Learn Sanskrit

Subscribe to Learn Sanskrit feed Learn Sanskrit
Learn Sanskrit while blogging
Updated: 2 hours 18 min ago

उदाहरणम् (An Example)

Tue, 06/17/2014 - 15:39

इव इति कथं प्रयुज्यते तस्य उदाहरणं दर्शनाय डॉसम्पदानन्दमिश्रवर्येण अयं श्लोकः प्रेषितः।
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते
कान्तेव च अभिरम्यति अपनीय खेदम्।
कीर्तिं च दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मीं
किं किं न साधयति कल्पलता इव विद्या॥

२०१४-०६-१७ मङ्गलवासरः (2014-06-17 Tuesday)


Categories: Learning Sanskrit

कॉग्रेसदलस्य संकोचितं मण्डलम् (Congress Party’s Shrinking Circle)

Tue, 06/17/2014 - 05:33

कॉग्रेसदलस्य परिवर्तिन्यः घोषणाः चीत्कारः वा तस्य संकोचितस्य मण्डलस्य कथां दर्शयति।
पुरा आसीत् – इन्दीराम् आनय देशं रक्षय (इन्दीरा लाओ देश बचाओ)।
तत् परम् – सोनीयाम् आनय कॉग्रेसदलं रक्षय (सोनीया लाओ कॉग्रेस बचाओ)।
इदानीम् – प्रियङ्काम् आनय राहुलं रक्षय (प्रियङ्का लाओ राहुल बचाओ)।
पुरा देशः इति मण्डलस्य केन्द्रः परिवारः आसीत् किन्तु अधुना तत् मण्डलं संकुच्य केन्द्रम् अमिलत्। मण्डलं केन्द्रं केन्द्रं मण्डलम्। केन्द्रं मन्डलम् अभिन्नम् अस्ति।
इयं कथा मया मीनाक्षीलेखीमहाभागायाः श्रुता।

२०१४-०६-१६ सोमवासरः (2014-06-16 Monday)


Categories: Learning Sanskrit

Spirituality इति का (What is Spirituality?)

Sat, 06/14/2014 - 19:31

जनाः अध्यात्मम् इति spirituality इति मन्यन्ते। गीतायाम् अस्ति स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते। अध्यात्मस्य अयम् अर्थः अहं न सम्यग् बोधामि। दीपकचोपडावर्यः लिखति अस्मिन् संसारे यत् किम् अपि भवति तत् सकारणेन एव भवति इति आस्था spirituality इति अस्ति।
अपि spirituality इति शब्दस्य का अपि अन्या सरला परिभाषा अस्ति। कृपया अवबोधयतु।

२०१४-०६-१५ रविवासरः (2014-06-15 Sunday)


Categories: Learning Sanskrit

पादकन्दुक-विश्वचषकः (Football World Cup)

Sat, 06/14/2014 - 14:31

अद्य मया होलेण्ड-स्पेन-देशयोः मध्ये स्पर्धा दृष्टा। होलेण्डदेशेन पङ्च-अङ्काः (five goals) अर्जिताः। तेषां चतुरङ्काः कलाकार्यणि आसन्। अहं पादकन्दुक-खेलं प्रायः न पश्यामि किन्तु अद्य इमं स्पर्धां दृष्ट्वा सन्तोषः अभवत्।

२०१४-०६-१४ शनिवासरः (2014-06-14 Saturday)


Categories: Learning Sanskrit

उत्सीदति (Destroys)

Thu, 06/12/2014 - 14:16

उत् + सद् इति विनाशः इति अर्थे प्रयुज्यते। सद् इति धातुः भ्वादीगणीयः परस्मैपदी धातुः अस्ति। गीतायां द्वितिये अध्याये अस्ति उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् इति।

२०१४-०६-१२ गुरुवासरः (2014-06-12 Thursday)


Categories: Learning Sanskrit

आसीदति (To obtain)

Wed, 06/11/2014 - 14:10

सः धनम् आसीदति। बृहद्-अनुवाद-चन्द्रिकायां ३७८तमे पृष्ठे अभ्युदाहरणम् अस्ति पान्थः कूपमेकमाससाद इति।

२०१४-०६-११ बुधवासरः (2014-06-11 Wednesday)


Categories: Learning Sanskrit

अपि रामस्य अथवा रामम् (Is it of Ram or to Ram?)

