Simple Sanskrit

Subscribe to Simple Sanskrit feed
G S S Murthy's blog in SanskritG S S Murthyhttp://www.blogger.com/profile/08672073311356820777noreply@blogger.comBlogger341125
Updated: 1 week 3 days ago

Sanskrit blog: An Ode to The Scientific Spirit-33

Sat, 08/01/2015 - 16:18
विज्ञानसंस्कृतिः-३३
कृतकधीयन्त्राणि गगने पतङ्गवत्डयने समर्थाणि शत्रुजननाशे चचतुरङ्गखेलने वृद्धजनसेवनेगृहकार्यनिर्वहणतन्त्रे च मतिमतोतद्यन्त्रसर्जने कारणान् संस्मृत्य
तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ ३४ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-32

Sat, 07/25/2015 - 16:18
विज्ञानसंस्कृतिः-३२
चलदूरवाण्यैव कर्षका वणिजश्चकर्मकाराः स्वकार्यार्थमविरतमहोसर्वत्र लीलया संलापमग्ना हिवैद्युतान्तर्जालतन्त्रेण जगदिदंकरतलामलकवत् ज्ञानगोचरमभूत्
तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ ३३ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-31

Sat, 07/18/2015 - 16:27
विज्ञानसंस्कृतिः-३१
स्वातन्त्र्यपूर्वभारतदेशसञ्जात-विदितहरगोविन्दखोराननामान-मद्भुतपरीक्षकं येन प्रदर्शितोजीवसूत्रग्रथनमार्गः प्रयोगैश्चस्मरन्तो नोबेलुपायनोपार्जकम्
तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ ३२ ॥- - - -  http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-30

Sat, 07/11/2015 - 16:26
विज्ञानसंस्कृतिः -३०व्योमशास्त्रज्ञेषु निष्णातमप्रतिम-धीशालिनं चन्द्रशेखरं नक्षत्र--गणगात्रसीमानमधिकृत्य साधितःचन्द्रमर्यादेति विख्यातवरविधिःयेन नोबेल्‍पदकजयिनं समादृत्य
तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ ३१ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-29

Sat, 07/04/2015 - 16:36
विज्ञानसंस्कृतिः-२९गणकयन्त्राधारदूरवाक्केन्द्राणि कृत्रिमग्रहवाह्यसंवहनकेन्द्राणि काचतन्तुस्तोमवाहिनीजालं च संज्ञाप्रचारणे सौदामनीरयं प्राकल्पयन्कन्दुकीकृतधरण्यां हि तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ ३० ॥ ----http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-28

Sat, 06/27/2015 - 16:07
विज्ञानसंस्कृतिः-२८
प्रथमकृतकोपग्रहं स्पुट्निकं स्मरतशश्युपग्रहतले प्रथमतो न्यस्तांघ्रि-मप्रतिमसाहसं तं मानवं नमततत्कार्यसाधकानगणितान् च स्मरतव्योमयानज्ञानसफलतां च स्मरततज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ २९ ॥ - - - - 
http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-27

Sat, 06/20/2015 - 16:00
विज्ञानसंस्कृतिः-२७
ट्रान्सिस्टरिति लोकविदितोपकरणाद्धिनवविविधसौकर्यगणजन्मसाध्यतातत्सम्भवे मुख्यकारणजनत्रयान्षाक्लीमहोदयं ब्रट्टेनबार्डीनवर्यौ च तत्साधितं चैव संस्मृत्य
तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ २८ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to Scientific Spirit-26

Sat, 06/13/2015 - 16:23
विज्ञानसंस्कृतिः-२६
सङ्गणकयन्त्रस्य जनक इति विश्रुतंट्यूरिङ्गनामानम् आङ्ग्लदेशस्थितंसार्वत्रिकं गणकयन्त्रमाविष्कृत्यशाश्वतयशोभाजम् अतुलमेधाविनम्विश्वसमरे आङ्ग्लदेशजयकारणम्
संस्मृत्य तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ २७ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-25

Sat, 06/06/2015 - 16:39
विज्ञानसंस्कृतिः-२५
वाट्सनं क्रिक्वर्यम् अतुलप्रभाविनौजीवशास्त्राङ्गणे यौ सर्वजीविनाम्मूलेष्टकाभूतसत्त्वप्रकाशनेसफलतां प्राप्य खलु जगति कीर्तिं चापिलब्धवन्तौ नमत सत्यसंशोधकौ
तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ २६ ॥- - - -  http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-24

Sat, 05/30/2015 - 15:32
विज्ञानसंस्कृतिः-२४
अलेक्सांडर् फ़्लमिन्ग् वर्येण वैद्येनसूक्ष्मगदजनकजन्तून्मूलने जयःप्राप्तो नु पेनिसिलिनेत्याह्वभेषजात् नोबलोपायनं प्राप्तं च कोटिशःरुग्णा निरामया अभवन् तदगदेन
तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ २५ ॥  _ _ _ _ http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An ode to the Scientific Spirit-23

