Simple Sanskrit

Subscribe to Simple Sanskrit feed
G S S Murthy's blog in SanskritG S S Murthyhttp://www.blogger.com/profile/08672073311356820777noreply@blogger.comBlogger341125
Updated: 1 week 3 days ago

Sanskrit blog: Chandrika ( A Fairy tale)-36

Sat, 05/07/2016 - 15:51
चन्द्रिका-३६
प्रसह्य देवी स्फुरदुज्ज्वलप्रभाया प्रादुरासीत् जपकर्षिता पुरा ।प्रत्यक्षतां प्राप्य जगाद चन्द्रिकांवत्से प्रियं किं करवाणि तद्वद ॥ १४१ ॥
चन्द्रप्रभायामधुना नृपात्मजःवृणोति पत्नीं किल नृत्यवृन्दे ।यास्याम्यहं तत्र यथा विभूषितामातः कुरु त्वं करुणानिधे तथा ॥ १४२ ॥
इति ब्रुवन्तीं परिरभ्य चन्द्रिकाम्आघ्राय मूर्ध्नि प्रजगाद देवता।कूष्माण्डमेकं गृहवाटिकाज्जवात्उपानयापक्वमपेतमार्दवम् ॥ १४३ ॥ - - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A Fairy tale)-35

Sat, 04/30/2016 - 16:38
चन्द्रिका-३५
पश्यन्ती दरचकिता बिडाललीलांसस्माराभयवचनं मुनेः पुरोक्तम् । प्रागेव प्रकटितसार्थकप्रयोगंसंस्मृत्यामितसुषमामवाप तन्वी ॥ १३९ ॥
चित्ते तं समुचितसूचकं बिडालं वन्दित्वा प्रशमितधीः दृढप्रतिज्ञा ।संस्थायादृतकमलासनेऽजपत्सासाधूक्ताभिलषितदं क्रमेण मन्त्रम् ॥ १४० ॥
- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A Fairy tale)-34

Sat, 04/23/2016 - 18:04
चन्द्रिका-३४
अश्वोढे ललितरथे द्रुतं गतायां वैमात्र्यां नरपगृहं सह स्वमात्रा ।दिङ्मूढा चिरमरुदत्स्वमन्दभाग्येमार्जालं हृदि परिरभ्य चन्द्रिकार्ता ॥ १३७ ॥
मार्जालः परिपतति स्म सान्त्वनार्थंमा शोचीरिति वदतीव तामुपेत्य ।तिर्यञ्चः स्वहितजनस्य सर्वभावान्जानन्ति प्रकृतिगतेङ्गितावबोधात् ॥ १३८ ॥ 
- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika ( A Fairy tale)-33

Sun, 04/17/2016 - 16:15
चन्द्रिका -३३
औत्सुक्यं निरवधिकं गृहे कलायाः सम्भ्रान्ते खलु विदधे कलामुमां च।स्मर्तव्यं बहु नरपस्य सन्निधानेवाग्दोषा दुरभिरुचिश्च गूहितव्याः ॥ १३५ ॥ 
नासाग्रे स्फुरदमलं मनोज्ञवज्रंकण्ठे चाप्रतिमरुचिः प्रलम्बमाला ।नाभ्यन्ते कनकमयी महार्घकाञ्चीनैराश्यं किमु कथयन्त्यहो ह्युमायाः ॥ १३६ ॥      - - - -  http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A Fairy tale)-32

Sat, 04/09/2016 - 17:06
चन्द्रिका-३२
श्रुत्वा तामभिभवकारिणीं दुरुक्तिंदासीव व्यथितमतिः विनम्रमौलिः ।नोवाच प्रतिवचनं प्रसह्य कोष्ठंतत्याज प्रणतजनस्य कोऽन्यमार्गः ॥ १३२ ॥                   
आयाता पुरललनासु पौर्णमासीआशेन्दीवरमुकुलान्विकासयन्ती ।ऐश्वर्याप्लुतवरगृहेषु संस्थितासुदारिद्र्योपहततृणावृतोटजेषु ॥ १३३ ॥
रथ्याः शीतसलिलसीकरैः प्रसिक्ताः आमोदाः मलयजचन्दनप्रसूताः ।नानावर्णसुमदलावृताः प्रकोष्ठाःपौराणां मुदमवदन्निवापुरान्तम् ॥ १३४  ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog; Chandrika ( A Fairy tale)-31

