Sans_Eng

Subscribe to Sans_Eng feed
GSS Murthy's blog providing Sanskrit classical text with English translation.G S S Murthyhttp://www.blogger.com/profile/08672073311356820777noreply@blogger.comBlogger265125
Updated: 1 week 2 days ago

Setubandham-69

Sat, 01/24/2015 - 15:46
सेतुबन्धम्-६९
वणग‍अगन्धारोसिअजम्भा‍अन्तपडिउद्धकेशरिम‍अरम् ।समुहपडन्तधराहरभीअवलन्तभुअ‍इन्दजणिआवत्तम् ॥ ७-६५ ॥[ वनगजगन्धारोपितजृम्भायमाणप्रतिबुद्धकेशरिमकरम् ।  सम्मुखपतद्धराधरभीतवलमानभुजगेन्द्रजनितावर्तम् ॥]Sea lions wake up yawning and stretching the limbs angered by the smell of rutting elephants; huge snakes create whirl pools by turning their body afraid of being hit by mountains falling in front of them.
अत्था‍अन्तवणत्थलिपरिणामॊलुग्गपण्डुवत्तत्थ‍इअम् ।म‍अणदुमभङ्गणिग्ग‍अकसा‍अरसम‍इअविहलघोलिरमच्छम् ॥ ७-६६ ॥[ अस्तायमानवनस्थलीपरिणामावरुग्णपाण्डुपत्रस्थगितम् ।  मदनद्रुमभङ्गनिर्गतकषायरसमत्तविह्वलघूर्णमानमत्स्यम् ॥]The dry leaves of trees that had partially sunk under the water covered the surface of the ocean; the fish were rolling over perturbed by the astringent juice of broken Dhattura plants.
धरणिहरभारवेल्लिअपल्लवदलमुद्धवेल्लिअल‍आजालम् ।धिसवण्णवा‍अह‍अपव्वा‍अन्तविसवण्णवा‍अवकुसुमम् ॥ ७-६७ ॥[ धरणिधरभारप्रेरितपल्लवदलमुग्धवेल्लितलताजालम् ।  विषवन्नवातपाहतप्रवायद्विसवर्णपादपकुसुमम् ॥]A mass of creepers floated on the ocean undulating due to the weight of the sinking trees with their sprouts getting broken; touched by the heat of poisonous snakes , flowers of trees had become pale in colour like lotus stalk.
 आवत्तभमिरमहिहरसिहरोज्झरसीहरन्ध‍आरिअग‍अणम् ।पडिओसहिगन्धाह‍अपा‍आलसमुच्छलन्तविहलविसहरम् ॥ ७-६८ ॥[ आवर्तभ्रमणशीलमहीधरशिखरनिर्झरशीकरान्धकारितगगनम् ।  पतितौषधिगन्धाहतपातालसमुच्छलद्विह्वलविषधरम् ॥]The sky was overcast as it were due to the spray of streams on the peaks of mountains which were revolving in whirl  pools; the serpents were rising from the netherworld getting distressed by the scent of medicinal plants which had fallen into the ocean.
आवत्तमण्डलोअरवलन्तसेलकड‍अप्पहामिज्जन्तम् ।णिन्तरसा‍अलविसहरवित्थिण्णफणामणिप्पहामिज्जन्तम् ॥ ७-६९ ॥[ आवर्तमण्डलोदरवलमानशैलकटकप्रभ्राम्यमाणम् ।  निर्यद्रसातलविषधरविस्तीर्णफणामणिप्रभामीयमानम् ॥]The ocean was getting twisted by the rotating mountain ridges which got caught in the whirlpools; the sparkle of the gems in the wide hoods of serpents which were coming out of the netherworld shone over the ocean making it visible. 
अव्वोच्छिण्णविसज्जिअणिअन्तरा‍आममिलिअपव्व‍अपडिओ ।दीस‍इ णहणिम्माओ णास‍इ उअहिम्मि णिवडिओ सेउवहो ॥ ७-७० ॥[ अव्यवच्छिन्नविसृष्टनिरन्तरायाममिलितपर्वतघटितः ।  दृश्यते नभोनिर्मितो नश्यत्युदधौ निपतितः सेतुपथः ॥]The bridge which apparently looks like having been made in the sky with mountains thrown continuously one after the other gets lost in the ocean after falling down.
तो घेप्पिउं प‍उत्ता थोअत्थोअं परिस्समेण पवंगा ।अणुराए व्व विराए लङ्काणत्थघडणक्खमे सेउवहे ॥ ७-७१ ॥[ ततो ग्रहीतुं प्रवृत्ताः स्तोकस्तोकं परिश्रमेण प्लवंगाः ।  अनुराग इव विशीर्णे लङ्कानर्थघटनक्षमे सेतुपथे ॥]Along with the shattering of the bridge which could have lessened the tragedy of Lanka  monkeys’ love for work also got shattered; but they regained it little by little as they gained experience in their work.॥ इअ सिरिपवरसेणविर‍इए कालिदासकए दहमुहवहे महाकव्वे सत्तमो आसासओ ॥[ इति श्रीप्रवरसेनविरचिते कालिदासकृते दशमुखवधे महाकाव्ये सप्तम आश्वासकः ]Thus ends the seventh chapter in the great epic, “Killing of the Ten-headed” composed by Pravarasena and created by Kalidasa.  

-      - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-68

Sat, 01/17/2015 - 16:27
सेतुबन्धम्-६८
सेलसिलाह‍आ समुद्दोअरे मणीणंचुण्णिज्जन्ति वित्थरा र‍अणगामणीणम् ।भर‍इ णहङ्गणं अणिव्विण्णमेहलाणंहंस‍उलावलीण वणरा‍इमेहलाणम् ॥ ७-६० ॥[ शैलशिलाहताः समुद्रोदरे मणीनां  चूर्ण्यन्ते विस्तारा रत्नग्रामणीनाम् ।  भ्रियते नभोऽङ्गणमनिर्विण्णमेघलानं  हंसकुलावलीनां वनराजिमेखलानाम् ॥]Hit by the falling mountains, precious gems spread over large areas inside the ocean are getting pulverized. The sky which receives pleasant clouds carries a string of cranes which form a beautiful girdle to the forest (on the raised mountain).
रस‍इ रसा‍अलं दल‍इ मेइणी णिसुब्भन्ति जल‍अणिवहा परी‍इ ग‍अणङ्गणे कविअणो ओसुब्भन्ति महिहरा महिहराहिहओ सा‍अरो वि सुइरं धलम्मि घ्फ्ल‍इ अमुक्कविअणो ।कुसुमपसा‍हणं मिव समुद्धपल्लवं सा‍अरम्मि पडिआण विडवलग्गं दुमावलीणं जा‍अं भिण्णसिप्पिउडमज्झणिग्ग‍अत्थोरधवलमोत्ताविहूसणं विदुमावलीणम् ॥ ७-६१ ॥[ रसति रसातलं दलति मेदिनी निपात्यन्ते जलदनिवहाः पर्येति गगनाङ्गने कपिजनोऽवपात्यन्ते महीधरा महीधराभिहतः सागरोऽपि सुचिरं स्थलं घूर्णतेऽमुक्तवेदनः ।कुसुमप्रसाधनमिव समुग्धपल्लवं सागरे पतितानां विटपलग्नं द्रुमावलीनां जातं भिन्नशुक्तिपुटमध्यनिर्गतस्थूलधवलमुक्तविभूषणं विद्रुमावलीनम् ॥]The netherworld groans; the earth gets shattered; groups of clouds are being dislodged (from falling mountains); monkeys scatter in the sky; mountains are getting displaced; even the ocean swivels around hurt by the falling mountains; The white pearl which has fallen out of split open pearl-oyster and which is embedded in the corals gets stuck in the branches of trees falling into the ocean and appears like an ornamental flower with tender shoots.
अत्थमिआण महिहराण समच्छरेहिंपरिमलिआ‍इ वणग‍एहि समच्छरेहिम् ।साह‍इ कुसुमरेणुम‍इओ धओ व्वणाइंअविर‍अणिम्महन्तमहुगन्धओव्वणाइम् ॥ ७-६२ ॥[ अस्तमितानां महीधराणां समत्सरैः  परिमृदितानि वनगजैः सममप्सरोभिः ।  शास्ति कुसुमरेणुमयो ध्वजो वनानि  अविरतनिर्यन्मधुगन्धयौवनानि ॥]A plume full of pollens of flowers indicates the presence of forests which are ever fresh due to incessant fragrance of honey and which are on mountains submerged along with the divine nymphs and trampled by wild elephants.
वह‍इ पवंगमलोओ पहुप्प‍इ णहङ्घणं पडिच्छ‍इ उअही ।देइ मही वि महिहरे तह वि हु दूरविअडोअरं पा‍आलम् ॥ ७-६३ ॥[ वहति प्लवङ्घमलोकः प्रभवति नभोऽङ्गणं प्रतीष्टे उदधिः ।  ददाति मह्यपि महीधरांस्तथापि खलु दूरविकटोदरं पातालम् ॥]Monkeys carry the load; the sky provides space for it; the sky receives it; even the earth contributes mountains; even then the netherworld’s hollows remain unfilled.
इअ खोएन्ति पवंगा थोअविरा‍अगिरिपङ्कणिव्वुअमहिसम् ।दुममिलिअविद्दुमवणं थलसाव‍अमिलिअजल‍अरं म‍अरहरम् ॥ ७-६४ ॥[ इति क्षोभयन्ति प्लवङ्गाः स्तोकविशीर्णगिरिपङ्कनिर्वृतमहिषम् ।  द्रुममिलितविद्रुमवनं स्थलश्वापदमिलितजलचरं मकरगृहम् ॥]The extent of agitation caused in the ocean by the monkeys is such that buffaloes (on the mountain) are serenely resting on the slush caused by mountains thrown and slightly dispersed in the ocean, the trees on the mountain have mingled with coral trees in the ocean and land animals have mixed with marine animals.     
वणग‍अगन्धारोसिअजम्भा‍अन्तपडिउद्धकेशरिम‍अरम् ।समुहपडन्तधराहरभीअवलन्तभुअ‍इन्दजणिआवत्तम् ॥ ७-६५ ॥[ वनगजगन्धारोपितजृम्भायमाणप्रतिबुद्धकेशरिमकरम् ।  सम्मुखपतद्धराधरभीतवलमानभुजगेन्द्रजनितावर्तम् ॥]Sea lions wake up yawning and stretching the limbs angered by the smell of rutting elephants; huge snakes create whirl pools by turning their body afraid of being hit by mountains falling in front of them.
- - - -  
Categories: Other Language Links

