Sans_Eng

Subscribe to Sans_Eng feed
GSS Murthy's blog providing Sanskrit classical text with English translation.G S S Murthyhttp://www.blogger.com/profile/08672073311356820777noreply@blogger.comBlogger222125
Updated: 3 hours 28 min ago

Setubandham-26

Sat, 03/08/2014 - 15:48
सेतुबन्धम्-२६
अह व महण्णवहुत्तं पत्थन्तस्स ग‍अणं महं ण वहुत्तम् ।रुहिरवसामिसवत्तं हन्तूण व णिव्वुओ वसामि सवत्तम् ॥ ३-५७ ॥[ अथवा महार्णवाभिमुखं प्रतिष्ठमानस्य गगनं मम न प्रभूतम् ।  रुधिरवसामिषपात्रं हत्वेव निर्वृतो वसामि सपत्नम् ॥]Or, sky is nothing big for me who is facing the ocean; like a man who is at peace I shall live (long) after killing, along with his family, Ravana who is just a receptacle of blood, fat and flesh.
णिसुढिज्जन्तभुअंगं मा मुज्झह मह सरोसचलणक्कन्तम् ।णत्तो णस‍इ महिअलं तत्तो णाम स‍अलो प‍अट्ट‍उ उअही ॥ ३-५८ ॥[ निपात्यमानभुजङ्गं मा मुह्यत मम सरोषचरणाक्रान्तम् ।  यतो नमति महीतलं ततो नाम सकलः प्रवर्ततामुदधिः ॥] Do not get disheartened. Let the ocean move towards the depression of earth with the snakes falling down as I press my foot in anger. [I will make the ocean give way by creating a depression to which the ocean will flow.]
ओ जमलक्खम्भेहिं व धरिएण भुएहञ् मह महोअहिमज्झे ।उम्मूलिआ‍इएणं सम‍इञ्छ‍उ विञ्झसंकमेण क‍इवलम् ॥ ३-५९ ॥[ उत यमलस्तम्भाभ्यामिव धृतेन भुजाभ्यां मम महोदधिमध्ये ।  उन्मूलितानीतेन समतिक्रामतु विन्ध्यसंक्रमेणकपिबलम् ॥]Or, let the army of monkeys cross over the ocean on the Vindhya mountain ranges plucked, brought and held aloft by my shoulders acting as two pillars along the ocean.
विवला‍अन्तभुअंगं उव्वत्तिअजल‍अरं विहिण्णमहिहरम् ।मुहमारुअविहुअजलं पेच्छ‍इ र‍अणा‍अरंकरेमि थलवहम् ॥ ३-६० ॥[ विपलायमानभुजङ्गमुद्वर्तितजलचरं विभिन्नमहीधरम् ।  मुखमारुतविधुतजलं पश्यत रत्नाकरं करोमि स्थलपथम् ॥]All of you look out. By blowing my breath I shall make the waters of the ocean blow away; snakes (in the ocean) will go helter-skelter; the marine animals will become upside down; the mountains (in the ocean) will go to pieces; the ocean will become a road on land.
मज्झवक्खुडिउम्मूलिअभुआभमा‍इअविमुक्कसेसद्धन्तम् ।एत्तोहुत्तसुवेलं तत्तोहुत्तमल‍अं करेमि समुद्दम् ॥ ३-६१॥[ मध्यखण्डितोन्मूलितभुजाभ्रामितविमुक्तशेषार्धान्तम् ।  इतोऽभिमुखसुवेलं ततोऽभिमुखमलयं करोमि समुद्रम् ॥]I shall make the ocean from one end of Suvela to the other end of Malaya a plain land by plucking the top half of the mountains, lifting them and flinging them to the middle portion (so that there is a plain end to end).
अह व सुवेलालग्गं पेच्छ‍इ अज्जेअ भग्गरक्खसविडवम् ।सीआकिसल‍असेसं मज्झ भुआ‍अट्ठिअं ल‍अं मिव लङ्कम् ॥ ३-६२ ॥[ अथवा सुवेलालग्नां पश्यताद्यैव भग्नराक्षसविटपाम् ।  सीताकिसलयशेषां मम भुजाकृष्टां लतामिव लङ्काम् ॥]Or, all of you look out, I shall pull out the entire Lanka as a creeper from the mountain of Suvela, with rakshasa’s like branches of the creeper getting destroyed while leaving the sprout like Sita unharmed.
ओ भग्गरक्खसदुमं णिह‍अदसाणणम‍इन्दसुहसंचारम् ।रामाणुरा‍अमत्तो मलेमि लङ्कं वणत्थलिं व वणग‍ओ ॥ ३-६३ ॥[ उत भग्न(‘अवभग्न’ वा)राक्षसद्रुमां निहतदशाननमृगेन्द्रसुखसंचाराम् ।  रामानुरागमत्तो मृद्नामि लङ्कां वनस्थलीमिव वनगजः ।]Or, I intoxicated by my love for Rama, shall devastate Lanka like a wild elephant does the forest land with the lion-like Ravana, the ten-headed killed,  the rakshasa’s  destroyed like trees and Lanka made comfortable for movement.
इअ सिरिपवरसेणविर‍इए कालिदासकए दहमुहवहे महाकव्वे त‍इओ आसासओ परिसमत्तो ॥[ इति श्रीप्रवरसेनविरचिते कालिदासकृते दशमुखवधे महाकाव्येतृतीय आश्वासकः परिसमाप्तः ॥]Thus ends Chapter-3 of the great epic, “Killing of the ten-headed” written by Pravarasena and composed by Kalidasa.-- -- - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-25

Sat, 03/01/2014 - 16:04
सेतुबन्धम्-२५
इअ जाहे भण्णन्तं ण चल‍इ चिन्ताभरोसिअन्तसरीरम् ।आ‍अड्ढणणिच्चेट्ठं पङ्कक्खुत्तं व ग‍अकुलं क‍इसेण्णम् ॥ ३-५१ ॥तो फुडसद्दुद्धा‍इअअणदवभरिअगिरिकंदरा‍आरमुहो । रिउविक्कममसहन्तो जम्प‍इ वाणरव‍ई पुणो वि हसन्तो ॥ ३-५२ ॥[ इति यदा प्रभण्यमानं न चलति चिन्ताभरावसीदच्छरीरम् ।  आकर्षणनिश्चेष्टं पङ्कमग्नमिव गजकुलं कपिसैन्यम् ॥  ततः स्पुटशब्दोद्धावितवनदवभृतगिरिकन्दराकारमुखः ।  रिपुविक्रममसहमानो जल्पति वानरपतिः पुनरपि हसन् ॥]Even when thus being told when the army of monkeys does not move heavy with worries like the horde of elephants which are immobile stuck in morass, then Sugriva, the chief of monkeys who is not able to tolerate the prowess of the enemy and whose mouth looked like a mountain cave having a forest fire which has spread due to a loud sound, speaks again smilingly.
इअ अत्थिरसामत्थे अण्णस्स वि परिआणम्मि को आसङ्घो ।तत्थ वि णाम दहमुहो तस्स ठिओ एस पडिअहडो मज्झ भुओ ॥ ३-५३ ॥[ इत्यस्थिरसामर्थ्येऽन्यस्यापि परिजने कोऽध्यवसायः (आसङ्गः) ।  तत्रापि नाम दशमुखस्तस्य स्थित एष प्रतिभटो मम भुजः ॥]If (my) supporters display weakness where is the question of support from someone else? Against Ravana, the ten-headed this shoulder of mine is there to fight him.  
अवहोआसम्मि महं हत्थ‍अलाह‍अदलन्तपत्थिअसलिलो ।जा ण णिअत्त‍इ उअही बोलीणं ताव हो‍उ वाणरसेण्णम् ॥ ३-५४ ॥[ उभयावकाशे मम हस्ततलाहतदलत्प्रस्थितसलिलः ।  यावन्न निवर्तते उदधिर्व्यतिक्रान्तं तावद्भवति वानरसैन्यम् ॥]As the ocean parts into two when I thrash the water with my palms, even before the parts meet the army of monkeys will cross the ocean (on land in the separated space). [The force of my shoulders slapping the ocean will be so high that the ocean will part into two and you can all walk across!]
अहिआणं तोसिहरे धरिअं मल‍अगिरिणो हसन्तो सिहरे ।गुरुभरविस‍अंसेणं णेज्जामि भुएण जो‍अणस‍अं सेणम् ॥ ३-५५ ॥[ अहितानां तोषहरे धृतां मलयगिरेर्हसन्शिखरे ।  गुरुभरविषमांसेन नयामि भुजेन योजनशतं सेनाम् ॥]I shall smilingly carry for a hundred yojanas (my) army which is stationed at the peak of Malaya mountain which destroys the joy of (our) enemies, on my shoulders slightly bent due to the heavy weight (of the army).
समुहमिलिएक्कमेके को इर आसण्णसंस‍अम्मि सहाओ ।जाव ण दिज्ज‍इ दिट्ठी का‍अव्वं दाव होइ चिरणिव्वूढम् ॥ ३-५६ ॥[ संमुखमिलितैकैकस्मिन्कः किलासन्नसंशये सहायः ।  यावन्न दीयते दृष्टिः कर्तव्यं तावद्भवति चिरनिर्व्यूढम् ॥]Who is going to help when adversity faces (me), one on one? So long as I do not face it squarely will the job be ever got done?
- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-24

