ब्राह्मण उवाच

Subscribe to ब्राह्मण उवाच feed
Mukesh Nagarhttps://plus.google.com/109524758985518354773noreply@blogger.comBlogger166125
Updated: 1 day 17 hours ago

गणेशपञ्चरत्नस्तोत्रं

Wed, 09/07/2011 - 21:40
              गणेशपञ्चरत्नस्तोत्रं 

मुदा  करात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं |कलाधरावतन्सकं विलासिलोकरज्जकं ||अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं |नतशुभाsशुनाशकं नमामि तं विनायकं ||नतेतरातिभीकरं  नवोदितार्कभास्वरं |नमत्सुरारिनिर्जरं  नतधिकापदुदधरं ||सुरेश्वरम् निधिध्वरम् गजेश्वरं गणेश्वरं |महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं ||समस्तलोकशंकरं निरस्तदैत्यकुन्जरं |दरेतरोदरं वरं वरेभ-वक्त्रमक्षरं||कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं |मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरं ||अकिन्च्नार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं |पुरारिपूर्वनन्दनं  सूरारिगर्वचर्वणं ||प्रपन्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं |कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं ||नितान्त कान्तदन्त कान्तिमन्त कान्तकात्मज |मचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकृन्तनं ||हृदन्तरे निरन्तरं वसन्त मेव योगिनां |तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामिसंततं ||महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योन्वहं |प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरं ||अरोग्तामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां |समाहितयुरष्टभूतिमभ्युपैति सोsचिरात् ||

                           || इति श्रीशङ्करभगवतः कृतौ गणेशपञ्चरत्नस्तोत्रं संपूर्णं || 

Categories: Stotra - Pooja

शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं

Mon, 09/05/2011 - 21:03
                                                      शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं
नागेन्द्रहाराय - त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय |

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै काराय नमः शिवाय ||

मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथ् नाथ महेश्वराय |

मन्दारपुष्प बहुपुष्प् सुपूजिताय तस्मै काराय नमः शिवाय ||

शिवाय गौरीवन्दनाब्जवृन्द सूर्याय दशाsध्वर नाशकाय |

श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय् तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ||


वशिस्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय |


चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै काराय नमःशिवाय ||


यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय |


दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै काराय नमःशिवाय ||


पंचाक्षरमिदं पुण्यं यःपठेच्छिव संनिधौ |


शिवलोकंवाप्नोति शिवेन सह मोदते ||
             || इति श्रीमदशङ्कराचार्यविरचितं शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं संपूर्णं ||
Categories: Stotra - Pooja

देवीस्तोत्रं

Mon, 08/22/2011 - 16:13
देवीस्तोत्रं

या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्व लक्ष्मीः ।पापात्मना     कृतधियां     हृदयेषु     बुद्धिः  ।।
श्रद्धा    सतां     कुलजन    प्रभवस्य लज्जा । 
तां त्वां  नताःस्म परिपालय देविविश्वम् ।।
Categories: Stotra - Pooja

लक्ष्मीस्तोत्रम्

Fri, 08/19/2011 - 21:35
लक्ष्मीस्तोत्रम्
क्षमस्व      भगवत्यम्ब      क्षमाशीले      परात्परे |शुद्धसत्वस्वरुपे        च           कोपादिपरिवर्जिते  || उपमे        सर्वसाध्वीनां        देवीनां      देवपूजिते | त्वया बिना  जगत्सर्वम्   मृततुल्यं   च   निष्फलं ||सर्वसंपत्स्वरुपा      त्वम्    सर्वेषां       सर्वरूपिणी |रासेश्वर्यधिदेवी    त्वं     त्व्त्कला:       सर्वयोषितः  ||कैलासे   पार्वती  त्वम् च  क्षीरोदे सिन्धुकन्यका  |स्वर्गे च  स्वर्गलक्ष्मीस्त्वम्  मर्त्यलक्ष्मीश्च भूतले || वैकुण्ठे      च        महालक्ष्मीर्देवदेवी      सरस्वती  |गङ्गा  च   तुलसी   त्वं   च     सावित्री ब्रह्मलोकतः ||कृष्णप्राणाधिदेवी    त्वं   गोलोके राधिका  स्वयम्  |रासे - रासेश्वरी      त्वं    च      वृन्दावनवने     वने ||कृष्णप्रिया    त्वं    भाण्डीरे    चन्द्रा  चन्दनकानने  |विरजा    चम्पक    वने     शत-शृङ्गे   च सुन्दरी ||पद्मावती      पद्मवने        मालती        मालतीवने  |कुन्ददन्ती       कुन्दवने     सुशीला     केतकीवने  ||कदम्बमाला   त्वं     देवीं    कदम्बकाननेSपी   च |राजलक्ष्मी      राजगेहे       गृहलक्ष्मीर्गृहे        गृहे ||इतयुक्त्वा    देवताः सर्वे   मुनयो     मनवस्तथा |रुरुदुर्नम्रवदनाः                 शुष्ककन्ठोस्ठतालुकाः ||इति लक्ष्मीस्त्वम्      पुण्यं   सर्वदेवः   कृतं शुभं |यः पठेत्  प्रातरुत्थाय   स वै सर्व लभेद्  ध्रुवम्  ||अभार्यो   लभते   भार्यां   विनीतां   सुसुतां सतीम् |सुशीलां       सुन्दरीं        रम्यामतिसुप्रियवादिनीं  ||पुत्रपौत्रवतीं      शुद्धां      कुलजां     कोमलां   वरां  |अपुत्रो    लभते      पुत्रं       वैष्णवं     चिरजीविनं ||परमैश्वर्ययुक्तं     च        विद्यावन्तं      यशस्विनं |भ्रष्टराज्यो        लभेद्राज्यं    भ्रष्टश्रीर्लभते     श्रियं ||हतबन्धुर्लभेद     बन्धुं      धनभ्रष्टो     धनंलभेत् |कीर्तिहीनो लभेत् कीर्तिं प्रतिष्ठां च लभेद् ध्रुवम् ||सर्वमङ्गल   इदं   स्तोत्रम्  शोक-संताप नाशनं |हर्षानन्दकरं         शश्व्द्धर्ममोक्ष             सुहृत्प्रदं || 
               || इति देवकृत  लक्ष्मीस्तोत्रम् संपूर्णं ||
Categories: Stotra - Pooja