Setubandham-67

Sat, 01/10/2015 - 15:55
सेतुबन्धम्-६७
खुहिअसमुद्दाहिमुहा तंसट्टिअमहिहरोसरन्तक्खलिआ ।करिम‍अरबद्धलक्खा करिम‍अरपडिच्छिआ पडन्ति ग‍इन्दा ॥ ७-५४ ॥[ क्षुभितसमुद्राभिमुखाः तिर्यक्स्थितमहीधरापसरत्स्खलिताः ।  करिमकरबद्धलक्ष्याः करिमकरप्रतीष्टाः पतन्ति गजेन्द्राः ॥]Great elephants, which have slipped out of mountains kept aside for being thrown, fall facing the agitated ocean intently looking at the sea crocodiles who in turn are eagerly looking forward to a fight.
ण वि तह पव‍आविद्धा विअडणिअम्बगरुआ रसा‍अलमूलम् ।जह उच्छलिउद्धा‍इअसलिलभरोवाहिआ अ‍इन्ति महिहरा ॥ ७-५५ ॥[ नापि तथा प्लवगाविद्धा विकटनितम्बगुरुका रसातलमूलम् ।  यथा उच्छलितोद्धावितसलिलभरापवाहिता आयान्ति महीधराः ॥]The mountains reach the netherworld not so much due to their being thrown by the monkeys as due to the force of weight of the waters (of streams in the mountains) which are thrown up and carried off.

उत्थङ्गिअदुमणिवहा गिरिघा‍उव्वत्तमुच्छिअमहामच्छा ।वेलासेलक्खलिआ उद्धं भिज्जन्ति उअहिजलकल्लोला ॥ ७-५६ ॥[ उत्तम्भितद्रुमनिवहा गिरिघातोद्वृत्तमूर्छितमहामत्स्याः ।  वेलाशैलस्खलिता ऊर्ध्वं भिद्यन्ते उदधिजलकल्लोलाः ॥]Waves of the ocean break against the mountains on the shore and prop up the trees while the whales get upturned due to the falling mountains.
अद्धत्थमिअविसण्ठुलग‍अजूहारूढसिहरविहलस्स णहम् ।जीअं व झत्ति णज्ज‍इ गिरिस्स कुहराहि उग्ग‍अं सुरमिहुणम् ॥ ७-५७ ॥[ अर्धास्तमितविसंष्ठुलगजयूथारूढशिखरविह्वलस्य नभः ।  जीव इव झटिति ज्ञायते गिरेः कुहरादुद्गतं सुरमिथुनम् ॥]A divine couple agitated by a herd of elephants which has come up to the peak of the half sunk mountain jumps to the sky from the cave of the mountain and it looks as if the soul-breath of the mountain is leaving it.
धरिआ भुएहि सेला सेलेहि दुमा दुमेहि घणसंघा‍आ ।ण वि णज्ज‍इ किं पव‍आ सेवं बन्धन्ति ओ मिणेन्ति णहजलम् ॥ ७-५८ ॥[ धृता भुजैः शैलाः शैलैर्द्रुमा द्रुमैर्घनसंघाताः ।  नापिज्ञायते किं प्लवगाः सेतुं बध्नन्ति उत मिन्वन्ति नभस्तलम् ॥]Monkeyd hold the mountains over their shoulders; mountains carry trees; trees hold the cluster of clouds. It is not clear whether monkeys are building the bridge or measuring the sky.
रहसविसज्जिएकमेक्का वलन्तधुअपडिअमणिसिला सा‍अरम्मि णिवडन्ति ध्रणिहा‍आ मलिहमहाभुअंगभग्गप्फणोअरोसरिअसंपुडं रसा‍अलं दुम्मेन्ति धरणिहा‍आ ।णासा अं जलं सा‍अरस्स चुण्णिअमणोसिला‍अडपडन्तसेलसंदारुणं फलन्तं दरिअणिसा‍अरेन्दहीरन्तजाण‍ई वाहणिब्भरपुलोइअस्स किरदारुणं फलं तम् ॥ ७-५९ ॥[ रभसविसृष्टेकैके वलद्धुतपतितमणिशिलाः सागरे निपतन्ति धरनिघाता मृदितमहाभुजङ्गभग्नफणोदरापसृतसंपुटं रसातलं दुन्वन्ति धरणिघाताः ।नश्यति यज्जलं सागरस्य चूर्णितमनःशिलातटपतच्छेलस्यन्दारुणंफलदृप्तनिशाचलेन्द्रह्रियमाणजानकीबाष्पनिर्भरप्रलोकितस्य किल दारुणं फलं तत् ॥]Groups of mountains thrown with force and from which rotating and trembling precious stones are dropping down  fall into the ocean one by one. The striking of the earth causes anguish in the netherworld with the mouth of the Sesha serpent split open due to the disturbance on its hood. The water of the ocean has become reddish due to the minerals (on the mountain) getting pulverized and is decaying. This is the result of not attending to Sita while Ravana who was proud of his success was carrying her away while she looked (down) with tears flowing.   
सेलसिलाह‍आ समुद्दोअरे मणीणंचुण्णिज्जन्ति वित्थरा र‍अणगामणीणम् ।भर‍इ णहङ्गणं अणिव्विण्णमेहलाणंहंस‍उलावलीण वणरा‍इमेहलाणम् ॥ ७-६० ॥[ शैलशिलाहताः समुद्रोदरे मणीनां  चूर्ण्यन्ते विस्तारा रत्नग्रामणीनाम् ।  भ्रियते नभोऽङ्गणमनिर्विण्णमेघलानं  हंसकुलावलीनां वनराजिमेखलानाम् ॥]
Hit by the falling mountains, precious gems spread over large areas inside the ocean are getting pulverized. The sky which receives pleasant clouds carries a string of cranes which form a beautiful girdle to the forest (on the raised mountain).- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-66

Sat, 01/03/2015 - 14:56
सेतुबन्धम्-६६

पवणभरन्तदरिमुहं पवणसुअक्कन्तविहलिअसिलावेढम् ।पड‍इ सिहरोज्झरुग्ग‍अमहिन्दधणुमब्भिणं महिन्दक्खण्डम् ॥ ७-४६ ॥[ पवनभ्रियमाणदरीमुखं पवनसुताक्रन्तविघटितशिलावेष्टम् ।  पतति शिखरनिर्झरोद्गतमहेन्द्रधनुर्गर्भितं महेन्द्रखण्डम् ॥]A piece of Mahendra mountain, whose slopes were smashed by Hanuman as he jumped up (from the mountain) and which had its mouth-like caves filled with wind and which displayed a rain-bow created by the streams on its peak falls into the ocean.
ग‍अण‍अलम्मि सेलसंघट्टवारिआणंओत्थरिअं रवेण जलभरिअवारिआणम् ।वहमाणं ल‍आहरा‍इं स‍अन्दला‍इंकिं पडिअं ण होइ सिहरं स‍अं दला‍इम् ॥ ७-४७ ॥[ गगनतले शैलसंघट्टवारिताना-मवस्तृतं रवेण जलभृतवारिदानाम् ।वहमानं लतागृहाणि सकन्दलानिकिं पतितं न भवति शिखरं शतं दलानि ॥]Why does not mountain’s peak break into many pieces as it falls into the ocean as it carries with it bowers of Kandala trees while the moisture-rich clouds in the sky roar hit by the mountain?
लक्खिज्झन्ति समुद्दे गिरिघा‍उव्वत्तम‍अरविसमुक्कित्ता ।छेअपसरन्तरुहिरा फेणमिलन्ता वि चमरिबालद्धन्ता ॥ ७-४८ ॥[ लक्ष्यन्ते समुद्रे गिरिघातोद्वृत्तमकरविषमोत्कृत्ताः ।  छेदप्रसरद्रुधिराः फेनमिलन्तोऽपि चमरीबालार्धन्ताः ॥]Parts of tails of Camari deer cut asunder by the crocodiles which have been made belly-up due to the striking of the mountain and whose blood trails have spread in sea-foam can be seen in the  ocean.   
सिद्ध‍अणो भएण मुञ्च‍इ ल‍आहरा‍इंसुर‍अविसेसजा‍असेओल्ल‍आहरा‍इं ।गिरिसरिआमुहा‍इं णासन्ति सास‍आ‍इंभम‍इ महोअहिस्स सलिलं दिसास‍आइम् ॥ ७-४९ ॥[ सिद्धजनो भयेन मुञ्चति लतागृहाणि  सुरतविशेषजातस्वेदार्द्राधराणि ।  गिरिसरिन्मुखानि नश्यन्ति शाश्वतानि  भ्रमति महोदधेः सलिलं दिक्शतानि ॥]Siddha people leave their bowers out of fear with their  lower lips wet due to the sweat arising out of amorous activity; the mouths of mountain streams considered eternal get obliterated; the ocean’s waters wander around in several directions.
भम‍इ समुक्खित्तकरं ग‍अव‍इवारिअपवित्तपक्कग्गाहम् ।विहकुत्थङ्घिअकलहं विअडावत्तमुहमाग‍अं ग‍अजूहम् ॥ ७-५० ॥[ भ्रमति समुत्क्षिप्तकरं गजपतिवारितप्रवृत्तप्रग्राहम् ।  विह्वलोत्थापितकलभं विकटावर्तमुखमागतं गजयूथम् ॥]The herd of elephants caught in the whirl pool rotates with their trunks lifted up, lifting up a bewildered elephant calf while the leader of the herd obstructs a crocodile (intent on catching them).