Sat, 02/22/2014 - 17:46
सेतुबन्धम्-२४ता सोअ‍इ रहुतणओ ताव अ सोआ वि हत्थपहृत्थमुही ।ताव अ धर‍इ दहमुहो जाव विसाएण वो तुलिज्ज‍इ धीरम् ॥ ३-४३ ॥[ तावच्छोचते रघुतनयस्तावच्च सीतापि हस्तपर्यस्तमुखी ।  तावच्च ध्रियते दशमुखो यावद्विषादेन वस्तुल्यते धैर्यम् ॥]Until your courage measures up to your grief Rama, scion of Raghu will grieve, Sita will rest her face in her hand (due to grief) and Ravana will stay. [Let courage take over your grief so that Rama and Sita will not grieve and Ravana is killed.]
अण्णो अण्णस्स मणो तुम्ह ण आणे अणाहिओ मह अप्पा ।णिव्वण्णन्तस्स  इमं दररूढवणप्पसाहणं हणुमन्तम् ॥ ३-४४ ॥[ अन्यदन्यस्य मनो युष्माकं न जानेऽनाधिर्ममात्मा ।  निर्वर्णयत इमं दररूढव्रणप्रसाधनं हनूमन्तम् ॥] Each ones mind is different. I do not know what is in your mind. But looking at Hanuman, who is adorned with the wounds not yet healed, my mind is at peace. [Knowing the capabilities of Hanuman whose wounds, caused while fighting Aksha, are yet to heal, I am not worried. He will do the needful.]
पडिवक्खस्स अ लच्छिअं आसाएन्तएणंणिअ‍अकुलस्स अ कित्तिअं आसाएन्तएणं ।मरणं पि वरं लद्ध‍‍अं ण‍अणिम्माणएणंपुरिसेण चिरं जीविअं ण अ णिम्माणएणम् ॥ ३-४५ ॥[ प्रतिपक्षस्य लक्ष्मीमास्वादयतानिजककुलस्य कीर्तिमासादयता ।मरणमपि वरं लब्धकं नयनिर्मापकेणपुरुषेण चिरं जीवितं न च निर्मानकेन ॥]Death of an upright person who enjoys the lustre of the opponent (by defeating him) and who brings fame to his family is preferable to the life of a person who is devoid of self respect.
एअ वि सिरीअ दिट्ठ‍आ के सरलच्छि‍आएकरकमलस्स अ छिक्क‍आ केसरलच्छिआए ।मुज्झन्ति सविण्णाण‍आ समरसमाण‍अम्मिएअ ममम्मि भणन्तए समरसमाण‍अम्मि ॥ ३-४६ ॥[ एवमपि श्रिया दृष्टकाः के सरलाक्ष्याःकरकमलस्य च स्पृष्टया केसरलक्ष्म्या ।मुह्यन्ति सविज्ञानकाः समरसंमानदेएवमपि भणति समरसमापके ॥]When I, who rewards in the battle and who ends the battle is telling (as per above) which learned persons who have been graced by Lakshmi with a touch of her lotus- like hand continue to be under delusion? [ After having heard me, none of you will anymore be afraid of the ensuing battle.]
मा सोइज्ज‍उ दुहिआ सीआ लोअएणंणलिणि व्व समोलुग्ग‍आ सीआलोअएणम् ।दिहिए राहवहि‍अए काम‍इलन्त‍अम्मिजीविअम्मि अहिलोहिआ का म‍इलन्त‍अम्मि ॥ ३-४७ ॥[ मा शोच्यतां दुःखिता सीता लोककेन  नलिनीव समवरुग्णा शीतालोकेन ।  दुःखिते राघवहृदये कामक्लाम्यमाने  जीवितकेऽभिलोभिका का मलिनायमाने ॥]  Let not people bemoan that Sita is sad like a lotus affected by winter. While the heart of Rama is grieving, tired due to love pangs and is (consequently) soiled where is the occasion for us to be attached to our lives?
चन्द‍अ व्व मेहम‍इलिए र‍अणीसार‍अम्मिकमल‍अम्मि व हिमडड्डए र‍अणीसार‍अम्मि ।दुहिए राहवहिअ‍अए भमरोअत्त‍अम्मिकुसुमम्मि व पव्वा‍अए भमरोअत्त‍अम्मि ॥ ३-४८ ॥[ चन्द्र इव मेघमलिनिते रजनीसारके  कमल इव हिमदग्धे रजोनिःसारके । दुःखिते राघवहृदये भ्रमरोदितव्ये कुसुम इव प्रवणे भ्रमरापवर्तितव्ये ॥] (Where is the occasion for us to be attached to our lives) while Rama’s heart, which is wont to weep due to illusions (of Sita) is grieving like the moon which is the essence of night, is shadowed by a cloud, like the lotus affected by snow and (consequently)  without stamens, like a decaying flower neglected by the bumble-bee.  
क‍इआ णु विरहविर‍इअदोव्वल्लपसाहणुज्झिआहरणाइम् ।णीसासवसपहोलिरलम्वाल अमलि‍अपम्हलकओलाई ॥ ३-४९ ॥पिहुलणिअम्ब‍अलक्खलि‍असिढिलवल‍अविव‍इण्णबाहुल‍आइम् ।दच्छाम परिअणत्थुअक‍अपेसणलज्झिआ पिअकलत्ताइम् ॥ ३-५० ॥[ कदा नु विरहविरचितदौर्बल्यप्रसाधनोज्झिताभरणानि ।  निःश्वासवशप्रघूर्णनशीललम्बालकमृदितपक्ष्मलकपोलानि ॥  पृथुलनितम्बतलस्खलितशिथिलवलयविप्रकीर्णबाहुलतानि ।  द्रक्ष्यामः परिजनस्तुतकृतप्रेषणलज्जिताः प्रियकलत्राणि ॥]
( If you continue to deliberate and delay here) , when shall we see our beloved (wives) who have cast off their ornaments having been adorned by the weakness associated with pangs of separation, whose hairy cheeks are mildly pressed by the long locks of hair prone to whirling around due to the (deep) breaths (as a result of anxiety of meeting their  husbands), having their girdles loosened after slipping away from their heavy hips and their arms thrown up while we feel shy as our dear ones praise us and encourage us to meet our beloveds?- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-23

Sat, 02/15/2014 - 16:29
सेतुबन्धम्-२३विसमम्मि वि अविसण्णो धारेइ धुरं धुरंधरो च्चिअ णवरम् ।किं दिण‍अरोवरा‍ए दिणस्स होद अवलम्बणं ससिबिम्बम् ॥ ३-३६ ॥[ विषमेऽप्यविषण्णो धारयति धुरं दुरंधर एव केवलम् ।  किं दिनकरोपरागे दिनस्य भवत्यवलम्बनं शशिबिम्बम् ॥]It is only a capable person who can take the responsibility without demur while facing adversities. Can the orb of moon be a support (provider of light) at the time of solar eclipse?

मुक्कसलिला जलहरा अहिणवदिण्णफला अ पा‍अवणिवहा ।लहुआ वि होन्ति गरुआ समरमुद्दोहरिअमण्डग्गा अ भुआ ॥ ३-३७ ॥[ मुक्तसलिला जलधरा अभिनवदत्तफलाश्च पादपनिवहाः ।  लघवोऽपि भवन्ति गुरवः समरमुखावहृतमण्डलाग्राश्च भुजाः ॥]Clouds which have poured rain, groups of trees which have given fruits and shoulders (of warriors) which have struck swords in battle attain respect (heaviness) although they may have become lighter.
दप्पं ण सहन्ति भु‍आ पहरणकज्जसुलहा धरेन्ति महिहरा । वित्थिण्णो ग‍अणवहो णिज्ज‍इ कीस गुरु‍असणं पडिवक्खो ॥ ३-३८ ॥[ दर्पं न सहन्ते भुजाः प्रहरणकार्यसुलभा ध्रियन्ते महीधराः ।  विस्तीर्णो गगनपथो नीयते किमिति गुरुत्वं प्रतिपक्षः ॥]Your shoulders do not tolerate conceitedness. Mountains which can easily be destroyed are there to stay. Will the broad sky as an opponent be considered formidable? [You will not fight mountains and sky just because they are there. You fight a conceited enemy.]
धीरं परिरक्खन्ता गरु‍अं पि बरं धरेन्ति णवर सु‍उरिसा ।ठाणं चिअ अमुअन्ता णीसेसं तिहुअणं खवेन्ति रविअरा ॥ ३-३९ ॥[ धैर्यं परिरक्षन्तो गुरुमपि भरं धारयन्ति केवलं सुपुरुषाः ।  स्थानमेवामुञ्चन्तो निःशेषं त्रिभुवनं क्षपयन्ति रविकराः ॥]Only good persons bear the heavy burden reserving their bravery. Sun’s rays bring night all over the world without leaving their place. [Reserve your bravery to an opportune time.]

का‍अरपडिमुक्कधुरं जिणन्ति पत्थाणलङ्घिअग्गक्खन्धा ।पढमं ता णिअ‍अवलं पच्छा पहरेहि सुउरिसा पडिवक्खम् ॥ ३-४० ॥[ कातरप्रतिमुक्तधरं जयन्ति प्रस्थानलङ्घिताग्रस्कन्धाः ।  प्रथमं तावन्निजकबलं पश्चात् प्रहरणैः सुपुरुषाः प्रतिपक्षम् ॥]Good persons (leaders) who forge ahead at the front of the army first win over their own army (through persuasion and example) who have shed the weight of cowardice and then win the opponents by attacking.
अण्णेन्ति मङ्गला‍इं अल्लिअ‍इ सिरी जसो पवड्ड‍इ पुरओ ।पडिवण्णरणुच्छाहे पडिवक्खुद्धरणपत्थिअम्मि सु‍उरिसे ॥ ३-४१ ॥[ अनुगच्छन्ति मङ्गलान्यालीयते श्रीर्यशः प्रवर्धते पुरतः ।  प्रतिपन्नरणोत्साहे प्रतिपक्षोद्धरणप्रस्थिते सुपुरुषे ॥]When a good person (Rama), full of enthusiasm for battling, proceeds to vanquish the enemy, good omens follow him, radiance arising out of victory joins him, and his fame grows ahead of him.
वच्चन्ता अ‍इभूमिं कड्ढिअसुहडासिवत्तवन्थावडिआ ।णवर ण चलन्ति वीअं लुअवक्खा महिहर व्व वेराबन्धा ॥ ३-४२ ॥[ व्रजतोऽतिभूमिं कृष्टसुभटासिपत्त्रपथापतिताः ।  केवलं न चलन्ति द्वितीयं लूनपक्षा महीधरा इव वैराबन्धाः ॥]
Enmities which have attained their zenith and which move along the edges of swords drawn by warriors do not act against a second person like the mountains whose wings were cut. [Enmity is against only one person who has engendered it and against none else. The winged mountains did not move once they reached their destination, after their wings were cut. Enmity acts in a similar manner aimed only at the real cause, in this case, Ravana.]- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-22

Sat, 02/08/2014 - 11:46
सेतुबन्धम्-२२अ‍इरपरूढ व्व ल‍आ समरुच्छाहे उदुम्मि व विलम्बन्ते ।अज्ज वि दाव मह इमा म‍उले‍इ च्चिअ फलं ण दावे‍इ सिरी ॥ ३-२९ ॥[ अचिरप्ररूढेव लता समरोत्साहे ऋताविव विलम्बमाने ।  अद्यापि तावन्ममेयं मुकुलायत एव फलं न दर्शयति श्रीः ॥]While your enthusiasm for war gets delayed my royal lustre does not even now fructify and is still a bud like a recently grown creeper does not show fruits when the season gets delayed. [My enjoying the recently acquired kingship gets delayed if there is delay in your getting into action. There is a subtle suggestion of a girl not capable of bearing a child if the onset of puberty is delayed.]
केच्चिरमेत्तं व ठि‍ई एअ विसंवा‍इआ ण मोच्छिहि रामम् ।कमलम्मि समुप्पण्णा तं चि‍अ र‍अणीसु किं ण मुव‍इ लच्छी ॥ ३-३० ॥[ कियच्चिरमात्रं वा स्थितिरेवं विसंवादिता न मोक्ष्यति रामम् ।  कमले समुत्पन्ना तदेव रजनीषु किं न मुञ्चति लक्ष्मीः ॥]For how long will Rama’s fortitude be not affected by your inaction, (although Rama is the abode of fortitude)? Will not Lakshmi (lustre) leave the lotus during nights although born there itself? [ Goddess Lakshmi is supposed to have been born on a lotus.]
स‍अलुज्जोइवसुहे समत्थजि‍अलोवित्थरन्तप‍आवे ।ठा‍इ ण चिरं रविम्मि व विहाणपडिआ वि म‍इलदा सप्पुरिसे ॥ ३-३१ ॥[ सकलोद्द्योतितवसुधे समस्तजीवलोकविस्तीर्यमाणप्रतापे ।  तिष्ठति न चिरं रवाविव विधान(विभात)पतितापि मलिनता सत्पुरुषे ॥]The shadow of sadness does not stay for long in a virtuous person, whose fame shines all round and whose valour extends to the whole world just as darkness (due to eclipse) does not stay for long in sun who spreads  light all round and whose heat extends to the whole world of living beings.
सप्पुरिसपा‍अडवहं पढमं जं राहवेण अम्हासु क‍अम् ।होज्ज व ण होज्ज व समं अम्हेहिञ् क‍अं पि किं उण अकीरन्तम् ॥ ३-३२ ॥[ सत्पुरुषप्रकटपथं प्रथमं यद्राघवेणास्मासु कृतम् ।  भवेद्वा न भवेद्वा सममस्माभिः कृतमपि किं पुनरक्रियमाणम् ॥]Even if we do our duty (of rescuing Sita) it may or may not equal the help rendered by Rama which showed the path tread by virtuous persons. When that is the case, what to say if we do not act?
राहवपत्थिज्जन्तो उद्धो दीसिह‍इ केच्चिरं व दहमुद्दो ।दूरन्तपेच्छिअव्वो सिहरपडन्तविअडासणि व्व वणदुमो ॥ ३-३३ ॥[ राघवप्रार्थ्यमान ऊर्ध्वो द्रक्ष्यते कियच्चिरं वा दशमुखः ।  दूरान्तप्रेक्षितव्यः शिखरपतद्विकटाशनिरिव वनद्रुमः ॥]How long will Ravana, the ten headed will be seen to be tall (undefeated) when he is being attacked by Rama just as a tree which can be seen from a distance when lightning strikes it at its top?
बाला‍अवं व एत्तं धुअ‍अम्बाला‍अवंसुणिवहच्छाअम् ।क‍इतेण्णं र‍अणिअरा तमर‍आणिअर व्व पेच्छिउं पि अओग्गा ॥ ३-३४ ॥[ बालातपमिवायद्धुताताम्रालातपांशुनिवहच्छायम् ।  कपिसैन्यं रजनिचरास्तमोरजोनिकरा इव प्रेक्षितुमप्ययोग्याः ॥]The demons who roam around during nights are not fit to see the army of monkeys just as the particles of smoke are not fit to see the morning sun, which has the colour of red sparks shaken out of a cinder.

