samskrita Google Group

Subscribe to samskrita Google Group feed
A mailing list for Samskritam-related discussions. This is the new home of the sanskrit@cs.utah.edu mailing list.
Updated: 2 months 1 week ago

Sri Mahaswami stuti on kanchi Periyavaa

Thu, 12/14/2017 - 19:37
courtesy:Sri.ON.Ravi Dear all, Namaskaram December 14, 2017 is Sri Mahaswami Aradhana day. With His Grace , I have composed a hymn on Him called Sri Mahaswami Shatkam, (first five stanzas in Indravajra metre or chandas and the last one on Upajathi metre). Vrutta Ratnakara identifies these
Categories: Sanskrit Groups

Preethi bhojanam - Sanskrit essay

Thu, 12/14/2017 - 19:37
प्रीतिभोजनम् प्रीतिकरभोजनस्मरणेन प्रथमतः बालकृष्णस्य मूर्तिरेव दृग्गोचरा भवति।परितः उपविष्टानां गोपालकानां मध्ये श्रीकृष्णः व्यच्यस्तपादारविन्देन उत्थास्य, वामबाहुमूले दण्डं संस्थाप्य, मित्रैः आनीतशीतलान्नं तस्मिन् च्यूतव्यञ्जनं दधिं च दक्षिणहस्तेन सम्मिश्रीकृत्य , वामहस्ते तदन्नं संस्थाप्य
Categories: Sanskrit Groups

संस्कृत साहित्य रत्नावली Sanskrit Sahitya Ratnavali

Wed, 12/13/2017 - 23:15
संस्कृत साहित्य रत्नावली Sanskrit Sahitya Ratnavali http://www.navelgazing.net/2017/12/sanskrit-sahitya-ratnavali.html Sanskrit literature is one of the richest in the world. From the Vedas to the Epics, from the Brahmanas to the Upanishads, from the Panchatantra to the Hitopadesha, from the
Categories: Sanskrit Groups

Krishna, please come once again - sanskrit essay

Tue, 12/12/2017 - 20:56
“ कृष्ण “ इति विदुषी दुर्गा भागवत महोदायाया:मराठी ललितगद्यस्य अनुवाद:। कृष्ण! कथं त्वं सम्बोधयामि?त्वं तु आकाश इव भाससे माम्!आकाशः सदैव अस्माकं शिरसि विद्यते।यत्र गच्छामः तत्र सैव साकं परं तस्य नीलवर्णः न कदापि स्पर्शसुलभः। सत्यं वच्मि… नाम्ना त्वं मनुरुपेण नैव कदापि कल्पनां
Categories: Sanskrit Groups

Upanishad - Sanskrit essay

Mon, 12/11/2017 - 21:56
उपनिषदः- दुःखत्रयाभिघातानां संसारिणां शब्दब्रह्म वेदः परात्परमार्गः। मार्गत्रयं प्रस्थानत्रयम् आश्रियते आस्तिकैः। स च -- उपनिषदः, भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्रं चेति। यद्यपि गीता स्वयं भगवता श्रीकृष्णेन उच्चरिता, तथाऽपि तस्याः पौरुषेयत्वं विद्यते। पुनश्च आस्तिकदृष्ट्या उपनिषदः मूलग्रन्थः प्रकृतिः।
Categories: Sanskrit Groups

Announcing new online course on How to Study Indic Shaastras from Jan 7-21

Mon, 12/11/2017 - 11:24
Dear all, Here is a great opportunity to learn how to study Bhaaratiiya shaastra granthas by yourself! After its well-received workshop at IIT Roorkee (Oct 2017) on How to Study Indic Shaastras, MIT School of Vedic Sciences is now offering it as an online certificate course jointly with Indic
Categories: Sanskrit Groups

योगसूत्र THE YOGA SUTRAS OF PATANJALI

Mon, 12/11/2017 - 07:45
योगसूत्र THE YOGA SUTRAS OF PATANJALI Original Sanskrit text + Hindi translation + English translation Special Gilt Edged Art Edition, with 40 colour pictures Printed on acid free paper using vegetable-based inks 2017 36 x 28 cm 320 pp + 40 art plates Hardcover 16 kilos ₹
Categories: Sanskrit Groups

Request for souce of a sloka

Fri, 12/08/2017 - 21:47
< https://lh3.googleusercontent.com/-h2C0Hk_zKTM/WipfjOpBPPI/AAAAAAAAEOI/4Af_nqLEGGMoRFviwk_9j-Abm-159mBbQCLcBGAs/s1600/unnamed.jpg > Can some one cite the source for this sloka? भूप्रदक्षिण षट्केन काशियात्रायुते न च | सेतुस्नानशतैर्यश्च तत्फलं मातृ वन्दने ||
Categories: Sanskrit Groups

