ब्राह्मण उवाच

Subscribe to ब्राह्मण उवाच feed
Mukesh Nagarhttps://plus.google.com/109524758985518354773noreply@blogger.comBlogger160125
Updated: 1 week 2 days ago

सूर्यकवचस्तोत्रं soorya kavach stotram

Thu, 04/26/2012 - 12:36


    ऋषियाज्ञवल्क्य उवाच:
श्रृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभम् । आयुरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकम् ॥१॥ 
देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुंडलम् । ध्यात्वा सहस्त्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत् ॥२॥
शिरो मे भास्कर:पातु ललाटं मेऽमितद्युति: । नेत्रे दिनमणि:पातु श्रवणे वासरेश्‍वर: ॥३॥
घ्राणं घर्मघृणि:पातु वदनं वेदवाहन: । जिह्वां मे मानद:पातु कण्ठं मे सुरवंदित: ॥४॥
स्कंधौ प्रभाकर: पातु वक्ष:पातु जनप्रिय: । पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्‍वर: ॥५॥ 
सूर्यसक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके । दधाति य: करे तस्य वशगा: सर्वसिद्धय: ॥६॥
सुस्नातो यो जपेत् सम्यग्योऽधीते स्वस्थमानस: । स रोगमुक्तो दीर्घायु: सुखं-पुष्टिं च विंदति ॥७॥ 
॥ इति ऋषियाज्ञवल्क्यविरचितं सूर्यकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥      
Categories: Stotra - Pooja

महासरस्वती स्तोत्र

Thu, 04/26/2012 - 11:56

ऋषि याज्ञवल्क्य कृत महासरस्वती स्तोत्रम् याज्ञवल्क्य उवाच—कृपां कुरु जगन्मातर्मामेवं हततेजसम् ।
गुरुशपात्स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितम् ॥१॥ज्ञानं देहि स्मृतिं विद्यां शक्तिं शिष्यप्रबोधिनीम् ।
ग्रंथकर्तृत्वशक्तिं च सुशिष्यं सुप्रतिष्ठितम् ॥२॥प्रतिभां सत्सभायां च विचार क्षमतां शुभाम् ।
लुप्तं सर्वं दैवयोगान्नवीभूतं पुनःकुरु ॥३॥यथांकुरुं भस्मानि च करोति देवता पुनः ।
ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी ॥४॥सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाण्यै नमोनमः ।
विसर्गबिंदुमात्रासु यदधिष्ठानमेव च ॥५॥तदधिष्ठात्री या देवी तस्यै नित्यै नमोनमः ।
व्याख्यास्वरूपा सा देवी व्याख्याधिष्ठातृरूपिणी ॥६॥यया विना प्रसंख्यावान् संख्यां कर्तुं न शक्यते ।
कालसंख्यारूपा या तस्यै देव्यै नमोनमः ॥७॥भ्रमसिद्धान्तरूपा या तस्यै देव्यै नमोनमः ।
स्मृतिशक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्ति स्वरूपिणी ॥८॥प्रतिभा कल्पनाशक्तिर्या च तस्यै नमोनमः ।
सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं पप्रच्छ यत्र वै ॥९॥बभूव मूकवन्सोपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः ।
तदा जगाम भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः ॥१०॥उवाच स च तां स्तौहि वाणीमिष्टां प्रजापते ।
स च तुष्टाव तां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः ॥११॥चकार तत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमम् ।
यदाप्यनंतं पप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुंधरा ॥१२॥बभूव मूकवत्सोपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः ।
तदा तां स च तुष्टाव संत्रस्तः कश्यपाज्ञया ॥१३॥ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मलं भ्रमभंजनम् ।
व्यासः पुराणसूत्रं च पप्रच्छ वाल्मिकिं यदा ॥१४॥मौनीमूतश्च सस्मार तामेव जगदंबिकाम् ।
तदा चकार सिद्धान्तं तद्धरेण मुनीश्वरः ॥१५॥संप्राप्य निर्मलं ज्ञानं भ्रमांधध्वंसदीकम् ।
पुराणसूत्रं श्रुत्वा च व्यासः कृष्णकलोद्भवः ॥१६॥तां शिवां वेद दध्यौ च शतवर्षं च पुष्करे ।
तदा त्वत्तो वरं प्राप्य सत्कवींद्रो बभूव ह ॥१७॥तदा वेदविभागं च पुराणं च चकार सः ।
यदा महेंद्रः पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं सदाशिवम् ॥१८॥क्षणं तामेव संचिंत्य तस्मै ज्ञानं ददौ विभुः ।
पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेंद्रश्च बृहस्पतिम् ॥१९॥दिव्यं वर्षसहस्त्रं च सा त्वां दध्यौ च पुष्करे ।
तदा त्वत्तो वरं प्राप्य दिव्यंवर्षसहस्त्रकम् ॥२०॥उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् ।
अध्यापिताश्च ये शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरैः ॥२१॥ते च तां परिसंचिंत्य प्रवर्तते सुरेश्वरीम् ।
त्वं संस्तुता पूजिता च मुनींद्रैर्मुनिमानवैः ॥२२॥दैत्येंद्रैश्चसुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः ।
जडीभूतः सहस्रास्यः पंचवक्त्रश्चतुर्मुखः ॥२३॥यां स्तोतुं किमहं स्तौमि तामेकास्येन मानवः ।
इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकंधरः ॥२४॥प्रणनाम निराहारो रुरोद च मुहुर्मुहुः ।
ज्योतीरुपा महामाया तेन द्ष्टाप्युवाच तम् ॥२५॥सुकवींद्रो भवेत्युक्त्वा वैकुंठं च जगाम हे ।
याज्ञवल्क्यकृतं वाणीस्तोत्रमतेत्तु यः पठेत् ॥२६॥महामूर्खश्च दुर्बुध्दिर्वर्षमेकं यदा पठेत् ।
स पंडितश्च मेधावी सुकवींद्रो भवेद्ध्रुवम् ॥२७॥॥ इति ऋषि याज्ञवल्क्य कृत महासरस्वती स्तोत्रं संपूर्णम् ॥
Categories: Stotra - Pooja

