ब्राह्मण उवाच

Subscribe to ब्राह्मण उवाच feed
Mukesh Nagarhttps://plus.google.com/109524758985518354773noreply@blogger.comBlogger153125
Updated: 1 week 2 days ago

सदाशिवाष्टकम् Sadashivastakam

Tue, 08/14/2012 - 20:30

सदाशिवाष्टकम्

पतञ्जलिःउवाच

सुवर्णपद्मिनीतटान्तदिव्यहर्म्यवासिने

सुपर्णवाहनप्रियाय सूर्यकोटितेजसे ।

अपर्णया विहारिणे फणाधरेन्द्रधारिणे

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥१॥

सतुङ्ग भङ्ग जह्नुजा सुधांशु खण्ड मौलये

पतङ्गपङ्कजासुहृत्कृपीटयोनिचक्षुषे ।

भुजङ्गराजमण्डलाय पुण्यशालिबन्धवे

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥२॥

चतुर्मुखाननारविन्दवेदगीतभूतये

चतुर्भुजानुजाशरीरशोभमानमूर्तये ।

चतुर्विधार्थदानशौण्ड ताण्डवस्वरूपिणे

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥३॥

शरन्निशाकर प्रकाश मन्दहास मञ्जुला

धरप्रवाल भासमान वक्त्रमण्डल श्रिये ।

करस्पुरत्कपालमुक्तरक्तविष्णुपालिने

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥४॥

सहस्र पुण्डरीक पूजनैक शून्यदर्शनात्

सहस्रनेत्र कल्पितार्चनाच्युताय भक्तितः ।

सहस्रभानुमण्डलप्रकाशचक्रदायिने

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥५॥

रसारथाय रम्यपत्र भृद्रथाङ्गपाणये

रसाधरेन्द्र चापशिञ्जिनीकृतानिलाशिने ।

स्वसारथीकृताजनुन्नवेदरूपवाजिने

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥६॥

अतिप्रगल्भ वीरभद्रसिंहनाद गर्जित

श्रुतिप्रभीत दक्षयाग भोगिनाक सद्मनाम् ।

गतिप्रदाय गर्जिताखिलप्रपञ्चसाक्षिणे

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥७॥

मृकण्डुसूनु रक्षणावधूतदण्डपाणये

सुगन्धमण्डल स्फुरत्प्रभाजितामृतांशवे ।

अखण्डभोगसम्पदर्थलोकभावितात्मने

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥८॥

मधुरिपुविधि शक्र मुख्यदेवैरपि नियमार्चितपादपङ्कजाय ।

कनकगिरिशरासनाय तुभ्यं रजत सभापतये नमःशिवाय ॥९॥

हालास्यनाथाय महेश्वराय हालाहलालंकृत कन्धराय ।

मीनेक्षणायाः पतये शिवाय नमोनमस्सुन्दरताण्डवाय ॥१०॥

॥ इति श्री हालास्यमाहात्म्ये पतञ्जलिकृत सदाशिवाष्टकम् सम्पूर्णम्॥

Categories: Stotra - Pooja

लिंगाष्टकम्

Wed, 08/01/2012 - 14:08
लिंगाष्टकम्

ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिंङ्गं निर्मल-भाषित-शोभित लिंङ्गम् ।

जन्मज-दुःखविनाशकलिंङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥१॥

देवमुनि-प्रवरार्चित लिंङ्गं, कामदहं करुणाकर लिंङ्गम् ।

रावणदर्प-विनाशनलिंङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥२॥

सर्वसुगंन्धि-सुलेपित लिंङ्गं, बुद्धिविवर्धन-कारण लिंङ्गंम् ।

सिद्ध-सुराऽसुरवन्दितलिंङ्गं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥३॥

कनक-महामणि-भूषितलिंङ्गं,फणिपति-वेष्टित-शोधित लिंङ्गम् ।

दक्षसुयज्ञ-विनाशनलिंङ्गं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥४॥

कुंकुम-चंदनलेपित लिंङ्गं, पंङ्कजहार-सुशोभित लिंङ्गम् ।

संञ्चित-पापविनाशनलिंङ्गं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥५॥

अष्टदलोपरि वेष्टितलिंङ्गं, सर्वसमुद्भव-कारणलिंङ्गम् ।

अष्टदरिद्र-विनाशितलिंङ्गं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥७॥

सुरगुरू-सुरवरपूजितलिंङ्गं, सुरवनपुष्प-सदार्चितलिंङ्गम् ।

परात्परं परमात्मकलिंङ्गं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥८॥

॥ इति श्री लिंगाष्टकम् सम्पूर्णम् ॥
Categories: Stotra - Pooja

अहल्याकृतश्रीरामस्तोत्रम्

Wed, 07/18/2012 - 11:32
अहल्याकृतश्रीरामस्तोत्रम्
अहो कृतार्थाऽस्मि जगन्निवास ते
पदाब्जसंलग्नरजःकणादहं।
स्पृशामि यत्पद्मजशङ्करादिभि-
र्विमृश्यते रन्धितमानसैः सदा ॥१॥

अहो विचित्रं तव राम चेष्टितम्
मनुष्यभावेन विमोहितं जगत्।
चलस्यजस्रं चरणादि वर्जितः
संपूर्ण आनन्दमयोऽतिमायिकः॥२॥

यत्पादपंकजपरागविचित्रगात्रा
भागीरथी भवविरिञ्चमुखान् पुनाति।
साक्षात् स एव मम दृग्विषयो यदास्ते
किं वर्ण्यते मम पुराकृतभागधेयम् ॥३॥

मर्त्यावतारे मनुजाकृतिं हरिं
रामाभिधेयं रमणीयदेहिनम्।
धनुर्द्धरं पद्मविलोललोचनं
भजामि नित्यं न परान् भजिष्ये ॥४॥

यत्पादपङ्कजरजःश्रुतिभिर्विमृग्यं
यन्नाभिपंकजभवः कमलासनश्च।
यन्नामसाररसिको भगवान् पुरारिः
तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॥५॥

यस्यावतारचरितानि विरिञ्चलोके
गायन्ति नारदमुखाभवपद्मजाद्याः।
आनन्दजाश्रुपरिषिक्तकुचाग्रसीमा
वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये ॥६॥

सोयं परात्मा पुरुषः पुराण
एषः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः।
मायातनुं लोकविमोहनीयां
धत्ते परानुग्रह एव रामः ॥७॥

अयं हि विश्वोद्भवसंयमाना-
मेकः स्वमायागुणबिम्बितो यः।
विरिञ्चिविष्ण्वीश्वरनामभेदान्
धत्ते स्वतन्त्रः परिपूर्ण अत्मा ॥८॥