समुहपडन्तविअडगिरिसिहरवेल्लिमाणंवी‍इपरिक्खलन्तपवणवसवेल्लिआणम् ।दिट्ठिं देइ राहवो कह वि जा णईणंता विरहेइ णवर हिअ‍अम्मि जाण‍ई णम् ॥ ७-५१ ॥[ सम्मुखपतद्विकटगिरिशिखरप्रेरितानां  वीचिपरिस्खलत्पवनवशवेल्लितानाम् ।  दृष्टिं ददाति राघवः कथमपि यावन्नदीनां  तावद्विरहयति केवलं हृदये जानकी एनम् ॥]No sooner does Rama cast his eyes on the rivers which are shaken by the winds created by the overflowing waves and which are disturbed by the peaks of mountains falling in front of them than Sita will vacate the heart of Rama.[Rama becomes busy with activities of bridge building]
दरडड्डविद्दुमवणा उद्धावन्ति सिहिकज्जलिअसङ्ख‍उला ।पा‍आललग्गकड्ढिअरामसरोलुग्गपत्तणा जलणिवहा ॥ ७-५२ ॥[ दरदग्धविद्रुमवना उद्धावन्ति शिखिकज्जलितशङ्खकुलाः ।  पाताललग्नकृष्टरामशरावरुग्णपत्त्रणा जलनिवहाः ॥]Streams of water come up which have half-burnt corals and conch shells blackened by fire and which carry the feathers of arrows of Rama shot into the nether world.

भीअणिसण्णजल‍अरं पलोट्टणिअ‍अभरभिण्णवक्खमहिहरम् ।दीस‍इ विहिण्णसलिलं कुविउद्धा‍इअभुअंगमं पा‍आलम् ॥७-५३ ॥[ भीतनिषण्णजलचरं प्रलुठितनिजकभरभिन्नपक्षमहीधरम् ।  दृश्यते विभिन्नसलिलं कुपितोद्धावितभुजङ्गमं पातालम् ॥]Ocean waters have given way displaying the netherworld with marine animals keeping still out of fear and wings of mountains getting broken due to their own weight and  angry snakes running away.
- - - -  
Categories: Other Language Links

Setubandham-65

Sat, 12/27/2014 - 17:40
सेतुबन्धम्-६५
मल‍अचन्दणल‍आहरे संभरमाण‍ओणिअ‍अमहणदुक्खं मिव संभरमाण‍ओ ।रस‍इ सेलसिहराहिह‍ओ सरिआव‍ईदहमुहस्स दोसेण समोसरिआव‍ई ॥ ७-४१ ॥[ मलयचन्दनलतागृहान् संबिभ्राणोनिजकमथनदुःखमिव संस्मरन् ।रसति शैलशिखराभिहतः सरित्पति-र्दशमुखस्य दोषेण समवस्तृतापत् ॥]The ocean, which is nurturing the green bowers made of sandal trees of Malaya and which has come to grief because of the folly of Ravana roars in agony struck by the peaks of falling mountains.
जलवट्ठत्थमिएसु अ उद्धा‍इ गिरीसु मलिअविद्दुम‍अम्बो ।आवलिआचुण्णिएसुं धुअथाउर‍ओ व्व सीहरर‍उग्घा‍ओ ॥ ७-४२ ॥[ जलपृष्टास्तमितेषु चोद्धावति गिरिषु मृदितविद्रुमाताम्रः ।  आपतितचूर्णितेषु धुतधातुरज इव शीकररजद्धातः ॥]While mountains powdered due to the force of falling into the ocean sink in whirlpools, the rising water drops which are slightly coppery in colour due to the crushed corals go up the sky as if they are dust particles shaken out of the ores (on the mountain). 
सेलसिहरसंखोहिअकल्लोलन्त‍अंगलिअधाउरसरा‍इअकल्लोलन्त‍अम् ।रस‍इ उअहिसलिलं धरेसु वलमाण‍अंभग्गचन्दणरसोसहिणिव्वलमाण‍अम् ॥ ७-४३ ॥[ शैलशिखरसंक्षोभितकल्लोलान्तं  गलितधातुरसराजितलोलकान्तम् ।  रसत्युदधिसलिलं धरेषु वलमानं  भग्नचन्दनरसौषधिनिर्वलमानकम् ॥]The waters of the ocean roar as they get twisted in the hollows of the mountain. Large waves are produced at the shores due to the agitation caused by the falling mountains. The sun reflected in the waters shimmers adorned by the colourful ores that have fallen out (of the mountain).The water is turning around in places due to broken sandal trees.
गिरिणिव्वलिअपडन्ता उद्ध‍अजलमूलमिलिअपत्तलविडवा ।लहुअत्तणूप्पवन्ता ग‍अणमणा‍अड्ढिआ वि लग्गन्ति दुमा ॥ ७-४४ ॥[ गिरिनिर्वलितपतन्त उद्धृतजलमूलमिलितपत्त्रलविटपाः ।  लघुत्वोत्प्लवमाना गगनमनाकृष्टा अपि लगन्ति द्रुमाः ॥]Trees which have broken away from the mountain and have fallen down to the ocean and whose branches float up after having been sucked to the bottom of the ocean and which are floating being light are seen going up the sky although they are not pulled up.
पवअ‍वलेहिं रा‍असंजा‍अमच्छरेहिंग‍अणणिरा‍अभिण्णघणभेसिअच्छरेहि ।फुडधवलग्गदन्तपडिपेल्लिआहरेहिंभिज्ज‍इ सा‍अरस्स सलिलं धराहरेहिं ॥ ७-४५ ॥[ प्लवगबलै रागसंजातमत्सरै- र्गगननिरायतघनभीषिताप्सरोभिः । स्पुटधवलाग्रदन्तप्रतिप्रेरिताधरै-र्भिद्यते सागरस्य सलिलं धराधरैः ॥]
Monkeys angered by the sensuous acts of Ravana move very fast in the sky which results in the clouds getting elongated and split which in turn frighten the divine damsels. With their two front teeth extended beyond their lips, monkeys break the ocean using the mountains (as tools).  - - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-64

Sat, 12/20/2014 - 16:19
सेतुबन्धम्-६४
वड्ढ‍इ पव‍अकल‍अलो वल‍इ वलन्तवल‍आमुहो सलिलणिही ।पवणणिरा‍इअरुक्खा पडन्ति उद्धट्ठिओज्झरा धरणिहरा ॥ ७-३६ ॥[ वर्धते प्लवगकलकलो वलति वलमानवडवामुखः सलिलनिधिः ।  पवननिरायतवृक्षाः पतन्त्यूर्ध्वस्थितनिर्झरा धरणीधराः ॥]The murmuring noise of the monkeys increases; the ocean with its Vadava fire turning round spills over the shore; the mountains with their trees lengthened by the force of the wind and their streams held aloft fall into the ocean.
दूराइद्धणिअत्ता मोदिअमलिअहरिअन्दणम‍इज्झन्ता ।उअहिं रहसुक्खित्ता आसाएन्ति विरसं महाण‍इमच्छा ॥ ७-३७ ॥[ दूराविद्धनिवृत्ता मोटितमृदितहरिचन्दनमुद्यमानाः ।  उदधिं रभसोत्क्षिप्ता आस्वादयन्ति विरसं महानदीमत्स्याः ॥]The fish from the great rivers which are returning to the stream after having been flung afar and which are enjoying the sandal wood which has been first ground and then smeared are slightly tasting the waters of the ocean which is devoid of sweetness after having been flung into the ocean with speed.
आसीविसमणिअम्बा पह्लत्थन्ति विहडन्तविसमणिअम्बा ।दुमणिवहोवरि हरिआ दरीसु सेला रविप्पहावरिहरिआ ॥ ७-३८ ॥[ आशीविषमण्याताम्राः पर्यस्यन्ति विघटमानविषमनितम्बा ।  द्रुमनिवहोपरि हरिता दरीषु शैला रविप्रभापरिहृताः ॥]Mountains which are green in colour around groups of trees and have a tinge of redness due to the hue of the gems on the hoods of serpents and which are protected from sun light  end up in the caves.
धरिअं वेओवत्तं गिरिघाउच्छित्तपाणिअम्मि समुद्दे ।वलिऊण भुअ‍अव‍इणा कह वि तुलग्गविसमा‍अ‍अं महिवेढम् ॥ ७-३९ ॥[ धृतं वेगापवृत्तं गिरिघातोत्क्षिप्तपानीये समुद्रे ।  वलित्वा भुजगपतिना कथमपि तुलाग्रविषमागतं महीवेष्टम् ॥]The Sesha serpent somehow managed to bear the weight of the slopes of mountains by slightly shifting itself when the mountains were flung into the ocean with force while the waters of the ocean splashed up.    
वज्जभ‍अं धरणिहरा आ‍इवराहखुरपेल्लणाइञ् वसुम‍ई ।सम‍अं चिअ पम्हट्ठं संभरिओ महणसम्भमं च समुद्दो ॥ ७-४० ॥[ वज्रभयं धरणिधरा आदिवराहखुरप्रेरणानि वसुमती ।  समकमेव प्रस्मृतं संस्मृतवान्मथनसंभ्रमं च समुद्रः ॥]
The mountains remembered the forgotten fear of the thunderbolt of Indra; the earth remembered the kicks of the feet of the Primaeval Boar; the sea remembered the agitation associated with the churning. All the three remembered together. - - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-63