अगस्त्यविरचितं श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रं

Thu, 04/26/2012 - 11:45

 ऋषि अगस्त्यकृत महालक्ष्मीस्तोत्रम् ।
पद्मे पद्मपलाशाक्षि जय त्वं श्रीपतिप्रिये ।
जयमातर्महालक्ष्मि संसारार्णवतारिणि ॥१॥महालक्ष्मि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरि ।
हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे ॥२॥पद्मालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं च सर्वदे ।
सर्वभूताहितार्थाय वसुवृष्टिं सदा कुरु ॥3॥जगन्मातर्नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे ।
दयावति नमस्तुभ्यं विश्वेश्वरि नमोऽस्तुते ॥४॥नमः क्षीरार्णवसुते नमस्त्रैलोक्यधारिणि ।
वसुवृष्टे नमस्तुभ्यं रक्ष मां शरणागतम् ॥५॥रक्ष त्वंदेवदेवेशि देवदेवस्य वल्लभे ।
दारिद्र्यात्त्राहि मां लक्ष्मि कृपां कुरु ममोपरि ॥६॥नमस्त्रैलोक्यजननि नमस्त्रैलोक्यपावनि ।
ब्रह्मादयो नम्म्ति त्वां जगदानंददायिनि ॥७॥विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगद्धिते ।
आर्तिहंत्रि नमस्तुभ्यं समृद्धिं कुरु मे सदा ॥८॥अब्जवासे नमस्तुभ्यं चपलायै नमो नमः ।
चंचलायै नमस्तुभ्यं ललितायै नमो नमः ॥९॥नमः प्रद्युम्रजननि मातस्तुभ्यं नमो नमः ।
परिपालय भो मातर्मा तुभ्यं शरणागतम् ॥१०॥शर्ण्ये त्वां प्रपन्नोऽस्मि कमले कमलालये ।
त्राहि त्राहि महालक्ष्मि परित्राणपरायणे ॥११॥पांडित्यं शोभते नैव न शोभंति गुणा नरे ।
शीलत्वं नैव शोभेत महालक्ष्मि त्वयाविना ॥१२॥तावद्धिराजते रूपं तावच्छीलं विराजते ।
तावद्‍गुणा नराणां च यावल्लक्ष्मीः प्रसीदति ॥१३॥लक्ष्मि त्वयालंकृतमानवा ये पापैर्विमुक्तानृपलोकमान्याः ।
गुणैर्विहीना गुणिनो भवंति दुःशीलिनः शीलवतां वरिष्ठाः ॥१४॥लक्ष्मीर्भूषयते रूपं लक्ष्मीर्भूषयते कुलम् ।
लक्ष्मीर्भूषयते विद्यां सर्वाल्लक्ष्मीर्विशिष्यते ॥१५॥लक्ष्मि त्वद्‍गुणकीर्तनेन कमलाभूर्यात्यलं जिह्नतां ।
रुद्राद्या रविचंद्रदेवपतयो वक्तुं च नैव क्षमाः ।अस्माभिस्तव रूपलक्षणगुणान्वक्तुः कथं शक्यते ।
मातर्मा परिपाहि विश्वजननि कृत्वा ममेष्टं ध्रुवम् ॥१६॥दैन्यार्तिभीतं भवतापपीडितं धनैर्विहीनं तव पार्श्वमागतम् ।
कृपानिधित्वान्मम लक्ष्मि सत्वरं धनप्रदानाद्धननायक्म कुरु ॥१७॥मां विलोक्य जननि हरिप्रिये निर्धनं तव समीपमागतम् ।
देहि मे झटिति लक्ष्मि कराग्रं वस्त्रकांचनवरान्नमद्‍भुतम् ॥१८॥त्वमेव जननी लक्ष्मि पिता लक्ष्मि त्वमेव च ।
भ्राता त्वं च सखा लक्ष्मि विद्या लक्ष्मि त्वमेव च ॥१९॥त्राहि त्राहि महालक्ष्मि त्राहि त्राहि सुरेश्वरि ।
त्राहि त्राहि जगन्मातर्दारिद्र्यात्त्राहिवेगतः ॥२०॥नमस्तुभ्यं जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं नमो नमः ।
धर्माधारे नमस्तुभ्यं नमः संपत्तिदायिनि ॥२१॥दारिद्र्यार्णवामग्नोऽहं निमग्नोऽहं रसातले ।
मज्जंतं मां करे धृत्वा सुद्धर त्वं रमे द्रुतम् ॥२२॥किं लक्ष्मि बहुनोक्तेन जल्पितेन पुनः पुनः ।
अनन्मे शरण नास्ति सत्यं सत्यं हरिप्रिये ॥२३॥एतच्छुत्वाऽगस्तिवाक्यं ह्रष्यमाणा हरिप्रिया ।
उवाच मधुरां वाणीं तुष्टाऽहं तव सर्वदा ॥२४॥लक्ष्मीरुवाच । यत्त्वयोक्तमिदं स्तोत्रं यः पठिष्यति मानवः ।
श्रृणोति च महाबागस्तस्याहं वशवर्तिनी ॥२५॥नित्यं पठति यो भक्त्या त्वलक्ष्मीस्तस्य नश्यति ।
ऋणं च नश्यते तीव्रं वियोगं नैव पश्यति ॥२६॥यः पठेत्प्रातरुत्थाय श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ।
गृहे तस्य सदा स्थास्ये नित्यं श्रीपतिनासह ॥२७॥सुखसौभाग्यसंपन्नो मनस्वी बुद्धिमान् भवेत् ।
पुत्रवान् गुणवान् श्रेष्ठो भोगभोक्ता च मानवः ॥२८॥इदं स्तोत्रं महापुण्यं लक्ष्म्यगस्तिप्रकीर्तितम् ।
विष्णुप्रसादजननं चतुर्वर्गफलप्रदम् ॥२९॥राजद्वारे जयश्चैव शत्रोश्चैव पराजयः ।
भूतप्रेतपिशाचानां व्याघ्राणां न भयं तथा ॥३०॥न शस्त्रानलतो यौधाद्भयं तस्य प्रजायते ।
दुर्वृत्तानां च पापानां बहुहानिकरं परम् ॥३१॥मंदुराकरिशालासु गवां गोष्ठे समाहितः ।
पठेत्तद्दोषशांत्यर्थं महापातकनाशनम् ॥३२॥सर्वसौख्यकरं नृणामायुरारोग्यदं तथा ।
अगस्तिमुनिना प्रोक्तं प्रजानां हितकाम्यया ॥३३॥
॥इति ऋषि अगस्त्यविरचितं श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रं संपूर्णम्॥
Categories: Stotra - Pooja

