Sans_Eng

Subscribe to Sans_Eng feed
GSS Murthy's blog providing Sanskrit classical text with English translation.G S S Murthyhttp://www.blogger.com/profile/08672073311356820777noreply@blogger.comBlogger200125
Updated: 11 hours 15 min ago

Setubandham-4

Fri, 10/04/2013 - 16:53
सेतुबन्धम्-४तं तिअसवन्दिमोक्खं समत्थतेल्लोक्कहिअ‍असल्लुद्धरणम् ।सुणह अणुरा‍अ‍इण्हं  सीआदुक्ख‍अं दहमुहस्स वहम् ॥ १२ ॥[तं त्रिदशबन्दिमोक्षं समस्तत्रैलोक्यहृदयशल्योद्धरणम् ।शृणुतानुरागचिह्नं सीतादुःखक्षयं दशमुखस्य वधम् ]Listen now to the famous story of slaying of Ravana, which enabled releasing of the imprisoned divine beings, which removed the heart’s anguish of all the three worlds, which dissipated the grief of Sita and which was an emblem of love.

अह पडिवण्णविरोहे रहववम्महसरेण माणब्भहिये ।विद्धाइ वालिहिअए रा‍असिरीअ अहिसारिए सुग्गीवे ॥ १३ ॥ववसाअरैपओसो रोसग‍इन्ददिढसिङ्खलापडिबन्धो ।कह कह वि दासरहिणो ज‍अकेसरिपञ्जरो गओ घणसमओ ॥ १४ ॥[अथ प्रतिपन्नविरोधे राघवमन्मथशरेण मानाभ्यधिके ।विद्धया वालिहृदये राजश्रियाभिसारिते सुग्रीवे ॥व्यवसायरविप्रदोषो रोषगजेन्द्रदृढशृङ्खलाप्रतिबन्धः ।कथंकथमपि दाशरथेर्जयकेसरिपञ्जरो गतो घनसमयः ॥]Having had an adversary (in Rama), when the Goddess of royal wealth residing in the exceedingly proud heart of Vali was hit by the arrow of Love God in the form of Rama, she departed to reside in Sugriva. Rama son of Dasaratha some how (with difficulty) spent the rainy days which happened to be night for the sun called Activity, which was a strong binding chain for the elephant called Anger of Rama and which was a cage for the Lion called Victory (of Rama). [ The poet imagines that the Rama’s arrow that hit Vali became an arrow of love that affected the Goddess of royal prosperity and made her fall in love with Sugriva. As no activity was possible in rainy days, they became night for the sun called Activity; Rama’s anger became like a chained elephant; Victory of Rama was like a caged lion.]     
गमिआ कलम्बवा‍आ दिट्टं मेहन्ध‍आरिअं ग‍अण‍अलम् ।सहिओ गज्जिअसद्दो तह वि हु से णत्थि जीविए आसङ्घो ॥ १५ ॥[गमिताः कदम्बवाता दृष्टं मेघान्धकारितं गगनतलम् ।सोढो गर्जितशब्दस्तथापि खल्वस्य नास्ति जीवितेऽध्यवसायः ॥] Somehow the wind blowing through kadamba groves were tolerated; somehow the deep  dark skies of rainy season passed; somehow the roaring thunders were heard; Rama is still not determined whether to live.
A description of Autumn faced by Rama follows:तो हरि व‍इजसवन्थो राहवजीवस्स पढमहत्थालम्बो ।सीआबाहविहाओ दहमुहवज्झदिअहो उवगओ सरओ ॥ १६ ॥[ ततो हरिपतियशःपथो राघवजीवस्य प्रथमहस्तालन्बः ।सीताबाष्पविघातो दशमुखवध्यदिवस उपगता शरत् ॥]Then came Autumn, which acted as a path to Sugriva’s fame, a first hand of support to the life of Rama, a cessation of Sita’s tears and the day of death for Ravana.
र‍इअरकेसरणिवहं धवलब्भदलसहस्सपरिगवम् ।महुमहदंसणजोग्गं पि‍आमहुप्पत्तिपङ्क‍अं व णह‍अलम् ॥ १७ ॥[रविकरकेसरनिवहं शोभते धवलाभ्रदलसहस्रपरिगतम् ।मधुमथनदर्शनयोग्यं पितामहोत्पत्तिपङ्कजमिव नभस्तलम् ॥]The sky looks resplendent like the lotus flower from which Brahma emanated and fit to be seen by Vishnu ( as he gets up from his sleep), the slayer of Madhu, with sun’s rays looking like stamens and thousands of white clouds looking like petals.
दिणमणिमोहप्फुरिअं गलिअं घणलच्छिर‍अणरसणादामम् ।उदुम‍अणबाणवत्तं णहमन्दारणवकेसरं इन्दधणुम् ॥ १८ ॥[दिनमणिमयूखस्फुरितं गलितं घनलक्ष्मीरसनादाम ।ऋतुमदनबाणवक्त्रं नभोमन्दारनवकेसरमिन्द्रधनुः ॥]The rainbow looks like the sparkling rays of day-gem (sun), a torn waist band of the lady called the cloud-lustre, the front of the bow of Love-god called Season and fresh stamens of the mandara flower called sky. 

धु‍अमेहमहु‍अरावो घणसमाआ‍अड्ढिओण‍अविमुक्काओ ।णहपाअवसाहाओ णि‍अ‍अड्ढाणं व पडिग‍आओ दिसाओ ॥ १९ ॥[धुतमेघमधुकरा घनसमयाकृष्टावनतविमुक्ताः । नभःपादपशाखा निजकस्थानमिव प्रतिगता दिशः ॥] It looks like the directions have returned to their original places like branches of the tree called sky, with bees called clouds being scattered while the rainy season pulled, bent and then released them. ( During the rainy season the directions look overhanging. After the rainy season has ceased the directions have returned to their original places like branches of a tree pulled, bent and then released!)
अहिणवणिद्धालो‍आ उद्देसासारदीसमाणजललवा ।णिम्मा‍अमज्जणसुहा दरवसु‍आ‍अच्छविं वहन्ति व दि‍अहा ॥ २० ॥[अभिनवस्निग्धालोका उद्देशासारदृश्यमानजललवाः ।निर्मितमज्जनसुखा दरशुष्कच्छविं वहन्ति दिवसाः ॥]Days display a slightly dry luster; sights are new and friendly; there are water drops to be seen at elevated places; it is pleasant to take a dive in water bodies.
सुहसंमाणिअणिद्दो वरकालुङ्खिअसमुद्ददिण्णुकण्ठो ।असुवन्तो वि विबुद्धो प्रढमविबुद्धसिरिसेविओ महुमहणो ॥ २१ ॥[सुखसम्मानितनिद्रो विरहस्पृष्टसमुद्रदत्तोत्कण्ठः ।अस्वपन्नपि विबुद्धः प्रथमविबुद्धश्रीसेवितो मधुमथनः ॥]Vishnu, the slayer of Madhu, got up after having been served by Lakshmi who had got up earlier and having enjoyed a pleasant rest although he did not sleep at all. The ocean is weary of his impending absence (as he has got up). [ The reference is to the legend that Vishnu who is lying down on the milky ocean gets up during autumn (on utthaanadvaadasi). Lakshmi is supposed to have got up earlier. The words used suggest that Rama has become ready to fight Ravana after having been saddened by the sight of Sita’s ring brought by Hanuman.]
सोह‍इ विसुद्धकिरणो ग‍अणसमुद्दम्मि र‍अणिवेलालग्गो ।तारामुत्ताव‍अरो फुडविहडिअमेहसिप्पिसंपुडमुक्को ॥ २२ ॥[शोभते विशुद्धकिरणो गगनसमुद्रे रजनिवेलालग्नः ।तारामुक्तप्रकरः स्फुटविघटितमेघशुक्तिसंपुटमुक्तः ॥]The sky is like an ocean where darkness of night acts as the seashore, the stars look like heaps of pearls and the clear separated patches of autumnal clouds look like pearl oysters scattered all over.
सत्तच्छाणञ् गन्धो लग्ग‍इ हिअए खल‍इ कलम्बामो‍ओ ।कलहंसाणञ् कलरओ ठाइ ण संठाइ परिण‍अं सिहिव्रुअम् ॥ २३ ॥[सप्तच्छदानां गन्धो लगति हृदये स्खलति कदम्बामोदः ।कलहंसानां कलरवस्तिष्ठति न संतिष्ठते परिणतं शिखिविरुतम् ॥]
The fragrance of saptaparna trees is pleasant (being seasonal); the smell of kadamba flowers does not appeal, (being non-seasonal); The cackling of swans is pleasant, while the sound of peacocks is not so, being non-seasonal. - - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-3

Sat, 09/28/2013 - 16:48
सेतुबन्धम्-३Poet pays his obeisance to Shiva:णमह अ जस्स फुडरवं कण्ठच्छाआघडन्तणाणग्गिसिहम् ।फुर‍इ फुरिअट्टहासं उद्धपडित्ततिमिरं विअ दिसाअक्कम् ॥ ५ ॥[नमत च यस्य स्फुटरवं कण्ठच्छायाघटमाननयनाग्निशिखम् ।स्फुरति स्फुरिताट्टहासमूर्धप्रदीप्ततिमिरमिव दिक्चक्रम् ॥]Bow to (Shiva) whose burning eyes associated with the dark luster of the neck appear accompanied by the sound of gyration ( in his gyrations of tandava dance) like the horizon in a dark night brightened due to lightning accompanied by thunder. [ When Shiva gyrates during Tandava dance, gyration creates whirling sound like that of thunder and the lustrous eyes look like the horizon lit by lightning and accompanied by thunder in a dark night. The darkness of Shiva’s neck is compared with The darkness of night.]

Now is a reference to Shiva as ardhanarisvara:वेव‍इ जस्स सविडिअं बलिउं मह‍इ पुलाआ‍इअत्थण‍अलसम् ।पेम्मसहावविमुहिअं वीआवासगमणूसुअं वामद्धम् ॥ ६ ॥[वेपते यस्य सव्रीडं वलितुं महति पुलकाचितस्तनकलशम् ।प्रेमस्वभावविमुषितं द्वितीयावकाशगमनोत्सुकं वामार्धम् ॥](Bow to Shiva), whose left half (Parvati), whose breast is covered by horripilation due to shyness and fear, feels deceived of expressing her love (to him) as she tries to reach towards the right side(Shiva) during Shiva’s gyrations. [ As ardha narisvara, left half of Shiva is Parvati herself. When he gyrates the left half leans towards the right half with fear and shyness and feels deceived of expressing her love due to shyness and fear of being seen by others. As a consequence her breast is covered by horripilation. An involved imagery indeed!]
Describes the boisterous laughter of Shiva:अस्स विलग्गन्ति णहं फुडपडिसद्दा दिसाअलपडिक्खलिआ ।जोण्हाकल्लोला वि‍अ ससिधवलासु र‍अणीसु हसि‍अच्छेआ ॥ ७ ॥[यस्य विलगन्ति नभः स्फुटप्रतिशब्दा दिक्तलप्रतिस्खलिताः ।ज्योत्स्नाकल्लोला इव शशिधवलासु रजनीषु हसितच्छेदाः ॥](Bow to Shiva) whose punctuated boisterous laughter spreads towards the sky as it gets reflected from the horizon like the waves of moonlight on a bright night lit by the moon.

णट्टारम्भक्खुहिआ जस्स भडब्भन्तमच्छपह‍अजलर‍आ ।होन्ति सलिलुद्धुमा‍इ‍अधूमाअन्तवडवामुहा म‍अरहरा ॥ ८ ॥ (आ‍इकुल‍अम्)[नृत्यारम्भक्षुभिता यस्य भयोद्भ्रान्तमत्स्यप्रहतजलरयाः । भवन्ति सलिलोद्ध्मापितधूमायमानवडवामुखा मकरगृहाः ॥](Bow to Shiva), at the start of whose dance oceans get disturbed by the terrified fishes while the fuming submarine fire looks like being excited by blowing.  
Speaks of the difficulty of work undertaken:अहिणवरा‍आरद्धा चुक्कक्खलि‍एषु जिहडि‍अपरिट्ठवि‍आ ।मेत्ति व्व पमुहरसि‍आ णिव्वोड्ढुं होइ दुक्करं कव्वकहा ॥ ९ ॥[अभिनवराजारब्धा च्युतस्खलितेषु विघटितपरिस्थापिता ।मैत्रीव प्रमुखरसिका निर्वोढुं भवति दुष्करं काव्यकथा ॥]This story started by the young king (Pravarasena) with its slips and errors appropriately re-connected and corrected and centred on sentiments (rasa) is difficult to be carried on like friendship, associated with the discerning. [ Just as to maintain friendship with a discerning person requires course corrections and is not easy, creating this work needs vigilance to make appropriate corrections. The poet uses subtle श्लेष  to reinforce the simile.]  

Talks of benefits of good literary work:परिवड्ढ‍इ विण्णाणं संभाविज्ज‍इ जसो विढप्पन्ति गुणा ।सुव्व‍इ सु‍उरिसचरि‍अं किं तं जेण ण हरन्ति कव्वालावा ॥ १० ॥[परिवर्धते विज्ञानं संभाव्यते यशोऽर्ज्यन्ते गुणाः ।श्रूयते सुपुरुषचरितं किं तद्येन न हरन्ति काव्यालापाः ॥]Is there any manner with which narration of a poetical work does not become attractive? It enhances knowledge, it brings fame, it enables acquiring noble qualities and it enables listening to the stories of noble persons.

