Stotra - Pooja

Krishna Dvadasha Nama Stotram

కృష్ణద్వాదశనామస్తోత్రమ్

శ్రీ గణేశాయ నమః |

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ |
కిం తే నామసహస్రేణ విజ్ఞాతేన తవాఽర్జున |
తాని నామాని విజ్ఞాయ నరః పాపైః ప్రముచ్యతే || ౧||

ప్రథమం తు హరిం విన్ద్యాద్ ద్వితీయం కేశవం తథా |
తృతీయం పద్మనాభం చ చతుర్థం వామనం స్మరేత్ || ౨||

పఞ్చమం వేదగర్భం తు షష్ఠం చ మధుసూదనమ్ |
సప్తమం వాసుదేవం చ వరాహం చాఽష్టమం తథా || ౩||

నవమం పుణ్డరీకాక్షం దశమం తు జనార్దనమ్ |
కృష్ణమేకాదశం విన్ద్యాద్ ద్వాదశం శ్రీధరం తథా || ౪||

ఏతాని ద్వాదశ నామాని విష్ణుప్రోక్తే విధీయతే |
సాయంప్రాతః పఠేన్నిత్యం తస్య పుణ్యఫలం శృణు || ౫||

చాన్ద్రాయణసహస్రాణి కన్యాదానశతాని చ |
అశ్వమేధసహస్రాణి ఫలం ప్రాప్నోత్యసంశయః || ౬||

అమాయాం పౌర్ణమాస్యాం చ ద్వాదశ్యాం తు విశేషతః |
ప్రాతఃకాలే పఠేన్నిత్యం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే || ౭||

|| ఇతి శ్రీమన్మహాభారతేఽరణ్యపర్వణి కృష్ణద్వాదశనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||


Categories: Stotra - Pooja

ಶ್ರೀಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್

Stotra sangraha - Sun, 08/19/2012 - 20:53

ಶ್ರೀಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್  

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹಃ ಕಮಲ-ಭೂಃ ಸೂನುರ್ಗರುತ್ಮಾನ್ ರಥಃ
ಪೌತ್ರಶ್ಚಂದ್ರ-ವಿಭೂಷಣಃ ಸುರ-ಗುರು ಶೇಷಶ್ಚ ಶಯ್ಯಾ ಪುನಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ವರ-ಮಂದಿರಂ ಸುರ-ಗಣಾಃ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭೋಃ ಸೇವಕಾಃ
ಸ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ-ಕುಟುಂಬ-ಪಾಲನ-ಪರಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಲಮ್ || ೧ ||

ಪಿಡಿಎಪ್ ಕಡತ

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಾಯು-ಗಿರೀಶ-ಶೇಷ-ಗರುಡಾ ದೇವೇಂದ್ರ-ಕಾಮೌ ಗುರು-
ಚಂದ್ರಾರ್ಕೌ ವರುಣಾನಲೌ ಮನು-ಯಮೌ ವಿತ್ತೇಶ-ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೌ |
ನಾಸತ್ಯೌ ನಿರೃತಿರ್ಮರುದ್-ಗಣ-ಯುತಾಃ ಪರ್ಜನ್ಯ-ಮಿತ್ರಾದಯಃ
ಸಸ್ತ್ರೀಕಾಃ ಸುರ-ಪುಂಗವಾಃ ಪ್ರತಿ-ದಿನಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೨ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ-ಪರಾಶರೌರ್ವ-ಭೃಗವೋಽಗಸ್ತ್ಯಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಕ್ರತುಃ
ಶ್ರೀಮಾನತ್ರಿ-ಮರೀಚ್ಯುಚಥ್ಯ-ಪುಲಹಾಃ ಶಕ್ತಿರ್-ವಸಿಷ್ಠೋಽಂಗಿರಾಃ
ಮಾಂಡವ್ಯೋ ಜಮದಗ್ನಿ-ಗೌತಮ-ಭರದ್ವಾಜಾದಯ-ಸ್ತಾಪಸಾಃ
ಶ್ರೀಮದ್-ವಿಷ್ಣು-ಪದಾಂಬುಜೈಕ-ಶರಣಾಃ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೩ ||

ಮಾಂಧಾತಾ ನಹುಷೋಽಂಬರೀಷ-ಸಗರೌ ರಾಜಾ ಪೃಥುರ್ಹೈಹಯಃ
ಶ್ರೀಮಾನ್ ಧರ್ಮ-ಸುತೋ ನಳೋ ದಶರಥೋ ರಾಮೋ ಯಯಾತಿರ್-ಯದುಃ |
ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಭರತಶ್ಚೋತ್ತಾನಪಾದ-ಧ್ರುವಾ-
ವಿತ್ಯಾದ್ಯಾ ಭುವಿ ಭೂಭುಜಶ್ಚ ಸತತಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀ-ಮೇರುರ್ಹಿಮವಾಂಶ್ಚ ಮಂದರ-ಗಿರಿಃ ಕೈಲಾಸ-ಶೈಲಸ್ತಥಾ
ಮಾಹೇಂದ್ರೋ ಮಲಯಶ್ಚ ವಿಂಧ್ಯ-ನಿಷಧೌ ಸಿಂಹಸ್ತಥಾ ರೈವತಃ |
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿರ್ವರ-ಗಂಧಮಾದನ-ಗಿರಿರ್ಮೈನಾಕ-ಗೋಮಾಂತಕಾ-
ವಿತ್ಯಾದ್ಯಾ ಭುವಿ ಭೂಧರಾಶ್ಚ ಸತತಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೫ ||

ಗಂಗಾ-ಸಿಂಧು-ಸರಸ್ವತೀ ಚ ಯಮುನಾ ಗೋದಾವರೀ ನರ್ಮದಾ
ಕೃಷ್ಣಾ ಭೀಮರಥೀ ಚ ಫಲ್ಗು-ಸರಯೂಃ ಶ್ರೀ-ಗಂಡಕೀ ಗೋಮತೀ |
ಕಾವೇರೀ-ಕಪಿಲಾ-ಪ್ರಯಾಗ-ಕಿಟಿಜಾ-ನೇತ್ರಾವತೀತ್ಯಾದಯೋ
ನದ್ಯಃ ಶ್ರೀಹರಿ-ಪಾದ-ಪಂಕಜ-ಭುವಃ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೬ ||

ವೇದಾಶ್ಚೋಪನಿಷದ್-ಗಣಾಶ್ಚ ವಿವಿಧಾಃ ಸಾಂಗಾಃ ಪುರಾಣಾನ್ವಿತಾ
ವೇದಾಂತಾ ಅಪಿ ಮಂತ್ರ-ತಂತ್ರ-ಸಹಿತಾಸ್ತರ್ಕಾಃ ಸ್ಮೃತೀನಾಂ ಗಣಾಃ |
ಕಾವ್ಯಾಲಂಕೃತಿ-ನೀತಿ-ನಾಟಕ-ಯುತಾಃ ಶಬ್ದಾಶ್ಚ ನಾನಾ-ವಿಧಾಃ
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋರ್ಗುಣ-ನಾಮ-ಕೀರ್ತನ-ಪರಾಃ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೭ ||

