Learn Sanskrit

Subscribe to Learn Sanskrit feed Learn Sanskrit
Learn Sanskrit while blogging
Updated: 4 weeks 31 min ago

मनमोहनः न क्रुध्यति (Manhoman Doesn’t get angry)

Tue, 03/12/2013 - 09:25

इटलीयदेशीयौ अभियुक्तौ इटलीदेशात् भारतं न प्रत्यागमिष्यतः। येन न्यायाधीशेन तौ भारतात् इटलीदेशं गमनाय अनुज्ञापितौ तेन किं चिन्तितम् इति अहं न जानामि। मनमोहनः अपि इमं समाचारं श्रुत्वा न क्रुध्यति। विदेशीजनानां दुर्व्यवहारः तम् न क्रुध्यति केवलः यः राहुलवर्यस्य सिंहासनं हरति सः तं क्रुध्यति।

२०१३-०३-११ सोमवासरः (2013-03-11 Monday)


Categories: Learning Sanskrit

घटिकापरिवर्तनम् (Clock Change)

Mon, 03/11/2013 - 09:30

अद्य प्रभृति अत्र घटिका एकहोरा अग्रं करणीया। ते अयं ग्रीष्मसमयः इति कथयन्ति। देशस्य उत्तरभागे हिमपातः भवति कथं ग्रीष्मकालः इति न जानामि। घटिकापरिवर्तनेन सूर्योदयः एकहोरापरं भविष्यति तस्मात् प्रातःकाले उत्थानाय कष्टं भविष्यति।

२०१३-०३-१० रविवासरः (2013-03-10 Sunday)


Categories: Learning Sanskrit

मनमोहनः क्रुद्धः (Angry Manmohan)

Sat, 03/09/2013 - 23:06

मनमोहनः क्रुद्धः अभवत्। तस्मै विपक्षिदलस्य व्यवहारः न रोचते तस्मात् सः क्रोधयति। मनमोहनः क्रुद्धः न भवति यदा सलमानवर्यः विकलाङ्गानां धनं हरति। मनमोहनः क्रुद्धः न भवति यदा दूरभाषव्यापारे मन्त्रिगणः धनं हरति। मनमोहनः क्रुद्धः न भवति यदा रोबर्टवर्यः भ्रष्टाचारेण क्षेत्रं हरति। सः केवलः विपक्षिदले क्रुद्धः भवति। अहो भ्रष्टजनानां क्रोधः।

२०१३-०३-०९ शनिवासरः (2013-03-09 Saturday)


Categories: Learning Sanskrit

भोजनं खादित्वा (After Eating)

Sat, 03/09/2013 - 13:22

अद्य अहं भोजनं खादित्वा सार्ध-एकादशवादने कार्यालयं प्रति निरगच्छम्। मया चिन्तितं अस्मिन् काले मार्गः रिक्तः भविष्यति किन्तु अस्मात् नासीत् मार्गे यानानि स्थापितानि आसीत्। किं करणीयम्। कदाचित् मध्यरात्रौ कार्यालयं गन्तव्यम्।

२०१३-०३-०८ शुक्रवासरः (2013-03-08 Friday)


Categories: Learning Sanskrit

परिधिः (fence, circumference (m.))

Fri, 03/08/2013 - 13:21

अपि अस्य गोलस्य कः व्यासः कः परिधिः। अस्माकं गृहस्य परिधिः त्रुटितः। अस्माकं परिसरस्य बहिः कोऽपि परिधिस्थः (guard) सदैव तिष्ठति।

२०१३-०३-०७ गुरुवासरः (2013-03-07 Thursday)


Categories: Learning Sanskrit

प्रथमवारम् (First time)

Thu, 03/07/2013 - 11:56

अद्य प्रथमवारम् कार्यालयस्य मार्गे वाहनव्यवहारः सुचारुरुपेण आसीत्। गमनस्य काले प्रत्यागमनस्य काले च। सामान्यतः गमनाय एकहोरावधिः भवति किन्तु अद्य अर्धहोरायां मया तत्र प्राप्तम्।

२०१३-०३-०६ बुधवासरः (2013-03-06 Wednesday)


Categories: Learning Sanskrit

भारतेन पराजितः (Defeated by India)