Sat, 12/13/2014 - 15:30
सेतुबन्धम्-६३
दीस‍इ वारंवारं गिरिघाडक्खित्तसलिलरेइअभरिअम् ।पाआलं व णह‍अलं णहविवरं व विअडोअरं पा‍आलम् ॥ ७-३१ ॥[ दृश्यते वारंवारं गिरिघातोत्क्षिप्तसलिलरेचितभृतम् ।  पातालमिव नभस्तलं नभोविवरमिव विकटोदरं पातालम् ॥]The cavernous netherworld which is getting repeatedly emptied and filled due to the mountains being thrown in looks like the sky and the sky looks like the netherworld.
संखोहभिण्णमहिअलगलिअजलोलुग्गपङ्क‍अवणुच्छङ्गा ।विहलग‍इन्दालम्बिअ फुडिअपडन्तसिहरा पडन्ति महिहरा ॥ ७-३२ ॥[ संक्षोभभिन्नमहीतलगलितजलावरुग्णपङ्कजवनोत्सङ्गाः ।  विह्वलगजेन्द्रालम्बितस्फुटितपतच्छिखराः पतन्ति महीधराः ॥]Mountains in which lotus forests have gone dry due to the water having been drained as a result of the broken ground and in which peaks are being supported by the agitated elephants fall into the ocean.
रस‍इ गिरिघा‍अभिण्णो तीरं लङ्घेइ वल‍इ विसमक्खलिओ ।पाव‍इ महणावत्थं णवर ण णिद्देइ सा‍अरो अम‍अरसम् ॥ ७-३३ ॥[ रसति गिरिघातभिन्नस्तीरं लङ्घयति वलति विषमस्खलिताः ।  प्राप्नोति मथनावस्थां केवलं न निर्ददाति सागरोऽमृतरसम् ॥]The ocean split by the fall of mountains roars, extends beyond its borders, turns back at  uneven places and reaches the stage of being churned except that it does not bring out the ambrosia.
उक्ख‍अणिसुद्धसेलो संस‍इअसमुद्दघोरमुक्कक्कन्दो ।रक्खसपुरीअ कह आ गमणोवाओ वि दारुणसमारम्भो ॥ ७-३४ ॥[ उत्खातनिपातितशैलो संशयितसमुद्रघोरमुक्ताक्रन्दः ।  राक्षसपुर्याः कथं वा गमनोपायोऽपि दारुणसमारम्भः ॥]Even the starting of the way to reach Lanka is difficult what with mountains being dug and thrown in and the doubtful ocean uttering a cry at its state.
वेउक्खलिउद्धा‍इअणहभमिरफुरन्तकञ्चणसिलावेढम् ।कुसुमसुअन्धर‍आलं पह्वत्थ‍इ पव‍अणोल्लिअं धर‍आलम् ॥ ७-३५ ॥[ वेगोत्खण्डितोद्धावितनभोभ्रमणशीलस्फुरत्काञ्चनशिलावेष्टम् ।  कुसुमगन्धरजोजालं पर्यस्यति प्लवगनोदितं धरजालम् ॥]
The network of mountains surrounded by sparkling golden rocks which are spinning as a result of being speedily broken ends up in the ocean having been pushed by the monkeys.- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-62

Sat, 12/06/2014 - 16:01
सेतुबन्धम्-६२
उव्वत्तिअकरिम‍अरा पडन्ति पडिअगिरिसंभमुब्भडरोसा ।ओव‍इअम‍अरणिद्द‍अलुअगत्तावरविसण्ठुला मा‍अङ्गा ॥ ७-२६ ॥[ उद्वर्तितकरिमकराः  पतन्ति पतितगिरिसंभ्रमोद्भटरोषाः ।  अवपतितमकरनिर्दयलूनगात्रावरविसंष्ठुला मातङ्गाः ॥]Elephants, angry for having fallen out of mountainsfall into the ocean turning sea-monsters upside down while they are themselves tottering having portions of their bodies plucked by crocodiles attacking them.
विहुलपवालकिसल‍अं सेलदरत्थमिअदरिमुहवलन्तीहिम् ।आवेढपहुप्पन्तं वी‍ईहिञ् दुमेसु वणल‍आहिञ् व भमिअम् ॥ ७-२७ ॥[ विधुतप्रवालकिसलयं शैलदरास्तमितदरीमुखवलमानाभिः ।  आवेष्टप्रभवद्वीचिभिर्द्रुमेषु वनलताभिरिव भ्रमितम् ॥]The waves capable of wrapping around, wander around the trees like forest creepers and surround the half immersed mouths of caves.
गिरिणिवहेहि रसन्तं उक्खम्मन्तेहि णिवडिएहि अ सम‍अम् ।धरणीअ सा‍अरस्स अ उग्घाडिज्ज‍इ णिरन्तरं पा‍आलम् ॥ ७-२८ ॥[ गिरिनिवहै रसदुत्खायमानैर्निपतितैश्च समम् ।  धरण्याः सागरस्य च उद्घाट्यते निरन्तरं पातालम् ॥]The netherworld is getting exposed continuously by the groups of mountains which are being dug out of the earth on the one hand and being thrown into the ocean on the other.
वेआविद्धवलन्ता मुहलवलन्तोज्झरावलिपरिक्खित्ता ।संवेल्लिअघणणिवहा वलिअल‍आलिङ्गिआ पडन्ति महिहराः ॥ ७-२९ ॥[ वेगाविद्धवलन्तो मुखरवलन्निर्झरावलिपरिक्षिप्ताः ।  संवेल्लितघननिवहा वलितलतालिङ्गिताः पतन्ति महीधराः ॥]Mountains fall into the ocean spinning with the roaring streams wrapping around them and the spinning creepers clinging to them while the clouds surround them.
 एकक्कमावडन्ता णिअ‍अभुअक्खेवभिण्णसेलद्धन्ता ।णिन्ति दुअकेसरसडा ग‍अणुच्छलिअसलिलोत्थ‍आ क‍इणिवहा ॥ ७-३० ॥[ एकैकमापतन्तो निजकभुजक्षेपभिन्नशैलार्धान्ताः ।  निर्यन्ति धुतकेसरसटा गगनोच्छलितसलिलावस्तृताः कपिनिवहाः ॥]
Groups of monkeys move one by one flapping their manes covered by water that has been thrown up while parts of mountains get broken by the force of their shoulders (while throwing).- - - -  
Categories: Other Language Links

Setubandham-61

Sat, 11/29/2014 - 16:15
सेतुबन्धम्-६१
विल‍अन्तोज्झरलहुआ पवणविहुव्वन्तपा‍अवुद्धप‍इण्णा ।पवएहि उद्धमुक्का सिहरेहि पडन्ति सा‍अरम्हि महिहरा ॥ ७-२१ ॥[ विगलन्निर्झरलघुकाः पवनविधूयमानपादपोर्ध्वप्रकीर्णाः ।  प्लवगैरूर्ध्वमुक्ताः शिखरैः पतन्ति सागरे महीधराः ॥]Mountains released from above by the monkeys having become light on account of the streams falling out of them with the crowns of the trees in them swaying with the wind plunge into the ocean peaks first.
अत्थमिअसेलमग्गा भिण्णणिअत्तन्तसलिलपुञ्जितकुसुमाः ।होन्ति हरिआलकविला दाणसुअन्धुप्पवन्तग‍अदुमभङ्गा ॥ ७-२२ ॥[ अस्तमितशैलमार्गा भिन्ननिवर्तमानसलिलपुञ्जितकुसुमाः ।  भवन्ति हरितालकपिला दानसुगन्ध्युत्प्लवमाना गजद्रुमभङ्गाः ]The paths (furrows) created in the ocean by the falling mountains are full of bunches of flowers gathered by the returning waters, brown in colour due to the mineral oars on the mountain and are full of logs of trees broken by elephants and carrying the fragrance of their rut-fluid.