Mann ki bhaat in sanskrit

Fri, 12/08/2017 - 21:47
‘मन की बात’ [37] “मनोगतम्” [37] (प्रसारण-तिथि: 29.10.2017) [“मनोगतम्” - इति “मन की बात”-कार्यक्रमस्य संस्कृत-भाषिकानुवादः] - बलदेवानन्द-सागरः मम प्रियाः देश-वासिनः ! नमस्कारः | दीपावल्याः षण्णां दिनानाम् अनन्तरम् आयोज्यमानं “महापर्व छठ”- इति अस्मदीय- देशे अतितरां निष्ठा-नियम-पुरस्सरं
Categories: Sanskrit Groups

स्वैरिणी गुणापवाद:

Fri, 12/08/2017 - 21:47
हरि: ओम्, ​स्व + ईरिणी — स्वैरिणी अत्र कथं गुणापवाद: भवति।​ धन्यवादा: -- *Rajesh Benjwal*
Categories: Sanskrit Groups

Doubt

Mon, 12/04/2017 - 10:15
Why उन्नतः वृक्षाः , why not उन्नताः वृक्षाः၊ Pl will someone clear this though to you scholars it might seem silly.
Categories: Sanskrit Groups

Re: kRdanta-koShaH

Sat, 12/02/2017 - 00:26
+sanskrit-programmers, saMskRta, sai https://docs.google.com/spreadsheets/d/14UEZmuSvbbdxAnqpZdSvSH8hrp3flPhPoo01aSXhbDY/edit#gid=1652568209 इत्यत्र पुष्पामातुः कृदन्तकोशो विद्यते सुष्ठूट्टङ्कितः। वाक्यनिर्माणयन्त्रादाव् उपयोगाय स्यात्। 2017-12-01 1:34 GMT-08:00 Usha Rani Sanka
Categories: Sanskrit Groups

saptapadi mantras with meaning needed.

Fri, 12/01/2017 - 21:12
My pranamas. I need the saptapadimantras in Devanagari with meanings. Can anyone help me? Sharada Varadarajan.
Categories: Sanskrit Groups

Bhagavat Gita verse as a slogan

Fri, 12/01/2017 - 21:11
Namaskar to all members, Referring to the Bhagavadgita, Chapter 6 Verse 5: *उद्धरॆत् आत्मना आत्मानं न आत्मानम् अवसादयॆत् ।आत्म एव हि आत्मनः बंधुः आत्म एव रिपुः आत्मनः ॥ ६.५ ॥* *uddharEt AtmanA AtmAnaM na AtmAnam avasAdayEt |Atma eva hi AtmanaH baMdhuH Atma eva ripuH AtmanaH || 6.5 ||*
Categories: Sanskrit Groups

Mahaparivrajaka - Sanskrit biography of Adi Sankaracharya by Swami Paramananda Bharati

Thu, 11/30/2017 - 21:33
Pranams to all, Mahaparivrajaka, a Sanskrit biography of Adi Sankaracharya and a few other Vedantic works of Swami Paramananda Bharati in Sanskrit, Hindi and English are now available at mahaparivrajaka.co.in Link to the Sanskrit biography page - http://www.mahaparivrajaka.co.in/mahaparivrajaka
Categories: Sanskrit Groups

Kapyasam pundarikaksham

Wed, 11/29/2017 - 22:08
।।श्रीमते रामानुजाय नमः।। "कप्यासं पुण्डरीकाक्षम्" ----------------------------- योनित्यमच्युत पदाम्भुज युग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने । अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिंधोः रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये ॥ "रामानुज सम्बन्धान्मुक्तिमार्ग:" 'कप्यासं पुण्डरीकाक्षम्' – पूर्वपक्षितार्
Categories: Sanskrit Groups

Patanjali -Sanskrit essay

Wed, 11/29/2017 - 22:08
*महाभाष्यम्* व्याख्यानशैली भाष्यकारः पतञ्जलिः सवस्य स्वोपज्ञप्रज्ञया अद्भुतेन चित्र-विचित्रेण प्रतिभाबलेन शब्दप्रयोगद्वारा सूत्रकारनिर्दिष्टपद्धतिम् अनुसरन् प्रभूतानुभूतिसम्भूतया अद्भुतसूक्ष्मबुद्ध्या शब्दसिद्धेः सुगमं मार्गं बोधयति । तदीया शैली नवनवोन्मेषशालिनी, नानाविधतर्कसमन्विता,
Categories: Sanskrit Groups

Tradition prayer before Sanskrit study

Wed, 11/29/2017 - 08:06
Hari Om, I know that traditionally there is a prayer before the study of Sanskrit. Generally its, a prayer to Ganesh, Sarasvati & Panini and lineage. Could someone share in Devanagari in unicode? Vivek
Categories: Sanskrit Groups

Any Printed Edition of वार्तिका-s?

Wed, 11/29/2017 - 01:22
Dear All, Is there any printed or online edition of वार्तिका-s? Dr Shivamurthy Swamiji
Categories: Sanskrit Groups

Free books

Tue, 11/28/2017 - 02:34
Hi, The following books are available (for free): - Mundakopanishad by Gita Press, in Hindi with Sankara's commentary. (Sankara wrote his commentaries in English and so I'm guessing this must be a Hindi translation of Sankara's commentary) - ashtAvakragIta (this is a print-out of a pdf file.
Categories: Sanskrit Groups

Pages