతుబంధ విశారదః |
స్వాహా స్వధా హవిః కవ్యం హవ్యవాహ ప్రకాశకః || ౩౮||
స్వప్రకాశో మహావీరో లఘుశ్చ అమిత విక్రమః |
ప్రడీనోడ్డీనగతిమాన్ సద్గతిః పురుషోత్తమః || ౩౯||
జగదాత్మా జగధ్యోనిర్జగదంతో హ్యనంతకః |
విపాప్మా నిష్కలంకశ్చ మహాన్ మదహంకృతిః || ౪౦||
ఖం వాయుః పృథ్వీ హ్యాపో వహ్నిర్దిక్పాల ఏవ చ |
క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్ర పాలశ్చ పల్వలీకృత సాగరః || ౪౧||
హిరణ్మయః పురాణశ్చ ఖేచరో భుచరో మనుః |
హిరణ్యగర్భః సూత్రాత్మా రాజరాజో విశాంపతిః || ౪౨||
వేదాంత వేద్యో ఉద్గీథో వేదవేదంగ పారగః |
ప్రతి గ్రామస్థితః సాధ్యః స్ఫూర్తి దాత గుణాకరః || ౪౩||
నక్షత్ర మాలీ భూతాత్మా సురభిః కల్ప పాదపః |
చిన్తా మణిర్గుణనిధిః ప్రజా పతిరనుత్తమః || ౪౪||
పుణ్యశ్లోకః పురారాతిర్జ్యోతిష్మాన్ శర్వరీపతిః |
కిలికిల్యారవత్రస్తప్రేతభూతపిశాచకః || ౪౫||
రుణత్రయ హరః సూక్ష్మః స్తూలః సర్వగతిః పుమాన్ |
అపస్మార హరః స్మర్తా శృతిర్గాథా స్మృతిర్మనుః || ౪౬||
స్వర్గ ద్వారం ప్రజా ద్వారం మోక్ష ద్వారం కపీశ్వరః |
నాద రూపః పర బ్రహ్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మ పురాతనః || ౪౭||
ఏకో నైకో జనః శుక్లః స్వయం జ్యోతిర్నాకులః |
జ్యోతిః జ్యోతిరనాదిశ్చ సాత్త్వికో రాజసత్తమః || ౪౮||
తమో హర్తా నిరాలంబో నిరాకారో గుణాకరః |
గుణాశ్రయో గుణమయో బృహత్కాయో బృహద్యశః || ౪౯||
బృహద్ధనుర్ బృహత్పాదో బృహన్మూర్ధా బృహత్స్వనః |
బృహత్ కర్ణో బృహన్నాసో బృహన్నేత్రో బృహత్గలః || ౫౦||
బృహధ్యన్త్రో బృహత్చేష్టో బృహత్ పుచ్ఛో బృహత్ కరః |
బృహత్గతిర్బృహత్సేవ్యో బృహల్లోక ఫలప్రదః ||౫౧||
బృహచ్ఛక్తిర్బృహద్వాంఛా ఫలదో బృహదీశ్వరః |
బృహల్లోక నుతో ద్రష్టా విద్యా దాత జగద్ గురుః || ౫౨||
దేవాచార్యః సత్య వాదీ బ్రహ్మ వాదీ కలాధరః |
సప్త పాతాలగామీ చ మలయాచల సంశ్రయః || ౫౩||
ఉత్తరాశాస్థితః శ్రీదో దివ్య ఔషధి వశః ఖగః |
శాఖామృగః కపీన్ద్రశ్చ పురాణః శ్రుతి సంచరః || ౫౪||
చతురో బ్రాహ్మణో యోగీ యోగగమ్యః పరాత్పరః |
అనది నిధనో వ్యాసో వైకుణ్ఠః పృథ్వీ పతిః || ౫౫||
పరాజితో జితారాతిః సదానన్దశ్చ ఈశితా |
గోపాలో గోపతిర్గోప్తా కలిః కాలః పరాత్పరః || ౫౬||
మనోవేగీ సదా యోగీ సంసార భయ నాశనః |
తత్త్వ దాతా చ తత్త్వజ్ఞస్తత్త్వం తత్త్వ ప్రకాశకః || ౫౭||
శుద్ధో బుద్ధో నిత్యముక్తో భక్త రాజో జయప్రదః |
ప్రలయో అమిత మాయశ్చ మాయాతీతో విమత్సరః || ౫౮||
మాయా|-నిర్జిత|-రక్షాశ్చ మాయా|-నిర్మిత|-విష్టపః |
మాయాశ్రయశ్చ నిర్లేపో మాయా నిర్వంచకః సుఖః || ౫౯||
సుఖీ సుఖప్రదో నాగో మహేశకృత సంస్తవః |
మహేశ్వరః సత్యసంధః శరభః కలి పావనః || ౬౦||
రసో రసజ్ఞః సమ్మనస్తపస్చక్షుశ్చ భైరవః |
ఘ్రాణో గన్ధః స్పర్శనం చ స్పర్శో అహంకారమానదః || ౬౧||
నేతి|-నేతి|-గమ్యశ్చ వైకుణ్ఠ భజన ప్రియః |
గిరీశో గిరిజా కాన్తో దూర్వాసాః కవిరంగిరాః || ౬౨||
భృగుర్వసిష్టశ్చ యవనస్తుమ్బురుర్నారదో అమలః |
విశ్వ క్షేత్రం విశ్వ బీజం విశ్వ నేత్రశ్చ విశ్వగః || ౬౩||
యాజకో యజమానశ్చ పావకః పితరస్తథా |
శ్రద్ధ బుద్ధిః క్షమా తన్ద్రా మన్త్రో మన్త్రయుతః స్వరః || ౬౪||
రాజేన్ద్రో భూపతీ రుణ్డ మాలీ సంసార సారథిః |
నిత్యః సంపూర్ణ కామశ్చ భక్త కామధుగుత్తమః || ౬౫||
గణపః కీశపో భ్రాతా పితా మాతా చ మారుతిః |
సహస్ర శీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౬౬||
కామజిత్ కామ దహనః కామః కామ్య ఫల ప్రదః |
ముద్రాహారీ రాక్షసఘ్నః క్షితి భార హరో బలః || ౬౭||