पक्कावत्तवलन्ता धुव‍आतम्बलोअणा वणमहिसा ॥ ७-२३ ॥[ अस्तायन्ते सरोषाः सलिलदरास्तमितशैलशिखरपतिताः ।  एकावर्तवलमाना धुताताम्रलोचना वनमहिषाः ॥]Wild buffaloes which have fallen out of half submerged mountain peaks swirl in a whirl pool and angrily plunge into the ocean with their reddish eyes rolling.
भिण्णमिलिअं पि भिज्ज‍इ पुणो वि एक्कक्कमावलोअणसुहिअम् ।सेलत्थमणण‍उण्णअतरङ्गहीरन्तका‍अरं हरिण‍उलम् ॥ ७-२४ ॥[ भिन्नमिलितमपि भिद्यते पुनरप्येकैक्रमावलोकनसुखितम् ।  शैलास्तमननतोन्नततरङ्गह्रियमाणकातरं हरिणकुलम् ॥]Anxious groups of deer carried away by the waves created by the plunging mountains are separated from each other and again brought together temporarily when they feel happy to see each other.  
दाढाविभिण्णकुम्भा करिम‍अराण थिरहत्थकड्ढिज्जन्ता ।मोत्तागब्भिणसोणिअभरेन्तनुहकंदरा रसन्ति म‍इन्दा ॥ ७-२५ ॥[ दंष्ट्राविभिन्नकुंभाः करिमकराणां स्थिरहस्तकृष्यमाणाः ।  मुक्तागर्भितशोणितभ्रियमाणमुखकंदरा रसन्ति मृगेन्द्राः ॥]
Lions roar in the ocean while sea-crocodiles snatch away the bloody gem-laden heads of elephants ( eaten by the lions) from their cave-like mouths.- - - -   
Categories: Other Language Links

Setubandham-60

Sat, 11/22/2014 - 20:38
सेतुबन्धम्-६०
फेणकुसुमन्तरुत्तिण्णकेसरा‍आरवेविरम‍ऊहाई ।सूएन्ति पवत्ता‍इं मूलुक्खुहिअं महोअहिं र‍अणा‍इं ॥ ७-१६ ॥[फेनकुसुमान्तरोत्तीर्णकेसराकारवेपनशीलमयूखानि । सूचयन्ति प्लवमानानि मूलोत्क्षुभितं महोदधिं रत्नानि ।]The gems whose trembling rays are like filaments at the centre of flower-like foam and which are floating in the ocean indicate that the waters have been disturbed deep inside.
विहुण‍इ वेलं व महिं भिन्द‍इ सम‍अं व धरणिधरसंघा‍अम् ।गेण्ह‍इ भ‍अं व ग‍अणं मुअ‍इ सहा‍अं व सा‍अरो पा‍आलम् ॥ ७-१७ ॥[ विधुनोति वेलामिव महीं भिनत्ति समयमिव धरणीधरसङ्घातम् ।  गृह्णाति भयमिव गगनं मुञ्चति स्वभावमिव सागरः पातालम् ॥]The ocean vibrates the earth like it does the waters near the shore; it breaks the groups of mountains like it breaks its own limits; it takes hold of the sky like it gets hold of fear; it leaves the contact with the netherworld like it leaves its own nature.
पह्लत्थन्ति वलन्ता चलविडवन्तरणिअत्ततरुपारोहा ।मूलुण्णामिअजल‍आ अहोमुहन्दोलिओज्झरा धरणिहरा ॥ ७-१८ ॥[ पर्यस्यन्ति वलमानाश्चलविटपान्तरनिवृत्ततरुप्ररोहाः ।  मूलोन्नामितजलदा अधोमुखान्दोलितनिर्झरा धरणिधराः ॥]Mountains turned upside down wander around while thenew shoots of the trees hang down and the slopes of the mountains bend the clouds and the inverted streams of the mountains are being swung.   अट्ठिअवडन्तमहिहरदूरट्ठिअजलर‍अन्ध‍आरत्थमिए ।साह‍इ णवर पडन्ते पक्खुहिअसमुद्दपडिरओ धरणिहरे ॥ ७-१९ ॥[ अस्थितपतन्महीधरदूरोत्थितजलरयान्धकारास्तमितान् ।  शास्ति केवलं पततः प्रक्षुभितसमुद्रप्रतिरवो धरणिधरान् ॥]It is only the sound of the disturbed ocean which indicates that the mountains are falling into the ocean as the mountains themselves have become invisible due to the darkness caused by the speeding waters caused by mountains falling at a distance.
दरधोअकेसरसडा पा‍आलुम्हगिरिधावुकद्दमिअमुहा ।पडिसक्कन्ति पवंगा पह्लत्थिअमहिहरूससन्तक्खन्धा ॥ ७-२० ॥[ दरधौतकेसरसटाः पातालोष्मगिरिधातुकर्दमितमुखाः ।  परिवर्तन्ते प्लवङ्गाः पर्यस्तमहीधरोच्छ्वसत्स्कन्धाः ॥] The monkeys get back in haste after throwing the mountains into the ocean with their manes slightly washed by the waters of the ocean and their faces dirtied by the oars of the mountains heated up by the fires of the netherworld and their shoulders heaving heavily due to the throwing of the mountains.
- - - -  
Categories: Other Language Links

Setubandham-59

Sat, 11/15/2014 - 17:46
सेतुबन्धम्-५९


खणमेलिआपविद्धो सिहरन्तरणित्तवाणरलो‍ओ । पच्छा पड‍इ समुद्दे अण्णो मिल‍इ पडमं णहे गिरिणिवहो ॥ ७-११॥[ क्षणमेलितापविद्धः शिखरान्तरनिर्यद्रिक्तवानरलोकः ।  पश्चात्पतति समुद्रेऽन्यो मिलति प्रथमं नभसि गिरि निवहः ॥]Even before a mountain falls into the ocean, another one thrown hits it in mid-air and separates from it while monkeys are seen with bear hands ( after throwing the mountains).
दीहा वलन्तविअडा रसन्ति उवहिम्मि मारुअभरिज्जन्ता ।पा‍आलोअरगहिरा रहसोविद्धाण महिहराण ग‍इवहा ॥ ७-१२ ॥[ दीर्घा वलद्विकटा रसन्त्युदधौ मारुतभ्रियमाणाः ।  पातालोदरगभीरा रभसापविद्धानां महीधराणां गतिपथाः ॥]The paths of mountains thrown away with force in the ocean are deep like the bowels of the netherworld, long and turning menacingly and create a noise in the ocean filled up by wind.
उक्खित्तविमुक्का‍इं णहम्मि एक्केक्कमावडणभिण्णा‍इम् ।वज्जभ‍उव्विण्णा‍इञ् व पडन्ति र‍अणा‍अरे गिरिसहस्सा‍इम् ॥ ७-१३ ॥[ उत्क्षिप्तविमुक्तानि नभस्येकैकक्रमावपतनभिन्नानि ।  वज्रभयोद्विग्नानीव पतन्ति रत्नाकरे गिरिसहस्राणि ॥]Thousands of mountains lifted up the sky and dropped one by one and broken fall into the ocean as if afraid of the thunder bolt of Indra.
भिण्णसिला‍अलसिहरा णिअ‍अदुमोसरिअकुसुमर‍अधूसरिआ ।पडमं पडन्ति सेला पच्छा वावद्धुआ महाण‍इसोत्ता ॥ ७-१४ ॥[ भिन्नशिलातलशिखराणि निजकद्रुमापसरत्कुसुमरजोधूसरिताः ।  प्रथमं पतन्ति शैला पश्चाद्वातोद्धतानि महानदीस्रोतांसि ॥]Rocks coloured grey due to the pollens of the flowers falling from their trees fall (into the ocean) first followed by the streams of large rivers blown by the wind carrying rocks broken away from peaks.
णिम्मलसलिलब्भन्तरविहत्तदीसन्तविसमग‍इसंचारा ।णस्सन्ति णिच्चलट्ठिअपवंगमालोइआ चिरेण महिहरा ॥ ७-१५ ॥[ निर्मलसलिलाभ्यन्तरविभक्तदृश्यमानविषमगतिसंचाराः ।  नश्यन्ति निश्चलस्थितप्लवंगमालोकिताश्चिरेण महीधराः ॥]Mountains vanish into the ocean slowly while monkeys stand motionless looking at them, whose uneven fall in the ocean could be clearly seen in the clear waters of the ocean. - - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-58

Sat, 11/08/2014 - 20:51
सेतुबन्धम्-५८जणिअं पडिवक्कभ‍अं तुलिआ सेना धुओ क‍ईहि समुद्दो ।ण हु णवर हिअ‍अ सारा आरम्भा वि गरुआ महाअलक्खाणम् ॥ ७-६ ॥[ जनितं प्रतिपक्षभयं तुलिताः शैला धुतः कपिभिः समुद्रः ।  न खलु केवलं हृदयसारा आरम्भा अपि गुरवो महालक्ष्याणाम् ॥]Monkeys have balanced the mountains (on their shoulders while throwing them); the ocean has been shaken; the enemy has been frightened. For those with lofty goals, even the start of their endeavour is not only rich with intentions but is also weighty.
जो दीस‍इ धरणिहरो णज्ज‍इ एएण वज्झ‍इ त्ति समुद्दो ।उअहिम्मि उण वडन्ता कत्थ ग‍अ त्ति सलिले ण णज्जन्ति धरा ॥ ७-७ ॥[ यो दृश्यतॆ धरणीधरो ज्ञायते एतेन बद्ध इति समुद्रः ।  उदधौ पुनः पतन्तः कुत्र गता इति सलिले न ज्ञायन्ते धराः ॥]One surmises that  a bridge is being made on the ocean when one sees a mountain in the ocean; mountains falling (one after the other) in to the ocean cannot be seen ( as they fall into the deep and wide ocean).
स‍अलमहिवेढविअडो सिहरसहस्सपडिरुद्धर‍इरहमग्गो ।इअ तुङ्गो वि महिहरो तिमिङ्गिलस्स व‍अणे तणं व पणट्ठो ॥ ७-८ ॥[ सकलमहीवेष्टविकटः शिखरसहस्रप्रतिरुद्धरविरथमार्गः ।  इति तुङ्गोऽपि महीधरस्तिमिङ्गिलस्य वदने तृणमिव प्रणष्टः ॥]The mountain which is huge enough to wrap around  the earth and which obstructs with its hundreds of peaks the path of the sun gets lost in the mouth of a  whale.
पव्व‍असिहरुच्छित्तं धाव‍इ जं जं जलं णहङ्गणहुत्तम् ।तं तं र‍अणेहिञ् समं दीस‍इ णक्खत्तमण्डलं व पडन्तम् ॥ ७-९ ॥[ पर्वतशिखरोत्क्षिप्तं धावति यद्यज्जलं नभोऽङ्गणाभिमुखम् ।  तत्तद्रत्नैः समं दृश्यते नक्षत्रमण्डलमिव पतत् ॥]The water drops flying off to the sky splashed by the falling mountains look like gems and groups of stars falling from the sky.
वाअणरवेआ‍इद्धा पिहुलवलन्तणिअ‍अओज्झरपरिक्खित्ता ।अप्पत्त च्चिअ उअहिं भमन्ति आवत्तमण्डलेसु व सेला ॥ ७-१० ॥[ वानरवेगाविद्धाः पृथुलवलमाननिजनिर्झरपरिक्षिप्ताः ।  अप्राप्ता एवोदधिं भ्रमन्त्यावर्तमण्डलेष्विव शैलाः ॥]Flung by the monkeys with force, mountains with their streams revolving around them keep rotating like whirlpools without reaching the sea.- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-57

