Simple Sanskrit

Subscribe to Simple Sanskrit feed
G S S Murthy's blog in SanskritG S S Murthyhttp://www.blogger.com/profile/08672073311356820777noreply@blogger.comBlogger341125
Updated: 1 week 3 days ago

Sanskrit blog: Chandrika (A Fairy tale)-16

Sun, 12/20/2015 - 15:37
चन्द्रिका-१६
दासाश्च दास्यः भृतिमात्रतुष्टाःभृतिं विना तत्यजुराप्तसेवाम् ।अन्याश्रयं भक्तुमनन्यमार्गा मृगा इवारण्यमवग्रहार्तम् ॥ ७२ ॥
कर्माण्यनेकानि गृहोचितानिभूमार्जनादिश्रमसाधितानि ।भृत्यैर्विना कर्तुमसाध्यमासीत्यदा कलागात् कुपथं तदैव ॥ ७३ ॥
सुखोचितां भर्तृसुतां विमातान्ययोजयत् कर्मणि दासयोग्ये ।सम्पद्यमानासु विपत्सु नॄणांमनांसि नूनं कलुषीभवन्ति ॥ ७४ ॥
- - - -http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A fairy tale)-15

Sat, 12/12/2015 - 17:30
चन्द्रिका-१५शरीरयात्रा पुरतो हि गच्छेत्दुःखं सुखं चाविगणय्य लोके ।कलापि कौटुम्बधुरं वहन्तीवाणिज्यवृत्तौ निरता बभूव ॥ ६९ ॥
कदापि पूर्वं न नियुक्तचित्तावाणिज्यकार्ये गृहिणी कला सा ।एकाकिनी पण्यकलानभिज्ञाभर्तुः पदे कर्तुमियेष वृत्तिम् ॥ ७० ॥   
आवर्तपूर्णां सरितं गभीरांकथं तरेत् संप्लवनासमर्थः।भर्तृक्रियाकौशलसंश्रिता श्रीःकाले गते क्षीणतरा बभूव ॥ ७१ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A fairy tale)-14

Sat, 12/05/2015 - 16:02
चन्द्रिका-१४
पुत्री पुरैवाभिहता नियत्यामातुर्वियोगादधुना पितुश्च ।मृतिं दुरन्तां सहसा निशम्यदुःखाम्बुधौ गाढतरं ममज्ज ॥ ६४ ॥   
मात्रा विहीना कृपणा सुतप्ताकथं सहिष्ये जनकस्य मृत्युम् ।दैवं हतं हन्ति पुनः सदेतितथ्यं वचो हन्त मयानुभूतम् ॥ ६५ ॥
वृक्षान्निपत्य व्रणितं शयानंबुभुक्षितो द्रागवधीन्मृगेन्द्रः ।दारिद्र्यकूपे पतितं क्षुधार्तंददंश घोरः क्षयरोगसर्पः ॥ ६६ ॥
पितः कथं मामबलां विहायगन्तासि कृत्वा तनयामनाथाम् ।वात्सल्यपूर्णामृततुल्यवाग्भिः को प्रीणयेन्मां सततं त्वदन्यः । ६७ ॥
एवं प्रकामं रुदती कुमारीस्वबाष्पधारार्द्रमुखी त्रियामाः।निनाय नैकाः प्रततान्धकारेनिरस्तनिद्रा हृदि चन्द्रिका सा ॥ ६८ ॥
- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A fairy tale)-13

