Learn Sanskrit

Subscribe to Learn Sanskrit feed Learn Sanskrit
Learn Sanskrit while blogging
Updated: 1 hour 26 min ago

कर्त्तरि शप् ३।१।६८ (shap vikarana)

Thu, 07/17/2014 - 12:26

कर्त्तरि शप् ३।१।६८
दिवादिभ्यः श्यन् ३।१।६९
स्वादिभ्यः श्नुः ३।१।७३
तुदादिभ्यः शः ३।१।७७
रुधादिभ्यः श्नम् ३।१।७८
तनादिकृञ्भ्यः उ ३।१।७९
क्रयादिभ्यः श्ना ३।१।८१
अदिप्रभृतिभ्यः शपः २।४।७२ (लुक्)
जुहोत्यादिभ्यः श्लुः २।४।७५

२०१४-०७-१७ गुरुवासरः (2014-07-17 Thursday)


Categories: Learning Sanskrit

वास्तव्यः (Resident)

Wed, 07/16/2014 - 16:12

कथासरित्सागरे – इहैवास्मि महाराज वास्तव्यो नगरे द्विजः।
अहं केन्बरानगरे वास्तव्यः अस्मि।

२०१४-०७-१६ बुधवासरः (2014-07-16 Wednesday)


Categories: Learning Sanskrit

न किंचिदपि चिन्तयेत् (Have no thoughts)

Tue, 07/15/2014 - 16:31

शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्‍या धृतिगृहीतया।
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्॥गीता ६।२५॥
उपरम् (quiet), उपरमेत् – झलां जशोऽन्ते॥८।२।३९॥ – उपरमेद्
न किंचिदपि चिन्तयेत् इति कथं योगे उपयोगि भवति तत् पठतु – http://surasa.net/aurobindo/yoga-method.html
गीतायाः एकस्य श्लोकस्य पादः अपि आत्मदर्शनाय समर्थः अस्ति किं पुनः सम्पूर्णगीतायाः उपदेशः।

२०१४-०७-१५ मङ्गलवासरः (2014-07-15 Tuesday)


Categories: Learning Sanskrit

स्वामी दामोदरानन्दः दिवं गतः (Swami Damodaranandaji leaves his body)

Mon, 07/14/2014 - 15:47

ह्यः बेलूरमठे गुरुपूर्णिमातिथौ स्वामी दामोदरानन्दः दिवं गतः। सः पञ्चनवतिवर्षीयः आसीत्। सः रामकृष्णाश्रमस्य सन्न्यासी आसीत्। १९७७-२०००वर्षपर्यन्तं फीजिदेशे स्वामिविवेकानन्दपाठशालायाः रामकृष्णाश्रमस्य च कार्यं तेन विहितम्।
सः प्रतिवर्षे औस्ट्रेलिया-न्यूज़ीलेण्डदेशयोः भ्रमणम् अकरोत्। यदा सः केन्बरानगरे आगच्छत् तदा कतिपयवारम् अस्माकं गृहे अतिष्ठत्। सः बालसमः आसीत् सर्वान् आदरभावेण प्रीतिभावेन च अमिलत्। सः सत्यमेव सन्न्यासी आसीत्।

२०१४-०७-१४ सोमवासरः (2014-07-14 Monday)


Categories: Learning Sanskrit

पारेषणम् ((Power) Transmission)

Sun, 07/13/2014 - 15:34

बलदेवानन्दसागरवर्यः लिखति – पारेषणम् इति पारम् अन्यत्र ईष्यते प्रेष्यते केनचित् माध्यमेन सन्नीयते इति पारेषणम्। ईष् भ्वादीगणीयः सेट् परस्मैपदी धातुः ईष उञ्चे॥१।७८०॥

२०१४-०७-१३ रविवासरः (2014-07-13 Sunday)


Categories: Learning Sanskrit

द्वे सूत्रे (Two Sutras)

Sat, 07/12/2014 - 15:20

अणुदित्सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः॥१।१।६८॥
तपरस्तत्कालस्य॥१।१।६९॥
इमे सूत्रे पाणिनि-अष्टाध्याय्यां स्तः। आभ्यां सूत्राभ्यां आद् गुणाः॥६।१।८४॥ इति सूत्रे आत् इति अ आ च वर्णद्वयस्य सूचकः अस्ति। तथापि अदेङ् गुण्ः॥१।१।२॥ सूत्रे अत् इति केवलः अ इति वर्णस्य सूचकः अस्ति।

२०१४-०७-१२ शनिवासरः (2014-07-12 Saturday)


Categories: Learning Sanskrit

शब्दकल्पद्रुमः (Shabdakalpadruma)