ಆದಿತ್ಯಾದಿ-ನವ-ಗ್ರಹಾಃ ಶುಭ-ಕರಾ ಮೇಷಾದಯೋ ರಾಶಯೋ
ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಸ-ಯೋಗಕಾಶ್ಚ ತಿಥಯಸ್ತದ್-ದೇವತಾಸ್ತದ್-ಗಣಾಃ |
ಮಾಸಾಬ್ದಾ ಋತವಸ್ತಥೈವ ದಿವಸಾಃ ಸಂಧ್ಯಾಸ್ತಥಾ ರಾತ್ರಯಃ
ಸರ್ವೇ ಸ್ಥಾವರ-ಜಂಗಮಾಃ ಪ್ರತಿ-ದಿನಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೮ ||

ಇತ್ಯೇತದ್ ವರ-ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೇ-
ಣಾಽಖ್ಯಾತಂ ಜಗತಾಮಭೀಷ್ಟ-ಫಲ-ದಂ ಸರ್ವಾಶುಭ-ಧ್ವಂಸನಮ್ |
ಮಾಂಗಲ್ಯಾದಿ-ಶುಭ-ಕ್ರಿಯಾಸು ಸತತಂ ಸಂಧ್ಯಾಸು ವಾ ಯಃ ಪಠೇದ್
ಧರ್ಮಾರ್ಥಾದಿ-ಸಮಸ್ತ-ವಾಂಛಿತ-ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸೌ ಮಾನವಃ || ೯ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಯತಿವಿರಚಿತಂ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


Categories: Stotra - Pooja

हरिद्रागणेशकवचम् Haridra Ganesh kawacham

ब्राह्मण उवाच - Thu, 08/16/2012 - 19:49

हरिद्रागणेशकवचम्

ईश्वर उवाच

श्रृणु वक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिकरं प्रिये ।

पठित्वा पाठयित्वा च मुच्यते सर्वसङ्कटात् ॥१॥

अज्ञात्वा कवचं देवि गणेशस्य मनुं जपेत् ।

सिद्धिर्नजायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि ॥२॥

ॐ आमोदश्च शिरः पातु प्रमोदश्च शिखोपरि ।

सम्मोदो भ्रूयुगे पातु भ्रूमध्ये च गणाधिपः ॥३॥

गणाक्रीडो नेत्रयुगं नासायां गणनायकः ।

गणक्रीडान्वितः पातु वदने सर्वसिद्धये ॥४॥

जिह्वायां सुमुखः पातु ग्रीवायां दुर्मुखः सदा ।

विघ्नेशो हृदये पातु विघ्ननाथश्च वक्षसि ॥५॥

गणानां नायकः पातु बाहुयुग्मं सदा मम ।

विघ्नकर्ता च ह्युदरे विघ्नहर्ता च लिङ्गके ॥६॥

गजवक्त्रः कटीदेशे एकदन्तो नितम्बके ।

लम्बोदरः सदा पातु गुह्यदेशे ममारुणः ॥७॥

व्यालयज्ञोपवीती मां पातु पादयुगे सदा ।

जापकः सर्वदा पातु जानुजङ्घे गणाधिपः ॥८॥

हारिद्रः सर्वदा पातु सर्वाङ्गे गणनायकः ।

य इदं प्रपठेन्नित्यं गणेशस्य महेश्वरि ॥९॥

कवचं सर्वसिद्धाख्यं सर्वविघ्नविनाशनम् ।

सर्वसिद्धिकरं साक्षात्सर्वपापविमोचनम् ॥१०॥

सर्वसम्पत्प्रदं साक्षात्सर्वदुःखविमोक्षणम् ।

सर्वापत्तिप्रशमनं सर्वशत्रुक्षयङ्करम् ॥११॥

ग्रहपीडा ज्वरा रोगा ये चान्ये गुह्यकादयः ।

पठनाद्धारणादेव नाशमायन्ति तत्क्षणात् ॥१२॥

धनधान्यकरं देवि कवचं सुरपूजितम् ।

समं नास्ति महेशानि त्रैलोक्ये कवचस्य च ॥१३॥

हारिद्रस्य महादेवि विघ्नराजस्य भूतले ।

किमन्यैरसदालापैर्यत्रायुर्व्ययतामियात् ॥१४॥

॥ इति विश्वसारतन्त्रे हरिद्रागणेशकवचं सम्पूर्णम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

ಎದುರಾರೋ ಗುರುವೆ ಸಮನಾರೊ (ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರು)

Stotra sangraha - Thu, 08/16/2012 - 12:23

ರಾಗ: ಆನಂದಭೈರವಿ             ಆದಿತಾಳ

ಎದುರಾರೊ ಗುರುವೆ ಸಮನಾರೊ || ಪ ||
ಮದನಗೋಪಾಲನ ಪ್ರಿಯ ಜಯರಾಯ || ಅ.ಪ ||

ಕಡುಗರ್ಜಿಸುವ ಕೇಸರಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾದ-
ಗಡಣೆಯ ಕೇಳುತ ನುಡಿ ಮುಂದೋಡದೆ
ಗಡಗಡ ನಡುಗುತ ಮಾಯ್ಗೋಮಾಯ್ಗಳು
ಅಡವಿಯೋಳಡಗೋರು ನಿಮ್ಮ ಭೀತಿಯಲಿ || ೧ ||

ಕುಟಿಲಮತಗಳೆಂಬೊ ಚಟುಲಂಧಕಾರಕ್ಕೆ
ಪಟುತರ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಂತೆಂಬ
ಚಟುಲಾತಪದಿಂದ ಖಂಡಿಸಿ ತೇಜೋ-
ತ್ಕಟದಿ ಮೆರೆದೆ ಬುಧಕಟಕಾಬ್ಜಮಿತ್ರ  || ೨ ||

ಅಮಿತದ್ವಿಜಾವಳಿಕುಮುದಗಳರಸಿ
ವಿಮತರ ಮುಖಕಮಲಂಗಳ ಬಾಡಿಸಿ
ಸ್ವಮತರ ಹೃತ್ಸಂತಾಪಗಳೋಡಿಸಿ
ವಿಮಲಸುಕೀರ್ತಿಯ ಪಡೆದೆಯೊ ಚಂದ್ರ || ೩ ||

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂಬೊ ಶೃಂಗಗಳಿಂದ ಸು-
ಧಾದಿಗ್ರಂಥಗಳೆಂಬೊ ಸ್ತನದಿಂದೊಪ್ಪುತ ತತ್ತ್ವ-
ಬೋಧೆಯೆಂಬ ದುಗ್ಧ ಶಿಷ್ಯವತ್ಸಂಗಳಿಗೆ
ಆದರದಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಯತಿಸುರಧೇನು || ೪ ||

ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳೆಂಬ ಮಂದರವನು ವೇದ
ರಾಶಿಯೆಂಬ ವಾರಾಶಿಯೊಳಗಿಟ್ಟು |
ಶ್ರೀಸರ್ವಜ್ಞರ ವಾಕ್ಯಪಾಶದಿ ಸುತ್ತಿ
ಭಾಸುರನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪಡೆದ ಯತೀಂದ್ರ || ೫ ||

ವನಜನಾಭನ ಗುಣಮಣಿಗಳು  ಸರ್ವಜ್ಞ-
ಮುನಿಕೃತಗ್ರಂಥಗಳವನಿಯೊಳಡಗಿರೆ ಸ-
ಜ್ಜನರಿಗೆ ಟೀಕಾಂಜನದಿಂದ ತೋರಿಸಿ
ಘನಸುಖಸಾಧನ ಮಾಡಿದ್ಯೊ ಧೀರ || ೬ ||

ಅರ್ಥಿಮಂದಾರ ವೇದಾರ್ಥವಿಚಾರ ಸ-
ಮರ್ಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂಬುಜಲೋಲ ಪ್ರ-
ತ್ಯರ್ಥಿಮತ್ತೇಭಕಂಠೀರವಾಕ್ಷೋಭ್ಯ-
ತೀರ್ಥಕರಜ ಜಯತೀರ್ಥಯತೀಂದ್ರ || ೭ ||


Categories: Stotra - Pooja

शालिग्रामस्तोत्रम् SHALIGRAM STOTRAM

ब्राह्मण उवाच - Wed, 08/15/2012 - 19:52

शालिग्रामस्तोत्रम्

अस्य श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः,

नारायणो देवता, अनुष्टुप् छन्दः,

श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः ॥

युधिष्ठिर उवाच

श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमम् ।

तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमः ॥१॥

श्रीभगवान उवाच

गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे ।

दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा ॥२॥

शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् ।

उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः ॥३॥

शालिग्रामशिला यत्र-यत्र द्वारावती शिला ।

उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः ॥४॥

आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति ।

शालिग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते ॥५॥

अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम् ।

विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम् ॥६॥

शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि ।

अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् ॥७॥

स्नानोदकं पिवेन्नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवम् ।

प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥८॥

अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च ।

सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् ॥९॥

नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः ।

योऽश्नाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम् ॥१०॥

खण्डिताः स्फुटिता भिन्ना वन्हिदग्धास्तथैव च ।

शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते ॥११॥

न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना ।

न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने ॥१२॥

ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवम् ।

शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात् ॥१३॥

नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितम् ।

तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम् ॥१४॥

नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा ।

तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम् ॥१५॥

कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते ।

सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्व सौख्यं ददाति च ॥१६॥

वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते ।

श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते ॥१७॥

वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितम् ।

गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा ॥१८॥

पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहम् ।

नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितम् ॥१९॥

शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते ।

शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणम् ॥२०॥

दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितम् ।

पूर्णद्वारेण सङ्कीर्णा पीतरेखा च दृश्यते ॥२१॥

छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः ।

चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवम् ॥२२॥

ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनम् ।

चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणम् ॥२३॥

वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलम् ।

लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ॥२४॥

लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात्पिण्गले हानिरेव च ।

लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारे मरणं ध्रुवम् ॥२५॥

पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत्सदा ।

विष्णोर्द्दष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितम् ॥२६॥

कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा ।

शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः ॥२७॥

तस्मात्सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा ।

शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः ॥२८॥

स गच्छेत्परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः ।

सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥२९॥

दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ।

ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् ॥३०॥

कोट्यो हि ब्रह्महत्यानामगम्यागम्यकोटयः ।

ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् ॥३१॥

विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनम् ।

तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् ॥३२॥

॥इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे शालिग्रामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

