ब्राह्मण उवाच

Subscribe to ब्राह्मण उवाच feed
Mukesh Nagarhttps://plus.google.com/109524758985518354773noreply@blogger.comBlogger160125
Updated: 1 week 2 days ago

हनुमत्कृत सीतारामस्तोत्रम् Hanumatkrit Sitaram stotram

Wed, 09/05/2012 - 20:56
हनुमत्कृत सीतारामस्तोत्रम्


अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकाम् ।
राघवाणामलंकारं वैदेहानामलंक्रियाम् ॥१॥
रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकाम् ।
सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवाम् ॥२॥
पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः ।
वशिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगाम् ॥३॥
कौसल्यागर्भसंभूतं वेदिगर्भोदितां स्वयम् ।
पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणाम् ॥४॥
चन्द्रकान्ताननांभोजं चन्द्रबिंबोपमाननाम् ।
मत्तमातङ्गगमनम् मत्तहंसवधूगताम् ॥५॥
चन्दनार्द्रभुजामध्यं कुंकुमार्द्रकुचस्थलीम् ।
चापालंकृतहस्ताब्जं पद्मालंकृतपाणिकाम् ॥६॥
शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकाम् ।
कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभाम् ॥७॥
दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् ।
अनुक्षणं कटाक्षाभ्यां अन्योन्येक्षणकांक्षिणौ ॥८॥
अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदंपती।
इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्य कृतार्थताम् ॥९॥
अनेन स्तौति यः स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः ।
तस्य तौ तनुतां पुण्यास्संपदः सकलार्थदाः ॥१०॥
एवं श्रीराचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः ।
कृतं हनूमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदम् ।
यः पठेत्प्रातरुत्थाय सर्वान् कामानवाप्नुयात् ॥११॥
॥इति हनुमत्कृतसीतारामस्तोत्रं संपूर्णम्॥

Categories: Stotra - Pooja

श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्

Mon, 09/03/2012 - 16:39

ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम् <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः ।


स्थिरासनो महाकायःसर्वकर्मविरोधकः ॥१॥


लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः ।


धरात्मजःकुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः ॥२॥


अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः ।


वृष्टेःकर्ताऽपहर्ता च सर्वकामफलप्रदः ॥३॥


एतानि कुजनामानि नित्यं यःश्रद्धया पठेत् ।


ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् ॥४॥


धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् ।


कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् ॥५॥


स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत्पठनीयं सदानृभिः ।


न तेषां भौमजा पीड़ा स्वल्पाऽपि भवति क्वचित ॥६॥


अङ्गारक महाभाग भगवन्भक्तवत्सल ।


त्वां नमामि ममाशेषम्ऱृणमाशु विनाशय ॥७॥


ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये ह्यपमृत्यवः ।


भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ॥८॥


अतिवक्त्र दुरारार्ध्य भोगमुक्त जितात्मनः ।


तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् ॥९॥


विरिंचिशक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा ।


तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः ॥१०॥


पुत्रान्देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ।


ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः ॥११॥


एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतम् ।


महतिं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा ॥१२॥


॥ इति श्री ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम् ॥
Categories: Stotra - Pooja

आञ्जनेयस्तोत्रम् Aanjaneya stotram

Mon, 09/03/2012 - 16:35

आञ्जनेयस्तोत्रम् <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />ध्यानम्


उद्यदादित्यसंङ्काशं उदार भुज विक्रमम् ।


कन्दर्पकोटि लावण्यं सर्वविद्या विशारदम् ॥


श्रीराम हृदयानन्दं भक्तकल्प महीरुहम् ।


अभयं वरदं दोर्भ्यांकलये मारुतात्मजम् ॥


अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीं शोकनाशनम् ।


कपीशं अक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् ॥आञ्जनेयं अतिपाटलाननं कञनाद्रि कमनीय विग्रहम् ।


पारिजात तरुमूल वासिनं भावयामि पवमान नन्दनम् ॥उल्लंघ्यसिन्धोः सलिलं सलीलंयस्शोकवह्निं जनकात्मजाय ।


आदाय तेनैवददाहलंकां नमामि तं प्रान्जलिराञ्जनेयं ॥अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहम्


दनुजवन कृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यम् ।


सकल गुणनिधानं वानराणांधीशम्


रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि ॥गोश्पदीकृत वारशींशकीकृत राक्षसाम् ।


रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम् ॥यत्र-यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र-तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।


भाश्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥अमिषीकृत मार्तंदं गोश्पदीकृत सागरम् ।


तृणीकृत दशग्रीवं आञ्जनेयं नमाम्यहम् ॥मनोजवं मारुततुल्य वेगं


जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।


वातात्मजं वानरयूथमुख्यं


श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥आञ्जनेय गायत्रिॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ।


तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॥आञ्जनेय त्रिकाल वंदनम्प्रातः स्मरामि हनुमन्नन्तवीर्यं