Tue, 06/10/2014 - 13:46

अदोलिखितयोः प्रयोगयोः कः प्रयोगः शुद्धः अस्ति।
श्यामः रामम् इव अस्ति इति अथवा श्यामः रामस्य इव अस्ति। पण्डिताः कृपया अवबोधयतु।

२०१४-०६-१० मङ्गलवासरः (2014-06-10 Tuesday)


Categories: Learning Sanskrit

श्रीध्रुवज्योतिसेनवर्यः (Shri Dhruvajyoti Sen)

Tue, 06/10/2014 - 06:12

श्रीध्रुवज्योतिसेनवर्यः २१-०५-२०१४दिवसे दिवं गतः। अनेकेभ्यः वर्षेभ्यः सः अस्माभिः सह संस्कृत-शिक्षणस्य आनन्दं भुक्तवान्। सः प्रायः नवतिवर्षीयः आसित्। सः आङ्ग्लमहिलया सह विवाहम् अकरोत्। सः केन्बरानगरे राष्ट्रीयपुस्तकालये कार्यम् अकरोत्। भारतीय-संस्कृतिः भारतीय-आचार-विचारः भारतीय-इतिहासः संस्कृतभाषा इति विषयानां सः बृहत्कोषः आसीत्। अहं तस्य मोक्षार्थं प्रार्थे।

२०१४-०६-०९ सोमवासरः (2014-06-09 Monday)


Categories: Learning Sanskrit

अमरकोशः (Amar Kosha)

Mon, 06/09/2014 - 03:25

संस्कृतयूथे विश्वासः वर्यः लिखति संस्कृतभारत्या प्रकाशितानि अमरकोशध्वनिमुद्राणि श्रोतुमर्हन्ति इति -

https://play.google.com/store/music/album/Samskrita_Bharati_USA_amarakoshaH_kANDaH_1?id=By735dtr2rto52s36jyv2ude6te

https://play.google.com/store/music/album/Samskrita_Bharati_USA_amarakoshaH_kANDaH_2?id=Bv2mbcb5xcgsgby4norb4j7mxn4

https://play.google.com/store/music/album/Samskrita_Bharati_USA_amarakoshaH_kANDaH_3?id=Bbba2v74w57xxrgcgerpp734jeu

२०१४-०६-०८ रविवासरः (2014-06-08 Sunday)


Categories: Learning Sanskrit

मणिशङ्करः (Mani Shankar)

Sat, 06/07/2014 - 13:54

मणिशङ्करः इव कॉग्रेसपक्षिणः यां इच्छन्ति तां मम इच्छा अस्ति इति न कथयन्ति किन्तु ते स्वेच्छां मम चिन्तनं मम विश्लेषणं मम परिक्षणम् अस्ति इति कथयन्ति। यदि ते इच्छन्ति मोदीवर्यः प्रधानमंत्री न भवेत् तर्हि ते कथयन्ति अस्माकं विश्लेषणम् अस्ति मोदीवर्यः कदापि न जेष्यति इति। ते स्वगृहे अथवा सोनीयाराहुलयोः पादयोः एव तिष्ठन्ति ततः सर्वं विश्लेषणम् अपि कुर्वन्ति। तेषां विश्लेषणेभ्यः कस्य लाभः भविष्यति। मणिशङ्करस्य इव चाटुकाराः राष्ट्रस्य विनाशम् एव कुर्वन्ति।

http://www.firstpost.com/politics/looking-for-post-poll-humour-try-shashi-tharoor-vs-mani-shankar-aiyar-1560089.html

२०१४-०६-०७ शनिवासरः (2014-06-07 Saturday)


Categories: Learning Sanskrit

शब्दसूची (Word List)

Fri, 06/06/2014 - 04:35

आङ्ग्लभाषायां ये संस्कृत-मूल-शब्दाः सन्ति तस्य सूची पश्यतु https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_words_of_Sanskrit_origin
इमं जालतन्तुं राहुलवर्यः मां प्रेषितवान्।

२०१४-०६-०६ शुक्रवासरः (2014-06-06 Friday)


Categories: Learning Sanskrit

शपथः (Oath)

Thu, 06/05/2014 - 04:31

लोकसभासदस्यत्वेन नैकैः सदस्यैः संस्कृतभाषाम् उपयुज्य शपथः गृहितः।

http://indiatoday.intoday.in/video/sushma-swaraj-uma-bharti-harsh-vardhan-sanskrit-oath-lok-sabha/1/365338.html

इमं जालतन्तुं राहुलवर्यः मां प्रेषितवान्।

२०१४-०६-०५ गुरुवासरः (2014-06-05 Thursday)


Categories: Learning Sanskrit

स्वतन्त्रतादिवसः (Independence Day)