इच्छाइ व धणरिद्धी जोव्वणलद्ध इव आहिआ‍इअ सिरी ।दुःखं संभाविज्जै बन्धच्छाआइ अहिणवा अत्थगयी ॥ ११ ॥[इच्छयेव धनऋद्धिः यौवनलब्धेवाभिजात्या श्रीः ।दुःखं संभाव्यते बन्धच्छाययाभिनवार्थगतिः ॥ ]
It is with difficulty that well crafted verses get associated with lofty meaning just as gain in wealth get associated with desire for wealth and good heritage with the luster arising out of youth. [ Combination of well crafted verses with lofty meaning is as rare as getting wealth to meet ones desires or having the combination of youth and good heritage.]- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-2

Sat, 09/21/2013 - 15:48
सेतुबन्धम्-२This verse refers to Krishna bringing Parijata tree to please his consort Satyabhama:ओआहिअमहिवेढो जेण परूढगुणमूलतद्धत्थामो ।उम्मूलन्तेण दुमं पारोहो व्व खुडिऒ महेन्दस्स जसो ॥ ४ ॥(अवगाहितमहीवेष्टं येन प्ररूढगुणमूललब्धस्थाम ।उन्मूलयता द्रुमं प्ररोह इव खण्डितं महेन्द्रस्य यशः ॥)(You all bow to) Krishna, by whose action of up rooting the (Parijata) tree (for pleasing Satyabhama), the fame of Indra, which had surrounded the earth and whose stability was obtained by his practicing good qualities, was also torn asunder in the manner the roots of the tree were torn asunder.
- - - -
Categories: Other Language Links

Setubandham of Pravarasena

Sat, 09/07/2013 - 17:14
श्रीप्रवरसेनविरचितम्सेतुबन्धम्Setubandham is an epic composed in Maharashtri, one of many Prakrit languages, by King Pravarasena. This epic whose subject matter is the story of Ramayana up to the construction of the bridge to Lanka across the ocean finds a mention in Kavyadarsa of Dandin, in Harshacharita of Bana and in Auchityavicharacharcha of Kshemendra, making it evident that Pravarasena lived earlier to these three renowned authors. There appear to be four kings by the name Pravarasena, the earliest of whom lived in the first century AD and the second one lived in the second century AD. Two of the four find a mention in Rajatarangini of Kalhana. It is not clear who among the four was the author of this epic. Ramadasa Bhupati has written a commentary “Ramasetupradipa” in Sanskrit on this epic. Based on this commentary, which has been published by Bharatiya Vidya Prakashan, Varanasi, I propose to give a prose rendering in English along with Prakrit original and its shadow in Sanskrit as a serial blog. My rendering in English is circumscribed by the Sanskrit commentary as I do not have any knowledge of Maharashtri.
णमह अवड्ढिअतुङ्गं अवसारिअवित्थ‍अं अणोणागहिरम् ।अप्पलहुअपरिसह्णं अणाअपरमत्थपाअडं महुमहणम् ॥ १ ॥[ नमतावर्धिततुङ्गम् अप्रसारितविस्तृतम् अनवनतगभीरम् ।अप्रलघुकपरिश्लक्ष्णम् अज्ञातपरमार्थप्रकटम् मधुमथनम् ॥] All of you bow to Vishnu, who destroyed the demon Madhu, who is tall yet never nurtured, who is broad yet never expanded, who is deep yet was never bent, who is subtle yet large and who is open yet whose real meaning is unknown.
Note: The poet juxtaposes apparently contradictory qualities of Vishnu, whom the poet considers as Brahman.  - - - -         
Categories: Other Language Links

Bhaminivilasah-49

Sat, 08/31/2013 - 16:09
भामिनीविलासः-४९विद्वांसो वसुधातले परवचः श्लाघासु वाचंयमाःभूपालाः कमलाविलासमदिरोन्मीलन्मदाघूर्णिताः ।आस्ये धास्यति कस्य लास्यमधुना धन्यस्य कामालस-स्वर्वामाधरमाधुरीमधरयन् वाचां विपाको मम ॥ ४३ ॥अन्वयः : वसुधातले विद्वांसः पर-वचः-श्लाघासु वाचंयमाः; भूपलाः कमला-विलास-मदिरा-उन्मीलत्-मद-आघूर्णिताः; अधुना मम वाचां विपाकः काम-अलस-स्वर्-वामा-अधर-माधुरीम् अधरयन् कस्य धन्यस्य आस्ये लास्यं धास्यति?In this world scholars are tongue-tied when it comes to appreciating others’ literary works. Rulers are tipsy by the intoxicating drink called wealth. Now, in whose mouths will my mature words dance while downgrading the sweetness of the lips of celestial nymphs languid with desire?

धुर्यैरपि माधुर्यैः द्राक्षाक्षीरेक्षुमाक्षिकादीनाम् ।वन्द्यैव माधुरीयं पण्डितराजस्य कवितायाः ॥ ४४ ॥अन्वयः : पण्डितराजस्य कवितायाः इयं माधुरी धुर्यैः द्राक्षा-क्षीर-इक्षु-माक्षिक-आदीनां माधुर्यैः अपि वन्द्या एव ।Even leaders have to pay obeisance to the sweetness of the poetry of the king of scholars (Jagannatha Pandita) which excels the sweetness of grapes, milk, sugarcane, honey etc.
शास्त्राण्याकलितानि नित्यविधयः सर्वेऽपि सम्भावितादिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं वयः ।सम्प्रत्युज्झितवासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यतेसर्वं पण्डितराजराजितिलकेनाकारि लोकाधिकम् ॥ ४५ ॥अन्वयः : शास्त्राणि आकलितानि; सर्वे नित्यविधयः अपि सम्भाविताः; नवं वयः दिल्ली-वल्लभ-पाणि-पल्लव-तले नीतम्; सम्प्रति पण्डितराजतिलकेन मधुपुरीमध्ये हरिः उज्झितवासनं सेव्यते, सर्वं लोकाधिकम् अकारि ।All branches of study were enquired into; all daily duties were properly performed; youth was spent on the sprout-like palms of king of Delhi; now having relinquished worldly pleasures he serves Krishna in Mathura; whatever he did was all extraordinary.
दुर्वृत्ता जारजन्मानो हरिष्यन्तीति शङ्कया ।मदीयपद्यरत्नानां मञ्जूषैषा मया कृता ॥ ४६ ॥अन्वयः :  दुर्वृत्ता जारजन्मानः हरिष्यन्ति इति शङ्कया एषा मदीयपद्यरत्नानां मञ्जूषा मया कृता ।Lest bad persons of poor descent steal my poems, I have hereby made a jewel-box of gems of my verses.

इति श्रीमत्पण्डितराजजगन्नाथविरचिते भामिनीविलासे शान्तो नाम चतुर्थो विलासः ॥
समाप्तोऽयं ग्रन्थः Thus ends the fourth section called “peace” in Bhaminivilasa composed by the scholar Jagannatha. THE END. -  - - - 
Categories: Other Language Links

Bhaminivilasah-48

Sat, 08/24/2013 - 16:52
भामिनीविलासः-४८भूतिर्नीचगृहेषु विप्रसदने दारिद्र्यकोलाहलःनाशो हन्त सतामसत्पथजुषामायुः समानां शतम् ।दुर्नीतं तव वीक्ष्य कोपदहनज्वालाजटालोऽपि सन्किं कुर्वे जगदीश यत्पुनरहं दीनो भवानी पतिः ॥ ३७ ॥अन्वयः : जगदीश! नीचगृहेषु भूतिः, विप्रसदने दारिद्र्यकोलाहलः, सतां नाशः, असत्पथजुषाम् आयुः समानां शतम्; तव दुर्नीतं वीक्ष्य कोषदहनज्वालाजटालः अपि सन् किम् अहं कुर्वे? यत् पुनः भवानीपतिः दीनः, हन्त ।Lord of the world! There is wealth among lowly born people, poverty pervades the houses of Brahmins, the good people are getting destroyed and those that tread the path of evil live for one hundred years. Looking at your injustice my anger is such that its flames are swirling around me. Even then, what shall I do? Because, after all even Shiva is poor. [That Shiva is poor shows the height of injustice. What can I, a poor poet, do?]
आमूलाद्रत्नसानोः मलयवलयितादा च कूलात् पयोधेःयावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्कं वदन्तु ।मृद्वीकामध्यनिर्यन्मसृणरसझरीमाधुरीभाग्यभाजाम्वाचामाचार्यतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥ ३८ ॥अन्वयः : मलयवलयितात् रत्नसानोः आमूलात्, आ पयोधेः कूलात् च यावन्तः काव्य-प्रणयन-पटवः सन्ति ते विशङ्कं वदन्तु । मृद्वीका-मध्य-निर्यत्-मसृण-रस-झरी-माधुरी-भाग्य-भाजां वाचाम् आचार्यतायाः पदम् अनुभवितुं मदन्यः कः धन्यः अस्ति?All those poets competent to compose poetry who live right from the origin of Ratnagiri ranges enveloped by Malaya mountains up to the shores of the ocean speak fearlessly. Who else is the blessed person other than me who can enjoy the position of being the preceptor of composition which exudes the sweetness of the stream of juice dripping from a bunch of grapes? [ While concluding this work the poet displays in a few verses his justified pride in his unquestioned ability to create juicy poetry.]

गिरां देवी वीणागुणरणनहीनादरकरायदीयानां वाचाममृतमयमाचामति रसम् ।वचस्तस्याकर्ण्य श्रवणसुभगं पण्डितपतेःअधुन्वन् मूर्धानं नृपशुरथवायं पशुपतिः ॥ ३९ ॥अन्वयः : गिरां देवी यदीयानां वाचाम् अमृतमयं रसं वीणा-गुण-रणन-हीन-आदर-करा आचामति, तस्य पण्डितपतेः श्रवणसुभगं वचः आकर्ण्य मूर्धानम् अधुन्वन् अयं नृपशुः अथवा पशुपतिः ।He is either an animal in the garb of a human or Shiva himself who does not shake his head (in appreciation) after listening to the mellifluous words of Pandita Jagannatha, whose words the Goddess of learning herself enjoys while her hand stops to pluck the string of the Veena. [ Perhaps Shiva as an ascetic has no taste for music!]
मधु द्राक्षा साक्षादमृतमथ वामाधरसुधाकदाचित् केषांचिन्न खलु विदधीरन्नपि मुदम् ।ध्रुवं ते जीवन्तो ऽप्यहह मृतका मन्दमतयोन येषामानन्दं जनयति जगन्नाथभणितिः ॥ ४० ॥अन्वयः : मधु, द्राक्षा, साक्षात् अमृतम् अथ वामा-अधर-सुधा केषाञ्चित् कदाचित् मुदं न विदधीरन् अपि, येषाम् आनन्दं जगन्नाथभणितिः न जनयति ते मन्दमतयः जीवन्तः अपि मृतका खलु, अहह ।Sometimes for some persons honey, grapes and even ambrosia or the ambrosia of a lady’s lips may not bring joy. But those dull-headed persons are as good as dead for whom Jagannatha’s words do not bring joy.
निर्माणे यदि मार्मिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रवन्-मृद्वीकामधुमाधुरीमदपरीहारोद्घुराणां गिराम् ।काव्यं तर्हि सखे सुखेन कथय त्वं संमुखे मादृशाम्नो चेद्दुष्कृतमात्मना कृतमिव स्वान्ताद्बहिर्मा कृथाः ॥ ४१ ॥अन्वयः : सखे! यदि अत्यन्त-पाक-द्रवत्-मृद्वीका-मधु-माधुरी-मद-परीहार-उद्घुराणां गिरां निर्माणे नितरां मार्मिकः असि, तर्हि सुखेन मादृशां सम्मुखे कथय, नो चेत् आत्मना कृतं दुष्कृतम् इव स्वान्तात् बहिः मा कृथाः ।Dear friend! If you are very competent in composing works which have the strength to repel the intoxicating sweetness of ripe grape juice then recite them with ease in presence of persons like me or else, as if you had committed a bad deed, do not expose yourself.   

