Sans_Eng

Subscribe to Sans_Eng feed
GSS Murthy's blog providing Sanskrit classical text with English translation.G S S Murthyhttp://www.blogger.com/profile/08672073311356820777noreply@blogger.comBlogger256125
Updated: 19 hours 28 min ago

Setubandham-60

Sat, 11/22/2014 - 20:38
सेतुबन्धम्-६०
फेणकुसुमन्तरुत्तिण्णकेसरा‍आरवेविरम‍ऊहाई ।सूएन्ति पवत्ता‍इं मूलुक्खुहिअं महोअहिं र‍अणा‍इं ॥ ७-१६ ॥[फेनकुसुमान्तरोत्तीर्णकेसराकारवेपनशीलमयूखानि । सूचयन्ति प्लवमानानि मूलोत्क्षुभितं महोदधिं रत्नानि ।]The gems whose trembling rays are like filaments at the centre of flower-like foam and which are floating in the ocean indicate that the waters have been disturbed deep inside.
विहुण‍इ वेलं व महिं भिन्द‍इ सम‍अं व धरणिधरसंघा‍अम् ।गेण्ह‍इ भ‍अं व ग‍अणं मुअ‍इ सहा‍अं व सा‍अरो पा‍आलम् ॥ ७-१७ ॥[ विधुनोति वेलामिव महीं भिनत्ति समयमिव धरणीधरसङ्घातम् ।  गृह्णाति भयमिव गगनं मुञ्चति स्वभावमिव सागरः पातालम् ॥]The ocean vibrates the earth like it does the waters near the shore; it breaks the groups of mountains like it breaks its own limits; it takes hold of the sky like it gets hold of fear; it leaves the contact with the netherworld like it leaves its own nature.
पह्लत्थन्ति वलन्ता चलविडवन्तरणिअत्ततरुपारोहा ।मूलुण्णामिअजल‍आ अहोमुहन्दोलिओज्झरा धरणिहरा ॥ ७-१८ ॥[ पर्यस्यन्ति वलमानाश्चलविटपान्तरनिवृत्ततरुप्ररोहाः ।  मूलोन्नामितजलदा अधोमुखान्दोलितनिर्झरा धरणिधराः ॥]Mountains turned upside down wander around while thenew shoots of the trees hang down and the slopes of the mountains bend the clouds and the inverted streams of the mountains are being swung.   अट्ठिअवडन्तमहिहरदूरट्ठिअजलर‍अन्ध‍आरत्थमिए ।साह‍इ णवर पडन्ते पक्खुहिअसमुद्दपडिरओ धरणिहरे ॥ ७-१९ ॥[ अस्थितपतन्महीधरदूरोत्थितजलरयान्धकारास्तमितान् ।  शास्ति केवलं पततः प्रक्षुभितसमुद्रप्रतिरवो धरणिधरान् ॥]It is only the sound of the disturbed ocean which indicates that the mountains are falling into the ocean as the mountains themselves have become invisible due to the darkness caused by the speeding waters caused by mountains falling at a distance.
दरधोअकेसरसडा पा‍आलुम्हगिरिधावुकद्दमिअमुहा ।पडिसक्कन्ति पवंगा पह्लत्थिअमहिहरूससन्तक्खन्धा ॥ ७-२० ॥[ दरधौतकेसरसटाः पातालोष्मगिरिधातुकर्दमितमुखाः ।  परिवर्तन्ते प्लवङ्गाः पर्यस्तमहीधरोच्छ्वसत्स्कन्धाः ॥] The monkeys get back in haste after throwing the mountains into the ocean with their manes slightly washed by the waters of the ocean and their faces dirtied by the oars of the mountains heated up by the fires of the netherworld and their shoulders heaving heavily due to the throwing of the mountains.
- - - -  
Categories: Other Language Links

Setubandham-59

Sat, 11/15/2014 - 17:46
सेतुबन्धम्-५९


खणमेलिआपविद्धो सिहरन्तरणित्तवाणरलो‍ओ । पच्छा पड‍इ समुद्दे अण्णो मिल‍इ पडमं णहे गिरिणिवहो ॥ ७-११॥[ क्षणमेलितापविद्धः शिखरान्तरनिर्यद्रिक्तवानरलोकः ।  पश्चात्पतति समुद्रेऽन्यो मिलति प्रथमं नभसि गिरि निवहः ॥]Even before a mountain falls into the ocean, another one thrown hits it in mid-air and separates from it while monkeys are seen with bear hands ( after throwing the mountains).
दीहा वलन्तविअडा रसन्ति उवहिम्मि मारुअभरिज्जन्ता ।पा‍आलोअरगहिरा रहसोविद्धाण महिहराण ग‍इवहा ॥ ७-१२ ॥[ दीर्घा वलद्विकटा रसन्त्युदधौ मारुतभ्रियमाणाः ।  पातालोदरगभीरा रभसापविद्धानां महीधराणां गतिपथाः ॥]The paths of mountains thrown away with force in the ocean are deep like the bowels of the netherworld, long and turning menacingly and create a noise in the ocean filled up by wind.
उक्खित्तविमुक्का‍इं णहम्मि एक्केक्कमावडणभिण्णा‍इम् ।वज्जभ‍उव्विण्णा‍इञ् व पडन्ति र‍अणा‍अरे गिरिसहस्सा‍इम् ॥ ७-१३ ॥[ उत्क्षिप्तविमुक्तानि नभस्येकैकक्रमावपतनभिन्नानि ।  वज्रभयोद्विग्नानीव पतन्ति रत्नाकरे गिरिसहस्राणि ॥]Thousands of mountains lifted up the sky and dropped one by one and broken fall into the ocean as if afraid of the thunder bolt of Indra.
भिण्णसिला‍अलसिहरा णिअ‍अदुमोसरिअकुसुमर‍अधूसरिआ ।पडमं पडन्ति सेला पच्छा वावद्धुआ महाण‍इसोत्ता ॥ ७-१४ ॥[ भिन्नशिलातलशिखराणि निजकद्रुमापसरत्कुसुमरजोधूसरिताः ।  प्रथमं पतन्ति शैला पश्चाद्वातोद्धतानि महानदीस्रोतांसि ॥]Rocks coloured grey due to the pollens of the flowers falling from their trees fall (into the ocean) first followed by the streams of large rivers blown by the wind carrying rocks broken away from peaks.
णिम्मलसलिलब्भन्तरविहत्तदीसन्तविसमग‍इसंचारा ।णस्सन्ति णिच्चलट्ठिअपवंगमालोइआ चिरेण महिहरा ॥ ७-१५ ॥[ निर्मलसलिलाभ्यन्तरविभक्तदृश्यमानविषमगतिसंचाराः ।  नश्यन्ति निश्चलस्थितप्लवंगमालोकिताश्चिरेण महीधराः ॥]Mountains vanish into the ocean slowly while monkeys stand motionless looking at them, whose uneven fall in the ocean could be clearly seen in the clear waters of the ocean. - - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-58

Sat, 11/08/2014 - 20:51
सेतुबन्धम्-५८जणिअं पडिवक्कभ‍अं तुलिआ सेना धुओ क‍ईहि समुद्दो ।ण हु णवर हिअ‍अ सारा आरम्भा वि गरुआ महाअलक्खाणम् ॥ ७-६ ॥[ जनितं प्रतिपक्षभयं तुलिताः शैला धुतः कपिभिः समुद्रः ।  न खलु केवलं हृदयसारा आरम्भा अपि गुरवो महालक्ष्याणाम् ॥]Monkeys have balanced the mountains (on their shoulders while throwing them); the ocean has been shaken; the enemy has been frightened. For those with lofty goals, even the start of their endeavour is not only rich with intentions but is also weighty.
जो दीस‍इ धरणिहरो णज्ज‍इ एएण वज्झ‍इ त्ति समुद्दो ।उअहिम्मि उण वडन्ता कत्थ ग‍अ त्ति सलिले ण णज्जन्ति धरा ॥ ७-७ ॥[ यो दृश्यतॆ धरणीधरो ज्ञायते एतेन बद्ध इति समुद्रः ।  उदधौ पुनः पतन्तः कुत्र गता इति सलिले न ज्ञायन्ते धराः ॥]One surmises that  a bridge is being made on the ocean when one sees a mountain in the ocean; mountains falling (one after the other) in to the ocean cannot be seen ( as they fall into the deep and wide ocean).
स‍अलमहिवेढविअडो सिहरसहस्सपडिरुद्धर‍इरहमग्गो ।इअ तुङ्गो वि महिहरो तिमिङ्गिलस्स व‍अणे तणं व पणट्ठो ॥ ७-८ ॥[ सकलमहीवेष्टविकटः शिखरसहस्रप्रतिरुद्धरविरथमार्गः ।  इति तुङ्गोऽपि महीधरस्तिमिङ्गिलस्य वदने तृणमिव प्रणष्टः ॥]The mountain which is huge enough to wrap around  the earth and which obstructs with its hundreds of peaks the path of the sun gets lost in the mouth of a  whale.
पव्व‍असिहरुच्छित्तं धाव‍इ जं जं जलं णहङ्गणहुत्तम् ।तं तं र‍अणेहिञ् समं दीस‍इ णक्खत्तमण्डलं व पडन्तम् ॥ ७-९ ॥[ पर्वतशिखरोत्क्षिप्तं धावति यद्यज्जलं नभोऽङ्गणाभिमुखम् ।  तत्तद्रत्नैः समं दृश्यते नक्षत्रमण्डलमिव पतत् ॥]The water drops flying off to the sky splashed by the falling mountains look like gems and groups of stars falling from the sky.
वाअणरवेआ‍इद्धा पिहुलवलन्तणिअ‍अओज्झरपरिक्खित्ता ।अप्पत्त च्चिअ उअहिं भमन्ति आवत्तमण्डलेसु व सेला ॥ ७-१० ॥[ वानरवेगाविद्धाः पृथुलवलमाननिजनिर्झरपरिक्षिप्ताः ।  अप्राप्ता एवोदधिं भ्रमन्त्यावर्तमण्डलेष्विव शैलाः ॥]Flung by the monkeys with force, mountains with their streams revolving around them keep rotating like whirlpools without reaching the sea.- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-57