अष्टलक्ष्मीस्तोत्रम् ASTALAKSHMI STOTRAM

Thu, 04/26/2012 - 10:03
        अष्टलक्ष्मीस्तोत्रम्


   ॥ आदिलक्ष्मी ॥
सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि     चन्द्र सहोदरि हेममये ।मुनिगणमण्डित मोक्षप्रदायिनि     मञ्जुळभाषिणि वेदनुते ॥पङ्कजवासिनि देवसुपूजित     सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     आदिलक्ष्मि सदा पालय माम् ॥ १॥
   ॥ धान्यलक्ष्मी ॥
अहिकलि कल्मषनाशिनि कामिनि     वैदिकरूपिणि वेदमये ।क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि     मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते ॥मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि     देवगणाश्रित पादयुते ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     धान्यलक्ष्मि सदा पालय माम् ॥ २॥
  ॥ धैर्यलक्ष्मी ॥
जयवरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि     मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये ।सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद     ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते ॥भवभयहारिणि पापविमोचनि     साधुजनाश्रित पादयुते ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     धैर्यलक्ष्मि सदा पालय माम् ॥ ३॥
   ॥ गजलक्ष्मी ॥
जयजय दुर्गतिनाशिनि कामिनि     सर्वफलप्रद शास्त्रमये ।रथगज तुरगपदादि समावृत     परिजनमण्डित लोकनुते ॥हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित     तापनिवारिणि पादयुते ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     गजलक्ष्मि रूपेण पालय माम् ॥ ४॥   ॥ सन्तानलक्ष्मी ॥अहिखग वाहिनि मोहिनि चक्रिणि     रागविवर्धिनि ज्ञानमये ।गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि     स्वरसप्त भूषित गाननुते ॥सकल सुरासुर देवमुनीश्वर     मानववन्दित पादयुते ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     सन्तानलक्ष्मि त्वं पालय माम् ॥ ५॥
   ॥ विजयलक्ष्मी ॥
जय कमलासनि सद्गतिदायिनि     ज्ञानविकासिनि गानमये ।अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर     भूषित वासित वाद्यनुते ॥कनकधरास्तुति वैभव वन्दित     शङ्कर देशिक मान्य पदे ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     विजयलक्ष्मि सदा पालय माम् ॥ ६॥
   ॥ विद्यालक्ष्मी ॥
प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि     शोकविनाशिनि रत्नमये ।मणिमयभूषित कर्णविभूषण     शान्तिसमावृत हास्यमुखे ॥नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि     कामित फलप्रद हस्तयुते ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     विद्यालक्ष्मि सदा पालय माम् ॥७॥
   ॥ धनलक्ष्मी ॥
धिमिधिमि धिंधिमि धिंधिमि धिंधिमि     दुन्दुभि नाद सुपूर्णमये ।घुमघुम घुंघुम घुंघुम घुंघुम    शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते ॥वेदपुराणेतिहास सुपूजित     वैदिकमार्ग प्रदर्शयुते ।जयजय हे मधुसूदन कामिनि     धनलक्ष्मि रूपेण पालय माम् ॥ ८॥ इति श्रीअष्टलक्ष्मी स्तोत्रं सम्पूर्णम्  
Categories: Stotra - Pooja

कूर्मावतार स्तोत्रम् kurmavtaar stotram

Thu, 04/26/2012 - 09:23


    कूर्मावतार स्तोत्रम्॥ ॐ नमो भगवते नारायणाय ॥     ॥ देवा ऊचुः ॥  नमाम ते देव पदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् ॥  यन्मूलकेता यततोऽञ्जसोरु संसारदुःखबहिरुत्क्षिपंति ॥ १ ॥ धातर्यदस्मिन्भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्मः ।  आत्मँल्लभंते भगवंस्तवांघ्रिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम् ॥ २ ॥ मार्गंति यत्ते मुखपद्मनीडैश्छंदः सुपर्णैऋर्षयो विविक्ते ।  यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदं प्रपन्ना ॥ ३ ॥ यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने ह्रदयेऽवधार्य ।  ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङघ्रिसरोजपीठम् ॥ ४ ॥ विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते ।  व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् ॥ ५ ॥ यत्सानुबंधेऽसति देहगेहे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणाम् ।  पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवत्पदाब्जम् ॥ ६ ॥ तान्वा असद्‌वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराह्रतांतर्मनसः परेश ।  यथो न पश्यंत्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः ॥ ७ ॥ पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये ।  वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथांजसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम् ॥ ८ ॥ तथापरे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम् ।  त्वामेव धीराः पुरुषं विशंति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवय ते ॥ ९ ॥ तत्ते वयं लोकसिसृक्षयाऽद्य त्वयानुसष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म ।  सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतंत्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते ॥ १० ॥ यावद्बलिं तेऽजह राम काले यथा वयं चांमदाम यत्र ।  यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तोऽन्नमदंत्यनहाः ॥ ११ ॥ त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः ।  त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेऽजः ॥ १२ ॥ ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते ।  त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् ॥ १३ ॥            ॥इति श्रीमद्-भागवतपुराणे कूर्मावतारस्तोत्रं समाप्तम् ॥
Categories: Stotra - Pooja

मत्स्यावतार स्तोत्रम् matsyavataar stotram

Mon, 04/02/2012 - 21:40

                                     मत्स्यावतार स्तोत्रम्   
नूनं त्वं भगवान्साक्षाद्धरिर्नारायणोऽव्ययः । अनुग्रहाय भूतानां धत्सेरुपंजलौकसाम् ॥ १ ॥ नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्‍वर । भक्‍तानां नः प्रपन्नानां मुख्योह्यात्मगतिर्विभो ॥ २ ॥ सर्वेलीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ।  ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवताधृतम् ॥ ३ ॥ न तेऽरविन्दाक्ष पदोपसर्पणं मृषा भवेत्सर्वसुह्रत्प्रियात्मनः ।  यथेतरेषां पृथगात्मनां सतामदीदृशो यद्वपुरद्‌भुतं हि नः ॥ ४ ॥                इति श्रीमद्भागवतातर्गतं मत्स्यावतारस्तोत्रं सपूर्णम् ।
                         