Sat, 11/28/2015 - 15:56
चन्द्रिका-१३
द्वितीयवैधव्यमवाप्य योषित्स्वभागधेयानि भृशम् जगर्हे ।मां प्राप्य दैवोपहतामधन्यांहा नाथ मृत्योर्वशमाप्तवान् त्वम् ॥ ५९ ॥
गाथास्ति पापी यदि याति सिन्धुंतत्रापि गुल्फौ न जलेन सिक्तौ ॥  त्वां सद्गुणाढ्यं परिणीय यन्मेवैधव्यदुःखं पुनरप्यवाप्तम् ॥ ६० ॥
लब्ध्वा तरोराश्रयमार्तवल्लीननन्द धृत्वा स्मितकुड्मलानि ।तस्याः सुखं तत् क्षणिकं बभूव बभञ्ज वृक्षं सहसा गजेन्द्रः ॥ ६१ ॥
उत्तुङ्गसौधान् विरचय्य चित्तेतत्रावसं वैभवदर्पयुक्ता ।अहंत्विदानीं विभवैर्विहीनाकथं करिष्यामि कुटुम्बरक्षाम् ॥ ६२ ॥
इत्थं प्रलप्य प्रणता चिरेणपुत्र्यौ निरीक्ष्याश्रुमुखी कुमार्यौ ।तयोर्भविष्यच्छुभकामनार्थंकृच्छ्रेण सा तत्र समाहिताभूत् ॥ ६३ ॥
- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A fairy tale)-12

Sat, 11/21/2015 - 15:55
चन्द्रिका-१२ 
अपूर्णकामः स समानकामांगान्धर्वमार्गप्रगृहीतपाणिः ।द्वितीयभार्यां तनुजाद्वितीयांसुनन्दनः स्वालयमानिनाय ॥ ५४ ॥
दाम्पत्यसौख्ये निरतौ प्रकामंतौ दम्पती यापयतः स्म कालम् ।सखीं स्वसारं सुमुखीमुमाख्यां    लब्ध्वाऽतुषद्विस्मितचन्द्रिकापि ॥ ५५ ॥ 
अन्योन्यसङ्गात्प्रथमानहर्षेसख्यौ सदा द्वे ऽचरतां नगर्याम् ।तयोर्विहाराध्ययनानि चापि परस्परोपस्थितिमाश्रितानि ॥ ५६ ॥
दिनेषु गच्छत्सु धनार्जनार्थं वणिग्जगामान्यपुरीं कदाचित् ।लुण्टाकवर्गैरभिहन्यमानःतत्रार्दितो जीवितमुत्ससर्ज ॥ ५७ ॥   सौदामनीघातनिभं कठोरंवृत्तान्तमाकर्ण्य मृतेः स्वभर्तुः | पपात सद्यो भुवि मन्दभाग्या
चक्रन्द चोच्चैः शिशुवत् कला सा ॥ ५८ ॥ - - - -  http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A fairy tale)-11

Sat, 11/14/2015 - 16:01
चन्द्रिका-११
मामवेहि वणिजं सुनन्दनंप्राप्तवित्तबलवैभवं जनम् ।गेहिनी मम गता दिवं रुजामां विहाय तनयां च दुःखिताम् ॥ ५० ॥  
भामिनि त्वदनुरागयाचकंमां वृणीष्व ससुखं सह त्वयामद्गृहे तव सुता च वत्स्यती- त्यब्रवीत्स ललनां सुनन्दनः ॥ ५१ ॥
तस्य रूपविभवैश्च मोहितापञ्चबाणविशिखाभिपीडिता ।कामवह्निशमनार्थमादृतास्वीचकार वचनं रतार्थिनः ॥ ५२ ॥
आलिलिङ्ग सुदृढं स कामिनींतं चुचुम्ब वदनेऽनपत्रपा ।तत्क्षणादभवतां परस्परंकामतर्पणविधौ सहायकौ ॥ ५३ ॥- - - -http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika ( A fairy tale)-10