నఖ దంష్ట్ర యుధో విష్ణు భక్తో అభయ వర ప్రదః |
దర్పహా దర్పదో దృప్తః శత మూర్తిరమూర్తిమాన్ || ౬౮||
మహా నిధిర్మహా భోగో మహా భాగో మహార్థదః |
మహాకారో మహా యోగీ మహా తేజా మహా ద్యుతిః || ౬౯||
మహా కర్మా మహా నాదో మహా మన్త్రో మహా మతిః |
మహాశయో మహోదారో మహాదేవాత్మకో విభుః || ౭౦||
రుద్ర కర్మా కృత కర్మా రత్న నాభః కృతాగమః |
అమ్భోధి లంఘనః సింహో నిత్యో ధర్మః ప్రమోదనః || ౭౧||
జితామిత్రో జయః సమ విజయో వాయు వాహనః |
జీవ దాత సహస్రాంశుర్ముకున్దో భూరి దక్షిణః || ౭౨||
సిద్ధర్థః సిద్ధిదః సిద్ధ సంకల్పః సిద్ధి హేతుకః |
సప్త పాతాలచరణః సప్తర్షి గణ వన్దితః || ౭౩||
సప్తాబ్ధి లంఘనో వీరః సప్త ద్వీపోరుమణ్డలః |
సప్తాంగ రాజ్య సుఖదః సప్త మాతృ నిశేవితః || ౭౪||
సప్త లోకైక ముకుటః సప్త హోతా స్వరాశ్రయః |
సప్తచ్ఛన్దో నిధిః సప్తచ్ఛన్దః సప్త జనాశ్రయః || ౭౫||
సప్త సామోపగీతశ్చ సప్త పాతల సంశ్రయః |
మేధావీ కీర్తిదః శోక హారీ దౌర్భగ్య నాశనః || ౭౬||
సర్వ వశ్యకరో గర్భ దోషఘ్నః పుత్రపౌత్రదః |
ప్రతివాది ముఖస్తంభీ తుష్టచిత్తః ప్రసాదనః || ౭౭||
పరాభిచారశమనో దుఃఖఘ్నో బంధ మోక్షదః |
నవ ద్వార పురాధారో నవ ద్వార నికేతనః || ౭౮||
నర నారాయణ స్తుత్యో నరనాథో మహేశ్వరః |
మేఖలీ కవచీ ఖద్గీ భ్రాజిష్ణుర్జిష్ణుసారథిః || ౭౯||
బహు యోజన విస్తీర్ణ పుచ్ఛః పుచ్ఛ హతాసురః |
దుష్టగ్రహ నిహంతా చ పిశాచ గ్రహ ఘాతకః || ౮౦||
బాల గ్రహ వినాశీ చ ధర్మో నేతా కృపకరః |
ఉగ్రకృత్యశ్చోగ్రవేగ ఉగ్ర నేత్రః శత క్రతుః || ౮౧||
శత మన్యుస్తుతః స్తుత్యః స్తుతిః స్తోతా మహా బలః |
సమగ్ర గుణశాలీ చ వ్యగ్రో రక్షో వినాశకః || ౮౨||
రక్షోఘ్న హస్తో బ్రహ్మేశః శ్రీధరో భక్త వత్సలః |
మేఘ నాదో మేఘ రూపో మేఘ వృష్టి నివారకః || ౮౩||
మేఘ జీవన హేతుశ్చ మేఘ శ్యామః పరాత్మకః |
సమీర తనయో బోధ్హ తత్త్వ విద్యా విశారదః || ౮౪||
అమోఘో అమోఘహృష్టిశ్చ ఇష్టదో అనిష్ట నాశనః |
అర్థో అనర్థాపహారీ చ సమర్థో రామ సేవకః || ౮౫||
అర్థీ ధన్యో అసురారాతిః పుణ్డరీకాక్ష ఆత్మభూః |
సంకర్షణో విశుద్ధాత్మా విద్యా రాశిః సురేశ్వరః || ౮౬||
అచలోద్ధరకో నిత్యః సేతుకృద్ రామ సారథిః |
ఆనన్దః పరమానన్దో మత్స్యః కూర్మో నిధిఃశమః || ౮౭||
వారాహో నారసింహశ్చ వామనో జమదగ్నిజః |
రామః కృష్ణః శివో బుద్ధః కల్కీ రామాశ్రయో హరః || ౮౮||
నన్దీ భృన్గీ చ చణ్డీ చ గణేశో గణ సేవితః |
కర్మాధ్యక్ష్యః సురాధ్యక్షో విశ్రామో జగతాంపతిః || ౮౯||
జగన్నథః కపి శ్రేష్టః సర్వావసః సదాశ్రయః |
సుగ్రీవాదిస్తుతః శాన్తః సర్వ కర్మా ప్లవంగమః || ౯౦||
నఖదారితరక్షాశ్చ నఖ యుద్ధ విశారదః |
కుశలః సుఘనః శేషో వాసుకిస్తక్షకః స్వరః || ౯౧||
స్వర్ణ వర్ణో బలాఢ్యశ్చ రామ పూజ్యో అఘనాశనః |
కైవల్య దీపః కైవల్యం గరుడః పన్నగో గురుః || ౯౨||
కిల్యారావహతారాతిగర్వః పర్వత భేదనః |
వజ్రాంగో వజ్ర వేగశ్చ భక్తో వజ్ర నివారకః || ౯౩||
నఖాయుధో మణిగ్రీవో జ్వాలామాలీ చ భాస్కరః |
ప్రౌఢ ప్రతాపస్తపనో భక్త తాప నివారకః || ౯౪||
శరణం జీవనం భోక్తా నానాచేష్టోహ్యచంచలః |
సుస్వస్థో అస్వాస్థ్యహా దుఃఖశమనః పవనాత్మజః || ౯౫||
పావనః పవనః కాన్తో భక్తాగస్సహనో బలః |
మేఘ నాదరిపుర్మేఘనాద సంహృతరాక్షసః || ౯౬||
క్షరో అక్షరో వినీతాత్మా వానరేశః సతాంగతిః |
శ్రీ కణ్టః శితి కణ్టశ్చ సహాయః సహనాయకః || ౯౭||
అస్తూలస్త్వనణుర్భర్గో దేవః సంసృతినాశనః |
అధ్యాత్మ విద్యాసారశ్చ అధ్యాత్మకుశలః సుధీః || ౯౮||
అకల్మషః సత్య హేతుః సత్యగః సత్య గోచరః |