Sat, 11/01/2014 - 16:26
सेतुबन्धम्-५७सप्तम आश्वासकः(Seventh Chapter)
अह ते विक्कमणहिसं दहव‍अणप‍आवलङ्घणग्गक्लन्धम् ।आढत्ता विरएउं सास‍अराम‍जसलच्छणं सेउवहम् ॥ ७-१ ॥[ अथ ते विक्रमनिकषं दशवदनप्रतापलङ्घनाग्रस्कन्धम् ।  आरब्धा विरचयितुं शाश्वतरामयशोलाञ्छनं सेतुपथम् ॥]Then they began constructing the bridge which acted as a whet-stone for their prowess, which was the first part in task of overpowering the might of Ravana and which would be a permanent symbol of Rama’s fame.
णवरि अ महिअलधरिआ मुक्का उअहिम्मि बाणरेहि महिहरा ।आइ वराहभुएहिञ् व पलवुव्वहणदलिआ महिअलहन्ता ॥ ७-२ ॥[ अनन्तरं च महीतलधृता मुक्ता उदधौ वानरैर्महीधराः ।  आदिवराहभुजैरिव प्रलयोद्वहनदलिता महीतलार्धान्ताः ॥]Then the mountains which had been placed on the ground were dropped into the ocean in the manner the portions of the earth which were pierced while being carried by the great boar at the time of Pralaya got dropped.
णिवडन्तम्मि ण दिट्ठो दूरोव‍इअम्मि कम्पिओ गिरिणिवहे ।खणपडिअम्मि विलुलिओ अत्थमिअम्मि परिवड्ढिओ सलिलणिहम् ॥ ७-३ ॥[ निपतति न दृष्टो दूरादवपतिते कम्पितो गिरिनिवहे ।  क्षणपतिते विलुलितोऽस्तमिते परिवर्धितः सलिलनिधिः ॥]When the group of mountains fell into the sea, the sea could not be seen; when they fell down from a distance, the sea trembled; when they dropped into the ocean momentarily the sea got disturbed; when they got immersed in the ocean it over-flowed.  णिह‍उव्वत्तजल‍अरं कड्ढिअकाणणभमन्तभमिरुच्छङ्गम् ।जा‍अं कलुसच्छा‍अं पढमुच्छलिआग‍अं महोअहिसलिलम् ॥ ७-४ ॥[ निहतोद्वृत्तजलचरं कृष्टकारणभ्रमद्भ्रमणशीलोत्सङ्गम् ।  जातं कलुषच्छायं प्रथमोच्छलितागतं महोदधिसलिलम् ॥]The water of the ocean which splashed the shores first became turbid with the mountains being thrown into it. The mountains had dead marine animals floating with their bottoms up and were revolving due to being pulled up.
सलिलत्थमिअमहिहरो पुणो विअद्दिट्ठमिलिअगिरिसंघाओ ।तह घडिअपव्वओ विअं दीस‍इ णहसा‍अरन्तरालुद्देसो ॥ ७-५ ॥[ सलिलास्तमितमहीधरः पुनरप्यदृष्टमिलितगिरिसंघातः ।  तथा घटितपर्वत इव दृश्यते नभःसागरान्तरालोद्देशः ॥]Splashing waters obscured the sight of falling mountains. But the sight of mountains which were thrown subsequently gave an impression that the mountain which got obscured was itself being seen. - - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-56

Sat, 10/25/2014 - 16:39
सेतुबन्धम्-५६


णह‍अलवेअपहाविअपवंगहीरन्तसेलसिहरक्खलिआ ।मग्गाग‍असेलाणं होन्ति मुहुत्तोज्झरा महाण‍इसोत्ता ॥ ६-९१ ॥[ नभस्तलवेगप्रधावितप्लवंगह्रियमाणशैलशिखरस्खलितानि ।  मार्गागतशैलानां भवन्ति मुहूर्तं निर्झरा महानदीस्रोतांसि ॥]The streams of large rivers which get spilled in the sky from the peaks of mountains while being carried by running monkeys become small streams for short moments on the mountains which come in their way.
वेउक्ख‍अदुमणिवहे तडपब्भारणिहणिव्वलन्तजलहरे ।णेन्ति जरडा‍अवाह‍अदरिविवरणिसण्णग‍अले धरणिहरे ॥ ६-९२ ॥[ वेगोत्खातद्रुमनिवहांस्तटप्राग्भारनिभनिर्वलमानजलधरान् ।  नयन्ति जरठातपाहतदरीविवरनिषण्णगजकुलान् धरणीधरान् ॥]Monkeys carry mountains in which trees get up-rooted due to the speed, where clouds looking like banks of rivers get separated and where herds of elephants take shelter at the mouths of caves exposed to severe sunlight.
धाव‍इ वेअपहाविअपवंगहीरन्तसेलसिहरन्तरिओ ।छा‍आणुमग्गलग्गो तुरिअं छिण्णा‍अओ व्व मल‍उच्छङ्गो ॥ ६-९३ ॥[ धावति वेगप्रधावितप्लवंगह्रियमाणशैलशिखरान्तरितः ।  छायानुमार्गलग्नस्त्वरितं छिन्नातप इव मलयोत्सङ्गः ॥]Plains of the Malaya mountains, which are in between peaks being carried by the monkeys with speed seem to be running fast in the  manner broken pieces of sun shine follow the shadows (of mountains).
आलोइआ ण दिट्ठा सच्चविआ ण गहिआ समोव‍इएहिम् ।उम्मूलिआ वि जेहिं तेहिं ण उवहि णिआ क‍ईहि महिहरा ॥ ६-९४ ॥[ आलोकिता न दृष्टाः सत्यापिता न गृहीताः समवपतितैः ।  उन्मूलिता अपि यैस्तैर्नोदधिं नीताः कपिभिर्महीधराः ॥]Mountains which were seen from a distance were not noticed by monkeys simultaneously crowding at them; those marked for carrying were not collected; those which were up-rooted did not reach the ocean.  
भग्गदुमभङ्गभरिओ उक्खित्तविसट्टपडिअमहिहरविसमो ।पव‍आण उअहिलग्गो लक्खिज्ज‍इ वि‍इअसंकमो व्व ग‍इवहो ॥ ६-९५ ॥[ भग्नद्रुमभङ्गभृत उत्क्षिप्तविशीर्णपतितमहीधरविषमः ।  प्लवगानामुदधिलग्नो लक्ष्यते द्वितीयसंक्रम इव गतिपथः ॥]The path of the monkeys on the ocean containing the broken trees and fallen mountains unevenly look like a second bridge.
वेएण गहिअसेलं वेलाबोलेन्तपडिणिअत्तोव‍इअम् ।जा‍अं रामाहिमुहं अणुराउप्फुल्ललोअणं क‍इसेण्णम् ॥ ६-९६ ॥[ वेगेन गृहीतशैलं वेलाव्यतिक्रान्तप्रतिनिवृत्तावपतितम् ।  जातं रामाभिमुखमनुरागोत्फुल्ललोचनं कपिसैन्यम् ॥]The army of monkeys, which brought the mountains (to the sea shore) and which travelled into the ocean (due to their speed) and returned stood before Rama with their eyes fully open with love. । इअ सिरिपववरसेणविर‍इए कालिदासकए दहमुहवहे महाकव्वे छटुओ आसासओ ॥[ इति श्रीप्रवरसेनविरचिते कालिदासकृते दशमुखवधे महाकाव्ये  षष्ठ आश्वासकः ]Thus ends the sixth chapter in the great epic, “Killing of the Ten-headed” composed by Pravarasena and created by Kalidasa. 
- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-55

Sat, 10/18/2014 - 15:38
सेतुबन्धम्-५५


णिव्वण्णेऊण चिरं पव‍आ बोलेन्ति महिहरभरक्कन्ता ।सा‍अरपडिरूआ‍इअं पढमुक्ख‍अविअडमहिहरट्ठाणा‍इम् ॥ ६-८६ ॥[निर्वर्ण्य चिरं प्लवगा व्यतिक्रामन्ति महीधरभराक्रान्ताः ।  सागरप्रतिरूपाणि प्रथमोत्खातमहीधरस्थानानि ॥]Monkeys burdened by the weight of mountains (they are carrying) cross the sea-like gaps created by earlier diggings looking at them.
खणसंधिअमेह‍अडा वेउक्खिप्पन्तगिरिणिरा‍अट्ठविआ ।परिवड्ढन्ता‍आमा वहन्ति व णहङ्गणे महाण‍इसोत्ता ॥ ६-८७ ॥[ क्षणसंहितमेघतटानि वेगोत्क्षिप्यमाणगिरिनिरायतस्थापितानि ।  परिवर्धमानायामानि वहन्तीव नभोऽङ्गणे महानदीस्रोतांसि ॥]River streams which emanate from mountains being carried and which are getting longer appear to be flowing in the sky while clouds which momentarily come together act as their banks.
सेलेसु सेलतुङ्गा णह‍अलमिलिएसु मिलिअदन्तप्फलिआ ।पव‍अविहुएसु विहुआ णिव्वडिएसु वि ण णिव्वलन्ति वणग‍आ ॥ ६-८८ ॥[ शैलेषु शैलतुङ्गा नभस्तलमिलितेषु मिलितदन्तपरिघाः ।  प्लवगविधुतेषु विधुता निर्वलितेष्वपि न निर्वलन्ति वनगजाः ॥]Elephants in the mountain forests with their tusks stuck in the sky-stuck mountains do not leave the mountains which have been dug out although they tremble when monkeys shake the mountains (while carrying).
वेविरप‍ओहराणं दिसाण गिरिविवरदिट्ठतणुमज्झाणम् ।कुसुमर‍एण सुरहिणा अग्घाएण व णिमीलिआ‍इं मुहा‍इम् ॥ ६-८९ ॥[ वेपनशालिपयोधराणां दिशां गिरिविवरदृष्टतनुमध्यानाम् ।  कुसुमरजसा सुरभिणा आघ्रातेनेव निमीलितानि मुखानि ॥]The faces of directional quarters, which have clouds (breasts) trembling and whose lean parts (mid-riffs) are being seen between mountains appear to have been covered by fragrant pollens of flowers. [ There is a suggestion of a lady covering her face after smelling fragrant flower pollens, while her mid-riff is showing and her breasts are trembling.]  
पव‍आ कर‍अलधरिए णहमुहणिब्भिण्णवेवमाणविसहरे ।ग‍इवसविसट्टसिहरे बि‍इअकरेहि परिसंठवेन्ति महिहरे ॥ ६-९० ॥[ प्लवगाः करतलधृतान्नखमुखनिर्भिन्नवेपमानविषधराम् ।  गतिवशविशीर्णशिखरान् द्वितीयकरैः परिसंस्थापयन्ति महीधरान् ॥] Monkeys who are carrying the mountains in one hand set right and stabilize the mountains with the other hand while snakes on the mountains are trembling pierced by the tip of monkeys’ nails.  - - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-54