श्रीरामचन्द्र चरणाम्बुजचंचरीकम् ।


लंकापुरीदहन नन्दितदेववृन्दं


सर्वार्थसिद्धिसदनं प्रथितप्रभावम् ॥माध्यम् नमामि वृजिनार्णव तारणैका


धारंशरण्य मुदितानुपम प्रभावम् ।


सीताधि सिंधु परिशोषण कर्म दक्षं


वंदारु कल्पतरुं अव्ययं आञ्ज्नेयम् ॥
सायं भजामि शरणोपस्मृताखिलार्ति


पुञ्जप्रणाशन विधौ प्रथित प्रतापम् ।


अक्षांतकं सकल राक्षस वंशधूमकेतुं


प्रमोदित विदेह सुतं दयालुम् ॥॥ इति श्री आञ्जनेयस्तोत्रम् ॥


Categories: Stotra - Pooja

हरिस्तोत्रम् Hari strotram

Sat, 08/25/2012 - 16:56
हरिस्तोत्रम्

जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं
शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालम् ।
नभोनीलकायं दुरावारमायं
सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् ॥१॥
सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं
जगत्सन्निवासं शतादित्यभासम् ।
गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं
हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम् ॥२॥
रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं
जलान्तर्विहारं धराभारहारम् ।
चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं
धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहम् ॥३॥
जराजन्महीनं परानन्दपीनं
समाधानलीनं सदैवानवीनम् ।
जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं
त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम् ॥४॥
कृताम्नायगानं खगाधीशयानं
विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानम् ।
स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं
निरस्तार्तशूलं भजेऽहं भजेऽहम् ॥५॥
समस्तामरेशं द्विरेफाभकेशं
जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशदेशम् ।
सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं
सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम् ॥६॥
सुरालिबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं
गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठम् ।
सदा युद्धधीरं महावीरवीरं
महाम्भोधितीरं भजेऽहं भजेऽहम् ॥७॥
रमावामभागं तलानग्रनागं
कृताधीनयागं गतारागरागम् ।
मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं
गुणौधैरतीतं भजेऽहं भजेऽहम् ॥८॥
इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं
पठेदष्टकं कण्ठहारं मुरारेः ।
स विष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति लोकं
जराजन्मशोकं पुनर्विन्दते नो ॥९॥
॥इति श्रीमत्परमहंसस्वामिब्रह्मानन्दविरचितं श्रीहरिस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

हरिद्रागणेशकवचम् Haridra Ganesh kawacham

Thu, 08/16/2012 - 19:49

हरिद्रागणेशकवचम्

ईश्वर उवाच

श्रृणु वक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिकरं प्रिये ।

पठित्वा पाठयित्वा च मुच्यते सर्वसङ्कटात् ॥१॥

अज्ञात्वा कवचं देवि गणेशस्य मनुं जपेत् ।

सिद्धिर्नजायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि ॥२॥

ॐ आमोदश्च शिरः पातु प्रमोदश्च शिखोपरि ।

सम्मोदो भ्रूयुगे पातु भ्रूमध्ये च गणाधिपः ॥३॥

गणाक्रीडो नेत्रयुगं नासायां गणनायकः ।

गणक्रीडान्वितः पातु वदने सर्वसिद्धये ॥४॥

जिह्वायां सुमुखः पातु ग्रीवायां दुर्मुखः सदा ।

विघ्नेशो हृदये पातु विघ्ननाथश्च वक्षसि ॥५॥

गणानां नायकः पातु बाहुयुग्मं सदा मम ।

विघ्नकर्ता च ह्युदरे विघ्नहर्ता च लिङ्गके ॥६॥

गजवक्त्रः कटीदेशे एकदन्तो नितम्बके ।

लम्बोदरः सदा पातु गुह्यदेशे ममारुणः ॥७॥

व्यालयज्ञोपवीती मां पातु पादयुगे सदा ।

जापकः सर्वदा पातु जानुजङ्घे गणाधिपः ॥८॥

हारिद्रः सर्वदा पातु सर्वाङ्गे गणनायकः ।

य इदं प्रपठेन्नित्यं गणेशस्य महेश्वरि ॥९॥

कवचं सर्वसिद्धाख्यं सर्वविघ्नविनाशनम् ।

सर्वसिद्धिकरं साक्षात्सर्वपापविमोचनम् ॥१०॥

सर्वसम्पत्प्रदं साक्षात्सर्वदुःखविमोक्षणम् ।

सर्वापत्तिप्रशमनं सर्वशत्रुक्षयङ्करम् ॥११॥

ग्रहपीडा ज्वरा रोगा ये चान्ये गुह्यकादयः ।

पठनाद्धारणादेव नाशमायन्ति तत्क्षणात् ॥१२॥

धनधान्यकरं देवि कवचं सुरपूजितम् ।

समं नास्ति महेशानि त्रैलोक्ये कवचस्य च ॥१३॥

हारिद्रस्य महादेवि विघ्नराजस्य भूतले ।

किमन्यैरसदालापैर्यत्रायुर्व्ययतामियात् ॥१४॥

॥ इति विश्वसारतन्त्रे हरिद्रागणेशकवचं सम्पूर्णम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

शालिग्रामस्तोत्रम् SHALIGRAM STOTRAM

Wed, 08/15/2012 - 19:52

शालिग्रामस्तोत्रम्

अस्य श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः,

नारायणो देवता, अनुष्टुप् छन्दः,

श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः ॥

युधिष्ठिर उवाच

श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमम् ।

तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमः ॥१॥

श्रीभगवान उवाच

गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे ।

दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा ॥२॥

शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् ।

उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः ॥३॥

शालिग्रामशिला यत्र-यत्र द्वारावती शिला ।

उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः ॥४॥

आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति ।

शालिग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते ॥५॥

अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम् ।

विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम् ॥६॥

शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि ।

अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् ॥७॥

स्नानोदकं पिवेन्नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवम् ।

प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥८॥

अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च ।

सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् ॥९॥

नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः ।

योऽश्नाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम् ॥१०॥

खण्डिताः स्फुटिता भिन्ना वन्हिदग्धास्तथैव च ।

शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते ॥११॥

न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना ।

न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने ॥१२॥

ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवम् ।

शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात् ॥१३॥

नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितम् ।

तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम् ॥१४॥

नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा ।

तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम् ॥१५॥

कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते ।

सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्व सौख्यं ददाति च ॥१६॥

वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते ।

श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते ॥१७॥

वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितम् ।

गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा ॥१८॥

पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहम् ।

नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितम् ॥१९॥

शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते ।

शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणम् ॥२०॥

दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितम् ।

पूर्णद्वारेण सङ्कीर्णा पीतरेखा च दृश्यते ॥२१॥

छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः ।

चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवम् ॥२२॥

ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनम् ।

चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणम् ॥२३॥

वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलम् ।

लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ॥२४॥

लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात्पिण्गले हानिरेव च ।

लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारे मरणं ध्रुवम् ॥२५॥

पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत्सदा ।

विष्णोर्द्दष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितम् ॥२६॥

कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा ।

शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः ॥२७॥

तस्मात्सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा ।

शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः ॥२८॥

स गच्छेत्परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः ।

सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥२९॥

दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ।

ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् ॥३०॥

कोट्यो हि ब्रह्महत्यानामगम्यागम्यकोटयः ।

ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् ॥३१॥

विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनम् ।

तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् ॥३२॥

॥इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे शालिग्रामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