Fri, 07/11/2014 - 15:06

शब्दकल्पद्रुमः नाम पुस्तकम् अद्भुतम् अस्ति। अजीतवर्येण शब्दकल्पद्रुमःसङ्गणित्राय आयोजितः http://www.aupasana.com/stardict। शब्दकल्पद्रुमे शब्दाणाम् अस्मात् आयोजनात् Goldendict इति क्रमादेशेन (program) शब्दानि सरलतया द्रष्टुं शक्यन्ते। शब्दकल्पद्रुमः  Goldendict च मम सङ्गणित्रे स्थापनाय मया दशनिमेषाः व्ययिताः। शब्दकल्पद्रुमे शब्दानाम् अर्थं संस्कृतभाषायाम् एव अस्ति तेषाम् उपयोगानाम् उदाहरणानि अपि सन्ति।संस्कृतशिक्षणाय शब्दकल्पद्रुमः सङ्गणित्रे स्थापनीयः।

२०१४-०७-११ शुक्रवासरः (2014-07-11 Friday)


Categories: Learning Sanskrit

कुशलम् Well being २०१४ ०७ १० गुरुवासरः 2014-07-10…

Thu, 07/10/2014 - 13:25

कुशलम् (Well-being)
२०१४-०७-१० गुरुवासरः (2014-07-10 Thursday)
डॉभट्टवर्येण अहम् अवबोधितः अहं कुशलः तथा अहं कुशली इति अनयोः कः भेदः अस्ति।
अहं कुशलः अस्मि। I am skilled.
अहं कुशलम् अस्मि। I am well-being. (A sentence without any sense.)
अहं कुशली अस्मि। I am well.
कुशली कुशलिनौ कुशलिनः
कुशलिनम् कुशलिनौ कुशलिनः
कुशलिना कुशलिभ्याम् कुशलिभिः
कुशलिने कुशलिभ्याम् कुशलिभ्यः
कुशलिनः कुशलिभ्याम् कुशलिभ्यः
कुशलिनः कुशलिनोः कुशलिनाम्
कुशलिनि कुशलिनोः कुशलिषु
हे कुशलिन् हे कुशलिनौ हे कुशलिनः


Categories: Learning Sanskrit

पराजयः (Defeat)

Wed, 07/09/2014 - 17:29

अद्यतनस्य पादकन्दुक-विश्व-चषक-स्पर्धायां ब्राज़ीलदेशस्य पराजयः अभवत् तस्मात् अहं दुखी अस्मि। जर्मनीदेशस्य अस्मिन् संसारे अनेकाः उपलब्धयः सन्ति तस्मात् यदि ते पादकन्दुकक्रीडायां पराभवन्ति तर्हि किमपि न भवति किन्तु ब्राज़िलदेशस्य पादकन्दुकम् एकमेव प्राणः अस्ति तस्मात् ब्राज़ीलदेशः पादकन्दुके जर्मनीदेशेन पराजयं न अर्हति।

२०१४-०७-०९ बुधवासरः (2014-07-09 Wednesday)


Categories: Learning Sanskrit

अधिकतमाः अभ्यागताः (Maximum Visitor)

Tue, 07/08/2014 - 17:30

अस्मिन् जालपत्रे ३०-जून-२०१४तिथौ सप्तत्यधिकनवशतम् (970) अभ्यागताः आगच्छन्। आद्यप्रभृतिः तत् तु अधिकतमाः अभ्यागताः इति अस्ति।

२०१४-०७-०८ मङ्गलवासरः (2014-07-08 Tuesday)


Categories: Learning Sanskrit

त्रिंशत् (Thirty)

Mon, 07/07/2014 - 17:07

त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् इत्येषां सङ्ख्यावाचि-विशेषणतया प्रयुक्तानां तकारान्त-स्त्रीलिङ्गशब्दानां रूपाणि नित्यम् एकवचने एव भवन्ति। यथा त्रिंशत् वृक्षाः त्रिंशत् लताः त्रिंशत् पुष्पाणि।
रूपाणि सन्ति – त्रिंशत् त्रिंशतम् त्रिंशता त्रिंशते त्रिंशतः त्रिंशतः त्रिंशति
पृष्ठसङ्ख्या-८२ सरलसंस्कृतसरणिः – द्वितीयोऽन्तिमश्च भागः संस्कृतकार्यालयः श्रीअरविन्दाश्रमः पुदुच्चेरी।

२०१४-०७-०७ सोमवासरः (2014-07-07 Monday)


Categories: Learning Sanskrit

बोबी-जासूस (Bobby Jasoos)

Sun, 07/06/2014 - 16:59

अद्य मया मम भार्यया सह अनेकवर्षपरं बोबी-जासूस इति एकं चलचित्रं दृष्टम्। सामान्यभाषायां ईदृक् चलचित्रम् thrid-class इति कथ्यते। चत्वारिंशत् डोलरमितं शुल्कम् अस्मै चलचित्राय मया कथं व्ययितम् इति अहं न जानामि। तादृक् bogus चलचित्रं कदापि न दृष्टव्यम्।