సత్య గర్భః సత్య రూపః సత్యం సత్య పరాక్రమః || ౯౯||
అన్జనా ప్రాణలింగచ వాయు వంశోద్భవః శుభః |
భద్ర రూపో రుద్ర రూపః సురూపస్చిత్ర రూపధృత్ || ౧౦౦||
మైనాక వందితః సూక్ష్మ దర్శనో విజయో జయః |
క్రాన్త దిగ్మణ్డలో రుద్రః ప్రకటీకృత విక్రమః || ౧౦౧||
కమ్బు కణ్టః ప్రసన్నాత్మా హ్రస్వ నాసో వృకోదరః |
లంబోష్టః కుణ్డలీ చిత్రమాలీ యోగవిదాం వరః || ౧౦౨||
విపశ్చిత్ కవిరానన్ద విగ్రహో అనన్య శాసనః |
ఫల్గుణీసూనురవ్యగ్రో యోగాత్మా యోగతత్పరః || ౧౦౩||
యోగ వేద్యో యోగ కర్తా యోగ యోనిర్దిగంబరః |
అకారాది క్షకారాన్త వర్ణ నిర్మిత విగ్రహః || ౧౦౪||
ఉలూఖల ముఖః సింహః సంస్తుతః పరమేశ్వరః |
శ్లిష్ట జంఘః శ్లిష్ట జానుః శ్లిష్ట పాణిః శిఖా ధరః || ౧౦౫||
సుశర్మా అమిత శర్మా చ నారయణ పరాయణః |
జిష్ణుర్భవిష్ణూ రోచిష్ణుర్గ్రసిష్ణుః స్థాణురేవ చ || ౧౦౬||
హరీ రుద్రానుకృద్ వృక్ష కంపనో భూమి కంపనః |
గుణ ప్రవాహః సూత్రాత్మా వీత రాగః స్తుతి ప్రియః || ౧౦౭||
నాగ కన్యా భయ ధ్వంసీ రుక్మ వర్ణః కపాల భృత్ |
అనాకులో భవోపాయో అనపాయో వేద పారగః || ౧౦౮||
అక్షరః పురుషో లోక నాథో రక్ష ప్రభు దృడః |
అష్టాంగ యోగ ఫలభుక్ సత్య సంధః పురుష్టుతః || ౧౦౯||
స్మశాన స్థన నిలయః ప్రేత విద్రావణ క్షమః |
పంచాక్షర పరః పంచ మాతృకో రంజనధ్వజః || ౧౧౦||
యోగినీ వృన్ద వంద్యశ్చ శత్రుఘ్నో అనన్త విక్రమః |
బ్రహ్మచారీ ఇన్ద్రియ రిపుః ధృతదణ్డో దశాత్మకః || ౧౧౧||
అప్రపంచః సదాచారః శూర సేనా విదారకః |
వృద్ధః ప్రమోద ఆనందః సప్త జిహ్వ పతిర్ధరః || ౧౧౨||
నవ ద్వార పురాధారః ప్రత్యగ్రః సామగాయకః |
షట్చక్రధామా స్వర్లోకో భయహ్యన్మానదో అమదః || ౧౧౩||
సర్వ వశ్యకరః శక్తిరనన్తో అనన్త మంగలః |
అష్ట మూర్తిర్ధరో నేతా విరూపః స్వర సున్దరః || ౧౧౪||
ధూమ కేతుర్మహా కేతుః సత్య కేతుర్మహారథః |
నన్ది ప్రియః స్వతన్త్రశ్చ మేఖలీ సమర ప్రియః || ౧౧౫||
లోహాంగః సర్వవిద్ ధన్వీ షట్కలః శర్వ ఈశ్వరః |
ఫల భుక్ ఫల హస్తశ్చ సర్వ కర్మ ఫలప్రదః || ౧౧౬||
ధర్మాధ్యక్షో ధర్మఫలో ధర్మో ధర్మప్రదో అర్థదః |
పంచ వింశతి తత్త్వజ్ఞః తారక బ్రహ్మ తత్పరః || ౧౧౭||
త్రి మార్గవసతిర్భూమిః సర్వ దుఃఖ నిబర్హణః |
ఊర్జస్వాన్ నిష్కలః శూలీ మాలీ గర్జన్నిశాచరః || ౧౧౮||
రక్తాంబర ధరో రక్తో రక్త మాలా విభూషణః |
వన మాలీ శుభాంగశ్చ శ్వేతః స్వేతాంబరో యువా || ౧౧౯||
జయో జయ పరీవారః సహస్ర వదనః కవిః |
శాకినీ డాకినీ యక్ష రక్షో భూతౌఘ భంజనః || ౧౨౦||
సధ్యోజాతః కామగతిర్ జ్ఞాన మూర్తిః యశస్కరః |
శంభు తేజాః సార్వభౌమో విష్ణు భక్తః ప్లవంగమః || ౧౨౧||
చతుర్నవతి మన్త్రజ్ఞః పౌలస్త్య బల దర్పహా |
సర్వ లక్ష్మీ ప్రదః శ్రీమాన్ అన్గదప్రియ ఈడితః || ౧౨౨||
స్మృతిర్బీజం సురేశానః సంసార భయ నాశనః |
ఉత్తమః శ్రీపరీవారః శ్రీ భూ దుర్గా చ కామాఖ్యక || ౧౨౩||
సదాగతిర్మాతరిశ్చ రామ పాదాబ్జ షట్పదః |
నీల ప్రియో నీల వర్ణో నీల వర్ణ ప్రియః సుహృత్ || ౧౨౪||
రామ దూతో లోక బన్ధుః అన్తరాత్మా మనోరమః |
శ్రీ రామ ధ్యానకృద్ వీరః సదా కింపురుషస్స్తుతః || ౧౨౫||
రామ కార్యాంతరంగశ్చ శుద్ధిర్గతిరానమయః |
పుణ్య శ్లోకః పరానన్దః పరేశః ప్రియ సారథిః || ౧౨౬||
లోక స్వామి ముక్తి దాతా సర్వ కారణ కారణః |
మహా బలో మహా వీరః పారావారగతిర్గురుః || ౧౨౭||
సమస్త లోక సాక్షీ చ సమస్త సుర వందితః |
సీతా సమేత శ్రీ రామ పాద సేవా దురంధరః || ౧౨౮||
ఇతి శ్రీ సీతా సమేత శ్రీ రామ పాద సేవా దురంధర
శ్రీ హనుమత్ సహస్ర నామ స్తోత్రం సంపూర్ణం ||
Categories: Stotra - Pooja