मद्वाणि मा कुरु विषादमनादरेणमात्सर्यमग्नमनसां सहसा खलानाम् ।काव्यारविन्दमकरन्दमधुव्रतानाम्आस्येषु धास्यतितमां कियतो विलासान् ॥ ४२ ॥अन्वयः : मद्वाणि! मात्सर्य-मग्न-मनसां खलानाम् अनादरेण सहसा विषादं मा कुरु ।(भवती) काव्य-अरविन्द-मकरन्द-मधुव्रतानाम् आस्येषु कियतः विलासान् धास्यतितमाम् ।O my speech! Do not grieve suddenly at the disinterestedness of bad persons whose mind is immersed in jealousy. You will provide for  many types of appreciation from the mouths of those who act as bees to enjoy the nectar of lotus of literature. 
- - - - 
Categories: Other Language Links

Bhaminivilasah-47

Sat, 08/17/2013 - 15:22
भामिनीविलासः-४७
किं निःशङ्कं शेषे शेषे वयसः समागतो मृत्युः ।अथवा सुखं शयीथा निकटे जागर्ति जाह्नवी जननी ॥ ३१ ॥अन्वयः : किं निश्शङ्कं शेषे? वयसः शेषे मृत्युः समागतः । अथवा सुखं शयीथा । जननी जाह्नवी निकटे जागर्ति ।How is it you are sleeping carefree? Death is nearing at the remaining period of life. Or, you sleep comfortably. Nearby river Ganga is awake. [There is an apocryphal story about this verse. When Jagannatha Pandita was sleeping on the banks of Ganga in his oldage, Appayya Dikshita, an equally well known scholar and poet, but a literary adversary of JagnnathapaNdita happened to see him and uttered this verse. Basically the verse is a tribute to river Ganga who takes care of those who go to her seeking her protection.] 
सन्तापयामि किमहं धावंधावं धरातले हृदयम् ।अस्ति मम शिरसि सततं नन्दकुमारः प्रभुः परमः ॥ ३२ ॥अन्वयः : अहं धरातले धावं धावं हृदयं किं सन्तापयामि । परमः प्रभुः नन्दकुमारः मम शिरसि सततम् अस्ति ।  Why do I trouble my mind wandering all over the world? The ultimate Lord, Krishna, the son of Nanda is present all the time in my mind.
रे रे मनो मनोभवशासनस्य पादाम्बुजद्वयमनारतमानमन्तम् ।किं मां निपातयसि संसृतिगर्तमध्ये नैतावता तव गमिष्यति पुत्रशोकः ॥ ३३ ॥अन्वयः : रे रे मनः! मनोभव-शासनस्य पादाम्बुजद्वयम् अनारतम् आनमन्तं मां संसृति-गर्त-मध्ये किं निपातयसि? एतावता तव पुत्रशोकः न गमिष्यति ।O mind! Why do you make me fall into the vortex of worldly life, when I am continuously bowing to the lotus-like feet of Shiva, who conquered Manmatha, who in turn was the son of Mind. Just by this act, your grief on account of the loss of your son will not go away.[ Manmatha, God of love is considered to have his origin in Mind, which is equivalent to saying that falling in love is essentially a mental act. Shiva burnt Manmatha and thus caused Mind to lose his son! In revenge as it were Mind is pestering the poet who is a devotee of Shiva!]   
मरकतमणिमेदिनीधरो वा तरुणतरस्तरुरेष वा तमालः ।रघुपतिमवलोक्य तत्र दूरादृषिनिकरैरिति संशयः प्रपेदे ॥ ३४ ॥अन्वयः : ऋषिनिकरैः रघुपतिम् दूरात् अवलोक्य “एषः मरकत-मणि-मेदिनीधरः वा तरुणतरः तमालः तरुः वा” इति संशयः प्रपेदे ।When the group of sages (in Dandakaranya) saw Rama from a distance, they got a doubt if what they were seeing was a mountain made of emerald or a young Tamala tree. [ Rama is described as dark blue in colour and therefore looks like a mountain of  blue emerald or a dark Tamala tree.]
तरणितनया किं स्यादेषा न तोयमयी हि सामरकतमणिज्योत्स्ना वा स्यान्न सा मधुरा कुतः ।इति रघुपतेः कायच्छायाविलोकनतत्परैःउदितकुतुकैः कैः कैरादौ न सन्दिदिहे जनैः ॥ ३५ ॥अन्वयः : “एषा तरणितनया किं स्यात्? न, सा हि तोयमयी; मरकत-मणि-ज्योत्स्ना स्यात् वा? सा न; कुतः? (एषा) मधुरा ;” इति उदितकुतुकैः रघुपतेः काय-छाया-विलोकन-तत्परैः कैः कैः जनैः आदौ न सन्दिदिहे?“Is it Yamuna, the daughter of Sun? No, Yamuna is full of water. Is it the radiance of emerald stone? No, that radiance is not sweet” Who are those persons, who were curiously looking at the radiance of Rama’s form, in whose mind doubts in this manner did not occur? [There are none. In a typically poetic way the poet says that the luster of Yamuna or of emerald fell short of being compared to Rama’s radiance.]  

चपला जलदच्युता लता वा तरुमुख्यादिति संशये निमग्नः ।गुरुनिःश्वसितैः कपिर्मनीषी निरणैषीदथ तां वियोगिनीति ॥ ३६ ॥ अन्वयः : “जलदच्युता चपला स्यात्, वा तरुमुख्यात् (च्युता) लता वा” इति संशये निमग्नः कपिः मनीषी (तस्याः) गुरुनिःश्वसितैः तां (सीतां) वियोगिनी इति निरणैषीत् । After doubting if she could be a streak of lightening that has been separated from the cloud or a creeper which has separated from a major tree the monkey (Hanuman), intelligent that he was, concluded based on her heavy breathings that she is indeed the love-lorn Sita .
- - -- 
Categories: Other Language Links

Bhaminivilasah-46

Sat, 08/10/2013 - 16:04
भामिनीविलासः-४६बन्धोन्मुक्त्यै खलु मखमुखान् कुर्वते कर्मपाशान्अन्तःशान्त्यै मुनिशतमतानल्पचिन्तान् भजन्ति ।तीर्थे मज्जन्त्यशुभजलधेः पारमारोढुकामाःसर्वं प्रामादिकमिह भवभ्रान्तिभाजां नराणाम् ॥ २२ ॥अन्वयः : बन्धोन्मुक्त्यै मखमुखान् कर्मपाशान् कुर्वते । अन्तःशान्त्यै अल्पचिन्तान् मुनिशतमतान् भजन्ति । अशुभजलधेः पारम् आरोढुकामाः तीर्थे मज्जन्ति । इह भवभ्रान्तिभाजां नराणां सर्वं प्रामादिकम् ।For getting released from the bindings of worldly life (people) make fetters of action(karma) in the form of sacrifices. For obtaining internal peace they go to hundreds of religions of sages who have little thought. In order to rise up from the banks of ocean of the inauspicious they get into the sacred waters. Here in this world people who are deluded by worldly life do everything in a contrary manner. 

प्रथमं चुम्बितचरणा जङ्घाजानूरुनाभिहृदयानि ।आश्लिष्य भावना मे खेलतु विष्णोर्मुखाब्जशोभायाम् ॥ २३ ॥अन्वयः : मे भावना प्रथमं चुम्बितचरणा विष्णोः जङ्घा-जानु-ऊरु-नाभि-हृदयानि आश्लिष्य  मुख-अब्ज-शोभायां खेलतु ।May my thought after having kissed the feet, embracing the shanks, knee, thigh and the navel play in the luster of the lotus-face of Vishnu.
मलयानिलकालकूटयो रमणीकुन्तलभोगिभोगयोः ।श्वपचात्मभुवोर्निरन्तरा मम भूयात् परमात्मनि स्थितिः ॥ २४ ॥अन्वयः : मम परमात्मनि स्थितिः मलयानिल-कालकूटयोः रमणीकुन्तल-भोगिभोगयोः श्वपच-आत्मभुवोः निरन्तरा भूयात् ।May my stay be eternal in the Supreme Spirit such that I do not perceive any difference between the breeze from the Malaya mountains and the deadly poison, between the braids of a damsel and the hood of a serpent, between the Brahma and the low-caste who eats dog’s meat.
निखिलं जगदेव नश्वरं पुनरस्मिन्नितरां कलेवरम् ।अथ तस्य कृते कियानयं क्रियते हन्त जनैः परिश्रमः ॥ २५ ॥अन्वयः : निखिलं जगत् एव नश्वरम्; पुनः अस्मिन् कलेवरं नितरां (नश्वरम्) । अथ तस्य कृते जनैः कियान् अयं परिश्रमः क्रियते । हन्त ।This whole world is transient. In that world again this body is more so. And having known that, how much of effort is put in by people for the sake of the transient body? Alas!
प्रतिपलमखिलान् लोकान्मृत्युमुखं प्रविशतो निरीक्ष्यापि ।हा हन्त किमिति चित्तं विरमति नाद्यापि विषयेभ्यः ॥ २६ ॥अन्वयः : अखिलान् लोकान् प्रतिपलं मृत्युमुखं प्रविशतः निरीक्ष्य अपि, अद्य अपि विषयेभ्यः चित्तं किम् इति न विरमति? हा हन्त! Even having seen every minute the whole worlds getting into the jaws of death why is it that the mind does not desist from indulging in worldly pleasures? Alas!
सपदि विलयमेतु राज्यलक्ष्मीः उपरि पतन्त्वथवा कृपाणधाराः ।अपहरतुतरां शिरः कृतान्तो मम तु मतिर्न मनागपैतु धर्मात् ॥ २७ ॥अन्वयः : राज्यलक्ष्मीः सपदि विलयम् एतु; अथवा कृपाणधाराः उपरि पतन्तु; कृतान्तः शिरः अपहरतुतराम्; मम मतिः तु धर्मात् मनाक् (अपि) न अपैतु ।Let the stately wealth get destroyed; let the sharp edge of the sword fall on me; let the God of death take away my head; but let not my mind swerve even slightly from the path of righteousness.
अपि बहलदहन जालं मूर्ध्नि रिपुर्मे निरन्तरं धमतु ।पातयतु वासिधारामहमणुमात्रं न किञ्चिदपभाषे ॥ २८ ॥अन्वयः : मे रिपुः बहलदहनजालम् अपि मे मूर्ध्नि निरन्तरं धमतु; असिधारां वा पातयतु; अहम् अणुमात्रं किञ्चित् न अपभाषे ।Let my enemy blow on my head a swirl of dense flames continuously; let him make the sharp edge of a sword fall on me; I will not say any bad words even a bit.

तरणोपायमपश्यन्नपि मामक जीव ताम्यसि कुतस्त्वम् ।चेतःसरणावस्यां किं नागन्ता कदापि नन्दसुतः ॥ २९ ॥अन्वयः : मामक जीव! तरणोपायम् अपश्यन् अपि कुतः त्वं ताम्यसि? अस्यां चेतःसरणौ कदा अपि नन्दसुतः न आगन्ता किम्?My life! Why do you agitate for not being able to see a way to cross (this worldly life)? Will not Krishna, the son of Nanda come to you some time or the other in this chain of lives?
श्रियो मे मा सन्तु क्षणमपि च माद्यद्गजघटा-मदभ्राम्यद्भृङ्गावलिमधुरझङ्कारसुभगाः ।निमग्नानां यासु द्रविणमदिराघूर्णितदृशाम्सपर्यासौकर्यं हरिचरणयोरस्तमयते ॥ ३० ॥अन्वयः : माद्यत्-गजघटा-मद-भ्राम्यत्-भृङ्ग-आवलि-मधुर-झङ्कार-सुभगाः श्रियः क्षणम् अपि मे मा सन्तु, यासु निमग्नानां द्रविण-मदिरा-घूर्णित-दृशां हरिचरणयोः सपर्यासौकर्यम् अस्तम् अयते ।Let not wealth, which is attractive because of the buzzing sound of bees around the troop of rutting elephants, come to me at all even for a second. For those immersed in such wealth with their eyes rolling due to the intoxication of money, the benefit of worshipping Krishna does set (does not come their way). [ Possessing elephants was a sign of being very wealthy.] 
- - - -  
Categories: Other Language Links

Bhaminivilasah-45

Sat, 08/03/2013 - 16:36
भामिनीविलासः-४५वज्रं पापमहीभृतां भवगतोद्रेकस्य सिद्धौषधम्मिथ्याज्ञाननिशाविशालतमसः तिग्मांशुबिम्बोदयः ।क्रूरक्लेशमहीरुहामुरुतरज्वालाजटालः शिखीद्वारं निर्वृतिसद्मनः विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम् ॥ १५ ॥अन्वयः : पापमहीभृतां वज्रम्, भव-गत-उद्रेकस्य सिद्धौषधम्, मिथ्या-ज्ञान-निशा-विशाल-तमसः तिग्मांशु-बिम्ब-उदयः, क्रूर-क्लेश-महीरुहाम् उरुतर-ज्वाला-जटालः शिखी, निर्वृति-सद्मनः-द्वारं कृष्ण इति वर्णद्वयं विजयते ।The two-syllable word “Krishna” which acts as a thunderbolt to the mountains called sin, which acts as a proven medicine to the illnesses due to worldly life, which acts as the rise of sun’s orb in (vanquishing) the vast darkness of the night of false knowledge, which acts as a forest-fire swirling intense flames to the trees called cruel distresses (of worldly life) and which acts as a gateway to the abode of peace keeps flourishing.
रे चेतः कथयामि ते हितमिदं वृन्दावने चारयन्वृन्दं कोऽपि गवां नवाम्बुदनिभो बन्धुर्नकार्यस्त्वया ।सौन्दर्यामृतमुद्गिरद्भिरभितः संमोह्य मन्दस्मितैःएष त्वां तव वल्लभान्श्च विषयानाशु क्षयं नेष्यति ॥ १६ ॥अन्वयः : रे चेतः! ते इदं हितं कथयामि । वृन्दावने गवां वृन्दं चारयन् कः अपि नवाम्बुदनिभः त्वया बन्धुः न कार्यः । सौन्दर्यामृतम् अभितः उद्गिरद्भिः मन्दस्मितैः त्वां संमोह्य तव वल्लभान् विषयान् च आशु क्षयं नेष्यति ।O Mind! I am telling you what is in your interests. Do not develop kinship with that indescribable person (Krishna) having a hue of new clouds who grazes a herd of cows in Vrindavan. By mesmerizing you with his smiles which spill all round the ambrosia of charm he will quickly destroy your worldly pleasures, dear to you. [ Apparently the poet suggests the opposite using irony.]

