संस्कृतनिबन्धः

Subscribe to संस्कृतनिबन्धः feed
Prasad Ostwalhttp://www.blogger.com/profile/03239141027970327512noreply@blogger.comBlogger93125
Updated: 6 days 19 hours ago

विष्णुः ( Sanskrit Essay on Vishnu)

Sat, 12/17/2016 - 11:27
विष्णुः सनातनधार्मिकाणां प्रमुखः देवः अस्ति। सः त्रिमूर्तिषु एकः। विश्वरक्षकः च। तस्य पत्नी लक्ष्मीः। वाहनं गरुडः।

Our app has full page Vishnu essay.
Download app here.
Navigate to Home>God >Vishnu  in our apps
Categories: Learning Sanskrit

शिवः ( Sanskrit essay on Shankar Mahadev)

Sat, 12/17/2016 - 11:26
शिवः सनातनधर्मस्य प्रमुखः देवः अस्ति। सः एव विश्वनाशकोऽस्ति। तस्य सती, पार्वती द्वे भार्ये। सः भस्मेन अवलिप्तः।

Our app has full page Shankar essay.
Download app here.
Navigate to Home>God >Shankar  in our apps
Categories: Learning Sanskrit

सरस्वती देवी ( Sanskrit Essay on Saraswati Devi )

Sat, 12/17/2016 - 11:24
सरस्वत्याः नामान्तराणि शारदा, वागीश्वरी, ब्राह्मी, महाविद्या इत्यादीनि । सृष्टिकर्तुः ब्रह्मणः पत्नी एषा। सृष्टिकार्याय ज्ञानम् आवश्यकम् ।

Our app has full page Saraswati essay.
Download app here.
Navigate to Home>God >Saraswati in our apps
Categories: Learning Sanskrit

रामः ( Sanskrit essay on Ram)

Sat, 12/17/2016 - 11:23
श्रीरामचन्द्रः भगवतः नारायणस्य दशसु अवतारेषु सप्तमः । सूर्यवंशसमुत्पन्नोऽयं दशरथस्य पुत्रः । भगवान् नारायणः त्रेतायुगे श्रीरामचन्द्ररूपेण अवतारं गृहीतवान् ।


Our app has full page Ram essay.
Download app here.
Navigate to Home>God >Ram  in our apps
Categories: Learning Sanskrit

पार्वती ( Sanskrit Essay on Parvati)

Sat, 12/17/2016 - 11:22
लयकर्तुः परमशिवस्य शक्तिरूपा पार्वती । सैव तस्य पत्नी च । विघ्नेश्वरस्य गणपतेः, स्कन्दस्य च माता सा । तस्याः नामानि रूपाणि च अनेकानि ।


Our app has full page Parvati essay.
Download app here.
Navigate to Home>God > Parvati in our apps
Categories: Learning Sanskrit

लक्ष्मीः ( Sanskrit essay on Laxmi)

Sat, 12/17/2016 - 11:21
देवी लक्ष्मीः - सम्पदधिदेवता लक्ष्मीः विष्णोः पत्नी । त्रिमूर्तिषु विष्णुः जगतः स्थितिकारकः अर्थात् रक्षकः । जगद्रक्षणाय सम्पद् / ऐश्वर्यम् अपेक्षितम् भवति । उचितमेव यत् ऐश्वर्यदेवता लक्ष्मीः एव अस्य पत्नी अस्तीति।

Our app has full page Laxmi essay.
Download app here.
Navigate to Home>God >Laxmi  in our apps
Categories: Learning Sanskrit

काली ( Sanskrit essay on Kali)

Sat, 12/17/2016 - 11:19
अनन्दशक्तिसंयुता सनातनधर्मस्य देवी काली । एतत् पदं कालः (समयः विधिः) इति पदेन निष्पन्नम् । कृष्णवरीया देवी इत्यपि अस्य भावः ।


Our app has full page Kali essay.
Download app here.
Navigate to Home>God >Kali in our apps
Categories: Learning Sanskrit

इन्द्रः ( Sanskrit essay on Indra )

Sat, 12/17/2016 - 11:16
इन्द्रः भारतियसनातनविश्वासानुगुणं देवतानाम् अधिपतिः अस्ति। शक्रः इति इन्द्रस्य नामान्तरमपि वर्तते। सः युद्धस्य वर्षायाः च अधिदेवता अस्ति ।

Our app has full page Indra essay.
Download app here.
Navigate to Home>God > Indra in our apps
Categories: Learning Sanskrit

हनुमान् ( Sanskrit Essay on Hanuman)

Sat, 12/17/2016 - 11:15
हनूमान् श्रीरामदासत्वेन ख्यातः कपिवीरः सन् रामायणे अतीव प्रधानं पात्रं भजते । अस्य माता अञ्जनादेवी । पिता केसरिः ।

Our app has full page Hanuman essay.
Download app here.
Navigate to Home>God > Hanuman in our apps
Categories: Learning Sanskrit

ब्रह्मा (Sanskrit Essay on Brahma )

Sat, 12/17/2016 - 11:14
ब्रह्मा जगतः प्रवर्तकः । जगतः पालनकर्ता विष्णुः,संहारकर्ता शिवः तथैव ब्रह्मा सृष्टिकर्तारूपेण स्थितः।वैदिकदेवता प्रजापतेः साकं अस्य अभेदः कल्पितुं शक्यते।

Our app has full page Brahma essay.
Download app here.
Navigate to Home>God >Brahma in our apps
Categories: Learning Sanskrit

वार्त्तापत्रम् ( Sanskrit Essay on Newspaper )