Categories: Stotra - Pooja

महामृत्युञ्जयस्तोत्रम् mahamrityumjay stotram

Mon, 04/02/2012 - 21:23

               
॥ महामृत्युञ्जयस्तोत्रम् ॥

ॐ अस्य श्रीमहामृत्युञ्जयस्तोत्रमन्त्रस्य मार्कण्डेय ऋषिः ।अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ श्रीमृत्युञ्जयो देवता ॥ गौरी शक्तिः ॥मम सर्वारिष्टसमस्तमृत्युशान्त्यर्थं सकलैश्वर्यप्राप्त्यर्थं च जपे विनियोगः ॥
             ॥ अथ ध्यानम् ॥
चन्द्रार्कानिविलोचनमं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तःस्थितं मुद्रापाशमृगाक्षसूत्रविलसत्पार्णि हिमांशुप्रभम् ॥कोटीन्दुप्रगलत्सुधाप्लुततनुं हारादिभूषोज्ज्वलं कान्तं विश्वविमोहनं पशुपतिं मृत्युञ्जयं भावयेत् ॥ॐ रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम् ॥नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥१॥नीलकण्ठं कालमूर्ति कालज्ञं कालनाशनम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युःकरिष्यति ॥२॥नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निलयप्रभम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥३॥वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्‌गुरुम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥४॥देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥५॥गङ्गाधरं महादेवं सर्वाभरणभूषितम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥६॥अनाथं परमानन्दं कैवल्यपददायिनम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥७॥स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थितिविनाशकम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥८॥उत्पत्तिस्थितिसंहारकर्त्तारमीश्वरं गुरुम् ॥नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥९॥मार्कण्डेयकृतं स्तोत्र यः पठेच्छिवसन्निधौ ॥तस्य मृत्युभयं नास्ति नाग्निचौरभयं क्वद्चित् ॥१०॥शतावर्तं प्रकर्तव्यं संकटे कष्टनाशनम् ॥ शुचिर्भूत्वा पठेत्स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् ॥११॥मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम् ॥जन्ममृत्युजरारोगै पीडितं कर्मबन्धनेः ॥१२॥तावतस्त्वद्‌गतप्राणस्त्वच्चित्तोऽहं सदामृड ॥इति विज्ञाप्य देवेशं त्र्यंबकाख्यमनुं जपेत् ॥१३॥नमः शिवाय शाम्भाय हरये परमात्मने ॥प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः ॥१४॥             ॥शताङ्गायुर्मन्त्रः ॥ ॐ ह्री श्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रें ह्रः हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा-महाभैरव रूपेण धुनुय धुनुय कम्पय कम्पय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर क्षोभय क्षोभय कटु कटु मोहय मोहय हं फट्‌ स्वाहा ।इति मन्त्रमात्रेण लब्धाभीष्टो भवति ॥इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मार्कण्डेयकृतं महामृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।
Categories: Stotra - Pooja

शिवरक्षास्तोत्रं shiv raksha stotram

Wed, 03/07/2012 - 11:24

                 शिवरक्षास्तोत्रं
अस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः ॥ 
श्री सदाशिवो देवता ॥अनुष्टुप् छन्दः ॥ 
श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थं शिवरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः ॥  चरितं देव-देवस्य महादेवस्य पावनम् । 
अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् ॥१॥  गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकम् । 
शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः ॥२॥  गंगाधरः शिरः पातु भालं अर्धेन्दुशेखरः । 
नयने मदनध्वंसी कर्णो सर्पविभूषण ॥३॥  घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः । 
जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां शितिकंधरः ॥४॥  श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ विश्वधुरन्धरः । 
भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृक् ॥५॥ 
हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः । 
नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटी व्याघ्राजिनाम्बरः ॥६॥ 
सक्थिनी पातु दीनार्तशरणागतवत्सलः । 
उरू महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः ॥७॥ 
जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः । 
चरणौ करुणासिंधुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः ॥८॥ 
एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् । 
स भुक्त्वा सकलान्कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात् ॥९॥  ग्रहभूतपिशाचाद्यास्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये । 
दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् ॥१० ॥ 
अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः ।
भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् ॥११॥
इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथाऽऽदिशत् ।
प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथाऽलिखत् ॥१२॥      ॥ इति श्रीयाज्ञवल्क्यप्रोक्तं शिवरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥
Categories: Stotra - Pooja

दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्रं daridrya dahan shiv stotram

Tue, 03/06/2012 - 22:34

                      दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्रं
विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कणामृताय शशिशेखरधारणाय । 
कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ १॥ 
गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय । 
गंगाधराय गजराज-विमर्दनाय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ २॥  भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभव-सागरतारणाय ।
ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृत्यकाय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ३॥  चर्माम्बराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय ।  मंञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ४॥  पञ्चाननाय फणिराजविभूषणाय  हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय ।  आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ५॥  भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय ।
नेत्रत्रयाय शुभलक्षण लक्षिताय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ६॥ 
रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय । 
पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ७॥ 
मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय । 
मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ८॥ 
            वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोगनिवारणं ।             सर्वसंपत्करं शीघ्रं पुत्रपौत्रादिवर्धनम् ।       त्रिसंध्यं यः पठेन्नित्यं स हि स्वर्गमवाप्नुयात् ॥ ९॥ 
     ॥ इति श्रीवसिष्ठविरचितं दारिद्र्यदहनशिवस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Categories: Stotra - Pooja

विश्‍वनाथाष्टकम् vishvanaathashtakam

Tue, 03/06/2012 - 22:25

              विश्‍वनाथाष्टकम्       गङ्गातरङ्ग-रमणीय-जटाकलापं 
गौरीनिरंतर-विभूषित-वामभागम् ।
नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्‍वनाथम् ॥ १ ॥
वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं 
वागीश-विष्णु-सुरसेवित-पादपीठम् । 
वामेन विग्रहवरेण कलत्रवंतं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्‍वनाथम् ॥ २ ॥
भूताधिपं भुजग-भूषण-भूषितांङ्गं 
व्याघ्राजिनांबरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् ।
पाशांङ्कुशा-भयवरप्रद-शूलपाणिं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्‍वनाथम् ॥ ३ ॥
शीतांशु-शोभित-किरीट-विराजमानं 
भालेक्षणानल-विशोषित-पंञ्चबाणम् ।  नागाधिपा-रचित-भासुरकर्णपूरं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्‍वनाथम्  ॥ ४ ॥
पञ्चाननं दुरितमत्त-मतङ्गजानां 
नागान्तकं दनुजपुंङ्गव-पन्नगानाम् ।  दावानलं मरणशोक-जराटवीनां 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्‍वनाथम् ॥ ५ ॥
तेजोमयं सगुण-निर्गुणमदितीय-
मानंदकंदमपराजितमप्रमेयम् ॥
नागात्मकं सकल-निष्कलमात्मरूपं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्‍वनाथम् ॥ ६ ॥
आशां विहाय परिहृत्य परस्यनिंदाम्
पापे मतिं च सुनिवार्य मन: समाधौ ।  आदाय  हृत्कमलमन्यगतं परेशं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्‍वनाथम् ॥ ७ ॥
रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागंवैराग्यशांतिनिलयं गिरिजासहायम् ।
माधुर्य-धैर्य-सुभगं गरलाभिरामं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्‍वनाथम्॥ ८ ॥
वाराणसीपुरपते: स्तवनं शिवस्य
व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनष्य: ॥
विद्यां श्रियं विपुल-सौख्यमनंतकीर्तिं 
संप्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् ॥ ९ ॥
विश्‍वनाथाष्टकमिदं य: पठेच्छिवसन्निधौ ।  शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ १० ॥
            ॥इति श्रीमहर्षिव्यासकृतं विश्‍वनाथाष्टकं संपूर्णम् ।  
Categories: Stotra - Pooja