Wed, 03/06/2013 - 12:06

मया न चिन्तितं भारतदेशः ओस्ट्रेलियादेशं द्वितीयफालकस्पर्धायां पराजयिष्यते। ह्यः भारतेन ओस्ट्रेलियादेशः पराजितः। अहम् आनन्दम् अनुभविष्यामि किन्तु तस्मात् आश्चर्यम् अधिकम् अस्ति।

२०१३-०३-०५ मङ्गलवासरः (2013-03-05 Tuesday)


Categories: Learning Sanskrit

चालक-अनुज्ञापत्रम् (Driver’s Licence)

Tue, 03/05/2013 - 09:15

अद्य मया चालक-अनुज्ञापत्रं प्राप्तम्। अद्य प्रातःकाले यानचालनस्य परीक्षा आसीत्। निरीक्षका परीक्षायाः अन्ते मम चालनस्य टीकाम् अकरोत्। सा अकथयत् अहं मन्देन यानं चालयामि। अत्र चालकाः उन्मत्ताः सन्ति तेषां यदि कोऽपि चालकः सतर्कः अस्ति तर्हि निरीक्षकैः प्रशंसा करणीया इति अहं मन्ये।

२०१३-०३-०४ सोमवासरः (2013-03-04 Monday)


Categories: Learning Sanskrit

भागित्वम् ग्रहिष्यामि (Will Participate)

Mon, 03/04/2013 - 10:56

केनेडादेशे एकस्मिन् उपवेशने जुलामासे अहं भागित्वं ग्रहिष्यामि। इदं सुनिश्चितं नास्ति किन्तु अयं विषयः विचाराधीनः अस्ति।

२०१३-०३-०३ रविवासरः (2013-03-03 Sunday)


Categories: Learning Sanskrit

शीतकाले ग्रीष्मः (Summer in Winter)

Sun, 03/03/2013 - 02:30

अद्य अत्र यस्मात् तापः अस्ति कोऽपि न ज्ञातुं शक्नोति इदानीम् अत्र शीतऋतुः अस्ति। अद्य मम भार्यया वातानुकूलयन्त्रं चालितम्। अहं मन्ये केन्बरानगरे यत्र ग्रीष्मऋतुः अस्ति तत्रापि अस्मात् तापः न अस्ति। मह्यं तापः रोचते। मम भार्यायै शीतः रोचते।

२०१३-०३-०२ शनिवासरः (2013-03-02 Saturday)


Categories: Learning Sanskrit

मासारंभः (Beginning of the month)

Sat, 03/02/2013 - 02:21

फरवरीमासे अष्टाविंशतिः दिवसाः सन्ति तस्मात् अयं मासः अकस्मात् पूर्णतां गच्छति मार्चमासः आगच्छति। मया अस्माकं भाटम् अपि ह्यः न दत्तम्। अशासे अद्य ते भाटेन सह दण्डं न संकलयिष्यन्ति।

२०१३-०३-०१ शुक्रवासरः (2013-03-01 Friday)


Categories: Learning Sanskrit

पोपमहाभागस्य पदत्यागः (Pope’s Resignation)

Fri, 03/01/2013 - 11:37

अद्य पोपमहाभागेन स्वपदं त्यक्तम्। सामान्यतः पोपमहाभागः आजीवनपर्यन्तं स्वपदे तिष्ठति किन्तु अयं महाभागः अस्वास्थ्यकारणात् पदस्य त्यागं कृतवान्। अहं मन्ये इदम् आदित्वं न वरम् अस्ति। अनेके समवायाः सत्तासङ्घर्षेण विनष्टाः अभवन्। अयं पदत्यागः स्वेच्छया अभवत् किन्तु इदम् आदित्वम् उद्धृत्य बलेन पदत्यागः संभविष्यति।

२०१३-०२-२८ गुरुवासरः (2013-02-28 Thursday)


Categories: Learning Sanskrit

संकुलितम् (Confused)

Wed, 02/27/2013 - 22:33

मया रामः श्यामेण सह संकुलितः। Ram was confused for Shyam by me.
अपि इदं वाक्यं confused इति अर्थे केनापि अन्येन शब्देन सह साधुतरं कथयितुं शक्यते।