अव्याख्येयां वितरति परां प्रीतिमन्तर्निमग्नाकण्ठे लग्ना हरति नितरां यान्तरध्वान्तजालम् ।तां द्राक्षाद्यैरपि बहुमतां माधुरीमुद्गिरन्तीम्कृष्णेत्याख्यां कथय रसने यद्यसि त्वं रसज्ञा ॥ १७ ॥अन्वयः : रसने! या अन्तः निमग्ना अव्याख्येयां परां प्रीतिं वितरति, कण्ठे लग्ना अनतर-ध्वान्त-जालं नितरां हरति, द्राक्षाद्यैः अपि बहुमतां माधुरीम् उद्गिरन्तीं कृष्ण इति आख्यां त्वं रसज्ञा यदि कथय ।O Tongue! If you are a connoisseur recite the name “Krishna”, which when delved in gives indescribable joy, which when memorized totally removes the web of internal darkness and which exudes sweetness far superior to that of grapes and other fruits.

सन्त्येवास्मिन् जगति बहवो पक्षिणो रम्यरूपाःतेषां मध्ये मम तु महती वासना चातकेषु ।यैरध्यक्षैरथ निजसखं नीरदं स्मारयद्भिःचित्तारूढं भवति किमपि ब्रह्म कृष्णाभिधानम् ॥ १८ ॥अन्वयः : अस्मिन् जगति रम्यरूपाः पक्षिणः बहवः सन्ति एव । तेषां मध्ये मम तु चातकेषु वासना महती यैः अध्यक्षैः निजसखं नीरदं स्मारयद्भिः किमपि कृष्णाभिधानं ब्रह्म चित्तारूढं भवति ।In this world there are certainly many beautiful birds. But among them I like most cataka birds, which when present remind their bosom-friend “Cloud” bringing to mind that indescribable Brahman, called Krishna.[ Cataka birds bring to mind clouds which bring to mind the cloud-coloured Krishna.]         


विष्वद्रीच्या भुवनमखिलं भासते यस्य भासासर्वासामप्यहमिति विदां गूढमालम्बनं यः ।तं पृच्छन्ति स्वहृदयमनावेदिनो विष्णुमन्यान्अन्यायोऽयं शिव शिव नृणां केन वा वर्णनीयः ॥ १९ ॥अन्वयः : यस्य विष्वद्रीच्या भासा अखिलं भुवनं भासते, यः  अहम् इति विदां सर्वासां गूढम् आलम्बनम्, तं विष्णुं स्व-हृदयम् अनावेदिनः अन्यान् पृच्छन्ति, नृणाम् अयम् अन्यायः केन वर्णनीयः? शिव,शिव ।Who can describe this unjust state of affairs in men, who ask others who Vishnu is without being able to communicate with their own hearts, while Vishnu is the secret support of all who know him to be their own atman and whose all pervading glow lights the whole world? What a pity! [ The poet refers to an Upanishadic passage where it is said that the glow of Brahman lights the whole world.]

सेवायां यदि साभिलाषमसि रे लक्ष्मीपतिः सेव्यताम्चिन्तायामसि सस्पृहं यदि तदा चक्रायुधश्चिन्त्यताम् ।आलापं यदि काङ्क्षसि स्मररिपोर्गाथा तदालाप्यताम्स्वापं वाञ्छसि चेन्निरर्गलसुखे चेतः सखे सुप्यताम् ॥ २० ॥अन्वयः : रे सखे! यदि सेवायां साभिलाषम् असि, लक्ष्मीपतिः सेव्यताम्; यदि चिन्तायां सस्पृहम् असि तदा चक्रायुधः चिन्त्यताम्; यदि आलापं काङ्क्षसि तदा स्मररिपोः गाथा आलाप्यताम्; स्वापं वाञ्छसि चेत् चेतः निरर्गलसुखे सुप्यताम् ।O friend! If you are interested in serving serve Vishnu, the lord of Lakshmi. If you are interested in contemplation, contemplate on Vishnu, the wielder of the discus. If you want to indulge in conversations, talk  about the stories of Shiva. If you want to have (restful) sleep, may your mind sleep in Brahman, who gives unhindered joy. [The poet, perhaps without being conscious of it, reflects the ideas from Mukundamala, which as a southerner he would have known.] 


भवग्रीष्मप्रौढातपनिवहसन्तप्तवपुषोबलादुन्मूल्य द्राङ्निगडमविवेकव्यतिकरम् ।विशुद्धेऽस्मिन्नात्मामृतसरसि नैराश्यशिशिरेविगाहन्ते दूरीकृतकलुषजालाः सुकृतिनः ॥ २१ ॥अन्वयः : भव-ग्रीष्म-प्रौढ-आतप-निवह-सन्तप्त-वपुषः निगडम् अविवेकव्यतिकरं द्राक् बलात् उन्मूल्य दूरीकृतकलुषजालाः सुकृतिनः अस्मिन् विशुद्धे नैराश्यशिशिरे आत्मामृतसरसि विगाहन्ते ।The blessed persons who get rid of their sins by casting away quickly and forcibly the chains of obstruction in the form of foolishness, after having got their bodies scorched by the peak summer heat called worldly living, dive into the pure lake of ambrosia for the soul, which chills despondency.
- - - -  
Categories: Other Language Links

BhaminIvilaasah-44

Sat, 07/27/2013 - 16:30
भामिनीविलासः-४४ग्रीष्मचण्डकरमण्डलभीष्मज्वालसंसरणतापितमूर्तेः ।प्रावृषेण्य इव वारिधरो मे वेदनां हरतु वृष्णिवरेण्यः ॥ ६ ॥अन्वयः : वृष्णिवरेण्यः मे वेदनां ग्रीष्म-चण्ड-कर-मण्डल-भीष्म-ज्वाल-संसरण-तापित-मूर्तेः (वेदनां) वारिधरः प्रावृषेण्यः इव हरतु । May Krishna, the Lord of Vrishnis remove my pains like the cloud in the rainy season removes the heat of a person whose body has been heated up by the spread of terrible flames of the solar orb in summer.

अपारे संसारे विषमविषयारण्यसरणौमम भ्रामं भ्रामं विगलितविरामं जडमतेः ।परिश्रान्तस्यायं तरणितनयातीरनिलयःसमन्तात् सन्तापं हरिनवतमालस्तिरयतु ॥ ७ ॥अन्वयः : अपारे संसारे विषम-विषय-अरण्य-सरणौ विगलितविरामं भ्रामं भ्रामं परिश्रान्तस्य जडमतेः मम सन्तापम् अयं तरणि-तनया-तीर-निलयः हरि-नव-तमालः समन्तात् तिरयतु ।May the Tamal tree in the form of Krishna remove the distress of this dull-witted self who is tired of restless wandering in the series of forests of rugged sensory pleasures amidst this endless worldly life. [Just as a Tamal tree provides shade and thus provides solace to a traveller weary of wandering in the forest, may Krishna provide me who is weary of worldly pleasures, solace.]

आलिङ्गितो जलधिकन्यकया सलीलं लग्नः प्रियङ्गुलतयेव तरुस्तमालः ।देहावसानसमये हृदये मदीये देवश्चकास्तु भगवानरविन्दनाभः ॥ ८ ॥अन्वयः : भगवान् देवः अरविन्दनाभः प्रियङ्गुलतया लग्नः तमालः तरुः इव जलधिकन्यकया सलीलम् आलिङ्गितः मदीये देहावसानसमये हृदये चकास्तु ।May Lord Padmanabha, who is playfully embraced by Goddess Lakshmi like the Tamal tree entwined by the Priyangu creeper, shine in my heart at the time of my departing from this body.

नयनानन्दसन्दोहतुन्दिलीकरणक्षमा ।तिरयन्त्याशु सन्तापं कापि कादम्बिनी मम ॥ ९ ॥अन्वयः : नयन-आनन्द-सन्दोह-तुन्दिलीकरण-क्षमा का अपि कादम्बिनी मम सन्तापम् आशु तिरयन्ती (भवतु) ।May that indescribable garland of clouds (namely Krishna) which is capable of making my eyes laden with heaps of pleasure remove my distress.

वाचा निर्मलया सुधा मधुरया यां नाथ शिक्षामदाःतां स्वप्नेऽपि न संस्मराम्यहमहंभावावृतो निस्त्रपः ।इत्यागःशतशालिनं पुनरपि स्वीयेषु मां बिभ्रतःत्वत्तो नास्ति दयानिधिर्यदुपते मत्तो न मत्तोऽपरः ॥ १० ॥अन्वयः : नाथ! यदुपते! मधुरया निर्मलया वाचा यां शिक्षाम् अदाः ताम् अहम् अहंभावावृतः निस्त्रपः स्वप्ने अपि न संस्मरामि; इति आगः-शत-शालिनं मां पुनः अपि स्वीयेषु बिभ्रतः त्वत्तः दयानिधिः न अस्ति; मत्तः अपरः मत्तः न अस्ति । My lord! Chief of Yadus! I, being full of ego, do not remember without any shame even in dreams the education you gave me through sweet and faultless words. There is no one kinder than you in that you have included me, who has committed hundreds of wrongs, as one among yours and there is no one who is more arrogant than me.

पातालं व्रज याहि वा सुरपुरीमारोह मेरोः शिरःपारावारपरम्परां तर तथाप्याशा न शान्तास्तव ।आधिव्याधिपराहतो यदि सदा क्षेमं निजं वाञ्छसिश्रीकृष्णेति रसायनं रसय रे शून्यैः किमन्यैः श्रमैः ॥ ११ ॥अन्वयः : रे! पातालं सुरपुरीं वा व्रज; मेरोः शिरः आरोह; पारावारपरम्परां तर; तथा अपि तव आशाः न शान्ताः । आधि-व्याधि-पर-आहतः सदा निजं क्षेमं वाञ्छसि यदि, श्रीकृष्ण इति रसायनं रसय; अन्यैः श्रमैः किम्?You can go to the netherworld or the city of divine beings; you can climb to the top of Meru mountain; you can cross the series of oceans; even then your desires will not calm down. If you, tormented by the enemies such as mental and physical distress desire your well-being, savour the tonic of calling, “Srikrishna”; of what use are any other efforts?

गणिकाजामिलमुख्यानवता भवता बताहमपि ।सीदन् भवमरुगर्ते करुणामूर्ते न सर्वथोपेक्ष्यः ॥ १२ ॥अन्वयः : करुणामूर्ते! गणिका-अजामिल-मुख्यान् अवता भवता भव-मरु-गर्ते सीदन्, बत अहम् अपि सर्वथा न उपेक्ष्यः । O Compassion personified! I, who have pitiably fallen into the desert pit of worldly life, may not be forsaken at any cost by you, who has protected persons like the prostitute and Ajamila. [ Reference is to the story of Krishna showing kindness to a prostitute and who gave deliverance to king Ajamila, who was way-ward.]

विदित्वेदं दृश्यं विषमरिपुदुष्टं नयनयोःविधायान्तर्मुद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान् । विधूतान्तर्ध्वान्तो मधुरमधुरायां चिति कदानिमग्नः स्यां कस्याञ्चन नवनभस्यांबुदरुचौ ॥ १३ ॥अन्वयः : इदं विषमरिपुदुष्टं विदित्वा, नयनयोः अन्तर्मुद्रां विधाय, अथ सपदि विषयान् विद्राव्य, विधूत-अन्तः-ध्वान्तः कदा कस्याञ्चन मधुर-मधुरायां नव-नभस्य-अम्बुद-रुचौ चिति निमग्नः स्याम् ।Having realized that all that I see is polluted by the antagonistic enemy ( senses) and having drawn the eyes inwards and then quickly driving away sensual desires, and having cast off the internal darkness, when will I immerse my mind in that indescribable extremely sweet spirit (Krishna) which has the luster of a cloud in the early part of Bhadrapada month?