siva_arati_2

स्तुतिमण्डल - Sun, 03/17/2013 - 23:55
Shiv Aarti in Sanskrit at Stutimandal
(Click on the above link for the full poem)
Sample: I adore Śiva, Who is the lord of the everyone, Who is the supreme lord, Who is the lord of Śrīpārvatī, Who is the lord of the world, Who is the lord of snakes (pannaga), Who is Śrīsāmba, Who is Śambhu, Who is eternal bliss, Who is worthy of worship from the three worlds, Who has three eyes, Whose throat is beautiful, and Who is Īśvara.[1]
Categories: Stotra - Pooja

श्रीरघुनाथाष्टकम्

ब्राह्मण उवाच - Tue, 03/05/2013 - 13:42

श्रीरघुनाथाष्टकम्
श्रीरघुनाथाष्टकम् — रामस्तोत्राणि

शुनासीराधीशैरवनितलज्ञप्तीडितगुणं
प्रकृत्याऽजं जातं तपनकुलचण्डांशुमपरम् ।
सिते वृद्धिं ताराधिपतिमिव यन्तं निजगृहे
ससीतं सानन्दं प्रणत रघुनाथं सुरनुतम् ॥ १॥

निहन्तारं शैवं धनुरिव इवेक्षुं नृपगणे
पथि ज्याकृष्टेन प्रबलभृगुवर्यस्य शमनम् ।
विहारं गार्हस्थ्यं तदनु भजमानं सुविमलं
ससीतं सानन्दं प्रणत रघुनाथं सुरनुतम् ॥ २॥

गुरोराज्ञां नीत्वा वनमनुगतं दारसहितं
ससौमित्रिं त्यक्त्वेप्सितमपि सुराणां नृपसुखम् ।
विरुपाद्राक्षस्याः प्रियविरहसन्तापमनसं
ससीतं सानन्दं प्रणत रघुनाथं सुरनुतम् ॥ ३॥

विराधं स्वर्नीत्वा तदनु च कबन्धं सुररिपुं
गतं पम्पातीरे पवनसुतसम्मेलनसुखम् ।
गतं किष्किन्धायां विदितगुणसुग्रीवसचिवं
ससीतं सानन्दं प्रणत रघुनाथं सुरनुतम् ॥ ४॥

प्रियाप्रेक्षोत्कण्ठं जलनिधिगतं वानरयुतं
जले सेतुं बद्ध्वाऽसुरकुल निहन्तारमनघम् ।
विशुद्धामर्धाङ्गीं हुतभुजि समीक्षन्तमचलं
ससीतं सानन्दं प्रणत रघुनाथं सुरनुतम् ॥ ५॥

विमानं चारुह्याऽनुजजनकजासेवितपद
मयोध्यायां गत्वा नृपपदमवाप्तारमजरम् ।
सुयज्ञैस्तृप्तारं निजमुखसुरान् शान्तमनसं
ससीतं सानन्दं प्रणत रघुनाथं सुरनुतम् ॥ ६॥

प्रजां संस्थातारं विहितनिजधर्मे श्रुतिपथं
सदाचारं वेदोदितमपि च कर्तारमखिलम् ।
नृषु प्रेमोद्रेकं निखिलमनुजानां हितकरं
सतीतं सानन्दं प्रणत रघुनाथं सुरनुतम् ॥ ७॥

तमः कीर्त्याशेषाःश्रवणगदनाभ्यां द्विजमुखास्तरिष्यन्ति
ज्ञात्वा जगति खलु गन्तारमजनम् ॥
अतस्तां संस्थाप्य स्वपुरमनुनेतारमखिलं
ससीतं सानन्दं प्रणत रघुनाथं सुरनुतम् ॥ ८॥

रघुनाथाष्टकं हृद्यं रघुनाथेन निर्मितम् ।
पठतां पापराशिघ्नं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् ॥ ९॥

॥ इतिश्रीपण्डितशिवदत्तमिश्रशास्त्रि विरचितं श्रीरघुनाथाष्टकं सम्पूर्णम् ॥
Categories: Stotra - Pooja