शिवा-शिव स्तुतिः

Sun, 07/31/2011 - 17:04
                      शिवा - शिव स्तुतिः  
ॐ नमःशिवाय शान्ताय पञ्चवक्त्राय शूलिने |नंदी  भृङ्गी   महाव्याल   गणयुक्ताय      शम्भवे ||शिवायै       हरकान्तायै     प्रकृत्यै       सृष्टिहेतवे |नमस्ते    ब्रह्मचारिण्यै    जगाद्दात्रै     नमो नमः ||संसार   भयः   संतापात्   पाहि  मां  सिंहवाहिनी |राज्य  सौभाग्य  संपत्तिं  देहि मामम्ब पार्वतीम् ||
Categories: Stotra - Pooja

श्री हनुमान चालीसा

Sun, 07/31/2011 - 11:27


|| श्री हनुमान चालीसा ||
दोहा श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि ।
बरनऊँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवनकुमार ।
बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं हरहु कलेस बिकार ॥
चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुन सागर ।जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ॥
राम दूत अतुलित बल धामा ।अंजनिपुत्र पवनसुत नामा ॥
महाबीर बिक्रम बजरंगी ।कुमति निवार सुमति के संगी ॥
कंचन बरन बिराज सुबेसा ।कानन कुंडल कुंचित केसा ॥
हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजै ।काँधे मूँज जनेऊ साजै ॥
संकर सुवन केसरीनंदन ।तेज प्रताप महा जग बंदन ॥
विद्यावान गुनी अति चातुर ।राम काज करिबे को आतुर ॥
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया ।राम लखन सीता मन बसिया ॥
सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा ।बिकट रूप धरि लंक जरावा ॥
भीम रूप धरि असुर सँहारे ।रामचंद्र के काज सँवारे ॥
लाय सजीवन लखन जियाये ।श्रीरघुबीर हरषि उर लाये ॥
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई ।तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ॥
सहस बदन तुम्हरो जस गावैं ।अस कहि श्रीपति कंठ लगावैं ॥
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा ।नारद सारद सहित अहीसा ॥
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते ।कबि कोबिद कहि सके कहाँ ते ॥
तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा ।राम मिलाय राज पद दीन्हा ॥
तुम्हरो मंत्र बिभीषन माना ।लंकेस्वर भए सब जग जाना ॥
जुग सहस्र जोजन पर भानू ।लील्यो ताहि मधुर फल जानू ॥
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं ।जलधि लाँघि गये अचरज नाहीं ॥
दुर्गम काज जगत के जेते ।सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ॥
राम दुलारे तुम रखवारे ।होत न आज्ञा बिनु पैसारे ॥
सब सुख लहै तुम्हारी सरना ।तुम रच्छक काहू को डर ना ॥
आपन तेज सम्हारो आपै ।तीनों लोक हाँक तें काँपै ॥
भूत पिसाच निकट नहिं आवै ।महाबीर जब नाम सुनावै ॥
नासै रोग हरै सब पीरा ।जपत निरंतर हनुमत बीरा ॥
संकट तें हनुमान छुड़ावै ।मन क्रम बचन ध्यान जो लावै ॥
सब पर राम तपस्वी राजा ।तिन के काज सकल तुम साजा ॥
और मनोरथ जो कोई लावै ।सोई अमित जीवन फल पावै ॥
चारों जुग परताप तुम्हारा ।है परसिद्ध जगत उजियारा ॥
साधु संत के तुम रखवारे ।असुर निकंदन राम दुलारे ॥
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता ।अस बर दीन जानकी माता ॥
राम रसायन तुम्हरे पासा ।सदा रहो रघुपति के दासा ॥
तुम्हरे भजन राम को पावै ।जनम जनम के दुख बिसरावै ॥
अंत काल रघुबर पुर जाई ।जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई ॥
और देवता चित्त न धरई ।हनुमत सेइ सर्ब सुख करई ॥
संकट कटै मिटै सब पीरा ।जो सुमिरै हनुमत बलबीरा ॥
जै जै जै हनुमान गोसाईं ।कृपा करहु गुरु देव की नाईं ॥
जो सत बार पाठ कर कोई ।छूटहि बंदि महा सुख होई ॥
जो यह पढ़ै हनुमान चलीसा ।होय सिद्धि साखी गौरीसा ॥
तुलसीदास सदा हरि चेरा ।कीजै नाथ हृदय मँह डेरा ॥
दोहा पवनतनय संकट हरन मंगल मूरति रूप ।
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप ॥ || सियावर रामचंद्रजी की जय || || पवनसुत हनुमान की जय || 
Categories: Stotra - Pooja