शिवषडाक्षरस्तोत्रम् shiv shadakshar stotram

Tue, 03/06/2012 - 21:58

             शिवषडाक्षरस्तोत्रम्           ॐ कारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायंति योगिन: । 

कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नम: ॥ १ ॥

नमंतिऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणा: । 

नरा नमन्तिदेवेशं नकाराय नमो नम: ॥ २ ॥

महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणम् । 

महापापहरं देवं मकाराय नमो नम: ॥ ३ ॥

शिवं शांन्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकम् ।

शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नम: ॥ ४ ॥

वाहनं वृषभो यस्य वासुकि: कण्ठभूषणम् । 

वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नम: ॥ ५ ॥

यत्र यत्र स्थितो देव: सर्वव्यापी महेश्वर : ।

यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नम: ॥ ६ ॥

षडक्षरमिदं स्तोत्रं य: पठेच्छिवसंनिधौ ।

शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ ७ ॥
                          ॥इति श्रीरुद्रयामले उमामहेश्वरसंवादे शिवषडाक्षरस्तोत्रं संपूर्णम्॥
Categories: Stotra - Pooja

मंगला गौरी स्तोत्रं mangala gauri stotram

Tue, 02/28/2012 - 21:54
             मंगला गौरी स्तोत्रं


ॐ रक्ष-रक्ष जगन्माते देवि मङ्गल चण्डिके |


हारिके विपदार्राशे हर्षमंगल कारिके ||


हर्षमंगल  दक्षे च हर्षमंगल दायिके |


शुभेमंगल दक्षे च शुभेमंगल चंडिके |


मंगले मंगलार्हे च सर्वमंगल मंगले |


सता मंगल दे देवि सर्वेषां मंगलालये |


पूज्ये मंगलवारे च मंगलाभिष्ट देवते |


पूज्ये मंगल भूपस्य मनुवंशस्य संततम् |


मंगला धिस्ठात देवि मंगलाञ्च मंगले|


संसार मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणाम् |


देव्याश्च मंगलंस्तोत्रं यः श्रृणोति समाहितः|


प्रति मंगलवारे च पूज्ये मंगल सुख-प्रदे |


तन्मंगलं भवेतस्य न भवेन्तद् मंगलम् |


वर्धते पुत्र-पौत्रश्च मंगलञ्च दिने-दिने |


मामरक्ष रक्ष-रक्ष ॐ मंगल मंगले |


        ||इति मंगला गौरी स्तोत्रं सम्पूर्णं ||Categories: Stotra - Pooja

महामृत्युंजय जप विधि

Sun, 02/26/2012 - 12:23
महामृत्युंजय जप विधि अथारिष्टशान्त्यर्थं महामृत्युंजयजप विधिःआचम्य प्राणानायम्य शांतिपाठं पठित्वा सुमुखश्चेत्यादिनां गणेशस्मरणं च कृत्वा|संकल्पः- अमुकमास्यां, अमुकपक्षयां, अमुकतिथौ अमुकवासरे स्वस्य(यजमानस्य) शरीरे उत्पन्नोत्पत्स्यमानाऽखिलारिष्ट निवृत्तये श्री मृत्युंजयप्रसादादीर्घायुष्यसततारोग्यावाप्त्ये महामृत्युंजय जप महं करिष्ये||ऋष्यादिन्यासःवामदेवकहोलवशिष्ठाॠषयःमूर्धि्नः || पंक्तिर्गायत्री अनुष्टुप्-छंदासि वक्त्रे|| सदाशिवमहामृत्युंजय रूद्र देवतायैनमः हृदि|   ह्रीं शक्तये नमो लिंङ्गे |श्रीं बीजाय नमः पादयोः |इति ऋष्यादिन्यासः ||ॐ हौं ॐ जूँ सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिंपुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवबंध्नान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ भूर्भुवः स्वःॐ जूँसः हौं ॐ ||अस्य श्रीमहामृत्युंजय मन्त्रस्य वामदेवकहोलवशिष्ठाॠषयःपंक्तिः गायात्र्युषि्णगनुश्तुपछंदासि सदाशिवमहामृत्युंजयरूद्रदेवता ह्रीं शक्तिः श्रीबीजं महामृत्युंजय प्रीतये ममाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः | ॐ हौं ॐ जूँ सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं ॐ नमो भगवते रुद्राय शूलपाणये स्वाहा हृदयाय नमः || ॐ हौं ॐ जूँ सः भूर्भुवः स्वः यजामहे ॐ नमोभगवतेरुद्राय अमृतमूर्तये मां जीवयशिरसि स्वाहा || ॐ हौं ॐ जूँ सः भूर्भुवः स्वः सुगंधिंपुष्टिवर्धनं ॐ नमोभगवतेरुद्राय चन्द्रशिरसे जटिने स्वाहा शिखायै वौषट् |  ॐ हौं ॐ जूँ सः भूर्भुवः स्वः उर्वारुकमिवबंध्नात् |ॐ नमोभगवतेरुद्राय त्रिपुरान्तकाय ह्रां ह्रीं ह्रौं कवचाय हुम् | ॐ हौं ॐ जूँ सः भूर्भुवः स्वः मृत्योर्मुक्षीय ॐ नमोभगवतेरुद्राय त्रिलोचनाय ॠग्यजुः साममन्त्राय नेत्रत्राय  वौषट् || ॐ हौं ॐ जूँ सः भूर्भुवः स्वः मामृतात् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ अग्नित्रयाय उज्जवलज्वालाय मां रक्ष-रक्ष अघोराय फट् | इति षडङ्गन्यासः |त्र्यम्बकं शिरसि |यजामहे भ्रुवोः|सुगंधिं नेत्रयोः |पुष्टिवर्धनं मुखे| उर्वारुकं गंण्डयोः |इव हृदये|बन्धनात् जठरे |मृत्योर्लिंगे| मुक्षीय उर्वो|मा जान्वो|अमृतात् पादयोः |इति पदन्यासः|| मूलेन व्यापकं कृत्वा ध्यानं कुर्यात् |||अथ ध्यानं|| हस्ताम्भोजयुगास्थकुम्भयुगलादुद्धत्य तोयंशिरः सिञ्चन्तं करयोर्युगे न दधतं स्वांकेसकुम्भौकरौ | अक्षस्त्र्ग्मृहस्तमंबुजगतं मूर्द्धस्यचंद्रस्त्रवत्पीयूषोत्रतनुं भजेशगिरिजं मृत्युञ्जयं त्र्यम्बकम् |चंद्रोद्भासितमूर्ध्जंसुरपतिं पीयूषपात्रं वहद्धस्ताब्जेन दधत् सुदिव्यममलंहारस्यास्य पंकेरूहम्|सूर्येंद्वग्निविलोचनं करतले पाशाक्षसूत्रांकुशाम्भोजं विभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युंजयं संस्मरे || इति ध्यात्वा | मानसोपचारैः संपूज्य||ॐ लं पृथिव्यात्मकंगन्धं समर्पयामि || ॐ हं आकाशात्मकं  पुष्पं समर्पयामि || ॐ यं वायवात्म्कंधूपं समर्पयामि ||ॐ रं तैजसात्मकं दीपं समर्पयामि || मन्त्रं जपेत्| ॐ हौं ॐ जूँ सः भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरों जूँसः हौं ॐ ||ततो जपानंतरं देवदक्षिणकरे जपं समर्पयेत् || गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् |सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान्महेश्वर ||मृत्युञ्जयःमहारूद्र त्राहि मां शरणागतम् ||जन्ममृत्युजरारोग पीडितं कर्मबंधनैः|| अर्पणं- अनेन महामृत्युंजयजपाख्येंन कर्मणा श्रीमहा मत्युन्जयः प्रीयतां न मम| इति विज्ञाप्यदेवेशं जपेंन्मंत्रंतुत्र्यम्बकं || जप निवेदनम् – जपसांगतासिद्धयर्थंयथाकामनाद्रव्येण तद्धशाशदुग्धाज्य संसिक्तापामार्गसमिदि्भर्होमः तद्धशांशतर्पणम् तद्धशांशमार्जनं तद्धशांशब्राह्मणभोजनंकारयेत् ||इति||अथ होमार्थं शताक्षरा गायत्री मन्त्रः || ॐ तत्सवितुर्वरेंण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात् | ॐ जातवेदसेसु नवाम सोममारातीयतोदिनहातिवेदः |स नः पर्षदतिदुर्गाणिविश्वानावेवसिन्धुर्दुरितात्याग्निः||ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा ||
Categories: Stotra - Pooja