श्रीरामचन्द्राष्टकम्

ब्राह्मण उवाच - Tue, 03/05/2013 - 13:38

   श्रीरामचन्द्राष्टकम्
ॐ चिदाकारो धाता परमसुखदः पावनतनुर्
मुनीन्द्रैर्योगीन्द्रैर्यतिपतिसुरेन्द्रैर्हनुमता  ।
सदा सेव्यः पूर्णो जनकतनयाङ्गः सुरगुरू
रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥१॥ 
मुकुन्दो गोविन्दो जनकतनयालालितपदः
पदं प्राप्ता यस्याधमकुलभवा चापि शबरी ।
गिरातीतोऽगम्यो विमलधिषणैर्वेदवचसा
रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥२॥
धराधीशोऽधीशः सुरनरवराणां रघुपतिः
किरीटी केयूरी कनककपिशः शोभितवपुः ।
समासीनः पीठे रविशतनिभे शान्तमनसो
रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥३॥
वरेण्यः शारण्यः कपिपतिसखश्चान्तविधुरो
ललाटे काश्मीरो रुचिरगतिभङ्गः शशिमुखः ।
नराकारो रामो यतिपतिनुतः संसृतिहरो
रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥४॥
विरूपाक्षः काश्यामुपदिशति यन्नाम शिवदं
सहस्रं यन्नाम्नां पठति गिरिजा प्रत्युषसि वै ।
स्वलोके गायन्तीश्वरविधिमुखा यस्य चरितं
रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥५॥
परो धीरोऽधीरोऽसुरकुलभवश्चासुरहरः
परात्मा सर्वज्ञो नरसुरगणैर्गीतसुयशाः ।
अहल्याशापघ्नः शरकरऋजुःकौशिकसखो
रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥६॥
हृषीकेशः शौरिर्धरणिधरशायी मधुरिपुर्
उपेन्द्रो वैकुण्ठो गजरिपुहरस्तुष्टमनसा ।
बलिध्वंसी वीरो दशरथसुतो नीतिनिपुणो
रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥७॥
कविः सौमित्रीड्यः कपटमृगघाती वनचरो
रणश्लाघी दान्तो धरणिभरहर्ता सुरनुतः ।
अमानी मानज्ञो निखिलजनपूज्यो हृदिशयो
रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥८॥
इदं रामस्तोत्रं वरममरदासेन रचितम्
उषःकाले भक्त्या यदि पठति यो भावसहितम् ।
मनुष्यः स क्षिप्रं जनिमृतिभयं तापजनकं
परित्यज्य श्रीष्ठं रघुपतिपदं याति शिवदम् ॥९॥
॥ इति श्रीमद् रामदासपूज्यपादशिष्यश्रीमद् हंसदासशिष्येणामरदासाख्यकविना विरचितं श्रीरामचन्द्राष्टकं समाप्तम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

sarasvatistotram_agastya

स्तुतिमण्डल - Mon, 02/25/2013 - 10:02
Sarasvati Stotram by Muni Agastya at Stutimandal


(Click on the above link for the full poem)

Sample:  She Whose white complexion defeats that of jasmine flower, moon and snow, She Who is decked by splendid attire, She Whose hands are adorned by lute, boons and goad (daṇḍa), She Who is seated on a white lotus, She Who is always worshipped by Brahma, Visnu, Maheśa and their follower demi-gods, may that Sarasvatī—Who is full of good fortune and Who is the dispeller of ignorance of others—protect me.[1] 
Categories: Stotra - Pooja

हिमालयकृतस्तोत्रम्

ब्राह्मण उवाच - Thu, 02/21/2013 - 07:46

हिमालयकृतस्तोत्रम्
      ॥ हिमालय उवाच ॥त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णु: परिपालक: ।त्वं शिव: शिवदोऽनंत: सर्वसंहारकारक: ॥ १ ॥त्वमीश्‍वरो गुणातीतो ज्योतिरूप सनातन: ।प्रकृत: प्रकृतीशश्‍च प्राकृत: प्रकृते पर: ॥ २ ॥नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे ।येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च ॥ ३ ॥सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधार: सर्वतेजासाम् ।सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीररश्मिना ॥ ४ ॥वायुस्त्वं वरुणत्वं च विद्वांश्‍च विदुषां गुरु: ।मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्यु: कालकालो यमांतक: ॥ ५ ॥वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदांगपारग: ।विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्‍च विदुषं गुरु ॥ ६ ॥मंत्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रद: ।वाक् त्वं वागधिदेवी त्वं तत्कर्ता तत्‍गुरु स्वयम् ॥ ७ ॥अहो सरस्वतीबीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्‍वर: ।इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौधृत्वा पदांब्रुजम् ॥ ८ ॥तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्यवृषाच्छिव: ।स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसंध्यं य: पठेन्नर: ॥ ९ ॥मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्‍च भवार्णवे ।अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यपि ॥ १० ॥भार्याहीनो लभेद्भार्या सुशीलां सुमनोहराम्‍ ।चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम् ॥ ११ ॥राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शंकरस्य प्रसादत: ।कारागारे श्‍मशाने च शत्रुगस्तेऽतिसंकटे ॥ १२ ॥नगभीरेऽतिजलाकीर्णे भग्नपोते विषादने ।रणमध्ये महीभीते हिंस्त्रजन्तुसमन्विते ॥ १३ ॥सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शंकरस्य प्रसादत: ॥ १४ ॥॥इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम्॥  
Categories: Stotra - Pooja

कल्किकृत शिवस्तोत्रम्

ब्राह्मण उवाच - Mon, 02/18/2013 - 09:11
           कल्किकृत शिवस्तोत्रम्
  गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भूतावासं वासुकीकण्ठभूषम्  । त्र्यक्शं पञ्चास्यादिदेवं पुराणं वन्दे सान्द्रानन्दसन्दोहदक्शम्॥॥ योगाधीशं कामनाशं करालं गङ्गासङ्गक्लिन्नमूर्धानमीशम्।  जटाजूटाटोपरिक्शिप्तभावं महाकालं चन्द्रभालं नमामि ॥२॥ श्मशानस्थं भूतवेतालसङ्गं नानाशस्त्रैः सङ्गशूलादिभिश्च । व्यग्रात्युग्रा बाहवो लोकनाशे यस्य क्रोधोद्भूतलोको.अस्तमेति ॥३॥ यो भूतादिः पञ्चभूतैः सिसृक्शुस्तन्मात्रात्मा कालकर्मस्वभावैः।  प्रहृत्येदं प्राप्य जीवत्वमीशो ब्रह्मानन्दे क्रीडते तं नमामि  ॥४॥ स्थितौ विष्णुः सर्वजिष्णुः सुरात्मा लोकान्साधून धर्मसेतून्बिभर्ति । ब्रह्माद्यंशे यो.अभिमानी गुणात्मा शब्दाद्यङ्गैस्तं परेशं नमामि ॥५॥ यस्याद्न्यया वायवो वान्ति लोके ज्वलत्यग्निः सविता याति तप्यन ।  शीतांशुः खे तारकासंग्रहश्च प्रवर्तन्ते तं परेशं प्रपद्ये  ॥६॥यस्य श्वासात्सर्वधात्री धरित्री देवो वर्षत्यम्बुकालः प्रमाता ।  मेरुर्मध्ये भूवनानां च भर्ता तमीशानं विश्वरूपं नमामि ॥७॥ ॥इति श्रीकल्किपुराणे कल्किकृत शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥
Categories: Stotra - Pooja

