Learn Sanskrit

Subscribe to Learn Sanskrit feed Learn Sanskrit
Learn Sanskrit while blogging
Updated: 2 days 29 min ago

अङ्काः समर्पिताः (Submitted Marks)

Fri, 07/03/2015 - 13:56

यः विषयः मया अस्मिन् सत्रे पाठितः अद्य मया तस्य विषयस्य छात्राणाम् अङ्काः समर्पिताः। मया अङ्काः वर्धिताः नैके छात्राः पारयिताः च। यदि न पारयामि तर्हि ते मम समस्या भविष्यति किन्तु अस्मात् ते समाजस्य समस्या अस्ति। मम व्यवहारः स्वार्थी व्यवहारः अस्ति किन्तु किं करोमि इदानीं मम सर्वस्य संघर्षबलस्य व्ययः अभवत्।

२०१५-०७-०३ शुक्रवासरः (2015-07-03 Friday)


Categories: Learning Sanskrit

शीतः तीव्रतरः (Severest Winter)

Thu, 07/02/2015 - 13:40

अस्मिन् वर्षे अहं मन्ये अत्र केन्बरानगरे तीव्रातितिव्रः शीतः अस्ति। प्रतिदिवसे प्रायः द्वादशवादनं पर्यन्तं नीहारः(fog) तिष्ठति तत् परं दिवाकरः दृश्यते। दिवाकरस्य तापः अपि प्रबलः न अस्ति। रात्रौ मेघशून्यः आकाशः भवति तस्मात् शीतः वर्धते। पूर्वस्मिन् मासे इदं चक्रं एव प्रवर्तितम्।

२०१५-०७-०२ गुरुवासरः (2015-07-02 Thursday)


Categories: Learning Sanskrit

Smt Sushama Swaraj’s speech in Sanskrit at the…

Wed, 07/01/2015 - 11:37

Smt Sushama Swaraj’s speech in Sanskrit at the World Sanskrit Conference in Bangkok –


Categories: Learning Sanskrit

जयललिता (Jayalalita)

Wed, 07/01/2015 - 10:18

२०१५-०७-०१ बुधवासरः (2015-07-01 Wednesday)

जयललितामहाभागा गतशनिवासरस्य निर्वाचने द्वात्रिंशत्-अधिक-चतुश्शत-अधिक-षडायुत-अधिक-एकलक्षम् (१६०४३२) मतानि प्राप्नोत्। तस्याः प्रतिद्वन्द्वी केवलानि दश-अधिक-सप्तशत-नवसहरं (९७१०) मतानि प्राप्नोत्। कारावासात् प्रत्यागम्य तस्याः लोकप्रियता अवर्धयत्। कथम् एतत्।

Photos courtesy: http://www.nytimes.com/2015/07/05/magazine/what-happens-when-a-state-is-run-by-movie-stars.html
http://www.tamilnetonline.com/wp-content/uploads/2013/03/


Categories: Learning Sanskrit

Gita Super Site

Tue, 06/30/2015 - 07:54

Please visit this site at least once a day, choose a shloka, recite it and time permitting look at the translations and the commentaries – http://www.gitasupersite.iitk.ac.in/

Enjoy.


Categories: Learning Sanskrit

तापकम् आरभे (I start the heater)

Tue, 06/30/2015 - 04:17

√र॒भँ॒ राभस्ये [१७५] भ्वादिगणीयः आत्मनेपदी अनिट्
√रभ् इति सकर्मकः धातुः अस्ति इति मन्ये।
प्रातःकाले अहं तापकम् आरभे
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभतेऽर्जुन।
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः सः विशिष्यते॥गीता ३.७॥

२०१५-०६-३० मङ्गलवासरः (2015-06-30 Tuesday)


Categories: Learning Sanskrit

व्याहरामि (I say)

Mon, 06/29/2015 - 05:39

व्याहरामि
√हृ॒ञ् हरणे [३७] भ्वादिः उभयपदी अनिट्
√व्याहृ – To utter or pronounce a sound, speak

संस्कृतवार्तावलिः इति दूरदर्शनकार्यक्रमे मङ्गलामहाभागा कथयति – वार्तावलिपक्षतः हार्दिकं धन्यवादं व्याहरामि
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च।
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ॥ गीता ८.१३॥

२०१५-०६-२९ सोमवासरः (2015-06-29 Monday)


Categories: Learning Sanskrit

Watch Vartaavali Weekly sanskrit news magazine on…

Mon, 06/29/2015 - 03:26

Watch “Vartaavali: Weekly sanskrit news magazine” on YouTube – https://youtu.be/zfVoUJ0LWzQ
For those who missed the live telecast.