Sat, 10/11/2014 - 15:24
सेतुबन्धम्-५४


उम्मूलिआण खुडिआ उक्खिप्पन्ताण उज्जुअं ओसरिआ ।णिज्जन्ताण णिराआ गिरीण मग्गेण पत्थिआ ण‍इसोत्ता ॥ ६-८१ ॥[ उन्मूलितानां खण्डितान्युत्क्षिप्यमाणानामृजुकमपसृतानि ।  नीयमानानां निरायतानि गिरीणां मार्गेण प्रस्थितानि नदीस्रोतांसि ॥]River streams followed the fate of mountains; while mountains were being up-rooted the streams got split; while mountains were being thrown up the streams fell down straight; while mountains were being pulled streams got widened.
उम्मुहसारङ्गहणं अप्फुन्द‍इ मलिअमेहसारं ग‍अणम् ।विवरब्भन्तरविह‍अं गिरिआलं सिहरपरिभमन्तरविह‍अम् ॥ ६-८२ ॥[ उन्मुखसारङ्गगणमाक्रामति मृदितमेघसारं गगनम् ।  विवराभ्यन्तरविहगं गिरिजालं शिखरपरिभ्रमद्रविहयम् ॥]Group of mountains, where deer are looking up and in the caves of which birds have taken shelter occupies the sky where the waters of the clouds get pressed and the horses of the Sun god have to run round the peaks of mountains.
अंसट्टविअमहिहरा उब्भिअदाहिणकरावलम्बिअसिहरा ।उत्ताणवामकर‍अलधरिअणिअम्बपसरा णिअत्तन्ति क‍ई ॥ ६-८३ ॥[ असंस्थापितमहीधरा उच्छ्रितदक्षिणकरावलम्बितशिखराः ।  उत्तानवामकरतलधृतनितम्बप्रसरा निवर्तन्ते कपयः ॥]Monkeys return to the sea with the mountains holding the peaks in their extended right arm and holding the slopes in their left arm stretched out.
पत्थाणच्चिअ पढमं भुअमेत्तपहाविआण जं ण पहुत्तम् ।कह तं चिअ ताणं चिअ पहुप्प‍इ क‍ईण महिहराण अ ग‍अणम् ॥ ६-८४ ॥[ प्रस्थान एव प्रथमं भुजमात्रप्रभावितानां यन्न प्रभूतम् ।  कथं तदेव तेषामेव प्रभवति कपीनां महीधराणां च गगनम् ॥]The sky was not large enough to hold the monkeys with their broad shoulders at the time of their departure; how will it hold both mountains and monkeys together?
वह‍इ पवंगमलो‍ओ समतुलिउक्खित्तमिलिअमूलद्धन्ते ।एक्कक्कमसिहर्ग्गमणिहसुप्पुसिअसरिआमुहे धरणिहरे ॥ ६-८५ ॥[ वहति प्लवंगमलोकः समतुलितोत्क्षिप्तमिलितमूलार्धान्तान् ।  एकक्रमशिखरोद्गमनिघर्षोत्प्रोञ्छितसरिन्मुखान्धरणीधरान् ॥]Monkeys carry mountains balancing the peaks and the slopes while mouths of the streams get thrown up due to the striking of the peaks with slopes.- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-53

Sat, 10/04/2014 - 15:40
सेतुबन्धम्-५३


 होन्ति गरुआ वि लहुआ पवंगभुअसिहरणिमिअवित्थ‍अमूला । रहसुद्धा‍इअमारुअदूरिक्खित्तोज्झरा धराधरणिवहा ॥ ६-७६ ॥[ भवन्ति गुरुका अपि लघुकाः प्लवंगभुजशिखरनिवेशितविस्तृतमूलाः ।  रभसोद्धावितमारुतदूरोत्क्षिप्तनिर्झरा धराधरनिवहाः ॥]Even the heavy mountains being lifted at the roots by the monkeys on their hands become light because of the streams on the mountains getting thrown away to a distance by the wind created by the sudden lifting.
अह वेपण पवंगा स‍अलं आ‍अड्ढिऊण महिहरणिवहम् ।ओव‍अणाहि वि लहुअं वीसज्झिअकल‍अलं णहं उण‍इआ ॥ ६-७७ ॥[ अथ वेगेन प्लवंगाः सकलमाकृष्य महीधरनिवहम् ।  अवपतनादपि लघुकं विसृष्टकलकलं नभ उत्पतिताः ॥]Having gathered the mountains on their arms, monkeys jumped up with sounds of encouragement feeling lighter than they would had they been falling.
चडुलेहि णिप्प‍अप्पा उप्प‍इअव्वलहुएहि वित्थ‍अगरुआ ।एक्कक्खेवेण णहं पक्खेहि व महिहरा क‍ईहि विल‍इआ ॥ ६-७८ ॥[ चटुलैर्निष्प्रकम्पा उत्पतितव्यलघुकैर्विस्तृतगुरुकाः ।  एकक्षेपेण नभः पक्षैरिव महीधराः कपिभिर्विलगिताः ॥]Immobile mountains with heavy spreads were lifted up the sky in a concerted single effort by the dynamic monkeys and it looked as if if the mountains had wings.
पव‍अक्कन्तविमुक्कं विसमुद्धप्फुडिअपत्थिअणिअत्तन्तम् ।घडिअं घडन्तण‍इमुहसंदाणिअसेलणिग्गमं महिवेढम् ॥ ६-७९ ॥[ प्लवगाक्रान्तविमुक्तं विषमोर्ध्वस्फुटितप्रस्थितनिवर्तमानम् ।  घटितं घटमाननदीमुखसंदानितशैलनिर्गमं महीवेष्टम् ॥]The hollows created by the lifting of the mountains got filled up by the pieces falling back and the rocks falling from river-mouths on the mountains.
हीरन्तमहिहराहिं म‍ईहि भ‍अहित्थपत्थिअणिअत्तन्तम् । घडिअं घडन्तण‍इमुहसंदाणिअसेलणिग्गमं महिवेडम् ॥ ६-८० ॥ [ ह्रियमाणमहीधराभिर्मृगीभिर्भयोद्विग्नप्रस्थितनिवृत्ताभिः ।  शोभन्ते क्षणविवर्तितससंभ्रमोन्मुखप्रलोकितानि वनानि ॥]Forests on the mountains being lifted look beautiful with the frightened deer going a little distance and returning with their gazes anxiously turned upwards for a while. - - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-52

Sat, 09/27/2014 - 15:28
सेतुबन्धम्-५२


उण्णामिअं मिव णहं दूरं ओसारिआ विव दिसाहोआ ।उम्मूलन्तेहि धरे पसारिअं मिव पवंगमेहि महिअलम् ॥ ६-७१ ॥[ उन्न्नामितमिव नभो दूरमपसारिता इव दिगाभोगाः ।  उन्मूलयद्भिर्धरान्प्रसारितमिव प्लवंगमैर्महीतलम् ॥]While the monkeys up-rooted the mountains, it looked as if, in the process, they bent the sky, they chased away the directions and they widened the earth.  
दीस‍इ क‍इणवहुक्ख‍अधराहरट्ठाणगहिरविवरुत्तिण्णो ।उप्पाआ‍अव‍अम्वो सेसाहिप्फणमणिप्पहाविच्छड्डो ॥ ६-७२ ॥[ दृश्यते कपिनिवहोत्खातधराधरस्थानगभीरववरोत्तीर्णः ।  उत्पातातपाताम्रः शेषाहिफणमणिप्रभाविच्छर्दः ॥]In the craters created by the up-rooting of mountains the luster of the gems on the hood of Shesha serpent looks burning and coppery foreboding calamity.
केलासरिट्ठसारं गरुअं पि भुआबलं णिसा‍अरव‍इणो ।पवएहि पाडिएक्कं पक्ककरुक्खित्तमहिहरेहि लहुइअम् ॥ ६-७३ ॥[ कैलासदृष्टसारं गुरुकमपि भुजाबलं निशाचरपतेः ।  प्लवगैः प्रत्येकमेककरोत्क्षिप्तमहीधरैर्लघूकृतम् ॥]Monkeys, each one lifting a mountain in one hand belittled the prowess of Ravana’s shoulders which lifted the Kailasa mountain.
उक्ख‍अगिरिविवरोव‍इअदिण‍अराअवमिलन्ततमसंघातम् ।जा‍अं पविरलतिमिरं आवण्डुरधूमधूसरं पा‍आलम् ॥ ६-७४ ॥[ उत्खातगिरिविवरावपतितदिनकरातपमिलत्तमःसंघातम् ।   जातं प्रविरलतिमिरमापाण्डुरधूसरं पातालम् ॥]The netherworld became dusty and grey and sparsely dark as the sun’s rays fell on to the dark craters created by the up-rooting of mountains.
पवएहि अ णिरवेक्खं क‍ओ करन्तेहि गिरिसवासुद्धरणम् ।सामिअकज्जेकरसो अअसमुहे वि जसभा‍अणं अप्पाणो ॥ ६-७५ ॥[ प्लवगैश्च निरपेक्षं कृतः कुर्वद्भिर्गिरिशवासोद्धरणम् ।  स्वामिकार्यैकरसोऽयशोमुखेऽपि यशोभाजनमात्मा ॥]In up-rooting of the Kailasa mountain, the abode of Shiva, carelessly, which otherwise could have brought in ignominy, monkeys attained fame as they were single-minded in their devotion to their master’s errand.- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-51

Sat, 09/20/2014 - 16:44
सेतुबन्धम्-५१


अद्धेअद्धप्फुडिआ अद्धेअद्धकद‍उक्ख६असिलावेढा ।पव‍अभुआह‍अविसढा अद्धेअद्धसिहरा पडन्ति महिहरा ॥ ६-६६ ॥[ अर्धार्धस्फुटिता अर्धार्धकटकोत्खातशिलावेष्टाः।  प्लवगभुजाहतविशीर्णा अर्धार्धशिखराः पतन्ति महीधराः ॥]  Parts of peaks of mountains crushed by the monkeys while they try to balance on their shoulders get pulverized and fall down; some parts fly off, some enclose the ridges.  जस्स सिहरं विवज्ज‍इ पडिअं फुडिओ अ जो धरिज्ज‍इ सेलो ।सो च्चेअ विसज्जिज्ज‍इ उक्खन्तूण वि अपूरमाणम्मि भरे ॥ ६-६७ ॥[ यस्य शिखरं विपद्यते पतितं स्फुटितश्च यो ध्रियते शैलः ।  स एव विसृज्यते उत्खायाप्यपूर्यमाणे भरे ॥]The peak of the mountain being carried by the monkeys falls down and gets destroyed. Monkeys unload the remaining part of the load, although not a full load.
लोअणवत्तन्तरिए कणे रुअन्तीओधारेन्ति वाहम‍इए कणेरुअन्तीओ ।मण्णेन्ति अ आसा‍अं विसं ण‍अवणस्सविरहम्मि जूहव‍इणो विसण्णव‍अणस्स ॥ ६-६८ ॥[ लोचनपत्रान्तरितान्कणान्रुदत्योधारयन्ति बाष्पमयान् करेणुपङ्क्तयः ।मन्यन्ते चास्वादं विषं नवतृणस्यविरहे यूथपतेर्विषण्णवदनस्य (विसंज्ञवचनस्य वा) ॥]Having been separated from the male leader of the herd, female elephants shed tears crying and do not touch the fresh grass considering it as poison.
सेलुद्धरणाअरोसिअभुअ‍इन्दणिरा‍अ‍अप्फणणिसम्मन्ती ।जह जह संखोहिज्ज‍इ तह तह क‍इदेहभरसहा होइ मही ॥ ६-६९ ॥[ शैलोद्धरणारोपितभुजगेन्द्रनिरायतफणनिषीदन्ती ।  यथा यथा संक्षोभ्यते तथा तथा कपिदेहभरसहा भवति मही ॥]Resting on the raised hood of the Shesha snake as the mountains are being pulled by the monkeys the ground becomes more capable of bearing the weight of the monkeys the more the agitation (caused by the pulling out of the mountains).
संचालिअणिकम्पा भुआणिहा‍अविसमुक्ख‍अविलावेडा ।खुडिआ सिहरद्धेसु अ पव‍एहि णिअम्बबन्धणेसु अ सेला ॥ ६-७० ॥[ संचालितनिष्कम्पा भुजानिघातविषमोत्खातशिलावेष्टाः ।  खण्डिताः शिखरार्धेषु च प्लवगैर्नितम्बबन्धनेषु च शैलाः ॥]Mountains which were unshakeable although shaken and whose rocky surroundings had become uneven due to handling by the monkeys were split by the monkeys over a part of the peak and at the narrow slopes.- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-50

