॥ संस्कृत सुधा॥

Subscribe to ॥ संस्कृत सुधा॥ feed
|| saṁskṛta sudhā ||
|| Nectar of Sanskrit ||
Transliterate & Translate Everything SanskritA Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.comBlogger20125
Updated: 1 day 22 hours ago

Srimad Bhagavad Gita

Thu, 01/31/2008 - 07:17
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥|| śrīmadbhagavadgītā ||Table of ContentsChapter 1 - arjunaviṣādayogaḥChapter 2 - sāṅkhyayogaḥTo be continued...A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com1
Categories: Sanskrit Blogs

Bhagavad Gita - Chapter 2 - Sankhya Yogah

Sat, 01/05/2008 - 06:51
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥|| śrīmadbhagavadgītā ||॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥|| dvitīyo'dhyāyaḥ ||Chapter 2॥ साङ्ख्ययोगः ॥|| sāṅkhyayogaḥ ||सञ्जय उवाच ।तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ।विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ २-१ ॥sañjaya uvāca |taṁ tathā kṛpayāviṣṭamaśrupūrṇākulekṣaṇam |viṣīdantamidaṁ vākyamuvāca madhusūdanaḥ || 2-1 ||Sañjaya said :1. To him thus overpowered by compassion, A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com0
Categories: Sanskrit Blogs

Srimad Bhagavad Gita - Chapter 1 - Arjuna Visada Yogah

Fri, 01/04/2008 - 07:24
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥|| śrīmadbhagavadgītā ||॥ प्रथमोऽध्यायः ॥|| prathamo'dhyāyaḥ ||Chapter 1॥ अर्जुनविषादयोगः ॥|| arjunaviṣādayogaḥ ||Arjuna's Despondencyधृतराष्ट्र उवाच ।धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १-१ ॥dhṛtarāṣṭra uvāca ।dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ |māmakāḥ pāṇḍavāścaiva kimakurvata sañjaya || 1-1 ||Dhṛtarāṣṭra A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com0
Categories: Sanskrit Blogs

Gitadhyanam

Fri, 01/04/2008 - 06:54
॥ गीताध्यानम् ॥|| gītādhyānam ||पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयंव्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम् ।अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनींअम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् ॥ १ ॥pārthāya pratibodhitāṁ bhagavatā nārāyaṇena svayaṁvyāsena grathitāṁ purāṇamuninā madhyemahābhāratam |advaitāmṛtavarṣiṇīṁ bhagavatīmaṣṭādaśādhyāyinīṁamba tvāmanusaṁdadhāmi bhagavadgīte A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com0
Categories: Sanskrit Blogs

Sri Lalita Sahasranama Stotram

Fri, 10/19/2007 - 07:13
॥ श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम् ॥|| śrīlalitāsahasranāmastotram ||॥ न्यासः ॥|| nyāsaḥ ||अस्य श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रमाला मन्त्रस्य ।वशिन्यादिवाग्देवता ऋषयः ।अनुष्टुप् छन्दः ।श्रीललितापरमेश्वरी देवता ।श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजम् ।मध्यकूटेति शक्तिः ।शक्तिकूटेति कीलकम् ।श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीप्रसादसिद्धिद्वारा चिन्तितफलावाप्त्यर्थे जपे विनियोगः ।asya śrīlalitāsahasranāmastotramālā mantrasya |A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com0
Categories: Sanskrit Blogs

camakam OR camakaprasnah

Thu, 09/20/2007 - 07:22
॥ श्री॒ चमकप्रश्नः ॥|| śrī camakapraśnaḥ ||अग्नाविष्णू सजोषसेमा वर्धन्तु वां गिरः ।द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् ॥agnāviṣṇū sajoṣasemā vardhantu vāṁ giraḥ |dyumnairvājebhirāgatam ||वाजश्च मे प्रसवश्च मेप्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मेस्वर्श्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मेज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मेऽपानश्च मेव्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्तं च म आधितं च मेवाक्च मे मनश्च A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com1
Categories: Sanskrit Blogs

rudram OR rudraprasnah

Thu, 08/23/2007 - 20:39
॥ श्री॒ रुद्रप्रश्नः ॥|| śrī rudrapraśnaḥ ||॥ ॐ नमो भगवते रुद्राय ॥|| om namo bhagavate rudrāya ||नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः ।नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुते ते नमः ॥ १-१ ॥namaste rudramanyava utota iṣave namaḥ |namaste astu dhanvane bāhubhyāmuta te namaḥ || 1-1 ||यात इषुः शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः ।शिवा शरव्या या तव तया नो रुद्र मृडय ॥ १-२ ॥yā tava iṣuḥ śivatamā śivaṁ babhūvaA Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com0
Categories: Sanskrit Blogs