Categories: Learning Sanskrit

साक्षीभूतः (Was present)

Sun, 06/28/2015 - 14:11

अद्यतनस्य संस्कृतवार्तावल्याम् अहं साक्षीभूतः आसम्।

अहो आनन्दः। वार्तावल्याः सर्वाणि अङ्गानि मनोहराणि आसन्। मनसि अतीवानन्दः जायते हर्षं उत्साहं च अनुभवामि। दूरदर्शनसंस्कृतवृन्दम् अस्य श्रीगणेशस्य हार्दं अभिवादनं भविष्याय नैकाः शुभकामनाः च व्याहरामि। सोत्सुकतया आगामिवार्तावल्याः प्रतीक्षां करोमि।
Categories: Learning Sanskrit

आनन्दः (Joy)

Fri, 06/26/2015 - 04:57

अद्य आचार्येण स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ॥१।३।५६॥ इति सूत्रम् अहं सूचितः। सूत्रं पठित्वा तस्य अल्पादप्यल्पम् अर्थं बुद्ध्वा यः मम मनसि आनन्दः अभवत् तस्य वर्णनं न सरलम् अस्ति। अल्पादप्यल्पम् अर्थं बुद्ध्वा तस्मै श्रीपाणिनये नमः इति स्वतः विस्फुटितम्।

२०१५-०६-२६ शुक्रवासरः (2015-06-26 Friday)


Categories: Learning Sanskrit

आपत्कालः (Emergency)

Thu, 06/25/2015 - 12:55

सोनियाप्रियङ्कारोबर्टराहुलमहाभागाः आपत्कालस्य संवत्सरे देशात् पलायित्वा आङ्ग्लदेशे भ्रमणव्यापारं कुर्वन्ति। इतः ज्ञायते ते आपत्कालस्य विषये किं चिन्तयन्ति इति। तेषाम् आपत्कालसंवत्सरः उत्सवविषयः अस्ति न तु चिन्ताविषयः।
http://www.fakingnews.firstpost.com/2015/06/how-an-adarsh-liberal-man-explains-emergency-to-his-12-years-old-son/?utm_source=fp_cat_widget

२०१५-०६-२५ गुरुवासरः (2015-06-25 Thursday)


Categories: Learning Sanskrit

√विदँ (To know)

Wed, 06/24/2015 - 07:41

√विदँ (ज्ञाने, अदादिगण, परस्मै, लट्)
वेद विदतुः विदुः
वेत्थ विदथुः विद
वेद विद्व विद्म

तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। वेद अहं समतीतानि वर्त्मानानि च अर्जुन। भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। ते ब्रह्म तत् विदुः कृत्सनम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः। भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम्।

२०१५-०६-२४ बुधवासरः (2015-06-24 Wednesday)


Categories: Learning Sanskrit

अवतंसय (Make a wreath)

Tue, 06/23/2015 - 08:30

अवतंसयैनम्। मालविकाग्निमित्रे तृतीयोऽङ्कः।
अवतंसय – लोट्लकारः, परस्मैपदी, प्रथमपुरुषः, एकवचनम्।
तसिँ अलङ्करणे [१६४४] चुरादिगणीयः उभयपदी सेट्
तस् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
तंस् (इदितो नुम् धातोः (७.१.५८))
तंस् णिच् (सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच् (३.१.२५))
तंस् इ (चुटू (१.३.७), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
तंस् इ लोँट् (लोट् च (३.३.१६२))
तंस् इ सिप् (तिप्तस्झिसिप्थस्थमिब्वस्मस्तातांझथासाथांध्वमिड्वहिमहिङ् (३.४.७८))
तंस् इ सि (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
तंस् इ शप् सि (कर्तरि शप् (३.१.६८))
तंस् इ अ सि (लशक्वतद्धिते (१.३.८), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
तंस् ए अ सि (सार्वधातुकार्द्धधातुकयोः (७.३.८४))
तंस् ए अ हि (सेर्ह्यपिच्च (३.४.८७))
तंस् ए अ (अतो हेः (६.४.१०५))
तंसय (एचोऽयवायावः (६.१.७८))
अवतंसय

२०१५-०६-२३ मङ्गलवासरः (2015-06-23 Tuesday)


Categories: Learning Sanskrit

तस्मात्सर्वाणि भूतानि (For all the beings)

Mon, 06/22/2015 - 10:01

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ गीता २.३० ॥

तस्मात्सर्वाणि भूतानि इति शब्दानां सर्वप्राणियों के लिये इति अनुवादः प्रायः पठ्यते। कस्मात् अत्र द्वितीयाविभक्तिः भवति? कस्मात् तस्मात् सर्वेभ्यः भूतेभ्यः इति नास्ति? कृपया विशदीकरोतु।

२०१५-०६-२२ सोमवासरः (2015-06-22 Monday)