Sat, 12/17/2016 - 11:10
वार्त्तापत्रम् अर्वाचीनकाले मानवस्य जीवनमस्ति । वार्त्तापत्रम् अस्माकं ज्ञानस्य गंङगा इव।यथा प्रभाते करदर्शनम् आवश्यकं सञ्जताम्।वार्त्तापत्राणां महत्त्वम् एवम् अनन्यसाधरणम्।

Our app has full page Newspaper essay.
Download app here.
Navigate to Home> General  > Newspaper in our apps
Categories: Learning Sanskrit

हिन्दीभाषा ( Sanskrit Essay on Hindi Language)

Sat, 12/17/2016 - 11:09
हिन्दीभाषा सांविधानिकरूपेण भारतस्य प्रथमा राजभाषा विद्यते । भारते अत्यधिकैः जनैः भाष्यमाणा अवगम्यमाना च भाषा विद्यते ।

Our app has full page Hindi essay.
Download app here.
Navigate to Home> General  > Hindi  in our apps
Categories: Learning Sanskrit

क्रिकेट् ( Sanskrit Essay on Cricket)

Sat, 12/17/2016 - 11:08
क्रिकेट् -क्रीडाया जन्म प्रायेण षडशतवर्षेभ्यः पूर्वम् अभूत् । इंग्लेण्डस्थे एडवर्ड प्रथमस्यैकस्मात् संग्रहात् प्राप्ताया दैनन्दिन्या इदम् अवगम्यते यत् क्रिकेटस्य सर्वतः प्रथमं क्रीडनं केण्टस्थिते निवेण्डने त्रयोदश्यां शत्यां समपद्यत इति ।

Our app has full page Cricket essay.
Download app here.
Navigate to Home> General  > Cricket in our apps
Categories: Learning Sanskrit

विजयादशमी (Sanskrit Essay on Vijayadashmi)

Sat, 12/17/2016 - 10:57
भारतदेशे नेपालदेशे च शरदे नवरात्रे देव्याः पूजनं लोके प्रचलितमस्ति । केचन देवीं स्वगृहे एव पूजयन्ति ।

Our app has full page Vijayadashmi essay.
Download app here.
Navigate to Home> Festival > Vijayadashmi in our apps
Categories: Learning Sanskrit

मकरसङ्क्रमणम् (Sanskrit essay on Makarsankratri )

Sat, 12/17/2016 - 10:56
मकरसङ्क्रमणं भारतीयानां प्रमुखपर्वसु अन्यतमम् । अस्मात् दिनात् परमपवित्रस्य उत्तरायणकालस्य आरम्भः ।

Our app has full page Makarsankratri essay.
Download app here.
Navigate to Home> Festival > Makarsankratri in our apps
Categories: Learning Sanskrit

महाशिवरात्रिः ( Sanskrit Essay on Mahashivratri )

Sat, 12/17/2016 - 10:54
माघमास्स्य कृष्णपक्षस्य चतुर्दश्यां तिथौ आचर्यते महाशिवरात्रिपर्व । प्रयागपुष्करः यथा तीर्थराज: इति उच्यते तथैव महाशिवरात्रि: व्रतराज: इति उच्यते ।

Our app has full page Mahashivratri essay.
Download app here.
Navigate to Home> Festival > Mahashivratri in our app
Categories: Learning Sanskrit

कृष्णजन्माष्टमी ( Sanskrit Essay on Krushnajanamashtami)

Sat, 12/17/2016 - 10:53
श्रीकृष्णजन्माष्टमी इति कृष्णस्य जन्मोत्सवः आचर्यते ।  सर्ववर्णानाम् आश्रमाणां वर्गाणां जनैः आचर्यमाणं प्रियं पवित्रं च पर्व अस्ति श्रीकृष्णजन्माष्टमी ।

Our app has full page Krushnajanamashtami  essay.
Download app here.
Navigate to Home> Festival > Krushnajanamashtami in our apps
Categories: Learning Sanskrit

दुर्गापूजा ( Sanskrit Essay on Durgapuja)

Sat, 12/17/2016 - 10:51
पश्चिमवङ्गराज्ये आश्वयुजमासः (सप्टम्बर्-अक्टोबरमासयोः वर्तमानः) वर्षस्य् प्रमुखभागायते । यतः अस्मिन्नेव मासे महोत्साह दायकं नवरात्रोत्सवम् आचरन्ति तत्रत्याः । दुर्गापूजायाः आचरणस्य परम्परा बह्वीभ्यः शताद्वीभ्यः पूर्वम् एव आरब्धा ।

Our app has full page Durgapuja essay.
Download app here.
Navigate to Home> Festival > Durgapuja in our apps
Categories: Learning Sanskrit

क्रिस्मस् ( Sanskrit Essay on Christmas )

Sat, 12/17/2016 - 10:51
क्रिस्मस् इत्येतत् पर्व क्रैस्तमतावलम्बिनां महत् पर्व वर्तते । क्रिस्मस् क्रिस्तजयन्ती इत्येतत् क्रैस्तगुरोः येसुक्रिस्तस्य जन्म दिनम् ।

Our app has full page Christmas essay.
Download app here.
Navigate to Home> Festival > Christmas in our apps
Categories: Learning Sanskrit

वेदव्यासः ( Sanskrit Essay on Vedvyas)

Sat, 12/17/2016 - 10:45
वेदव्यासः हिन्दुपरम्परायां कश्चन प्रमुखः । महाभारतस्य रचनाकारः भगवान् व्यासः । वेदानां विभागः अनेन कृतः इत्यतः वेदव्यासः इति एतस्य नाम ।

Our app has full page Vedvyas essay.
Download app here.
Navigate to Home> Ancient > Vedvyas in our apps

Categories: Learning Sanskrit

Pages