Sat, 04/02/2016 - 16:02
चन्द्रिका-३१ श्रुत्वैतत्सपदि कलाप्युमां स्वपुत्रीं  सज्जीकर्तुमयतत स्वनिश्चयाक्ता । भूषालङ्करणगणैः महार्घवस्त्रैः किं भूषा किमु वसनं ह्यरूपवत्याः ॥ १२८ ॥    
संश्रुत्य श्रवणसुखामपूर्ववार्ताम् उत्कण्ठां ह्यलभत चन्द्रिकाप्यवर्ण्याम् । किं राज्ञः प्रियतनयस्य कम्रपाणेः- स्पर्शेनोद्गतपुलकाः न मामकीनाः ॥ १२९ ॥
 उद्युक्तां जनपसुतस्य नृत्यगोष्ठीं औत्स्क्यादपरिमिताज्जवेन गन्तुम् । वैमात्रीं प्रणतमुखी मिथो ययाचे  गच्छेयं नृपसदनं त्वया सहाह्म् ॥१३० ॥
मात्सर्यं कथमपि गूहितुं प्रवृत्ताव्याचष्टे स्म मधुरसावहासवाग्भिः ।   हञ्जे त्वां नृपसुत एव नाययेद्वैमृग्यन्ते तव सदृशाः कुलीननार्यः॥ १३१ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika ( A Fairy Tale)-30

Sat, 03/26/2016 - 15:57
चन्द्रिका-३०
श्लाघित्वा स्वसुतविवक्षितं नृपालःसम्मन्त्र्य स्वहितजनैः विवाहकार्ये ।पुत्रार्थे परिणयघोषणामसाध्नोत्एवं सः नगरभटैः प्रगे विधेयैः ॥ १२४ ॥  
भोः पौराः श्रुणुत नृपस्य घोषणां भोःउद्वाहः नृपतनयस्य निश्चितोऽस्ति ।प्रासादं निशि समलङ्कृताः कुमार्यः आयान्तु त्वरितपदेन पौर्णिमास्यां ॥ १२५ ॥
युष्मास्वेव नृपसुतः प्रदोषकालेधन्यां काञ्चिदननुमेयचारुरूपाम् ।ज्योत्स्नायां वरयति पौरनृत्यरङ्गेआयान्तु त्वरितपदेन पौरकन्याः ॥ १२६ ॥
 इत्येवं नरपतिघोषणां निशम्य कन्यामातरपितरौ प्ररूढमोहौ । सर्वौ स्वां दुहितरमीश्वरानुकूल्यात् ईहेते स्म नृपसुतकङ्कणात्तभाग्याम् ॥ १२७ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika ( A Fairy tale)-29

Sat, 03/19/2016 - 15:35
चन्द्रिका-२९
पुत्रः स्वाद्वतिसुखदं निशम्य वाक्यंमानार्थं सपदि नियन्त्रितानुभावः ।स्वोद्वाहं निरुपमकन्ययानुमेनेतारुण्ये परिणयवाक् सुखावहा वै ॥ १२० ॥
सद्वंश्याः तनय चिनोम्यहं त्वदर्थं    सद्वृत्ताः रुचिरमुखीश्च राजपुत्रीः ।तासु त्वं वरय यदृच्छया मनोज्ञांकन्यां या तव भविता हि धर्मपत्नी ॥ १२१ ॥
इत्युक्तः सविनयमब्रवीत्तनूजः ओषध्यः गहनवनान्तरे न किं स्युः ।अब्धौ किं वदतु लभामहे न मुक्ताः भूगर्भे न भवति किं प्रशस्तवज्रः ॥ १२२ ॥
व्यासस्य प्रथितमुनेः किमाभिजात्यंबालघ्नः सगरसुतः न किं कुलीनः ।विश्वासो मितचयने न मेऽस्ति तातपुर्यां ते तृणकुटजेऽपि मे प्रिया स्यात् ॥ १२३ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A Fairy tale)-28

Sat, 03/12/2016 - 16:27
चन्द्रिका-२८
तत्रासीत्कथितमहापुरे नृपालःसद्वृत्तः प्रथितयशाः गुणाभिरामः ।चन्द्राख्यः स्वविषयपालने धुरीणःसन्तुष्यन् प्रियहितकर्मभिः स्वपौरान् ॥ ११६ ॥
तस्यासीत् मदननिभो युवा तनूजः विद्यावान् विनयखनिःत्रिविक्रमाख्यःयं दृष्ट्वा पुरललनागणः प्रदध्यौसासूयं वरयति कामयं सुधन्याम् ॥ ११७ ॥
चन्द्रस्तं तनुजमपूर्वरूपभाजंतारुण्ये निरुपमशोभया ज्वलन्तम् ।द्रष्टुं द्राक् समुचितकन्यया समेतम्दाम्पत्ये समरसशालिनं व्यकाङ्क्षीत् ॥ ११८ ॥
पुत्रं सोऽगदतनुरागपूर्णवाचाविद्यायाः समधिगतोऽसि वत्स पारम् ।तेऽतोऽहं परिणयकाल इत्यवैमि तन्वीं त्वं सदृशगुणां वधूं वृणीष्व ॥ ११९ ॥
- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A Fairy tale)-27