नमोस्तु ते राम तवाङ्घ्रिपंकजं
श्रिया धृतं वक्षसि लालितं प्रियात्।
आक्रान्तमेकेन जगत्त्रयं पुरा
ध्येयं मुनीन्द्रैरभिमानवर्जितैः ॥९॥

जगतामादिभूतस्त्वं
जगत्त्वं जगदाश्रयः।
सर्वभूतेष्वसंबद्ध
एको भाति भवान् परः ॥१०॥

ऒङ्कारवाच्यस्त्वं राम
वाचामविषयः पुमान्।
वाच्यवाचकभेदेन
भवानेव जगन्मयः ॥११॥

कार्यकारणकर्तृत्त्व-
फलसाधनभेदतः।
एको विभासि राम त्वं
मायया बहुरूपया ॥१२॥

त्वन्मायामोहितधिय-
स्त्वां न जानन्ति तत्त्वतः।
मानुषं त्वाभिमन्यन्ते
मायिनं परमेश्वरम् ॥१३॥

आकाशवत्त्वं सर्वत्र
बहिरन्तर्गतोऽमलः।
असंगोह्यचलो नित्यः
शुद्धो बुद्धः सदव्ययः ॥१४॥

योषिन्मूढाहमज्ञा ते
तत्त्वं जाने कथं विभो।
तस्मात्ते शतशो राम
नमस्कुर्यामनन्यधीः ॥१५॥

देव मे यत्रकुत्रापि
स्थिताया अपि सर्वदा।
त्वत्पादकमले सक्ता
भक्तिरेव सदास्तु ते ॥१६॥

नमस्ते पुरुषाद्ध्यक्ष
नमस्ते भक्तवत्सल।
नमस्तेस्तु हृषीकेश
नारायण नमोस्तुते ॥१७॥

भवभयहरमेकं भानुकोटिप्रकाशं
करधृतशरचापं कालमेघावभासम्।
कनकरुचिरवस्त्रं रत्नवत् कुण्डलाढ्यं
कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीडे ॥१८॥

स्तुत्वैवं पुरुषं साक्षात्
राघवं पुरतःस्थितम्।
परिक्रम्य प्रणम्याशु
सानुज्ञाता ययौ पतिम् ॥१९॥

अहल्यया कृतं स्तोत्रं
यः पठेत्भक्तिसंयुतः।
स मुच्यतेऽखिलैः पापैः
प्ररब्रह्माधिगच्छति ॥२०॥

पुत्राद्यर्थे पठेद्भक्त्या
रामं हृदि विधाय च
संवत्सरेण लभते
वन्ध्या अपि सुपुत्रकम् ॥२१॥


ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगोपि पुरुषः स्तेयी सुरापोपि वा
मातृभ्रातृविहिंसकोऽपि सततं भोगैकबद्धादरः ।
नित्यं स्तोत्रमिदं जपन्
रघुपतिं भक्त्या हृदि
संस्मरन्ध्यायन् मुक्तिमुपैति
किं पुनरसौ स्वाचारयुक्तो नरः ॥२२॥
Categories: Stotra - Pooja

भगवत्यष्टकम्

Wed, 07/18/2012 - 11:28
भगवत्यष्टकम्
नमोस्तु ते सरस्वति! त्रिशूलचक्रधारिणि!
सितांबरावृते! शुभे! मृगेन्द्रपीठसंस्थिते! ।
सुवर्णबन्धुराधरे सुझल्लरीशिरोरुहे ।
सुवर्णपद्मभूषिते नमोस्तु ते महेश्वरि! ॥१॥

पितामहादिभिर्नते स्वकान्तिलुप्तचन्द्रभे
सरत्नमालयावृते भवाब्धिकष्टहारिणि।
तमालहस्तमण्डिते तमालफालशोभिते
गिरामगोचरे इले नमोस्तु ते महेश्वरि! ॥२॥

स्वभक्तवत्सलेऽनघे सदापवर्गभोगदे
दरिद्रदुःखहारिणि त्रिलोकशंकरीश्वरि
भवानि भीम अंबिके प्रचण्डतेज उज्ज्वले
भुजाकलापमण्डिते नमोस्तु ते महेश्वरि! ॥३॥

प्रपन्नभीतिनाशिके! प्रसूनमाल्यकन्धरे
धियस्तमोनिवारिके! विशुद्धबुद्धिकारिके
सुरार्चिताङ्घ्रिपंकजे! प्रचण्डविक्रमेऽक्षरे!
विशालपद्मलोचने! नमोस्तु ते महेश्वरि! ॥४॥

ह्तस्त्वया स दैत्यधूम्रलोचनो यदा रणे
तदा प्रसूनवृष्टयस्त्रिविष्टपे सुरैः कृताः ।
निरीक्ष्य तत्र ते प्रभामलज्जत प्रभाकर-
स्त्वये भयंकरे ध्रुवे नमोस्तु ते महेश्वरि!॥५॥

ननाद केसरी यदा चचाल मेदिनी तदा
जगाम दैत्यनायकः स्वसेनया द्रुतं भिया।
सकोपकंपदच्छदे स चण्डमुण्डघातिके
मृगेन्द्रनादनादिते नमोस्तु ते महेश्वरि! ॥६॥

कुचन्दनार्चितालके सितोष्णवारणाधरे
सवर्करानने वरे! निशुंभशुंभ मर्द्दिके ।
प्रसीद चण्डिके अजे समस्तदोषघातिके।
शुभां मतिप्रदेऽचले नमोस्तु ते महेश्वरि!॥७॥

त्वमेव विश्वधारिणी त्वमेव विश्वकारिणी
त्वमेव सर्वकारिणी न गम्यसेऽजितात्मभिः।
दिवौकसां हिते रता करोषि दैत्यनाशनं
शताक्षि रक्तदन्तिके नमोस्तु ते महेश्वरि!॥८॥

पठन्ति ये समाहिता इमं स्तवं सदा नरा
अनन्यभक्तिसंयुता अहर्मुखेऽनुवासरं ।
भवन्ति ते तु पण्डिताः सुपुत्रधान्यसंयुताः
कल्त्रभूतिसंयुता व्रजन्ति चामृतं सुखम् ॥९॥

अमरदासविरचितम् भगवत्यष्टकम्
Categories: Stotra - Pooja

सङ्कटानामाष्टकम्

Wed, 07/18/2012 - 11:24
सङ्कटानामाष्टकम्

आनन्दकानने देवी सङ्कटा नाम विश्रुता।
वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्वं चन्द्रेश्वरस्य च ॥१॥

शृणु नामाष्टकं तस्याः सर्वसिद्धिकरं नृणां ।
सङ्कटा प्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा ॥२॥

तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुःखहारिणी।
शर्वाणी पञ्चमं नाम षष्ठं कार्त्यायनी तथा॥३॥