Sat, 05/23/2015 - 16:58
विज्ञानसंस्कृतिः-२३
सीविरामन्नामभारतसुताग्रणीरामन्प्रभाव इति विदितामवेक्षणांद्रव्याणुभिर्दीप्तिविकिरणप्रकरणेसाग्रहं सन्दर्श्य नोबलोपायनंवरभारतरत्नोपाधिमलभत महान्
तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ २४ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-22

Sat, 05/16/2015 - 16:41
विज्ञानसंस्कृतिः-२२
श्रोडिङ्गरं नमत भौतशास्त्राग्रणींयो खण्डवादस्य जनक इति विश्रुतोद्रव्यं कदाचिदप्यणुरूपतां भजेत्अन्यदा वीचिवत् व्यवहरेदिति महा-गणितमयवरसमीकरणेन साधितम्
येन तत्संस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ २३ ॥ - - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-21

Sat, 05/09/2015 - 16:00
विज्ञानसंस्कृतिः-२१
यो दीप्तिवेगस्य नित्यतामाधृत्यदिक्कालमिथुनस्य सापेक्षतां तथा द्रव्यशक्तिद्वयस्यान्योन्यसमतां चसंस्थापयामास संस्मृत्य तं गुरुम्  ऐन्श्टैनमाल्बर्टुपाह्वममितप्रभम्
तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ २२ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-20

Sat, 05/02/2015 - 15:45
विज्ञानसंस्कृतिः-२०
दास्यभावव्यथितदेशेऽस्मदीये हिसम्भूतवान् कोऽपि महनीयमानवःतन्तुं विनाकाशमाध्यमे प्रसरणम्विद्युत्तरङ्गस्य साध्यमिति निरदिशत् जगदीशचन्द्रबसुमुज्ज्वलं स्मरन्तो
विज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ २१ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-19

Sat, 04/25/2015 - 16:09

विज्ञानसंंस्कृतिः-१९
माक्स्-प्लान्कवर्यो निरदिशत् स्वमेधसा ऊर्जाप्रसारणं खण्डशो भवतीतिमूलतत्त्वं येन भौतविज्ञानस्य नूत्नमार्गोऽभवत् खण्डवादस्य वैबीजवापनमभूत् स्मरन्तो तां कृतिम्विज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ २० ॥- - - - 
http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to Scientific Spirit-18

Sat, 04/18/2015 - 16:13
विज्ञानसंस्कृतिः-१८
कान्तीयवैद्युतक्षेत्रयोर्वीचयो आकाशमाध्यमे ज्योतिषो वेगेन विसरन्ति दीप्तिरपि तदभिन्नवीचिर्हिइति महासिद्धान्तमावृणोत् निशितधीःजेम्स् क्लर्क माक्स्वलो संस्मृत्य तं मुदातज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ १९ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to Scientific Spirit-17

Sat, 04/11/2015 - 16:37
विज्ञानसंस्कृतिः-१७
मेण्डलीफ्नामरसशास्त्रवित् पाणिनेःवर्णमालाक्रमात्स्फुरितधीः व्यरचयत्मूलवस्त्वणुभारमनुसृत्य समुचितम्क्रमबद्धगुणगणाधृतफलकमद्भुतम्येन नवमूलवस्त्वस्तित्वमवगतम् तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ १८ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to Scientific Spirit-16

Sat, 04/04/2015 - 16:04
विज्ञानसंस्कृतिः-१६
योहान्न मेन्डलः क्रैस्तधर्मार्चकःसस्यरोपणविधौ यन्त्रितपरीक्षणान्निर्वाह्य वंशानुगतगुणानां विधीन्सम्यङ्न्यरूपयत् हन्त स्वजीवितेख्यातिं न लब्धवान् तद्गुणान् संस्मृत्य
तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ १७ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: An Ode to the Scientific Spirit-15

Sat, 03/28/2015 - 17:03
विज्ञानसंस्कृतिः-१५
सूक्ष्मविषकृमिभिर्ह्यनेकरोगोद्भवोभवतीति साधितं सूक्ष्मप्रयोगैश्चनिःशक्तकृमिमूलभेषजान्युपयुज्यनैकरोगा येन वारिता प्रथमतोतं लूयिपेस्चरं संस्मृत्य सादरम्
तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ १६ ॥- - - - http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Sanskrit blog: Ugadi (Lunar New Year) greetings

Fri, 03/20/2015 - 21:21
नववर्षशुभाकाङ्क्षा      पुष्पामोदैः मनोज्ञैः श्रुतिमधुररवैः कूजितैः कोकिलानां        रम्यैः चूतप्ररोहैः हरितदलमयैः तर्पयन् मानसं नः ।      संप्राप्ते चैत्रमासे मृदुपवनहिते नव्यवर्षे वसन्ते         आवर्षान्तं मुकुन्दः प्रदिशतु कृपया मङ्गलं चेतनानाम् ॥
While at the beginning of the year in the month of Chaitra which is having a pleasant breeze, spring has arrived bringing happiness to us with beautiful mango sprouts full of green leaves, with pleasant fragrance of flowers and with the cooing of cuckoos pleasant to the ears, May Lord Mukunda be kind enough to bring auspiciousness to all beings through out the year.http://gssmurthy.blogspot.com http://murthygss.tripod.com/ http://sanskritcentral.com
Categories: Sanskrit Blogs

Pages