सर्वसिद्धिप्रदायक गणेश स्तोत्रं sarv siddhipradayak ganesh stotra

Wed, 02/08/2012 - 20:53

         सर्वसिद्धप्रदायक गणेश स्तोत्रं
   नमोस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धि युताय च ।
सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धि प्रदाय च ।।
गुरूदराय गुरवे गोप्त्रे गुह्यसिताय ते ।
गोप्याय गोपिताशेष भुवनाय चिदात्मने ।।
विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टिकराय ते ।
नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डिने ।।
एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नम: ।
प्रपन्नजनपालाय प्रणतार्तिविनाशिने ।।
शरणं भव देवेश संतति सुदृढां कुरू ।
भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ।।
ते सर्वे तव पूजार्थे निरता:स्युर्वरो मत: ।
पुत्रप्रदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् ।।     ।।ॐ पार्वती प्रिय नंदनाय नमः।।
Categories: Stotra - Pooja

शिवमहिम्न: स्तोत्रं

Mon, 02/06/2012 - 14:11
                 शिव के दो रूप हैं, सौम्य तथा रौंद्र | कलियुग में जहाँ महाशिव के सौम्य रूप की महिमा का गान करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है वहीँ इसे शास्त्रों में संतान प्राप्ति के लिए भी फलदाई बताया गया है जबकि प्राचीन काल में संतानप्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने का विधान था |
  