Sat, 09/13/2014 - 06:13
सेतुबन्धम्-५०


पडिसन्तकण्ण‍आलं ओवत्तमुहं पसाअरिओलुग्गकरम् ।झा‍इ णु सोअणिमिल्लं वीसम‍इ णु भमिअणीसहं हत्थिउलम् ॥ ६-६१ ॥[ प्रतिशान्तकर्णतालमपवृत्तमुखं प्रसारितावरुग्णकरम् ।  ध्यायति नु शोकनिमीलितं विश्राम्यति नु भ्रमितनिःसहं हस्तिकुलम् ॥]The group of elephants with the flappings of their ears arrested, with their heads turned back and extending their wounded trunks are unable to bear the wanderings  and rest with their eyes closed as if in meditation. 
पा‍अवा अ पासल्लसेलविसमाणिआचुण्णिआ दलिज्जन्तदलुव्विसमाणिआ ।जलहरा अ विहडन्तमहिन्दरवाविआवणल‍आ अ धोलन्ति महिं दरवाविआ ॥ ६-६२ ॥[ पादपाश्च पार्श्वायितशैलविषमानीता-  श्चूर्णिता दल्यमानदलोर्वीसमापिताः ।  जलधराश्च विघटमानमहेन्द्ररवावृता  वनलताश्च घूर्णन्ते महीं दरवापिताः ॥]Trees have been pulverized along with the crushed mountains and are strewn on the ground damaging it; Clouds are covered by the sound of Mahendra mountain splitting up; Creepers (having lost their support) are whirling and then slightly resting on the ground.
टुट्टन्ता वि ससद्दं पव‍अभुअक्खेवमूलवलिअद्धन्ता ।भुअएहि भोअभारा सेलभरङ्कुस‍इअप्फणेहि ण नाआ ॥ ६-६३ ॥[ त्रुट्यन्तोऽपि सशब्दं प्लवगभुजक्षेपमूलवलितार्धान्ताः ।  भुजगैर्भोगभाराः शैलभराङ्कुशायितफणैर्न ज्ञाताः ॥]Snakes whose hoods look like goads due to the weight of the mountains are not aware of their heavy bodies  being cut while the rear of the bodies are bent round due to the monkeys tossing their shoulders. [What exactly the poet wants to convey is not clear.]
दरदाविअपा‍आलं दर‍उक्खित्तविहलोसरन्तभुअंगम् ।दीस‍इ हीरन्तं मिव क‍ईहि दरतुलिअमहिहरं महिवेढम् ॥ ६-६४ ॥[ दरदर्शितपातालं दरोत्क्षिप्तविह्वलापसरद्भुजङ्गम् ।  दृश्यते ह्रियमाणमिव कपिभिर्दरतुलितमहीधरं महीवेष्टम् ॥]When the monkeys balance the uprooted mountains (on their shoulders) slightly, the netherworld becomes slightly visible; snakes getting perturbed move around slightly; it looks as if the monkeys are carrying away a roll of the earth.
मीणउलाइ अविअ सिढिलेन्ति जीविअं ण अ णदीहराइंविअसन्ते मुअन्ति धरणिहरसंभमे ण‍अणदीहराई ।महिस‍उलाण(फलिह)मणिसिलावेल्लिआण वणचन्दणासिआणम्अवसेसो वि णत्थि तिमिरुग्गमाण जह चन्दणासिआणम् ॥ ६-६५ ॥[ मीनकुलान्यपि च शिथिलयन्ति जीवितं न च नदीगृहाणि(नदीह्रदान् वा)  विकसति मुञ्चति धरणिधरसंभ्रमे नयनदीर्घाणि ।  महिषकुलानां (स्फटिक) मणिशिलाप्रेरितानां वनचन्दनाश्रितानाम्  अवशेषोऽपि नास्ति तिमिरोद्गमाणां यथा चन्द्रनाशितानाम् ॥]When the mountains are getting agitated, shoals of fish with long eyes part from life but not from their river-abodes. There is not even a trace of the hordes of buffaloes which had taken refuge among Sandal wood trees attracted by the crystal white rocks just as the darkness vanishes without a trace when the moon appears. - - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-49

Sat, 09/06/2014 - 15:18
सेतुबन्धम्-४९


पा‍अवसिहरुत्तिण्णो मल‍अवणपवित्तपवणर‍अवित्थरिओ ।संझारा‍ओ व्व ण‍हं अप्फुन्द‍इ मलिअरविअरं कुसुमरओ ॥ ६-५७ ॥[ पादपशिखरोत्तीर्णं मलयवनप्रवृत्तपवनरयविस्तृतम् ।  संध्याराग इव नभ आक्रामति मृदितरविकरं कुसुमरजः ॥]The pollens of flowers, rising from the canopy of trees and spread by the speed of the winds blowing from Malaya forests are occupying the sky wiping away sun’s rays like the redness of the evening.
कड्ढिममूलणिरन्तररसा‍अलिक्खित्तसलिलककद्दमघडिआ ।वड्ढन्ति त्ति मुणिज्ज‍इ णज्ज‍इ ण मुअन्ति महिअलं ति महिहराः ॥ ६-५८ ॥[ कृष्टमूलनिरन्तररसातलोत्क्षिप्तसलिलकर्दमघटिताः ।  वर्धन्त इति ज्ञायते ज्ञायते न मुञ्चन्ति महीतलमिति महीधराः ॥]Mountains which are accompanied by the slush from the ocean  while they are being up-rooted from the  netherworld appear to be growing; they do not appear to being up-rooted.
सिहरा‍इ णिआ‍इ णहं महिन्दलद्धा‍इंमल‍अस्स अ अ‍इणिआ‍इ महिं दलद्धा‍इम् ।विज्झणिअम्बाण क‍ई दप्पुण्णामाणंसज्झ‍अडाण अ भरिआ धुअ‍अपुण्णामाणम् ॥ ६-५९ ॥[ शिखराणि नीतानि नभो महेन्द्रलब्धानि  मलयस्य चातिनीतानि महीं दलार्धानि ।  विन्ध्यनितम्बानां कपयॊ दर्पोन्नामानाम्  सह्यतटानां च भृता धुतपुन्नागानाम् ॥]The peaks brought from Mahendra mountain have reached the skies; Splintered parts of Malaya are brought to the ground; Monkeys have been,(as it were,) hired by the slopes of Vindhya, who are known for their pride and by the slopes of Sahya with Punnaga trees shaking.

सिहराण भुअसिरेहिं कड‍आण अ माविअं उरेहि पमाणम् ।वणविवरेहि दरीणं तुलिआ पव‍आण अग्गहत्थेहि गिरी ॥ ६-६० ॥[ शिखराणां भुजशिरोभिः कटकानां च मापितमुरोभिः प्रमाणम् ।  व्रणविवरैर्दरीणां तुलिताः प्लवगानामग्रहस्तैर्गिरयः ॥] The shoulder blades of monkeys were comparable with the peaks; their chests were comparable with the ridges; the hollows of their wounds were comparable with the caves; their fingers were comparable with hills.  - - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-48

Sat, 08/30/2014 - 17:30
सेतुबन्धम्-४८
कड्ढिज्जन्ति समन्ता बिसमुव्वत्तन्तधवलकसणच्छाया ।महिहरमूलालग्गा रसा‍अलद्धपडिघोलिरा भुअ‍इन्दा ॥ ६-५१ ॥[ कृष्यन्ते समन्ताद्विषमोद्वर्तमानधवलकृष्णच्छायाः ।  महीधरमूलालग्ना रसातलार्धप्रतिघूर्णनशीला भुजगेन्द्राः ॥]Large snakes which are a mixture of black and white, which are being dragged allround (by the monkeys), which are holding on to the bottom of mountains and which are shaking their tail side of the body are being pulled (by the monkeys).
गल‍इ सरसं पि कुसुमं वा‍इ अणालिद्धबन्धणं पि किसल‍अम् ।रहसुम्मूलिअमहिहरभ‍अविवला‍अवणदेव‍आण ल‍आणम् ॥ ६-५२ ॥[ गलति सरसमपि कुसुमं वात्यनालीढबन्धनमपि किसलयम् ।  रभसोन्मूलितमहीधरभयविपलायितवनदेवतानां लतानाम् ॥]Due to the speed of the mountains being pulled the Goddesses of flora desert the mountains out of fear and as if in remorse juicy flowers and sprouts even though untouched at their stalk fall down from the creepers.
उक्खिप्पन्ति जं दिसासुं धरासमत्ता तेण खणेण णज्ज‍इ वसुंधरा समत्ता ।कीर‍इ महिहरेहि ग‍अणं दिसाल‍आणंवड्ढ‍इ जल‍असिहरप‍उणं दिसाल‍आणम् ॥ ६-५३ ॥[ उत्क्षिप्यन्ते यद्दिशासु धरा समस्ताः  तेन क्षणेन ज्ञायते वसुन्धरा समाप्ता ।  क्रियते महीधरैर्गगनं द्विशालमानं  वर्धते जलदशिखरप्रगुणं दिशालतानाम् ॥] In whichever direction entire mountains are pulled up, in that direction the ground appears empty; in that direction the sky looks as if lengthened to twice the legth of a sal tree  and the the  peak like clouds of creeper like directions appear to grow. (A weird imagination!)  
एकेक्केण अ सेलं कर‍अलजुअलधरिअं तुलन्तेण क‍अम् ।अद्धत्थमिअं च णहं अद्भुग्धाडिअरसा‍अलं च महिअलम् ॥ ६-५४ ॥[ एकेकैन च शैलं करतलयुगधृतं तुलयता कृतम् ।  अर्धास्तमितं च नभोऽर्धोध्घाटितरसातलं च महीतलम् ॥]While monkeys pulled up mountains one in each hand balancing both, half of the sky got covered and half of the netherworld uncovered.
सेलणिअम्बालग्गा पविरलण‍इमग्गपा‍अडतडच्छेआ ।भुअ‍इन्दप्फणिधरिआ णहं विलग्गन्ति मेइणिअलद्धन्ता ॥ ६-५५ ॥[ शैलनितम्बालग्नाः प्रविरलनदीमार्गतटच्छेदाः ।  भुजगेन्द्रफणधृता नभो विलगन्ति मेदिनीतटार्धान्ताः ॥]Parts of the earth which are stuck to the slopes of mountains, where rivers are getting split into sparse streams and which are being supported by the hood of the Chief of serpents are clinging to the sky.
धरणिहरेण अ चलिअं चलिअकंदरेणपुट्ट‍इ ग‍अ‍उलं अणालिद्धकं दरेण ।गिरिसिहरा‍इ सरसहरिआलवङ्किआ‍इंसमविसमं णमन्ति हरिआलवङ्किआ‍इम् ॥ ६-५६ ॥[ धरणिधरेण च चलितं चलितकंदरेण  स्फुटति गजकुलमनालीढकं दरेण ।  गिरिशिखराणि सरसहरितालपङ्किलानि  समविषमं नमन्ति हरिजालवक्रितानि ॥]
Mountains move along with their caves; herds of elephants get separated half way while drinking water; peaks of mountains which are muddy with flow of orpiment (a mineral) and are crushed by the group of monkeys bend low unevenly.- - - -  
Categories: Other Language Links