सप्तमं भीमनयना सर्वरोगहराष्टमं
नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः
यः पठेत् पाठयेद्वापि नरो मुच्येत सङ्कटात् ॥४॥
Categories: Stotra - Pooja

सङ्कष्टहरणं गणेशाष्टकम्

Tue, 06/19/2012 - 16:27

सङ्कष्टहरणं गणेशाष्टकम्ॐ अस्य श्रीसकष्टहरणस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीमहागणपतिदेवता,
सकष्टहरणार्थे जपे विनियोगः।
ॐ ॐ ॐकाररूपं त्र्यहमिति च परं यत्स्वरूपं तुरीयं
त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेज-सिन्दूर-मूर्तिम्।
योगीन्द्रैर्ब्रह्मरंध्रैः सकल-गुणमयं श्रीहरेंद्रेंणसङ्गं
गं गं गं गणेशंगजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयन्ति ॥१॥
वं वं वं विघ्नराजं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तशुण्डं
क्रं क्रं क्रं क्रोधमुद्रा-दलित-रिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले ।
दं दं दं दन्तमेकं दधति मुनिमुखं कामधेन्वा निषेव्यं
धं धं धं धारयन्तं धनदमतिधियं सिद्धि-बुद्धि-द्वितीयम्॥२॥
तुं तुं तुं तुंङ्गरूपं गगनपथि गतं व्याप्नुवन्तं दिगन्तान्
क्लीं क्लीं क्लींकारनाथं गलित-मदमिलल्लोल-मत्तालिमालम् ।
ह्रीं ह्रीं ह्रीं कारपिङ्गं सकलमुनिवर-ध्येयमुण्डं च शुण्डं
श्रीं श्रीं श्रीं श्री श्रयन्तं निखिल-निधिकुलं नौमि हेरम्बविम्बम्॥३॥
लौं लौं लौंकारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां
शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यम्।
डं डं डं डामरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं
यं यं यं यज्ञनाथं जपति मुनिवरो बाह्यमभ्यन्तरं च॥४॥
हुं हुं हुं हेमवर्णं श्रुति-गणित-गुणं शूर्पकर्णं कृपालुं
ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसि च विलसत् सर्पयज्ञोपवीतम् ।
स्वाहा-हुंफट् नमोऽन्तैष्ठ-ठठठ- सहितैःपल्लवैः सेव्यमानं
मंत्राणां सप्तकोटि-प्रगुणित-महिमाधारमीशं प्रपद्ये ॥५॥
पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं षट्कपत्रं पवित्रं
यस्योर्ध्व शुद्धरेखा वसुदलकमलं वा स्वतेजश्चतुस्त्रम् ।
मध्ये हुङ्कारबीजं तदनु भगवतः स्वांङ्गषट्कं षडस्त्रे
अष्टौ शक्तीश्च सिद्धिर्बहुलगणपतिर्विष्टरश्चाऽष्टकं च ॥६॥
धर्माद्यष्टौ प्रसिद्धा दशदिशि विदिता वा ध्वजाल्यः कपालं
तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्र-मुद्रा-महेशम् ।
एवं यो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्प-धूपाऽक्षताद्यै-
नेवैद्यैर्मोदकानां स्तुतियुत-विलसद्-गीतवादित्र-नादैः॥७॥
राजानस्तस्य भृत्या इव युवतिकुलं दासवत् सर्वदास्ते
लक्ष्मीः सर्वांङ्गयुक्ता श्रयति च सदनं किंङ्कराः सर्वलोकाः ।
पुत्राः पुत्र्यः पवित्रा रण भुवि विजयी द्यूतवादेऽपि वीरो
यस्येशो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः॥८॥
॥ इति सङ्कष्टहरणं गणेशाष्टकम् सम्पूर्णंम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

श्रीहरिशरणाष्टकम्

Fri, 05/25/2012 - 09:17

श्रीहरिशरणाष्टकम्ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये ।शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै ॥रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव ।तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो॥नो सोदरो न जनको जननी न जाया ।नैवात्म्जोन च कुलं विपुलं बलं वा॥ संदृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे।तस्मात्त्वमेवशरणं मम दीनबन्धो॥ नोपासिता मदमपास्य मया महान्त ।स्तीर्थानीचास्तिकधिया न हि सेवितानि॥ देवार्चनं च विधिवन्न कृतं कदापि ।तस्मात्त्वमेवशरणं मम दीनबन्धो॥ दुर्वासना मम सदा परिकर्पयन्ति ।चित्तंशरीरमपि रोगगणा दहन्ति॥ संजीवनं च परहस्तगतं सदैव ।तस्मात्त्वमेवशरणं मम दीनबन्धो॥ पूर्व कृतानि दुरितानि मया तु यानि ।स्मृत्वाखिलानिहृदयं परिकम्पते मे॥ख्याता च ते पतितपावनता तुयस्मात् ।तस्मात्त्वमेवशरणं मम दीनबन्धो॥ दुःखं जराजननजं विविधाश्च रोगाः ।काकश्वसूकरजनिर्निरये च पातः॥ ते विस्मृतेः फलमिदं विततं हि लोके ।तस्मात्त्वमेवशरणं मम दीनबन्धो॥ नीचोऽपि पापवलितोऽपिवि निन्दितोऽपि ।ब्रूयात्तवाहमितियस्तु किलैकवारम् ॥तं यच्छसीश निजलोकमिति व्रतं ते ।तस्मात्त्वमेवशरणं मम दीनबन्धो॥ वेदेपु धर्मवचनेषु तथागमेपु ।रामायणेऽपिच पुराण कदम्बके वा॥ सर्वत्र सर्वविधिना गदितस्त्वमेव ।तस्मात्त्वमेवशरणं मम दीनबन्धो ॥॥इति श्रीस्वामीब्रह्मानन्दकृतंश्रीहरिशरणाष्टकम् सम्पूर्णम् ॥
Categories: Stotra - Pooja