२०१४-०७-०६ रविवासरः (2014-07-06 Sunday)


Categories: Learning Sanskrit

चि धातुः (ci – to collect)

Sat, 07/05/2014 - 16:41

चि इति धातुः स्वदिगणीयः परस्मैपदी धातुः अस्ति।
चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति
चिनोषि चिनुथः चिनुथ
चिनोमि चिनुवः-चिन्वः चिनुमः-चिन्मः
अचिनोत् अचिनुताम् अचिन्वन्
अचिनोः अचिनुतम् अचिनुत
अचिनवम् अचिनुव-अचिन्व अचिनुम-अचिन्म
चिनोतु चिनुताम् चिन्वन्तु
चिनु चिनुतम् चिनुत
चिन्वानि चिन्वाव चिन्वाम

२०१४-०७-०५ शनिवासरः (2014-07-05 Saturday)


Categories: Learning Sanskrit

सुभाषितानी जर्मन-अनुवादेन सह (Subhashitani with German Translation)

Fri, 07/04/2014 - 16:33

कृपया पश्यतु -

http://wordsofwisdom.in/subhashitani-de/2014/07/

२०१४-०७-०४ शुक्रवासरः (2014-07-04 Friday)


Categories: Learning Sanskrit

कुशली (Well)

Thu, 07/03/2014 - 16:17

अहं कुशली अस्मि। अपि अहं कुशलः अस्मि इति कथयितुम् शक्यते। कृपया उपदिशतु।

२०१४-०७-०३ गुरुवासरः (2014-07-03 Thursday)


Categories: Learning Sanskrit

परीक्षा अथवा हास्यम् (Examination or Humour)

Wed, 07/02/2014 - 10:22

नरेन्द्रमोदीवर्यः अन्तरिक्षविमानस्य सफल-उपक्षेपणे स्वसम्भाषणम् आङ्ग्लभाषायाम् अददात्। विद्यालये यदा ते निबन्धलेखनं शिक्षयन्ति तदा ते कथयन्ति निबन्धे इदम् इदं भवितुम् अर्हति इदम् इदं च क्रमेण अपि भवेयुः। तत् छात्राः कण्ठस्थीकुर्वन्ति परीक्षायां कण्ठस्थः निबन्धः अपि लिखन्ति। नरेन्द्रमोदीवर्यः अपि स्वसम्भाषणां यथा परीक्षायां लिखति तथैव अददात्। अहं मन्ये नरेन्द्रवर्यः आङ्ग्लभाषां सम्यग् जानाति किन्तु सः इदं सम्भाषणम् आङ्ग्लभक्तेभ्यः हास्यरूपेण अकरोत्।

http://www.ndtv.com/video/player/news/we-ve-done-a-lot-but-yeh-dil-maange-more-pm-modi-after-pslv-launch/327909?hp

२०१४-०७-०२ बुधवासरः (2014-07-02 Wednesday)


Categories: Learning Sanskrit

अष्टाध्यायीपाठः (recitation of the Panini Ashtadhyayi)

Mon, 06/30/2014 - 09:24

कृपया शृणोतु -

http://surasa.net/music/samskrta-vani/ashtadhyayi.php

२०१४-०६-३० सोमवासरः (2014-06-30 Monday)


Categories: Learning Sanskrit

बुत बिहार इति शब्दयोः उत्पत्तिः (Origin of the words – but and Bihar)

Sun, 06/29/2014 - 05:15

अरुणवर्यः स्वपुस्तके लिखति बुत इति शब्दः बुद्धः इति शब्दस्य विकारः अस्ति तथा बिहार इति शब्दः विहारः इति शब्दस्य विकारः अस्ति। कृपय पठतु – http://indianexpress.com/article/opinion/columns/how-history-was-made-up-at-nalanda/99/

२०१४-०६-२९ रविवासरः (2014-06-29 Sunday)


Categories: Learning Sanskrit

न गतम् (Did not go)

Sat, 06/28/2014 - 18:02

अद्य केन्बरानगरे मातामीरा आगच्छत्। तस्याः आशीर्वादसभायां गमिष्यामि इति मया पूर्वं सूचितं किन्तु अद्य किञ्चित् कारणेन तस्यां सभायां न अगच्छम्। खेदः अस्ति।

२०१४-०६-२८ शनिवासरः (2014-06-28 Saturday)


Categories: Learning Sanskrit

वर्षति (Raining)

Fri, 06/27/2014 - 17:55

अस्मिन् सप्ताहे केन्बरानगरे अनिशं वर्षति किन्तु तस्याः मन्दगतिः एव अस्ति। इदानीम् अत्र शीतः वर्षा च मिथः बाधेते।

२०१४-०६-२७ शुक्रवासरः (2014-06-27 Friday)


Categories: Learning Sanskrit

Pages