मृद्वीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पयः स्वर्यातेन सुधाप्यधायि कतिधा रम्भाधरः खण्डितः ।सत्यं ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्राम्यताकृष्णेत्यक्षरयोरयं मधुरिमोद्गारः क्वचिल्लक्षितः ॥ १४ ॥अन्वयः : मदीय जीव! भूयः भवे भ्राम्यता भवता मृद्वीका रसिता, सिता समशिता, स्फीतं पयः निपीतम्, स्वर्-यातेन सुधा अपि अधायि, कतिधा रम्भा-अधरः खण्डितः । कृष्ण इति अक्षरयोः मधुरिमा उद्गारः क्वचित् लक्षितः? सत्यं ब्रूहि।
My life! Having repeatedly wandered in this world, you have enjoyed bunches of grapes, you have tasted sugar-candy, you have drunk plenteous milk, having gone to the world of divines you have tasted ambrosia, you have bitten the lips of Rambha (celestial danseuse) several times. Tell me the truth, have you ever come across anything as sweet as the two syllables, “Krishna”?- - - - 
Categories: Other Language Links

Bhamanivilasah-43

Sat, 07/20/2013 - 16:34
भामिनीविलासः-४३अथ भामिनीविलासेचतुर्थः शान्तो विलासःThe fourth part of Bhaminivilasa,Called “peaceful”. 
विशालविषयाटवीवलयलग्नदावानल-प्रसृत्वरशिखावलीविकलितं मदीयं मनः ।अमन्दमिलदिन्दिरे निखिलमाधुरीमन्दिरेमुकुन्दमुखचन्दिरे चिरमिदं चकोरायताम् ॥ १ ॥अन्वयः : इदं विशाल-विषय-अटवी-वलय-लग्न-दावानल-प्रसृत्वर-शिखावली-विकलितं मदीयं मनः अमन्द-मिलत्-इन्दिरे निखिल-माधुरी-मन्दिरे मुकुन्द-मुख-चन्दिरे  चिरं चकोरायताम् ।May my mind which has been disturbed by the flames spreading around the wild forest fire engulfed in the periphery of the large forest called sensual pleasures act as a cakora bird at the moonlike face of Krishna, which is an abode of sweetness in its entirety and whose luster is copious. [ The poet having described the pleasures enjoyed during youth in the Section on Love and having described the pangs of separation after losing the life partner in the Section on Compassion now describes his inclination to devotion to God.]
अये जलधिनन्दिनीनयननीरजालम्बनज्वलज्ज्वलनजित्वरज्वरभरत्वराभङ्गुरम् ।प्रभातजलजोन्नमद्गरिमगर्वसर्वङ्कषैः जगत्त्रितयरोचनैः शिशिरयाशु मां लोचनैः ॥ २ ॥अन्वयः : अये जलधिनन्दिनी-नयन-नीरज-आलम्बन! ज्वलत्-ज्वलन-जित्वर-ज्वर-भर-त्वरा-भङ्गुरं मां प्रभात-जलज-उन्नमत्-गरिम-गर्व-सर्वङ्कषैः लोचनैः माम् आशु शिशिरय।O Vishnu, who is the support for the lotus-like eyes of Lakshmi, ocean’s daughter! May your glances which destroy the rising pride of lotuses in the morning (which outshine the lotuses in beauty) cool me, who has become fragile due to the high fever (of worldly pleasures) which conquers the heat of a glowing fire.[ Just as a piece of metal, which has become ductile due to heating is cooled by water, may your glances cool me.]
स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणाम्अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् ।कलिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरद्रुमालम्बिनीमदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥ ३ ॥अन्वयः : नृणां तरुणातपं करुणया स्मृता अपि हरन्ती, अभङ्गुर-तनु-त्विषां विद्युतां शतैः वलयिता कलिन्द-गिरि-नन्दिनी-तट-सुरद्रुम-आलम्बिनी का अपि कादम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु ।May the indescribable garland of clouds (namely Krishna), which out of compassion removes the heat of youth even if just remembered and which is surrounded by a myriad steady lightenings and which rests on the divine trees on the banks of Yamuna kiss my mind. [ The poet contemplates on Krishna imagining that he is a garland of clouds.]
कलिन्दगिरिनन्दिनीतटवनान्तरं भासयन्सदा पथि गतागतश्रमभरं हरन् प्राणिनाम् ।लतावलिशतावृतो मधुरया रुचा संभृतोममाशु हरतु श्रमानतितरां तमालद्रुमः ॥ ४ ॥अन्वयः : कलिन्द-गिरि-नन्दिनी-तट-वन-अन्तरं भासयन्, सदा पथि प्राणिनां गत-आगत-श्रम-भरं हरन्, लता-आवलि-शत-आवृतः तमालद्रुमः मम श्रमंम् आशु अतितरां हरतु ।May the Tamal tree, which brightens the interior of forests on the banks of river Yamuna (daughter of Kalida mountain), which takes away the tiredness of travelling  creatures on the road, which is surrounded by hundreds of creepers and which is full of pleasant glow take away my severe tiredness quickly. [ The poet implies his prayer to Krishna through a suggestion that he, who is dark like a Tamal tree on the banks of Yamuna and who is surrounded by creeper-like Gopikas removes the tiredness of living beings by his divine Grace. ]  
जगज्जालं ज्योत्स्नामयनवसुधाभिर्जटिलयन्  जनानां सन्तापं त्रिविधमपि सद्यः प्रशमयन् ।श्रितो वृन्दारण्यं नतनिखिलवृन्दारकवृतोमम स्वान्तर्ध्वान्तं निरयतु नवीनो जलधरः ॥ ५ ॥अन्वयः : नवीनः जलधरः ज्योत्स्नामय-नव-सुधाभिः जगज्जालं जटिलयन्, जनानां त्रिविधम् अपि सन्तापं प्रशमयन्, वृन्दारण्यं श्रितः नत-निखिल-वृन्दारक-वृतः मम स्वान्तः-ध्वान्तं निरयतु ।May the fresh rain-bearing cloud (Krishna) which is stationed over the Vrunda forest and which is surrounded by the whole group of divine beings who have bent low remove my inner darkness as it loosens the net of this worldly life through the fresh ambrosia made up of moonlight and which removes all the three distresses (taapatraya) of people. [ The three distresses referred are those caused by nature, divine beings and self-made.]  - - - - 
Categories: Other Language Links

Bhaminivilasah-42

Sat, 07/13/2013 - 16:15
भामिनीविलासः-४२मन्दस्मितेन सुधया परिषिच्य या मां नेत्रोत्पलैर्विकसितैरनिशं समीट्टे ।सा नित्यमङ्गलमयी गृहदेवता मे कामेश्वरी हृदयतो दयिता न याति ॥ १२ ॥अन्वयः : या मां मन्दस्मितेन सुधया परिषिच्य विकसितैः नेत्रोत्पलैः अनिशं समीट्टे दयिता सा मे नित्यमङ्गलमयी गृहदेवता मे हृदयतः न याति ।My beloved who was the queen of my house, who is full of auspiciousness,  who commands all my desires and who sprinkles me with ambrosia-like smiles and who worships me all the time through blossomed lotus-like glances does not leave my heart.

भूमौ स्थिता रमण नाथ मनोहरेति सम्बोधनैर्यमधिरोपितवत्यसि द्याम् ।स्वर्गं गता कथमिव क्षिपसि त्वमेणशावाक्षि तं धरणिधूलिषु मामिदानीम् ॥ १३ ॥अन्वयः : भूमौ स्थिता रमण नाथ मनोहर इति सम्बोधनैः यं द्याम् अधिरोपितवती असि, (सा) त्वं स्वर्गं गता इदानीं मां धरणिधूलिषु कथम् इव क्षिपसि?Doe-eyed lady! How is it that You, who, while on earth, raised me to the sky by calling me my beloved! my lord! and enchanter!, having gone to heaven have thrown me to the dirt laid soil?

लावण्यमुज्ज्वलमपास्ततुलं च शीलं लोकोत्तरं विनयमर्थमयं नयं च ।एतान् गुणानशरणानथ मां च हित्वा हा हन्त सुन्दरि कथं त्रिदिवं गतासि ॥ १४ ॥अन्वयः : सुन्दरि! उज्ज्वलं लावण्यम्, अपास्ततुलं शीलं च, लोकोत्तरं विनयम्, अर्थमयं नयं च, एतान् अशरणान् गुणान् अथ मां च हित्वा हा हन्त कथं त्रिदिवं गता असि ।Beautiful lady! Leaving behind brilliant beauty, incomparable character, extraordinary humility, and meaningful behavior and me also shelter-less how is it you have gone away to the other world?

कान्त्या सुवर्णवरया परया च शुद्ध्या नित्यं स्विकाः खलु शिखाः परितः क्षिपन्तीम् ।चेतोहरामपि कुशेशयलोचने त्वां जानामि कोपकलुषो दहनो ददाह ॥ १५ ॥अन्वयः : कुशेशयलोचने! कोपकलुषः दहनः परया शुद्ध्या सुवर्णवरया कान्त्या स्विकाः शिखाः परितः क्षिपन्तीं चेतोहराम् अपि त्वां ददाह (इति) जानामि ।Lotus-eyed lady! Angered by the fact that your extraordinary pure luster was sending away its flames all over, the angry Fire-god burnt you, despite your attractiveness.

कर्पूरवर्तिरिव लोचनतापहन्त्री फुल्लाम्बुजस्रगिव कंठसुखैकहेतुः ।चेतश्चमत्कृतिपदं कवितेव रम्या नम्या नरीभिरमरीव हि सा विरेजे ॥ १६ ॥अन्वयः : सा कर्पूरवर्तिः इव लोचनतापहन्त्री फुल्ल-अम्बुज-स्रक् इव कंठसुखैकहेतुः, रम्या कविता इव चेतश्चमत्कृतिपदं, अमरी इव नरीभिः नम्या विरेजे । She removed the distress in the eye like a wick of camphor, she was the sole cause of comfort to my neck like a garland of blossomed lotuses, like beautiful poetry she captivated my mind, like divine damsels she shone being worthy of obeisance.

स्वप्नान्तरेऽपि खलु भामिनि पत्युरन्यं या दृष्टवत्यसि न कञ्चन साभिलाषम् ।सा सम्प्रति प्रचलितासि गुणैर्विहीनं प्राप्तुं कथं कथय हन्त परं पुमांसम् ॥ १७ ॥अन्वयः : भामिनि! स्वप्नान्तरे अपि पत्युः अन्यं कञ्चन साभिलाषं न दृष्टवती असि, सा सम्प्रति गुणैः विहीनं परं पुमांसम् प्राप्तुं प्रचलिता असि ?My dear lady! How is it that you, who did not look at a person other than your husband with desire even in the middle of a dream, have now gone to attain Parampurush (another man) who has no attributes, nirgun(is characterless)?  [ Using श्लेष the poet brings out an apparent contradiction.]
दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती शयने संप्रति या विलोकितासीत् ।अधुना किल हन्त सा कृशाङ्गी गिरमङ्गीकुरुते न भाषितापि ॥ १८ ॥अन्वयः : संप्रति या शयने दयितस्य गुणान् अनुस्मरन्ती विलोकिता आसीत्, सा कृशाङ्गी अधुना भाषिता अपि गिरं न अङ्गीकुरुते किल, हन्त।The tender-limbed lady who, laid up in bed, was seen remembering her beloved’s qualities is not uttering a word even when spoken to, alas!

रीतिं गिराममृतवृष्टिकरीं तदीयां तां चाकृतिं कविवरैरभिनन्दनीयाम् ।लोकोत्तरामथ कृतिं करुणारसार्द्रां स्तोतुं न कस्य समुदेति मनःप्रसादः ॥ १९ ॥अन्वयः : तदीयां अमृतवृष्टिकरीं रीतिं, कविवरैः अभिनन्दनीयाम् आकृतिं च, अथ लोकोत्तरां करुणारसार्द्रां कृतिं च स्तोतुं कस्य मनःप्रसादः न समुदेति?Who does not feel elated to praise her conduct which would rain ambrosia, her form worthy of being praised by great poets and her extraordinary actions full of compassion?
॥ इति श्रीमत्पण्डितराजजगन्नाथविरचिते भामिनीविलासे करुणा नाम तृतीयः विलासः ॥
Thus ends the third section called “compassion” in Bhaminivilasa authored by the king of Scholars Jagannatha.- - - - 
Categories: Other Language Links