श्रीपरमेश्वरस्तोत्रम् Shree Parmeshwar stotram

Tue, 05/22/2012 - 09:14

श्रीपरमेश्वरस्तोत्रम्

जगदीश सुधीश भवेश विभो

परमेश परात्पर पूत पित:।

प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं

जनतारण तारय तापितकम्॥1॥

गुणहीनसुदीनमलीनमतिं

त्वयि पातरि दातरि चापरतिम्।

तमसा रजसावृतवृत्तिमिमं

जनतारण तारय तापितकम्2॥

मम जीवनमीनमिमं पतितं

मरुघोरभुवीह सुवीहमहो।

करुणाब्धिचलोर्मिजलानयनं

जनतारण तारय तापितकम्3॥

भववारण कारण कर्मततौ

भवसिन्धुजले शिव मग्नमत:।

करुणाञ्च सम‌र्प्य तरिं त्वरितं

जनतारण तारय तापितकम्4॥

अतिनाश्य जनुर्मम पुण्यरुचे

दुरितौघभरै: परिपूर्णभुव:।

सुजघन्यमगण्यमपुण्यरुचिं

जनतारण तारय तापितकम्5॥

भवकारक नारकहारक हे

भवतारक पातकदारक हे।

हर शङ्कर किङ्करकर्मचयं

जनतारण तारय तापितकम्6॥

तृषितश्चिरमस्मि सुधां हित मे-

च्युत चिन्मय देहि वदान्यवर।

अतिमोहवशेन विनष्टकृतं

जनतारण तारय तापितकम्7॥

प्रणमामि नमामि नमामि भवं

भवजन्मकृतिप्रणिषूदनकम्।

गुणहीनमतन्तमितं शरणं

जनतारण तारय तापितकम्8॥

॥इति परमेश्वरस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

गणेशस्तोत्रं Ganesh stotram

Sat, 04/28/2012 - 16:11
गणेशस्तोत्रं
सुवर्णवर्णसुन्दरं सितैकदन्तबन्धुरं गृहीतपाशकाङ्कुशं वरप्रदाभयप्रदम्।

चतुर्भुजं त्रिलोचनं भुजङ्गमोपवीतिनं प्रफुल्लवारिजासनं भजामि सिन्धुराननम्॥

किरीटहारकुण्डलं प्रदीप्तबाहुभूषणं प्रचण्डरत्‍‌नकङ्कणं प्रशोभिताङ्घियष्टिकम्।

प्रभातसूर्यसुन्दराम्बरद्वयप्रधारिणं सरत्‍‌नहेमनूपुरप्रशोभिताङ्घ्रिपङ्कजम्॥

सुवर्णदण्डमण्डितप्रचण्डचारुचामरं गृहप्रदेन्दुसुन्दरं युगक्षणप्रमोदितम्।

कवीन्द्रचित्तरञ्जकं महाविपत्तिभञ्जकं षडक्षरस्वरूपिणं भजे गजेन्द्ररूपिणम्॥

विरिञ्चविष्णुवन्दितं विरूपलोचनस्तुतं गिरीशदर्शनेच्छया समर्पितं पराम्बया।

निरन्तरं सुरासुरै: सपुत्रवामलोचनै: महामखेष्टकर्मसु स्मृतं भजामि तुन्दिलम्॥

मदौघलुब्धचञ्चलालिमञ्जुगुञ्जितारवं प्रबुद्धचित्तरञ्जकं प्रमोदकर्णचालकम्।

अनन्यभक्तिमानवं प्रचण्डमुक्तिदायं नमामि नित्यमादरेण वक्रतुण्डनायकम्॥

दारिद्रयविद्रावणमाशु कामदं स्तोत्रं पठेदेतदजस्त्रमादरात्।

पुत्री कलत्रस्वजनेषु मैत्री पुमान् भवेदेकवरप्रसादात्॥

इति शंकराचार्य विरचितं गणेशस्तोत्रं सपूर्ण

Categories: Stotra - Pooja

अर्गलास्तोत्रम् Argala Stotram

Fri, 04/27/2012 - 22:12

अर्गलास्तोत्रम्

अस्य श्रीअर्गलस्तोत्रमंत्रस्य विष्णुऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहालक्ष्मीर्देवता,

श्रीजगदंबाप्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गजपे विनियोगः

॥ ॐ नमश्चण्डिकायै ॥

जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी ॥

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥१॥

मधुकैटभविद्रावि विधातृवरदे नमः ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२॥

महिषासुरनिर्नाशविधात्रि वरदे नमः ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥३॥

वन्दितांघ्रियगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥४॥

रक्तबीजवधे देवि चंडमुंडविनाशिनि ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥५॥

अचिन्त्यरुपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥६॥

नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥७॥

स्तुवद्भयो भक्तिपूर्व त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥८॥

चण्डिके सततं ये त्वामर्चयंतीह भक्तितः ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥९॥

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखम् ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१०॥

विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥११॥

विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम् ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१२॥

विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१३॥

प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१४॥

चतुर्भुजे चतुर्वक्रसंस्तुते परमेश्वरि ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१५॥

कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१६॥

हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१७॥

सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१८॥

इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरि ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१९॥

देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२०॥

पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२१॥

पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम् ॥

तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् ॥२२॥

इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रे पठेन्नरः ॥

स तु सप्तशतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदाम् ॥२३॥

॥ इति मार्कण्डेयपुराणे अर्गलास्तोत्रम् सम्पूर्णम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

॥ श्रीरघुनाथाष्टकं संपूर्ण ॥Shree Raghunathashtakam

Thu, 04/26/2012 - 21:14
श्रीरघुनाथाष्टकम्‌
शुनासीराधीशैरवनितलज्ञप्तीडितगुणं प्रकृत्याऽजं जातं तपनकुलचण्डांशुमपरम्‌ । सिते वृद्धिं ताराधिपतिमिव यन्तं निजगृहे ससीतं सानन्दं प्रणत रघुनाथं सुरनुतम्‌ ॥१॥ निहन्तारं शैवं धनुरिभ इवेष्टिं नृपगणे पथि ज्याकृष्टेन प्रबलभृगुवर्यस्य शमनम्‌ ।विहारं गार्हस्थ्यं तदनु भजमानं सुविमलं ससीतं॥२॥ गुरोराज्ञां नीत्वा वनमनुगतं दारसहितम्‌ । ससौमित्रिं त्यक्त्वेप्सितमपि सुराणां नृपसुखम्‌ । विरुपाद्राक्षस्याः प्रियविरहसन्तप्तमनसं ससीतं॥३॥ विराधं स्वर्नीत्वा तदनु च कबन्धं सुररिपुं गतं पम्पातीरे पवनसुतसंमेलनसुखम्‌ । गतं किष्किन्धायां विदितगुणसुग्रीवसचिवं ससीतं॥४॥ प्रियाप्रेक्षोत्कण्ठं जलनिधिगतं वानरयुतं जले सेतुं बद्ध्वाऽसुरकुल निहन्तारमनघम्‌ । विशुद्धामर्धांगी हुतभुजि समीक्षन्तमचलं ससीतं॥५॥ विमानं चारुह्यानुजजनकजासेवितपदमयोध्यायां गत्वा नृपषदमवाप्तारमजरम्‌ । सुयज्ञैस्तृप्तारं निजमुखसुरान्‌ शान्तमनसं ससीतं... ॥६॥ प्रजांसंस्थातारं विहितनिजधर्मे श्रुतिपथं सदाचारं वेदोदितमपि च कर्तारमखिलम्‌ । नृषु प्रेमोदृकं निखिलमनुजानां हितकरं सतीतं... ॥७॥ तमः कीर्त्याशेषाः श्रवणगदनाभ्यां द्विजमुखास्तरिष्यंति ज्ञात्वा जगति खलु गन्तारमजनम्‌ ॥ अतस्तां संस्थाप्य स्वपुरमनुनेतारमखिलं ससीतं... ॥८॥ रघुनाथाष्टकं हृद्यं रघुनाथेन निर्मितम्‌ । पठतां पापराशिघ्नं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥९॥ ॥ श्रीरघुनाथाष्टकं संपूर्ण ॥
Categories: Stotra - Pooja