Setubandham-47

Sat, 08/23/2014 - 11:29
सेतुबन्धम्-४७
उव्वेल्ल‍इ व णिरा‍अं पासल्लन्तेसु सिहरपडिमुच्चन्तम् ।उक्खिप्पन्तॆसु पुणॊ संवेल्लिज्ज‍इ व महिहरेसु णह‍अलम् ॥ ६-४१ ॥[ उद्वेल्ल्यत इव निरायतं पार्श्वायितेषु शिखरप्रतिमुच्यमानम् ।  उत्क्षिप्यमाणेषु पुनः संव्रियत इव महीधरेषु नभस्तलम् ॥]The sky becomes bright in places vacated by the peaks of mountains while they are being displaced; It again gets covered by the mountains while they are being thrown up.
 उम्मूलेन्ति पवंगा भुअसिहरारुहणणिच्चलपरिग्गहिए ।कड‍आवडणत्थङ्घिअविसमविवत्तविवरम्मुहा धरणिहरे ॥ ६-४२ ॥[ उन्मूलयन्ति प्लवगा भुजशिखरारोहणनिश्चलपरिगृहीतान् ।  कटकापतनोत्तम्भितविषमविवृतविपराङ्मुखा धरणिधरान् ॥]Monkeys pull up the mountains raising and holding them firm on shoulders while they turn their heads away to avoid the falling pieces from the load.
हरिभुजकड्डिअमुक्का भुअङ्गदढवेढणावलम्बणधरिआ ।भिज्जन्ता वि महिअले ओअल्लन्ति ण पडन्ति चन्दनविडवा ॥ ६-४३ ॥[ हरिभुजकृष्टमुक्ता भुजङ्गदृढवेष्टनावलम्बनधृताः ।  भिद्यमाना अपि महीतलेऽवनमन्ति न पतन्ति चन्दनविटपाः ॥]Sandal wood trees which are firmly gripped by the serpents coiled around them bend low but do not fall down although pulled by monkeys.
पडिसम‍इ णहणिबद्धो चिरेण भरिअब्भणा‍अगम्भीर‍अरो ।हरिभुअविक्कमपिसुणो अ‍अण्डभज्जन्तधरणिहरणिग्घोसो ॥ ६-४४ ॥[ प्रतिशाम्यति नभोनिभद्धश्चिरेण भृताभ्रनादगम्भीरतरः ।  हरिभुजविक्रमपिशुनोऽकाण्डभज्यमानधरणिधरनिर्घोषः ॥]The sound of mountains breaking up suddenly reverberating in the sky which sounds deeper than the rumbling of clouds dies slowly indicating the strength of monkeys.
पासल्लन्ति महिहरा जत्तोहुत्ता पवंगमभुअक्खित्ता ।धुव्वन्तधाउअम्बा तत्तोहुत्ता वलन्ति सरिआसॊत्ता ॥ ६-४५ ॥[ पार्श्वायन्ते महीधरा यतोऽभिमुखाः प्लवङ्गमभुजक्षिप्ताः।  धाव्यमानधात्वाताम्राणि ततोऽभिमुखानि वलन्ति सरित्स्रोतांसि ॥]In whichever direction the mountains, lifted up by the monkeys slope, the streams flowing from them, slightly reddish due to the flowing metallic ores, slope in the same direction.
दीसन्ति पव‍अवलिआ आवत्तेसु व महोअहिस्स वलन्ता ।सरिआण घडिअपत्थिअवलन्तसलिलवल‍अन्तरेसु महिहरा ॥ ६-४६ ॥[ दृश्यन्ते प्लवगवलिता आवर्तेष्विव महोदधेर्वलन्तः ।  सरितां घटितप्रस्थितवलमानसलिलवलयान्तरेषु महीधराः ॥]Mountains which are being spun(rotated) by the monkeys in the ocean come together, move away, turn and look as if in whirlpools of streams.
म‍अरन्दगरुअवक्खं पासोअल्लन्तवणलआविच्छूढम् ।ण मुअ‍इ कुसुमग्गोच्छं आसाइअमहुरसं पि महुअरमिहुणम् ॥ ६-४७ ॥[ मकरन्दगुरुकपक्षं पार्श्वायमानवनलताविक्षिप्तम् ।  न मुञ्चति कुसुमगुच्छमास्वादितमधुरसमपि मधुकरमिथुनम् ॥]A pair of  bees with their wings heavy does not leave the flower-bush although it had been separated from the bending creeper and although it had drunk the nectar of the flower.
उप्पुअसुरहिगन्धमअरन्दरञ्जिआआ‍इम्ठिअपरिलेन्तभमरभमरोअरञ्जिआ‍इम् ।कमलवणा‍इञ् सूरपरिमासविअसिआ‍इंउच्छलिए सराण सलिलम्मि विअसिआ‍इम् ॥ ६-४८ ॥[ उत्प्लुतसुरभिगन्धमकरन्दरञ्जितानि  स्थितपरिलीयमानभ्रमद्भ्रमरोदराञ्जितानि ।  कमलवनानि सूर्यपरिमर्षविकसितानि  उच्छलिते सरसां सलिले वियच्छ्रितानि ॥]With the waters of (mountain)streams jerked up, the lotus clusters in them are also tossed to the sky which are colored by the fragrant filaments of lotuses and darkened by the bees which are staying put in the lotuses.
दढसंदाणिअमूला  वलन्ति वाणरभुआलम्बिअसिहरा ।रोसुप्पित्थभुअंगमविसमुद्धफणापणोल्लिआ धरणिहरा ॥ ६-४९ ॥[ दृढसंदानितमूला वलन्ति वानरभुजावलम्बितशिखराः ।  रोषोद्विग्नभुजङ्गमविषमोर्ध्वफणाप्रणोदिता धरणीधराः ॥]Mountains, firmly cut asunder (by the monkeys) at their roots and whose peaks are being held up on shoulders by the monkeys fall down impelled by the angry snakes (on the mountains) with their hoods held up.
सरिआ सरन्तपवहा अण्णोण्णमहाण‍इप्पवह पह्लत्था ।खोहिअपङ्कख‍उरा वलन्तसेलवलिआ मुहुत्तं बूढा ॥ ६-५० ॥[ सरितः सरत्प्रवाहा अन्योन्यमहानदीप्रवाहपर्यस्ताः ।  क्षोभितपङ्ककलुषा वलमानशैलवलिता मुहूर्तं व्यूढाः ॥]The streams of rivers, with their waters getting muddied due to the agitation, get mutually entangled for a short period as the monkeys swing the mountains from one side to the other.
- - - -
Categories: Other Language Links