महादेवाष्टकम्

ब्राह्मण उवाच - Mon, 02/18/2013 - 03:00
           महादेवाष्टकम्
शिवं शान्तं शुद्धं प्रकटमकलङ्कं श्रुतिनुतं महेशानं शम्भुं सकलसुरसंसेव्यचरणम् ॥गिरीशं गौरीशं भवभयहरं निष्कलमजं महादेव वन्दे प्रणतजनतापोपशमनम् ॥१॥सदा सेव्यं भक्तैर्ह्रदि ह्रदि वसन्तंगिरिशय-मुमाकान्तं क्षान्तं करधृतपिनाकं भ्रमहरम् ॥त्रिनेत्रं पञ्चास्य दशभुजमनन्तं शशिधरं महादेव वन्दे प्रणतजनतापोपशमनम् ॥२॥चित्ताभस्मालिप्तं भुजंगमुकुटं विश्वसुखदं धनाध्यक्षस्याङ्गं त्रिपुरवधकर्तारमनघम् ॥करोटीखट्‌वांगे ह्यरसि च दधानं मृतिहरं महादेव वन्दे प्रणतजनतापोपशमनम् ॥३॥सदोत्साहं गंगाधरमचलमानन्दकरणं पुरारातिं भातं रतिपतिहरं दीप्तवदनम् ॥जटाजूटैर्जुष्टं रसमुखगणेशानपितरं महादेव वन्दे प्रणतजनतापोपशमनम् ॥४॥वसन्त कैलासे सुरमुनिसभायां हि नितरां ब्रुवाणं सद्धर्म निखिलमनुजानन्दजनकम् ॥महेशानी साक्षात्सनकमुनिदेवार्षिसहिता महादेव वन्दे प्रणतजनतापोपशमनम् ॥५॥शिवां स्वेवामांगे गुहगणपतिं दक्षिणभुजे गले कालं व्यालं जलधिगरलं कण्ठविवरे ॥ललाटे श्वेतेन्दु जगदपि दधानं च जठरे महादेव वन्दे प्रणतजनतापोपशमनम् ॥६॥सुराणां दैत्यानां बहुलमनुजानां बहुविधं तपः कुर्वाणानां झटिति फलदातारमखिलम् ॥सुरेशं विद्येशं जलनिधिसुताकान्तह्रदयंमहादेव वन्दे प्रणतजनतापोपशमनम् ॥७॥वसानं वैयाघ्री मृदुलललितां कृत्तिमजरां वृषारूढं सृष्ट्यादिषु कमलजाद्यात्मकपुषम् ॥अतर्क्य निर्मायं तदपि फलदं भक्तसुखदं महादेव वन्दे प्रणतजनतापोपशमनम् ॥८॥इदं स्तोत्रं शम्भोर्दुरितदलनं धान्यधनदं ह्रदि ध्यात्वा शम्भुं तदनु रघुनाथेन रचितम् ॥नरः सायं प्रातः पठति नियतं तस्य विपदः क्षयं यान्ति स्वर्ग व्रजति सहसा सोऽपि मुदितः ॥९॥॥इति श्रीपण्डितरघुनाथशर्मणा विरचितं महादेवाष्टकं सम्पूर्णम् ॥
Categories: Stotra - Pooja

श्रीशिव अमोघ कवच

ब्राह्मण उवाच - Thu, 02/07/2013 - 15:22
                                    श्री शिव अमोघ कवच