वामनस्तोत्रं

Thu, 04/26/2012 - 21:09

वामनस्तोत्रम्

॥ ॐ नमो भगवते माधवाय ॥

। अदितिरुवाच ।

यज्ञेश यपक्षपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवःश्रवणमंगलामधेय ।

आपन्नलोकवृजिनोपशमोदयाऽद्य शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ १ ॥

विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीतपुरुषक्तिगुणाय भूम्ने ।

स्वस्थाय शश्वदुपबृंहितपूर्णबोधव्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ २ ॥

आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मीर्द्यौर्भूरसाः सकलयोगगुणास्त्रिवर्गः ।

ज्ञानं च केवलमनंत भवंति तुष्टोत्त्वत्तो नृणां किमु सपत्‍नजयादिराशीः ॥ ३ ॥

॥ इति श्रीमद्भागवतांतर्गतं वामनस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

नृसिंहावतारस्तोत्रं narasimhavtaar stotram

Thu, 04/26/2012 - 19:48

नृसिंहावतारस्तोत्रं

॥ ॐ नमो भगवते गोविन्दाय ॥

ब्रह्मा उवाचः

नतोऽस्म्यनंताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे ।

विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान्गुणैः स्वलीलया संदधतेऽव्ययात्मने ॥ १ ॥

श्रीरुद्र उवाच ॥ कोपकालो युगांतस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पकः ।

तस्सुतं पाह्यु पसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल ॥ २ ॥

॥ इन्द्र उवाच ॥

प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः स्वभागा दैत्याक्रान्तं ह्रदयकमलं त्वद्‌गृहं प्रत्यबोधि ।

कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहापरैः किम् ॥ ३ ॥

॥ ऋषय ऊचुः ॥

त्वं नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज ॥

तद्विप्रलुप्तममुनाद्य शरण्यपाल रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमंस्थाः ॥ ४ ॥

॥ पितर ऊचुः ॥

श्राद्धानि नोऽधिबुभुजे प्रसभं तनूजैर्दत्तानि तीर्थसमयेऽपिबत्तिलाम्बु ।

तस्योदरान्नखविदीर्णवपाद्य आर्च्छत्तस्मै नमो नृहरयेऽखिलधर्मगोप्त्रे ॥ ५ ॥

॥ सिद्धा उचुः ॥

यो नो गतिं योगसिद्धामसाधुरहार्षीद्योगतपोबलेन ।

नानादर्प तं नखैर्निर्ददार तस्मै तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिंह ॥ ६ ॥

॥ विद्याधरा ऊचुः ॥

विद्यां पृथग्धारणयाऽनुराद्धां न्यषेधदज्ञो बलवीर्यदृप्तः ।

स येन संख्ये पशुवद्धतस्तं मायानृसिंहं प्रणताः स्म नित्यम् ॥ ७ ॥

॥ नागा ऊचुः ॥

येन पापेन रत्‍नानि स्त्रीरत्‍नानि ह्रतानि नः ।

तद्वक्षःपाटनेनासां दत्तानन्द नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥

॥ मनव ऊचुः ॥

मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः ।

भवत खलः स उपसंह्रतः प्रभो करवाम ते किमनुशाधि किंकरान् ॥ ९ ॥

॥ प्रजापतय ऊचुः ॥

प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रजा वै सृजामो निषिद्धाः ।

स एष त्वया भिन्नवक्षा नु शेते जगन्मंगलं सत्त्वमूर्तेऽवतारः ॥ १० ॥

॥ गन्धर्वा ऊचुः ॥

वयं विभो ते नटनाट्यगायका येनात्मसाद्वीर्यबलौजसा कृताः ।

स एषा नीतो भवता दशामिमां किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते ॥ ११ ॥

॥ चारणा ऊचुः ॥

हरे तवांघ्रिपङकजं भवापवर्गमाश्रिताः ।

यदेष साधुह्रच्छयस्त्वयाऽसुरः समापितः ॥ १२ ॥

॥यक्ष: ऊचुः ॥

वयमनुचरमुख्याः कर्मभिस्ते मनोज्ञैस्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम् ।

स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पंचतां पंचविंश ॥ १३ ॥

॥ किंपुरुषा ऊचुः ॥

वयं किंपुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः ।

अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा ॥ १४ ॥

॥ वैतालिका ऊचुः ॥

सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्यां महतीं लभामहे ।

यस्तां व्यनैषीद्‌ भृशमेष दुर्जनो दिष्ट्या हतस्ते भगवन्यथामहः ॥ १५ ॥

॥ किन्नराः ऊचुः ॥

वयमीश किन्नर गणास्तवानुगा दितिजेन विष्टिममुनाऽनुकारिताः ।

भवता हरे सवृजिनोऽवसादितो नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ॥ १६ ॥

॥ विष्णुपार्षदा:ऊचुः ॥

अद्वैतद्धरिनररूपमद्‌भुतं ते दृष्टं नः शरणद सर्वलोकशर्म ।

सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रशप्तस्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विद्मः ॥ १७ ॥

॥ इति श्रीमद्भागवत पुराणे नृसिंहावतारस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

सूर्यकवचस्तोत्रं soorya kavach stotram

Thu, 04/26/2012 - 12:36


    ऋषियाज्ञवल्क्य उवाच:
श्रृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभम् । आयुरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकम् ॥१॥ 
देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुंडलम् । ध्यात्वा सहस्त्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत् ॥२॥
शिरो मे भास्कर:पातु ललाटं मेऽमितद्युति: । नेत्रे दिनमणि:पातु श्रवणे वासरेश्‍वर: ॥३॥
घ्राणं घर्मघृणि:पातु वदनं वेदवाहन: । जिह्वां मे मानद:पातु कण्ठं मे सुरवंदित: ॥४॥
स्कंधौ प्रभाकर: पातु वक्ष:पातु जनप्रिय: । पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्‍वर: ॥५॥ 
सूर्यसक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके । दधाति य: करे तस्य वशगा: सर्वसिद्धय: ॥६॥
सुस्नातो यो जपेत् सम्यग्योऽधीते स्वस्थमानस: । स रोगमुक्तो दीर्घायु: सुखं-पुष्टिं च विंदति ॥७॥ 
॥ इति ऋषियाज्ञवल्क्यविरचितं सूर्यकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥      
Categories: Stotra - Pooja