अघनाशकगायत्रीस्तोत्र aghnashak gayatri stotram

Wed, 08/15/2012 - 19:45

अघनाशकगायत्रीस्तोत्र

आदिशक्ते जगन्मातर्भक्तानुग्रहकारिणि ।

सर्वत्र व्यापिकेऽनन्ते श्रीसंध्ये ते नमोऽस्तुते ॥१॥

त्वमेव संध्या गायत्री सावित्रि च सरस्वती ।

ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता श्वेता सितेतरा ॥२॥

प्रातर्बाला च मध्याह्ने यौवनस्था भवेत्पुनः ।

वृद्धा सायं भगवती चिन्त्यते मुनिभिः सदा ॥३॥

हंसस्था गरुडारूढा तथा वृषभवाहिनी ।

ऋग्वेदाध्यायिनी भूमौ दृश्यते या तपस्विभिः ॥४॥

यजुर्वेदं पठन्ती च अन्तरिक्षे विराजते ।

सा सामगापि सर्वेषु भ्राम्यमाणा तथा भुवि ॥५॥

रुद्रलोकं गता त्वं हि विष्णुलोकनिवासिनी ।

त्वमेव ब्रह्मणो लोकेऽमर्त्यानुग्रहकारिणी ॥६॥

सप्तर्षिप्रीतिजननी माया बहुवरप्रदा ।

शिवयोः करनेत्रोत्था ह्यश्रुस्वेदसमुद्भवा ॥७॥

आनन्दजननी दुर्गा दशधा परिपठ्यते ।

वरेण्या वरदा चैव वरिष्ठा वरर्व्णिनी ॥८॥

गरिष्ठा च वराही च वरारोहा च सप्तमी ।

नीलगंगा तथा संध्या सर्वदा भोगमोक्षदा ॥९॥

भागीरथी मर्त्यलोके पाताले भोगवत्यपि ॥१०॥

त्रिलोकवाहिनी देवी स्थानत्रयनिवासिनी ॥११॥

भूर्लोकस्था त्वमेवासि धरित्री शोकधारिणी ।

भुवो लोके वायुशक्तिः स्वर्लोके तेजसां निधिः ॥१२॥

महर्लोके महासिद्धिर्जनलोके जनेत्यपि ।

तपस्विनी तपोलोके सत्यलोके तु सत्यवाक् ॥१३॥

कमला विष्णुलोके च गायत्री ब्रह्मलोकगा ।

रुद्रलोके स्थिता गौरी हरार्धांगीनिवासिनी ॥१४॥

अहमो महतश्चैव प्रकृतिस्त्वं हि गीयसे ।

साम्यावस्थात्मिका त्वं हि शबलब्रह्मरूपिणी ॥१५॥

ततः परापरा शक्तिः परमा त्वं हि गीयसे ।

इच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिस्त्रिशक्तिदा ॥१६॥

गंगा च यमुना चैव विपाशा च सरस्वती ।

सरयूर्देविका सिन्धुर्नर्मदेरावती तथा ॥१७॥

गोदावरी शतद्रुश्च कावेरी देवलोकगा ।

कौशिकी चन्द्रभागा च वितस्ता च सरस्वती ॥१८॥

गण्डकी तापिनी तोया गोमती वेत्रवत्यपि ।

इडा च पिंगला चैव सुषुम्णा च तृतीयका ॥१९॥

गांधारी हस्तिजिह्वा च पूषापूषा तथैव च ।

अलम्बुषा कुहूश्चैव शंखिनी प्राणवाहिनी ॥२०॥

नाडी च त्वं शरीरस्था गीयसे प्राक्तनैर्बुधैः ।

हृतपद्मस्था प्राणशक्तिः कण्ठस्था स्वप्ननायिका ॥२१॥

तालुस्था त्वं सदाधारा बिन्दुस्था बिन्दुमालिनी ।

मूले तु कुण्डली शक्तिर्व्यापिनी केशमूलगा ॥२२॥

शिखामध्यासना त्वं हि शिखाग्रे तु मनोन्मनी ।

किमन्यद् बहुनोक्तेन यत्किंचिज्जगतीत्रये ॥२३॥

तत्सर्वं त्वं महादेवि श्रिये संध्ये नमोऽस्तुते ।

इतीदं कीर्तितं स्तोत्रं संध्यायां बहुपुण्यदम् ॥२४॥

महापापप्रशमनं महासिद्धिविधायकम् ।

य इदं कीर्तयेत् स्तोत्रं संध्याकाले समाहितः ॥२५॥

अपुत्रः प्राप्नुयात् पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् ।

सर्वतीर्थतपोदानयज्ञयोगफलं लभेत् ॥२६॥

भोगान् भुक्त्वा चिरं कालमन्ते मोक्षमवाप्नुयात् ।

तपस्विभिः कृतं स्तोत्रं स्नानकाले तु यः पठेत् ॥२७॥

यत्र कुत्र जले मग्नः संध्यामज्जनजं फलम् ।

लभते नात्र संदेहः सत्यं च नारद ॥२८॥

श्रृणुयाद्योऽपि तद्भक्त्या स तु पापात् प्रमुच्यते ।

पीयूषसदृशं वाक्यं संध्योक्तं नारदेरितम् ॥२९॥

॥॥ इति श्रीअघनाशक गायत्री स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥॥

Categories: Stotra - Pooja

सदाशिवाष्टकम् Sadashivastakam

Tue, 08/14/2012 - 20:30

सदाशिवाष्टकम्

पतञ्जलिःउवाच

सुवर्णपद्मिनीतटान्तदिव्यहर्म्यवासिने

सुपर्णवाहनप्रियाय सूर्यकोटितेजसे ।

अपर्णया विहारिणे फणाधरेन्द्रधारिणे

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥१॥

सतुङ्ग भङ्ग जह्नुजा सुधांशु खण्ड मौलये

पतङ्गपङ्कजासुहृत्कृपीटयोनिचक्षुषे ।

भुजङ्गराजमण्डलाय पुण्यशालिबन्धवे

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥२॥

चतुर्मुखाननारविन्दवेदगीतभूतये

चतुर्भुजानुजाशरीरशोभमानमूर्तये ।

चतुर्विधार्थदानशौण्ड ताण्डवस्वरूपिणे

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥३॥

शरन्निशाकर प्रकाश मन्दहास मञ्जुला

धरप्रवाल भासमान वक्त्रमण्डल श्रिये ।

करस्पुरत्कपालमुक्तरक्तविष्णुपालिने

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥४॥

सहस्र पुण्डरीक पूजनैक शून्यदर्शनात्

सहस्रनेत्र कल्पितार्चनाच्युताय भक्तितः ।

सहस्रभानुमण्डलप्रकाशचक्रदायिने

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥५॥

रसारथाय रम्यपत्र भृद्रथाङ्गपाणये

रसाधरेन्द्र चापशिञ्जिनीकृतानिलाशिने ।

स्वसारथीकृताजनुन्नवेदरूपवाजिने

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥६॥

अतिप्रगल्भ वीरभद्रसिंहनाद गर्जित

श्रुतिप्रभीत दक्षयाग भोगिनाक सद्मनाम् ।

गतिप्रदाय गर्जिताखिलप्रपञ्चसाक्षिणे

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥७॥

मृकण्डुसूनु रक्षणावधूतदण्डपाणये

सुगन्धमण्डल स्फुरत्प्रभाजितामृतांशवे ।

अखण्डभोगसम्पदर्थलोकभावितात्मने

सदा नमःशिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥८॥

मधुरिपुविधि शक्र मुख्यदेवैरपि नियमार्चितपादपङ्कजाय ।

कनकगिरिशरासनाय तुभ्यं रजत सभापतये नमःशिवाय ॥९॥

हालास्यनाथाय महेश्वराय हालाहलालंकृत कन्धराय ।

मीनेक्षणायाः पतये शिवाय नमोनमस्सुन्दरताण्डवाय ॥१०॥

॥ इति श्री हालास्यमाहात्म्ये पतञ्जलिकृत सदाशिवाष्टकम् सम्पूर्णम्॥

Categories: Stotra - Pooja

लिंगाष्टकम्

Wed, 08/01/2012 - 14:08
लिंगाष्टकम्

ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिंङ्गं निर्मल-भाषित-शोभित लिंङ्गम् ।

जन्मज-दुःखविनाशकलिंङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥१॥

देवमुनि-प्रवरार्चित लिंङ्गं, कामदहं करुणाकर लिंङ्गम् ।

रावणदर्प-विनाशनलिंङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥२॥

सर्वसुगंन्धि-सुलेपित लिंङ्गं, बुद्धिविवर्धन-कारण लिंङ्गंम् ।

सिद्ध-सुराऽसुरवन्दितलिंङ्गं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥३॥

कनक-महामणि-भूषितलिंङ्गं,फणिपति-वेष्टित-शोधित लिंङ्गम् ।

दक्षसुयज्ञ-विनाशनलिंङ्गं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥४॥

कुंकुम-चंदनलेपित लिंङ्गं, पंङ्कजहार-सुशोभित लिंङ्गम् ।

संञ्चित-पापविनाशनलिंङ्गं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥५॥

अष्टदलोपरि वेष्टितलिंङ्गं, सर्वसमुद्भव-कारणलिंङ्गम् ।

अष्टदरिद्र-विनाशितलिंङ्गं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥७॥

सुरगुरू-सुरवरपूजितलिंङ्गं, सुरवनपुष्प-सदार्चितलिंङ्गम् ।

परात्परं परमात्मकलिंङ्गं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंङ्गम् ॥८॥

॥ इति श्री लिंगाष्टकम् सम्पूर्णम् ॥
Categories: Stotra - Pooja

अहल्याकृतश्रीरामस्तोत्रम्

Wed, 07/18/2012 - 11:32
अहल्याकृतश्रीरामस्तोत्रम्
अहो कृतार्थाऽस्मि जगन्निवास ते
पदाब्जसंलग्नरजःकणादहं।
स्पृशामि यत्पद्मजशङ्करादिभि-
र्विमृश्यते रन्धितमानसैः सदा ॥१॥

अहो विचित्रं तव राम चेष्टितम्
मनुष्यभावेन विमोहितं जगत्।
चलस्यजस्रं चरणादि वर्जितः
संपूर्ण आनन्दमयोऽतिमायिकः॥२॥

यत्पादपंकजपरागविचित्रगात्रा
भागीरथी भवविरिञ्चमुखान् पुनाति।
साक्षात् स एव मम दृग्विषयो यदास्ते
किं वर्ण्यते मम पुराकृतभागधेयम् ॥३॥

मर्त्यावतारे मनुजाकृतिं हरिं
रामाभिधेयं रमणीयदेहिनम्।
धनुर्द्धरं पद्मविलोललोचनं
भजामि नित्यं न परान् भजिष्ये ॥४॥

यत्पादपङ्कजरजःश्रुतिभिर्विमृग्यं
यन्नाभिपंकजभवः कमलासनश्च।
यन्नामसाररसिको भगवान् पुरारिः
तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॥५॥

यस्यावतारचरितानि विरिञ्चलोके
गायन्ति नारदमुखाभवपद्मजाद्याः।
आनन्दजाश्रुपरिषिक्तकुचाग्रसीमा
वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये ॥६॥

सोयं परात्मा पुरुषः पुराण
एषः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः।
मायातनुं लोकविमोहनीयां
धत्ते परानुग्रह एव रामः ॥७॥

अयं हि विश्वोद्भवसंयमाना-
मेकः स्वमायागुणबिम्बितो यः।
विरिञ्चिविष्ण्वीश्वरनामभेदान्
धत्ते स्वतन्त्रः परिपूर्ण अत्मा ॥८॥

नमोस्तु ते राम तवाङ्घ्रिपंकजं
श्रिया धृतं वक्षसि लालितं प्रियात्।
आक्रान्तमेकेन जगत्त्रयं पुरा
ध्येयं मुनीन्द्रैरभिमानवर्जितैः ॥९॥

जगतामादिभूतस्त्वं
जगत्त्वं जगदाश्रयः।
सर्वभूतेष्वसंबद्ध
एको भाति भवान् परः ॥१०॥

ऒङ्कारवाच्यस्त्वं राम
वाचामविषयः पुमान्।
वाच्यवाचकभेदेन
भवानेव जगन्मयः ॥११॥

कार्यकारणकर्तृत्त्व-
फलसाधनभेदतः।
एको विभासि राम त्वं
मायया बहुरूपया ॥१२॥

त्वन्मायामोहितधिय-
स्त्वां न जानन्ति तत्त्वतः।
मानुषं त्वाभिमन्यन्ते
मायिनं परमेश्वरम् ॥१३॥