Setubandham-46

Sat, 08/09/2014 - 15:42
सेतुबन्धम्-४६
वच्छुत्तङ्घिअकडवा तो ते कड‍अपडिअट्टलिअवच्छ‍अडा ।सेलेसु सेलगरुआ पव‍आ पवएसु महिहरा अ पहुत्ता ॥ ६-३१ ॥[ वक्ष‍उत्तम्भितकटकास्ततस्ते कटकप्रतिघृष्टवक्षस्तटाः ।  शैलेषु शैलगुरवः प्लवगाः प्लवगेषु महीधराश्च प्रभूताः ॥]Monkeys raised the ridges of mountains with their chests and monkeys chests were rubbed against by the ridges of mountains. Monkeys which were as hefty as rocks looked numerous among rocks and rocks looked as numerous as monkeys. ( Monkeys and rocks were seen in equal number and in size.)
पव‍अभुअणोल्लिआणिअमहिहरपडिपेल्लणोण‍उण्णाविसमा ।जा‍आ पलोट्टिओअहिवारंवारभरिआ महिअलद्धन्ता ॥ ६-३२ ॥[ प्लवगभुजनोदितानीतमहीधरप्रतिप्रेरणावनतोन्नतविषमाः ।  जाता प्रलुठितोदधिवारंवारभृता महीतलार्धान्ताः ॥]As the monkeys repeatedly pushed and brought the rocks (near the ocean), the ground below the rock which had become uneven was filled up by the ocean repeatedly.
विसहिअवज्जप्पहरा उक्खम्भन्ति ख‍अमारुअपडिक्खम्भा ।अगणिअवराहणिहसा पल‍अजलुत्थङ्घपव्वला धरणिहरा ॥ ६-३३ ॥[ विषोढवज्रप्रहारा उत्खायन्ते क्षयमारुतप्रतिस्तम्भाः ।  अगणितवराहनिघर्षाः प्रलयजलोत्थम्भप्रबला धरणीधराः ॥]Mountains which had borne the striking of Indra’s bolt, which were capable of obstructing the winds of Pralaya, which were scratched by the Great Boar innumerable times and which were strong enough to raise Pralaya waters were being dug out.
जलओवट्ठविमुक्का अणन्तरोइण्णसर‍अवन्थावडिआ ।एक्कक्खेवुग्गाहिअदरवसुआ‍अविस‍आ विसट्टन्ति गिरी ॥ ६-३४ ॥[ जलदाववृष्टविमुक्ता अनन्तरावतीर्णशरत्पथावपतिताः ।  एकक्षेपोद्ग्राहितदरशुष्कविशदा विसीर्यन्ति गिरयः ॥]Rained upon in rainy season and then exposed to the autumn mountains lifted upon by monkeys at one stroke break into pieces.
विहुणन्ति विहुव्वन्ता वलेन्ति सेला पवंगमवलिज्जन्ता ।णामेन्ति नाम्यमाना उक्खिपान्ता अ उक्खिवेन्ति महिअलम् ॥ ६-३५ ॥[ विधूनयन्ति विधूयमाना वलयन्ति शैलाः प्लवंगमवल्यमानाः ।नमयन्ति नाम्यमाना उत्क्षिप्यमाणाश्चोत्क्षिपयन्ति महीतलम् ॥]Mountains shaken by monkeys shake the ground; turned by the monkeys turn the ground; bent by the monkeys bend the ground; pulled by the monkeys pull the ground.
दलिअमहिवेढसिढिला मूलालग्गभुअ‍इन्दकड्ढिज्जन्ता ।संचालिज्जन्त च्चिअ अ‍इन्ति गरुआ रसा‍अलं धरणिहरा ॥ ६-३६ ॥[ दलितमहीवेष्टशिथिला मूलालग्नभुजगेन्द्रकृष्यमाणाः ।  संचाल्यमाना एवायान्ति गुरवो रसातलं धरणिधराः ॥]Heavy mountains with their bonding to the ground loosened by the pull (exerted by the monkeys) and pulled at their roots by the snakes (which bear the weight of the mountains) fall into the nether-world.
णवपल्लवसच्छा‍आ जलओअरसिसिरमारुअवि‍इज्जन्ता ।वा‍अन्ति तक्खणुक्ख‍अहरिहत्थुक्खित्तभेम्मला मल‍अदुमा ॥ ६-३७ ॥[ नवपल्लवसच्छाया जलदोदरशिशिरमारुतवीज्यमानाः ।  वायन्ति तत्क्षणोत्खातहरिहस्तोत्क्षिप्तविह्वला मलयद्रुमाः ॥]Trees of Malaya mountain having the lustre of new shoots and fanned by the winds emanating from the bowels of clouds are getting dried up distressed by the act of being pulling out suddenly by the monkeys.
कम्पिज्जन्तधराहरसिहरसमा‍इड्ढजलधररवोद्विग्ना ।ग‍असुहवत्तणिसण्णा वेव‍इ हंसी सहस्सवत्तणिसण्णा ॥ ६-३८ ॥[ कम्प्यमानधराधरशिखरसमाविद्धजलधररवोद्विग्ना ।  गतसुखपात्रनिःसंज्ञा वेपते हंसी सहस्रपत्रनिषण्णा ॥]Female swan sitting on a lotus (in a pond) trembles not knowing the whereabouts of her departed mate agitated by the sounds of the clouds getting pierced by the shaking peaks of mountains.[ The commentator suggests other meanings with हंसी meaning “earth” and “ a prostitute”. But those meanings appear remote.]

पवओवऊढकड्ढिअसेलब्भन्तरभमन्तविसमक्खलिआ ।गहिरं रसन्ति वित्थ‍अवच्छत्थलरुद्धणिग्गमा ण‍इसोत्ता ॥ ६-३९ ॥[ प्लवगोपगूढकृष्टशैलाभ्यन्तरभ्रमद्विषमस्खलितानि ।  गम्भीरं रसन्ति विस्तृतवक्षःस्थलरुद्धनिर्गमानि नदीस्रोतांसि ॥]Streams of rivers roar having been obstructed by the wide chests of monkeys while they pull and clasp rocks causing the streams to wander around (finding a way out) and stumble.
अद्धुक्खित्तपसिढिले अद्धवहभुअंगकड्ढिअद्धत्थमिए ।उम्मूलेन्ति रसा‍अलपङ्कक्खुत्तसरिआमुहे धरणिहरे ॥ ६-४० ॥[ अर्धोत्क्षिप्तप्रशिथिलानर्धपथभुजङ्गकृष्टार्धास्तमितान् ।  उन्मूलयन्ति रसातलपङ्कमग्नसरिन्मुखान्धरणीधरान् ॥]
 Monkeys pull out mountains which come loose after being pulled partially while the remaining part is pulled back by the serpents bearing the mountains and while estuaries of rivers get stuck in the morass of the nether world. [ A weird exaggeration.] - - - - 

Categories: Other Language Links

Setubandham-45

Fri, 07/25/2014 - 16:50
सेतुबन्धम्-४५
पव‍अक्खोहिअमहिअलधुअमलपडन्तसिहरमुक्ककल‍अलो ।उद्धा‍इओ अणाग‍अवडन्तधरणिहरसंकमो व्व समुद्दो ॥ ६-२१ ॥[ प्लवगक्षोभितमहीतलधूतमलयपतच्छिखरमुक्तकलकलः ।  उद्धावितोऽनागतघटमानधरणिधरसंक्रम इव समुद्रो ॥] The ocean became turbulent as a result of the peaks of Malaya mountain falling into it due to the mountain being shaken up which was in turn caused by the monkeys shaking up the earth. It looked as if was a precursor of the movement of earth yet to come (due to the building of the bridge).
कम्प‍इ महेन्दसेलो हरिसंखोहेण दल‍इ मेइणिवेढम् ।स‍इदुद्दिण्णतणाओ णवर ण उद्धा‍इ मल‍अवणकुसुमरओ ॥ ६-२२ ॥[ कम्पते महेन्द्रशैलो हरिसंक्षोभेण दलति मेदिनीवेष्टम्(पृष्ठं वा) ।  सदादुर्दिनार्द्रं केवलं नोद्धावति मलयकुसुमरजः ॥]Due to the commotion of monkeys Mahendra mountain shakes and the earth breaks; only the pollen dust of flowers of Malaya does not rise up as it is always wet on cloudy days.
तो संचालिअसेलं कह वि तुलग्गेण समघडन्तकम्पम् ।दूरं पवंगमबलं णहमुहलग्गवसुहं णहं उप्प‍इअम् ॥ ६-२३ ॥[ ततः संचालितशैलं कथमपि तुलाग्रेण समघटमानकम्पम् ।  दूरं प्लवङगमबलं नखमुखलग्नवसुधं नभ उत्पतितम् ॥]Then the army of monkeys, with soil stuck in their nails, jumped up together as if somehow triggered simultaneously by the tip of a balance causing the mountains to move.
उप्प‍अणोण‍अमहिअलण‍इमुहपडिसोत्तपत्थिओ सलिलणिही ।जलणिवहाह‍असिढिले पव‍उच्छेवणसहे करेइ महिहरे ॥ ६-२४ ॥[ उत्पतनावनतमहीतलनदीमुखप्रतिस्रोतःप्रस्थितः सलिलनिधिः ।  जलनिवहाहतशिथिलान् प्लवगोत्क्षेपणसहान् करोति महीधरान् ॥]As the monkeys jump up the earth gets depressed as a result of which the ocean flows into the rivers. This in turn loosens the mountains rendering them easy for monkeys to pull them (for building the bridge).
फुरमाण‍अलणपिङ्गलणिरन्तरुप्प‍इअपव‍अ(बल)पेल्लिज्जन्तो ।अत्तो दीस‍इ तत्तो णज्ज‍इ धूमणिवहो त्ति ग‍अणुद्देसो ॥ ६-२५ ॥[ स्फुरज्ज्वलनपिङ्गलनिरन्तरोत्पतितप्लवगप्रेर्यमाणः ।  यतो दृश्यते ततो ज्ञायते धूमनिवह इति गगनोद्देशः ॥] The parts of sky where monkeys which have the colour of shining fire jump up look like a mass of cloud.
दीस‍इ दूरुप्प‍इअं उअहिम्मि अहोमुहोसरन्तच्छा‍अम् ।पा‍आलं व अ‍इन्तं धरणिहरुद्धरणकाङ्क्षितं क‍इसेणम् ॥ ६-२६ ॥[ दृश्यते दूरोत्पतितमुदधावधोमुखापसरच्छायम् ।  पातालमिवायमानं धरणिधरोद्धरणकाङ्क्षितं कपिसैन्यम् ॥]As the army of monkeys jumped up to a great height, its shadow(reflection) in the ocean went deeper as though it was intending to bring up the mountains of the nether world.
अदिट्टदिसाणिवहं जा‍अं पव‍अबलसंणिरुद्धालोअम् ।विच्छिण्णा‍अवकसणं दिअसमुहे वि दिअसावसाणे व्व णहम् ॥ ६-२७ ॥[ अदृष्टदिङ्निवहं जातं प्लवगबलसन्निरुद्धालोकम् ।  विच्छिन्नातपकृष्णं दिवसमुखेऽ‍पि दिवसावसान इव नभः ॥]The sky became dark and directions became unrecognizable even during the morning as if it is evening due to the sun getting covered by the army of monkeys.
ओव‍इआ अ सरहसं तंसट्ठिअपुट्ठिणीसरन्तरविअरा ।सेलेसु मुक्ककल‍अलपडिरवभरिअकुहरोअरेसु पवंगा ॥ ६-२८ ॥[ अवपतिताश्च सरभसं तिर्यक्स्थितपृष्ठनिःसरद्रविकराः ।  शैलेषु मुक्तकलकलप्रतिरवभरितकुहरोदरेषु प्लवंगाः ॥]Monkeys with (reflected) sunrays emanating from their backs  landed with force on the mountains where the caves reverberated with the commotion created by the monkeys.
वेओव‍इआण अ सिं जा‍अं दलिअमहिसंधिबन्धणमुक्कम् ।उक्खलिअतुलेअव्वं कह वि भुअंगधरिअट्टिअं गिरिआलम् ॥ ६-२९ ॥[ वेगावपतितानां चैषां जातं दलितमहीसंधिबन्धनमुक्तम् ।  उत्खण्डिततुलयितव्यं कथमपि भुजङ्गधृतस्थितं गिरिजालम् ॥]The mountains got dislocated from the earth and were somehow being held firm by the serpents (bearing their weight) as if to balance the monkeys which landed on them with speed.
आढत्ता अ तुलेउं उरपडिअविसट्टगण्डखेलद्धन्ते ।कुविअम‍इन्दोवग्गिअसंखोहप्फिडिअवणगए धरणिहरे ॥ ६-३० ॥[ आरब्धाश्च तुलयितुमुरःपतितविशीर्णगण्डशैलार्धान्तान् ।  कुपितमृगेन्द्रावगृहीतसंक्षोभस्फेटितवनगजान् धरणीधरान् ॥]
As the monkeys started balancing the (boulders of) mountains, on their chests due to which the boulders were broken to pieces, the elephants (in the mountains) were injured by the lions which had got angry (due to the commotion).  - - - -  
Categories: Other Language Links