Bhaminivilasah-41

Sat, 07/06/2013 - 17:05
भामिनीविलासः-४१निर्दूषणा गुणवती रसभावपूर्णा सालङ्कृतिः श्रवणमङ्गलवर्णराजिः ।सा मामकीनकवितेव मनोऽभिरामा रामा कदापि हृदयान्मम नापयाति ॥ ६ ॥अन्वयः : निर्दूषणा गुणवती रसभावपूर्णा सालङ्कृतिः श्रवणमङ्गलवर्णराजिः मनोऽभिरामा सा रामा मामकीनकवित इव मम हृदयात् कदा अपि न अपयाति ।Being faultless, having positive qualities, being full of sentiments, being well adorned, speaking melodious words my lady like my poetry is always delightful and never leaves my heart.[ All the epithets निर्दूषणा, गुणवती, रसभावपूर्णा, सालङ्कृतिः, श्रवणमङ्गलवर्णराजिः are applicable to both poetry and the lady.]
चिन्ता शशाम सकलापि सरोरुहाणामिन्दोश्च बिम्बमसमां सुषमामयासीत् ।अभ्युद्गतः कलकलः किल कोकिलानां प्राणप्रिये यदवधि त्वमितो गतासि ॥ ७ ॥अन्वयः : यदवधि त्वम् इतः गता असि (तदवधि) सरोरुहाणां सकला अपि चिन्ता शशाम, इन्दोः बिम्बं च असमां सुषमाम् अयासीत्, कोकिलानां कलकलः अभ्युद्गतः किल ।Ever since you left this place (world), the anxiety of lotuses was quenched, the orb of moon got an unequalled grace and the cooing of cuckoos became prominent. [ So long as you were around, lotuses were not in ascendance, the moon was not at his best and the cooing of cuckoos were not the sweetest as you were a rival to them.]
सौदामिनीविलसितप्रतिमानकाण्डान् दत्त्वा कियन्त्यपि दिनानि महेन्द्रभोगान् ।मन्त्रोज्झितस्य नृपतेरिव राज्यलक्ष्मीः भाग्यच्युतस्य करतो मम निर्गतासि ॥ ८ ॥अन्वयः :  कियन्ति अपि दिनानि सौदामिनीविलसितप्रतिमान कान्डान् महेन्द्रभोगान् दत्त्वा मन्त्रोज्झितस्य नृपतेः राज्यलक्ष्मीः इव भाग्यच्युतस्य मम करतः निर्गता असि ।Having given me the pleasures just for a few days fit for Mahendra, like the flash of a lightning, you have slipped away from my hands who is bereft of good fortune in the way the kingdom slips away from a king who is not properly counseled.
काव्यात्मना मनसि पर्यणमन् पुरा मे पीयूषसारसरसास्तव ये विलासाः ।तानन्तरेण रमणीरमणीयशीले चेतोहरा सुकविता भविता कथं नः ॥ १० ॥अन्वयः : रमणीयशीले! तव ये पीयूषसारसरसाः विलासाः पुरा मे मनसि काव्यात्मना पर्यणमन्, तान् अन्तरेण नः सुकविता रमणी चेतोहरा कथं भविता?Lady of charming manners! At one time your playfulness which was the essence of ambrosia transformed itself into soul of my poetry. Now without it how will my poetry be enchanting and captivating?      या तावकीनमधुरस्मितकान्तिकान्तेभूमण्डले विफलतां कविषु व्यतानीत् ।सा कातराक्षि विलयं त्वयि यातवत्यांराकाधुना वहति वैभवमिन्दिरायाः ॥ ११ ॥अन्वयः : कातराक्षि! तावकीन-मधुर-स्मित-कान्ति-कान्ते भूमण्डले या कविषु विफलतां व्यतानीत्, सा राका त्वयि विलयं यातवत्याम् अधुना इन्दिरायाः वैभवं वहति ।
Lady of tremulous eyes! The full moon night which had made poets feel fruitless in this world which had acquired brightness from the luster of your sweet smile has now obtained the grace of Lakshmi after your demise. [Lamentation of a lover who has lost his beloved. So long as the lady was alive, the full moon night had been robbed of its grandeur.] - - - -   
Categories: Other Language Links

Bhaminivilasah-40

Sat, 06/29/2013 - 21:16
                       भामिनीविलासः-४०

अथ भामिनीविलासे तृतीयः करुणाविलासः


Now starts the third section of Bhamnivilasa on Compassion

दैवे पराग्वदनशालिनि हन्त जाते

याते च संप्रति दिवं प्रति बन्धुरत्ने।

कस्मै मनः कथयितासि निजामवस्थाम्

कः शीतलैः शमयिता वचनैस्तवाधिम् ॥ १ ॥

अन्वयः : मनः! दैवे पराग्वदनशालिनि जाते, दिवं प्रति बन्धुरत्ने याते, संप्रति कस्मै निजाम् अवस्थां कथयिता असि? तव आधिं कः शीतलैः वचनैः शमयिता?

O mind! When the fate is not favourable and the gem among relatives has left for heaven, now to whom will you tell your real state and who is there to relieve you of your pains with kind words? [Lamentations of a bereaved person.]प्रत्युद्गता सविनयं सहसा पुरेव

स्मेरैः स्मरस्य सचिवैः सरसावलोकैः ।

मामद्य मञ्जुरचनैर्वचनैश्च बाले

हा लेशतोऽपि न कथं शिशिरीकरोषि ॥ २ ॥

अन्वयः : बाले! स्मरस्य सचिवैः सरसावलोकैः स्मेरैः सविनयं प्रत्युद्गता (त्वं) पुरा इव अद्य मञ्जुरचनैः वचनैः च लेशतः अपि कथं न शिशिरीकरोषि? हा ।

Young lady! How is it that you who would get up with courtesy suddenly with smiles and charming glances which are the helpers of Cupid now do not cool me with your pleasantly composed words even to a small extent? Alas!

सर्वेऽपि विस्मृतिपथं विषयाः प्रयाताः

विद्यापि खेदकलिता विमुखीबभूव ।

सा केवलं हरिणशावकलोचना मे

नैवापयाति हृदयादधिदेवतेव ॥ ३ ॥

अन्वयः : सर्वे अपि विषयाः विस्मृतिपथं प्रयाताः; खेदकलिता विद्या अपि विमुखीबभूव; सा हरिणसावकलोचना मे हृदयात् अधिदेवता इव न एव अपयाति ।

All sensory objects are forgotten; knowledge possessed with difficulty has turned away (from me); Only that doe-eyed lady does not move away from my mind as if she is my guardian angel.निर्वाणमङ्गलपदं त्वरया विशन्त्या मुक्ता दयावति दयापि किल त्वयासौ ।

यन्मां न भामिनि निभालयसि प्रभातनीलारविन्दमदभङ्गिमदैः कटाक्षैः ॥ ४ ॥

अन्वयः : दयावति भामिनि! निर्वाणमङ्गलपदं त्वरया विशन्त्या त्वया असौ दया अपि मुक्ता किल, यत् प्रभात-नील-अरविन्द-मद-भङ्गि-मदैः कटाक्षैः मां न निभालयसि ।

Merciful lady! Hastily entering the auspicious state of eternal peace, you have left behind even your kindness as you did not look at me with your glances which are proud of having broken the pride of morning blue lotuses. [Perhaps a lamentation of a lover as his lady-love departs from this world.]

धृत्वा पदस्खलनभीतिवशात् करं मे या रूढवत्यसि शिलाशकलं विवाहे ।

सा मां विहाय कथमद्य विलासिनि द्यामारोहसीति हृदयं शतधा प्रयाति ॥ ५ ॥

अन्वयः : विलासिनि! या विवाहे पदस्खलनभीतिवशात् मे करं धृत्वा शिलाशकलं रूढवती असि सा अद्य कथं मां विहाय द्याम् आरोहसि इति हृदयं शतधा प्रयाति ।

Playful lady! How is it that you, who during marriage stepped on the seat of stone holding my hand fearing a false step, have gone up to heaven leaving me? My heart breaks into hundred pieces.


- - - -
Categories: Other Language Links

Bhamni vilasah-39

Sat, 06/22/2013 - 16:02
भामिनीविलासः-३९

निभाल्य भूयो निजगौरिमाणं मा नाम मानं सहसैव यासीः ।गृहे गृहे पश्य तवाङ्गवर्णा मुग्धे सुवर्णावलयो लुठन्ति ॥ १७६ ॥अन्वयः : मुग्धे! निजगौरिमाणं भूयः निभाल्य सहसा एव मानं मा नाम यासीः । तव अङ्गवर्णा सुवर्णावलयः गृहे गृहे लुठन्ति, पश्य ।Foolish girl! Do not be proud looking at your white complexion often. Look, there are golden colored girls in row who have your complexion moving to and fro in every house.

करिकुम्भतुलामुरोजयोः क्रियमाणां कविभिर्विशृङ्खलैः ।कथमालि शृणोषि सादरं विपरीतार्थविदो हि योषितः ॥ १७७ ॥अन्वयः : आलि! विशृङ्खलैः कविभिः उरोजयोः करिकुम्भतुलां क्रियमाणां कथं सादरं शृणोषि? योषितः विपरीतार्थविदः हि ।Dear friend! How are you listening to unbridled poets comparing breasts with the frontal globes on the forehead of elephants? (I now know) Women understand in the reverse manner. [Poet wants to imply that instead of breasts being compared with the frontal globes on the forehead of the elephant, it is the frontal globes which need to be compared with breasts!]


परिष्वजन् रोषवशात् तिरस्कृतः प्रियो मृगाक्ष्या शयितः पराङ्मुखः ।किं दुःखितोऽसाविति कान्दिशीकया कदाचिदाचुम्ब्य चिराय सस्वजे ॥ १७८ ॥अन्वयः : कदाचित् परिष्वजन् प्रियः रोषवशात् मृगाक्ष्या तिरस्कृतः पराङ्मुखः शयितः, “असौ किं दुःखितः?” इति कान्दिशीकया चिराय आचुम्ब्य सस्वजे ।Once when the lover who was embracing her was rejected by the doe-eyed lady due to anger and he lay down with his face turned away from her, fearing that he may be aggrieved, she kissed him long and embraced him. 


चेलाञ्चलेनाननशीतरश्मिं संवृण्वतीनां हरिदृश्वतीनाम् ।व्रजाङ्गनानां स्मरजातकम्पादकाण्डसंपातमियाय नीवी ॥ १७९ ॥अन्वयः : चेलाञ्चलेन आननशीतरश्मिं संवृण्वतीनां हरिदृश्वतीनां व्रजाङ्गनानां नीवी स्मरजातकम्पात् अकाण्डसंपातम् इयाय ।The central knot of the saree of Vraja women fell down unexpectedly caused by the trembling on account of passion as they, covering their moonlike faces with the border of the saree, looked at Krishna. [One can discern subtle humour!]


अधरेण समागमाद्रदानामरुणिम्ना पिहितोऽपि शुक्लभावः ।हसितेन सितेन पक्ष्मलाक्ष्याः पुनरुल्लासमवाप जातपक्षः ॥ १८० ॥अन्वयः : पक्ष्मलाक्ष्याः रदानां शुक्लभावः अधरेण समागमात् अरुणिम्ना पिहितः अपि, सितेन हसितेन जातपक्षः पुनः उल्लासम् अवाप ।Although the whiteness of the teeth of the lady with long eye-lashes was covered by the redness because of close contact with the lips, it grew its wings as it were and became lively again because of the white smile.


सरसीरुहोदरसौरभावधारितबिंबाधरे मृगाक्षि तव ।वद वदने मणिरदने ताम्बूलं केन लक्षयेम वयम् ॥ १८१ ॥अन्वयः : मृगाक्षि! सरसीरुह-उदर-सौरभ-अवधारित-बिम्ब-अधरे मणिरदने वदने ताम्बूलं केन वयं लक्षयेम? Doe-eyed lady! How can we recognize the (consumption) of betel leaves in your face which has bimba fruit-like lips which put to shame the fragrance of the lotus stalk and which has gem-like teeth? [The redness of betel-leaf chewing cannot be discerned, because of the natural redness of the lips.]


शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान् ।दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥ १८२ ॥अन्वयः : अनीश्वरा दयिता (दयितस्य) सविधे अपि शयिता, मनोरथान् सफलीकर्तुं दयिताननाम्बुजं दर-मीलन्-नयना निरीक्षते ।The lady-love who does not have a husband and lies down near her lover looks at him with half closed eyes in order to fulfill her desires.


वदनारविन्दसौरभलोभादिन्दिन्दिरेषु निपतत्सु ।मय्यधरार्थिनि सुदृशो दृशो जयन्त्यतिरुषा परुषाः ॥ १८३ ॥अन्वयः : वदन-अरविन्द-सौरभ-लोभात् इन्दिन्दिरेषु निपतत्सु अधरार्थिनि मयि अतिरुषा परुषाः सुदृशः दृशः जयन्ति ।While bees surround her face attracted by the fragrance of her lotus-like face, my lady love’s fierce angry looks at me who is craving for her lips are pre-eminent.
इति श्रीमत्पण्डितराजजगन्नाथविरचिते भामिनीविलासे शृङ्गारो नाम द्वितीयो विलासः ।Thus ends the second section called “LOVE”In Bhamnivilasa composed by Jagannaatha, king among scholars.- - - -
Categories: Other Language Links

Bhamini vialasah-38

Sat, 06/15/2013 - 16:21
भामिनीविलासः-३८ पाणौ कृतः पाणिरिलासुतायाः सस्वेदकम्पो रघुनन्दनेन ।हिमाम्बुसङ्गानिलविह्वलस्य प्रभातपद्मस्य बभार शोभाम् ॥ १६९ ॥अन्वयः : रघुनन्दनेन पाणौ कृतः इलासुतायाः सस्वेदकम्पः पाणिः हिमाम्बु-सङ्ग-अनिल-विह्वलस्य प्रभातपद्मस्य शोभां बभार ।When Srirama took in his hand the hand of Earth’s daughter Sita, which was trembling with sweat, it attained the luster of a lotus in the morning when disturbed by the breeze laden with cold moisture.


अरुणमपि विद्रुमद्रुं मृदुलतरं चापि किसलयं बाले ।अधरीकरोति नितरां तवाधरौ मधुरिमातिशयात् ॥ १७० ॥अन्वयः : बाले! तव अधरौ अरुणं विद्रुमद्रुम् अपि मृदुलतरं किसलयम् अपि मधुरिमातिशयात् नितराम् अधरीकरोति ।Young lady! Your lips outshine the red coral tree and the softer sprouts because of their being very sweet. [Although the lips are like coral and soft like sprouts, they have sweetness which is absent in coral or sprout.]        


सुदृशो जितरत्नजालया सुरतान्तश्रमबिन्दुमालया ।अलिकेन च हेमकान्तिना विदधे कापि रुचिः परस्परम् ॥ १७१ ॥अन्वयः : सुदृशः जितरत्नजालया सुरत-अन्त-श्रम-बिन्दु-मालया हेमकान्तिना अलिकेन च परस्परं का अपि रुचिः विदधे ।The string of drops of sweat formed due to fatigue after her dalliance which out beat a net of pearls (in beauty) and the golden fore-locks of hair together had an indescribable splendor. 