श्री रामरक्षास्तोत्रं

Sun, 07/17/2011 - 09:48

इन्टरनेट के स्रोतों से साभार                                                           श्रीरामरक्षास्तोत्रं
       अस्य श्री रामरक्षास्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीताराम चन्द्रो देवता, अनुष्टुप छन्दः,सीता- शक्तिः, श्रीमद हनुमान कीलकं श्री सीताराम चन्द्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र पाठे विनियोगः |
                                                        ||अथ ध्यानं ||

              ध्यायेदाजनुबाहुं धृतशरधनुषं बद्दपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदल- स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं | वामांगकारुढ़सीता मुखकमलमिलल-लोचनं नीरदाभं नानालंकार दीप्तम दधतमुरुजटा मंडलम रामचन्द्रं ||                                      चरितं    रघुनाथस्य   शतकोटि    प्रविस्तरम् |                                      एकैकमक्षरम्       पुंसां       महापातकनाशनं ||                                      ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं |                                      जानकीं  लक्ष्मणोंपेतं जटा-मुकुट मण्डितम् ||                                      सासितूण  धनुर्रबाणं   पाणिं    नक्तंचरान्तकं |
                                      स्वलीलया     जगात्त्रतुमाविर्भूतमजं     विभुं ||                                      रामरक्षां   पठेत् प्राज्ञः पापध्नीं सर्वकामदां |                                      शिरो   में राघवः पातु भालं   दशरथात्मजा ||                                      कौशल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुति |                                      ध्राणं पातु   मखत्राता मुखं सौमित्र   वत्सलः ||                                      जिव्हां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः |                                      स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौभग्नेशकार्मुकः||                                      करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्  |                                      मध्यम पातु खरद्वंशी नाभिं जाम्बवदाश्रयः ||
                                      सुग्रीवेशः कटी पातु  सक्थिनी  हनुमत्प्रभु:  |
                                      ऊरू   रघुत्तमः   पातु      रक्षःकुलविनाशकृत्  ||
                                      जानुनी  सेतुकृत्  पातु  जंघे दश मुखांतकः |
                                      पादौ  विभिषणश्रीदः पातु रामो खिलं वपु:  ||
                                      एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृतीम् पठेत्  |
                                      स चिरायु: सुखी पुत्री विजयी-विनयी भवेत् ||                                      पाताल- भूतल- व्योमचारिणश्छद्म चारिणः|                                      न    द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ||                                     रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरण |
                                     नरो न लिप्यते पापैर्भुक्ति मुक्तिंच विन्दति ||                                     जगज्जैत्रैक मन्त्रेण राम नाम्नाभिरक्षितम् |                                     यः कण्ठे धारयेतस्य करस्थां  सर्व सिद्धयः ||                                     वज्रपंजर   नामेदं   यो   राम   कवचं स्मरेत् |                                                अव्याहताज्ञः   सर्वत्र   लभते     जय मंगलं  ||                                        आदिष्टवान  यथास्वप्ने रामरक्षामिमां हरः |                                    तथा लिखितवान प्राप्तः प्रबुद्धौ बुधकौशिकः||                                     आरामः कल्पवृक्षाणाम  विरामः सकलापदां |                                    अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान सनःप्रभु: ||                                    तरुणौ     रूप संपन्नौ  सुकुमारौ महाबलौ |                                    पुण्डरीक- विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनाम्बरौ ||                                    फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्म चारिणौ |                                    पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम- लक्ष्मणो
                                    शरण्यो सर्वसत्वानां श्रेष्टौ सर्वधनुष्मताम् |                                    रक्षः कुलनिहंतारौ त्रायेतां नो रघुत्तमो ||                     आत्तसज्जधनुषाविशुविस्पृशावक्षयाशुगनिषंगसंगिनौ |                  रक्षणायमम राम लक्ष्मणायवग्रतः पथि सदैव गच्छताम् ||                                    सन्नधः     कवचीखड्गी   चापबाणधरो युवा |                                   गच्छन् मनोरथोsस्माकं रामःपातु सलक्ष्मणः ||                                    रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणा नुचरो बली |                                     काकुस्थः पुरुषः पूर्णः कौशल्येयो रघुत्तमः ||                                     वेदान्त   वेद्यो   यज्ञेशः   पुराण  पुरुषोत्तमः |                                     जानकी वल्लभः    श्रीमान प्रमेय पराक्रमः ||                                     इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तःश्रद्धयान्वितः   |                                    अश्वमेधायुतं  पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः|
                                    रामं  दूर्वादलश्यामं    पद्माक्षं    पीतवाससम् |                                      स्तुवन्ति नाम भिर्दिव्येर्न ते संसारिणो नराः ||                                    रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीता पतिं सुन्दरं                                    काकुस्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं |                                राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं                                 वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् ||                                     रामाय राम भद्राय राम चन्द्राय वेधसे |                                     रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ||   श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम |   श्रीराम राम  रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम || श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि |  श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ||     माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा राम चन्द्रः |     सर्वस्वंमे   रामचन्द्रो    दयालुर्नान्यं   जाने नैव  जाने  न   जाने ||                                    दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा |                                    पुरतो    मारुतिर्यस्य   तं वन्दे  रघुनन्दनम् ||                  लोकाभिरामं      रणरङ्गधीरं    राजीवनेत्रं    रघुवन्शनाथं |                  कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रचरणम् शरणं प्रपद्ये ||                  मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं |                  वातात्मजं   वानरयूथ   मुख्यं   श्रीरामदूतं   शरणं प्रपद्ये ||                                    कूजन्तं   राम रामेति    मधुरं    मधुराक्षरम् |                                   आरुह्य कवितांशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ||                                    आपदांपहर्तारं         दातारं       सर्व   संपदां |                                          लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ||                                   भर्जनं     भवबीजा     नामर्जनं      सुखसंपदां |                                   तर्जनं      यमदूतानां   राम रामेति गर्जनम् ||                                   रामो राजमणिः सदाविजयते रामंरमेशं भजे                                    रामेणा भिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः |                                   रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोम्यहं                                     रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राममामुद्धर ||                                   राम    रामेति    रामेति    रमे   रामे   मनोरमे |                                  सहस्त्रनाम    तत्त्युल्यं    रामनाम       वरानने  ||
                                                                                         || इति श्री बुधकौशिकविरचितं रामरक्षास्तोत्रं संपूर्णं ||   