Sat, 03/05/2016 - 16:36
चन्द्रिका_२७
दीयते यदि पयो निजपात्रेसत्वरं पिबति मीलितनेत्रः ।चिन्तयन्निव धरा लयमीयात्तेन किं मम पयो यदि लब्धम् ॥ ११२ ॥
चन्द्रिकाङ्कमधिरुह्य दिनान्तेकन्दुकाकृतिमवाप्य स शेते ।मूकजन्तुरनुरागनिबद्धःस्निह्यति ह्यतिशयेन मनुष्ये ॥ ११३ ॥
मूषकान् निशि हिनस्ति सखेलंपाककोष्ठविघसादनदक्षान् ।प्रीणयन् स्वकलया निजगोप्त्रींचन्द्रिकां सपदि मूषकभीताम् ॥ ११४ ॥
इत्थमीप्सितपरस्परबन्धौतौ दिनान्क्षपयतः कृतकृत्यौ ।कोऽ‍वगच्छति हरेरभिलाषंमित्रताह्यसहजापि सुखान्ता ॥ ११५ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A Fairy tale)-26

Sat, 02/27/2016 - 16:09
चन्द्रिका-२६
चन्द्रिकां स्वनिलयेत्वसहायांमित्रभावमधिगम्य ययाचे ।कोऽपि सुन्दरतनुः तनुरूपःस्वेच्छयाश्रयमुपेत्य बिडालः ॥ १०८ ॥
मोहकध्वनिमदम्यविलासंस्निग्धशुभ्रमृदुरोमविशिष्टम् ।चन्द्रिका स्वसखायमवेदीत्तुल्यशीलविषयेषु सुसख्यम् ॥ १०९ ॥
चन्द्रिकामनुसरन्गृहकार्येव्यापृतां मृदुपदैरनिशं सः ।मावमाविति वदन् दरभीतःपृच्छतीव न ददासि पयः किम्? ॥ ११० ॥
चन्द्रिका यदि ददाति न दुग्धंसत्वरं पदतले वनितायाः ।प्रश्रितं विलुठति स्म बुभुक्षुःप्रेमचोदकदृशः परिषिञ्चन् ॥ १११ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A Fairy tale)-25

Sat, 02/20/2016 - 16:29
चन्द्रिका-२५ 
दास्यभावमनुसृत्य विमातुःपुत्रिकामनुचरत्यतिदृप्ताम् ।चन्द्रिका यदि पुरस्य युवानःतां निशातनयनैः प्रपिबन्ति ॥ १०४ ॥
कुन्तलालकतरङ्गविलासंपश्यतो युवजनस्य तरुण्याः । मानसेऽपि जनयत्यनिवार्यंवीचिजालमभिलाषमनोज्ञम् ॥ १०५ ॥
मन्थरालसगतिर्वनितायाःसुप्तकाममनयत्तरुणानाम् ।जागरस्थितिमनूह्यविधायांमन्मथस्य तरुणेषु हि दृष्टिः ॥ १०६ ॥

मण्डितापि वसनैर्बहुमूल्यैःआत्मजा तु शुशुभे न कलायाः ।मत्सराविलमतिर्विजगर्हे चन्द्रिकां युवजने निरतेति ॥ १०७ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A fairy tale)-24

Sat, 02/13/2016 - 20:50
चन्द्रिका-२४
सर्वं कार्यं चित्तवेगात् समाप्तंपश्यन्त्या वै श्लाघिता सा विमात्रा ।देव्याः कारुण्याम्बुधेः तत्कटाक्षात् वृत्तं कार्यं हीति नावेत् कला सा ॥ १०० ॥xxxमन्त्रहूतविबुधस्त्रियमाप्तांसंकटाग्निशमनेऽतिसमर्थाम्।मातरं स्वबलदां गणयन्तीचन्द्रिकाथ दिनकर्मसु मग्ना ॥ १०१ ॥
चित्ततृप्तिरभजत् कृतकृत्यांशान्तता भुवमिवाशु दिनान्ते ।चन्द्रिकां स्मितमुखीं सुकुमारींएणपोतनिभचञ्चलदृष्टिम् ॥ १०२ ॥
दास्यवृत्त्युचितवस्त्रवसाना-प्यार्यभोग्यरुचिरूपगुणाढ्या ।पश्यतां सपदि गण्यजनानां
मानसं मृदुमतिः प्रममन्थ ॥ १०३ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A Fairy tale)-23