आकाशवत्त्वं सर्वत्र
बहिरन्तर्गतोऽमलः।
असंगोह्यचलो नित्यः
शुद्धो बुद्धः सदव्ययः ॥१४॥

योषिन्मूढाहमज्ञा ते
तत्त्वं जाने कथं विभो।
तस्मात्ते शतशो राम
नमस्कुर्यामनन्यधीः ॥१५॥

देव मे यत्रकुत्रापि
स्थिताया अपि सर्वदा।
त्वत्पादकमले सक्ता
भक्तिरेव सदास्तु ते ॥१६॥

नमस्ते पुरुषाद्ध्यक्ष
नमस्ते भक्तवत्सल।
नमस्तेस्तु हृषीकेश
नारायण नमोस्तुते ॥१७॥

भवभयहरमेकं भानुकोटिप्रकाशं
करधृतशरचापं कालमेघावभासम्।
कनकरुचिरवस्त्रं रत्नवत् कुण्डलाढ्यं
कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीडे ॥१८॥

स्तुत्वैवं पुरुषं साक्षात्
राघवं पुरतःस्थितम्।
परिक्रम्य प्रणम्याशु
सानुज्ञाता ययौ पतिम् ॥१९॥

अहल्यया कृतं स्तोत्रं
यः पठेत्भक्तिसंयुतः।
स मुच्यतेऽखिलैः पापैः
प्ररब्रह्माधिगच्छति ॥२०॥

पुत्राद्यर्थे पठेद्भक्त्या
रामं हृदि विधाय च
संवत्सरेण लभते
वन्ध्या अपि सुपुत्रकम् ॥२१॥


ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगोपि पुरुषः स्तेयी सुरापोपि वा
मातृभ्रातृविहिंसकोऽपि सततं भोगैकबद्धादरः ।
नित्यं स्तोत्रमिदं जपन्
रघुपतिं भक्त्या हृदि
संस्मरन्ध्यायन् मुक्तिमुपैति
किं पुनरसौ स्वाचारयुक्तो नरः ॥२२॥
Categories: Stotra - Pooja

भगवत्यष्टकम्

Wed, 07/18/2012 - 11:28
भगवत्यष्टकम्
नमोस्तु ते सरस्वति! त्रिशूलचक्रधारिणि!
सितांबरावृते! शुभे! मृगेन्द्रपीठसंस्थिते! ।
सुवर्णबन्धुराधरे सुझल्लरीशिरोरुहे ।
सुवर्णपद्मभूषिते नमोस्तु ते महेश्वरि! ॥१॥

पितामहादिभिर्नते स्वकान्तिलुप्तचन्द्रभे
सरत्नमालयावृते भवाब्धिकष्टहारिणि।
तमालहस्तमण्डिते तमालफालशोभिते
गिरामगोचरे इले नमोस्तु ते महेश्वरि! ॥२॥

स्वभक्तवत्सलेऽनघे सदापवर्गभोगदे
दरिद्रदुःखहारिणि त्रिलोकशंकरीश्वरि
भवानि भीम अंबिके प्रचण्डतेज उज्ज्वले
भुजाकलापमण्डिते नमोस्तु ते महेश्वरि! ॥३॥

प्रपन्नभीतिनाशिके! प्रसूनमाल्यकन्धरे
धियस्तमोनिवारिके! विशुद्धबुद्धिकारिके
सुरार्चिताङ्घ्रिपंकजे! प्रचण्डविक्रमेऽक्षरे!
विशालपद्मलोचने! नमोस्तु ते महेश्वरि! ॥४॥

ह्तस्त्वया स दैत्यधूम्रलोचनो यदा रणे
तदा प्रसूनवृष्टयस्त्रिविष्टपे सुरैः कृताः ।
निरीक्ष्य तत्र ते प्रभामलज्जत प्रभाकर-
स्त्वये भयंकरे ध्रुवे नमोस्तु ते महेश्वरि!॥५॥

ननाद केसरी यदा चचाल मेदिनी तदा
जगाम दैत्यनायकः स्वसेनया द्रुतं भिया।
सकोपकंपदच्छदे स चण्डमुण्डघातिके
मृगेन्द्रनादनादिते नमोस्तु ते महेश्वरि! ॥६॥

कुचन्दनार्चितालके सितोष्णवारणाधरे
सवर्करानने वरे! निशुंभशुंभ मर्द्दिके ।
प्रसीद चण्डिके अजे समस्तदोषघातिके।
शुभां मतिप्रदेऽचले नमोस्तु ते महेश्वरि!॥७॥

त्वमेव विश्वधारिणी त्वमेव विश्वकारिणी
त्वमेव सर्वकारिणी न गम्यसेऽजितात्मभिः।
दिवौकसां हिते रता करोषि दैत्यनाशनं
शताक्षि रक्तदन्तिके नमोस्तु ते महेश्वरि!॥८॥

पठन्ति ये समाहिता इमं स्तवं सदा नरा
अनन्यभक्तिसंयुता अहर्मुखेऽनुवासरं ।
भवन्ति ते तु पण्डिताः सुपुत्रधान्यसंयुताः
कल्त्रभूतिसंयुता व्रजन्ति चामृतं सुखम् ॥९॥

अमरदासविरचितम् भगवत्यष्टकम्
Categories: Stotra - Pooja

सङ्कटानामाष्टकम्

Wed, 07/18/2012 - 11:24
सङ्कटानामाष्टकम्

आनन्दकानने देवी सङ्कटा नाम विश्रुता।
वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्वं चन्द्रेश्वरस्य च ॥१॥

शृणु नामाष्टकं तस्याः सर्वसिद्धिकरं नृणां ।
सङ्कटा प्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा ॥२॥

तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुःखहारिणी।
शर्वाणी पञ्चमं नाम षष्ठं कार्त्यायनी तथा॥३॥

सप्तमं भीमनयना सर्वरोगहराष्टमं
नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः
यः पठेत् पाठयेद्वापि नरो मुच्येत सङ्कटात् ॥४॥
Categories: Stotra - Pooja