Sat, 11/01/2014 - 16:26
सेतुबन्धम्-५७सप्तम आश्वासकः(Seventh Chapter)
अह ते विक्कमणहिसं दहव‍अणप‍आवलङ्घणग्गक्लन्धम् ।आढत्ता विरएउं सास‍अराम‍जसलच्छणं सेउवहम् ॥ ७-१ ॥[ अथ ते विक्रमनिकषं दशवदनप्रतापलङ्घनाग्रस्कन्धम् ।  आरब्धा विरचयितुं शाश्वतरामयशोलाञ्छनं सेतुपथम् ॥]Then they began constructing the bridge which acted as a whet-stone for their prowess, which was the first part in task of overpowering the might of Ravana and which would be a permanent symbol of Rama’s fame.
णवरि अ महिअलधरिआ मुक्का उअहिम्मि बाणरेहि महिहरा ।आइ वराहभुएहिञ् व पलवुव्वहणदलिआ महिअलहन्ता ॥ ७-२ ॥[ अनन्तरं च महीतलधृता मुक्ता उदधौ वानरैर्महीधराः ।  आदिवराहभुजैरिव प्रलयोद्वहनदलिता महीतलार्धान्ताः ॥]Then the mountains which had been placed on the ground were dropped into the ocean in the manner the portions of the earth which were pierced while being carried by the great boar at the time of Pralaya got dropped.
णिवडन्तम्मि ण दिट्ठो दूरोव‍इअम्मि कम्पिओ गिरिणिवहे ।खणपडिअम्मि विलुलिओ अत्थमिअम्मि परिवड्ढिओ सलिलणिहम् ॥ ७-३ ॥[ निपतति न दृष्टो दूरादवपतिते कम्पितो गिरिनिवहे ।  क्षणपतिते विलुलितोऽस्तमिते परिवर्धितः सलिलनिधिः ॥]When the group of mountains fell into the sea, the sea could not be seen; when they fell down from a distance, the sea trembled; when they dropped into the ocean momentarily the sea got disturbed; when they got immersed in the ocean it over-flowed.  णिह‍उव्वत्तजल‍अरं कड्ढिअकाणणभमन्तभमिरुच्छङ्गम् ।जा‍अं कलुसच्छा‍अं पढमुच्छलिआग‍अं महोअहिसलिलम् ॥ ७-४ ॥[ निहतोद्वृत्तजलचरं कृष्टकारणभ्रमद्भ्रमणशीलोत्सङ्गम् ।  जातं कलुषच्छायं प्रथमोच्छलितागतं महोदधिसलिलम् ॥]The water of the ocean which splashed the shores first became turbid with the mountains being thrown into it. The mountains had dead marine animals floating with their bottoms up and were revolving due to being pulled up.
सलिलत्थमिअमहिहरो पुणो विअद्दिट्ठमिलिअगिरिसंघाओ ।तह घडिअपव्वओ विअं दीस‍इ णहसा‍अरन्तरालुद्देसो ॥ ७-५ ॥[ सलिलास्तमितमहीधरः पुनरप्यदृष्टमिलितगिरिसंघातः ।  तथा घटितपर्वत इव दृश्यते नभःसागरान्तरालोद्देशः ॥]Splashing waters obscured the sight of falling mountains. But the sight of mountains which were thrown subsequently gave an impression that the mountain which got obscured was itself being seen. - - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-56

Sat, 10/25/2014 - 16:39
सेतुबन्धम्-५६


णह‍अलवेअपहाविअपवंगहीरन्तसेलसिहरक्खलिआ ।मग्गाग‍असेलाणं होन्ति मुहुत्तोज्झरा महाण‍इसोत्ता ॥ ६-९१ ॥[ नभस्तलवेगप्रधावितप्लवंगह्रियमाणशैलशिखरस्खलितानि ।  मार्गागतशैलानां भवन्ति मुहूर्तं निर्झरा महानदीस्रोतांसि ॥]The streams of large rivers which get spilled in the sky from the peaks of mountains while being carried by running monkeys become small streams for short moments on the mountains which come in their way.
वेउक्ख‍अदुमणिवहे तडपब्भारणिहणिव्वलन्तजलहरे ।णेन्ति जरडा‍अवाह‍अदरिविवरणिसण्णग‍अले धरणिहरे ॥ ६-९२ ॥[ वेगोत्खातद्रुमनिवहांस्तटप्राग्भारनिभनिर्वलमानजलधरान् ।  नयन्ति जरठातपाहतदरीविवरनिषण्णगजकुलान् धरणीधरान् ॥]Monkeys carry mountains in which trees get up-rooted due to the speed, where clouds looking like banks of rivers get separated and where herds of elephants take shelter at the mouths of caves exposed to severe sunlight.
धाव‍इ वेअपहाविअपवंगहीरन्तसेलसिहरन्तरिओ ।छा‍आणुमग्गलग्गो तुरिअं छिण्णा‍अओ व्व मल‍उच्छङ्गो ॥ ६-९३ ॥[ धावति वेगप्रधावितप्लवंगह्रियमाणशैलशिखरान्तरितः ।  छायानुमार्गलग्नस्त्वरितं छिन्नातप इव मलयोत्सङ्गः ॥]Plains of the Malaya mountains, which are in between peaks being carried by the monkeys with speed seem to be running fast in the  manner broken pieces of sun shine follow the shadows (of mountains).
आलोइआ ण दिट्ठा सच्चविआ ण गहिआ समोव‍इएहिम् ।उम्मूलिआ वि जेहिं तेहिं ण उवहि णिआ क‍ईहि महिहरा ॥ ६-९४ ॥[ आलोकिता न दृष्टाः सत्यापिता न गृहीताः समवपतितैः ।  उन्मूलिता अपि यैस्तैर्नोदधिं नीताः कपिभिर्महीधराः ॥]Mountains which were seen from a distance were not noticed by monkeys simultaneously crowding at them; those marked for carrying were not collected; those which were up-rooted did not reach the ocean.  
भग्गदुमभङ्गभरिओ उक्खित्तविसट्टपडिअमहिहरविसमो ।पव‍आण उअहिलग्गो लक्खिज्ज‍इ वि‍इअसंकमो व्व ग‍इवहो ॥ ६-९५ ॥[ भग्नद्रुमभङ्गभृत उत्क्षिप्तविशीर्णपतितमहीधरविषमः ।  प्लवगानामुदधिलग्नो लक्ष्यते द्वितीयसंक्रम इव गतिपथः ॥]The path of the monkeys on the ocean containing the broken trees and fallen mountains unevenly look like a second bridge.
वेएण गहिअसेलं वेलाबोलेन्तपडिणिअत्तोव‍इअम् ।जा‍अं रामाहिमुहं अणुराउप्फुल्ललोअणं क‍इसेण्णम् ॥ ६-९६ ॥[ वेगेन गृहीतशैलं वेलाव्यतिक्रान्तप्रतिनिवृत्तावपतितम् ।  जातं रामाभिमुखमनुरागोत्फुल्ललोचनं कपिसैन्यम् ॥]The army of monkeys, which brought the mountains (to the sea shore) and which travelled into the ocean (due to their speed) and returned stood before Rama with their eyes fully open with love. । इअ सिरिपववरसेणविर‍इए कालिदासकए दहमुहवहे महाकव्वे छटुओ आसासओ ॥[ इति श्रीप्रवरसेनविरचिते कालिदासकृते दशमुखवधे महाकाव्ये  षष्ठ आश्वासकः ]Thus ends the sixth chapter in the great epic, “Killing of the Ten-headed” composed by Pravarasena and created by Kalidasa. 
- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-55