विनियोगः- ॐ अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि: अनुष्टप् छन्द:। श्रीसदाशिवरुद्रो देवता। ह्रीं शक्‍ति:। रं कीलकम्। श्रीं ह्री क्लीं बीजम्। श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थे शिवकवचस्तोत्रजपे विनियोग:।
कर-न्यास: - ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ ह्लांसर्वशक्तिधाम्ने ईशानात्मने अंगुष्ठाभ्यां नम: । ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं रिं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां नम: । ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं रुं अनादिशक्‍तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यामाभ्यां नम: । ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ शिं रैं स्वतंत्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नम: । ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वांरौं अलुप्तशक्तिधाम्ने सद्यो जातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नम: । ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐयंर: अनादिशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतल करपृष्ठाभ्यां नम:।
॥ ध्यानम् ॥
वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमम् ।
सहस्रकरमत्युग्रं वंदे शंभुमुपतिम् ॥ १ ॥
।।ऋषभ उवाच।।
अथापरं सर्वपुराणगुह्यं निशे:षपापौघहरं पवित्रम् ।
जयप्रदं सर्वविपत्प्रमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हिताय ते ॥ २ ॥
नमस्कृत्य महादेवं विश्‍वव्यापिनमीश्‍वरम्।
वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरं नृणाम् ॥ ३ ॥
शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितासन: ।
जितेन्द्रियो जितप्राणश्‍चिंतयेच्छिवमव्ययम् ॥ ४ ॥
ह्रत्पुंडरीक तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोवकाशम् ।
अतींद्रियं सूक्ष्ममनंतताद्यंध्यायेत्परानंदमयं महेशम् ॥ ५ ॥
ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्‍चरं चितानन्दनिमग्नचेता: ।
षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात्कवचेन रक्षाम् ॥ ६ ॥
मां पातु देवोऽखिलदेवत्मा संसारकूपे पतितं गंभीरे
तन्नाम दिव्यं वरमंत्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं ह्रदिस्थम् ॥ ७ ॥
सर्वत्रमां रक्षतु विश्‍वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानंदघनश्‍चिदात्मा ।
अणोरणीयानुरुशक्‍तिरेक: स ईश्‍वर: पातु भयादशेषात् ॥ ८ ॥
यो भूस्वरूपेण बिर्भीत विश्‍वं पायात्स भूमेर्गिरिशोऽष्टमूर्ति: ॥
योऽपांस्वरूपेण नृणां करोति संजीवनं सोऽवतु मां जलेभ्य: ॥ ९ ॥
कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलील: ।
स कालरुद्रोऽवतु मां दवाग्नेर्वात्यादिभीतेरखिलाच्च तापात् ॥ १० ॥
प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीति कुठारपाणि: ।
चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्र: प्राच्यां स्थितं रक्षतु मामजस्त्रम् ॥ ११ ॥
कुठारवेदांकुशपाशशूलकपालढक्काक्षगुणान् दधान: ।
चतुर्मुखोनीलरुचिस्त्रिनेत्र: पायादघोरो दिशि दक्षिणस्याम् ॥ १२ ॥
कुंदेंदुशंखस्फटिकावभासो वेदाक्षमाला वरदाभयांक: ।
त्र्यक्षश्‍चतुर्वक्र उरुप्रभाव: सद्योधिजातोऽवस्तु मां प्रतीच्याम् ॥ १३ ॥
वराक्षमालाभयटंकहस्त: सरोज किंजल्कसमानवर्ण: ।
त्रिलोचनश्‍चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्या दिशि वामदेव: ॥ १४ ॥
वेदाभ्येष्टांकुशपाश टंककपालढक्काक्षकशूलपाणि: ॥
सितद्युति: पंचमुखोऽवतान्मामीशान ऊर्ध्वं परमप्रकाश: ॥ १५ ॥
मूर्धानमव्यान्मम चंद्रमौलिर्भालं ममाव्यादथ भालनेत्र: ।
नेत्रे ममा व्याद्भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्‍वनाथ: ॥ १६ ॥
पायाच्छ्र ती मे श्रुतिगीतकीर्ति: कपोलमव्यात्सततं कपाली ।
वक्रं सदा रक्षतु पंचवक्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्व: ॥ १७ ॥
कंठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठ: पाणि: द्वयं पातु: पिनाकपाणि: ।
दोर्मूलमव्यान्मम धर्मवाहुर्वक्ष:स्थलं दक्षमखातकोऽव्यात् ॥ १८ ॥
मनोदरं पातु गिरींद्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनांतकारी ।
हेरंबतातो मम पातु नाभिं पायात्कटिं धूर्जटिरीश्‍वरो मे ॥ १९ ॥
ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्‍वरोऽव्यात् ।
जंघायुगंपुंगवकेतुख्यातपादौ ममाव्यत्सुरवंद्यपाद: ॥ २० ॥
महेश्‍वर: पातु दिनादियामे मां मध्ययामेऽवतु वामदेव: ॥
त्रिलोचन: पातु तृतीययामे वृषध्वज: पातु दिनांत्ययामे ॥ २१ ॥
पायान्निशादौ शशिशेखरो मां गंगाधरो रक्षतु मां निशीथे ।
गौरी पति: पातु निशावसाने मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम् ॥ २२ ॥
अन्त:स्थितं रक्षतु शंकरो मां स्थाणु: सदापातु बहि: स्थित माम् ।
तदंतरे पातु पति: पशूनां सदाशिवोरक्षतु मां समंतात् ॥ २३ ॥
तिष्ठतमव्याद्‍भुवनैकनाथ: पायाद्‍व्रजंतं प्रथमाधिनाथ: ।
वेदांतवेद्योऽवतु मां निषण्णं मामव्यय: पातु शिव: शयानम् ॥ २४ ॥
मार्गेषु मां रक्षतु नीलकंठ: शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारि: ।
अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याध उदारशक्ति: ॥ २५ ॥
कल्पांतकोटोपपटुप्रकोप-स्फुटाट्टहासोच्चलितांडकोश: ।
घोरारिसेनर्णवदुर्निवारमहाभयाद्रक्षतु वीरभद्र: ॥ २६ ॥