सङ्कष्टहरणं गणेशाष्टकम्

Tue, 06/19/2012 - 16:27

सङ्कष्टहरणं गणेशाष्टकम्ॐ अस्य श्रीसकष्टहरणस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीमहागणपतिदेवता,
सकष्टहरणार्थे जपे विनियोगः।
ॐ ॐ ॐकाररूपं त्र्यहमिति च परं यत्स्वरूपं तुरीयं
त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेज-सिन्दूर-मूर्तिम्।
योगीन्द्रैर्ब्रह्मरंध्रैः सकल-गुणमयं श्रीहरेंद्रेंणसङ्गं
गं गं गं गणेशंगजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयन्ति ॥१॥
वं वं वं विघ्नराजं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तशुण्डं
क्रं क्रं क्रं क्रोधमुद्रा-दलित-रिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले ।
दं दं दं दन्तमेकं दधति मुनिमुखं कामधेन्वा निषेव्यं
धं धं धं धारयन्तं धनदमतिधियं सिद्धि-बुद्धि-द्वितीयम्॥२॥
तुं तुं तुं तुंङ्गरूपं गगनपथि गतं व्याप्नुवन्तं दिगन्तान्
क्लीं क्लीं क्लींकारनाथं गलित-मदमिलल्लोल-मत्तालिमालम् ।
ह्रीं ह्रीं ह्रीं कारपिङ्गं सकलमुनिवर-ध्येयमुण्डं च शुण्डं
श्रीं श्रीं श्रीं श्री श्रयन्तं निखिल-निधिकुलं नौमि हेरम्बविम्बम्॥३॥
लौं लौं लौंकारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां
शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यम्।
डं डं डं डामरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं
यं यं यं यज्ञनाथं जपति मुनिवरो बाह्यमभ्यन्तरं च॥४॥
हुं हुं हुं हेमवर्णं श्रुति-गणित-गुणं शूर्पकर्णं कृपालुं
ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसि च विलसत् सर्पयज्ञोपवीतम् ।
स्वाहा-हुंफट् नमोऽन्तैष्ठ-ठठठ- सहितैःपल्लवैः सेव्यमानं
मंत्राणां सप्तकोटि-प्रगुणित-महिमाधारमीशं प्रपद्ये ॥५॥
पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं षट्कपत्रं पवित्रं
यस्योर्ध्व शुद्धरेखा वसुदलकमलं वा स्वतेजश्चतुस्त्रम् ।
मध्ये हुङ्कारबीजं तदनु भगवतः स्वांङ्गषट्कं षडस्त्रे
अष्टौ शक्तीश्च सिद्धिर्बहुलगणपतिर्विष्टरश्चाऽष्टकं च ॥६॥
धर्माद्यष्टौ प्रसिद्धा दशदिशि विदिता वा ध्वजाल्यः कपालं
तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्र-मुद्रा-महेशम् ।
एवं यो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्प-धूपाऽक्षताद्यै-
नेवैद्यैर्मोदकानां स्तुतियुत-विलसद्-गीतवादित्र-नादैः॥७॥
राजानस्तस्य भृत्या इव युवतिकुलं दासवत् सर्वदास्ते
लक्ष्मीः सर्वांङ्गयुक्ता श्रयति च सदनं किंङ्कराः सर्वलोकाः ।
पुत्राः पुत्र्यः पवित्रा रण भुवि विजयी द्यूतवादेऽपि वीरो
यस्येशो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः॥८॥
॥ इति सङ्कष्टहरणं गणेशाष्टकम् सम्पूर्णंम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

श्रीहरिशरणाष्टकम्

Fri, 05/25/2012 - 09:17

श्रीहरिशरणाष्टकम्ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये ।शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै ॥रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव ।तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो॥नो सोदरो न जनको जननी न जाया ।नैवात्म्जोन च कुलं विपुलं बलं वा॥ संदृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे।तस्मात्त्वमेवशरणं मम दीनबन्धो॥ नोपासिता मदमपास्य मया महान्त ।स्तीर्थानीचास्तिकधिया न हि सेवितानि॥ देवार्चनं च विधिवन्न कृतं कदापि ।तस्मात्त्वमेवशरणं मम दीनबन्धो॥ दुर्वासना मम सदा परिकर्पयन्ति ।चित्तंशरीरमपि रोगगणा दहन्ति॥ संजीवनं च परहस्तगतं सदैव ।तस्मात्त्वमेवशरणं मम दीनबन्धो॥ पूर्व कृतानि दुरितानि मया तु यानि ।स्मृत्वाखिलानिहृदयं परिकम्पते मे॥ख्याता च ते पतितपावनता तुयस्मात् ।तस्मात्त्वमेवशरणं मम दीनबन्धो॥ दुःखं जराजननजं विविधाश्च रोगाः ।काकश्वसूकरजनिर्निरये च पातः॥ ते विस्मृतेः फलमिदं विततं हि लोके ।तस्मात्त्वमेवशरणं मम दीनबन्धो॥ नीचोऽपि पापवलितोऽपिवि निन्दितोऽपि ।ब्रूयात्तवाहमितियस्तु किलैकवारम् ॥तं यच्छसीश निजलोकमिति व्रतं ते ।तस्मात्त्वमेवशरणं मम दीनबन्धो॥ वेदेपु धर्मवचनेषु तथागमेपु ।रामायणेऽपिच पुराण कदम्बके वा॥ सर्वत्र सर्वविधिना गदितस्त्वमेव ।तस्मात्त्वमेवशरणं मम दीनबन्धो ॥॥इति श्रीस्वामीब्रह्मानन्दकृतंश्रीहरिशरणाष्टकम् सम्पूर्णम् ॥
Categories: Stotra - Pooja