Sat, 10/18/2014 - 15:38
सेतुबन्धम्-५५


णिव्वण्णेऊण चिरं पव‍आ बोलेन्ति महिहरभरक्कन्ता ।सा‍अरपडिरूआ‍इअं पढमुक्ख‍अविअडमहिहरट्ठाणा‍इम् ॥ ६-८६ ॥[निर्वर्ण्य चिरं प्लवगा व्यतिक्रामन्ति महीधरभराक्रान्ताः ।  सागरप्रतिरूपाणि प्रथमोत्खातमहीधरस्थानानि ॥]Monkeys burdened by the weight of mountains (they are carrying) cross the sea-like gaps created by earlier diggings looking at them.
खणसंधिअमेह‍अडा वेउक्खिप्पन्तगिरिणिरा‍अट्ठविआ ।परिवड्ढन्ता‍आमा वहन्ति व णहङ्गणे महाण‍इसोत्ता ॥ ६-८७ ॥[ क्षणसंहितमेघतटानि वेगोत्क्षिप्यमाणगिरिनिरायतस्थापितानि ।  परिवर्धमानायामानि वहन्तीव नभोऽङ्गणे महानदीस्रोतांसि ॥]River streams which emanate from mountains being carried and which are getting longer appear to be flowing in the sky while clouds which momentarily come together act as their banks.
सेलेसु सेलतुङ्गा णह‍अलमिलिएसु मिलिअदन्तप्फलिआ ।पव‍अविहुएसु विहुआ णिव्वडिएसु वि ण णिव्वलन्ति वणग‍आ ॥ ६-८८ ॥[ शैलेषु शैलतुङ्गा नभस्तलमिलितेषु मिलितदन्तपरिघाः ।  प्लवगविधुतेषु विधुता निर्वलितेष्वपि न निर्वलन्ति वनगजाः ॥]Elephants in the mountain forests with their tusks stuck in the sky-stuck mountains do not leave the mountains which have been dug out although they tremble when monkeys shake the mountains (while carrying).
वेविरप‍ओहराणं दिसाण गिरिविवरदिट्ठतणुमज्झाणम् ।कुसुमर‍एण सुरहिणा अग्घाएण व णिमीलिआ‍इं मुहा‍इम् ॥ ६-८९ ॥[ वेपनशालिपयोधराणां दिशां गिरिविवरदृष्टतनुमध्यानाम् ।  कुसुमरजसा सुरभिणा आघ्रातेनेव निमीलितानि मुखानि ॥]The faces of directional quarters, which have clouds (breasts) trembling and whose lean parts (mid-riffs) are being seen between mountains appear to have been covered by fragrant pollens of flowers. [ There is a suggestion of a lady covering her face after smelling fragrant flower pollens, while her mid-riff is showing and her breasts are trembling.]  
पव‍आ कर‍अलधरिए णहमुहणिब्भिण्णवेवमाणविसहरे ।ग‍इवसविसट्टसिहरे बि‍इअकरेहि परिसंठवेन्ति महिहरे ॥ ६-९० ॥[ प्लवगाः करतलधृतान्नखमुखनिर्भिन्नवेपमानविषधराम् ।  गतिवशविशीर्णशिखरान् द्वितीयकरैः परिसंस्थापयन्ति महीधरान् ॥] Monkeys who are carrying the mountains in one hand set right and stabilize the mountains with the other hand while snakes on the mountains are trembling pierced by the tip of monkeys’ nails.  - - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-54

Sat, 10/11/2014 - 15:24
सेतुबन्धम्-५४


उम्मूलिआण खुडिआ उक्खिप्पन्ताण उज्जुअं ओसरिआ ।णिज्जन्ताण णिराआ गिरीण मग्गेण पत्थिआ ण‍इसोत्ता ॥ ६-८१ ॥[ उन्मूलितानां खण्डितान्युत्क्षिप्यमाणानामृजुकमपसृतानि ।  नीयमानानां निरायतानि गिरीणां मार्गेण प्रस्थितानि नदीस्रोतांसि ॥]River streams followed the fate of mountains; while mountains were being up-rooted the streams got split; while mountains were being thrown up the streams fell down straight; while mountains were being pulled streams got widened.
उम्मुहसारङ्गहणं अप्फुन्द‍इ मलिअमेहसारं ग‍अणम् ।विवरब्भन्तरविह‍अं गिरिआलं सिहरपरिभमन्तरविह‍अम् ॥ ६-८२ ॥[ उन्मुखसारङ्गगणमाक्रामति मृदितमेघसारं गगनम् ।  विवराभ्यन्तरविहगं गिरिजालं शिखरपरिभ्रमद्रविहयम् ॥]Group of mountains, where deer are looking up and in the caves of which birds have taken shelter occupies the sky where the waters of the clouds get pressed and the horses of the Sun god have to run round the peaks of mountains.
अंसट्टविअमहिहरा उब्भिअदाहिणकरावलम्बिअसिहरा ।उत्ताणवामकर‍अलधरिअणिअम्बपसरा णिअत्तन्ति क‍ई ॥ ६-८३ ॥[ असंस्थापितमहीधरा उच्छ्रितदक्षिणकरावलम्बितशिखराः ।  उत्तानवामकरतलधृतनितम्बप्रसरा निवर्तन्ते कपयः ॥]Monkeys return to the sea with the mountains holding the peaks in their extended right arm and holding the slopes in their left arm stretched out.
पत्थाणच्चिअ पढमं भुअमेत्तपहाविआण जं ण पहुत्तम् ।कह तं चिअ ताणं चिअ पहुप्प‍इ क‍ईण महिहराण अ ग‍अणम् ॥ ६-८४ ॥[ प्रस्थान एव प्रथमं भुजमात्रप्रभावितानां यन्न प्रभूतम् ।  कथं तदेव तेषामेव प्रभवति कपीनां महीधराणां च गगनम् ॥]The sky was not large enough to hold the monkeys with their broad shoulders at the time of their departure; how will it hold both mountains and monkeys together?
वह‍इ पवंगमलो‍ओ समतुलिउक्खित्तमिलिअमूलद्धन्ते ।एक्कक्कमसिहर्ग्गमणिहसुप्पुसिअसरिआमुहे धरणिहरे ॥ ६-८५ ॥[ वहति प्लवंगमलोकः समतुलितोत्क्षिप्तमिलितमूलार्धान्तान् ।  एकक्रमशिखरोद्गमनिघर्षोत्प्रोञ्छितसरिन्मुखान्धरणीधरान् ॥]Monkeys carry mountains balancing the peaks and the slopes while mouths of the streams get thrown up due to the striking of the peaks with slopes.- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-53

Sat, 10/04/2014 - 15:40
सेतुबन्धम्-५३


 होन्ति गरुआ वि लहुआ पवंगभुअसिहरणिमिअवित्थ‍अमूला । रहसुद्धा‍इअमारुअदूरिक्खित्तोज्झरा धराधरणिवहा ॥ ६-७६ ॥[ भवन्ति गुरुका अपि लघुकाः प्लवंगभुजशिखरनिवेशितविस्तृतमूलाः ।  रभसोद्धावितमारुतदूरोत्क्षिप्तनिर्झरा धराधरनिवहाः ॥]Even the heavy mountains being lifted at the roots by the monkeys on their hands become light because of the streams on the mountains getting thrown away to a distance by the wind created by the sudden lifting.
अह वेपण पवंगा स‍अलं आ‍अड्ढिऊण महिहरणिवहम् ।ओव‍अणाहि वि लहुअं वीसज्झिअकल‍अलं णहं उण‍इआ ॥ ६-७७ ॥[ अथ वेगेन प्लवंगाः सकलमाकृष्य महीधरनिवहम् ।  अवपतनादपि लघुकं विसृष्टकलकलं नभ उत्पतिताः ॥]Having gathered the mountains on their arms, monkeys jumped up with sounds of encouragement feeling lighter than they would had they been falling.
चडुलेहि णिप्प‍अप्पा उप्प‍इअव्वलहुएहि वित्थ‍अगरुआ ।एक्कक्खेवेण णहं पक्खेहि व महिहरा क‍ईहि विल‍इआ ॥ ६-७८ ॥[ चटुलैर्निष्प्रकम्पा उत्पतितव्यलघुकैर्विस्तृतगुरुकाः ।  एकक्षेपेण नभः पक्षैरिव महीधराः कपिभिर्विलगिताः ॥]Immobile mountains with heavy spreads were lifted up the sky in a concerted single effort by the dynamic monkeys and it looked as if if the mountains had wings.
पव‍अक्कन्तविमुक्कं विसमुद्धप्फुडिअपत्थिअणिअत्तन्तम् ।घडिअं घडन्तण‍इमुहसंदाणिअसेलणिग्गमं महिवेढम् ॥ ६-७९ ॥[ प्लवगाक्रान्तविमुक्तं विषमोर्ध्वस्फुटितप्रस्थितनिवर्तमानम् ।  घटितं घटमाननदीमुखसंदानितशैलनिर्गमं महीवेष्टम् ॥]The hollows created by the lifting of the mountains got filled up by the pieces falling back and the rocks falling from river-mouths on the mountains.
हीरन्तमहिहराहिं म‍ईहि भ‍अहित्थपत्थिअणिअत्तन्तम् । घडिअं घडन्तण‍इमुहसंदाणिअसेलणिग्गमं महिवेडम् ॥ ६-८० ॥ [ ह्रियमाणमहीधराभिर्मृगीभिर्भयोद्विग्नप्रस्थितनिवृत्ताभिः ।  शोभन्ते क्षणविवर्तितससंभ्रमोन्मुखप्रलोकितानि वनानि ॥]Forests on the mountains being lifted look beautiful with the frightened deer going a little distance and returning with their gazes anxiously turned upwards for a while. - - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-52