गुरुअम्मि वि पडिवक्खे होन्ति भडा अहिअवारिअप्पडिऊला ।पडिग‍अगन्धा इद्धा उद्धङ्कुसरुद्धमत्थ‍अ व्व ग‍इन्दा ॥ ३-३५ ॥[ गुरावपि प्रतिपक्षे भवन्ति भटा अधिकवारितप्रतिकूलाः ।  प्रतिगजगन्धाविद्धा ऊर्ध्वाङ्कुशरुद्धमस्तका इव गजेन्द्राः ॥]
The soldiers become more antagonistic towards the enemy greater his formidability just as the tuskers who, overcome by their scent, attack the opposing elephants although they may be prevented to move forward by the goading of their heads (by mahouts).  - - - -  
Categories: Other Language Links

Setubandham-21

Sat, 02/01/2014 - 16:28
सेतुबन्धम्-२१सीहा सहन्ति बन्धं उक्ख‍अदाढा चिरं धरेन्ति विसहरा ।ण उण जि‍अन्ति पडिह‍आ अक्खण्डि‍अववसिआ खणं पि समत्था ॥ ३-२२ ॥[ सिंहाः सहन्ते बन्धं उत्खातदंष्ट्राश्चिरं ध्रियन्ते विषधराः ।  न पुनर्जीवन्ति प्रतिहता अखण्डितव्यवसिताः क्षणमपि समर्थाः ॥]Lions suffer being caught; poisonous snakes bear their fangs being pulled out; but capable persons will not rest even for a second if they are obstructed from their goals.
अक‍अत्थपडिणिअत्ता कह सञ्मुहालो‍अमेत्तपडिसंक्कन्तम् ।दप्पण‍अलेसु व ठि‍अं णिअ‍अ दंच्छिह पि‍आमुहेसु विसा‍अम् ॥ ३-२३ ॥[ अकृतार्थप्रतिनिवृत्ताः कथं संमुखालोकमात्रप्रतिसंक्रान्तम् ।  दर्पणतलेष्विव स्थितं निजकं द्रक्ष्यथ प्रियामुखेषु विषादम् ॥]If you return home without accomplishing your objective, how will you look at your wives’ faces which reflect your grief like a mirror as soon as you face them?
णिज्जन्ति चिरप‍अत्ता समुद्दगहिरा व पडिपहं ण‍इसोत्ता ।तीरेन्ति णिअत्तेउं असमाणिअपेसणा ण उण सप्पुरिसा ॥ ३-२४ ॥[ नीयन्ते चिरप्रवृत्तानि समुद्रगम्भीराण्यपि प्रतिपथं नदीस्रोतांसि ।तीर्यन्ते निवर्तयितुमसंमानितप्रेषणा न पुनः सत्पुरुषाः ॥]River streams flowing for long and deep like ocean can be reversed; but persons of character who have not been so ordained (by the divine) cannot be made to retreat.
जो लङ्घिज्ज‍इ र‍इणा जो वि खविज्ज‍इ ख‍आणलेण वि बहुसो ।कह सो उइअपरिहओ दुत्तारो त्ति पव‍आण भण्ण‍उ उइही ॥ ३-२५ ॥[ यो लङ्घ्यते रविणा योऽपि क्षप्यते क्षयानलेनापि बहुशः ।  कथं स उदितपरिभवो दुस्तार इति प्लवगानां भण्यतामुदधिः ॥]How can the ocean, which has suffered humiliation as the sun crosses it and the Fire of annihilation decimates it, be considered to be not amenable to be crossed by monkeys?
चिन्तिज्ज‍उ दाव इमं कुलववएसक्खमं वहन्ताण जसम् ।लज्जा‍इ समुद्दस्स विदोह्ण वि किं होइ दुक्करं बोले‍उम् ॥ ३-२६ ॥[ चिन्त्यतां तावदिदं कुलव्यपदेशक्षमं यशो वहताम् ।  लज्जायाः समुद्रस्यापि द्वयोरपि किं भवति दुष्करं व्यतिक्रमितुम् ॥]Think over this: For you who carry the fame associated with your heritage, between the ocean and the shame (of having to return without accomplishing the objective), which is more difficult to cross over?
किरणासणिं रहुसुए सुहस्स किर णासणिं विमुद्य मा दा ।सेलससार‍अमे हो तुम्हे जेऊण चन्दसार‍अमेहो ॥ ३-२७ ॥[ किरणाशनिं रघुसुते सुखस्य किल नाशनीं विमुञ्चतु मा तावत् ।  शैलससारतमान्भो युष्माञ्जित्वा चन्द्रशारदमेघः ॥]Let not the autumnal clouds in the form of the moon throw the thunderbolt in the form of moon’s rays which destroy happiness at Rama, scion of Raghu, after conquering you who are as strong as boulders. [Moon’s rays are like thunderbolt to those who are separated from their wives. If the monkeys do not cross the ocean they along with Rama will all have to stay put there as they cannot go back thus suffering the unpleasantness of moon’s rays.]
बन्धवणेहब्भहिओ हो‍इ परो वि विणएण सेविज्जन्ता ।किं उण कओअ‍आरो णिक्कारणणिद्बन्धवो दासरही ॥ ३-२८ ॥[ बान्धवस्नेहाभ्यधिको भवति परोऽपि विनयेन सेव्यमाना ।  किं पुनः कृतोपकारो निष्कारणस्निग्धबान्धवो दाशरथिः ॥]Even an enemy served by humility becomes dearer than a loved relative. What to say of Rama, son of Dasaratha, who has been helpful and who does not need any reason to feel close to anyone.
- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-20

Sat, 01/25/2014 - 15:51
सेतुबन्धम्-२०
क‍अकज्जे तालसमे अ‍इरा पेच्छह भु‍ए अणुत्तालसमे ।णिहुओ रा‍असहाओ पडिवक्खस्स अ अवे‍उ रा‍असहाओ ॥ ३-१५ ॥[ कृतकार्यांस्तालसमानचिरात् पश्यत भुजाननुत्तालसमान् ।  निभृतो राजस्वभावः प्रतिपक्षस्य चापैतु राजस्वभावः ॥]You shall soon look at your shoulders resembling taal trees, whose radiance (of  valour) is due to dried up lethargy. Let your covert activity vanish. (Let you activity come out). Let royal characteristic of the opponents also vanish. [The poet has employed repetition of same sounding words of different meanings तालसमान् and राजस्वभावः ]
संखोहि‍अम‍अरहरो संभन्तुव्वत्तदिदुरक्खसलो‍ओ ।वेला‍अडमुज्झन्ते अह णे हस‍इ हि‍अएण मारु‍अतणओ ॥ ३-१६ ॥[ संक्षोभितमकरगृहः संभ्रान्तोद्वृत्तदृष्टराक्षसलोकः ।  वेलातटमुह्यतोऽथास्मान्हसति हृदयेन मारुततनयः ॥]Hanuman, who created commotion in the ocean, the abode of crocodiles (while jumping across it) and who made the demons perplexed and go hither and thither (while burning Lanka) laughs in his heart at the way we are getting perturbed just by looking at the seashore. 
अव्वोच्छिण्णपसरिओ अहिअं उद्धा‍इ फुरि‍असूरच्छाओ ।उच्छाहो सुभडाणं विसमक्खलिओ महाणईण व सोत्तो ॥ ३-१७ ॥[ अव्यवच्छिन्नप्रसरितोऽधिकमुद्धावति स्फुरितशुर(सूर्य)च्छायः ।  उत्साहः सुभटानां विषमस्खलितो महानदीनामिव स्रोतः ॥]The enthusiasm of good soldiers which grows unhindered and causes the sparkling lustre of the valiant overflows when impediments are encountered just as the current of rivers jumps up when it encounters obstacles.
माणेण परिट्ठवि‍आ कुलपरिवाडिवडिआ अणोण‍अपुव्वा ।चिन्तेउं पि ण तीर‍इ ओहुप्पन्ती परेण णिअ‍अच्छा‍आ ॥ ३-१८ ॥[ मानेन परिस्थापिता कुलपरिपाटिघटिता अनवनतपूर्वा ।  चिन्तयितुमपि न तीर्यते आक्रम्यमाणा परेण निजकच्छाया ॥]Ones reputation established with dignity and associated with the heritage and never subjugated in the past cannot be thought of being overpowered by an opponent. [There is another suggestive meaning as follows: Ones shadow can never be allowed to be crossed by an opponent.]
परिवड्ढन्तुच्छाहो विअलि‍अरणमच्छरेहिञ् अप्पत्तगुणो ।अ‍असक्कन्तोसरिओ कड्ढिज्ज‍इ दुक्करं भडत्तणसहो ॥ ३-१९ ॥ [ परिवर्धमानोत्साहो विगलितरणमात्सर्यैरप्राप्तगुणः ।  अयशःक्रान्तापसृतः कृष्यते दुष्करं भटत्वशब्दः ॥]Being called a soldier, which denotes having increasing enthusiasm, having qualities unobtainable to persons who cannot be jealous and being far removed from those who are overwhelmed by ignominy is hard to be taken away.[Being  a soldier is very onerous and precious.] 
आहि‍असमरा‍अमणा वसणम्मि अ उच्छवे अ समरा‍अमणा ।अवसा‍अ‍अविसमत्था धीरच्चिअ होन्ति संसए वि समत्था ॥ ३-२० ॥[ आहितसमरागमना व्यसने चोत्सवे च समरागमनसः ।  अवशागतविषमार्था धीरा एव भवन्ति संशयेऽपि समर्थाः ॥]Brave persons who are dedicated to the impending war, who have a balanced mind both in times of joy and sorrow and who may face unexpected difficulties are capable (of acting correctly) even when there is uncertainty.
ववसा‍असप्पिपासा कह ते हत्थट्ठि‍अं ण पाहेन्ति जसम् ।ये जीवि‍असंदेहे विसं भुजंग व्व उव्वसन्ति अमरिसम् ॥ ३-२१ ॥[ व्यवसायसपिपासाः कथं ते हस्तस्थितं न पास्यन्ति यशः ।  ये जीवितसन्देहे विषं भुजङ्गा इवोद्वमन्त्यमर्षम् ॥]
How  will they not enjoy the fame at hand when they are thirsty after working and who bring forth their wrath like serpents spitting out poison when life is in danger?- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-19