  
                                       शिवमहिम्न: स्तोत्रं                                                                        श्रीगणेशाय नम: ॥                                              पुष्पदंत उवाच ॥  महिम्न: पारं ते परम विदुषोयद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवशन्नास्त्वयि गिर: ।  अथावाच्य: सर्व: स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ममाप्येषस्तोत्रे हर निरपवाद परिकर: ॥ १ ॥ अतीत: पंथानं तव च महिमा वाङ्‌मनसयोरतद्‍व्यावृत्त्यायं चकितमभिधते श्रुतिरपि ।  स कस्य स्तोतव्य: कतिविधिगुण: कस्यविषय:पदेत्वर्वाचीने पतति न मन:कस्य न वच: ॥ २ ॥ मधुस्फीता वाच: परममृतं निर्मितवतस्तवब्रह्मान्किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् ।  मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवत: पुनामीत्यर्थंस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता ॥ ३ ॥ तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु ।  अभव्यानामस्मिन्वरदरमणीयामरमणीं विहंतुंव्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधिय: ॥ ४ ॥ किमीह: किंकाय: स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च ।  अतर्क्यैश्‍वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधिय: कुतर्कोऽयंकश्‍चिन्मुखरयति मोहाय जगत: ॥ ५ ॥ अजन्मानो लोका किमवयवन्तोऽपि जगतामधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति ।  अनीशो वा कुर्याद्‍भुवनजनने क: परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशरेत इमे ॥ ६ ॥ त्रयी सांख्यं योग: पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद: पथ्यमिति च ।  रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ ७ ॥ महोक्ष:खट्‌वांगं परशुरजिनं भस्म फणिन: कपालं चेतीयत्तव वरद तंत्रोपकरणम् ।  सुरास्तां तामृद्धिं विदधति भवद्‍भ्रूप्रणिहितां नहि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥ ८ ॥ ध्रुवं कश्‍चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रौव्या ध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये ।  समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिह्लेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता ॥ ९ ॥ तवैश्वर्यं यत्‍नाद्युपरि विरिंचो हरिरध: परिच्छेत्तुं यातावनलमनिलस्कंधवपुष: ।  ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगृणद्‍भ्यां गिरिश यत् स्वयं तस्थे ताभ्यां तवकिमनुवृत्तिर्न फलति ॥ १० ॥ अयत्‍नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्वाहूनभृत रणकंडूपरवशान् ।  शिर:पद्मश्रेणीरचितचरणांभोरुहबले: स्थिरायास्त्वद्भक्‍तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् ॥ ११ ॥ अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं बलात्कैसासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत: ।  अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङगुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ध्रुवमुपचितो मुह्यति खल: । ॥ १२ ॥ यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीमधश्चक्रे बाण: परिजनविधेयस्त्रिभुवन: ।  न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसत्वय्यवनति: ॥ १३ ॥ अकांडब्रह्मांडक्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविषं संह्रतवत: ।  सकल्माष:कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्‍लाघ्यो भुवनभयभंगव्यसनिन: ॥ १४ ॥ असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तंते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा: ।  सपश्‍यन्नीश त्वामितसुरसाधारणमभूत् स्मर:स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्य: परिभव: ॥ १५ ॥ महीपादाघाताद्‍व्रजति सहसा संशयपदंपदंविष्णोर्भ्राम्यद्‍भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् ।  मुहुर्द्यौर्दौस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडीततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता ॥ १६ ॥ वियद्‌व्यापीतारागणगुणित फेनोद्‍गमरुचि: प्रवाहो वारां य: पृषदलघुदृष्ट: शिरसि ते ।  जगद्‍द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपु: ॥ १७ ॥ रथ:क्षोणी यंता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणि: शर इति ।  दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडंबरविधिर्विधेयै: क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा: प्रभुधिय: ॥ १८ ॥ हरिस्ते साहस्त्रं कमलवलिमाधाय पदयोर्यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलम् ।  गतोभक्त्युद्रेक: परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् ॥ १९ ॥ क्रतौ सुप्ते जाग्रत्त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते ।  अतस्त्वां संप्रेक्ष्य ऋतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्‌ध्वा दृढपरिकर: कर्मसु जन: ॥ २० ॥ क्रियादक्षो दक्ष: क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतामृषीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्या: सुरगणा: ।  क्रतुभ्रंशस्त्वत्त: क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तु: श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखा: ॥ २१ ॥ प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्‍भूतांरिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा ।  धनुष्पाणेर्यातंदिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसंतं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभस: ॥ २२ ॥ स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्नाय तृणवत्पुर: प्लुष्टं दृष्ट्‍वा पुरमथन पुष्पायुधमपि ।  यदि स्त्रौणं देवी यमनिरतदेहार्धघटनादवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतय: ॥ २३ ॥ श्‍मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा: सहचराश्‍चिताभस्मालेप: स्त्रगपि नृकरोटीपरिकर: ।  अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथाऽपि स्मर्तृणां वरद परमं मङ्गलमसि ॥ २४ ॥ मन:प्रत्यक्‌चित्ते सविधमविधायात्तमरुत: प्रह्रष्यद्रोमाण: प्रमदसलिलोत्संगितदृश: ।  यदालोक्याह्लादंह्लद इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् ॥ २५ ॥ त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमधुरणिरात्मात्वमिति च ।  परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता ब्रिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि ॥ २६ ॥ त्रयीं तिस्त्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरानकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति ।  तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुंधानमणुभि: समस्तव्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम् ॥ २७ ॥ भव: शर्वो रुद्र:पशुपतिरथोग्र:सह महांस्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‍ ।  अमुष्मिन्प्रत्येकं प्रविरचित देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते ॥ २८ ॥ नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नम: क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नम: ।  नमोवर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो नम:सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नम: ॥ २९ ॥ बहलरजसे विश्‍वोत्पत्तौ भवाय नमो नम: प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नम: ।  जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्‍तौ मृडाय नमो नम: प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नम: ॥ ३० ॥ कृशपरिणति चेत: क्लेशवश्यं क्व चेदं क्व च तव गुणसीमोल्लंघिनी शश्‍वदृद्धि: ।  इति चकितममंदीकृत्य मां भक्तिराधाद्वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् ॥ ३१ ॥ असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिंधुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी ।  लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ ३२ ॥ असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्‍वरस्य ।  सकलगुणवरिष्ठ: पुष्पदंताभिधानो रुचिरमलघुवृतै: स्तोत्रमेतच्चकार ॥ ३३ ॥ अहरहरनवद्यं धूर्जटे: स्तोत्रमेतत्पठति परमभक्त्या शुद्धचित्त: पुमान्य: ।  स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र प्रचुरतरधनायु: पुत्रवान्कीर्तिमांश्‍च ॥ ३४ ॥ महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुति: ।  अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो: परम् ॥ ३५ ॥ दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका: क्रिया: ।  महिम्नस्तवपाठस्य कलां नार्हंति षोडशीम् ॥ ३६ ॥ कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराज: शशिधरवरमौलेर्देवदेवस्य दास: ।  स खलुनिजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्यरोषात्स्तवनमिदमकाषाद्दिव्यदिव्यं महिम्न: ॥ ३७ ॥ सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्य: प्राञ्जलिर्नान्यचेता: ।  व्रजति शिवसमीपं किन्नरै: स्तूयमान: स्तवनमिदममोघं पुष्पंदंतप्रणीतम् ॥ ३८ ॥ श्रीपुष्पदंतमुखपंकजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिहरेण हरप्रियेण ।  कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश: ॥ ३९ ॥ इत्येषा वाङमयी पूजा श्रीमच्छंकरपादयो: ।  अर्पिता तेन मे देव: प्रीयतां च सदाशिव: ॥ ४० ॥ इति श्रीपुष्पदंतविरचितं शिवमहिम्न: स्तोत्रं सम्पूर्णम् ।
Categories: Stotra - Pooja

प्राचीन पूजा विधि

Mon, 02/06/2012 - 09:08
वाराणसी के मूर्धन्य और प्रख्यात ज्योतिष विद्वान,कर्मकांडी तथा वेदपाठी ब्राह्मण स्व.श्री वामन जी कन्हैयालाल दीक्षित अपने जीवनपर्यंत समाज तथा संस्कृत साहित्य की सेवा करते रहे |उनके पश्चात उनके सुपुत्र    श्री गणपत जी दीक्षित (गणपत काका) इस प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं | इनके बड़े भ्राता श्री सुदर्शन जी दीक्षित (चमक्कू काका) भी अपनी बैंक सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने पिता के ग्रंथों,स्मृतियों और उपलब्ध अत्यंत प्राचीन पुस्तकों के द्वारा उपलब्ध बहुमूल्य कृतियों का संकलन तथा संरक्षण करने में लगे हैं |   इनसे प्राप्त कुछ अद्भुत और दुर्लभ मन्त्रों ,क्रियाओं और प्राचीन पूजा विधि का संकलन किया गया है |  पूजा विधि हिंदू सनातन धर्म में किसी भी पूजा-कर्म का आरम्भगणपति पूजन से किया जाता है |गणपति पूजनॐ गं महागणपतये नमः |नमस्कार :-गणपति परिवारं चारु केयूरहारम् |गिरिधरवरसारं योगिनीचक्रचारम् ||भवभयपरिहारं दुःखदारिद्र्यहारम् |गंपतिमभिवंदे वक्रतुंडावतारम् ||वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ |निर्विध्नं कुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा ||आचमनं :-ॐ केशवाय नमः | ॐ माधवाय नमः | ॐ नारायणाय नमः | ॐ गोविन्दाय नमः हस्तप्रक्षालनाम् |प्राणायाम :-ॐ भू: ॐ भुवः ॐ स्व: ॐ मह: ॐ जनः ॐ तपः           ॐ  सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो योनःप्रचोदयात् | आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूःभुवःस्वरोम् |