mantrapuspam

Mon, 08/13/2007 - 20:06
॥ मन्त्रपुष्पम् ॥|| mantrapuṣpam ||ॐomयोऽपां पुष्पं वेद । पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति ।चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् । पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति ।य एवं वेद । योऽपामायतनं वेद । आयतनवान् भवति ॥ १ ॥yo'pāṁ puṣpaṁ veda | puṣpavān prajāvān paśumān bhavati |candramā vā apāṁ puṣpam | puṣpavān prajāvān paśumān bhavati |ya evaṁ veda | yo'pāmāyatanaṁ veda | āyatanavān bhavati ||A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com0
Categories: Sanskrit Blogs

atmasatakam OR nirvanasatakam

Tue, 08/07/2007 - 09:54
॥ निर्वाणषटकम् ॥|| nirvāṇaṣaṭakam ||OR॥ आत्मषटकम् ॥|| ātmaṣaṭakam ||composed by śrī ādi śaṅkarācāryaमनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहंन च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे ।न च व्योमभूमिः न तेजो न वायुःचिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ १ ॥manobuddhyahaṅkāracittāni nāhaṁna ca śrotrajihve na ca ghrāṇanetre |na ca vyomabhūmiḥ na tejo na vāyuḥcidānandarūpaḥ śivo'haṁ śivo'ham || 1 ||I am not the A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com4
Categories: Sanskrit Blogs

syamala dandakam

Sun, 07/01/2007 - 07:56
॥ श्यामळा दण्डकम् ॥|| śyāmaḻā daṇḍakam ||composed by kālidāsa॥ ध्यानम् ॥|| dhyānam ||माणिक्यवीणामुपलालयन्तींमदालसां मञ्जुळवाग्विलासाम् ।माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गींमातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि ॥ १ ॥māṇikyavīṇāmupalālayantīṁmadālasāṁ mañjuḻavāgvilāsām |māhendranīladyutikomalāṅgīṁmātaṅgakanyāṁ manasā smarāmi || 1 ||चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसेकुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे ।A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com9
Categories: Sanskrit Blogs

Tripurasundari Astakam

Thu, 06/28/2007 - 10:17
॥ त्रिपुरसुन्दरी अष्टकम् ॥|| tripurasundarī aṣṭakam ||written by śrī ādi śaṅkarācārya कदम्बवनचारिणीं मुनिकदम्बकादम्बिनींनितम्बजितभूधरां सुरनितम्बिनीसेविताम् ।नवाम्बुरुहलोचनां अभिनवाम्बुदश्यामलांत्रिलोचनकुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्द्रीमाश्रये ॥ १ ॥kadambavanacāriṇīṁ munikadambakādambinīṁnitambajitabhūdharāṁ suranitambinīsevitām |navāmburuhalocanāṁ abhinavāmbudaśyāmalāṁtrilocanakuṭumbinīṁ A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com0
Categories: Sanskrit Blogs

Sarada Bhujanga Prayatastakam

Wed, 06/27/2007 - 10:00
॥ शारदाभुजङ्गप्रयाताष्टकम् ॥|| śāradābhujaṅgaprayātāṣṭakam ||written by śrī ādi śaṅkarācārya सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुंभांप्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बाम् ।सदास्येन्दुबिम्बां सदानोष्ठबिम्बांभजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम् ॥ १ ॥suvakṣojakumbhāṁ sudhāpūrṇakuṁbhāṁprasādāvalambāṁ prapuṇyāvalambām |sadāsyendubimbāṁ sadānoṣṭhabimbāṁbhaje śāradāmbāmajasraṁ madambām || 1 ||कटाक्षे दयार्द्रो करे A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com7
Categories: Sanskrit Blogs

Sri Gayatri Sahasranama Stotram

Mon, 06/04/2007 - 10:44
॥ श्रीगायत्रीसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ śrīgāyatrīsahasranāmastotram (देवी भागवतांतर्गत)(devī bhāgavatāṁtargata)(from Devī Bhāgavatām)नारद उवाच -nārada uvāca -भगवन्सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रविशारद ।श्रुतिस्मृतिपुराणानां रहस्यं त्वन्मुखाच्छ्रुतम् ॥ १ ॥bhagavansarvadharmajña sarvaśāstraviśārada śrutismṛtipurāṇānāṁ rahasyaṁ tvanmukhācchrutam 1 सर्वपापहरं देव येन विद्या प्रवर्तते ।केन वा ब्रह्मविज्ञानं किं नुA Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com0
Categories: Sanskrit Blogs