Sat, 01/18/2014 - 16:16
सेतुबन्धम्-१९
चिर‍आलकङ्खि‍आणं धुआवमाणणिअलुण्णमन्तमुहाणम् ।एसो णवर अवसरो असरिससमसीसबन्धणविमोक्खाणम् ॥ ३-८ ॥[ चिरकालकाङ्क्षितानां धुतापमाननिगलोन्नमन्मुखानाम् ।  एष केवलमवसरोऽसदृशसमशीर्षबन्धनविमोक्षाणाम् ॥]This is the opportunity anticipated for a long time for the release from the bondage of having to compete with an unequal foe and for uplifting of faces after having shaking off the swallowing of ignominy. [ Here is an opportunity for fighting with an equal foe.]
ते विरला सप्पुरिसा जे अभणन्ता घडेन्ति कज्जालावे ।थो‍अ च्चि‍अ ते वि दुमा जे अमुणिअकुसुमणिग्गमा दन्ति ॥ ३-९ ॥[ ते विरलाः सत्पुरुषा येऽभण्यमाना घटयन्ति कार्यालापान् ।  स्तोका एव तेऽपि द्रुमा येऽज्ञातकुसुमनिर्गमा ददति फलान् ॥]Those good people are rare who carry out the works without being told. There are very few trees which bear  fruits without efflorescence.
खिण्णं चावम्मि करं चिरकालुक्कण्ठिअं अमरिसम्मिमणम् ।मा दा दे‍उ रहुव‍ई बाणाहिमुहिं च बाहगरुई दिट्ठिम् ॥ ३-१० ॥[ खिन्नं चापे करं चिरकालोत्कण्ठितममर्षे मनः ।  मा तावद्ददातु रघुपतिर्बाणाभिमुखीं च बाष्पगुर्वीं दृष्टिम् ॥]With his bow in the grieving hand and with a mind angered by the pangs of long time separation let not Rama set his sight on the arrow with his tearful eyes. [ Do not give an occasion for grieving Rama to himself fight.]  
ओवग्ग‍उ तुम्ह जसो दहव‍अणप‍आवपत्थिवपरिग्गहि‍अम् ।विलुलि‍असमुद्दरसणंणहभवणन्ते‍उरं दिसावहुणिवहम् ॥ ३-११ ॥[ अवक्रामतु युष्माकं यशो दशवदनप्रतापपार्थिवपरिगृहीतम् ।  विलुलितसमुद्ररसनं नभोभवनान्तःपुरं दिग्वधूनिवहम् ॥]Let your fame ravish the ladies in the form of directions who have their harem in the form of the sky by loosening their waist-bands in the form of the ocean and who have been taken prisoner by the valour of the ten-headed demon.
जं साहसं ण कीर‍इ तं द*अमाणेण जीवि‍अं किर द‍इअम् ।जो अपडिमुक्कसुक‍ओ सो वि गणज्ज‍इ अगम्मि जीअन्तमुओ ॥ ३-१२ ॥[ यत्साहसं न क्रियते तद्दयमानेन जीवितं किल दयितम् ।  योऽप्रतिमुक्तसुकृतः सोऽपि गण्यते जगति जीवन्मृतः ॥]If a person who is the object of pity does not valorously fight, it is because he loves his life. If a person who does not discharge his debt of gratitude is also considered as being dead although alive. [You will be considered dead if you do not help Rama who has helped us. Why should you be afraid of death?]
किं व ण आणह एअं कज्जं परिपेलवं पि जह परिणामे ।देइ परं संमोहं कुसुमं विसपा‍अवस्स व मलिज्जन्तम् ॥ ३-१३ ॥[ किं वा जानीतैतत्कार्यं परिपेलवमपि यथा परिणामे ।  ददाति परं संमोहं कुसुमं विषपादपस्येव मृद्यमानम् ॥]What do you know of the travails that one suffers at the end of a job even though it appears easy, just as the flower of a poisonous plant makes one insensible when its flower is squeezed? [Simile does not seem apt.]

विहडन्तं पि समत्था ववसा‍अं पुरिसदुग्गमं णेन्ति वहम् ।भुवणन्तरविक्खम्भं दि‍अस‍अरो विहडिएक्कचक्कं व रहम् ॥ ३-१४ ॥[ विघटमानमपि समर्था व्यवसायं पुरुषदुर्गमं नयन्ति पन्थानम् ।  भुवनान्तरविष्कम्भं दिवसकरो विघटितैकचक्रमिव रथम् ॥]  
In the manner the sun drives the single wheel through the sky of obstacles, capable people lead through paths which are difficult for people to traverse, even though their efforts are hindered (by circumstances).- - - - - - - -  
Categories: Other Language Links

Setubandham-18

Sat, 01/11/2014 - 20:06
सेतुबन्धम्-१८तृतीयः आश्वासकःतो ते क‍इमाअङ्गे रूढविसाअम‍अभाविओमीलन्ते ।आलाणक्खम्भेसु व बाहूसु सिला‍अलट्ठिएसु णिसण्णे ॥ ३-१ ॥आहास‍इ सुग्गीवो णि‍अ‍अरवाहि फुडणिन्तजसणिग्घोसम् ।धीराहि सारगरुअं दन्तुज्जोआहि णिम्मलत्थं व‍अणम् ॥ ३-२ ॥ (जुग्ग‍अम्)[ ततस्तान् कपिमातङ्गान् रूढविषादभावितानवमीलतः ।  आलानस्तम्भेष्विव बाहुषु शिलातलस्थितेषु निषण्णान् ॥  आभाषते सुग्रीवो निजकरवात्स्फुटनिर्यद्यशोनिर्घोषम् ।  धैर्योत्सारगुरुकं दन्तोद्द्द्योतान्निर्मलं वचनम् ॥]Sugriva speaks words which are heavy with the essence of courage and which are fault free emanating from sparkling teeth and with a stentorian voice that forebodes his fame to the great monkeys who had closed eyelids and who had their shoulders leaning on boulders like elephants leaning on their tying posts.   
धरणिधरणे भु‍अ च्चि‍अ महणम्मि सुरासुरा ख‍अम्मि समुद्दा ।हन्तव्वम्मि दहमुहे एह्णिं तुम्हे त्थ महुमहस्स सहा‍आ ॥ ३-३ ॥[ धरणिधरणे भुजा एव मथने सुरासुराः क्षये समुद्रे ।  हन्तव्ये दशमुखे इदानीं यूयं स्थ मधुमथनस्य सहायाः ॥]Just as his shoulders were of help to Vishnu, slayer of Madhu at the time of supporting the earth, just as the divine beings and the demons were his help at the time of churning of the ocean,  just as the ocean was his help at the time of the great Annihilation, you are now his (Rama who is an incarnation of Vishnu) help in slaying Ravana the ten- headed.   

मा सास‍असोडीरं कह वि णि‍अन्तसञ्मुहसंठविअप‍अम् ।आ‍अ‍अवित्थक्कन्तं पण‍अन्तं व सु‍अणं परुम्हाह जसम् ॥ ३-४ ॥[ मा शाश्वतशौटीर्यं कथमपि निवर्तमानसंमुखसंस्थापितपदम् ।  आगतवितिष्ठमानं प्रणयन्तमिव सुजनं प्रम्लायत यशः ॥]You should not sully the fame which will bring about permanent pride and which has presented itself to you like a deserving person seeking a favour presenting himself hesitatingly.

रक्खसवसदुव्वोज्झो कज्जारम्भो समुद्दलङ्घणगरुओ ।पढुमं चि‍अ रहुव‍इणा उवरिं हि‍अ‍अ तुलिओ भरो व्व विल‍इओ ॥ ३-५ ॥[ राक्षसवधदुर्घात्यः (पक्षे-रक्ष्यशपथदुर्वाह्यः) कार्यारम्भः समुद्रलङ्घनगुरुः ।  प्रथममेव रघुपतिना उपरि हृदये तुलितो भर इव विगलितः ॥] Rama, the chief of Raghu clan, has already decided in his mind how the difficult job of vanquishing  Ravana, the demon which has been rendered more difficult due to the additional task of crossing the ocean is to be accomplished just as a person decides in his mind how a heavy object has to be lifted before actually lifting it.

तुम्ह च्चि‍अ एस भरो आणामेत्थप्फलो पहुत्तणसद्दो ।अरुणो छा‍आवहणो विस‍अं वि‍असन्ति अप्पणा कमलसरा ॥ ३-६ ॥[ युष्माकमेवैष भर आज्ञामात्रफलः प्रभुत्वशब्दः ।  अरुणश्छायावहनो विशदं विकसन्त्यात्मना कमलसरांसि ॥]The responsibility of accomplishing this task rests squarely on you, Rama’s responsibility being just to issue the order being the leader. The sun sends forth his rays and the lakes of lotuses blossom out by themselves.

तरिउं णिअहु णवर इमं वेलावणव‍उलकुसुमवासिअसुरहिम् ।हत्थ‍उडेहि समत्था तुम्हे पा‍उं पि फलरसं व समुद्दम् ॥ ३-७ ॥[ तरितुं न खलु केवलमिमं वेलावनवकुलकुसुमवासितसुरभिम् ।  हस्तपुटाभ्यां समर्था यूयं पातुमपि फलरसमिव समुद्रम् ॥]
You are not only capable of crossing this ocean but also capable of drinking it like you would a fruit juice which has the fragrance of the flowers of Bakula in the forests on the sea shore.- - - -  
Categories: Other Language Links

Setubandham-17

Sat, 01/04/2014 - 16:43
सेतुबन्धम्-१७
पेच्छन्ताण समुद्दं चडुलो वि अ‍उच्चविम्ह‍अरसत्थिमि‍ओ ।हणुमन्तम्मि णिवहि‍ओ सगोरवं वाणराण लो‍अणणिवहो ॥ २-४३ ॥[ पश्यतां समुद्रं चटुलोऽप्यपूर्वविस्मयरसस्तिमितः ।  हनूमति निपतितः सगौरवं वानराणां लोचननिवहः ॥]The gaze of monkeys which although naturally unsteady had become steady on account of awe inspired by an unprecedented action (of Hanuman in jumping across the ocean) and was respectfully fixed on Hanuman.   
उ‍अहिं अलङ्घणिज्जं दट्ठूण ग‍आग‍अं च मारु‍अतण‍अम् ।मोहन्ध‍आरि‍एसु वि गूढो भ्रमति हृदयेष्वेषामुत्साहः ॥ २-४४ ॥[ उदधिमलङ्घनीयं दृष्ट्वा गतागतं च मारुततनयम् ।  मोहान्धकारितेष्वपि गूढो भ्रमति हृदयेष्वेषामुत्साहः ॥]Having observed Hanuman crossing and re-crossing the ocean, which could not be (so far) crossed, the monkeys had their enthusiasm wandering in their hearts (aimlessly) darkened by the illusion (that all of them could cross the ocean).
तो ताण ह‍अच्छा‍अं णिच्चललो‍अणसिहं प‍उत्थप‍आवम् ।आलेक्खपईवाण व णि‍अ‍अं प‍इ‍इचडुलत्तणं पि वि‍अलि‍अम् ॥ २-४५ ॥[ ततस्तेषां हतच्छायं निश्चललोचनशिखं प्रोषितप्रतापम् ।  आलेख्यप्रदीपानानिव निजकं प्रकृतिचटुलत्वमपि विगलितम् ॥]The natural unsteadiness of the monkeys disappeared having felt powerless and lusterless with steady eyes like that of a painted light which is devoid of heat and shadow and whose flame is steady.
कह वि टवेन्ति पवङ्गा समुद्ददंसणविसा‍अविमुहिज्जन्तम् ।गलि‍अगमणाणुरा‍अं पडिबन्धणि‍अत्तलो‍अणं अप्पाणम् ॥ २-४६ ॥[ कथमपि स्थापयन्ति प्लवङ्गा समुद्रदर्शनविषादविमुह्यमानम् ।  गलितगमनानुरागं प्रतिपथनिवृत्तलोचनमात्मानम् ॥]The monkeys steadied themselves with difficulty (being afraid of punishment if they were to return) having become perplexed caused by the despair of looking at the (un-crossable) ocean and having lost interest in proceeding further with their eyes turned backwards.
॥ इ‍अ सिरिपवरसेणविर‍इए दसमुहवहे महाकव्वे वि‍इओ आसास‍ओ समत्तो ॥[ इति श्रीप्रवरसेनविरचित दशमुखवधे महाकाव्ये द्वितीय आश्वासकः समाप्तः ]Thus ends the second chapter of the great epic, “The killing of the Ten-headed Demon” composed by Sri Pravarasena.- - - -
Categories: Other Language Links