Setubandham-44

Fri, 07/11/2014 - 15:29
सेतुबन्धम्-४४
विअसन्तर‍अक्ख‍उरं म‍अरन्दरसुद्धुमा‍अमुहलमहुअरम् ।उदुणा दुमाण दिज्ज‍इ हीर‍इ ण उणो तमप्यण च्चिअ कुसुमम् ॥ ६-११ ॥[ विकसद्रजःकलुषं मकरन्दरसाध्मातमुखरमधुकरम् ।  ऋतुना द्रुमाणां दीयते ह्रियते न पुनस्तदात्मनैव कुसुमम् ॥]The season (spring) gives to trees blooming flowers which are dusty due to the particles of pollen and which are having humming bees drunk with the juice of flowers but does not on its own take them away.( My innate nature of steadiness is given to me by you only and it is not right that you should take it away.)  
किं पम्हट्ट म्हि अहं तुह चलणुप्पण्णतिवह‍आपडिउण्णम् ।ख‍अकालाणलखविअं धरणिअलुद्धरणविलुलिअं अप्पाणम् ॥ ६-१२ ॥[ किं प्रस्मृतवानस्म्यहं तव चरणोत्पन्नत्रिपथगाप्रतिपूर्णम् ।  क्षयकालानलक्षपितं धरणितलोद्धरणविलुलितमात्मानम् ॥]Have I forgotten that I, who was dried up at the time of the Great Annihilation (pralaya) and who was stamped upon at the time of saving the world( during the incarnation as Great Boar) have  been filled by the Ganga originating from your feet?
चलणेहिञ् महुविरोहे दाढाघा‍एहिञ् धरणिवेढुद्धरणे ।सोअकिलिन्तेण तुमे इण्हिं दहमुहवहे सरेहिं विलुलिओ ॥ ६-१३ ॥[ चरणाभ्यां(चलनैर्वा) मधुविरोधे दंष्ट्राघातैर्धरणिवेष्टोद्धरणे ।  शोकक्लान्तेन त्वया इदानिं दशमुखवधे शरैर्विलुलितः ॥]I was stamped upon by your feet at the time of confrontation with Madhu demon and was pierced upon by the canines of (The Boar) at the time of saving the rolled up world and now exhausted by grief you are hitting me by your arrows in order to kill Ravana.
णिअ‍आवत्थाहि वि मे एअं धीरेण विप्पिअं धीर क‍अम् ।जं णेण प‍अ‍इसोम्मा कह वि विसंवा‍इआ तुह मुहच्छाया ॥ ६-१४ ॥[ निजकावस्थाया अपि मे एकं धैर्येण विप्रियं धीर कृतम् ।  यदनेनप्रकृतिसौम्या कथमपि विसंवादिता तव मुखच्छाया ॥]What I did with courage because of my nature resulted in it being unpalatable to you as the lustre of your face which is by nature pleasant has somehow become otherwise.
एअं तुह एआरिससुरकज्जसहस्सखेअवीसामसहम् ।ज‍अपव्वालणजोग्गं परिरक्खसु पल‍अरक्खिअं जलणिवहम् ॥ ६-१५ ॥[ एवं(एतं वा) तवैतादृशसुरकार्यसहस्रखेदविश्रामसहम् ।  जगत्प्लावनयोग्यं परिरक्षस्व प्रलयरक्षितं जलनिवहम् ॥]Please protect this mass of water which is capable of offering solace to the distress caused by thousands of divine endeavours like the one you are undertaking now, which can flood the whole world and which has been protected even at the time of pralaya.
अपरिट्ठिअमूल‍अलं जत्तो गम्म‍इ तहिं दलन्तमहिअलम् ।ण हु सलिलणिब्भरं चिअ खविए वि ममम्मि दुग्गमं पा‍आलम् ॥ ६-१६ ॥[ अपरिस्थितमूलतलं यतो गम्यते तत्र दलन्महीतलम् ।  न खलु सलिलनिर्भरमेव क्षयितेऽपि मयि दुर्गमं पातालम् ॥]Even if the water is destroyed the netherworld (which supports the ocean) is difficult to negotiate because of unsteady ground and the possibility of giving way wherever one sets ones foot.
तं कालस्स णिसम्म‍उ कह वि दरुक्कित्तदसमकण्ठक्खलिअम् ।घडिअगिरिसेउबन्धं चिर‍आला‍उच्चिअं दहमुहम्मि प‍अम् ॥ ६-१७ ॥[ तत्कालस्य निषीदतु कथमपि दरोत्कृत्तदशमकण्ठस्खलितम् ।  घटितगिरिसेतुबन्धं चिरकालाकुञ्चितं दशमुखे पदम् ॥]With the building of a bridge accomplished, let the foot of the God of death rest on the ten-headed Ravana, which is bent for a long time and which has stopped at the slightly cut tenth head (of the demon).
अह ज‍अदुप्परिअल्ले दहमुहकुविएण पव‍अ‍इपच्चक्खम् ।रहणाहेण समुद्दे वालिम्मि व बाणणिअमिअम्मि पसन्ते ॥ ६-१८ ॥पवाअहिव‍इवि‍इण्णा रामाणन्ती पवंगमेसु विलग्गा ।सेसफणाविच्छूढा तिहुअणसारगरुई महि व्व भुअंगे ॥ ६-१९ ॥[अथ जगद्दुष्परिकलनीये दशमुखकुपितेन प्लवगपतिप्रत्यक्षम् ।  रघुनाथेन समुद्रे वालिनीव बाणनियमिते प्रशान्ते || प्लवगाधिपतिवितीर्णा रामाज्ञप्तिः प्लवंगमेषु विलग्ना ।  शेषफणाविक्षिप्ता त्रिभुवनसारगुर्वी महीव भुजङ्गेषु ॥]After Rama angered by Ravana calmed down the uncrossable ocean by restraining it through his arrows like he calmed down Vali in presence of Sugriva, the command of Rama conveyed through Sugriva fell on the monkeys (for implementation) like the weight of the whole earth falls on snakes when Adisesha off loads his burden.
तो हरिसपढमतुलिए चलिआ फुट्टन्तपम्हविसमूससिए ।वेउक्ख‍असीमन्ते पव‍आ धुणिऊण केसरसडुग्घाए ॥ ६-२० ॥[ ततो हर्षप्रथमतुलितांश्चलिता स्फुटत्पक्ष्मविषमोच्छ्वसितान् ।  वेगोत्खातसीमन्तान्प्लवगा धूत्वा केसरसटोद्धातान् ॥]
Then the monkeys started moving tossing their manes first lifted up by joy and then parted into two due to speed and with their breaths becoming uneven as their eyelids expanded.- - - -
Categories: Other Language Links

Setubandham-43

Fri, 07/04/2014 - 20:53
सेतुबन्धम्-४३
षष्ठ आश्वासकः(Sixth chapter)
अह णिग्गओ जलन्तं दरडड्ढमहाभुअंगपा‍अवणिवहम् ।मोत्तूण धूमभरिअं पा‍आलवणं दिशागजो व्व समुद्दो ॥ ६-१ ॥[ अथ निर्गतो ज्वलद्दरदग्धमहाभुजङ्गपादपनिवहम् ।  मुक्त्वा धूमभृतं पातालवनं दिग्गज इव समुद्रः ॥]The ocean (in human form) looking like the earth-bearing elephant came out leaving the forest-like nether world full of smoke and where there were tree-like great snakes which were burning and were half burnt.
मन्दरदडपरिमट्ठं पल‍अविअम्भिअवराहदाढुल्लिहिअम् ।विसमं समुव्वहन्तो रामसरावा‍अदूमिअं वच्छ‍अडम् ॥ ६-२ ॥[ मन्दरदृढपरिमृष्टं मलयविजृम्भितवराहदंष्ट्रोल्लिखितम् ।  विषमं समुद्वहन्रामशराघातदुःखितं वक्षस्तटम् ॥]The chest of ocean-god which had been firmly rubbed by Mandara mountain (at the time of ocean-churning) and had been scratched by the canine teeth of the Great Boar manifested at the time of the Great Pralaya looked uneven pained by the blow caused by the arrows of Rama.    
गम्भीरवणाहोए दीहे देहसरिसे भुए वहमाणो ।अहिणवचन्दनगन्धे अणहुक्खित्ते व्व मल‍असरिआसोत्ते ॥ ६-३ ॥[ गम्भीरव्रणाभोगौ दीर्घौ देहसदृशौ भुजौ वहमानः ।  अभिनवचन्दनगन्धावनभोत्क्षिप्ताविव मलयसरित्स्रोतसी ॥]The two shoulders of the ocean God were long and broad just like his body and had the fragrance of fresh sandal paste and looked like two streams of Malaya rivers thrown up from the earth.
लहुइअकोत्थुअविरहं मन्दरगिरिमहणसंभमे वि अमुक्कम् ।तारेक्कावलिर‍अणं ससिम‍इराम‍असहोअरं वहमाणो ॥ ६-४ ॥[ लघूकृतकौस्तुभविरहं मन्दरगिरिमथनसम्भ्रमेऽप्यमुक्तम् ।  तारैकावलिरत्नं शशिमदिरामृतसहोदरं वहमानः ॥]He wore a single string shining necklace which he did not take off even at the time of churning by Mandara mountain and which lightened the loss of Kaustubha gem (as it outshone the latter) and whose siblings were the moon, liquor and ambrosia.
गरुअं उव्वहमाणो हत्थप्फसपडिसिद्धवणवेअल्लम् ।रुहिरारुणरोमञ्चं खलन्तगङ्गावलम्बिअं वामभुअम् ॥ ६-५ ॥[ गुरुकमुद्वहमानो हस्तस्पर्शप्रतिषिद्धव्रणवैकल्पम् ।  रुधिरारुणरोमाञ्चं स्खलद्गङ्गावलम्बितं वामभुजम् ॥] The left shoulder was heavy and the wound on it was being soothed by the touch of his hand, the hairs on their edge were red due to blood and Ganga hung down from it as it slipped away.आलीणो व रहुव‍इं णिअ‍अच्छाआणुलित्तमल‍अमणिसिलम् ।संसिअसुहोअ‍इव्वं दुमं ल‍आए व्व जाण‍ईअ विरहिअम् ॥ ६-६ ॥[ आलीनश्च रघुपतिं निजकच्छायानुलिप्तमलयमणिशिलम् ।  संश्रितसुखोपजीव्यं द्रुमं लतयेव जानक्या विरहितम् ॥]The ocean God neared tree-like Rama whose lustre(shadow) had enveloped the gem laden rocks of Malaya and who was a place of protection to those seeking him and was bereft of creeper-like Sita.
सरघा‍अरुहिरकुसुमो तिवह‍अवल्लीपिणद्धमणिर‍अणफलो ।रामचरणेसु उवही दढप्वणा‍इद्धपाअओ व्व णिवडिओ ॥ ६-७ ॥[ शरघातरुधिरकुसुमस्त्रिपथगावल्लीपिनद्धमणिरत्नफलः ।  रामचरणयोरुदधिदृढपवनाविद्धपादप इव निपतितः ॥]He fell at the feet of Rama like a tree felled by a strong gale with the blood marks due to arrow strikes looking like flowers and the gems worn by creeper-like Ganga looking like  fruits.
पच्छा‍अ हित्थहिअ‍आ जत्तो च्चिअ णिग्ग‍आ विवह्लत्थमुद्दी ।हरिचरणम्मि तहिं चिअ कमला‍अम्बम्मि तिवह‍आ वि णिवहिआ ॥ ६-८ ॥[ पश्चाच्च त्रस्तहृदया यत एव निर्गता विपर्यस्तमुखी ।  हरिचरणे तत्रैव कमलाताम्रे त्रिपथगापि निपतिता ॥]The Ganga fell fearfully at the lotus-like red-tinged feet of Rama, incarnation of Vishnu, from where she originated, with her face turned away.
अह म‍उअं पि भरसहं जम्प‍इ थोअं पि अत्थसारब्भहिअम् ।पण‍अं पि धीरगरुअं थुइसम्बद्धं पि अणलिअं सलिलणिद्दी ॥ ६-९ ॥[ अथ मृदुमपि भरसहं जल्पति स्तोकमप्यर्थसाराण्यधिकम् ।  प्रणतमपि धैर्यगुरुकं स्तुतिसम्बद्धमप्यलीकं सलिलनिधिः ॥] The ocean-god speaks softly yet gravely, in a few words yet full of meaning, with humility yet bravely and with praise without being untruthful. 
दुत्तारत्तणगरुइं थिरधीरपरिग्गहं तुमे च्चिअ ठविअम् ।अणुवालन्तेण ठिइं पिअं ति तुह विप्पिअं मए कह वि क‍अम् ॥ ६-१० ॥[ दुस्तारत्वगुर्वीं स्थिरधैर्यपरिग्रहां त्वयैव स्थापिताम् । अनुपालयता स्थितिं प्रियमिति तव विप्रियं मया कथमपि कृतम् ॥]
I have committed what you do not like thinking that it is to your liking by being stead fast in my state of not being negotiable and being wedded to constant fortitude as they were ordained by you only.- - - -  
Categories: Other Language Links