Sat, 09/27/2014 - 15:28
सेतुबन्धम्-५२


उण्णामिअं मिव णहं दूरं ओसारिआ विव दिसाहोआ ।उम्मूलन्तेहि धरे पसारिअं मिव पवंगमेहि महिअलम् ॥ ६-७१ ॥[ उन्न्नामितमिव नभो दूरमपसारिता इव दिगाभोगाः ।  उन्मूलयद्भिर्धरान्प्रसारितमिव प्लवंगमैर्महीतलम् ॥]While the monkeys up-rooted the mountains, it looked as if, in the process, they bent the sky, they chased away the directions and they widened the earth.  
दीस‍इ क‍इणवहुक्ख‍अधराहरट्ठाणगहिरविवरुत्तिण्णो ।उप्पाआ‍अव‍अम्वो सेसाहिप्फणमणिप्पहाविच्छड्डो ॥ ६-७२ ॥[ दृश्यते कपिनिवहोत्खातधराधरस्थानगभीरववरोत्तीर्णः ।  उत्पातातपाताम्रः शेषाहिफणमणिप्रभाविच्छर्दः ॥]In the craters created by the up-rooting of mountains the luster of the gems on the hood of Shesha serpent looks burning and coppery foreboding calamity.
केलासरिट्ठसारं गरुअं पि भुआबलं णिसा‍अरव‍इणो ।पवएहि पाडिएक्कं पक्ककरुक्खित्तमहिहरेहि लहुइअम् ॥ ६-७३ ॥[ कैलासदृष्टसारं गुरुकमपि भुजाबलं निशाचरपतेः ।  प्लवगैः प्रत्येकमेककरोत्क्षिप्तमहीधरैर्लघूकृतम् ॥]Monkeys, each one lifting a mountain in one hand belittled the prowess of Ravana’s shoulders which lifted the Kailasa mountain.
उक्ख‍अगिरिविवरोव‍इअदिण‍अराअवमिलन्ततमसंघातम् ।जा‍अं पविरलतिमिरं आवण्डुरधूमधूसरं पा‍आलम् ॥ ६-७४ ॥[ उत्खातगिरिविवरावपतितदिनकरातपमिलत्तमःसंघातम् ।   जातं प्रविरलतिमिरमापाण्डुरधूसरं पातालम् ॥]The netherworld became dusty and grey and sparsely dark as the sun’s rays fell on to the dark craters created by the up-rooting of mountains.
पवएहि अ णिरवेक्खं क‍ओ करन्तेहि गिरिसवासुद्धरणम् ।सामिअकज्जेकरसो अअसमुहे वि जसभा‍अणं अप्पाणो ॥ ६-७५ ॥[ प्लवगैश्च निरपेक्षं कृतः कुर्वद्भिर्गिरिशवासोद्धरणम् ।  स्वामिकार्यैकरसोऽयशोमुखेऽपि यशोभाजनमात्मा ॥]In up-rooting of the Kailasa mountain, the abode of Shiva, carelessly, which otherwise could have brought in ignominy, monkeys attained fame as they were single-minded in their devotion to their master’s errand.- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-51

Sat, 09/20/2014 - 16:44
सेतुबन्धम्-५१


अद्धेअद्धप्फुडिआ अद्धेअद्धकद‍उक्ख६असिलावेढा ।पव‍अभुआह‍अविसढा अद्धेअद्धसिहरा पडन्ति महिहरा ॥ ६-६६ ॥[ अर्धार्धस्फुटिता अर्धार्धकटकोत्खातशिलावेष्टाः।  प्लवगभुजाहतविशीर्णा अर्धार्धशिखराः पतन्ति महीधराः ॥]  Parts of peaks of mountains crushed by the monkeys while they try to balance on their shoulders get pulverized and fall down; some parts fly off, some enclose the ridges.  जस्स सिहरं विवज्ज‍इ पडिअं फुडिओ अ जो धरिज्ज‍इ सेलो ।सो च्चेअ विसज्जिज्ज‍इ उक्खन्तूण वि अपूरमाणम्मि भरे ॥ ६-६७ ॥[ यस्य शिखरं विपद्यते पतितं स्फुटितश्च यो ध्रियते शैलः ।  स एव विसृज्यते उत्खायाप्यपूर्यमाणे भरे ॥]The peak of the mountain being carried by the monkeys falls down and gets destroyed. Monkeys unload the remaining part of the load, although not a full load.
लोअणवत्तन्तरिए कणे रुअन्तीओधारेन्ति वाहम‍इए कणेरुअन्तीओ ।मण्णेन्ति अ आसा‍अं विसं ण‍अवणस्सविरहम्मि जूहव‍इणो विसण्णव‍अणस्स ॥ ६-६८ ॥[ लोचनपत्रान्तरितान्कणान्रुदत्योधारयन्ति बाष्पमयान् करेणुपङ्क्तयः ।मन्यन्ते चास्वादं विषं नवतृणस्यविरहे यूथपतेर्विषण्णवदनस्य (विसंज्ञवचनस्य वा) ॥]Having been separated from the male leader of the herd, female elephants shed tears crying and do not touch the fresh grass considering it as poison.
सेलुद्धरणाअरोसिअभुअ‍इन्दणिरा‍अ‍अप्फणणिसम्मन्ती ।जह जह संखोहिज्ज‍इ तह तह क‍इदेहभरसहा होइ मही ॥ ६-६९ ॥[ शैलोद्धरणारोपितभुजगेन्द्रनिरायतफणनिषीदन्ती ।  यथा यथा संक्षोभ्यते तथा तथा कपिदेहभरसहा भवति मही ॥]Resting on the raised hood of the Shesha snake as the mountains are being pulled by the monkeys the ground becomes more capable of bearing the weight of the monkeys the more the agitation (caused by the pulling out of the mountains).
संचालिअणिकम्पा भुआणिहा‍अविसमुक्ख‍अविलावेडा ।खुडिआ सिहरद्धेसु अ पव‍एहि णिअम्बबन्धणेसु अ सेला ॥ ६-७० ॥[ संचालितनिष्कम्पा भुजानिघातविषमोत्खातशिलावेष्टाः ।  खण्डिताः शिखरार्धेषु च प्लवगैर्नितम्बबन्धनेषु च शैलाः ॥]Mountains which were unshakeable although shaken and whose rocky surroundings had become uneven due to handling by the monkeys were split by the monkeys over a part of the peak and at the narrow slopes.- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-50

Sat, 09/13/2014 - 06:13
सेतुबन्धम्-५०


पडिसन्तकण्ण‍आलं ओवत्तमुहं पसाअरिओलुग्गकरम् ।झा‍इ णु सोअणिमिल्लं वीसम‍इ णु भमिअणीसहं हत्थिउलम् ॥ ६-६१ ॥[ प्रतिशान्तकर्णतालमपवृत्तमुखं प्रसारितावरुग्णकरम् ।  ध्यायति नु शोकनिमीलितं विश्राम्यति नु भ्रमितनिःसहं हस्तिकुलम् ॥]The group of elephants with the flappings of their ears arrested, with their heads turned back and extending their wounded trunks are unable to bear the wanderings  and rest with their eyes closed as if in meditation. 
पा‍अवा अ पासल्लसेलविसमाणिआचुण्णिआ दलिज्जन्तदलुव्विसमाणिआ ।जलहरा अ विहडन्तमहिन्दरवाविआवणल‍आ अ धोलन्ति महिं दरवाविआ ॥ ६-६२ ॥[ पादपाश्च पार्श्वायितशैलविषमानीता-  श्चूर्णिता दल्यमानदलोर्वीसमापिताः ।  जलधराश्च विघटमानमहेन्द्ररवावृता  वनलताश्च घूर्णन्ते महीं दरवापिताः ॥]Trees have been pulverized along with the crushed mountains and are strewn on the ground damaging it; Clouds are covered by the sound of Mahendra mountain splitting up; Creepers (having lost their support) are whirling and then slightly resting on the ground.
टुट्टन्ता वि ससद्दं पव‍अभुअक्खेवमूलवलिअद्धन्ता ।भुअएहि भोअभारा सेलभरङ्कुस‍इअप्फणेहि ण नाआ ॥ ६-६३ ॥[ त्रुट्यन्तोऽपि सशब्दं प्लवगभुजक्षेपमूलवलितार्धान्ताः ।  भुजगैर्भोगभाराः शैलभराङ्कुशायितफणैर्न ज्ञाताः ॥]Snakes whose hoods look like goads due to the weight of the mountains are not aware of their heavy bodies  being cut while the rear of the bodies are bent round due to the monkeys tossing their shoulders. [What exactly the poet wants to convey is not clear.]
दरदाविअपा‍आलं दर‍उक्खित्तविहलोसरन्तभुअंगम् ।दीस‍इ हीरन्तं मिव क‍ईहि दरतुलिअमहिहरं महिवेढम् ॥ ६-६४ ॥[ दरदर्शितपातालं दरोत्क्षिप्तविह्वलापसरद्भुजङ्गम् ।  दृश्यते ह्रियमाणमिव कपिभिर्दरतुलितमहीधरं महीवेष्टम् ॥]When the monkeys balance the uprooted mountains (on their shoulders) slightly, the netherworld becomes slightly visible; snakes getting perturbed move around slightly; it looks as if the monkeys are carrying away a roll of the earth.
मीणउलाइ अविअ सिढिलेन्ति जीविअं ण अ णदीहराइंविअसन्ते मुअन्ति धरणिहरसंभमे ण‍अणदीहराई ।महिस‍उलाण(फलिह)मणिसिलावेल्लिआण वणचन्दणासिआणम्अवसेसो वि णत्थि तिमिरुग्गमाण जह चन्दणासिआणम् ॥ ६-६५ ॥[ मीनकुलान्यपि च शिथिलयन्ति जीवितं न च नदीगृहाणि(नदीह्रदान् वा)  विकसति मुञ्चति धरणिधरसंभ्रमे नयनदीर्घाणि ।  महिषकुलानां (स्फटिक) मणिशिलाप्रेरितानां वनचन्दनाश्रितानाम्  अवशेषोऽपि नास्ति तिमिरोद्गमाणां यथा चन्द्रनाशितानाम् ॥]When the mountains are getting agitated, shoals of fish with long eyes part from life but not from their river-abodes. There is not even a trace of the hordes of buffaloes which had taken refuge among Sandal wood trees attracted by the crystal white rocks just as the darkness vanishes without a trace when the moon appears. - - - - 
Categories: Other Language Links

Pages