Setubandham-16

Sat, 12/28/2013 - 15:17
सेतुबन्धम्-१६पुण्णणइसोत्तसंणिहजलमज्झमुणिज्जमाणचलतिमिणिवहम् ।बल‍आमुहमूलसमीसरन्तमसिरासिकज्जलि‍अपा‍आलम् ॥ २-३६ ॥[ पुण्यनदीस्रोतःसन्निभजलमध्यज्ञायमानचलतिमिनिवहम् ।  वड्वामुखमूलसमवसरन्मषीराशिकज्जलितपातालम् ॥]Shoals of fish in the ocean could be surmised by the currents induced by their movement  resembling the currents of the holy river Ganga. The netherworld had darkened due to the black soot emanating from the downward flames of Vadava fire.
तो जग्गाडि‍अमूलो पव‍अबलक्कन्तमहि‍अलुद्धुच्छलिओ ।दिट्ठीअ दिट्ठसारो णज्ज‍इ तुलिओ त्ति राहवेण समुद्दो ॥ २-३७ ॥[ तत उद्घाटितमूलः प्लवगबलाक्रान्तमहीतलोर्ध्वोच्छलितः ।  दृष्ट्या दृष्टसारो ज्ञायते तुलित इति राघवेण समुद्रः ॥]Rama gauged the ocean by the fact that its bottom was visible due to its waters streaming up when the monkey brigade occupied the shores of the ocean.
Rama looks at the ocean:कालन्तरपरिहुत्तं दट्ठूण वि अप्पणो महीअहिस‍अणम् ।अण‍असुआबद्धमणो रामो पल‍अवरिणिं ण संभर‍इ सिरिम् ॥ २-३८ ॥[ कालान्तरपरिभुक्तं दृष्ट्वाप्यात्मनो महोदधिशयनम् ।  जनकसुताबद्धमना रामः प्रलयगृहिणीं न स्मरति श्रियम् ॥]Rama with his heart bound to Sita, the daughter of Janaka, did not remember Lakshmi who was his consort at the time of the great deluge, even after seeing the ocean which he had enjoyed at another time when he slept on the ocean.
Lakshmana looks at the ocean:ईसिजलपेसि‍अच्छं विहसन्तवि‍इण्णपव‍अव‍इसंलावम् ।अद्दिट्ठे व्व ण मुक्कं दिट्ठे उ अहिम्मि लक्खणेण वि धीरम् ॥ २-३९ ॥[ ईषज्जलप्रेक्षिताक्षं विहसद्वितीर्णप्लवगपतिसंलापम् ।  अदृष्ट इव न मुक्तं दृष्टे उदधौ लक्ष्मणेनापि धैर्यम् ॥]Although Lakshmana saw the ocean with a slender glance as he conversed with Sugriva, the chief of monkeys smilingly, his valour did not desert him as if he had not seen it. [ Lakshmana looked at the ocean with nonchalance.]
Sugriva looks at the ocean:हरिसणिराउण्णामि‍अपीण‍अरालोअपा‍अडोवरिभा‍अम् ।पव‍आहिओ वि पेक्ख‍इ अद्धुप्प‍इअं व रुम्भि(न्धि)ऊण सरीरम् ॥ २-४० ॥[ हर्षनिरायतोन्नामितपीनतरालोकप्रकटोपरिभागम् ।  प्लवगाधिपोऽपि प्रेक्षते अर्धोत्पतितमिव रुद्ध्वा शरीरम् ॥]Sugriva, the chief of monkeys looks at the ocean as the upper part of his sinuous body, elongated and bent with joy appears as if it has half-heartedly jumped up controlling the (rest of) the body.
गरुडेण व जलणणिहं समुद्दलङ्घणमणेण वाणरव‍इणा ।अवहोवासपसरि‍अं पक्खवि‍आणं व पुल‍इअं क‍इसेण्णम् ॥ २-४१ ॥[ गरुडेनेव ज्वलननिभं समुद्रलङ्घनमनसा वानरपतिना ।  उभयावकाशप्रसृतं पक्षवितानमिव प्रलोकितं कपिसैन्यम् ॥]Sugriva, the chief of monkeys who was thinking of crossing the ocean looked at the army of monkeys spread on both sides like Garuda would his wings before flying.
सा‍अरदंसणहित्था अक्खित्तोसरि‍अवेवमाणसरीरा ।सहसा लिहिअव्व ठिआ णिप्पन्दणिरा‍अलोअणा क‍इणिवहा ॥ २-४२ ॥[ सागरदर्शनत्रस्ता आक्षिप्तापसृतवेपमानशरीराः ।  सहसा लिखिता इव स्थिता निःस्पन्दनिरायतलोचनाः कपिनिवहाः ॥] The monkeys assembled there with their bodies shaking after jumping up and retracting frightened by the sight of the ocean looked as if in a painting with their eyes widespread and un-blinking.
- - -- 
Categories: Other Language Links

Setubandham-15

Sat, 12/21/2013 - 11:29
सेतुबन्धम्-१५स‍अरङ्ग‍अं विद्दुमपल्लवप्पहाघोलिरसास‍अरङ्घ‍अम् ।रविरा‍इ‍अं धरणि‍अलं व मन्दरा‍अड्ढणदूरविरा‍इ‍अम् ॥ २-२९ ॥[ सतरङ्गकं विद्रुमपल्लवप्रभाघूर्णमानशाश्वतरङ्गकम् ।  रविराजितं धरणितलमिव मन्दराकर्षणदूरविराविकम् ॥]The waves of the ocean had revolving red tint due to the luster of the red color of the young shoots of coral resembling the earth colored by the rays of the sun; The roar of the ocean was heard as though it was the roar of the churning by Mandara mountain. 
मुत्ताल‍अं ति‍असविण्णजीवि‍असुहाम‍अजम्मुत्ताल‍अम् ।वित्थिण्ण‍अं पल‍उव्वेलसलिलहेलामलि‍उव्वित्थिण्ण‍अम् ॥ २-३० ॥[ मुक्तालयं त्रिदशवितीर्णजीवितसुखामृतजन्मोत्तालकम् ।  विस्तीर्णकं प्रलयोद्वेलसलिलहेलामृदितोर्वीस्त्यानकम् ॥]The vast ocean was a source of gems; it produced the ambrosia which was the source of happiness of the Devas who conquered it; it compressed the mass of earth easily at the time of Pralaya as its waters crossed the shores.
चिरपरूढसे‍आलसिलाहरि‍अन्त‍अम्पवणभिण्णरवदारुणणीहरि‍अन्त‍अम् ।महुमहस्स णिहासम‍ए वीसाम‍अम्पल‍अडड्ढविज्झा‍अतुलव्वीसाम‍अम् ॥ २-३१ ॥[ चिरप्ररूढशॆवालशिलाहरितायितं  पवनभिन्नरवदारुणनिर्हृदत्कम् ।मधुमथनस्य निद्रासमये विश्रामदं  प्रलयदग्धविध्माततलोर्वीश्यामकम् ॥]The boulders in the ocean had a green color due the moss that had grown over a long time; The waters of the ocean roared harshly broken by the speeding wind; It was the resting place for Vishnu, the slayer of Madhu , at the time of his sleep; the ocean had dark land (island ?) puffed up and burnt at the time of Pralaya.
असुरोवडणविहट्टि‍अजलविवरिट्ठि‍अरसा‍अलुम्हाणिवहम् ।महणवसभिण्णभामि‍अदीवन्तरलग्गमन्दर‍अडक्खण्डम् ॥ २-३२ ॥[ असुरावपतनविघटितजलविवरोत्थितरसातलोष्मनिवहम् ।  मथनवशभिन्नभ्रामितद्वीपान्तरलग्नमन्दरतटखण्डम् ॥]Steam was forthcoming from the netherworld through the fissures(islands) caused by the fall of demons (Hiranyaksha and others); the small islands looked as though they were  pieces of Mandara stuck in a distant island at the time of churning (of the ocean).
एस अम‍अरससंभवो त्ति संभावि‍अंणहणिहतमॆण व च‍उद्दिसं भावि‍अम् ।गुणमहग्घसारं वसुहारक्खाणि‍अंणिअ‍अजसणिहाणं मिव स‍अरक्खा‍णिअम् ॥ २-३३ ॥[ एषोऽमृतसंभव इति संभावितं  नभोनिभतमसेव चतुर्दिशं भावितम् ।  गुणमहार्घसारं  वसुधारक्षानीतं  निजकयशोनिधानमिव सगरखानितम् ॥]This ocean is respected as the originator of ambrosia; it is dark like sky as if generated by darkness on all four directions; it is enriched by excellent qualities; it protects the earth (as it surrounds the earth); It was dug by Sagara as if he was searching for his fame (Sagara became famous because of his digging the ocean).
पवणुग्गाहिअजललवणिवहपहम्मन्तमुहलतीरलवणम् ।ससिसेलमऊहोज्झरपरिवड्डि‍असलिलमलिअपवणुच्छङ्घम् ॥ २-३४ ॥[ पवनोद्ग्राहितजललवनिवहप्रहन्यमानमुखरतीरतलवनम् ।  शशिशैलमयूखनिर्झरपरिवर्धितसलिलमृदितपुलिनोत्सङ्गम् ॥]The forests on the shores were whining as the water particles carried by the wind pounded them. The sandy beaches were pounded by waters of the ocean, rising due to the stream- like rays of the mountain-like moon.
मन्दरमेहक्खोहिअससिकलहंसपरिमुक्कसलिलुच्छङ्गम् ।मरग‍असेवालोवरि णिसण्णतुह्णिक्कमीणचक्क‍अजुअम् ॥ ३-३५ ॥[ मन्दरमेघक्षोभितशशिकलहंसपरिमुक्तसलिलोत्सङ्गम् ।  मरकतशेवालोपरि निषण्णतूष्णीकमीनचक्रवाकयुगम् ॥]
The swan-like moon rises out of the waters of the ocean due to the disturbance caused by the cloud-like Mandara  mountain. The pair of fish-like chakravaka birds sits still on the emerald-like moss. [The poet with a touch of exaggeration attributes moon rising from the ocean to the disturbance caused by Mandara mountain.]- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-14

Sat, 12/14/2013 - 16:07
सेतुबन्धम्-१४मरग‍अमणिप्पहाह‍अहरि‍आऽअन्तजरढप्पवालकिसल‍अम् ।सुरग‍अगन्धुद्धा‍इअकरिमकरासण्णदिण्णमेहमुहवडम् ॥ २-२२ ॥[ मरकतमणिप्रभाहतहरितायमानजरठप्रवालकिसलयम् ।  सुरगजगन्धोद्धावितकरिमकरासन्नदत्तमेघमुखपटम् ॥]The old sprouts of corals were looking green because of the presence of emeralds and gems. The clouds looked like veils while the sea elephants were chased  by the fragrance of the ichor of celestial elephants. [What the poet wants to convey is not clear.]
मणिवाल‍अं तीरल‍आहरप्पहोहासि‍अरम्मणिवाल‍अम् ।घणवारि‍अं वेलालिङ्गणेण चडुलं महिलङ्घणवारि‍अम् ॥ २-२३ ॥[ मणिपालयं तीरलतागृहप्रभावभासितरम्यनृपालयम् ।  घनवारिदं वेलालिङ्गनेन चटुलं महिलङ्घनवारितम् ॥]The ocean was an abode for serpents, which protect gems. The bowered enclosures on the shore looked more beautiful than palaces because of their glow. The ocean was the source of water (to all) through clouds. The fickle ocean embraced the shore which was obstructed by the earth. [ “ocean” is masculine, “shore” (वेला) is feminine and earth (मही) is feminine. There is a suggestion of a man embracing a mistress while being restrained by his wife]
ससिमऊहपडिपेल्लणपक्खुब्भन्त‍अंसंचरन्तधरणीहरपक्खुब्भन्त‍अम् ।धीर‍अं स‍इमुहलघणप‍अविज्जन्त‍अंअट्ठि‍अं च वलवाणलप‍अविज्जन्त‍अम् ॥ २-२४ ॥[ शशिमयूखपरिप्रेरणप्रक्षुभ्यत्कंसंचर्द्धरणीधरप्रक्षोभ्यमाणम् । धैर्यकं सदामुखरघनपीयमान-मस्थितं च वडवानलप्रताप्यमानम् ॥]The ocean was getting disturbed by the rays of the moon; it was in tumult due to the movements of the mountains; it was being drunk by the clouds which were continuously roaring; it was being burnt within due to the Vadava fire; (despite all this) the brave ocean just became unsteady.
णि‍अ‍अविसाणलप‍अवि‍अमुत्ताणि‍अरपरिघोलमाणविसहरम् ।मीणग‍इमग्गपा‍अडसे‍आलोम‍इलमणिसिलासंघा‍अम् ॥ २-२५ ॥[ निजकविषानलप्रतापितमुक्तानिकरपरिघूर्णमानविषधरम् ।  मीनगतिमार्गप्रकटशेवालावमलिनमणिशिलासंघातम् ॥]There were snakes which were twisting around the groups of pearls which had been affected by the poisonous exhalations of the snakes. There were groups of gem stones which had become soiled due to the moss which could be seen on the routes taken by the fishes.
A description of the back flow of rivers joining the ocean:सरिसंकुलं महुमहवल्लहा‍इ लच्छी‍अ सारसरिसं कुलम् ।महीला‍इ‍अं णि‍इमुहपत्थि‍ओणि‍अत्ति‍अवेलामहिला‍इअम् ॥ २-२६ ॥[ सरित्संकुलं मधुमथनवल्लभाया लक्ष्म्याः सारसदृशं कुलम् ।महीलालितं नदीमुखप्रस्थितापनिवृत्तवेलामहिलायितम् ॥]As the rivers poured onto the ocean which was a fit heritage for goddess Lakshmi, consort of Vishnu, the slayer of Madhu demon and which was being fondled by the earth, it looked as though like women the streams after having embraced the ocean returned swiftly.
ण‍इसहस्सपडिउम्वणणा‍अरसन्त‍अंपलहमेहसमदूसहणाअरसन्त‍अम् ।पेलवेण पवणेण महुरसंचारि‍अंम‍उ‍अम‍अखलन्तं व महुरसं चारि‍अम् ॥ २-२७ ॥[ नदीसहस्रपरिचुम्बनज्ञातरसान्तरं  प्रलयमेघसमदुःसहनादरसन्तम् ।  पेलवेन पवनेन मधुरसंचारितंमृदुमदस्खलन्तमिव मधुरसं चारितम् ॥]The ocean having kissed thousands of rivers was aware of the pleasures of enjoying other women. It was making a sound that equaled the roar of the clouds at the time of pralaya. It was pleasantly unsteady as the soft winds blew. It looked like a drunken man with misplaced steps due to the liquor imbibed.
कसणमणिच्छा‍आरसेरज्जन्तोवरिपरिप्पवन्तप्फेणम् ।हरिणाहिपङ्क‍अक्खलि‍असेणीसास‍अणिअविअडावत्तम् ॥ २-२८ ॥[ कृष्णमणिच्छायारसरज्यमानोपरिप्लवमानफेनम् ।  हरिनाभिपङ्कजस्खलितशेषनिःश्वासजनितविकटावर्तम् ॥]The floating foam above had the colors of dark gems (as the transparent foam took the colour of the gems below them.) The ocean had hideous whirl pools due to the movement of the lotus in the navel of Vishnu and due to the exhalations of the serpent Shesha.
- - - -
Categories: Other Language Links