२०१३-०२-२७ बुधवासरः (2013-02-27 Wednesday)


Categories: Learning Sanskrit

भारतस्य विजयः (India’s Victory)

Wed, 02/27/2013 - 11:42

भारतेन ओस्ट्रेलियादेशं प्रथम-फालक-चषक-स्पर्धायां पराजितम्। इदं कृत्वा भारतदलेन स्वकार्यं पूर्णतया कृतम्। आगामिस्पर्धासु ते विश्रामं करिष्यन्ति।

२०१३-०२-२६ मङ्गलवासरः (2013-02-26 Tuesday)


Categories: Learning Sanskrit

अरुणम् आस्तरणम् (Red carpet)

Tue, 02/26/2013 - 11:31

ह्यः वयं डोलबी इति रङ्गभूमिम् अगच्छाम। तत्र ओस्कर इति पुरस्कारस्य वितरणकार्यक्रमः आसीत्। वयं दूरात् अरुणम् आस्तरणं दृष्ट्वा प्रत्यागच्छाम। गृहं प्रत्यागम्य दूरदर्शने वितरणसमारोहं दृष्टम्।

२०१३-०२-२५ सोमवासरः (2013-02-25 Monday)


Categories: Learning Sanskrit

अभ्यागता (Uninvited Guest)

Sun, 02/24/2013 - 23:44

एकयोः पति-पत्न्योः मध्ये विवादः अभवत् यस्मात् पत्नी क्रुद्धा अभवत्। सा तां मातरं दूरभाषेण पत्युः अप्रियव्यवाहारस्य चर्चाम् अकरोत्। अन्ते पत्नी अकथयत् यं पाठं सः न विस्मरेत् तं पाठं शिक्षयितुम् इच्छामि तस्मात् इदानीमेव तव गृहे अगच्छामि इति। माता अकथयत् हे केन्ये त्वं सम्यक् न वदति। तव पत्युः कर्म खलु दण्डनीयम् अस्ति यस्मै तेन उचितयातनां भोक्तव्यम्। त्वं तत्रैव तिष्ठ अहम् तव गृहे आगच्छामि।

२०१३-०२-२४ रविवासरः (2013-02-24 Sunday)


Categories: Learning Sanskrit

चतस्रः होराः नष्टाः (Four Hours Destroyed)

Sun, 02/24/2013 - 11:46

अद्य त्रीन् आपणान् अगच्छाव। सार्ध-एव्कवादने निरगच्छाव प्रायः षट्वादने प्रत्यागच्छव। न जाने कस्मात् एताः होराः गताः।

२०१३-०२-२३ शनिवासरः (2013-02-23 Saturday)


Categories: Learning Sanskrit

प्रशिक्षण-अनुज्ञापत्रम् (Learner’s Permit)

Sat, 02/23/2013 - 11:28

अद्य अहं केलिफोर्नियाराज्यस्य चालक-प्रशिक्षण-अनुज्ञापत्रं अप्राप्नवम्। तस्मात् मया लेखिता परीक्षा दत्ता तस्याम् उत्तीर्णः अभवम् दृष्टि-परीक्षायाम् अपि उत्तीर्णः अभवम् तत् परं पत्रम् अप्राप्नवम्।

२०१३-०२-२२ शुक्रवासरः (2013-02-22 Friday)


Categories: Learning Sanskrit

शृङ्खलिताः विस्फोटाः (Serial Blasts)

Fri, 02/22/2013 - 11:43

हैदराबदनगरे शृङ्खलितैः विस्फोटैः अनेके जनाः व्यापदिताः। एभ्यः विस्फोटेभ्यः कस्य लाभः भविष्यति।

२०१३-०२-२१ गुरुवासरः (2013-02-21 Thursday)


Categories: Learning Sanskrit

अभ्यागतः (Having Come or visiting or a guest or having arrived)

Thu, 02/21/2013 - 11:37

अभ्यागतः रामः त्रिदिवसाय अत्र स्थास्यति। अभ्यागतेभ्यः जलपानम् आनय। तत्र अभ्यागतः मया ज्ञातं अत्र न आगन्तव्यम् इति।

२०१३-०२-२० बुधवासरः (2013-02-20 Wednesday)


Categories: Learning Sanskrit

Pages