Categories: Stotra - Pooja

श्रीहनुमतये नमः

Sat, 07/09/2011 - 16:53

                                                           गोस्वामी तुलसीदासजी द्वारा रचित  
मत्तगयन्द छन्द
बाल समय रबि भक्षि लियो तब तीनहुँ लोक भयो अँधियारो।
ताहि सों त्रास भयो जग को यह संकट काहु सों जात न टारो।
देवन आनि करी बिनती तब छाँड़ि दियो रबि कष्ट निवारो।
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥१॥बालि की त्रास कपीस बसै गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो।
चौंकि महा मुनि साप दियो तब चाहिय कौन बिचार बिचारो।
कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के सोक निवारो।
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥२॥
अंगद के सँग लेन गये सिय खोज कपीस यह बैन उचारो।
जीवत ना बचिहौ हम सो जु बिना सुधि लाए इहाँ पगु धारो।
हेरि थके तट सिंधु सबै तब लाय सिया-सुधि प्रान उबारो।
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥३॥
रावन त्रास दई सिय को सब राक्षसि सों कहि सोक निवारो।
ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महा रजनीचर मारो।
चाहत सीय असोक सों आगि सु दै प्रभु मुद्रिका सोक निवारो।
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥४॥

बान लग्यो उर लछिमन के तब प्रान तजे सुत रावन मारो।
लै गृह बैद्य सुषेन समेत तबै गिरि द्रोन सु बीर उपारो।
आनि सजीवन हाथ दई तब लछिमन के तुम प्रान उबारो।
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥५॥रावन जुद्ध अजान कियो तब नाग कि फाँस सबै सिर डारो।
श्रीरघुनाथ समेत सबै दल मोह भयो यह संकट भारो।
आनि खगेस तबै हनुमान जु बंधन काटि सुत्रास निवारो।
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥६॥
बंधु समेत जबै अहिरावन लै रघुनाथ पताल सिधारो।
देबिहिं पूजि भली बिधि सों बलि देउ सबै मिलि मंत्र बिचारो।
जाय सहाय भयो तब ही अहिरावन सैन्य समेत सँहारो।
को नहिं जानत है जग में कपि संकटमोचन नाम तिहारो॥७॥
Categories: Stotra - Pooja

नव ग्रह मन्त्रं

Wed, 06/15/2011 - 20:43


                                 ग्रहस्तुति:मन्त्रं 
ब्रह्मा   मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी    भानुः  शशी  भूमिसुतो   बुधश्च |गुरुःश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं ||
                      सूर्यःस्तुतिः
ग्रहाणामादिरादित्यो   लोकरक्षणकारकः |विषमस्थान सम्भूतां  पीडां दहतु मे रविः  ||                    चन्द्रःस्तुतिः
रोहिणीशः सुधामूर्तिः  सुधागात्रो सुधाशनः |विषमस्थान  सम्भूतां  पीडां दहतु मे विधुः ||                     भौमःस्तुतिः भूमिपुत्रो   महातेजाः   जगतो भयकृत्सदा |वृष्टिकृद   वृष्टिहर्ता च   पीडां दहतु मे कुजः ||                       बुधःस्तुतिः उत्पातरुपी जगतां  चन्द्रपुत्रो  महाद्युतिः |सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां दहतु मे बुधः ||
                  गुरुःस्तुतिः देवमन्त्री विशालाक्षो सदा लोकहिते रतः |अनेक   शिष्य संपूर्णः   पीडां दहतु मे गुरुः ||
                  भृगुःस्तुतिः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्रणवश्च महाद्युतिः |प्रभुस्तारा ग्रहाणां च पीडां दहतु मे भृगुः ||
                     शनिःस्तुति
कोणस्थ पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रान्तको यमः |
सौरिः शनेश्चरो   मन्दः पिप्पलाश्रय संस्थितः ||                         एतानि   शनि नामानि जपे दश्वस्थ सन्निधो |
शनेश्चर   कृता पीड़ा   न    कदापि    भविष्यति ||  
सूर्यपुत्रो     दीर्घदेहो    विशालाक्षो      शिवःप्रियः |
मंदचारः   प्रसन्नात्मा   पीड़ां   दहतु  में   शनि ||

