Learn Sanskrit

Subscribe to Learn Sanskrit feed Learn Sanskrit
Learn Sanskrit while blogging
Updated: 1 week 5 days ago

दिव्यांशुः सिडनीनगरम् अगच्छत् (Divyanshu Went to Sydney)

Tue, 05/24/2011 - 16:27

अद्य प्रातः पादोनसप्तवादने दिव्यांशुः संयानेन केन्बरानगरतः सिडनीनगरम् अगच्छत्। मम व्याख्यानं अष्टवादने आसीत् तस्मात् तं संयानस्थले अवतीर्य अहं कार्यालयम् आगच्छम्।

२०११-०५-२४ मङ्गलवासरः (2011-05-24 Tuesday)


Categories: Learning Sanskrit

वर्षति (Raining)

Mon, 05/23/2011 - 03:08

अधुना अत्र केन्बरानगरे जलं वर्षति। यदा प्रातःकाले वर्षति तदा यातायातं मन्दगती भवति। यदा मार्गे सम्मर्दः न भवति तदा गृहात् कार्यालयं गमनाय विंशति-निमिषाः भवन्ति।  किन्तु अद्य अहं मन्ये गमनाय एकहोरा भविष्यति।

२०११-०५-२३ सोमवासरः (2011-05-23 Monday)


Categories: Learning Sanskrit

वाद्यवृन्दम् (Band)

Sun, 05/22/2011 - 15:26

अद्य ज्वलितायाः वाद्यवृन्दः एकस्मिन् समारोहे सहभागित्वम् अकरोत्। तस्याः वृन्दं स्वर्णपदकः प्राप्तवान्।

२०११-०५-२२ रविवासरः (2011-05-22 Sunday)


Categories: Learning Sanskrit

बालकस्य अज्ञानम् (Child’s Innocence)

Sat, 05/21/2011 - 13:06

पाकिस्तानदेशे एकः बालकः न्यायाधीशस्य सम्मुखः अभवत्। तस्य बालकस्य उपरि लघुमूल्यस्य वस्तु चोरितकस्य आरोपः आसीत्। न्यायाधीशेन बालकः पृष्टः कथं अस्य लघुमूल्यस्य वस्तुने त्वया अपराधः कृतः इति। बालकः प्रत्यावदत् मया श्रुतम् अस्मिन् देशे चोरीकरणम् अधुना अपराधः नस्ति इति। न्यायाधीशः अवदत् तस्मै जनैः महाचोरी कर्तव्या लघुचोरी तु अपराधः एव इति।

२०११-०५-२१ शनिवासरः (2011-05-21 Saturday)


Categories: Learning Sanskrit

चिरकालपरम् (After a long time)

Fri, 05/20/2011 - 17:19

मम मनः अन्यत्र व्यापृतम् आसीत् तस्मात् चिरकालात् किमपि न लिखितम्। अद्य प्रभृतिः पुनः लेखनं करिष्यामि।

२०११-०५-२० शुक्रवासरः (2011-05-20 Friday)


Categories: Learning Sanskrit

निवर्तनम् (Retreat)

Tue, 03/29/2011 - 16:40

अद्य सामान्यकार्यात् निवर्तनम् कृत्वा क्रीयायोगस्य अनुशीलनाय सिडनीनगरे एकस्मिन् निवेशने अगच्छम्। मया सह केन्बरानगरतः अन्ये द्वौ साधकौ अपि आस्ताम्। वयं केन्बरानगरतः प्रातः अष्टवादने आरभ्य सार्ध-एकादशवादने सिडनीनगरं प्राप्तवन्तः।

२०११-०३-२९ मङ्गलवासरः (2011-03-29 Tuesday)


Categories: Learning Sanskrit

व्यस्तः आसम् (I was busy)

Mon, 03/28/2011 - 16:31

अद्य कार्यालये अहम् अतीव व्यस्तः आसम्। एकस्मै उपवेशनाय पञ्जीकरणम् अकरवम्। तत् परं पञ्चशोधपत्राणि प्रैषयम्। श्वः प्रभृतिः सप्ताहन्ततः कार्यालयं न गमिष्यामि तस्मात् सर्वाणि कार्याणि अद्यैव कर्तव्यानि।

२०११-०३-२८ सोमवासरः (2011-03-28 Monday)


Categories: Learning Sanskrit

कार्यालयः गन्तव्यः (Should go to office)

Sun, 03/27/2011 - 16:20

अद्य मया अनेकानि कार्याणि कर्तव्यानि। मया चिन्तितं गृहे स्थात्वा करिष्यामि इति। किन्तु गृहे कार्यं न भवति। दूरदर्शनम् अस्ति शय्या अस्ति पत्रिकाः सन्ति अनेकाः विक्षेपाः सन्ति तस्मात् कार्यालयं गत्वा एव कार्यं करवाणि।

२०११-०३-२७ रविवासरः (2011-03-27 Sunday)


Categories: Learning Sanskrit

पृथिवीहोरा (The Earth Hour)

Sat, 03/26/2011 - 09:39

अद्य पृथिवीहोरा आसीत् यदा विद्युत्दीपकानां निर्वाणं कर्तव्यम्। तस्यां होरायां वयं गृहस्य बहीः राष्ट्रीय-ओस्ट्रेलिया-विश्वविद्यालये एकस्मिन् कार्यक्रमे अगच्छाम। गृहं प्रत्यागम्य मया द्वे दीपके प्रकाशमाने दृष्टे। यदा वयं गृहात् बहिः गच्छामः तदा अहम् अनेकवारं पृच्छामि अपि सर्वणि दीपकानि निर्वाणानि सन्ति ते सदैव आम् इति कथयन्ति किन्तु तस्मात् न भवति। अद्य अस्माकम् अधिवासिनः कदाचित् अचिन्तयन् इमे जनाः पर्यावरणाय न चिन्तयन्ति इति।

२०११-०३-२६ शनिवासरः (2011-03-26 Saturday)


Categories: Learning Sanskrit

Pages