महासरस्वती स्तोत्र

Thu, 04/26/2012 - 11:56

ऋषि याज्ञवल्क्य कृत महासरस्वती स्तोत्रम् याज्ञवल्क्य उवाच—कृपां कुरु जगन्मातर्मामेवं हततेजसम् ।
गुरुशपात्स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितम् ॥१॥ज्ञानं देहि स्मृतिं विद्यां शक्तिं शिष्यप्रबोधिनीम् ।
ग्रंथकर्तृत्वशक्तिं च सुशिष्यं सुप्रतिष्ठितम् ॥२॥प्रतिभां सत्सभायां च विचार क्षमतां शुभाम् ।
लुप्तं सर्वं दैवयोगान्नवीभूतं पुनःकुरु ॥३॥यथांकुरुं भस्मानि च करोति देवता पुनः ।
ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी ॥४॥सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाण्यै नमोनमः ।
विसर्गबिंदुमात्रासु यदधिष्ठानमेव च ॥५॥तदधिष्ठात्री या देवी तस्यै नित्यै नमोनमः ।
व्याख्यास्वरूपा सा देवी व्याख्याधिष्ठातृरूपिणी ॥६॥यया विना प्रसंख्यावान् संख्यां कर्तुं न शक्यते ।
कालसंख्यारूपा या तस्यै देव्यै नमोनमः ॥७॥भ्रमसिद्धान्तरूपा या तस्यै देव्यै नमोनमः ।
स्मृतिशक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्ति स्वरूपिणी ॥८॥प्रतिभा कल्पनाशक्तिर्या च तस्यै नमोनमः ।
सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं पप्रच्छ यत्र वै ॥९॥बभूव मूकवन्सोपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः ।
तदा जगाम भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः ॥१०॥उवाच स च तां स्तौहि वाणीमिष्टां प्रजापते ।
स च तुष्टाव तां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः ॥११॥चकार तत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमम् ।
यदाप्यनंतं पप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुंधरा ॥१२॥बभूव मूकवत्सोपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः ।
तदा तां स च तुष्टाव संत्रस्तः कश्यपाज्ञया ॥१३॥ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मलं भ्रमभंजनम् ।
व्यासः पुराणसूत्रं च पप्रच्छ वाल्मिकिं यदा ॥१४॥मौनीमूतश्च सस्मार तामेव जगदंबिकाम् ।
तदा चकार सिद्धान्तं तद्धरेण मुनीश्वरः ॥१५॥संप्राप्य निर्मलं ज्ञानं भ्रमांधध्वंसदीकम् ।
पुराणसूत्रं श्रुत्वा च व्यासः कृष्णकलोद्भवः ॥१६॥तां शिवां वेद दध्यौ च शतवर्षं च पुष्करे ।
तदा त्वत्तो वरं प्राप्य सत्कवींद्रो बभूव ह ॥१७॥तदा वेदविभागं च पुराणं च चकार सः ।
यदा महेंद्रः पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं सदाशिवम् ॥१८॥क्षणं तामेव संचिंत्य तस्मै ज्ञानं ददौ विभुः ।
पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेंद्रश्च बृहस्पतिम् ॥१९॥दिव्यं वर्षसहस्त्रं च सा त्वां दध्यौ च पुष्करे ।
तदा त्वत्तो वरं प्राप्य दिव्यंवर्षसहस्त्रकम् ॥२०॥उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् ।
अध्यापिताश्च ये शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरैः ॥२१॥ते च तां परिसंचिंत्य प्रवर्तते सुरेश्वरीम् ।
त्वं संस्तुता पूजिता च मुनींद्रैर्मुनिमानवैः ॥२२॥दैत्येंद्रैश्चसुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः ।
जडीभूतः सहस्रास्यः पंचवक्त्रश्चतुर्मुखः ॥२३॥यां स्तोतुं किमहं स्तौमि तामेकास्येन मानवः ।
इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकंधरः ॥२४॥प्रणनाम निराहारो रुरोद च मुहुर्मुहुः ।
ज्योतीरुपा महामाया तेन द्ष्टाप्युवाच तम् ॥२५॥सुकवींद्रो भवेत्युक्त्वा वैकुंठं च जगाम हे ।
याज्ञवल्क्यकृतं वाणीस्तोत्रमतेत्तु यः पठेत् ॥२६॥महामूर्खश्च दुर्बुध्दिर्वर्षमेकं यदा पठेत् ।
स पंडितश्च मेधावी सुकवींद्रो भवेद्ध्रुवम् ॥२७॥॥ इति ऋषि याज्ञवल्क्य कृत महासरस्वती स्तोत्रं संपूर्णम् ॥
Categories: Stotra - Pooja