परपूरुषदृष्टिपातवज्राहतिभीता हृदयं प्रियस्य सीता ।अविशत् परकामिनीभुजङ्गीभयतः सत्वरमेव सोऽपि तस्याः ॥ १७२ ॥अन्वयः : पर-पूरुष-दृष्टि-पात-वज्र-आहति-भीता सीता प्रियस्य हृदयं अविशत् । सः अपि परकामिनी-भुजङ्गी-भयतः सत्वरम् एव तस्याः (हृदयं) अविशत् ।Afraid of being hit by the thunderbolt-like glares of other men, Sita entered the heart of his beloved (Rama); he too entered her heart being afraid of the snake-like other women.


अङ्गानि दत्त्वा हेमाङ्गि प्राणान् क्रीणासि चेन्नृणाम् ।युक्तमेतन्न तु पुनः कोणम् नयनपद्मयोः ॥ १७३ ॥अन्वयः : हेमाङ्गि! अङ्गानि दत्त्वा नृणां प्राणान् क्रीणासि चेत्, एतत् युक्तम् । न तु पुनः नयनपद्मयोः कोणं (दत्त्वा) ।Lady of golden limbs! If you buy men’s hearts by giving your body, it is alright; but (it is not alright) if you steal the hearts of men by just giving a side-glance.


जितरत्नरुचां सदा रदानां सहवासेन परां मुदं ददानाम् ।विरसादधरीकरोति नासामधुना साहसशालि मौक्तिकं ते ॥ १७४ ॥अन्वयः : ते साहसशालि मौक्तिकं जित-रत्न-रुचां रदानां सहवासेन सदा मुदं ददानां नासां विरसात् अधुना अधरीकरोति ।The nose which was dispensing joy (to beholders) by virtue if its constant contact with the teeth whose luster defeats that of gems, is now being overshadowed by your adventurous nose-pearl. [The nose pearl’s luster is detracting the gaze of beholders.]


विलसत्याननं तस्याः नासाग्रस्थितमौक्तिकम् ।आलक्षितबुधाश्लेषं राकेन्दोरिव मण्डलम् ॥ १७५ ॥अन्वयः : तस्याः नासा-अग्र-स्थित-मौक्तिकम् आननं आलक्षित-बुध-आश्लेषं राकेन्दोः मण्डलम् इव विलसति ।Her face with the pearl at the tip of her nose looks enchanting like the moon’s orb in conjunction with planet Mercury.
- - - - 
Categories: Other Language Links

Bhamni vilasah-37

Sat, 06/08/2013 - 16:05
भामिनीविलासः-३७

अलकाः फणिशावतुल्यशीलाः नयनान्ता परिपुङ्खितेषु लीलाः ।चपलोपमिता खलु स्वयं या बत लोके सुखसाधनं कथं सा ॥ १६० ॥अन्वयः : (यस्याः) अलकाः फणिशावतुल्यशीलाः, नयनान्ताः परिपुङ्खितेषु लीलाः. या स्वयं चपलोपमिता सा लोके सुखसाधनं कथं (भवेत्), बत ।How can a woman who is compared to lightning and whose forelocks behave like young snakes and whose side glances are like feathered arrows, be an instrument for happiness, alas?


वदने तव यत्र माधुरी सा हृदि पूर्णा करुणा च कोमलाभूत् ।अधुना हरिणाक्षि हा कथं वा गतिरन्यैव विलोक्यते गुणानाम् ॥ १६१ ॥अन्वयः : हरिणाक्षि! यत्र तव वदने माधुरी, हृदि कोमला करुणा पूर्णा अभूत्, अधुना कथं गुणानां गतिः कथम् अन्या एव विलोक्यते, हा ?Doe eyed lady! Where there was sweetness in your face and your heart was full of tender compassion, how is it that now only opposite qualities are now seen? [How is it that such a sweet face now betrays bitterness and you have become hard-hearted?]


अनिशं नयनाभिरामया रमया संमदिनो मुखस्य ते ।निशि निःसरदिन्दिरं कथं तुलयामः कलयापि पङ्कजम् ॥ १६२ ॥अन्वयः : अनिशं नयनाभिरामया रमया संमदिनः ते मुखस्य निशि निःसरद् इन्दिरं पङ्कजं कलया अपि कथं तुलयामः?How can we compare even to a small extent your face which displays pride all the time with an enchanting luster with the blue lotus which closes in the night?   


अङ्गैः सुकुमारतरैः सा कुसुमानां श्रियं हरति ।विकलयति कुसुमबाणो बाणालीभिः मम प्राणान् ॥ १६३ ॥अन्वयः : सा सुकुमारतरैः अङ्गैः कुसुमानां श्रियं हरति । (परं तु) कुसुमबाणः बाणालीभिः मम प्राणान् विकलयति ।That lady steals the luster of flowers by the very delicate limbs she bears. But the cupid, whose weapons are flowers, disturbs my life with a series of arrows. [While the lady is responsible for stealing the luster of flowers, which are cupid’s arrows, the punishment is meted out to a hapless me by the cupid!]


खिद्यति सा पथि यान्ती कोमलचरणा नितम्बभारेण ।खिद्यामि हन्त परितस्तद्रूपविलोकनेन विकलोऽहम् ॥ १६४ ॥अन्वयः : कोमलचरणा सा पथि यान्ती नितम्बभारेण खिद्यति । हन्त, परितः तद्रूपविलोकनेन अहं विकलः खिद्यामि ।That lady of delicate feet struggles due to the weight of her hips. Having observed her beauty all round, I, being deprived, feel distressed.


मथुरागनोन्मुखे मुरारौ असुभारार्तिभृतां व्रजाङ्गनानाम् ।प्रलयज्वलनायते स्म राका भवनाकाशमजायताम्बुराशिः ॥ १६५ ॥अन्वयः : मुरारौ मथुरागमनोन्मुखे (सति) असु-भार-अर्ति-भृतां व्रजाङ्गनानां राका प्रलयज्वलनायते स्म, भवन-आकाशम् अम्बु-राशिः अजायत ।When Krishna was about to start for Mathura, for the damsels of Brindavan, who were heavy in their hearts, moon became the fire of pralaya and the spaces around their houses became (inhospitable) like ocean.केलीमन्दिरमागतस्य शनकैरालीरपास्येङ्गितैःसुप्तायाः सरुषः सरोरुहदृशः संवीजनं कुर्वतः ।जानन्त्याप्यनभिज्ञयेव कपटव्यामीलिताक्ष्या सखिश्रान्तासीत्यभिधाय वक्षसि तया पाणिर्ममासञ्जितः ॥ १६६ ॥अन्वयः : शनकैः इङ्गितैः आलीः अपास्य केलीमन्दिरम् आगतस्य, सरुषः सुप्तायाः सरोरुहदृशः संवीजनं कुर्वतः, मम पाणिः जानन्त्या अपि अनभिज्ञया इव कपटव्यामीलिताक्ष्या “सखि! श्रान्ता असि” इति अभिधाय वक्षसि आसञ्जितः ।When I entered the pleasure chambers after making signs to her friends to move away and started fanning the angry lotus-eyed lady who was lying down, she, who had closed her eyes and pretended that she was unaware of my presence although she was aware, placed my hand on her bosom saying, “Maid! you are tired.” [A beautiful piece of poetry! The lady wants her lover to believe that she is placing his hand on her bosom thinking that it is the hand of her maid who was fanning!]


मान्थर्यमाप गमनं सह शैशवेन रक्तं सहैव मनसाधरबिम्बमासीत् ।किञ्चाभवन्मृगकिशोरदृशोर्नितम्बः सर्वाधिको गुरुरयं सह मन्मथेन ॥ १६७ ॥अन्वयः : मृग-किशोर-दृशोः गमनं शैशवेन सह मान्थर्यम् आप; मनसा सह अधरबिम्बं रक्तम् आसीत्; किञ्च अयं नितम्बः मन्मथेन सह  सर्वाधिकः गुरुः अभवत् ।The doe-eyed maiden’s gait slowed down along with her girlhood, her bimba-fruit-like lower lip attained redness along with her mind (which got inclined in matters of love), her hips became weighty along with her interest in dalliance. [With the use of suggestive words, poet tries to also compare her slowness in gait with that of Saturn (मान्थर्यम्), her redness of lips with that of Mars (रक्तम्) and heaviness of hips with that of Jupiter (गुरुः).]  


श्वासोऽनुमानवेद्यः शीतान्यङ्गानि निश्चला दृष्टिः ।नस्यात् सुभग कथेयं तिष्ठतु तावत् कथान्तरं कथय ॥ १६८ ॥अन्वयः : “नस्यात् श्वासः अनुमानवेद्यः, अङ्गानि शीतानि, दृष्टिः शीतला”“कथा इयं तिष्ठतु तावत्, कथान्तरं कथय” । “The breath can be felt only at the nostrils, the limbs are cold, eyes are static”. “Friend, stop this story, tell me something else.” [It is a conversation between friends, where one describes the plight of the other’s beloved. The other one cannot listen to his beloved’s plight and asks to change the subject.]- - - -
Categories: Other Language Links

Bhamini vilasah-36

Sat, 06/01/2013 - 14:29


भामिनीविलासः-३६ मधुरतरं स्मयमानः स्वस्मिन्नेवालपन् शनैः किमपि ।कोकनदयन् त्रिलोकीमालम्बनशून्यमीक्षते क्षीबः ॥ १५१ ॥अन्वयः : क्षीबः मधुरतरं स्मयमानः किमपि स्वस्मिन् एव शनैः आलपन् त्रिलोकीं कोकनदयन् आलम्बनशून्यम् ईक्षते ।Smiling sweetly and muttering something within himself, the drunk looks at the world with a vacant look as if it is a red lotus.


मधुरसान्मधुरं हि तवाधरं तरुणि मद्वदने विनिवेशय ।मम गृहाण करेण कराम्बुजं प प पतामि ह हा भ भ भूतले ॥ १५२ ॥अन्वयः : तरुणि! मधुरसात् मधुरम् तव अधरं मद्वदने विनिवेशय, मम कराम्बुजं करेण गृहाण, प प पतामि हहा भ भ भूतले ।Young lady! Place your lips which are sweeter than liquor on my face. Take my lotus-like hand in your hand; I am g g going to f f fall on to the g g ground! [A drunk says to his girl.]शतेनोपायानां कथमपि गतः सौधशिखरम्सुधाफेनस्वच्छे रहसि शयितां पुष्पशयने ।विबोध्य क्षामाङ्गीं चकितनयनां स्मेरवदनाम्सनिःश्वासं श्लिष्यत्यहह सुकृती राजरमणीम् ॥ १५३ ॥अन्वयः : उपायानां शतेन कथमपि सौधशिखरं गतः सुकृती सुधाफेनस्वच्छे पुष्पशयने शयितां राजरमणीं रहसि विबोध्य क्षामाङ्गीं चकितनयनां स्मेरवदनां सनिःश्वासं श्लिष्यति अहह !Breathing heavily after reaching the top of the palace using hundreds of methods, the lucky fellow  wakes up the princess who is sleeping in a bed of flowers as white as the foam of ambrosia and embraces her who is of slender limbs and who is smiling and whose eyes are gleaming with surprise.


गुञ्जन्ति मञ्जु परितो गत्वा धावन्ति संमुखम् ।आवर्तन्ते विवर्तन्ते सरसीषु मधुव्रताः ॥ १५४ ॥अन्वयः : मधुव्रताः सरसीषु परितः मञ्जु गुञ्जन्ति, संमुखं गत्वा धावन्ति, आवर्तन्ते विवर्तन्ते ।Bees in the ponds hum pleasantly all round, come running in front, go back and return. [The poet seems to suggest the scene of young men strutting before girls.]

यथा यथा तामरसेक्षणा मया पुनः सरागं नितरां निषेविता ।तथा तथा तत्त्वकथेव सर्वतो विकृत्य मामेकरसं चकार सा ॥ १५५ ॥अन्वयः : तामरसेक्षणा मया पुनः सरागं नितरां यथा यथा निषेविता तथा तथा तत्त्वकथा इव सा सर्वतो विकृत्य माम् एकरसं चकार ।The more and more I enjoyed the lotus-eyed lady lovingly and repeatedly, the more and more she changed me, like a philosophical story would, to be attached to a single sentiment. [While a philosophical story is likely to lead him to a shanta rasa, his attachment to her is leading him to srungara rasa solely.]    


हरिणीप्रेक्षणा यत्र गृहिणी न विलोक्यते ।सेवितं सर्वसम्पद्भिरपि तद्भवनं वनम् ॥ १५६ ॥अन्वयः : यत्र हरिणीप्रेक्षणा गृहिणी न विलोक्यते तत् भवनं सर्वसम्पद्भिः सेवितम् अपि वनम् ।A house where a doe-eyed housewife is not seen is just forest even if endowed with all types of wealth.


लोलालकावलिचलन्नयनारविन्दलीलावशंवदितलोकविलोचनायाः ।सायाहनि प्रणयिनो भवनं व्रजन्त्याः चेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः ॥ १५७ ॥अन्वयः : लोल-अलक-आवलि-चलत्-नयनारविन्द-लीला-वशंवदित-लोक-विलोचनायाः सायाहनि प्रणयिनः भवनं व्रजन्त्याः अङ्गनायाः गतिः कस्य चेतः न हरते ।Whose mind is not carried away by the gait of the lady who is on her way to her lover’s house in the evening while her lotus-like eyes, which flit due to the swinging fore locks, render the gaze of the whole world captive?