                  राहू: स्तुति

महाशीर्षी    महावक्त्रो    महाद्रंश्तो      महायशाः|
अतनुश्चोर्धकेशश्च       पीड़ां       दहतु    में तमः||

                  केतु: स्तुति

अनेकरूपवरणेश्च       शतशोsथ         सहस्त्रशः |
उत्पातरुपी    घोरश्च    पीड़ां    दहतु   में शिखी ||     इन्टरनेट से साभार
Categories: Stotra - Pooja

कुंजिका स्तोत्र

Sun, 06/12/2011 - 16:41
                     कुंजिका स्तोत्रं

श्रुणु        देवि     प्रवक्ष्यामि     कुंजिकास्तोत्रमुत्तमं
येन      मंत्रप्रभावेण       चंडीजापः     शुभो     भवेत्
न   कवचं नार्गsलास्तोत्रं   कीलकं   न    रहस्यकम्
न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासं न च वार्चनम्
कुंजिकापाठमात्रेण       दुर्गापाठ      फलं        लभेत
अति      गुह्यतरं देवीं !      देवानामपि          दुर्लभं
गोपनीयं        प्रयत्नेन       स्वयोनिरिव        पार्वती
मारणं      मोहनं        वश्यं   स्तम्भ्नोचाटनादिकम्
पाठ    मात्रेण     संसिध्येत       कुंजिकास्तोत्रमुत्तमं
मन्त्रः -  ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे | ॐ ग्लों हुं क्लीं जूं सः ज्वालय-ज्वालय ज्वल-ज्वल प्रज्वल -प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा |
नमस्ते     रूद्ररुपिंण्यै    नमस्ते       मधुमर्दिनी
नमः कैटभहारिंण्यै     नमस्ते     महिषमर्दिनी
नमस्ते     शुभहन्त्रै च   निशुम्भा   सुरघातिनी
जाग्रतं ही     महादेवि जपं    सिद्धं   कुरुष्व में
एंकारी     सृष्टीरूपायै     ह्रींकारी     प्रतिपालिका
क्लींकारी    कामरुपिंण्यै   बीजरूपे नमोsस्तुते
चामुंडा   चंडघाती   च   यैकारी         वरदायिनी
विच्चे चाsभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी
धां धीं धूं धूर्जटे:   पत्नीं वां वीं वूं वागधीश्वरी
क्रं क्रीं क्रूं कालिकादेवि शं शीं शुं में शुभंकुरु
हुं हुं   हुंकाररुपिंण्यै जं जं जं    जम्भनादिनी
भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः
अं कं चं ट तं पं यं शं वीं दूं ऐं वीं हं क्षं
धिजाग्रं-धिजाग्रं त्रोटय-त्रोटय दीप्तं कुरु-कुरु स्वाहा
पां पीं पूं पार्वतीं पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा
सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व में
इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मन्त्र जागर्ति हेतवे
अभक्ते नैव    दातव्यं   गोपितं   रक्ष    पार्वती
यस्यु कुञ्जकयादेवी हीनां   सप्तशतीं   पठेत
न तस्य  जायते सिद्धिं ररण्यै रोदनं यथा ||
|| इति श्री रूद्रकमले गौरीतंत्रे शिव-पार्वती संवादे कुंजिकास्तोत्रं सम्पूर्णं ||
Categories: Stotra - Pooja

दुर्गाद्वात्रिशन्नांमाला स्तुति

Sun, 06/12/2011 - 09:02

      दुर्गा द्वात्रिशन्नांमाला  स्तुति 
दुर्गा     दुर्गतिशमणि   दुर्गापद्मनिवारिणी 
दुर्ग  मच्छेदिनीदुर्ग  साधिनी दुर्गनाशिनी
दुर्गतोत्द्धारिणी  दुर्ग   निहंत्री दुर्गमाँ  पहादुर्गमज्ञानदा   दुर्ग    दैत्यलोक दवानाला दुर्गमाँ-दुर्गमाँलोका    दुर्गमार्त्सस्वरुपीणी दुर्गमार्गप्रदा   दुर्गम    विद्या दुर्गमाश्रितादुर्गम ज्ञानसंस्थाना दुर्गम ध्यानभासिनीदुर्गमोहा   दुर्गमगा    दुर्गमार्त्सस्वरुपीणीदुर्गमाँ   सुरसम्हंत्री     दुर्गमाँयुधधारिणीदुर्गमांगी   दुर्गमता   दुर्गम्या  दुर्गमेश्वरीदुर्गभीमा  दुर्गभामा   दुर्गभा  दुर्गधारिणी  नामामवलि इमाम्यस्तु दुर्गाया  मममानवपठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति निसंशय:            ||इति दुर्गा द्वात्रिशन्नांमाला  स्तुति  समाप्तः ||   
Categories: Stotra - Pooja