पुष्प-जलाभिषेकः-ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽ पिवाम्  यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः |ॐ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन सन्निधिं कुरू |कुंकम तिलकं :-ॐ स्वस्तिनो मिमीतामश्विना भग स्वस्तिदेव्य दितिर नर्वणः | स्वस्ति पूणा असुरों दधातुनःस्वस्ति द्यावा  पृथ्वी सुचेतना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्यपति | बृहस्पति सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासौ भवंतुनः | क्रमशः ......................
Categories: Stotra - Pooja

सीता राम भजन

Sun, 01/22/2012 - 17:54
      श्री सीतारामचन्द्र जी के चरणों में अपने आपको सम्पूर्ण रूप से समर्पित करदे और इस भजन को गाते हुए लीन हो जाएँ । यह उनके लिए है जो संस्कृत का उच्चारण करने में असमर्थ हैं तथा श्लोको का पाठ करने में उन्हें कठिनाई होती है ।
  सीता राम सीता राम सीताराम कहिये . 
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये .. 
मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में . 
तू अकेला नाहिं प्यारे राम तेरे साथ में . 
विधि का विधान जान हानि लाभ सहिये . 
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पायेगा . 
होगा प्यारे वही जो श्री रामजी को भायेगा . 
फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिये . 
ज़िन्दगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के . 
महलों मे राखे चाहे झोंपड़ी मे वास दे . 
धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिये . 
आशा एक रामजी से दूजी आशा छोड़ दे . 
नाता एक रामजी से दूजे नाते तोड़ दे . 
साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिये . 
काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिये . 
सीता राम सीता राम सीताराम कहिये . 
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये ..सारन को सार एक,राम राम भजिये.. जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये ..  

Categories: Stotra - Pooja

new1

Tue, 12/27/2011 - 08:56

Categories: Stotra - Pooja

new

Tue, 12/27/2011 - 08:55

Categories: Stotra - Pooja

श्रीनारायणकवचम् Shree Narayankavacham

Mon, 12/05/2011 - 21:17
          श्रीनारायणकवचम्  
           ।।राजोवाच।।
यया गुप्तः सहस्त्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान्।
क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्।।१
भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्।
यथाsततायिनः शत्रून् येन गुप्तोsजयन्मृधे।।२


       ।।श्रीशुक उवाच।।
वृतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते।
नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनाः शृणु।।३
विश्वरूप उवाचधौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ् मुखः।
कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः।।४
नारायणमयं वर्म संनह्येद् भय आगते।
पादयोर्जानुनोरूर्वोरूदरे हृद्यथोरसि।।५
मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोंकारादीनि विन्यसेत्।
ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा।।६
करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया।
प्रणवादियकारन्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु।।७
न्यसेद् हृदय ओङ्कारं विकारमनु मूर्धनि।
षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत्।।८
वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु।
मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद् बुधः।।९
सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्।
ॐ विष्णवे नम इति ।।१०
आत्मानं परमं ध्यायेद ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम्।
विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत ।।११
ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे।
दरारिचर्मासिगदेषुचापाशान् दधानोsष्टगुणोsष्टबाहुः ।।१२
जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादोगणेभ्यो वरूणस्य पाशात्।
स्थलेषु मायावटुवामनोsव्यात् त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ।।१३
दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहोऽसुरयुथपारिः।
विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः ।।१४
रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः।
रामोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणोsव्याद् भरताग्रजोsस्मान् ।।१५
मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात्।
दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् ।।१६
सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात्।
देवर्षिवर्यः पुरूषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् ।।१७
धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा।
यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः ।।१८
द्वैपायनो भगवानप्रबोधाद् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात्।
कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरूकृतावतारः ।।१९
मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः।
नारायण प्राह्ण उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः ।।२०
देवोsपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम्।
दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोsवतु पद्मनाभः ।।२१
श्रीवत्सधामापररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः।
दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः ।।२२
चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तम्।
दन्दग्धि दन्दग्ध्यरिसैन्यमासु कक्षं यथा वातसखो हुताशः ।।२३
गदेऽशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि। कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षोभूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् ।।२४
त्वं यातुधानप्रमथप्रेतमातृपिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टीन्।
दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोऽरेर्हृदयानि कम्पयन् ।।२५
त्वं तिग्मधारासिवरारिसैन्यमीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि।
चर्मञ्छतचन्द्र छादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् २६
यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च।
सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योंऽहोभ्य एव वा ।।२७
सर्वाण्येतानि भगन्नामरूपास्त्रकीर्तनात्।
प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयः प्रतीपकाः ।।२८
गरूड़ो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः।
रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विष्वक्सेनः स्वनामभिः ।।२९
सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानि नः।
बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः ।।३०
यथा हि भगवानेव वस्तुतः सद्सच्च यत्।
सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपाद्रवाः ।।३१
यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयम्।
भूषणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्तीः स्वमायया ।।३२
तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः।
पातु सर्वैःस्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः ।।३३
विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः।
प्रहापयँल्लोकभयं स्वनेन ग्रस्तसमस्ततेजाः ।।३४
मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारयणात्मकम्।
विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् ।।३५
एतद् धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा।
पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते ।।३६
न कुतश्चित भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्।
राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् ।।३७
इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः।
योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरूधन्वनि ।।३८
तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा।
ययौ चित्ररथः स्त्रीर्भिवृतो यत्र द्विजक्षयः ।।३९
गगनान्न्यपतत् सद्यः सविमानो ह्यवाक् शिराः।
स वालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः।
प्रास्य प्राचीसरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् ।।४०
          ।।श्रीशुक उवाच।।
य इदं  श्रुणुयात् काले यो धारयति चादृतः।
तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् ।।४१
एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः।
त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्यऽमृधेसुरान् ।।४२
      ।।इति श्रीनारायणकवचं सम्पूर्णम्।।

Categories: Stotra - Pooja

Pages