Setubandham-13

Sat, 12/07/2013 - 21:21
सेतुबन्धम्-१३ पा‍आलोअरगहिरे महिप‍इरिक्कविअडे णहणिरालम्बे ।तेल्लोक्के व्व महुमहं अप्पाण च्चि‍अं  ग‍आग‍आई करेन्तम् ॥ २.१५ ॥[ पातालोदरगभीरे महीप्रतिरिक्तविकटे नभोनिरालम्बे ।  त्रैलोक्य इव मधुमथनमात्मन्येव गतागतानि कुर्वन्तम् ]Extending  deep into the bowels of the nether world and touching the sky with no support,  the ocean resembled Vishnu who (during Trivikrama incarnation) traversed within himself. [ The ocean which extended to the netherworld due to its depth and which touched the sky through its waves extended to all the three worlds like Trivikrama and its movements were restricted to within itself as a consequence.]
The back waters of rivers as they join the ocean are described:अहिलीअ परमुहीहिं छिविओसरिएहिञ् अणुस‍अविलोलाहि ।अणुणिज्जमाणमग्गं वेवन्तणिअत्तपत्थिआहिञ् णईहि ॥ २.१६ ॥[ अभिलीय पराङ्मुखीभिः स्पृष्टापसृताभिरनुशयविलोलाभिः ।अनुगम्य(नीय)मार्गं वेपमाननिवृत्तप्रस्थिताभिर्नदीभिः ॥]The rivers (joining the ocean) followed the ocean as if hesitatingly with repentance, first touching the ocean and then going back trembling. [The poet suggests a parallel of ladies following their lover hesitatingly but finally going his way. ]
The munificence of ocean is described:जीअगरुईहि अज्ज वि इच्छापज्जत्तसुहरसाहि म‍एन्तम् ।धणरिद्धी‍अ सिरिअ ‍अ सलिलुप्पण्णा‍इ वारुणीअ अ लोअम् ॥ २.१७ ॥[ जीवगुर्वीभिरद्यापीच्छापर्याप्तसुखरसाभिर्मदयन्तम् ।  धनऋद्ध्या श्रिया च सलिलोत्पन्नया वारुण्या च लोकम् ॥]The ocean was making the whole world intoxicated by ( its munificence) in the form of wealth (gems) and liquor (which came out of churning of the ocean) which are considered more precious than life itself and which fulfill ones desires.
चडुलं पि पि‍ईअ थिरं तिअसिक्खित्तर‍अणं पि सारब्भहिअम् ।महिअं पि अणोलुग्गं असाउसलिलं पि अम‍अरसणीसन्दम् ॥ २.१८ ॥[ चटुलमपि स्थित्या स्थिरं त्रिदशोत्क्षिप्तरत्नमपि साराभ्यधिकम् ।  मथितमप्यनवरुग्णमस्वादुसलिलमप्यमृतरसनिःस्यन्दम् ॥]The ocean is steady and does not transgress its limits although continuously agitated; although its riches have been taken away by the divine beings it continues to be full of riches; although it was churned (at the time of churning of ocean) it remains unharmed; although its water is not sweet, it produces ambrosia.
पज्जत्तरअणगब्भे णह‍अरुपह्वत्थचन्द‍अरपारोहे ।उअरब्भन्तरसेले सुरव‍इडिम्बाणिहिए णिहि व्व वहन्तम् ॥ २.१९ ॥[ पर्याप्तरत्नगर्भान्नभस्तरुपर्यस्तचन्द्रकरप्ररोहान् ।  उदराभ्यन्तरशैलान्सुरपतिडिम्बनिहितान्निधीनिव वहन्तम् ॥]Ocean has, out of fear for Indra, hidden within it mountains full of gems with sky as the tree above whose roots are moon’s rays. [ The suggestion is that just as riches are hidden deep in the ground after covering it with a tree grown above for fear of the king, ocean has hidden mountains for fear of Indra, the sky itself being the tree above it. It also alludes to the story that Mainaka mountain hid itself in the ocean evading Indra.]

परिअब्भिअं उवग‍ए बोलीणम्मिअ णिअत्तचडुलसहावम् ।णवजोव्वणे व्व कामं द‍इअसमागमसुहम्मि चन्दुज्जोए ॥ २.२० ॥[ परिजृम्भितमुपगते व्यतिक्रान्ते निवृत्तचटुलस्वभावम् ।नवयौवन इव कामं दयितसमागमसुखे चन्द्रोद्द्योते ॥](They saw) the ocean which swelled at the rise of the moon and which became tranquil at the setting of the moon like the desire of the youth at the joyful presence of the beloved.
दरफुडिअसिप्पिसंपुडपलोट्टसङ्घमुहभरिअमुत्ताणिअरम् ।मारुअदूरुच्छालिअजलभरिअद्धवहपडिणिअत्तजलहरम् ॥ २.२१ ॥[ दरस्फुटितशुक्तिसंपुटप्रलुठितशङ्खमुखभृतमुक्तानिकरम् ।  मारुतदूरोच्छालितजलभृतार्धपथप्रतिनिवृत्तजलधरम् ॥]
The pearls which were held at the mouth of the conch-shells rolled out from the oyster shells slightly prised open looked like clouds which returned half way filled with water and carried far by the winds. [What the poet wants to convey is not clear and the learned commentator seems to gloss over.]- - - -
Categories: Other Language Links

Setubandham-12

Sat, 11/30/2013 - 15:00
सेतुबन्धम्-१२
धु‍अवणरा‍इकर‍अलं मल‍अमहिन्दत्थणोरसोल्लणसुहि‍अम् ।वेलालिङ्गणमुक्कं छिविओसरि‍एहि वेलवन्तं व महिम् ॥ २.८ ॥[ धुतवनराजिकरतलां मलयमहेन्द्रस्तनोर आर्द्रीकरणसुखिताम् ।  वेलालिङ्गनमुक्तां स्पृष्टापसृतकैर्वेपयन्तमिव (पक्षे-व्याकुलन्तमिव) महीम् ॥]As the oceanic waves lap against the seashore embracing and moving away, the earth appears shaken as the palm-like mangroves tremble and the breast-like Mahendra and Malaya hills seem to be enjoying being wet by the waves. [ The poet compares the situation  to that of a lady-love (earth) being embraced by her lover (ocean).]

ठाणे वि ठि‍इपहुत्तं पल‍ए महिमण्डलम्मि वि अमा‍अन्तम् ।पण‍अन्तवामणतणुं कमन्तदेहभरभरि‍अलोअं व हरिम् ॥ २.९ ॥[ स्थानेऽपि स्थितिप्रभूतं प्रलये महीमण्डलेऽप्यमान्तम् ।  प्रणयद्वामनतनुं क्रममाणदेहभरभृतलोकमिव हरिम् ॥]While at normal times ocean stayed within its bounds it would flood the whole of earth boundless during Pralaya, like Vishnu who had a body of a dwarf while begging (Bali) but enveloped the whole of the universe as he expanded.
दीसन्तं अहिरामं सुव्वन्तं पि अवि‍इह्णसोअव्वगुणम् ।सुक‍अस्स व परिणामं उ‍अहुज्जन्तं पि सास‍असुहप्फल‍अम् ॥ २.१०॥[ दृश्यमानमभिरामं श्रूअमाणमप्यवितृष्णश्रोतव्यगुणम् ।  सुकृतस्येव परिणाममुपभुज्यमानमपि स्वाश्रयशुभ(पक्षे-शाश्वतसुख)फलदम् ।।]Being delightful to behold and to hear, the ocean has qualities that can be heard without one getting satiated like good deeds that bring immediate pleasures and lead to further pleasant fruits.
Often Prakrut’s Chaya in Sanskrit  is not unique. In this verse two alternatives are possible: उक्ख‍अदुमं व सेलं हिमह‍अकमला‍अरं व लच्छिविमुक्कम् ।पीअम‍इरं व चस‍अं बहुलपओसं व मुद्धचन्दविरहिअम् ॥ २.११ ॥[ उत्खातद्रुममिव शैलं हिमहतकमलाकरमिव लक्ष्मीविमुक्तम् ।  पीतमदिरमिव चषकं बहुलप्रदोषमिव मुग्धचन्द्रविरहितम् ॥]The ocean appeared like a mountain with trees uprooted (on account of Parijata tree having been removed from the ocean), devoid of luster  like a lake with lotuses destroyed by snow (on account of Lakshmi born in ocean having been taken as consort by Vishnu), like an empty cup of wine after the wine has been drunk (on account of Varuni the liquor that was produced while churning of the ocean having been taken away by Suras), like the dark fortnight bereft of the bewitching face of the moon (on account of the moon rising out of the ocean). [Through श्लेष the poet wants to convey that despite so many priceless objects of desire having been removed from the ocean it continues to be a store house of grandeur. He creates an apparent contradiction through the similes.][ उत्खातद्रुमं वशेलं हिमहयकमलाकरं बलच्छिद्विमुक्तम् ।  पीतमदिरं  वचाशयं बहुलप्रदोषं वमुग्धचन्द्रविरहितम् ॥][ From the ocean the Parijata tree was uprooted; it keeps the earth under its control (as it surrounds the earth); it is the source of sandal wood, Uccaisravas horse and Lakshmi ; it is devoid of poison in the form of Kalakuta; has within it several dangerous creatures; it is blessed by the association of Varuna. [It is needless to say that the first interpretation is better]
णिप्फण्णसुहालो‍अं विमलजलब्भन्तरट्ठिअं वहमाणम् ।दरकड्ढिअं व र‍इणा करावलम्बि‍अकरं रत्नसंघातम् ॥ २.१२ ॥[ निष्पन्नसुखालोकं विमलजलाभ्यन्तरस्थितं वहमानम् ।  दरकृष्टमिव रविणा करावलम्बितकरं रत्नसंघातम् ॥]The ocean carries under its clear waters heaps of gems which provide joy to (beholders) due to their radiance and which appear slightly nearer as if pulled up by the hands in the form of his rays by the sun. [ It looks like the poet refers to the fact of gems appearing nearer due to refraction.]
The Vadava fire under the ocean is described:महणासा‍अविमुक्कं उच्छित्ताम‍अविसङ्खलाणलणिवहम् ।वासुइमुहणीसन्दं वडवामुहकुहरपुञ्जिअं वहमाणम् ॥ २.१३ ॥[ मथनायासविमुक्तमुत्क्षिप्तामृतविशृङ्खलानलनिवहम् ।  वासुकिमुखनिःस्पन्दं वडवामुखकुहरपुञ्जितं वहमानम् ॥]The flames of Vadava fire, disturbed by the rising  ambrosia, appear to be the (poisonous) juices  emanating from the mouth of serpent Vasuki (which was being used as the churning rope) as a result of the fatigue of churning. [ The poet with a stretch of exaggeration likens the Vadava fires to the poisonous juices coming out of Vasuki’s mouth.]
धीरं व जलसमूहं तिमिणिवहं मिव सपक्खपव्व‍अलोअम् ।ण‍इसोत्ते व्व तरङ्गे र‍अणा‍इ व गरुअगुणस‍आइञ् वहन्तम् ॥ २.१४ ॥[ धैर्यमिव जलसमूहं तिमिनिवहमिव सपक्षपर्वतलोकम् ।  नदीस्रोतांसीव तरङ्गान् रत्नानीव गुरुकगुणशतानि वहन्तम् ]The ocean carries with it hundreds of finest qualities as if they are gems; it carries within it, mass of water as if it was composure personified; it carries within it winged mountains as if they are marine animals; it carries waves as if they are river streams.
- - - -  
Categories: Other Language Links