सप्तश्लोकी दुर्गा

Fri, 06/10/2011 - 19:56
                                                                   सप्तश्लोकी  दुर्गा
                                                                      शिव उवाच
                                                  देवी ! त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी                                                   कलौ हि कार्य सिद्धयर्थं  उपायं ब्रूहि यत्नतः  
                                                                       देव्युवाचः  
                                               श्रुणु देव !    प्रवक्ष्यामि   कलौ   सर्वेष्ट   साधनं                                                मया तवैव  स्नेहेनाSप्यंबा  स्तुतिः प्रकाश्यते
          ॐ अस्य श्रीदुर्गासप्तश्लोकी-स्तोत्र मन्त्रस्य नारायण-ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाकाली, महालक्ष्मी,                            महासरस्वत्यो देवता श्रीदुर्गा  प्रीत्यर्थे  सप्तश्लोकी दुर्गापाठे विनियोगः |
                                                 ॐ ज्ञानिना मपि चेतान्सि देवी भगवति हि सा                                                    बलादा    कृष्ण  मोहाय   महामाया प्रयच्छति  
                                                       दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमिशेष  जन्तोः  
                                                       स्वस्थैःस्मृता मतिमतीव शुभां ददासि
                                                       दारिद्र्य दु:ख भय हारिणि का त्वदन्या 
                                                       सर्वोपकारकरणाय              सदार्द्रचित्ता                                                     सर्वमङ्गल माङ्गल्ये  शिवे सर्वार्थसाधिके
                                                    शरण्ये त्रयंबके  गौरी नारायणि नमोsस्तुते
                                                     शरणागत    दीनार्त     परित्राण    परायणे
                                                     सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोस्तु ते

                                                     सर्वस्वरूपे  सर्वेशे   सर्वशक्ति समन्विते
                                                                    भयेभ्यस्त्ररा हिनो देवी दुर्गेदेवी नमोsस्तुते  
                                   रोगानशेषा   नपहंसितुष्टा   रुष्टा तु   कामान्  सकलान्   भीष्टान
                                  त्वामा श्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां  प्रयान्ति ||                                                                सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलो कस्या खिलेश्वरी

                                                    एवमेव त्वया कार्यमस्मद वैरिविनाशनं
                                                              || इति सप्तश्लोकी दुर्गा समाप्ता ||
Categories: Stotra - Pooja

महालक्ष्म्यष्टकम्

Thu, 06/09/2011 - 07:08
                                                   महालक्ष्म्यष्टकम् 
                                                          इन्द्र उवाचः

नमस्तेsस्तु   महामाये      श्रीपीठे      सुरपूजिते                       शङ्ख-चक्र-गदाहस्ते     महालक्ष्मी   नमोsस्तु तेनमस्ते      गरुढारूढे      कोल्ह़ासुर     भयङ्ग्करि  
                      सर्वपापहरे      देवी        महालक्ष्मी    नमोsस्तु ते
सर्वज्ञे           सर्ववरदे            सर्वदुष्टभयङ्ग्करि                      सर्वदु:खहरे     देवी        महालक्ष्मी    नमोsस्तु ते          सिद्धि-बुद्धि-प्रदे   देवी       भुक्ति-मुक्ति- प्रदायिनि                       मन्त्रमूर्ते सदादेवी        महालक्ष्मी    नमोsस्तु तेआद्यन्तरहिते     देवी       आद्यशक्ति       महेश्वरी                      योगजे      योगसम्भूते   महालक्ष्मी    नमोsस्तु तेस्थूल - सूक्ष्म -महारौद्रे     महाशक्ति        महोदरे                      महापापहरे     देवी         महा लक्ष्मी   नमोsस्तु  तेपद्मासन    स्थिते      देवी       परब्रह्म- स्वरुपिणी                      परमेश्वरी    जगन्माता   महालक्ष्मी    नमोsस्तु तेश्वेताम्बरधरे        देवी      नानालङ्कार    भूषिते                      जगत्स्थिते जगन्माता  महालक्ष्मी     नमोsस्तु तेमहालक्ष्म्यष्टकं   स्तोत्रं  यः  पठेद् भक्तिमान्नरः                     सर्वसिद्धिमवाप्नोति       राज्यं     प्राप्नोति    सर्वदा एककाले         पठेन्नित्यं        महापाप्विनाशनं                      द्विकालं    यः     पठेन्नित्यं   धन -धान्य समन्वितःत्रिकालं यः     पठेन्नित्यं       महाशत्रुविनाशनम्                      महालक्ष्मी    भवेन्नित्यं      प्रसन्ना     वरदा - शुभा                                                                    || इति इन्द्रकृतं महालक्ष्म्यष्टकं संपूर्णं ||     
Categories: Stotra - Pooja

द्वादश ज्योतिर्लिङ्गंस्मरणं

Tue, 06/07/2011 - 20:58
                                              द्वादश ज्योतिर्लिङ्गंस्मरणं   
           सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्री शैले  मल्लिकार्जुनम्                                        उज्जैन्यां महाकालमोङ्ग्कारममलेश्वरम्              परल्यां  वैद्यनाथं च  डाकिन्यां भीमशङ्करं                                  सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने            वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयंबकं गौतमीतटे                                      हिमालये तु केदारं धृसिणेशं    शिवालये            एतानि  ज्योतिर लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः                                  सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति                                                                                    || इति   द्वादश ज्योतिर्लिङ्गंस्मरणं समाप्तं ||  
Categories: Stotra - Pooja