अगस्त्यविरचितं श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रं

Thu, 04/26/2012 - 11:45

 ऋषि अगस्त्यकृत महालक्ष्मीस्तोत्रम् ।
पद्मे पद्मपलाशाक्षि जय त्वं श्रीपतिप्रिये ।
जयमातर्महालक्ष्मि संसारार्णवतारिणि ॥१॥महालक्ष्मि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरि ।
हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे ॥२॥पद्मालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं च सर्वदे ।
सर्वभूताहितार्थाय वसुवृष्टिं सदा कुरु ॥3॥जगन्मातर्नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे ।
दयावति नमस्तुभ्यं विश्वेश्वरि नमोऽस्तुते ॥४॥नमः क्षीरार्णवसुते नमस्त्रैलोक्यधारिणि ।
वसुवृष्टे नमस्तुभ्यं रक्ष मां शरणागतम् ॥५॥रक्ष त्वंदेवदेवेशि देवदेवस्य वल्लभे ।
दारिद्र्यात्त्राहि मां लक्ष्मि कृपां कुरु ममोपरि ॥६॥नमस्त्रैलोक्यजननि नमस्त्रैलोक्यपावनि ।
ब्रह्मादयो नम्म्ति त्वां जगदानंददायिनि ॥७॥विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगद्धिते ।
आर्तिहंत्रि नमस्तुभ्यं समृद्धिं कुरु मे सदा ॥८॥अब्जवासे नमस्तुभ्यं चपलायै नमो नमः ।
चंचलायै नमस्तुभ्यं ललितायै नमो नमः ॥९॥नमः प्रद्युम्रजननि मातस्तुभ्यं नमो नमः ।
परिपालय भो मातर्मा तुभ्यं शरणागतम् ॥१०॥शर्ण्ये त्वां प्रपन्नोऽस्मि कमले कमलालये ।
त्राहि त्राहि महालक्ष्मि परित्राणपरायणे ॥११॥पांडित्यं शोभते नैव न शोभंति गुणा नरे ।
शीलत्वं नैव शोभेत महालक्ष्मि त्वयाविना ॥१२॥तावद्धिराजते रूपं तावच्छीलं विराजते ।
तावद्‍गुणा नराणां च यावल्लक्ष्मीः प्रसीदति ॥१३॥लक्ष्मि त्वयालंकृतमानवा ये पापैर्विमुक्तानृपलोकमान्याः ।
गुणैर्विहीना गुणिनो भवंति दुःशीलिनः शीलवतां वरिष्ठाः ॥१४॥लक्ष्मीर्भूषयते रूपं लक्ष्मीर्भूषयते कुलम् ।
लक्ष्मीर्भूषयते विद्यां सर्वाल्लक्ष्मीर्विशिष्यते ॥१५॥लक्ष्मि त्वद्‍गुणकीर्तनेन कमलाभूर्यात्यलं जिह्नतां ।
रुद्राद्या रविचंद्रदेवपतयो वक्तुं च नैव क्षमाः ।अस्माभिस्तव रूपलक्षणगुणान्वक्तुः कथं शक्यते ।
मातर्मा परिपाहि विश्वजननि कृत्वा ममेष्टं ध्रुवम् ॥१६॥दैन्यार्तिभीतं भवतापपीडितं धनैर्विहीनं तव पार्श्वमागतम् ।
कृपानिधित्वान्मम लक्ष्मि सत्वरं धनप्रदानाद्धननायक्म कुरु ॥१७॥मां विलोक्य जननि हरिप्रिये निर्धनं तव समीपमागतम् ।
देहि मे झटिति लक्ष्मि कराग्रं वस्त्रकांचनवरान्नमद्‍भुतम् ॥१८॥त्वमेव जननी लक्ष्मि पिता लक्ष्मि त्वमेव च ।
भ्राता त्वं च सखा लक्ष्मि विद्या लक्ष्मि त्वमेव च ॥१९॥त्राहि त्राहि महालक्ष्मि त्राहि त्राहि सुरेश्वरि ।
त्राहि त्राहि जगन्मातर्दारिद्र्यात्त्राहिवेगतः ॥२०॥नमस्तुभ्यं जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं नमो नमः ।
धर्माधारे नमस्तुभ्यं नमः संपत्तिदायिनि ॥२१॥दारिद्र्यार्णवामग्नोऽहं निमग्नोऽहं रसातले ।
मज्जंतं मां करे धृत्वा सुद्धर त्वं रमे द्रुतम् ॥२२॥किं लक्ष्मि बहुनोक्तेन जल्पितेन पुनः पुनः ।
अनन्मे शरण नास्ति सत्यं सत्यं हरिप्रिये ॥२३॥एतच्छुत्वाऽगस्तिवाक्यं ह्रष्यमाणा हरिप्रिया ।
उवाच मधुरां वाणीं तुष्टाऽहं तव सर्वदा ॥२४॥लक्ष्मीरुवाच । यत्त्वयोक्तमिदं स्तोत्रं यः पठिष्यति मानवः ।
श्रृणोति च महाबागस्तस्याहं वशवर्तिनी ॥२५॥नित्यं पठति यो भक्त्या त्वलक्ष्मीस्तस्य नश्यति ।
ऋणं च नश्यते तीव्रं वियोगं नैव पश्यति ॥२६॥यः पठेत्प्रातरुत्थाय श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ।
गृहे तस्य सदा स्थास्ये नित्यं श्रीपतिनासह ॥२७॥सुखसौभाग्यसंपन्नो मनस्वी बुद्धिमान् भवेत् ।
पुत्रवान् गुणवान् श्रेष्ठो भोगभोक्ता च मानवः ॥२८॥इदं स्तोत्रं महापुण्यं लक्ष्म्यगस्तिप्रकीर्तितम् ।
विष्णुप्रसादजननं चतुर्वर्गफलप्रदम् ॥२९॥राजद्वारे जयश्चैव शत्रोश्चैव पराजयः ।
भूतप्रेतपिशाचानां व्याघ्राणां न भयं तथा ॥३०॥न शस्त्रानलतो यौधाद्भयं तस्य प्रजायते ।
दुर्वृत्तानां च पापानां बहुहानिकरं परम् ॥३१॥मंदुराकरिशालासु गवां गोष्ठे समाहितः ।
पठेत्तद्दोषशांत्यर्थं महापातकनाशनम् ॥३२॥सर्वसौख्यकरं नृणामायुरारोग्यदं तथा ।
अगस्तिमुनिना प्रोक्तं प्रजानां हितकाम्यया ॥३३॥
॥इति ऋषि अगस्त्यविरचितं श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रं संपूर्णम्॥
Categories: Stotra - Pooja

अष्टलक्ष्मीस्तोत्रम् ASTALAKSHMI STOTRAM

Thu, 04/26/2012 - 10:03
        अष्टलक्ष्मीस्तोत्रम्


   ॥ आदिलक्ष्मी ॥
सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि     चन्द्र सहोदरि हेममये ।मुनिगणमण्डित मोक्षप्रदायिनि     मञ्जुळभाषिणि वेदनुते ॥पङ्कजवासिनि देवसुपूजित     सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     आदिलक्ष्मि सदा पालय माम् ॥ १॥
   ॥ धान्यलक्ष्मी ॥
अहिकलि कल्मषनाशिनि कामिनि     वैदिकरूपिणि वेदमये ।क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि     मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते ॥मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि     देवगणाश्रित पादयुते ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     धान्यलक्ष्मि सदा पालय माम् ॥ २॥
  ॥ धैर्यलक्ष्मी ॥
जयवरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि     मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये ।सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद     ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते ॥भवभयहारिणि पापविमोचनि     साधुजनाश्रित पादयुते ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     धैर्यलक्ष्मि सदा पालय माम् ॥ ३॥
   ॥ गजलक्ष्मी ॥
जयजय दुर्गतिनाशिनि कामिनि     सर्वफलप्रद शास्त्रमये ।रथगज तुरगपदादि समावृत     परिजनमण्डित लोकनुते ॥हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित     तापनिवारिणि पादयुते ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     गजलक्ष्मि रूपेण पालय माम् ॥ ४॥   ॥ सन्तानलक्ष्मी ॥अहिखग वाहिनि मोहिनि चक्रिणि     रागविवर्धिनि ज्ञानमये ।गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि     स्वरसप्त भूषित गाननुते ॥सकल सुरासुर देवमुनीश्वर     मानववन्दित पादयुते ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     सन्तानलक्ष्मि त्वं पालय माम् ॥ ५॥
   ॥ विजयलक्ष्मी ॥
जय कमलासनि सद्गतिदायिनि     ज्ञानविकासिनि गानमये ।अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर     भूषित वासित वाद्यनुते ॥कनकधरास्तुति वैभव वन्दित     शङ्कर देशिक मान्य पदे ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     विजयलक्ष्मि सदा पालय माम् ॥ ६॥
   ॥ विद्यालक्ष्मी ॥
प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि     शोकविनाशिनि रत्नमये ।मणिमयभूषित कर्णविभूषण     शान्तिसमावृत हास्यमुखे ॥नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि     कामित फलप्रद हस्तयुते ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     विद्यालक्ष्मि सदा पालय माम् ॥७॥
   ॥ धनलक्ष्मी ॥
धिमिधिमि धिंधिमि धिंधिमि धिंधिमि     दुन्दुभि नाद सुपूर्णमये ।घुमघुम घुंघुम घुंघुम घुंघुम    शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते ॥वेदपुराणेतिहास सुपूजित     वैदिकमार्ग प्रदर्शयुते ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     धनलक्ष्मि रूपेण पालय माम् ॥ ८॥ इति श्रीअष्टलक्ष्मी स्तोत्रं सम्पूर्णम्  
Categories: Stotra - Pooja