Setubandham-11

Sat, 11/23/2013 - 12:28
सेतुबन्धम्-११द्वितीय आश्वासकःअह पेच्छा रहुतणओ चडुलं दोसस‍अदुक्खबोलेअव्वम् ।अम‍अरससारगरुअं कज्जारम्भस्स जोव्वणं व समुद्दम् ॥२.१॥[ अथ पश्यति रघुतनयश्चटुलं दोषशतदुःखव्यतिक्रमणीयम् ।  अमृतरससारगुरुकं कार्यारम्भस्य यौवनमिव समुद्रम् ॥]Rama, scion of Raghu looks at the unsteady ocean which needs to be crossed after undergoing hundreds of painful impediments and which is respected because of its holding (gems) which are so to say the essence of ambrosia and the ocean looked to him like the youthful phase of work (of defeating Ravana) that has been started.
ग‍अणस्स‍अ पडिबिम्बं धरणी‌अ व णिग्गमं दिशाण व णिल‍अम् ।भुवणस्स व मणितडिमं पल‍अस्स व सावसेसजलविच्छड्डम् ॥ २.२ ॥[ गगनस्येव प्रतिबिम्बं धरण्या इव निर्गमं दिशामिव निलयम् । भुवनस्येव मणितडिमं प्रलयस्येव सावशेषजलविच्छर्दम् ॥]The ocean looked like the reflection of the sky, like the gateway of land, like the residence of directions, like a gem-studded partition wall (or pavement?) of the world, and like the remnant of the great Flood.  
भमिरुब्भडकल्लोलं थोरकराहदिसामुहोत्थ‍असलिलम् ।सास‍अभएण बहुसो खोहिज्जन्तं दिसाग‍एण व ससिणा ॥ २.३ ॥[ भ्रमणशीलोद्भटकल्लोलं स्थूलकराहतदिङ्मुखावस्तृतसलिलम् ।  स्वाश्रयमृगेण (पक्षे-शाश्वतमदेन) बहुशः क्षोभ्यमाणं दिग्गजेनेव शशिना ॥He sees the ocean being agitated by the moon with a deer in its care. The ocean was consequently swirling with exalted waves with waters spread in all directions struck by the rays of the moon as if agitated by an elephant having a permanent state of excitement. ( Reference to the deer is to the mark on the moon which looks like a deer.) 

अप्फुण्णविद्दुमवणे गुप्पन्तपडित्थिरे सलिलकल्लोले ।मन्दरगूढप्पहरे अज्ज वि संखा‍अलोहि‍ए व्व वहन्तम् ॥ २.४ ॥[ आक्रान्तविद्रुमवनान् व्याकुलपरिस्थिरान् सलिलकल्लोलान् ।  मन्दरगूढप्रहारानद्यापि संस्त्यानलोहितानिव वहन्तम् ॥]The ocean’s waves covered the red coral reefs with the surroundings agitated and it looked as though the ocean was still carrying the dense blood spots due to the deep hits made by the Mandara mountain while churning the ocean.
मुहलघणविप्प‍इण्णं जतणिवहं भरि‍अस‍अलणहमहिविवरम् ।ण‍इमुहपह्लत्थन्तं अप्पाण विणिग्ग‍अं जसं व पि‍अन्तम् ॥ २.५ ॥[ मुखरघनविप्रकीर्णं जलनिवहं भृतसकलनभो महीविवरम् ।  नदीमुखपर्यस्यन्तमात्मनो विनिर्गतं यश इव पिबन्तम् ॥]The ocean, like a king enjoying his fame emanating from himself, was drinking the mass of water, which was scattered all over by the roaring clouds and which had filled nooks and corners of sky and earth and which was unevenly rushing out from the mouths of rivers.[ Due to use of words with double meaning the qualifying clauses apply to fame also.]जोह्ला‍ए व्व मि‍अङ्कं कित्ती‍अ व सु‍उरिसं पहा‍ए व्व रविम् ।सेलं महाण‍ई व सिरी‍अ चिरणिग्ग‍आ‍इ वि अमुच्चन्तम् ॥ २.६ ॥[ ज्योत्स्नयेव मृगाङ्कं कीर्त्येव सुपुरुषं प्रभयेव रविम् ।  शैलं महानद्येव श्रिया चिरनिर्गतयाप्यमुच्यमानम् ॥]The ocean continued to be associated with wealth (lustre) despite being continuously flowing out for long in the manner the moon is associated with moonlight, a virtuous person with fame, sun with sunlight, a mountain with the river (flowing from it). [ Ocean was a never exhaustible source of water despite losing through continuous evaporation.]
कालन्तरजी‍अहरं ग‍ओणि‍अत्तन्तपवणर‍अघट्टिज्जन्तम् ।सल्लं व देहलग्गं वि‍अडं वडवामुहाणलं वहमाणम् ॥ २.७ ॥[ कालान्तरजीवहरं गतापनिवर्तमानपवनरयघट्यमानम् ।  शल्यमिव देहलग्नं विकटं वडवामुखानलं वहमानम् ॥ ]
The ocean was carrying within itself the sub-oceanic fire of the shape of horse’s head (Vadava fire) which would at a later date burn the flood waters of the great annihilation (pralaya) and which was being fanned by the winds moving hither and thither like a spear stuck in the body which also will bring about death at a later date and which gets affected by the exhalation and inhalation of the body. [ As per Hindu mythology the Vadava fire will decimate the flood waters of Pralaya.]- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-10

Sat, 11/16/2013 - 13:02
सेतुबन्धम्-१०जलहरणिद्दा‍अन्तं पा‍अवगहणेसु सिसिरणिदा‍अन्तम् ।स‍इ दुहिणसामल‍अं पत्ता भरगधु‍अचन्दणरसा मल‍अम् ॥ ५९ ॥[ जलधरनिर्दावान्तं पादपगहनेषु शिशिरनिद्रायन्तम् ।सदा दुर्दिनश्यामलतं प्राप्ता भग्नधुतचन्दनरसा मलयम् ॥]The monkeys covered by the juice of sandal wood trees broken and shaken (by them) reached Malaya mountain, which was free from forest fires due to (constant) clouds and which made things somnolent due to cold in the dense woods.
चन्दनपा‍अणलग्गे खुडि‍उव्वेलि‍अल‍आपरिमलच्छाए ।संदाणि‍अणिम्मोए पेच्छन्ति महाभुअ‍ङ्गवेढणमग्गे ॥ ६० ॥[ चन्दनपादपलग्नान्खण्डितोद्वेल्लितलतापरिमलच्छायान् । सन्दानितनिर्मोकान् पश्यन्ति महाभुजगवेष्टनमार्गान् ॥]They saw the sloughs of serpents stuck which indicated the manner of serpents’ coiling and which were adhering to the sandal wood trees and which looked like crushed creepers.
सेवन्ति तीरवड्ढि‍अणि‍अ‍अभरोव्वत्तचन्दणल‍आलिद्धे ।रम्मत्तणदिप्पवहे वणग‍अदानकडुए गिरिणईप्पवहे ॥ ६१ ॥[ सेवन्ते तीरवर्धितनिजकभरापवृत्तचन्दनलतालीढान् ।  रम्यतृणदीप्रपथान् वनगजदानकटून् गिरिनदीप्रवाहान् ॥]The monkeys savour the waters of mountain streams into which the sandal wood creepers growing on the banks had dipped due to their own weight and which had become bitter due to the ichor of forest elephants and to which there led routes shining with beautiful grass.  

तो तरुणसिप्पिसंपुडदरदावि‍अजलणिहित्तमुत्ताव‍अरम् ।पत्ता पत्तलव‍उलं ग‍अदाणसु‍अन्धिर‍अणवेलं वेलम् ॥ ६२ ॥[ ततस्तरुणशुक्तिसंपुटदर्शितजलनिहितमुक्ताप्रकराम् ।  प्राप्ता पत्त्रलवकुलां गजदानसुगन्धिरजोनवैलां वेलाम् ॥]Then they reached the shores (of the ocean) where could be seen under the water tender pearl oysters slightly opened, where were Bakula trees full of leaves and which had the fragrance of stamens of tender cardamom as fragrant as the ichor of elephants.

वि‍असिअतमालणीलं पुणो पुणो चलतरङ्गपरिमट्ठम् ।फुल्लेलावणसुर‍इ ‍उ‍अहिग‍इन्दस्स दाणलेहं व टि‍अम् ॥ ६३ ॥[ विकसिततमालनीलां पुनः पुनश्चलतरङ्गकरपरिमृष्टाम् । फुल्लैलावनसुरभिमुदधिगजेन्द्रस्य दानलेखामिव स्थिताम् ॥]The shores looked like the ichor flow of the elephant- like ocean, dark in colour due to the flowered Tamala trees, often scratched by the trunk- like waves, having the fragrance of cardamom plants with blossoms.
फेणविसमङ्गरा‍अं विद्दुमदन्तव्वणणि‍अमुद्दच्छा‍अम् ।मलि‍अवणकेसकुसुमं परिहुत्तसमुद्दपरिमलं व वहन्तिम् ॥ ६४ ॥[ फेनविषमाङ्गरागां विद्रुमदन्तव्रणानीतमुखच्छायाम् ।  मृदितवनकेशकुसुमां परिभुक्तसमुद्रपरिमलमिव वहन्तीम् ॥]The shore looked like a lady carrying the scent of (her lover) in the form of ocean whose company she had enjoyed,  wearing the cosmetics in the form of sea foam, whose face displayed tooth bites in the form of corals and with crumpled hair and flowers in the form of forests.
सिप्पि‍उडम‍उलि‍अच्छि ल‍आहरब्भन्तरेसु परिवड्ढन्तम् ।अणुरा‍अपरिट्ठ‍वि‍अं  आ‍अण्णन्तिं व किंणरुग्गी‍अरवम् ॥ ६५ ॥[ शुक्तिपुटमुकुलिताक्षीं लतागृहाभ्यन्तरेषु परिवर्धमानम् ।  अनुरागपरिस्थापितमाकर्णयन्तीमिव किन्नरोद्गीतरवम् ॥]The sea shore looked like a lady with her eyes half closed in the form of pearl oysters listening to the music sung by Kinnaras reverberating in the interiors of bowers of creepers in the pitch appropriate to the musical ragas.