श्रीपरमेश्वरस्तोत्रम् Shree Parmeshwar stotram

Tue, 05/22/2012 - 09:14

श्रीपरमेश्वरस्तोत्रम्

जगदीश सुधीश भवेश विभो

परमेश परात्पर पूत पित:।

प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं

जनतारण तारय तापितकम्॥1॥

गुणहीनसुदीनमलीनमतिं

त्वयि पातरि दातरि चापरतिम्।

तमसा रजसावृतवृत्तिमिमं

जनतारण तारय तापितकम्2॥

मम जीवनमीनमिमं पतितं

मरुघोरभुवीह सुवीहमहो।

करुणाब्धिचलोर्मिजलानयनं

जनतारण तारय तापितकम्3॥

भववारण कारण कर्मततौ

भवसिन्धुजले शिव मग्नमत:।

करुणाञ्च सम‌र्प्य तरिं त्वरितं

जनतारण तारय तापितकम्4॥

अतिनाश्य जनुर्मम पुण्यरुचे

दुरितौघभरै: परिपूर्णभुव:।

सुजघन्यमगण्यमपुण्यरुचिं

जनतारण तारय तापितकम्5॥

भवकारक नारकहारक हे

भवतारक पातकदारक हे।

हर शङ्कर किङ्करकर्मचयं

जनतारण तारय तापितकम्6॥

तृषितश्चिरमस्मि सुधां हित मे-

च्युत चिन्मय देहि वदान्यवर।

अतिमोहवशेन विनष्टकृतं

जनतारण तारय तापितकम्7॥

प्रणमामि नमामि नमामि भवं

भवजन्मकृतिप्रणिषूदनकम्।

गुणहीनमतन्तमितं शरणं

जनतारण तारय तापितकम्8॥

॥इति परमेश्वरस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

गणेशस्तोत्रं Ganesh stotram

Sat, 04/28/2012 - 16:11
गणेशस्तोत्रं
सुवर्णवर्णसुन्दरं सितैकदन्तबन्धुरं गृहीतपाशकाङ्कुशं वरप्रदाभयप्रदम्।

चतुर्भुजं त्रिलोचनं भुजङ्गमोपवीतिनं प्रफुल्लवारिजासनं भजामि सिन्धुराननम्॥

किरीटहारकुण्डलं प्रदीप्तबाहुभूषणं प्रचण्डरत्‍‌नकङ्कणं प्रशोभिताङ्घियष्टिकम्।

प्रभातसूर्यसुन्दराम्बरद्वयप्रधारिणं सरत्‍‌नहेमनूपुरप्रशोभिताङ्घ्रिपङ्कजम्॥

सुवर्णदण्डमण्डितप्रचण्डचारुचामरं गृहप्रदेन्दुसुन्दरं युगक्षणप्रमोदितम्।

कवीन्द्रचित्तरञ्जकं महाविपत्तिभञ्जकं षडक्षरस्वरूपिणं भजे गजेन्द्ररूपिणम्॥

विरिञ्चविष्णुवन्दितं विरूपलोचनस्तुतं गिरीशदर्शनेच्छया समर्पितं पराम्बया।

निरन्तरं सुरासुरै: सपुत्रवामलोचनै: महामखेष्टकर्मसु स्मृतं भजामि तुन्दिलम्॥

मदौघलुब्धचञ्चलालिमञ्जुगुञ्जितारवं प्रबुद्धचित्तरञ्जकं प्रमोदकर्णचालकम्।

अनन्यभक्तिमानवं प्रचण्डमुक्तिदायं नमामि नित्यमादरेण वक्रतुण्डनायकम्॥

दारिद्रयविद्रावणमाशु कामदं स्तोत्रं पठेदेतदजस्त्रमादरात्।

पुत्री कलत्रस्वजनेषु मैत्री पुमान् भवेदेकवरप्रसादात्॥

इति शंकराचार्य विरचितं गणेशस्तोत्रं सपूर्ण

Categories: Stotra - Pooja

अर्गलास्तोत्रम् Argala Stotram

Fri, 04/27/2012 - 22:12

अर्गलास्तोत्रम्

अस्य श्रीअर्गलस्तोत्रमंत्रस्य विष्णुऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहालक्ष्मीर्देवता,

श्रीजगदंबाप्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गजपे विनियोगः

॥ ॐ नमश्चण्डिकायै ॥

जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी ॥

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥१॥

मधुकैटभविद्रावि विधातृवरदे नमः ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२॥

महिषासुरनिर्नाशविधात्रि वरदे नमः ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥३॥

वन्दितांघ्रियगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥४॥

रक्तबीजवधे देवि चंडमुंडविनाशिनि ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥५॥

अचिन्त्यरुपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥६॥

नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥७॥

स्तुवद्भयो भक्तिपूर्व त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥८॥

चण्डिके सततं ये त्वामर्चयंतीह भक्तितः ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥९॥

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखम् ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१०॥

विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥११॥

विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम् ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१२॥

विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१३॥

प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१४॥

चतुर्भुजे चतुर्वक्रसंस्तुते परमेश्वरि ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१५॥

कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१६॥

हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१७॥

सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१८॥

इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरि ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१९॥

देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२०॥

पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे ॥

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२१॥

पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम् ॥

तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् ॥२२॥

इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रे पठेन्नरः ॥

स तु सप्तशतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदाम् ॥२३॥

॥ इति मार्कण्डेयपुराणे अर्गलास्तोत्रम् सम्पूर्णम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

॥ श्रीरघुनाथाष्टकं संपूर्ण ॥Shree Raghunathashtakam

Thu, 04/26/2012 - 21:14
श्रीरघुनाथाष्टकम्‌
शुनासीराधीशैरवनितलज्ञप्तीडितगुणं प्रकृत्याऽजं जातं तपनकुलचण्डांशुमपरम्‌ । सिते वृद्धिं ताराधिपतिमिव यन्तं निजगृहे ससीतं सानन्दं प्रणत रघुनाथं सुरनुतम्‌ ॥१॥ निहन्तारं शैवं धनुरिभ इवेष्टिं नृपगणे पथि ज्याकृष्टेन प्रबलभृगुवर्यस्य शमनम्‌ ।विहारं गार्हस्थ्यं तदनु भजमानं सुविमलं ससीतं॥२॥ गुरोराज्ञां नीत्वा वनमनुगतं दारसहितम्‌ । ससौमित्रिं त्यक्त्वेप्सितमपि सुराणां नृपसुखम्‌ । विरुपाद्राक्षस्याः प्रियविरहसन्तप्तमनसं ससीतं॥३॥ विराधं स्वर्नीत्वा तदनु च कबन्धं सुररिपुं गतं पम्पातीरे पवनसुतसंमेलनसुखम्‌ । गतं किष्किन्धायां विदितगुणसुग्रीवसचिवं ससीतं॥४॥ प्रियाप्रेक्षोत्कण्ठं जलनिधिगतं वानरयुतं जले सेतुं बद्ध्वाऽसुरकुल निहन्तारमनघम्‌ । विशुद्धामर्धांगी हुतभुजि समीक्षन्तमचलं ससीतं॥५॥ विमानं चारुह्यानुजजनकजासेवितपदमयोध्यायां गत्वा नृपषदमवाप्तारमजरम्‌ । सुयज्ञैस्तृप्तारं निजमुखसुरान्‌ शान्तमनसं ससीतं... ॥६॥ प्रजांसंस्थातारं विहितनिजधर्मे श्रुतिपथं सदाचारं वेदोदितमपि च कर्तारमखिलम्‌ । नृषु प्रेमोदृकं निखिलमनुजानां हितकरं सतीतं... ॥७॥ तमः कीर्त्याशेषाः श्रवणगदनाभ्यां द्विजमुखास्तरिष्यंति ज्ञात्वा जगति खलु गन्तारमजनम्‌ ॥ अतस्तां संस्थाप्य स्वपुरमनुनेतारमखिलं ससीतं... ॥८॥ रघुनाथाष्टकं हृद्यं रघुनाथेन निर्मितम्‌ । पठतां पापराशिघ्नं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥९॥ ॥ श्रीरघुनाथाष्टकं संपूर्ण ॥
Categories: Stotra - Pooja