कूर्मावतार स्तोत्रम् kurmavtaar stotram

Thu, 04/26/2012 - 09:23


    कूर्मावतार स्तोत्रम्॥ ॐ नमो भगवते नारायणाय ॥     ॥ देवा ऊचुः ॥  नमाम ते देव पदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् ॥  यन्मूलकेता यततोऽञ्जसोरु संसारदुःखबहिरुत्क्षिपंति ॥ १ ॥ धातर्यदस्मिन्भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्मः ।  आत्मँल्लभंते भगवंस्तवांघ्रिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम् ॥ २ ॥ मार्गंति यत्ते मुखपद्मनीडैश्छंदः सुपर्णैऋर्षयो विविक्ते ।  यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदं प्रपन्ना ॥ ३ ॥ यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने ह्रदयेऽवधार्य ।  ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङघ्रिसरोजपीठम् ॥ ४ ॥ विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते ।  व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् ॥ ५ ॥ यत्सानुबंधेऽसति देहगेहे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणाम् ।  पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवत्पदाब्जम् ॥ ६ ॥ तान्वा असद्‌वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराह्रतांतर्मनसः परेश ।  यथो न पश्यंत्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः ॥ ७ ॥ पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये ।  वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथांजसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम् ॥ ८ ॥ तथापरे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम् ।  त्वामेव धीराः पुरुषं विशंति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवय ते ॥ ९ ॥ तत्ते वयं लोकसिसृक्षयाऽद्य त्वयानुसष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म ।  सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतंत्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते ॥ १० ॥ यावद्बलिं तेऽजह राम काले यथा वयं चांमदाम यत्र ।  यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तोऽन्नमदंत्यनहाः ॥ ११ ॥ त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः ।  त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेऽजः ॥ १२ ॥ ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते ।  त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् ॥ १३ ॥            ॥इति श्रीमद्-भागवतपुराणे कूर्मावतारस्तोत्रं समाप्तम् ॥
Categories: Stotra - Pooja

मत्स्यावतार स्तोत्रम् matsyavataar stotram

Mon, 04/02/2012 - 21:40

                                     मत्स्यावतार स्तोत्रम्   
नूनं त्वं भगवान्साक्षाद्धरिर्नारायणोऽव्ययः । अनुग्रहाय भूतानां धत्सेरुपंजलौकसाम् ॥ १ ॥ नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्‍वर । भक्‍तानां नः प्रपन्नानां मुख्योह्यात्मगतिर्विभो ॥ २ ॥ सर्वेलीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ।  ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवताधृतम् ॥ ३ ॥ न तेऽरविन्दाक्ष पदोपसर्पणं मृषा भवेत्सर्वसुह्रत्प्रियात्मनः ।  यथेतरेषां पृथगात्मनां सतामदीदृशो यद्वपुरद्‌भुतं हि नः ॥ ४ ॥                इति श्रीमद्भागवतातर्गतं मत्स्यावतारस्तोत्रं सपूर्णम् ।
                         
Categories: Stotra - Pooja

महामृत्युञ्जयस्तोत्रम् mahamrityumjay stotram

Mon, 04/02/2012 - 21:23

               
॥ महामृत्युञ्जयस्तोत्रम् ॥

ॐ अस्य श्रीमहामृत्युञ्जयस्तोत्रमन्त्रस्य मार्कण्डेय ऋषिः ।अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ श्रीमृत्युञ्जयो देवता ॥ गौरी शक्तिः ॥मम सर्वारिष्टसमस्तमृत्युशान्त्यर्थं सकलैश्वर्यप्राप्त्यर्थं च जपे विनियोगः ॥
             ॥ अथ ध्यानम् ॥
चन्द्रार्कानिविलोचनमं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तःस्थितं मुद्रापाशमृगाक्षसूत्रविलसत्पार्णि हिमांशुप्रभम् ॥कोटीन्दुप्रगलत्सुधाप्लुततनुं हारादिभूषोज्ज्वलं कान्तं विश्वविमोहनं पशुपतिं मृत्युञ्जयं भावयेत् ॥ॐ रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम् ॥नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥१॥नीलकण्ठं कालमूर्ति कालज्ञं कालनाशनम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युःकरिष्यति ॥२॥नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निलयप्रभम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥३॥वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्‌गुरुम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥४॥देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥५॥गङ्गाधरं महादेवं सर्वाभरणभूषितम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥६॥अनाथं परमानन्दं कैवल्यपददायिनम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥७॥स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थितिविनाशकम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥८॥उत्पत्तिस्थितिसंहारकर्त्तारमीश्वरं गुरुम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥९॥मार्कण्डेयकृतं स्तोत्र यः पठेच्छिवसन्निधौ ॥तस्य मृत्युभयं नास्ति नाग्निचौरभयं क्वद्चित् ॥१०॥शतावर्तं प्रकर्तव्यं संकटे कष्टनाशनम् ॥ शुचिर्भूत्वा पठेत्स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् ॥११॥मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम् ॥जन्ममृत्युजरारोगै पीडितं कर्मबन्धनेः ॥१२॥तावतस्त्वद्‌गतप्राणस्त्वच्चित्तोऽहं सदामृड ॥इति विज्ञाप्य देवेशं त्र्यंबकाख्यमनुं जपेत् ॥१३॥नमः शिवाय शाम्भाय हरये परमात्मने ॥प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः ॥१४॥             ॥शताङ्गायुर्मन्त्रः ॥ ॐ ह्री श्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रें ह्रः हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा-महाभैरव रूपेण धुनुय धुनुय कम्पय कम्पय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर क्षोभय क्षोभय कटु कटु मोहय मोहय हं फट्‌ स्वाहा ।इति मन्त्रमात्रेण लब्धाभीष्टो भवति ॥इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मार्कण्डेयकृतं महामृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।
Categories: Stotra - Pooja

Pages