दन्तांशुकान्तमरविन्दरमापहारि सान्द्रामृतं वदनमेणविलोचनायाः ।वेधा विधाय पुनरुक्तमिवेन्दुबिम्बं दूरीकरोति न कथं विदुषां वरेण्यः ॥ १५८ ॥ अन्वयः : विदुषां वरेण्यः वेधा एणविलोचनायाः दन्तांशुकान्तम् अरविन्द-रमा-अपहारि सान्द्र-अमृतं वदनं पुनरुक्तम् इन्दुबिम्बम् इव विधाय कथं न दूरीकरोति?How is it that the creator, the foremost among scholars, having created the doe-eyed lady’s face which is glowing with the rays of her teeth, which has stolen the beauty of the lotus and which is dense with ambrosia as a repetition of moon’s form does not reject it?


सानुकम्पाः सानुरागाः चतुराः शीलशीतलाः ।हरन्ति हृदयं हन्त कान्तायाः स्वान्तवृत्तयः ॥ १५९ ॥अन्वयः : कान्तायाः सानुकम्पाः सानुरागाः चतुराः शीलशीतलाः स्वान्तवृत्तयः हृदयं हरन्ति ।Alas, my beloved’s innate inclinations of compassion love coolness and skill captivate (my) heart.- - - - 
Categories: Other Language Links

Bhamini vilasah-35

Sat, 05/25/2013 - 15:53
भामिनीविलासः-३५


वडवानलकालकूटवन्मकरव्यालगणैस्सहैधितः ।रजनीरमणो भवेनृणां न कथं प्राणवियोगकारणम् ॥ १४१ ॥अन्वयः : वडवानल-कालकूटवत्-मकर-व्यालगणैः सह एधितः रजनीरमणः नृणां प्राणवियोगकारणं कथं न भवेत् ।How will the moon which grew up along with vadava fire, kalakuta poison, crocodiles and snakes not become a cause for death of people? [ Having grown up with bad elements in the milky ocean it is no wonder if moon is considered by love-sick people as scourge.]


लभ्येत पुण्यैर्गृहिणी मनोज्ञा तया सुपुत्राः परितः पवित्राः ।स्फीतं यशस्तैः समुदेति नित्यं तेनास्य नित्यः खलु नाकलोकः ॥ १४२ ॥अन्वयः : पुण्यैः मनोज्ञा गृहिणी लभ्येत; तया परितः पवित्राः सुपुत्राः; तैः स्फीतं यशः समुदेति; तेन अस्य नाकलोकः नित्यः खलु ।As a result of good deeds done in the past birth, one gets a charming wife; through her are got sons of good character around; through them is got expanding fame; through fame eternal heaven is obtained.


प्रभुरपि याचितुकामो भजते वामोरु लाघवं सहसा ।यदहं त्वयाधरार्थी सपदि विमुख्या निराशतां नीतः ॥ १४३ ॥अन्वयः : वामोरु! प्रभुः अपि याचितुकामः सहसा लाघवं भजते; यत् अधरार्थी अहं विमुख्या त्वया निराशतां नीतः ।  Lady of handsome thighs! Even a lord becomes suddenly small when he wants to ask for something. I have become despondent as you, being ill disposed, have refused my request for a kiss.      


जलकुम्भमुम्भितरसं सपदि सरस्याः समानयन्त्यास्ते ।तटकुञ्जगूढसुरतं भगवानेको मनोभवो वेद ॥ १४४ ॥उम्भितरसं जलकुम्भं सरस्याः समानयन्त्याः ते सपदि तटकुञ्जगूढसुरतं भगवान् मनोभवः एकः वेद ।While bringing from the pond the water-pot filled with water, your secret dalliance in the shrubs of banks (of the pond) is known only to Lord Cupid.


त्वमिव पथिकः प्रियो मे विटपिस्तोमेषु गमयति क्लेशान् ।किमितोऽन्यत् कुशलं मे संप्रति यत्पान्थ जीवामि ॥ १४५ ॥अन्वयः : पान्थ! मे प्रियः त्वम् इव पथिकः (भूत्वा) विटपिस्तोमेषु क्लेशान् गमयति । जीवामि (इति) यत् इतः अन्यत् किं कुशलम्?Traveller! like you, my loving  husband goes through hardship (spending time) in groves of trees. What else can be said of my welfare other than that I am alive? [A housewife replies to a traveller when asked about her welfare. Is it suggestive of her being available? Only the poet knows.] 


“किमिति कृशासि कृशोदरि?” “किं तव परकीयवृत्तान्तैः?” ।“कथय तथापि मुदे मम” “कथयिष्यति पान्थ तव जाया” ॥ १४६ ॥अन्वयः : “कृशोदरि! किम् इति कृशा असि?” “परकीयवृत्तान्तैः तव किम्?” “तथा अपि मम मुदे कथय” “पान्थ! तव जाया कथयिष्यति” ।“Lady with slender middle! Why are you so lean?” “How do other’s matters concern you?” “Even then, tell me for my amusement.” Traveller! Your wife will tell you.” [It is a conversation between a traveler and a housewife. She implies that she is lean for the same reason that the traveller’s wife would be lean, namely separation from her husband.]


तुलामनालोक्य निजामखर्वं गौराङ्गि गर्वं न कदापि कुर्याः ।लसन्ति नानाफलभारवत्यो लताः कियत्यो गहनान्तरेषु ॥ १४७ ॥अन्वयः : गौराङ्गि! निजां तुलाम् अनालोक्य कदा अपि अखर्वं गर्वं न कुर्याः । गहनान्तरेषु कियत्यः नानाफलभारवत्यः लताः लसन्ति!Lady of fair complexion! Without comparing yourself (with others) do not show excessive haughtiness. How many are the trees heavily laden with fruits that are there in deep forests! [Do not be proud of your physical endowments. There are many like you even in remote places.]


इयमुल्लसिता मुखस्य शोभा परिफुल्लं नयनाम्बुजद्वयं ते ।जलदादिमयं जगद्वितन्वन् कलितः क्वापि किमालि नीलमेघः ॥ १४८ ॥अन्वयः : आलि! ते मुखस्य इयं शोभा उल्लसिता, नयनाम्बुजद्वयं परिफुल्लम् । जगत् जलद-आदि-मयं वितन्वन् नीलमेघः क्व अपि कलितः किम्?Dear friend! The luster of your face has blossomed; your lotus-like eyes have opened up. Has the dark-cloud-coloured Krishna appeared rendering the world to be full of clouds? [With the appearence of cloud-like Krishna on the scene there is his dark luster all around and his sweetheart’s face has brightened.]  


आसायं सलिलान्तः सवितारमुपास्य सादरं तपसा ।अधुनाब्जेन मनाक् तव मानिनि तुलना मुखस्यापि ॥ १४८ ॥अन्वयः : मानिनि! आसायं सलिलान्तः सादरं तपसा सवितारमुपास्य अधुना अब्जेन तव मुखस्य तुलना मनाक् अपि (लब्धा) ।Lady of self respect! After devotedly worshipping the sun staying under water since evening the lotus has now attained a bit of comparability with your face. [Lotus has to do penance under water to attain comparability with her face!]अयि मन्दस्मितमधुरं वदनं तन्वङ्गि यदि मनाक् कुरुषे ।अधुनैव कलय शमितं राकारमणस्य हन्त साम्राज्यम् ॥ १५० ॥अन्वयः : अयि तन्वङ्गि! यदि वदनं मन्दस्मितमधुरं मनाक् कुरुषे, अधुना एव, हन्त, राकारमणस्य साम्राज्यं शमितं कलय ।Dear lady of slender limbs! If you make your face pleasant even a bit by a smile, alas, you may take it for granted that the suzerainty of the moon (over pleasantness) gets doused. 
- - - - 
Categories: Other Language Links

Bhamini vlasah-34

Sat, 05/18/2013 - 16:42
भामिनीविलासः-३४ मृणालमन्दानिलचन्दनानां उशीरशैवालकुशेशयानाम् ।वियोगदूरीकृतचेतनानां विनैव शैत्यं भवति प्रतीतिः ॥ १३४ ॥अन्वयः : वियोग-दूरीकृत-चेतनानां मृणाल-मन्दानिल-चन्दनानाम् उशीर-शैवाल-कुशेशयानां शैत्यं विना प्रतीतिः एव भवति ।For those whose minds are far off from their physical presence on account of separation (from their beloved) the cool of the lotus-stalk, breeze, chandana, khas root, moss and lotus is merely a belief without their being cool. [These materials are supposed to provide relief from the heat experienced by separated lovers and the poet says that they do not provide any relief but it is only a belief.]


विबोधयन् करस्पर्शैः पद्मिनीं मुद्रिताननाम् ।परिपूर्णोऽनुरागेण प्रातर्जयति भास्करः ॥ १३५ ॥अन्वयः : प्रातः भास्करः अनुरागेण परिपूर्णः   करस्पर्शैः मुद्रित-आननां पद्मिनीं विबोधयन् जयति ।In the morning, the sun is in all his glory as he, filled with redness (love), wakes up by the touch of his rays (hand), the lotus (Padmini lady) which had its face closed. [The poet using words of double meaning cleverly conjures up a parallel of a lover tenderly waking up his beloved- a lady belonging to padmini category- who has slept after an amorous night.]


आनम्य वल्गुवचनैर्विनिवारितेऽपि रोषात् प्रयातुमुदिते मयि दूरदेशम् ।बाला कराङ्गुलिनिदेशवशंवदेन क्रीडाबिडालशिशुनाशु रुरोध मार्गम् ॥ १३६ ॥अन्वयः : आनम्य वल्गु-वचनैः विनिवारिते अपि मयि दूरदेशं प्रयातुम् उदिते, बाला रोषात् कराङ्गुलि-निदेश-वशंवदेन क्रीडा-बिडाल-शिशुना मार्गं रुरोध ।When I started to leave for the distant country, despite having been dissuaded by her, bent low and with tender words, my angry young lady blocked my way by the crossing of the pet kitten (across the path) which she could command by her fingers. [ If a kitten crosses ones way it is considered a bad omen and one may not proceed on ones journey.]


अभूदप्रत्यूहः कुसुमशरकोदण्डमहिमाविलीनो लोकानां सह नयनतापोऽपि तिमिरैः ।तवास्मिन् पीयूषं किरति परितस्तन्वि वदनेकुतो हेतोः श्वेतो विधुरयमुदेति प्रतिदिनम् ॥ १३७ ॥अन्वयः : तन्वि! तव अस्मिन् वदने परितः पीयूषं किरति, कुसुमशर-कोदण्ड-महिमा अप्रत्यूहः अभूत्, तिमिरैः सह लोकानां नयनतापः अपि विलीनः । अयं श्वेतः विधुः प्रतिदिनं कुतः हेतोः उदेति?Lady of slender limbs! While this face of yours spreads ambrosia all around, the power of cupid, who has arrows of flowers is without any impediment and the heat experienced in the eyes by people has vanished along with darkness. Why does this white moon rise everyday? [Your face has taken over the functions of the moon and the presence of moon is not required!]


विनैव शस्त्रं हृदयानि यूनां विवेकभाजामपि दारयन्त्यः ।अनल्पमायामयवल्गुलीलाः जयन्ति नीलाब्जदलायताक्ष्याः ॥ १३८ ॥अन्वयः : नीलाब्ज-दल-आयताक्ष्याः अनल्प-मायामय-वल्गु-लीलाः विवेकभाजाम् यूनाम् अपि हृदयानि शस्त्रं विना एव दारयन्त्यः जयन्ति ।The plentiful, bewitching, lovely and playful acts of the lady whose eyes are large like blue lotuses flourish piercing the hearts of even the wise youth   without the use of any weapon.


यदवधि विलासभवनं यौवनमुदियाय चन्द्रवदनायाः ।दहनं विनैव तदवधि यूनां हृदयानि दह्यन्ते ॥ १३९ ॥अन्वयः : यदवधि चन्द्रवदनायाः विलासभवनं यौवनम् उदियाय तदवधि दहनं विना एव यूनां हृदयानि दह्यन्ते ।Ever since youth, the abode of gaiety, appeared in the moon-faced girl the hearts of young men are burning without any fire.


न मिश्रयति लोचने सहसितं न संभाषते कथासु तव किञ्च सा विरचयत्यरालां भ्रुवम् ।विपक्षसुदृशः कथामिति निवेदयन्त्या पुरःप्रियस्य शिथिलीकृतः स्वविषयेऽनुरागग्रहः ॥ १४० ॥अन्वयः : “तव कथासु सा लोचने न मिश्रयति, सहसितं न संभाषते,  किं च अरालां भ्रुवं विरचयति” इति विपक्षसुदृशः कथां प्रियस्य पुरः निवेदयन्त्याः (प्रियस्य) स्वविषये अनुरागः शिथिलीकृतः ।    When a lady spoke about her rival to her lover thus, “While you are being talked about she does not meet the eye, she does not speak with a smile, and she sports a frown on her eye-brows”, her lover’s hold of love on the lady got loosened. [It had the effect opposite to what she intended!]- - - - 
Categories: Other Language Links

Pages