अघनाशकगायत्रीस्तोत्र aghnashak gayatri stotram

ब्राह्मण उवाच - Wed, 08/15/2012 - 19:45

अघनाशकगायत्रीस्तोत्र

आदिशक्ते जगन्मातर्भक्तानुग्रहकारिणि ।

सर्वत्र व्यापिकेऽनन्ते श्रीसंध्ये ते नमोऽस्तुते ॥१॥

त्वमेव संध्या गायत्री सावित्रि च सरस्वती ।

ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता श्वेता सितेतरा ॥२॥

प्रातर्बाला च मध्याह्ने यौवनस्था भवेत्पुनः ।

वृद्धा सायं भगवती चिन्त्यते मुनिभिः सदा ॥३॥

हंसस्था गरुडारूढा तथा वृषभवाहिनी ।

ऋग्वेदाध्यायिनी भूमौ दृश्यते या तपस्विभिः ॥४॥

यजुर्वेदं पठन्ती च अन्तरिक्षे विराजते ।

सा सामगापि सर्वेषु भ्राम्यमाणा तथा भुवि ॥५॥

रुद्रलोकं गता त्वं हि विष्णुलोकनिवासिनी ।

त्वमेव ब्रह्मणो लोकेऽमर्त्यानुग्रहकारिणी ॥६॥

सप्तर्षिप्रीतिजननी माया बहुवरप्रदा ।

शिवयोः करनेत्रोत्था ह्यश्रुस्वेदसमुद्भवा ॥७॥

आनन्दजननी दुर्गा दशधा परिपठ्यते ।

वरेण्या वरदा चैव वरिष्ठा वरर्व्णिनी ॥८॥

गरिष्ठा च वराही च वरारोहा च सप्तमी ।

नीलगंगा तथा संध्या सर्वदा भोगमोक्षदा ॥९॥

भागीरथी मर्त्यलोके पाताले भोगवत्यपि ॥१०॥

त्रिलोकवाहिनी देवी स्थानत्रयनिवासिनी ॥११॥

भूर्लोकस्था त्वमेवासि धरित्री शोकधारिणी ।

भुवो लोके वायुशक्तिः स्वर्लोके तेजसां निधिः ॥१२॥

महर्लोके महासिद्धिर्जनलोके जनेत्यपि ।

तपस्विनी तपोलोके सत्यलोके तु सत्यवाक् ॥१३॥

कमला विष्णुलोके च गायत्री ब्रह्मलोकगा ।

रुद्रलोके स्थिता गौरी हरार्धांगीनिवासिनी ॥१४॥

अहमो महतश्चैव प्रकृतिस्त्वं हि गीयसे ।

साम्यावस्थात्मिका त्वं हि शबलब्रह्मरूपिणी ॥१५॥

ततः परापरा शक्तिः परमा त्वं हि गीयसे ।

इच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिस्त्रिशक्तिदा ॥१६॥

गंगा च यमुना चैव विपाशा च सरस्वती ।

सरयूर्देविका सिन्धुर्नर्मदेरावती तथा ॥१७॥

गोदावरी शतद्रुश्च कावेरी देवलोकगा ।

कौशिकी चन्द्रभागा च वितस्ता च सरस्वती ॥१८॥

गण्डकी तापिनी तोया गोमती वेत्रवत्यपि ।

इडा च पिंगला चैव सुषुम्णा च तृतीयका ॥१९॥

गांधारी हस्तिजिह्वा च पूषापूषा तथैव च ।

अलम्बुषा कुहूश्चैव शंखिनी प्राणवाहिनी ॥२०॥

नाडी च त्वं शरीरस्था गीयसे प्राक्तनैर्बुधैः ।

हृतपद्मस्था प्राणशक्तिः कण्ठस्था स्वप्ननायिका ॥२१॥

तालुस्था त्वं सदाधारा बिन्दुस्था बिन्दुमालिनी ।

मूले तु कुण्डली शक्तिर्व्यापिनी केशमूलगा ॥२२॥

शिखामध्यासना त्वं हि शिखाग्रे तु मनोन्मनी ।

किमन्यद् बहुनोक्तेन यत्किंचिज्जगतीत्रये ॥२३॥

तत्सर्वं त्वं महादेवि श्रिये संध्ये नमोऽस्तुते ।

इतीदं कीर्तितं स्तोत्रं संध्यायां बहुपुण्यदम् ॥२४॥

महापापप्रशमनं महासिद्धिविधायकम् ।

य इदं कीर्तयेत् स्तोत्रं संध्याकाले समाहितः ॥२५॥

अपुत्रः प्राप्नुयात् पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् ।

सर्वतीर्थतपोदानयज्ञयोगफलं लभेत् ॥२६॥

भोगान् भुक्त्वा चिरं कालमन्ते मोक्षमवाप्नुयात् ।

तपस्विभिः कृतं स्तोत्रं स्नानकाले तु यः पठेत् ॥२७॥

यत्र कुत्र जले मग्नः संध्यामज्जनजं फलम् ।

लभते नात्र संदेहः सत्यं च नारद ॥२८॥

श्रृणुयाद्योऽपि तद्भक्त्या स तु पापात् प्रमुच्यते ।

पीयूषसदृशं वाक्यं संध्योक्तं नारदेरितम् ॥२९॥

॥॥ इति श्रीअघनाशक गायत्री स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥॥

Categories: Stotra - Pooja

ಹೊಸಗಣ್ಣು ಎನಗೆ ಹಚ್ಚಲಿಬೇಕು (ಶ್ರೀಇಂದಿರೇಶ)

Stotra sangraha - Wed, 08/15/2012 - 11:35

ಹೊಸಗಣ್ಣು ಎನಗೆ ಹಚ್ಚಲಿಬೇಕು ಜಗದಂಬಾ |
ವಸುದೇವ ಸುತನ ಕಾಂಬುದಕೆ || ಪ ||

ಘಸಣಿಯಾಗುವೆ ಭವ ವಿಷಯ ವಾರುಧಿಯೊಳು |
ಶಶಿಮುಖಿಯೆ ಕರುಣದಿ ಕಾಯೆ || ಅ.ಪ ||

ಪರರ ಅನ್ನವನುಂಡು ಪರರ ಧನವ ಕೊಂಡು |
ಪರಿ ಪರಿಯ ಕ್ಲೇಶಗಳನುಂಡು |
ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿನ್ನ ಚಾರು ಚರಣಗಳ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ ಕರುಣದಿ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡೆ || ೧ ||

ಮಂದಹಾಸಿನಿ ಭವಸಿಂಧುವಿನೊಳಗಿಟ್ಟು |
ಚಂದವೇ ಎನ್ನ ನೋಡುವುದು |
ಕಂದನಂದದಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಸೇರಿದೆ ನಿನ್ನ | ಮಂದರಧರನ ತೋರಮ್ಮ || ೨ ||

ಅಂದಚಂದಗಳೊಲ್ಲೆ ಬಂಧುಬಳಗ ಒಲ್ಲೆ |
ಬಂಧನಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವು |
ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದದ್ವಂದ್ವವ ತೋರಿ ಹೃ | ನ್ಮಂದಿರದೊಳು ಬಂದು ಬೇಗ || ೩ ||


Categories: Stotra - Pooja

सदाशिवाष्टकम् Sadashivastakam

ब्राह्मण उवाच - Tue, 08/14/2012 - 20:30

सदाशिवाष्टकम्

पतञ्जलिःउवाच

सुवर्णपद्मिनीतटान्तदिव्यहर्म्यवासिने

सुपर्णवाहनप्रियाय सूर्यकोटितेजसे ।

अपर्णया विहारिणे फणाधरेन्द्रधारिणे

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥१॥

सतुङ्ग भङ्ग जह्नुजा सुधांशु खण्ड मौलये

पतङ्गपङ्कजासुहृत्कृपीटयोनिचक्षुषे ।

भुजङ्गराजमण्डलाय पुण्यशालिबन्धवे

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥२॥

चतुर्मुखाननारविन्दवेदगीतभूतये

चतुर्भुजानुजाशरीरशोभमानमूर्तये ।

चतुर्विधार्थदानशौण्ड ताण्डवस्वरूपिणे

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥३॥

शरन्निशाकर प्रकाश मन्दहास मञ्जुला

धरप्रवाल भासमान वक्त्रमण्डल श्रिये ।

करस्पुरत्कपालमुक्तरक्तविष्णुपालिने

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥४॥

सहस्र पुण्डरीक पूजनैक शून्यदर्शनात्

सहस्रनेत्र कल्पितार्चनाच्युताय भक्तितः ।

सहस्रभानुमण्डलप्रकाशचक्रदायिने

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥५॥

रसारथाय रम्यपत्र भृद्रथाङ्गपाणये

रसाधरेन्द्र चापशिञ्जिनीकृतानिलाशिने ।

स्वसारथीकृताजनुन्नवेदरूपवाजिने

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥६॥

अतिप्रगल्भ वीरभद्रसिंहनाद गर्जित

श्रुतिप्रभीत दक्षयाग भोगिनाक सद्मनाम् ।

गतिप्रदाय गर्जिताखिलप्रपञ्चसाक्षिणे

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥७॥

मृकण्डुसूनु रक्षणावधूतदण्डपाणये

सुगन्धमण्डल स्फुरत्प्रभाजितामृतांशवे ।

अखण्डभोगसम्पदर्थलोकभावितात्मने

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥८॥

मधुरिपुविधि शक्र मुख्यदेवैरपि नियमार्चितपादपङ्कजाय ।

कनकगिरिशरासनाय तुभ्यं रजत सभापतये नमःशिवाय ॥९॥

हालास्यनाथाय महेश्वराय हालाहलालंकृत कन्धराय ।

मीनेक्षणायाः पतये शिवाय नमोनमस्सुन्दरताण्डवाय ॥१०॥

॥ इति श्री हालास्यमाहात्म्ये पतञ्जलिकृत सदाशिवाष्टकम् सम्पूर्णम्॥

Categories: Stotra - Pooja

srikrsnagitavali04

स्तुतिमण्डल - Thu, 08/09/2012 - 02:07
Sri Krishna Gitavali 04 by Tulsidas at Stutimandal