Sat, 11/07/2015 - 16:53
चन्द्रिका-१०
एकदाथ नगरस्य वाटिकांकामदिग्धमनसा स वाणिजः ।संचचार निभृतं यदृच्छयाकांश्चन स्त्रियमपश्यदागताम् ॥ ४४ ॥
सापि तं मुहुरवेक्ष्य वाणिजंक्षौमवस्त्रवररत्नभूषितम् ।स्वेङ्गितप्रकटने ह्यशक्ततांप्राप्य पादपतलं गता ह्रिया ॥ ४५ ॥
ऐक्षत प्रकटसंगमेच्छया वाणिजःपृथुनितम्बशालिनीं।मध्यमे वयसि संस्थितां स्त्रियंभामिनीमतनुसंहतस्तनीम् ॥ ४६ ॥
चूष्यवस्त्विव हि योषितो वपुःनिर्निमेषनयनेन पीयते । तस्य वीक्षणविधानलज्जितादृष्टिपातमवनौ करोति सा ॥ ४७ ॥
आससाद मदनाभिपीडितोतां स्त्रियं विटपिमूलवर्तिनीम् ।कासि देवि वद जन्म कुत्र ते  इत्यपृच्छदबलां स वाणिजः ॥ ४८ ॥
मत्पिता दिवमगात् पुरैव मा-मात्मजासहितनष्टभर्तृकाम् ।विद्ध्यनाथवनितामनागसा-मित्युवाच ललनामणिः ह्रिया ॥ ४९ ॥
- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A fairy tale)-9

Sat, 10/31/2015 - 16:13
चन्द्रिका-९
चन्द्रिकापि युवतिप्रभां दधौफुल्लदुच्चकुचकुड्मलश्रिया ।प्रापतुश्च जघने विशालताम्कापि मोहकरुचिर्मुखे बभौ ॥ ३९ ॥
लोलमुग्धपरिधावकेक्षणैःवायुनुन्नतनुनीलकुन्तलैः ।भीरुताक्तमृदुहासविभ्रमैःनूपुरध्वनितमन्दसङ्क्रमैः ॥ ४० ॥                           
आचकर्ष वनिता अपि क्षणात् चन्द्रिका ससुखमायतेक्षणा । किं पुनर्युवजनान् महापुरेयौवनज्वरसुतप्तदेहिनः ॥ ४१ ॥
चन्द्रिकामहमपश्यमापणेनेत्रमेलनकृतौ तया सह ।प्राप्तसौख्यमतुलंत्वितीरितंस्नेहितेषु तरुणेन केनचित् ॥ ४२ ॥
मद्गृहस्य पुरतः प्रयाति साप्रत्यहं मम हि भाग्यदेवता ।इत्यवोचदपरः कृती युवायौवनस्य विविधा गतिर्ध्रुवम् ॥ ४३ ॥
- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A fairy tale)-8

Sat, 10/24/2015 - 15:52
चन्द्रिका-८बाष्पार्द्राक्षीमात्मजां सान्त्वयित्वाकोपाक्रान्तां स्मेरवक्त्रां चकार ।क्षुद्बाधां स्वां लीलया नावलोक्यप्रादादन्नं पीडयन्त्यै सुतायै ॥ ३४ ॥
सोढ्वा पुत्र्या दुर्नयं बाल्यजातंतस्यै वृत्तिं सज्जनानां शशास । स्वच्छायायां आश्रितां वृक्षवत् सापुत्रीं सम्यक् सर्वकाले ररक्ष ॥ ३५ ॥
सर्वं कालात् क्षीणतां गच्छतीतिप्राज्ञानां सद्भाषितस्यानुरोधात् । शान्ता भूत्वा चन्द्रिका जन्मदस्यसेवां कर्तुं गूढबाधा प्रयेते ॥ ३६ ॥
तातस्सोऽपि स्वात्मजाप्रीणनायपत्नीप्रेम्णा वञ्चितोऽपि स्वदुःखम् ।गूहन्तस्याः शिक्षणारोग्यवृद्ध्यैपुत्रीवक्त्रस्मेरबिम्बैर्ननन्द ॥ ३७ ॥
काले याते वाणिजो कामविद्धःभार्यामन्यां लब्धुमिच्छामवाप ।चित्रं नैतत् जीविनां स्त्रीसुखेच्छासर्वेच्छासु प्रायशः दुर्निवार्या ॥ ३८ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A fairy tale)-7