Wed, 06/04/2014 - 16:29

२०११-तमे वर्षे अस्मिन् तिथौ भारतस्य यथार्थस्वतन्त्रतान्दोलनम् आरब्धम्। अस्मिन् दिवसे २०११-तमे वर्षे बाबारामदेवः दिल्लीनगरे रामलीलास्थले भ्रष्टाचारनिर्मूलनान्दोलनम् आरब्धवान् तस्य फलम् अद्य राष्ट्रः प्रापत्। अद्य नवलोकसभायाः रचनाम् अभवत्। तस्य कार्यस्य प्रारम्भं बाबारामदेवः ४-जून-२०११ इति तिथौ अकरोत्। वयं सर्वे बाबारामदेवस्य ऋणिनः स्मः।

२०१४-०६-०४ बुधवासरः (2014-06-04 Wednesday)


Categories: Learning Sanskrit

लालचन्दवर्यस्य पिता (Lal Chanda’s Father)

Tue, 06/03/2014 - 17:56

अद्य प्रातः मया समाचारः प्राप्तः लालचन्द्रवर्यस्य पिता गत-शनिवासरे दिवं गतः इति। लालचन्दवर्यः केन्बरानगरतः स्वपितुः सेवार्थं प्रायः गतवर्षद्वयात् श्रीगङ्गनागरे अवसत्। सः खलु श्रवणकुमारः अस्ति।

२०१४-०६-०३ मङ्गलवासरः (2014-06-03 Tuesday)


Categories: Learning Sanskrit

दूरदर्शनवारः (TV Day)

Mon, 06/02/2014 - 17:34

सोमवासरः मत्कृते दूरदर्शनवारः अस्ति। अद्य सामायिककार्यक्रमाः प्रसारिताः भवन्ति। तेषु मम प्रियः कार्यक्रमः अस्ति Four Corners इति कार्यक्रमः।

२०१४-०६-०२ सोमवासरः (2014-06-02 Monday)


Categories: Learning Sanskrit

अवन्ति-तुषारयोः सत्कारसमारोहः (Avanti & Tushar’s Reception)

Sun, 06/01/2014 - 17:27

मम मित्रस्य विवेकस्य पुत्रस्य तुषारस्य विवाहः अवन्तिमहाभागया सह गतशुक्रवासरे अभवत्। अद्य ताभ्यां सत्कारसमारोहः आसीत्। समारोहे अस्माकं परिवारस्य सर्वे पञ्चसदस्याः अगच्छाम। समाहोराय वयं शनिवासरे सिडनीनगरं गतवन्तः रात्रौ एकादशवादने केनबरानगरं प्रत्यागच्छाम।

२०१४-०६-०१ रविवासरः (2014-06-01 )


Categories: Learning Sanskrit

जुष्टम् (Pleased)

Sat, 05/31/2014 - 10:04

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः।
जुष्टं शब्दः जुष् इति धातोः उत्पन्नः शब्दः अस्ति। जुष् इति उभयपदी चुरादिगणीयः धातुः अस्ति।
सः जोषयति। He is happy.

२०१४-०५-३१ शनिवासरः (2014-05-31 Saturday)


Categories: Learning Sanskrit

अद्य समाचाराः न पठामि (Today I will not read the news)

Sun, 04/27/2014 - 11:28

आगामिनिर्वाचनस्य समाचारान् श्रुत्वा पठित्वा दृष्ट्वा च अहम् इदानीं परिभूतः (saturated) अस्मि। तस्मात् अद्य मम समाचार-अवकाश-दिवसः अस्ति।

२०१४-०४-२७ रविवासरः (2014-04-27 Sunday)


Categories: Learning Sanskrit

पाठः आरब्धः (Started Lessons)

Sat, 04/26/2014 - 11:17

अद्य मया आचार्येण सह संस्कृतपाठः आरब्धः। आवां चक्रधर-नौटियाल-हंस-शास्त्री-वर्यस्य बृहद्-अनुवाद-चन्द्रिका इति पुस्तके प्रदत्तान् अभ्यासान् कर्तास्वः। अद्य २८तमे पृष्ठे प्रदत्तं प्रथमम् अभ्यासम् आरब्धम् अकार्ष्व।

२०१४-०४-२६ शनिवासरः (2014-04-26 Saturday)


Categories: Learning Sanskrit

ऐतिहासिकदिवसः (A Historic Day)

Fri, 04/25/2014 - 04:48

ह्यः वाराणसीनगर्यां नरेन्द्रमोदीवर्यस्य राज्याभिषेकः अभवत् इति प्रतिभाति।

http://www.timesnow.tv/videoshow/4453046.cms

http://www.ndtv.com/video/player/news/ma-ganga-has-called-me-to-varanasi-says-narendra-modi/318485

२०१४-०४-२५ शुक्रवासरः (2014-04-25 Friday)


Categories: Learning Sanskrit

Pages