Categories: Learning Sanskrit

अन्ताराष्ट्रीयः योगदिवसः (International Yoga Day)

Sun, 06/21/2015 - 13:23

मया अद्य राजमार्गात् अन्ताराष्ट्रीयस्य योगदिवसस्य प्रत्यक्षप्रसारणं दृष्टम्। तस्मात् नरेन्द्रमोदिवर्यस्य द्वौ गुणौ अजानम्। प्रथमः गुणः अस्ति सः वीरः अस्ति। तस्य नैके आलोचकाः सन्ति। तान् समक्षम् आसनानि करणं सरलम् नास्ति। द्वितीयः गुणः अस्ति कृतज्ञता। सः बाबारामदेवं मञ्चे स्थापयत् तत् कृतज्ञतायाः प्रदर्शनं करोति। बाबारामदेवं विना सः गतनिर्वाचनं जेतुं न अशक्नोत् तत् नरेन्द्रमोदी न व्यस्मरयत्।

Modi on the First International Yoga Day

Picture courtesy Focus News

२०१५-०६-२१ रविवासरः (2015-06-21 Sunday)


Categories: Learning Sanskrit

ज्ञानिन् [पु॰] Wise

Sat, 06/20/2015 - 17:26
ज्ञानिन् [पु॰] Wise एक॰ द्वि॰ बहु॰ प्रथमा ज्ञानी
ज्ञानिन् सुँ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् स् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानीन् स् (सौ च (६.४.१३))
ज्ञानीन् (हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात् सुतिस्यपृक्तं हल् (६.१.६८))
ज्ञानी (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७)) ज्ञानिनौ
ज्ञानिन् औ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिनौ ज्ञानिनः
ज्ञानिन् जस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् अस् (चुटू (१.३.७), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिनर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिनः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५)) द्वितीया ज्ञानिनम्
ज्ञानिन् अम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिनम् ज्ञानिनौ
ज्ञानिन् औट् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिनौ ज्ञानिनः
ज्ञानिन् शस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् अस् (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिनः तृतीया ज्ञानिना
ज्ञानिन् टा (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् आ (चुटू (१.३.७), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिना ज्ञानिभ्याम्
ज्ञानिन् भ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिभ्याम् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७)) ज्ञानिभिः
ज्ञानिन् भिस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानि भिस् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७))
ज्ञानिभिर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिभिः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५)) चतुर्थी ज्ञानिने
ज्ञानिन् ङे (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् ए (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिने ज्ञानिभ्याम्
ज्ञानिन् भ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिभ्याम् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७)) ज्ञानिभ्यः
ज्ञानिन् भ्यस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानि भ्यस् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७))
ज्ञानिभ्यर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिभ्यः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५)) पञ्चमी ज्ञानिनः
ज्ञानिन् ङसिँ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् अस् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिनस् (अल्लोपोऽनः (६.४.१३४), न संयोगाद् वमन्तात् (६.४.१३७))
ज्ञानिनर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिनः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५)) ज्ञानिभ्याम्
ज्ञानिन् भ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिभ्याम् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७)) ज्ञानिभ्यः
ज्ञानिन् भ्यस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानि भ्यस् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७))
ज्ञानिभ्यर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिभ्यः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५)) षष्ठी ज्ञानिनः
ज्ञानिन् ङस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् अस् (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिनर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिनः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५)) ज्ञानिनोः
ज्ञानिन् ओस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिनोर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिनोः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५)) ज्ञानिनाम्
ज्ञानिन् आम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिनाम् सप्तमी ज्ञानिनि
ज्ञानिन् ङि (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् इ (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिनि ज्ञानिनोः
ज्ञानिन् ओस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिनोर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिनोः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५)) ज्ञानिसु
ज्ञानिन् सु (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिसु (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७)) सम्बोधनम् हे ज्ञानिन्
ज्ञानिन् सुँ (स्वौजस्॰ (४.१.२), सम्बोधने च (२.३.४७))
ज्ञानिन् (हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात् सुतिस्यपृक्तं हल् (६.१.६८), न ङिसम्बुद्ध्योः (८.२.८)) हे ज्ञानिनौ
ज्ञानिन् औ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिनौ हे ज्ञानिनः
ज्ञानिन् जस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् अस् (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिनः

२०१५-०६-२० शनिवासरः (2015-06-20 Saturday)


Categories: Learning Sanskrit

अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति (६.४.२4)

Fri, 06/19/2015 - 17:10

अनिदित् इति किम्?