Sat, 10/17/2015 - 15:45
चन्द्रिका-७
इत्थं सिद्धश्चन्द्रिकां बोधयित्वाहर्षोत्सिक्तां तां क्षमामित्यवोचत् ।विश्वेऽनित्ये शाश्वतं नास्ति किञ्चित्    निश्चिन्ताभूः न्यस्य भारं रमेशे ॥ २९ ॥
साधुप्रोक्तां वाचमास्वादयन्ती पुत्र्या साकं सा क्षमा शान्तचित्ता ।प्रत्यावृत्ता स्वालयं नष्टभीतिःसन्तः पोष्यश्रेयसे सिद्धहस्ताः ॥ ३० ॥
चित्तं तस्याः शारदाकाशतुल्यंस्वच्छं शान्तं सर्वदाभूत्तथापि ।प्राप्तिः तस्याः संसृतौ सीमितासीत्रोगार्तागादूर्ध्वलोकं जवेन ॥ ३१ ॥
तस्याः पुत्र्याः शोकसंप्लावितायाःको वा लोके सान्त्वनं हन्त कुर्यात् ।मातृप्राया का भवेदर्भकस्यमातानन्या देहिनां सर्ववन्द्या ॥ ३२ ॥             मातू रूपं दृश्यते सर्वतोऽस्याःवाण्यस्पष्टं श्रूयते सर्वकाले ।स्पर्शः स्निग्धः भासते स्वप्नमध्येवात्सल्यार्द्राह्वानशैली न लब्धा ॥ ३३ ॥- - - -http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrikaa (A fairy tale }-6

Sat, 10/10/2015 - 16:17
चन्द्रिका-६
सिद्धो वृद्धो तां दयापूर्णदृष्ट्याऽपश्यत् पश्चात् मीलिताक्षो बभूव ।पश्यन्ती सा तं मुनिं ध्यानमग्नं  भ्रान्ते चित्ते कामपि प्राप शान्तिम् ॥ २४ ॥
शूलं व्याधेः तत्क्षणादेव नष्टंदीप्ते दीपे ध्वान्तवत् गेहकक्षे ।विस्मृत्याधिं शान्तचित्ता ययाचेसाधौ पश्यत्यञ्जसोन्मील्य नेत्रे ॥ २५ ॥
आश्चर्यं मे ग्लानिरन्तर्दधातित्वत्कारुण्यौघप्लाविता वल्लरीव ।मद्देहार्थं कामये नापि किञ्चित्भूयात् पुत्र्याः मेऽद्वितीयार्थयोगः॥ २६ ॥
ज्ञानी तस्याः प्रार्थनां स्मेरवक्त्रःशृण्वन् तां स्वप्रेमदृष्ट्याभ्यषिञ्चत् ।माभीर्वत्से इत्यवोचत्तथैवप्रादात् पुत्र्यै गुह्यमन्त्रोपदेशम् ॥ २७ ॥
कुर्यान्मन्त्रस्य प्रयोगं त्रिरेवनो चेत् बाले निष्फलत्वं स गच्छेत् ।तस्मात् कृच्छ्रेष्वेव मन्त्रप्रयोगःभूयान्मैतद्विस्मर त्वं कदापि ॥ २८ ॥  - - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrikaa ( A fairy tale)-5

Sat, 10/03/2015 - 15:33
चन्द्रिका-५
वैद्या रुग्णां नैकरीत्या परीक्ष्यकाम्यादन्यं निर्णयं प्राप्तवन्तः ।रोगस्तस्याः भेषजातीतवृत्तिंप्राप्तः तस्माद्दुर्गमः स्वास्थ्यमार्गः ॥ १९ ॥
वैद्या ऊचुर्वाणिजं ते प्रियायाःभैषज्यार्थं कुर्महे सर्वयत्नान् ।दैवायत्तं स्वास्थ्यमस्याः इदानींनोपेक्ष्यः स्यादादितो व्याधिवह्निः ॥ २० ॥
काले काले सेव्यमाना स्वभर्त्रामृत्योर्भीताऽभक्षयत् श्रद्दधाना ।सर्वान् जायून्वैद्यदत्तान् तथापि ग्रीष्मे कुल्येवाभजत्कार्श्यमाशु ॥ २१ ॥
दीना तन्वी म्लानपुष्पोपमा सास्वास्थ्यप्राप्तिं काङ्क्षमाणा कथञ्चित् ।द्रष्टुं याता तापसं सुप्रसिद्धंआर्तानां वै ज्ञानिनो विष्णुकल्पाः ॥ २२ ॥
पूज्य ज्ञानिन् आश्रितानां शरण्यंदीना चाहं प्रश्रिता त्वां प्रपद्ये ।व्याधित्रस्तामेकपुत्रीं च साध्वींकारुण्याब्धे पाहि मामित्यवोचत्॥ २३ ॥
- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A fairy tale)-4