Madhurastakam

Sun, 06/03/2007 - 02:26
॥ मधुराष्टकम् ॥|| madhurāṣṭakam ||composed by śrī vallabhācāryaअधरं मधुरं वदनं मधुरंनयनं मधुरं हसितं मधुरम् ।हृदयं मधुरं गमनं मधुरंमधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ १ ॥adharaṁ madhuraṁ vadanaṁ madhuraṁnayanaṁ madhuraṁ hasitaṁ madhuram |hṛdayaṁ madhuraṁ gamanaṁ madhuraṁmadhurādhipaterakhilaṁ madhuram || 1 ||Krishna's lip, face, eye, smile, heart and gait are all sweet and nice.Everything about the A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com0
Categories: Sanskrit Blogs

Saundaryalahari

Mon, 05/28/2007 - 23:18
॥ सौन्दर्यलहरी ॥|| saundaryalaharī ||written by śrī ādi śaṅkarācārya Translated by: P.R.Ramachander, Bangalore.(With minor edits by A Swami)Source of translation: http://www.geocities.com/ramya475/SoundaryaLahari.htmIntroduction:Saundaryalaharī consists of two parts viz., ānandalaharī, meaning waves of bliss (first 41 stanzas), and saundaryalaharī, meaning waves of beauty (the next 59 stanzasA Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com0
Categories: Sanskrit Blogs

Bhaja Govindam

Thu, 05/17/2007 - 19:25
॥ भज गोविन्दम् ॥|| bhaja govindam ||written by śrī ādi śaṅkarācārya भजगोविन्दं भजगोविन्दंगोविन्दं भज मूढमते ।संप्राप्ते सन्निहिते कालेनहि नहि रक्षति डुकृञ्करणे ॥ १ ॥bhajagovindaṁ bhajagovindaṁgovindaṁ bhaja mūḍhamate |saṁprāpte sannihite kālenahi nahi rakṣati ḍukṛñkaraṇe || 1 ||Worship Govinda, worship Govinda, worship Govinda, oh fool! The rules of grammar will not save you at the time A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com0
Categories: Sanskrit Blogs

Sri Anjaneya Dhyanam

Sun, 05/13/2007 - 08:02
॥ श्री आञ्जनेय ध्यानम् ॥|| śrī āñjaneya dhyānam ||उद्यदातिय संकाशं उदार भुज विक्रमम् ।कन्दर्प कोटि लावण्यं सर्व विद्या विशारदम् ॥ १ ॥udyadātiya saṁkāśaṁ udāra bhuja vikramam |kandarpa koṭi lāvaṇyaṁ sarva vidyā viśāradam || 1 ||श्रीराम हृदयानन्दं भक्त कल्प महीरुहम् ।अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् ॥ २ ॥śrīrāma hṛdayānandaṁ bhakta kalpa mahīruham |abhayaṁ varadaṁ dorbhyāṁ kalaye A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com0
Categories: Sanskrit Blogs

Sri Visnu Sahasranama Stotram

Tue, 05/01/2007 - 09:14
॥ श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् ॥|| śrīviṣṇusahasranāmastotram ||शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ १ ॥śuklāṁbaradharaṁ viṣṇuṁ śaśivarṇaṁ caturbhujam |prasannavadanaṁ dhyāyet sarvavighnopaśāntaye || 1 ||यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परः शतम् ।विघ्नं निघ्नन्ति सततं विष्वक्सेनं तमाश्रये ॥ २ ॥yasya dviradavaktrādyāḥ pāriṣadyāḥ paraḥ śatamA Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com0
Categories: Sanskrit Blogs

Sri Venkatesvara Suprabhatam

Sat, 04/28/2007 - 22:37
॥ श्रीः ॥|| śrīḥ ||॥ श्री वेङ्कटेश्वर सुप्रभातम् ॥|| śrī veṅkaṭeśvara suprabhātam ॥कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्ततेउत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् ॥ १ ॥kausalyā suprajā rāma pūrvā sandhyā pravartateuttiṣṭha naraśārdūla kartavyaṁ daivamāhnikam || 1 ||उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजउत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ २॥uttiṣṭhottiṣṭha govinda uttiṣṭha A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com0
Categories: Sanskrit Blogs

Prayers

Sat, 04/07/2007 - 08:04
वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तयेजगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेष्वरौ॥vāgarthāviva sampṛktau vāgarthapratipattayejagataḥ pitarau vande pārvatīparameṣvarau ||दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालांदधानहस्तेनेकैन पद्मम् सितमपि च शुकम् पुस्तकम् चापरेण।भासाकुंदेन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समानसा मे वाग्देवतेयम् निवसतुवदने सर्वदा सुप्रसन्ना॥dorbhiryuktā caturbhiḥ A Shttp://www.blogger.com/profile/03768568740804456403noreply@blogger.com1
Categories: Sanskrit Blogs