पत्त्यश्‍वमातंगघटावरूथसहस्रलक्षायुतकोटिभीषणम् ।
अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां छिंद्यान्मृडोघोर कुठार धारया २७ ॥
निहंतु दस्यून्प्रलयानलार्चिर्ज्वलत्रिशूलं त्रिपुरांतकस्य ।
शार्दूल सिंहर्क्षवृकादिहिंस्रान्संत्रासयत्वीशधनु: पिनाक: ॥ २८ ॥ दु:स्वप्नदु:शकुनदुर्गतिदौर्मनस्यर्दुर्भिक्षदुर्व्यसनदु:सहदुर्यशांसि ।
उत्पाततापविषभीतिमसद्‍ग्रहार्ति व्याधींश्‍च नाशयतु मे जगतामधीश: ॥ २९ ॥
ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सर्वमंत्रस्वरूपाय सर्वयंत्राधिष्ठिताय सर्वतंत्रस्वरूपाय सर्वत्त्वविदूराय ब्रह्मरुद्रावतारिणे नीलकंठाय पार्वतीमनोहरप्रियाय सोमसूर्याग्निलोचनाय भस्मोद्‍धूलितविग्रहाय महामणिमुकुटधारणाय माणिक्यभूषणाय सृष्टिस्थितिप्रलयकालरौद्रावताराय दक्षाध्वरध्वंसकाय महाकालभेदनाय मूलाधारैकनिलयाय तत्त्वातीताय गंगाधराय सर्वदेवाधिदेवाय षडाश्रयाय वेदांतसाराय त्रिवर्गसाधनायानंतकोटिब्रह्माण्डनायकायानंतवासुकितक्षककर्कोटकङ्‍खकुलिक पद्ममहापद्मेत्यष्टमहानागकुलभूषणायप्रणवस्वरूपाय चिदाकाशाय आकाशदिक्स्वरूपायग्रहनक्षत्रमालिने सकलाय कलंकरहिताय सकललोकैकर्त्रे सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैकसंहर्त्रे सकललोकैकगुरवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगमगुह्याय सकल वेदान्तपारगाय सकललोकैकवरप्रदाय सकलकोलोकैकशंकराय शशांकशेखराय शाश्‍वतनिजावासाय निराभासाय निरामयाय निर्मलाय निर्लोभाय निर्मदाय निश्‍चिंताय निरहंकाराय निरंकुशाय निष्कलंकाय निर्गुणाय निष्कामाय निरुपप्लवाय निरवद्याय निरंतराय निष्कारणाय निरंतकाय निष्प्रपंचाय नि:संगाय निर्द्वंद्वाय निराधाराय नीरागाय निष्क्रोधाय निर्मलाय निष्पापाय निर्भयाय निर्विकल्पाय निर्भेदाय निष्क्रियय निस्तुलाय नि:संशयाय निरंजनाय निरुपमविभवायनित्यशुद्धबुद्ध परिपूर्णसच्चिदानंदाद्वयाय परमशांतस्वरूपाय तेजोरूपाय तेजोमयाय जय जय रुद्रमहारौद्रभद्रावतार महाभैरव कालभैरव कल्पांतभैरव कपालमालाधर खट्‍वांगखड्गचर्मपाशांकुशडमरुशूलचापबाणगदाशक्‍तिभिंदिपालतोमरमुसलमुद्‌गरपाशपरिघ भुशुण्डीशतघ्नीचक्राद्यायुधभीषणकरसहस्रमुखदंष्ट्राकरालवदनविकटाट्टहासविस्फारितब्रह्मांडमंडल नागेंद्रकुंडल नागेंद्रहार नागेन्द्रवलय नागेंद्रचर्मधरमृयुंजय त्र्यंबकपुरांतक विश्‍वरूप विरूपाक्ष विश्‍वेश्वर वृषभवाहन विषविभूषण विश्‍वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्युमपमृत्युभयं नाशयनाशयचोरभयमुत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान्मारय मारय ममशमनुच्चाट्योच्चाटयत्रिशूलेनविदारय कुठारेणभिंधिभिंभधि खड्‌गेन छिंधि छिंधि खट्‍वांगेन विपोथय विपोथय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय वाणै: संताडय संताडय रक्षांसि भीषय भीषयशेषभूतानि निद्रावय कूष्मांडवेतालमारीच ब्रह्मराक्षसगणान्‌संत्रासय संत्रासय ममाभय कुरु कुरु वित्रस्तं मामाश्‍वासयाश्‍वासय नरकमहाभयान्मामुद्धरसंजीवय संजीवयक्षुत्तृड्‌भ्यां मामाप्याय-आप्याय दु:खातुरं मामानन्दयानन्दयशिवकवचेन मामाच्छादयाच्छादयमृत्युंजय त्र्यंबक सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
।। ऋषभ उवाच ।।
इत्येतत्कवचं शैवं वरदं व्याह्रतं मया ॥
सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनाम् ॥ ३० ॥
य: सदा धारयेन्मर्त्य: शैवं कवचमुत्तमम् ।
न तस्य जायते क्वापि भयं शंभोरनुग्रहात् ॥ ३१ ॥
क्षीणायुअ:प्राप्तमृत्युर्वा महारोगहतोऽपि वा ॥
सद्य: सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्‍चविंदति ॥ ३२ ॥
सर्वदारिद्र्य शमनं सौमंगल्यविवर्धनम् ।
यो धत्ते कवचं शैवं सदेवैरपि पूज्यते ॥ ३३ ॥
महापातकसंघातैर्मुच्यते चोपपातकै: ।
देहांते मुक्‍तिमाप्नोति शिववर्मानुभावत: ॥ ३४ ॥
त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमम्
धारयस्व मया दत्तं सद्य: श्रेयो ह्यवाप्स्यसि ॥ ३५ ॥
॥ सूत उवाच ॥
इत्युक्त्वाऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ।
ददौ शंखं महारावं खड्गं चारिनिषूदनम् ॥ ३६ ॥
पुनश्‍च भस्म संमत्र्य तदंगं परितोऽस्पृशत् ।
गजानां षट्‍सहस्रस्य द्विगुणस्य बलं ददौ । ३७ ॥
भस्मप्रभावात्संप्राप्तबलैश्वर्यधृतिस्मृति: ।
स राजपुत्र: शुशुभे शरदर्क इव श्रिया ॥ ३८ ॥
तमाह प्रांजलिं भूय: स योगी नृपनंदनम् ।
एष खड्‍गो मया दत्तस्तपोमंत्रानुभावित: ॥ ३९ ॥
शितधारमिमंखड्गं यस्मै दर्शयसे स्फुटम् ।
स सद्यो म्रियतेशत्रु: साक्षान्मृत्युरपि स्वयम् ॥ ४० ॥
अस्य शंखस्य निर्ह्लादं ये श्रृण्वंति तवाहिता: ।
ते मूर्च्छिता: पतिष्यंति न्यस्तशस्त्रा विचेतना: ॥ ४१ ॥
खड्‌गशंखाविमौ दिव्यौ परसैन्य निवाशिनौ ।
आत्मसैन्यस्यपक्षाणां शौर्यतेजोविवर्धनो ॥ ४२ ॥
एतयोश्‍च प्रभावेण शैवेन कवचेन च ।
द्विषट्‍सहस्त्रनागानां बलेन महतापि च ॥ ४३ ॥
भस्मधारणसामर्थ्याच्छत्रुसैन्यं विजेष्यसि ।
प्राप्य सिंहासनं पित्र्यं गोप्तासि पृथिवीमिमाम् ॥ ४४ ॥
इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम् ।
ताभ्यां पूजित: सोऽथ योगी स्वैरगतिर्ययौ ॥ ४५ ॥                  ।।इति श्रीस्कंदपुराणे एकाशीतिसाहस्त्रयां तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे अमोघ-शिव-कवचं समाप्तम् ।।
Categories: Stotra - Pooja

Pages

Subscribe to Sanskrit Central aggregator - Stotra - Pooja