Sat, 09/26/2015 - 16:22
चन्द्रिका-४
याते काले चन्द्रिकाभूत्कुमारीशालां यान्ती स्नेहितानां समूहे ।पित्रोः तस्याः इङ्गितेष्टार्थसिद्धौप्रेम्णा सर्वं कुर्वतोरात्मतृप्त्यै ॥ १५ ॥
पुत्र्यां शुभ्रैः हासकल्लोलफेनैःआनन्दाब्धौ मज्जयन्त्यामुभौ तौ ।व्याधिग्राहः प्राहरत् द्राक्क्षमां तांईर्ष्याग्रस्तं किं भवेद्दैवमेवम् ॥ १६ ॥
व्याधेर्बाधां दुस्सहां सा कथञ्चित् सोढुं येते आत्मजाक्षोभभीत्या । आप्तानां वै शोभनाकांक्षया यत्कुर्वन्त्याशाबाधनं सम्भवेत्तत् ॥ १७ ॥
व्याधिव्याधः वागुरां ग्लानिरूपांतस्या देहे कोमले क्षेपयित्वायोषैणीं तां रोदयामास यावत्वैद्यान् भर्तानाययत्तावदेव॥ १८ ॥ 
- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A fairy tale)-3

Sat, 09/19/2015 - 16:09
चन्द्रिका-३
कुतूहलप्रेरितचेष्टनोद्यतासुता यदा भ्राम्यति वेश्मनि द्रुतम् ।तया कृतः नूपुरशिञ्जितस्वनःकुटुम्बसङ्गीतलयः प्रतीयते ॥ ११ ॥
मनोज्ञमस्पष्टमुदीरितं तयाक्षमा यदाम्बेति पदं प्रशुश्रुवे ।विवेद सौख्यं परमं तथा मुनिःमहेशसालोक्यपदे यथा भजेत् ॥ १२ ॥    
यदा सुता प्रश्नसुमैः शतैः क्षमाम्अवाकिरत् रम्यपदैर्निरन्तरम् ।तदुत्तरप्राप्तिमुपेक्ष्य चुम्बिता मुखेऽम्बया वाक्प्रतिबन्धनाशया ॥ १३ ॥
पुराणरामायणभारतोद्धृताःकथाः पिता श्रावयति स्म चन्द्रिकाम् ।प्रदोषकाले नलिनैःसहात्मजा-विलोचने मीलत इत्यपेक्षया ॥ १४ ॥
- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Chandrika (A fairy Tale)-2

Sat, 09/12/2015 - 15:43
चन्द्रिका-२
यदार्भकः सर्तुमथ प्रवर्तते      पुरः प्रयासेन शनैः स्ववक्षसा ।त्रिविक्रमक्रान्तिनिभस्तयोस्तदाहिमालयारोहणवन्महोत्सवः ॥ ६ ॥
तडित्प्रभावत्स्फुरदुज्ज्वलस्मितंप्रदर्शयन्तीं तनयां यदृच्छया ।क्षमा निजाङ्के विनिवेश्य हर्षितामुहुर्मुहुः चुम्बति नैव तृप्यति ॥ ७ ॥
वचोभिरप्यर्थविवर्जितैः शिशोःपिता त्वभिप्रायशतान् हि बुध्यते ।यथाम्बरे मेघपरम्पराकृतौअवैति बालः मृगरूपशृङ्खलाम् ॥ ८ ॥
स्वकायमुद्धृत्य करौ धरातलेनिवेश्य जानुद्वयमप्यसौ सुता ।यदा परिक्रामति वीक्षितुं जगत्निमज्जतस्तौ खलु हर्षसागरे ॥ ९ ॥
विनाश्रयं तिष्ठति चन्द्रिकाद्य वैअहो परिक्रामति भित्तिमाश्रिता ।विनावलम्बं चलितुं प्रवर्ततेइति प्रवृत्तानि महांसि तद्गृहे ॥ १० ॥- - - -   http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit Blog: Chandrika (A fairy Tale)-1