(Click on the above link for the full poem)

Sample: (Krsna spoke about the cowherdesses:) O Mother! They are putting false blame on me. They are now habituated to wander into someone else’s home. That is why they use excuses (like this to come to our home).[1]
Categories: Stotra - Pooja

लिंगाष्टकम्

ब्राह्मण उवाच - Wed, 08/01/2012 - 14:08
लिंगाष्टकम्

ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिंङ्गं निर्मल-भाषित-शोभित लिंङ्गम् ।

जन्मज-दुःखविनाशकलिंङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥१॥

देवमुनि-प्रवरार्चित लिंङ्गं, कामदहं करुणाकर लिंङ्गम् ।

रावणदर्प-विनाशनलिंङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥२॥

सर्वसुगंन्धि-सुलेपित लिंङ्गं, बुद्धिविवर्धन-कारण लिंङ्गंम् ।

सिद्ध-सुराऽसुरवन्दितलिंङ्गं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥३॥

कनक-महामणि-भूषितलिंङ्गं,फणिपति-वेष्टित-शोधित लिंङ्गम् ।

दक्षसुयज्ञ-विनाशनलिंङ्गं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥४॥

कुंकुम-चंदनलेपित लिंङ्गं, पंङ्कजहार-सुशोभित लिंङ्गम् ।

संञ्चित-पापविनाशनलिंङ्गं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥५॥

अष्टदलोपरि वेष्टितलिंङ्गं, सर्वसमुद्भव-कारणलिंङ्गम् ।

अष्टदरिद्र-विनाशितलिंङ्गं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥७॥

सुरगुरू-सुरवरपूजितलिंङ्गं, सुरवनपुष्प-सदार्चितलिंङ्गम् ।

परात्परं परमात्मकलिंङ्गं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥८॥

॥ इति श्री लिंगाष्टकम् सम्पूर्णम् ॥
Categories: Stotra - Pooja

अहल्याकृतश्रीरामस्तोत्रम्

ब्राह्मण उवाच - Wed, 07/18/2012 - 11:32
अहल्याकृतश्रीरामस्तोत्रम्
अहो कृतार्थाऽस्मि जगन्निवास ते
पदाब्जसंलग्नरजःकणादहं।
स्पृशामि यत्पद्मजशङ्करादिभि-
र्विमृश्यते रन्धितमानसैः सदा ॥१॥

अहो विचित्रं तव राम चेष्टितम्
मनुष्यभावेन विमोहितं जगत्।
चलस्यजस्रं चरणादि वर्जितः
संपूर्ण आनन्दमयोऽतिमायिकः॥२॥

यत्पादपंकजपरागविचित्रगात्रा
भागीरथी भवविरिञ्चमुखान् पुनाति।
साक्षात् स एव मम दृग्विषयो यदास्ते
किं वर्ण्यते मम पुराकृतभागधेयम् ॥३॥

मर्त्यावतारे मनुजाकृतिं हरिं
रामाभिधेयं रमणीयदेहिनम्।
धनुर्द्धरं पद्मविलोललोचनं
भजामि नित्यं न परान् भजिष्ये ॥४॥

यत्पादपङ्कजरजःश्रुतिभिर्विमृग्यं
यन्नाभिपंकजभवः कमलासनश्च।
यन्नामसाररसिको भगवान् पुरारिः
तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॥५॥

यस्यावतारचरितानि विरिञ्चलोके
गायन्ति नारदमुखाभवपद्मजाद्याः।
आनन्दजाश्रुपरिषिक्तकुचाग्रसीमा
वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये ॥६॥

सोयं परात्मा पुरुषः पुराण
एषः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः।
मायातनुं लोकविमोहनीयां
धत्ते परानुग्रह एव रामः ॥७॥

अयं हि विश्वोद्भवसंयमाना-
मेकः स्वमायागुणबिम्बितो यः।
विरिञ्चिविष्ण्वीश्वरनामभेदान्
धत्ते स्वतन्त्रः परिपूर्ण अत्मा ॥८॥

नमोस्तु ते राम तवाङ्घ्रिपंकजं
श्रिया धृतं वक्षसि लालितं प्रियात्।
आक्रान्तमेकेन जगत्त्रयं पुरा
ध्येयं मुनीन्द्रैरभिमानवर्जितैः ॥९॥

जगतामादिभूतस्त्वं
जगत्त्वं जगदाश्रयः।
सर्वभूतेष्वसंबद्ध
एको भाति भवान् परः ॥१०॥

ऒङ्कारवाच्यस्त्वं राम
वाचामविषयः पुमान्।
वाच्यवाचकभेदेन
भवानेव जगन्मयः ॥११॥

कार्यकारणकर्तृत्त्व-
फलसाधनभेदतः।
एको विभासि राम त्वं
मायया बहुरूपया ॥१२॥

त्वन्मायामोहितधिय-
स्त्वां न जानन्ति तत्त्वतः।
मानुषं त्वाभिमन्यन्ते
मायिनं परमेश्वरम् ॥१३॥

आकाशवत्त्वं सर्वत्र
बहिरन्तर्गतोऽमलः।
असंगोह्यचलो नित्यः
शुद्धो बुद्धः सदव्ययः ॥१४॥

योषिन्मूढाहमज्ञा ते
तत्त्वं जाने कथं विभो।
तस्मात्ते शतशो राम
नमस्कुर्यामनन्यधीः ॥१५॥

देव मे यत्रकुत्रापि
स्थिताया अपि सर्वदा।
त्वत्पादकमले सक्ता
भक्तिरेव सदास्तु ते ॥१६॥

नमस्ते पुरुषाद्ध्यक्ष
नमस्ते भक्तवत्सल।
नमस्तेस्तु हृषीकेश
नारायण नमोस्तुते ॥१७॥

भवभयहरमेकं भानुकोटिप्रकाशं
करधृतशरचापं कालमेघावभासम्।
कनकरुचिरवस्त्रं रत्नवत् कुण्डलाढ्यं
कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीडे ॥१८॥

स्तुत्वैवं पुरुषं साक्षात्
राघवं पुरतःस्थितम्।
परिक्रम्य प्रणम्याशु
सानुज्ञाता ययौ पतिम् ॥१९॥