वामनस्तोत्रं

Thu, 04/26/2012 - 21:09

वामनस्तोत्रम्

॥ ॐ नमो भगवते माधवाय ॥

। अदितिरुवाच ।

यज्ञेश यपक्षपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवःश्रवणमंगलामधेय ।

आपन्नलोकवृजिनोपशमोदयाऽद्य शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ १ ॥

विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीतपुरुषक्तिगुणाय भूम्ने ।

स्वस्थाय शश्वदुपबृंहितपूर्णबोधव्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ २ ॥

आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मीर्द्यौर्भूरसाः सकलयोगगुणास्त्रिवर्गः ।

ज्ञानं च केवलमनंत भवंति तुष्टोत्त्वत्तो नृणां किमु सपत्‍नजयादिराशीः ॥ ३ ॥

॥ इति श्रीमद्भागवतांतर्गतं वामनस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

नृसिंहावतारस्तोत्रं narasimhavtaar stotram

Thu, 04/26/2012 - 19:48

नृसिंहावतारस्तोत्रं

॥ ॐ नमो भगवते गोविन्दाय ॥

ब्रह्मा उवाचः

नतोऽस्म्यनंताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे ।

विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान्गुणैः स्वलीलया संदधतेऽव्ययात्मने ॥ १ ॥

श्रीरुद्र उवाच ॥ कोपकालो युगांतस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पकः ।

तस्सुतं पाह्यु पसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल ॥ २ ॥

॥ इन्द्र उवाच ॥

प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः स्वभागा दैत्याक्रान्तं ह्रदयकमलं त्वद्‌गृहं प्रत्यबोधि ।

कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहापरैः किम् ॥ ३ ॥

॥ ऋषय ऊचुः ॥

त्वं नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज ॥

तद्विप्रलुप्तममुनाद्य शरण्यपाल रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमंस्थाः ॥ ४ ॥

॥ पितर ऊचुः ॥

श्राद्धानि नोऽधिबुभुजे प्रसभं तनूजैर्दत्तानि तीर्थसमयेऽपिबत्तिलाम्बु ।

तस्योदरान्नखविदीर्णवपाद्य आर्च्छत्तस्मै नमो नृहरयेऽखिलधर्मगोप्त्रे ॥ ५ ॥

॥ सिद्धा उचुः ॥

यो नो गतिं योगसिद्धामसाधुरहार्षीद्योगतपोबलेन ।

नानादर्प तं नखैर्निर्ददार तस्मै तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिंह ॥ ६ ॥

॥ विद्याधरा ऊचुः ॥

विद्यां पृथग्धारणयाऽनुराद्धां न्यषेधदज्ञो बलवीर्यदृप्तः ।

स येन संख्ये पशुवद्धतस्तं मायानृसिंहं प्रणताः स्म नित्यम् ॥ ७ ॥

॥ नागा ऊचुः ॥

येन पापेन रत्‍नानि स्त्रीरत्‍नानि ह्रतानि नः ।

तद्वक्षःपाटनेनासां दत्तानन्द नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥

॥ मनव ऊचुः ॥

मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः ।

भवत खलः स उपसंह्रतः प्रभो करवाम ते किमनुशाधि किंकरान् ॥ ९ ॥

॥ प्रजापतय ऊचुः ॥

प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रजा वै सृजामो निषिद्धाः ।

स एष त्वया भिन्नवक्षा नु शेते जगन्मंगलं सत्त्वमूर्तेऽवतारः ॥ १० ॥

॥ गन्धर्वा ऊचुः ॥

वयं विभो ते नटनाट्यगायका येनात्मसाद्वीर्यबलौजसा कृताः ।

स एषा नीतो भवता दशामिमां किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते ॥ ११ ॥

॥ चारणा ऊचुः ॥

हरे तवांघ्रिपङकजं भवापवर्गमाश्रिताः ।

यदेष साधुह्रच्छयस्त्वयाऽसुरः समापितः ॥ १२ ॥

॥यक्ष: ऊचुः ॥

वयमनुचरमुख्याः कर्मभिस्ते मनोज्ञैस्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम् ।

स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पंचतां पंचविंश ॥ १३ ॥

॥ किंपुरुषा ऊचुः ॥

वयं किंपुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः ।

अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा ॥ १४ ॥

॥ वैतालिका ऊचुः ॥

सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्यां महतीं लभामहे ।

यस्तां व्यनैषीद्‌ भृशमेष दुर्जनो दिष्ट्या हतस्ते भगवन्यथामहः ॥ १५ ॥

॥ किन्नराः ऊचुः ॥

वयमीश किन्नर गणास्तवानुगा दितिजेन विष्टिममुनाऽनुकारिताः ।

भवता हरे सवृजिनोऽवसादितो नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ॥ १६ ॥

॥ विष्णुपार्षदा:ऊचुः ॥

अद्वैतद्धरिनररूपमद्‌भुतं ते दृष्टं नः शरणद सर्वलोकशर्म ।

सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रशप्तस्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विद्मः ॥ १७ ॥

॥ इति श्रीमद्भागवत पुराणे नृसिंहावतारस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

Pages