Sat, 09/05/2015 - 18:46
चन्द्रिका-१
उवास कश्चिद्वणिजः स्वकर्मणा हरेः कृपापात्रगतो विभूतिमान् ।प्रियासमेतो नगरे महापुरेस्वधर्ममाश्रित्य सुनन्दनाभिधः ॥ १ ॥
सुनन्दनस्याप्रतिमा वधूः क्षमास्वभर्तुरिष्टा गुणरूपसम्पदा ।परस्परश्रीप्रथनेन बन्धुरौविभावरीन्दू इव तौ बभूवतुः ॥ २ ॥
तयोर्द्वयोः धर्म्यसुखेषु सक्तयोः अजायतापूर्वसुखप्रदा सुता । प्रमोदयन्ती पितरौ स्वलीलयाशरीरबद्धार्जितसत्कृतिर्यथा ॥ ३ ॥
सुतप्तजाम्बूनदवर्णभास्वराशिरीषपुष्पादपि कोमलाकृतिः ।विलोकनेनैव महार्घहर्षदायथार्थनाम्नी खलु चन्द्रिकाभिधा ॥ ४ ॥
शिशुर्जनन्याः स्तनपानवाञ्छया यदा रजन्यामरुदत् पिता द्रुतम् ।प्रियात्मजाप्रेमतुलानवस्थितो
प्रसुप्तपत्नीं कथमप्यबोधयत् ॥ ५ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the ScientificSpirit-37

Sat, 08/29/2015 - 15:19
विज्ञानसंस्कृतिः-३७
विज्ञानमुत्कृष्टसाधनं केवलम्मनुजो विविच्य तत् जनहितं साधयेत्उपयुज्य सादरं नो चेद्विनाशो हिसकलजगतोऽस्माद् हि कारणात् ज्ञानेषुमानवविवेचनज्ञानमतिरिच्यतेतज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ ३८ ॥- - - -      http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-36

Sat, 08/22/2015 - 16:00
विज्ञानसंस्कृतिः-३६
जलवायुभूमिप्रदूषणमनियमितम्प्राणिनामन्तकः सद्यो भवेदिति हिकथयन्ति विज्ञानिनो शृणुत तान् जनाःसर्वथा प्रकृतिप्रदूषणस्तम्भनंकार्यमित्यवगम्य तत्कर्म साधयततज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ ३७ ॥- - - -  http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-35

Sat, 08/15/2015 - 15:50
विज्ञानसंस्कृतिः-३५
विज्ञानयाने तु वेगेन सञ्चलतिभूगतोर्जाव्ययात् उष्णतात्वेधते हिमानी प्रवहति च जलसंप्लवो भवतिवर्धते सागरः सीमानमुल्लङ्घ्यकृच्छ्रस्य वारकःविज्ञानमेवास्तितज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ ३६ ॥- - - -  http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-34

Sat, 08/08/2015 - 15:23
विज्ञानसंस्कृतिः-३४
वैद्यशास्त्रे प्रगतिरवितर्क्यसफलतांप्राप्ता नु नूत्नसफलागदाः मानवंस्वस्थं प्रकुर्वन्ति शल्यतन्त्रज्ञास्तुअन्यदेहाङ्गानि लीलया युञ्जतेरोबोटयन्त्राणि शस्त्रवैद्यास्त्वहो           तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ ३५ ॥ - - - -      http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Pages