अहल्यया कृतं स्तोत्रं
यः पठेत्भक्तिसंयुतः।
स मुच्यतेऽखिलैः पापैः
प्ररब्रह्माधिगच्छति ॥२०॥

पुत्राद्यर्थे पठेद्भक्त्या
रामं हृदि विधाय च
संवत्सरेण लभते
वन्ध्या अपि सुपुत्रकम् ॥२१॥


ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगोपि पुरुषः स्तेयी सुरापोपि वा
मातृभ्रातृविहिंसकोऽपि सततं भोगैकबद्धादरः ।
नित्यं स्तोत्रमिदं जपन्
रघुपतिं भक्त्या हृदि
संस्मरन्ध्यायन् मुक्तिमुपैति
किं पुनरसौ स्वाचारयुक्तो नरः ॥२२॥
Categories: Stotra - Pooja

भगवत्यष्टकम्

ब्राह्मण उवाच - Wed, 07/18/2012 - 11:28
भगवत्यष्टकम्
नमोस्तु ते सरस्वति! त्रिशूलचक्रधारिणि!
सितांबरावृते! शुभे! मृगेन्द्रपीठसंस्थिते! ।
सुवर्णबन्धुराधरे सुझल्लरीशिरोरुहे ।
सुवर्णपद्मभूषिते नमोस्तु ते महेश्वरि! ॥१॥

पितामहादिभिर्नते स्वकान्तिलुप्तचन्द्रभे
सरत्नमालयावृते भवाब्धिकष्टहारिणि।
तमालहस्तमण्डिते तमालफालशोभिते
गिरामगोचरे इले नमोस्तु ते महेश्वरि! ॥२॥

स्वभक्तवत्सलेऽनघे सदापवर्गभोगदे
दरिद्रदुःखहारिणि त्रिलोकशंकरीश्वरि
भवानि भीम अंबिके प्रचण्डतेज उज्ज्वले
भुजाकलापमण्डिते नमोस्तु ते महेश्वरि! ॥३॥

प्रपन्नभीतिनाशिके! प्रसूनमाल्यकन्धरे
धियस्तमोनिवारिके! विशुद्धबुद्धिकारिके
सुरार्चिताङ्घ्रिपंकजे! प्रचण्डविक्रमेऽक्षरे!
विशालपद्मलोचने! नमोस्तु ते महेश्वरि! ॥४॥

ह्तस्त्वया स दैत्यधूम्रलोचनो यदा रणे
तदा प्रसूनवृष्टयस्त्रिविष्टपे सुरैः कृताः ।
निरीक्ष्य तत्र ते प्रभामलज्जत प्रभाकर-
स्त्वये भयंकरे ध्रुवे नमोस्तु ते महेश्वरि!॥५॥

ननाद केसरी यदा चचाल मेदिनी तदा
जगाम दैत्यनायकः स्वसेनया द्रुतं भिया।
सकोपकंपदच्छदे स चण्डमुण्डघातिके
मृगेन्द्रनादनादिते नमोस्तु ते महेश्वरि! ॥६॥

कुचन्दनार्चितालके सितोष्णवारणाधरे
सवर्करानने वरे! निशुंभशुंभ मर्द्दिके ।
प्रसीद चण्डिके अजे समस्तदोषघातिके।
शुभां मतिप्रदेऽचले नमोस्तु ते महेश्वरि!॥७॥

त्वमेव विश्वधारिणी त्वमेव विश्वकारिणी
त्वमेव सर्वकारिणी न गम्यसेऽजितात्मभिः।
दिवौकसां हिते रता करोषि दैत्यनाशनं
शताक्षि रक्तदन्तिके नमोस्तु ते महेश्वरि!॥८॥

पठन्ति ये समाहिता इमं स्तवं सदा नरा
अनन्यभक्तिसंयुता अहर्मुखेऽनुवासरं ।
भवन्ति ते तु पण्डिताः सुपुत्रधान्यसंयुताः
कल्त्रभूतिसंयुता व्रजन्ति चामृतं सुखम् ॥९॥

अमरदासविरचितम् भगवत्यष्टकम्
Categories: Stotra - Pooja

सङ्कटानामाष्टकम्

ब्राह्मण उवाच - Wed, 07/18/2012 - 11:24
सङ्कटानामाष्टकम्

आनन्दकानने देवी सङ्कटा नाम विश्रुता।
वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्वं चन्द्रेश्वरस्य च ॥१॥

शृणु नामाष्टकं तस्याः सर्वसिद्धिकरं नृणां ।
सङ्कटा प्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा ॥२॥

तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुःखहारिणी।
शर्वाणी पञ्चमं नाम षष्ठं कार्त्यायनी तथा॥३॥

सप्तमं भीमनयना सर्वरोगहराष्टमं
नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः
यः पठेत् पाठयेद्वापि नरो मुच्येत सङ्कटात् ॥४॥
Categories: Stotra - Pooja

ನದೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

Stotra sangraha - Mon, 07/16/2012 - 11:45

ನದೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ನದೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ  ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ |
ಭಾಗೀರಥೀ ವಾರಣಾಸೀ ಯಮುನಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ || ೧ ||

ಫಲ್ಗುನೀ ಶೋಣಭದ್ರಾ ಚ ನರ್ಮದಾ ಗಂಡಕೀ ತಥಾ |
ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಗೋಮತೀ ಪ್ರಯಾಗೀ ಚ ಪುನಃ ಪುನೀ || ೨ ||

ಗೋದಾವರೀ ಸಿಂಧುನದೀ ಸರಯೂರ್ವರ್ಣಿನೀ ತಥಾ |
ಕೃಷ್ಣವೇಣೀ ಭೀಮರಥೀ ಖಾಗಿನೀ ಭವನಾಶಿನೀ || ೩ ||

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಲಹರೀ ವರದಾ ಚ ಕುಮುದ್ವತೀ |
ಕಾವೇರೀ ಕಪಿಲಾ ಕುಂತೀ ಹೇಮಾವತೀ ಹರಿದ್ವತೀ || ೪ ||

ನೇತ್ರಾವತೀ ವೇದವತೀ ಸುದ್ಯೋತೀ ಕನಕಾವತೀ |
ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀ ಭರದ್ವಾಜಾ ಶ್ವೇತಾ ರಾಮೇಶ್ವರೀ ಕುಶಾ || ೫ ||

ಮಂದರೀ ತಪತೀ ಕಾಲೀ ಕಾಲಿಂದೀ ಜಾಹ್ನವೀ ತಥಾ |
ಕೌಮೋದಕೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಾ ಗೋವಿಂದಾ ದ್ವಾರಕೀ ಭವೇತ್ || ೬ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಾತ್ರಾ ಇಂದ್ರಾಣೀ ಅತ್ರಿಣೀ ತಥಾ |
ನಲಿನೀ ನಂದಿನೀ ಸೀತಾ ಮಾಲತೀ ಚ ಮಲಾಪಹಾ || ೭ ||

ಸಂಭೂತಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವೇಣೀ ತ್ರಿಪಥಾ ಭೋಗವತೀ ತಥಾ |
ಕಮಂಡಲು ಧನುಷ್ಕೋಟೀ ತಪಿನೀ ಗೌತಮೀ ತಥಾ || ೮ ||

ನಾರದೀ ಚ ನದೀ ಪೂರ್ಣಾ ಸರ್ವನದ್ಯಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ |
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ್ನಾನಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ || ೯ ||

ಕೋಟಿಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ |
ಇಹಲೋಕೇ ಸುಖೀ ಭೂತ್ವಾ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸಗಚ್ಛತಿ || ೧೦ ||

|| ಇತಿ ನಾರದೀಯಪುರಾಣೇ ನದೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


Categories: Stotra - Pooja

ಯತಿಕುಲಮುಕುಟ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥ

Stotra sangraha - Sat, 07/07/2012 - 21:56

ಯತಿಕುಲಮುಕುಟ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥ – ಸದ್ಗುಣಭರಿತ || ಪ ||
ಅತಿಸದ್ಭಕುತಿಲಿ ನುತಿಪ ಜನರ ಸಂ-
ತತ ಪಾಲಿಸುತಲಿ ಪೃಥಿವಿಲಿ ಮೆರೆವ || ಅ.ಪ ||

ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತವಾರಿಧಿ ನಿಜಸೋಮ – ಅಗಣಿತಸನ್ಮಹಿಮ
ಆ ಮಹಾ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಹ ನಿಷ್ಕಾಮ – ಮುನಿಸಾರ್ವಭೌಮ
ರಾಮಪದಾರ್ಚಕ ಈ ಮಹೀಸುರರನು
ಪ್ರೇಮದಿ ಪಾಲಿಪ ಕಾಮಿತಫಲದ || ೧ ||

ಮಧ್ವಮುನಿಗಳ ಗ್ರಂಥಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ – ರಚಿಸಿದ ಸುಜ್ಞಾನ
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನ ಸದ್ವಾದದಿ ನಿಧನ – ಗೈಸಿದ ಸುಖಸದನ
ಅದ್ವೈತಾಟವಿದಗ್ಧ ಕೃತಾನಲ
ಸದ್ವೈಷ್ಣವಹೃತ್ಪದ್ಮಸುನಿಲಯ || ೨ ||

ಲಲಿತ ಮಂಗಳವೇಡಿಸ್ಥ ರಘುನಾಥ – ವನಿತಾಸಂಜಾತ
ನಿಲಯ ಮಳಖೇಡ ಕಾಗಿಣಿ ತೀರ – ವಾಸ ತಾಪತ್ರಯದೂರ
ನಲಿವ ವರದೇಶವಿಠಲನ ಒಲುಮೆಯ
ಇಳೆಯೊಳು ಬೋಧಿಪ ಅಲವಬೋಧಾಪ್ತಾ || ೩ ||


Categories: Stotra - Pooja

ವಂದನೆಗಳು…..

Stotra sangraha - Fri, 07/06/2012 - 18:00

ವಾಚಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸ್ತುತಿ,ಸ್ತೋತ್ರಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸುವ ಭಕ್ತಿರತ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ “ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ” ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ, ದೊಡ್ಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಸಹಿತ ಕೊಡುವ ಇಚ್ಛೆಯಿದೆ. ಭಾವಿಕರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪರಂಪರೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸದುಪಯೋಗವು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕಾಶಯ.

ವಾಚಕವೃಂದ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನ್ನ ಎಕೈಕ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು, ತಪ್ಪುಗಳು, ಪಾಠಾಂತರಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕೃತಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದರೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಲಿವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥ ಸ್ತುತಿ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಶ್ರೀನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಪಂಚರತ್ನ ಸುಳಾದಿಗಳು ಮಧ್ವನಾಮ ಕೇಶವಾದಿ ನಾಮಗಳು

ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತೇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು – ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.


Categories: Stotra - Pooja

ಶ್ರೀಪುಂಡರೀಕ ವರದಾ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ

Stotra sangraha - Sat, 06/30/2012 - 12:32

ತರುಣ ತುಲಸಿಮಾಲಾ ತಪ್ತಗಾಂಗೇಯ ಚೇಲಾ
ಶರಧಿ ತನಯಲೋಲಾ ಶಕ್ವರೀಕಾರಿ ಫಾಲ
ಶಿರಿ ಅಜಭವ ಮೂಲಾ ಶುದ್ಧ ಕಾರುಣ್ಯ ಲೀಲಾ
ಪುರಹರ ಸುಖ ಲೀಲಾ ಪಾಹಿ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲಾ || ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಾದ ಶತಕೋಟಿ ರವಿತೇಜ
ಟೊಂಕದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾ
ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ನೀ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ನಿನ್ನ
ಭಕ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ ||
Categories: Stotra - Pooja

ಪಾಂಡುರಂಗ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ (ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತಿವಿಠ್ಠಲ ದಾಸರು)

Stotra sangraha - Sat, 06/30/2012 - 12:10

ಪಾಂಡುರಂಗ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಕರುಣದಿ ಪಿಡಿಕೈಯ್ಯ || ಪ ||

ಪುಂಢರೀಕಮುನಿವರದ ನಮಿಪೆ ನಿನಗೇ ನೀ ತ್ವರಿತದಲ್ಲೆನಗೆ || ಅ.ಪ ||

ವನಜಭವಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಸುರವ್ರಾತಾ-ವಂದಿತ ಶ್ರೀನಾಥಾ
ಪ್ರಣತಾರ್ಥಾಹರನೆ ಕಾಮಿತಫಲದಾತಾ-ಮುನಿಗಣಸಂಧ್ಯಾ ತಾ
ನೆನೆವ ಜನರ ಮನದೊಳಿಹ ವಿಖ್ಯಾತಾ-ಭುವನಾದಿನಾಥಾ
ಘನಮಹಿಮ ಒಲಿದು ಪಾಲಿಸೆನ್ನ ಮಾತಾ-ದಯಮಾಡಿ ತ್ವರಿತಾ || ೧ ||

ಸುರಚಿರ ಮಹಿಮನೆ ಭಜಕಾಮರಧೇನೂ-ವಸುದೇವರ ಸೂನೂ
ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನುದ್ಧಾರಾ-ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರಾ
ದೊರೆಯೇ ನಿನ್ಹೊರತನ್ಯರನಾನರಿಯೇ-ಕೇಳಲೊ ನರಹರಿಯೇ
ಕರೆಕರೆ ಭವದೊಳು ಬಿದ್ದು ಬಾಯ್ಬಿಡುವೇ-ಪೊರೆಯೆಂದು ನುಡಿವೇ || ೨ ||