तत्त्वबोधिनी

367 अनिदितिम्। इत् ह्यस्वेकार इत्संज्ञको येषां तानि इदिन्ति, न इदिन्ति अनिदिन्ति, तेषाम्–अनिदितम्। एतच्च अङ्गस्य विशेषणं, हल इत्यपि। तदाह— हलन्तामामनिदितामिति। उपधाया नस्येति। `श्नान्न लोपः’इति सूत्रान्नेति लुप्तषष्ठीकं पदमनुवर्तते, तच्चोपधाग्रहणेन विशेष्यत इथि भावः। अनिदितामिति किम्?। नन्द्यते। हलः किम्?, नीयत। उपधायाः किम्?। हन्यते।

अनिदित् dhaatus are those dhaatus which have a नकारः but do not have इकारः as a marker.
Examples
भ्वादिगणे १६४ इदित्-धातवः सन्ति। कानिचित् उदाहाराणि – गुजिँ, लाछिँ, मडिँ, लुटिँ, चुबिँ, काक्षिँ, वदिँ।
भ्वादिगणे ३० अनिदित्-धातवः सन्ति। कानिचित् उदाहराणि – मन्थँ, शुन्धँ, कुञ्चँ, लुञ्चँ।

२०१५-०६-१९ शुक्रवासरः (2015-06-19 Friday)


Categories: Learning Sanskrit

संस्कृतशिक्षणम् – तवलीनसिंहः (Learning Sanskrit – Tavleen Singh)

Thu, 06/18/2015 - 03:28

तवलीनसिंहः लिखति Tavleen Singh writes:
It saddens me that when my son wanted to learn Sanskrit he had to go to universities abroad, because in India it is taught so badly that schoolchildren dread Sanskrit class. It saddens me, as I have said before in this column, that the best English translation of the Ramayana that I have read came from the Clay Sanskrit Library. The translation was by an American for a library financed by an American millionaire. It has now been reborn in India as the Murty Classical Library of India, thanks to the wisdom and generosity of Rohan Murty, the son of Narayana Murthy. – http://indianexpress.com/article/opinion/columns/fifth-column-lessons-from-yoga/2/

“because it is taught so badly” सत्यं नास्ति। यदि सा अलिखत् because Sanskrit is taught so badly when taught using English medium तर्हि सा किञ्चित् सत्यम् अलिखत्। कस्मात् ये भारतीयाः संस्कृतं शिक्षितुम् इच्छन्ति ते आग्राहं कुर्वन्ति संस्कृतज्ञाः तान् आङ्ग्लभाषामाध्यमेन एव संस्कृतं शिक्षेयुः। यदि कोऽपि भारतीयः संस्कृतं शिक्षितुम् इच्छति तदा सा प्रथमे एकां भारतीयां भाषां शिक्षेत् तत् परं तया एव भारतीयया भाषया माध्यमेन संस्कृतं शिक्षेत्। यदि भवत्या कोऽपि संस्कृतभाषायाम् लिखितः काव्यः अथवा नाटकः अवथा कथा अवगन्तव्या तर्हि संस्कृतभाषायाम् उपलब्धाः नैकाः टीकाः पठितव्या। मूलग्रन्थः टीकया सह पठित्वा एव संस्कृतभाषा का अस्ति तस्य ज्ञानं भवेत्।
तवलीनवर्या क्ले इति अनुवादान् उद्धरति। मया ते अनुवादाः पठिताः। अनुवादाः रसहीनाः अर्थहीनाः अग्राह्याः च सन्ति। अहं तु तान् अनुवादान् पठितुमपि न शक्नोमि।

२०१५-०६-१८ गुरुवासरः (2015-06-18 Thursday)


Categories: Learning Sanskrit

आद्रिये (Respect)

Wed, 06/17/2015 - 07:37

अहं सुषमास्वराजम् आद्रिये। अहं दुःखितः अस्मि यतो हि सा अस्मिन् ललितमोदीविवादे संलग्ना अस्ति।

आद्रिये – लट्लकारः, आत्मनेपदी, उत्तमपुरुषः, एकवचनम्।
दृङ् आदरे [१२९३] तुदादिगणीयः आत्मनेपदी अनिट्
दृ (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
दृ लँट् (वर्तमाने लट् (३.२.१२३))
दृ इट् (तिप्तस्झि॰ (३.४.७८))
दृ इ (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
दृ श इ (—तुदादिभ्यः शः (३.१.७७))
दृ अ इ (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
द् रिङ् अ इ (रिङ् शयग्लिङ्क्षु (७.४.२८))
द् रि अ त (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
द् र् इयङ् अ इ (अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरियङुवङौ (६.४.७७))
द् र् इय् अ इ (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
द्रिय ए (टित आत्मनेपदानां टेरे (३.४.७९))
द्रिये (अतो गुणे (६.१.९७))
आद्रिये

२०१५-०६-१७ बुधवासरः (2015-06-17 Wednesday)


Categories: Learning Sanskrit

Pages