Setubandham-42

Fri, 06/27/2014 - 20:37
सेतुबन्धम्-४२
धुअपव्व‍असिहरपडन्तमणिसिलाभग्गविद्दुमल‍आवेढम् ।दरडड्ढविसहरुज्झिअविसपङ्कक्खुत्तविहलकरिम‍अर‍उलम् ॥ ५-८४ ॥[ धुतपर्वतशिखरपतन्मणिशिलाभग्नविद्रुमलतावेष्टम् ।  दरदग्धविषधरोज्झितपङ्कमग्नविह्वलकरिमकरकुलम् ॥]The coral mass was broken by the gem stones falling from the peaks of mountains (due to the heat of arrows). Sea elephants and whales were distressed due to sinking into the poisonous excretions of poisonous snakes which were slightly burnt (by the heat of the arrows).
रुन्दावत्तपहोलिरवेलावडिएक्कमेक्कभिण्णमहिहरम् ।णह‍अरुविलग्गवेविरधूमल‍आविसमलङ्घिअदिसा‍आलम् ॥ ५-८५ ॥[ स्थूलावर्तप्रघूर्णमानवेलापतितैकैकभिन्नमहीधरम् ।  नभस्तरुविलग्नवेपनशीलधूमलताविषमलङ्घितदिग्जालम् ॥]The mighty waves (caused by the arrows) swirled the oceanic mountains which broke into pieces each piece falling on the shores. The smoke engulfed in all the directions and it looked as though creepers of smoke that got separated from the tree of sky had enveloped the surroundings.
पक्खपरिरक्खणुट्ठिअसरणिवहाह‍अदिसाप‍इण्णमहिहरम् ।फुडिअजलमज्झणिग्ग‍अफुडर‍अणुज्जोअसंविउब्भडविवरम् ॥ ५-८६ ॥[ पक्षपरिरक्षणोत्थितक्षरनिवहाहतदिक्प्रकीर्णमहीधरम् ।  स्फुटितजलमध्यनिर्गतस्फुटरत्नोद्द्योतसंहितोद्भटविवरम् ॥]Submerged mountains flew up trying to avoid their wings being cut (by Rama’s arrows) and in the process got hit by the stream of arrows and got scattered in all directions. In the extraordinary hollows (created by the flying mountains) the gems (in the ocean) sparkled.  
हुअवहपडित्तगोविअणिअण‍अणुम्हाविअण्ठुलमहग्गाहम् ।परिवड्ढिएक्कमेक्काणुरा‍असरपहरणिव्वलिअसङ्ख‍उलम् ॥ ५-८७ ॥[ हुतवहप्रदीप्तगोपितनिजनयनोष्मविसंष्ठुलमहाग्राहम् ।  परिवर्धितेकैकानुरागशरप्रहारनिर्वलितशङ्खकुलम् ॥]Large crocodiles affected by the fire were getting confused closing their eyes to avoid the heat. The conch-creatures which were revolving due to the striking of the arrows tried to group into clusters showing mutual love.
॥ इअ सिरिपवरसेणविर‍इए कालिदासक‍ए दसमुहवहे महाकव्वेपञ्चमो आसासओ परिसमत्तो ॥[ ॥इति श्री प्रवरसेनविरचिते कालिदासकृते दशमुखवधे महाकाव्ये पञ्चम आश्वासकः परिसमाप्तः॥ ] [Thus ends the fifth chapter of the epic “Killing of the Ten-headed Demon” presented by Kalidasa and composed by Pravarasena.]
- - - -  
Categories: Other Language Links

Setubandham-41

Fri, 06/20/2014 - 16:50
सेतुबन्धम्-४१
णिव्वडिअधूमणिवहो उद्धाइअमरग‍अप्पहामिलिअसिहो ।वित्थिण्णम्मि समुद्दे सेआलोम‍इलिओ व्व घोल‍इ जलणो ॥ ५-७६ ॥[ निर्वलितधूमनिवह उद्धावितमरकतप्रभामिलितशिखः ।  विस्तीर्णे समुद्रे शेवालावमलिन इव घूर्णते ज्वलनः ॥]Fire revolves in the vast expanse of the ocean with its plume looking like the lustre of emeralds and enveloped by smoke and it looks as though the fire is dirtied by the green moss.
जल‍इ वलवाणलो विअ फुट्ट‍इ सेलो व्व रामबाणाहिह‍ओ ।रस‍इ जल‍ओ व्व उअही खुहिओ लङ्घेइ मारुओ व्व णह‍अलम् ॥ ५-७७ ॥[ ज्वलति वडवानल इव स्फुटति शैल इव रामबाणाभिहतः ।  रसति जलद इवोदधिः क्षुभितो लङ्घयति मारुत इव नभस्तलम् ॥]Ocean agitated by the assault of Rama’s arrows burns like Vadava fire, explodes like rock, roars like cloud and jumps to the sky like wind.
होइ थिमिअम्मि थिमिओ वल‍इ वलन्तम्मि विहड‍इ विसंघडिए ।परिवड्डिअम्मि वड्ढ‍इ सलिले क्षीणे केवलं क्षीयते समुद्रः ॥ ५-७८ ॥[ भवति स्तिमिते स्तिमितो वलति वलमाने विघटते विसंघटिते ।  परिवर्धिते वर्धते सलिले क्षीणे केवलं क्षीयते ज्वलनः ॥]Fire becomes calm when the waters of the ocean calm down; revolves where water is revolving; splits into parts where water splits into parts; grows when ocean swells; becomes weak when water is receding.
रामसराणलप‍अविअझिज्जन्तो‍अहिवित्ततडविच्छेआ ।ते च्चिअ तहवित्थारा तुङ्गा दीसन्ति दीवमण्डलिबन्धा ॥ ५-७९ ॥[ रामशरानलप्रतापितक्षीयमाणोदधिविभक्तितटविच्छेदाः ।  त एव तथाविस्तारास्तुङ्गाः दृश्यन्ते द्वीपमण्डलीबन्धाः ॥]Chains of islands look raised and enlarged due to water getting dried up, showing up the shores, because of the heat generated by the arrows of Rama.
इअ दाविअपा‍आलं जलणसिहावट्टमाणजलसंघा‍अम् ।रामो दलिअमहिहरं खविअभुअंगणिवहं खवेइ समुद्दम् ॥ ५-८० ॥[ इति दर्शितपातालं ज्वलनशिखावर्त्यमानजलसंघातम् ।  रामो दलितमहीधरं क्षपितभुजङ्घनिवहं क्षपयति समुद्रम् ॥]Thus Rama destroys the ocean revealing the netherworld, with mass of water getting churned up along with the flame of the fire, mountains crumbling and snakes getting killed.
जलपब्भारपलोट्टिअभमन्तसङ्ख‍उलविहलमुक्ककन्दम् ।फुडिअववडवामुद्दाणलपलित्तदरदड्ढसंचरन्तविसहरम् ॥ ५-८१ ॥[ जलप्राग्भारप्रलुठितभ्रमच्छङ्खकुलविह्वलमुक्ताक्रन्दम् ।  स्फुटितवडवामुखानलप्रदीप्तदरदग्धसंचरद्विषधरम् ॥]The conch-shell creatures in the ocean were crying in agony rolling on the sea shore and the half-burnt sea-snakes were moving around burnt by the exploding Vadava fire. 

झिज्जन्तजलालोइअकिरणमुणिज्जन्तर‍अणपव्व‍असिहरम् ।थोरतरङ्गकराह‍अदिसाल‍आभग्गपडिअजलहरविडवम् ॥ ५-८२ ॥[ क्षीयमाणजलालोकितकिरणज्ञायमानरत्नपर्वतशिखरम् ।  स्थूलतरङ्गकराहतदिग्लताभग्नपतितजलधरविटपम् ॥] With the water level receding, the peaks of gem-laden peaks of submerged mountains could be seen and the tree-like clouds along with broken creeper-like directions fell into the ocean hit by the hand-like huge waves.
साणलसरणिद्दारिअसकेसरुज्जलिअसीहम‍अरवक्खन्धम् ।आसण्णभीअविसहरवेढिअकरिम‍अरधवलदन्तप्फलिहम् ॥ ५-८३ ॥[ सानलशरनिर्दारितसकेसरोज्ज्वलितसिंहकरस्कन्धम् ।  आसन्नभीतविषधरवेष्टितकरिमकरधवलदन्तपरिघम् ॥]
The shoulders of sea-lions with their manes got burnt by the fire-laden arrows (of Rama). The beam-like white trunks of sea-elephants were clasped by the near-by snakes.   - - - -  
Categories: Other Language Links

Pages