ಬಂದ ಜನರ ಭವಸಾಗರ ಪರಿಮಿತಿ-ತೋರಿಸುತಿಹ ರೀತೀ
ಚೆಂದದಿಂದ ಕರವಿಟ್ಟು ಕಟಿಗಳಲ್ಲಿ-ಈ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದಲೀ
ನಿಂದಿಹ ಭೀಮಾತೀರ ಚಂದ್ರಭಾಗಾದಲ್ಲಿಯ ವೈಭೋಗಾ
ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತಿ ವಿಠ್ಠಲ ಸುಖಸಿಂಧೋ-ಅನಾಥ ಬಂಧೋ || ೩ ||


Categories: Stotra - Pooja

ಹರಿ ದಿನದಲಿ ಉಂಡ ನರರಿಗೆ (ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು)

Stotra sangraha - Fri, 06/29/2012 - 21:57

ರಾಗ: ಶಂಕರಾಭರಣ                        ತಾಳ: ಆಟ

ಹರಿ ದಿನದಲಿ ಉಂಡ ನರರಿಗೆ ಘೋರ
ನರಕ ತಪ್ಪದು ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸಾರುತಲಿದೆ || ಪ ||

ಗೋವ ಕೊಂದ ಪಾಪ ಸಾವಿರ ವಿಪ್ರರ
ಜೀವಹತ್ಯವ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವು
ಭಾವಜನಯ್ಯನ ದಿನದಲುಂಡವರಿಗೆ
ಕೀವಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸುವ ಯಮನು || ೧ ||

ಒಂದೊಂದು ಅಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಮಿ
ಅಂದಿನ ಅನ್ನವು ನಾಯ್‍ಮಾಂಸವು
ಮಂದರಧರನ ದಿನದಲುಂಡವರನು
ಹಂದಿಯ ಸುಡುವಂತೆ ಸುಡಿಸುವ ಯಮನು || ೨ ||

ಅನ್ನ ಉದಕ ತಾಂಬೂಲ ದರ್ಪಣಗಳು
ಚಿನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ವರ್ಜಿತವು
ತನ್ನ ಸತಿಯ ಸಂಗ ಮಾಡುವ ಮನುಜನ
ಬೆನ್ನಲಿ ಕರುಳ ತೆಗೆಸುವ ಯಮನು || ೩ ||

ಜಾವದ ಜಾಗರ ಕ್ರತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ
ಜಾವನಾಲ್ಕರ ಫಲಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲವು
ದೇವದೇವನ ದಿನದಿ ನಿದ್ರೆಯಗೈದರೆ ಹುರಿ-
ಗಾವಲಿನೊಳು ಹಾಕಿ ಹುರಿಸುವ ಯಮನು || ೪ ||

ಇಂತು ಏಕಾದಶೀ ಉಪವಾಸ ಜಾಗರ
ಸಂತತ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನನ ಪೂಜೆ
ಸಂತೋಷದಿಂದಲಿ ಮಾಡಿದ ಜನರಿಗ-
ನಂತಫಲವನೀವ ಪುರಂದರವಿಠಲ || ೫ ||


Categories: Stotra - Pooja

सङ्कष्टहरणं गणेशाष्टकम्

ब्राह्मण उवाच - Tue, 06/19/2012 - 16:27

सङ्कष्टहरणं गणेशाष्टकम्ॐ अस्य श्रीसकष्टहरणस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीमहागणपतिदेवता,
सकष्टहरणार्थे जपे विनियोगः।
ॐ ॐ ॐकाररूपं त्र्यहमिति च परं यत्स्वरूपं तुरीयं
त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेज-सिन्दूर-मूर्तिम्।
योगीन्द्रैर्ब्रह्मरंध्रैः सकल-गुणमयं श्रीहरेंद्रेंणसङ्गं
गं गं गं गणेशंगजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयन्ति ॥१॥
वं वं वं विघ्नराजं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तशुण्डं
क्रं क्रं क्रं क्रोधमुद्रा-दलित-रिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले ।
दं दं दं दन्तमेकं दधति मुनिमुखं कामधेन्वा निषेव्यं
धं धं धं धारयन्तं धनदमतिधियं सिद्धि-बुद्धि-द्वितीयम्॥२॥
तुं तुं तुं तुंङ्गरूपं गगनपथि गतं व्याप्नुवन्तं दिगन्तान्
क्लीं क्लीं क्लींकारनाथं गलित-मदमिलल्लोल-मत्तालिमालम् ।
ह्रीं ह्रीं ह्रीं कारपिङ्गं सकलमुनिवर-ध्येयमुण्डं च शुण्डं
श्रीं श्रीं श्रीं श्री श्रयन्तं निखिल-निधिकुलं नौमि हेरम्बविम्बम्॥३॥
लौं लौं लौंकारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां
शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यम्।
डं डं डं डामरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं
यं यं यं यज्ञनाथं जपति मुनिवरो बाह्यमभ्यन्तरं च॥४॥
हुं हुं हुं हेमवर्णं श्रुति-गणित-गुणं शूर्पकर्णं कृपालुं
ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसि च विलसत् सर्पयज्ञोपवीतम् ।
स्वाहा-हुंफट् नमोऽन्तैष्ठ-ठठठ- सहितैःपल्लवैः सेव्यमानं
मंत्राणां सप्तकोटि-प्रगुणित-महिमाधारमीशं प्रपद्ये ॥५॥
पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं षट्कपत्रं पवित्रं
यस्योर्ध्व शुद्धरेखा वसुदलकमलं वा स्वतेजश्चतुस्त्रम् ।
मध्ये हुङ्कारबीजं तदनु भगवतः स्वांङ्गषट्कं षडस्त्रे
अष्टौ शक्तीश्च सिद्धिर्बहुलगणपतिर्विष्टरश्चाऽष्टकं च ॥६॥
धर्माद्यष्टौ प्रसिद्धा दशदिशि विदिता वा ध्वजाल्यः कपालं
तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्र-मुद्रा-महेशम् ।
एवं यो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्प-धूपाऽक्षताद्यै-
नेवैद्यैर्मोदकानां स्तुतियुत-विलसद्-गीतवादित्र-नादैः॥७॥
राजानस्तस्य भृत्या इव युवतिकुलं दासवत् सर्वदास्ते
लक्ष्मीः सर्वांङ्गयुक्ता श्रयति च सदनं किंङ्कराः सर्वलोकाः ।
पुत्राः पुत्र्यः पवित्रा रण भुवि विजयी द्यूतवादेऽपि वीरो
यस्येशो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः॥८॥
॥ इति सङ्कष्टहरणं गणेशाष्टकम् सम्पूर्णंम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

Pages

Subscribe to Sanskrit Central aggregator - Stotra - Pooja