Sat, 02/06/2016 - 16:45
चन्द्रिका-२३
पात्राण्यासन् प्रस्फुरद्वज्रशोभी-न्यग्रेऽपूर्वस्वच्छवासांस्यभूवन् ।स्वच्छः धौतः पाकशालातलश्च सन्निर्वृत्तं दुष्करं कार्यजातम् ॥ ९६ ॥
दृष्ट्वा सर्वं तत्परावृत्तवक्त्रादेव्यै तस्यां दर्शयन्त्यां क्षणेन ।अन्तर्धानं दिव्यरूपागमत्सासंवृष्याभ्रं व्योम वै द्राक् जहाति ॥ ९७ ॥
सम्पन्नं कार्त्स्न्येन कर्मेति तृप्तादेवी याता दृक्पथादित्यतुष्टा ।द्वन्द्वेनेत्थं बाधिता चन्द्रिका सामन्त्रं व्यर्थं क्षुद्रकार्ये शुशोच ॥ ९८ ॥
मन्त्रः पूतः द्विर्विवेकात्प्रयोज्यःयस्मात्यावज्जीवमानन्दलाभः ।भूयादित्यालोचयत्सम्यगेवंमन्दाः रज्ज्वा मक्षिकाः बन्धयन्ति ॥ ९९ ॥
- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A Fairy tale)-22

Sat, 01/30/2016 - 15:56
चन्द्रिका-२२
मन्द्रस्पष्टश्लक्ष्णवर्णाभिरामैःवात्सल्याक्तप्रेमपूर्णैर्वचोभिः ।वीणानादान्मञ्जुलैः सान्त्वयन्ती भीतां कन्यां दिव्ययोषित् बभाषे ॥ ९१ ॥
मा भीर्वत्से विद्धि मां त्वत्सहायांमातृप्रायां त्वत्सुखोदर्ककर्त्रीम् ।प्रोक्तैर्मन्त्रैः सत्वरावाहितास्मिकिं ते कार्यं किं च कृच्छ्रं वदास्ति ॥ ९२ ॥
तस्या देव्याः शीतलैः स्निग्धवाग्भिःनष्टे तापे भीरुतां द्राग्विहाय ।देवीं भक्त्या चन्द्रिका सम्प्रणम्यमन्दं मन्दं प्रश्रिता प्रत्युवाच ॥ ९३ ॥
देवि त्वं मे प्रार्थनां पूरयस्वसर्वे कार्याण्यद्य मह्यम् विमात्रा ।निर्दिष्टान्यन्यूनमारात्समाप्तिंयान्तु त्वकारुण्यशक्तिप्रसादात् ॥ ९४ ॥
वत्से कार्यस्थानमादेशयेति प्रोक्ता यावत् पाकशालां निनाय ।गच्छ्न्त्यग्रे चन्द्रिका तावदेवा-
पश्यत् भ्रान्ता कल्पनातीतदृश्यम् ॥ ९५ ॥ - - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A Fairy tale)-21

Sat, 01/23/2016 - 16:58
चन्द्रिका-२१
एकान्ते सा साधुवर्योपदिष्टंमन्त्रं भक्त्या कौतुकाक्रान्तचित्ता ।नेत्रे रक्ते मीलयन्ती जजापतापग्रस्ता बद्धपद्मासनार्ता ॥ ८८ ॥
मन्त्रं सञ्जप्यादरेणाञ्जलिं चबद्ध्वा चक्षुष्यायताक्ष्युन्मिमील ।यावत्तावत्काचनाप्राकृता स्त्रीप्रत्यक्षाभूत्बिभ्रती दिव्यदीप्तिम् ॥ ८९ ॥
ज्योत्स्नाशुभ्रस्मेरवक्त्रा बभासेदेवी काष्ठाः दीपयन्ती स्वकान्त्या ।नेत्राभ्यां कारुण्यपीयूषधारांसिञ्चन्त्यार्तक्लेशसन्तापहन्त्रीम् ॥ ९० ॥   
मन्द्रस्पष्टश्लक्ष्णवर्णाभिरामैःवात्सल्याक्तप्रेमपूर्णैर्वचोभिः ।वीणानादान्मञ्जुलैः सान्त्वयन्ती भीतां कन्यां दिव्ययोषित् बभाषे ॥ ९१ ॥
- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A Fairy tale)-20