विष्णोरष्टाविंशतिनाम स्तोत्रं

Tue, 06/07/2011 - 20:24
     विष्णोरष्टाविंशतिनाम स्तोत्रं 

   अर्जुन उवाच
किं  नु नाम सहस्त्राणि   जपन्ते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाsचकश्व  केशव
 श्री  भगवान उवाच
मत्स्यं   कूर्मं वराहं च वामनं   च     जनार्दनम्
 गोविन्दम्  पुण्डरी काक्षम्  माधवं मधुसूदनम्
पद्मनाभं    सहस्त्राक्षम्   वनमालिम्   हलायुधम्
गोवर्धनं      हृषीकेशं       वैकुण्ठं        पुरुषोत्तमं
विश्वरूपं         वासुदेवं       रामं    नारायणं   हरिं
  दामोदरम्    श्रीधरं   च   वेदांगम्    गरुणध्वजम्   अनंतं   कृष्णगोपालं    जपतो    नास्ति   पातकं
  गवां       कोटिप्रदानस्य             अश्वमेधशतस्य   कन्यादान  सहस्त्राणाम्   फलं प्राप्नोति मानवः
अमायाम् वा पौर्णमास्यामेकादश्याम्  तथैव च
संध्याकाले   स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च
     मध्यान्हे  च जपनित्यम्     सर्वपापै: प्रमुच्यते   ||

             देवाधिदेव भगवान  नारायण  के सभी स्तोत्र व कवच के लिए संपर्क सूत्र-                                          mailto:ajmernagar@gmail.com
  
                 
Categories: Stotra - Pooja

विष्णु:स्तोत्रं

Sun, 06/05/2011 - 22:18
                    विष्णोरष्टनाम स्तोत्रं
अच्च्युतं   केशवं विष्णुं हरिम  सत्यं जनार्दनं |हंसं    नारायणं  चैव    मेतन्नामाष्टकम   पठेत्  ||त्रिसंध्यम य: पठेनित्यं दारिद्र्यं तस्य नश्यति |शत्रुशैन्यं  क्षयं   याति दुस्वप्न: सुखदो भवेत्  ||गंगाया     मरणं   चैव   दृढा    भक्तिस्तु   केशवे |  ब्रह्मा  विद्या   प्रबोधश्च   तस्मान्नित्यं पठेन्नरः ||                   ||इति वामन पुराणे विष्णोर्नामाष्टकम   सम्पूर्णं ||
                    विष्णोषोडशनामस्तोत्रं
औषधे चिन्तयेद विष्णुं भोजने च जनार्दनं |शयने   पद्मनाभं   च   विवाहे च     प्रजापतिम ||युद्धे      चक्रधरं     देवं      प्रवासे च त्रिविक्रमं |नारायणं      तनुत्यागे       श्रीधरं   प्रियसंगमे  ||दु:स्वप्ने    स्मर   गोविन्दं संकटे मधुसूदनम | कानने      नारसिंहं  च पावके   जलशायिनम  ||   जलमध्ये     वराहं च        पर्वते     रघुनंदनम |गमने      वामनं चैव       सर्वकार्येषु     माधवं ||षोडश-एतानि  नामानि  प्रातरुत्थाय य: पठेत |सर्वपाप    विनिर्मुक्तो    विष्णुलोके    महीयते  ||                    || इति विष्णो षोडशनाम स्तोत्रं  सम्पूर्णं ||
Categories: Stotra - Pooja

संकटनाशनं विष्णुस्तोत्रं

Fri, 06/03/2011 - 20:50

        संकट नाशनं विष्णुस्तोत्रं   

          श्री वेद व्यास उवाच:

पुनर्दैत्यम समायान्तं दृष्ट्वा देवा  सवासवाः   Iभय्प्रकम्पिता सर्वे विष्णु   स्तोत्रुम  प्रचक्रमु    II  १ II                          देवा उचु:

नमो मत्स्य-कुर्मादि  नाना-स्वरुपिः     I
सदा    भक्त       कार्योद्यातायार्तिहन्त्रे      II २ II
विधात्रादी      सर्गस्थिति  -धवंसकर्त्रे      I
गदा  शंख   पद्मा  रि हस्ताय  तेsस्तु      II  ३ II
रमा    वल्लभायसुराणाम     निहन्त्रे      I
भुजंगारियानाय            पीताम्बराय      II  ४ II
मखादि            क्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे      I
शरण्याय  तस्मै   नता स्मों नतास्मः     II ५ II
नमो            दैत्यसंतार्पितामर्त्यदुख      I
चलदध्वन्स्दम्भोल्ये    विष्णवे    ते      II  ६  II
भुजन्गेश -       तल्पेश्यायार्क-चन्द्र      I
द्विनेत्राय तस्मै  नता: स्मों नतास्मः     II  ७ II

                नारद उवाच:

संकटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत पठेन्नरः     I
स कदाचिन्न संकष्टी पीडयते  कृपया हरे :   II ८ II
 इति पद्म पुराणे पृथु-नारद संवादे  संकटनाशनं नाम विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम

Categories: Stotra - Pooja

स्तोत्र १

Thu, 06/02/2011 - 22:00
अभीष्ट प्राप्ति के लिए कुछ स्तोत्र हैं इन्हें प्रातःकाल, सन्ध्याकाल तथा रात्रि में  करने से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है और इसमें कोई संदेह नहीं है
सर्वप्रथम श्री गणेश जी की उपासना इस श्लोक के साथ आरंभ करेंगे

                      संकटनाशनं गणेशस्तोत्रं
                                 नारद-उवाच
प्रणम्य    शिरसा    देवं     गौरीपुत्रं    विनायकं
भक्तावासम स्मरेनित्यं आयु:  कामार्थ सिद्धये  II
प्रथमं    वक्रतुंडम   च   एकदंतं    द्वितीयकम,
तृतीयं कृष्ण पिन्गाक्षम गजवक्त्रं चतुर्थकम II
लम्बोदरं     पंचमं   च   षष्ठं     विकटमेव     च
सप्तमं   विध्नराजन  च   धूम्रवर्णं   तथाष्टकम्  II
नवमं    भालचंद्रम्     च   दशमं   तु  विनायकं  
एकादशिम्   गणपतिम्   द्वादशं   तु   गजाननं   II
द्वादश-एतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः
न च  विध्न   भयं   तस्य   सर्वसिद्धिकरं   परं   II
विद्यार्थी   लभते  विद्यां   धनार्थी लभते श्रीयंम्
पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गतिम्   II
जपेत् गणपतिं स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत्
सम्वत्सरेंण   सिद्धिं   च   लभते   नात्र   संशय   II
अष्टाभ्यो  ब्राह्मणेभ्यस्यो लिखित्वा यःसमर्पयेत्
तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः   II                
            II इति नारद पुराणे संकट नाशनं गणेश स्तोत्रं सम्पूर्णं II  श्री गणेश जी  के अन्य सभी स्तोत्र व कवच के लिए संपर्क सूत्र-           mailto:ajmernagar@gmail.com
Categories: Stotra - Pooja

हमारी दिनचर्या

Sun, 05/29/2011 - 10:30


इस दिनचर्या को अपनाकर देखे.............. 
 ॐ श्री गणेशाय  नमः ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग  कर उठ जाएँ और   इस मन्त्र  के साथ अपने प्रातःकाल का आरम्भ करें  इसके पश्चात् अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर ऊपर अँगुलियों, फिर मध्य में और हथेलियों की जड़ में देखे तथा क्रमशः महादेवी लक्ष्मी, सरस्वती तथा श्री गोविन्द का ध्यान  करे और इस मंत्र का जाप करे.
कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तू गोविन्दं प्रभाते करदर्शनम !!१!!
समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद्स्पर्शम  क्षमस्वमे !!२!!
....अब  झुककर पृथ्वी को हाथो से छूकर अपने माथे से लगाये तत्पश्चात पैर नीचे रखे!
...इसके बाद मुख को स्वच्छ जल से कुल्ला करे तथा हो सके तो रात्रि का रखा ताम्र पात्र का अन्यथा मिटटी के बर्तन में रखा  हुआ ३ से ४ गिलास  जल धीरे -धीरे पी लें अब ५ मिनट के बाद शौच के लिए चले जाएँ
यही क्रम ३-४ महीने तक कर के देखेगे तो स्वयं आप को अपने स्वास्थय में आश्चर्यजनक लाभ दिखाई देगा
अब हल्का  व्यायाम करे अथवा तेज चाल से चलते हुए ४-५ किलोमीटर तक पैदल चले जिससे शरीर से पसीना निकले और साथ ही विषैले पदार्थ भी बाहर निकल जाएँ
वापस आकर  थोड़े विश्राम के बाद पूर्ण स्नान* करें तथा अपने हिन्दू सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर की पूरे मन से पूजा अर्चना करें |
स्तोत्र पाठ विधि
अपने हाथों को धोकर , दाहिने हाथ में जल ले और " ॐ केशवाय नमः ,ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः  " मन्त्र पढ़े | इसके पश्चात तीन बार आचमन और प्राणायाम करे | अब अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए निम्न मन्त्र पढ़कर --
  " ॐ अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतोऽपि  वा |   यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स  बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ||"
अपने शरीर तथा आसन पर जल छिड़क कर शुद्ध करे | जबतक मन,क्रम, वचन अर्थात वाणी तथा शरीर शुद्ध  नही  होगा तब तक  कोई भी पूजा- पाठ ,अनुष्ठान या पुण्य कार्य सिद्ध और फल-दायक नहीं होता है | अब हाथ में जल और पुष्प लेकर इस मन्त्र के साथ पाठ का संकल्प करे |       "ॐ   अत्राद्य महामाङ्गल्य प्रतिमासोत्तमे मासे अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ, अमुक वासरे अमुक गोत्रः, अमुक शर्म-वर्म-गुप्ताहं ,अमुक कार्य-सिद्धर्थं ( जैसे- स्वमनःशान्त्यर्थं, परमेश्वर्य प्रीत्यर्थं ) पाठं महं करिष्ये " कहते हुए पृथ्वी पर जल छोड़ दे |अब मृदु भाषा में मंद स्वर से अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए पाठ करने से  शीघ्र तथा यथेस्ट फल प्राप्त होता है |
 दिनचर्या  से, तथा अन्य से संबंधित अधिक विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क - ajmernagar@gmail.com  
Categories: Stotra - Pooja

Pages