Sat, 01/16/2016 - 16:02
चन्द्रिका-२०
योमासीत्प्राक्चन्द्रिकायाः सखीवसा मेने तामात्मकर्मार्थदासीम् ।तस्याः भूषावेशरूपक्रियासुदासीवत्तां चन्द्रिका सेवते स्म ॥ ८४ ॥
इत्थं दासीकर्मसु न्यस्तचित्ताश्रान्ता कार्यात् सज्वराभूत्कदाचित् ।मान्द्यं तस्याः वीक्षमाणा विमाताभूयो भूयो दण्डयामास तन्वीम् ॥ ८५ ॥
कोपाविष्टान्यानि कार्याणि चैवकर्तुं तामाज्ञापयत् निर्घृणा सा ।यस्या आसीन्नित्यकार्यंह्यशक्यंतस्या साध्यं किं भवेदन्यकार्यम् ॥ ८६ ॥
एकत्रासीत् श्यामलः पात्रराशिः अन्यत्रासीत् कश्मला वस्त्रपङ्क्तिः ।किं कर्तव्यं चिन्तयन्तीत्यकस्मात्सस्मारार्ता पूर्ववाक्यानि साधोः ॥ ८७ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A fairy tale)-19

Sat, 01/09/2016 - 16:07
चन्द्रिका-१९
रत्नस्यूतानर्घवासांसि यस्याः शर्वर्यां च प्रास्फुरन्नभ्रदीप्त्या ।अद्याप्रातः पाककर्माविलानिम्लानिं प्रापुः पात्रनिर्णेककार्यात् ॥ ८१ ॥
या शिष्ये सूर्योदयानन्तरं चसा प्राबोधि द्राक् हि रात्रिक्षयात् प्राक् । नो चेत् कष्टं दण्डनं सा सहेत निःसन्देहं तर्जनां वा विमातुः ॥ ८२ ॥
या शेते स्म प्रस्तरे पिच्छपूर्णेआर्तास्वप्सीत्कर्कशे दारुतल्पे ।बाहुं वामं चन्द्रिका स्वोपधानम्    कृत्वा श्रान्ता वल्लरीकोमलाङ्गी || ८३ ॥
- - - -http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika-(A fairy tale)-18

Fri, 01/01/2016 - 16:52
चन्द्रिका-१८
xxxयस्याः हस्तौ कन्दुकक्रीडयास्तां रक्तावद्यप्रापतुःकृष्णवर्णम् । स्थालीवेश्मक्षालनाच्चन्द्रिकायाःकाले हन्त श्लक्ष्णतां त्यक्तवन्तौ ॥ ७८ ॥
या लेखन्या पत्रपृष्ठे व्यलेखीत्सा शोधन्या मार्जने न्यस्तचित्ता ।या विद्यार्थं पाठशालां जगाम साद्य क्रेतुं पण्यशालामुपैति ॥ ७९ ॥
यस्याः वक्त्रं सर्वदासीत्स्मिताक्तंअद्य म्लानं भीतिपूर्णं विवर्णम् ।यासीत् कन्या प्रस्फुरच्चञ्चलाक्षीसाभूद्दीना व्याघ्रभीता मृगीव ॥ ८० ॥  - - - -
http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A fairy tale0-17

Sat, 12/26/2015 - 16:15
चन्द्रिका-१७
क्व गार्हकार्यं क्व च पेलवाङ्गीकिं मार्जनाय प्रभवेत् शिरीषम् ।मयूरपिच्छं खननाय वा किम्चन्द्रातपः तण्डुलशोषणाय ॥ ७५ ॥
सा चन्द्रिका पाककलानभिज्ञानियोजिता पाकगृहे विमात्रा ।सर्वाणि दैनंदिनखादनानिपक्तुं सकाले खलु निस्सहाया ॥ ७६ ॥
प्रक्षालनं वेश्मतलस्य पात्र-     सम्मार्जनं चांशुकधावनं च।सर्वाणि कार्याणि हि चन्द्रिकायाःभारा अभूवन् विधिदुर्विपाकात् ॥ ७७ ॥
- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Pages