इ‍अ सिरिपवरसेणविर‍इए दशमुहवहे महाकव्वे पढुमो आसासओ समत्तो ॥[ इति श्रीप्रवरसेनविरचिते दशमुखवधे महाकाव्ये प्रथम आश्वासकः समाप्तः ॥] Thus comes to end the first canto in the great epic called,  “The killing of the ten-headed” composed by Pravarasena.
-- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-9

Sat, 11/09/2013 - 16:40
सेतुबन्धम्-९संखोहि‍अमहिवे‍ढो तो सो क‍इसेण्णविलुलि‍अवणाहो‍ओ ।खुहि‍असमुद्दाहिमुहो महणारम्भम्मि मन्दरो वि‍अ चलि‍ओ ॥ ४९ ॥[ संक्षोभितमहीवेष्टस्ततः स कपिसैन्यविलुलितवनाभोगः ।  क्षुभितसमुद्राभिमुखो मथनारम्भे मन्दर इव चलितः ॥]The surrounding ground was disturbed; the expanses of the forest were trampled by the monkeys; Rama moved towards the disturbed ocean looking like Mandara mountain at the beginning of churning of the ocean.
चलि‍अं च वाणरवलं चलि‍ए तम्मि चलकेसरसडुज्जो‍अम् ।गहि‍अदिसापरिणाहं म‍ऊहजालं व दिण‍अरस्स फुरन्तम् ॥ ५० ॥[ चलितं च वानरबलं चलिते तस्मिंश्चलकेसरसटोद्द्योतम् ।  गृहीतदिक्परिणाहं मयूखजालमिव दिनकरस्य स्फुरत् ॥]When Rama started, the army of monkeys also started with their coppery manes shining like the sparkling rays of the sun expanding in all directions.
वेराअरणिपज्जलि‍ओ तो सो रोसपवणाह‍उद्ध‍अमुहलो ।वड्ढ‍इ मग्गाणुग‍ओ लङ्कावणरा‍इवणद‍इ‍ओ क‍इलो‍ओ ॥ ५१ ॥[ वैरारणिप्रज्वलितस्ततः स रोषपवनाहतोद्धतमुखरः ।  वर्धते मार्गानुगतो लङ्कावनराजिवनदवः कपिलोकः ॥]The entire monkey population followed the path of Rama. They looked like the forest fire produced by sacrificial pieces of wood called enmity (towards the demons) and becoming noisy blown by the wind of anger.
वच्च‌इ अ चडुलकेसरसटोज्ज्वलालोकवानरपरिक्षिप्तः ।सर्वदिगाऌष्टप्रलयप्रदीप्तगिरिसंकुल इव समुद्रः ॥ ५२ ॥[ व्रजति च चटुलकेसरसटोज्ज्वलालोकवानरपरिक्षिप्तः । सर्वदिगाकृष्टप्रलयप्रदीप्तगिरिसंकुल इव समुद्रः ॥]When Rama proceeded surrounded by monkeys whose brilliant coppery manes created an aura, he looked like an ocean which was experiencing violent agitation due to blazing mountains being dragged (into the ocean) at the time of universal annihilation.
घोलन्ति णिम्मला‍ओ फुरन्तदि‍अस‍अरपा‍अहि‍अरू‍आओ ।दावि‍अमग्गम्मि वि से हि‍अए सो‍अन्ध‍आरि‍अम्मि दिसा‍ओ ॥ ५३ ॥[ घूर्णन्ते निर्मलाः स्फुरद्दिवसकरप्रकटितरूपाः ।  दर्शितमार्ग इव यस्य हृदये शोकान्धकारिते दिशः ॥]The directions which (in reality) looked clear and where forms were clearly discernible in sun light, were whirling in the mind of Rama, which had become darkened due to grief.
आलो‍ए‍इ अ विज्झं धनुसंठाणस्स साअरस्स भरसहम् ।सन्धि‍अण‍इसोत्तसरं अवहोवासघडि‍अं व जी‍आबन्धम् ॥ ५४ ॥[ आलोकते च विन्ध्यं धनुःसंस्थानस्य सागरस्य भरसहम् ।संहितनदीस्रोतःशरमुभयावकाशघटितमिव जीवाबन्धम् ॥]Rama looks at the Vindhya Mountain which was capable of withstanding the stress impressed by the ocean, the shore line of which was bent like a bow. The mountain stretching across looked like the string strung between the ends of the bow. A stream (which gushed forth into the ocean through the mountain range) looked like an arrow. [ Nature is viewed as promoting Rama’s valorous mood.]
मसिणि‍असिहरुच्छङ्गो विहु‍अणि‍अम्बवणपा‍अडि‍अतु‍ङ्ग‍अडो ।विज्झेण भरि‍अकु‍हरो हेलावा‍ओ वि वाणराणञ् ण सहि‍ओ ॥ ५५ ॥[ मसृणितशिखरोत्सङ्गो विधुतनितम्बवनप्रकटिततुङ्गतटः ।  विन्ध्येन भृतकुहरो हेलापातोऽपि वानराणां न सोढः ॥ ]The peaks of the mountain were smoothened by the monkeys (by their playful activities);  the high mountain slopes looked bare as the monkeys shook up the forests that had covered them; monkeys filled up each and every hollow on the mountain; the mountain was not able to bear such playful activities (of the monkeys).
पत्ता अ सीभरा‍ह‍अधा‍उसिला‍अलणिसण्णरा‍इ‍अजल‍अम् ।सज्झं ओज्झरपहसि‍अदरिमुहणिक्कन्तव‍उलम‍इरामो‍अम् ॥ ५६ ॥[ प्राप्ताश्च शीकराहतधातुशिलातलनिषण्णराजितजलदम् । सह्यं निर्झरप्रहसितदरीमुखनिष्क्रान्तबकुलमदिरामोदम् ॥]They reached Sahya Mountain, where radiant clouds stayed on colourful metallic ores sprinkled by sprays (of clouds). The streams emanating from hollows of the mountains carried the heady fragrance of Bakula flowers and it looked as though the gurgling streams laughed emitting the fragrance of Bakula flowers.

बोलन्ति अ पेच्छन्ता पडिमासंकन्तधवलघणसंघा‍ए ।फुडफडिहसिलासंकुलखलि‍ओ वरिपत्थि‍ए वि‍अ ण‍इप्पवहे ॥ ५८ ॥[ व्यतिक्रामन्ति च पश्यन्तः प्रतिमासंघातधवलघनसंघातान् । स्फुटस्फटिकशिलासंकुलस्खलितोपरिप्रस्थितानिव नदीप्रवाहान् ॥]
They crossed rivers seeing in them reflections of groups of white clouds which looked as if the rivers were flowing on white marble.- - - - 
Categories: Other Language Links

Setubandham-8

Sat, 11/02/2013 - 12:36
सेतुबन्धम्-८खणमूलाबद्धा‍ए णिव्वण्णन्तमसिणं समारूढा‍ए ।सज्जीवं मिव जा‍अं अणोणमन्तं पि रामदित्ठी‍अ धणुम् ॥ ४५ ॥[ क्षणमूलाबद्धया निर्वर्ण्यमानमसृणं समारूढया । सजीवमिव जातमनवतमपि रामदृष्ट्या धनुः ॥]The bow, which had not been bent looked as if it had been stringed by Rama’s stare as he looked at it intently traversing from its root to the smooth ends.

सुग्गीवस्स हि‍अ‍अं राहवसुक‍अपडिमो‍अणासत्तण्हम् ।अगणिअदहमुहदप्पं णिव्वूढभरं व तक्खणं ऊससि‍अम् ॥ ४६ ॥[ सुग्रीवस्यापि हृदयं राघवसुकृतप्रतिमोचनासतृष्णम् ।  अगणितदशमुखदर्पं निर्व्यूढभरमिव तत्क्षणमुच्छ्वसितम् ॥]Even Sugriva (along with Rama) eager to repay the good deed done by Rama took a deep breath as if he was carrying the difficult burden of Ravana’s immeasurable prowess.
चिन्ति‍अलद्धत्तं मिव बुम‍आविक्खेवसू‍इ‍आमरिसरसम् ।गमणं राहवहि‍अ‍ए रक्खसजीवि‍अहरं विषमिव निहितम् ॥ ४७ ॥[ चिन्तितलब्धार्थमिव भ्रूविक्षेपसूचितामर्षरसम् ।  गमनं राघवहृदये राक्षसजीवितहरं विषमिवनिहितम्॥]Rama’s mind was intent on travel to Lanka. The (impending) travel was to him like wealth thought of and was obtained. His anger manifested itself only in the form of his brows pointing towards Lanka. The intention to travel residing deeply in Ramas’ mind was like poison which would kill the demons.
सोह व्व लक्खणमुहं वणमालव्व वि‍अडं हरिव‍इस्स उरम् ।कित्ति व्व पवणतण‍अं आण व्व बलाइञ् से विलग्ग‍इ दिट्ठी ॥ ४८ ॥[ शोभेवलक्ष्मणमुखं वनमालेव विकटं हरिपतेरुरः ।  कीर्तिरिव पवनतनयमाज्ञेव बलान्यस्य विलगति दृष्टिः ॥]Rama’s eyes fell on Lakshmana to Sugriva, Hanuman and then the army. The gaze on Lakshmana looked as if his face was being anointed with turmeric. His gaze on Sugriva looked like a garland of forest flowers, his gaze on Hanuman looked like bestowing on him (Hanuman) fame. His gaze on the army looked as if he was commanding them. [Reference to garland of forest flowers brings to mind that Sugriva was given a garland by Rama for identifying him while fighting with Vali.]
- - - -  
Categories: Other Language Links

Setubandham-7

Sat, 10/26/2013 - 16:12
सेतुबन्धम्-७पढमं वि‍अ मारु‍इणा हरिसभरिज्जन्तलो‍अणेण मुहेण ।जण‍अतण‍आप‍उत्ती पच्छा वा‍आ‍इ णिअरवसेसं सिट्टा ॥ ३७ ॥[ प्रथममेव मारुतिना हर्षभ्रियमाणलोचनेन मुखेन । जनकतनयाप्रवृत्तिः पश्चाद्वाचा निरवशेषं शिष्टा ॥]Right at the beginning Hanuman conveyed the well being of Sita only through his eyes which were brimming with happiness; later through words in its entirety.
दिट्ट त्ति ण सद्दहि‍अं झीण त्ति सबाहमन्थरं णीससिअम् ।सो‍अ‍इ तुमं ति रुण्णं पहुणा जि‍अ‍इ त्ति मारु‍ई उवऊढो ॥ ३८ ॥[ दृष्टेति न श्रद्धितं क्षीणेति सबाष्पमन्थरं निःश्वसितम् ।शोचति त्वामिति रुदितं प्रभुणा जीवतीति मारुतिरुपगूढः ॥]When Hanuman said “ (Sita was) seen”, Rama did not believe. When he said, “(She was) weak”, Rama constrained by tears, sighed deeply and slowly. When he said, “She is anxious about you”, Rama wept. (Finally) knowing that she is alive, Rama embraced Hanuman. [ Sometimes the original in Prakrut can be interpreted in Sanskrit in more than one way. In this verse the commentator has given another version also. As it did not seem to have any particular merit, it has not been translated.]
चिन्ताह‍अप्पहं मिव तं च करे खे‍अणिसहं च णिसण्णम् ।वेणीबन्धणम‍इलं सो‍अकिलन्तं व से पणामे‍इ मणिम् ॥ ३९ ॥[ चिन्ताहतप्रभमिव तं च करे खेदनिःसहमिव निषण्णम् ।वेणीबन्धमलिनं शोकक्लाम्यन्तमिवास्य प्रणयति मणिम् ॥]Hanuman brings with him the crest-jewel of Sita, which looked soiled due to its being tied to Sita’s (unkempt) hair and it looked as if it had lost its radiance due to sadness and was sitting in his palm unable to bear the grief.
सो कर‍अलञ्जलिग‍ओ वाहत्थवापह‍ओसिहन्तम‍ऊहो ।ण‍अणेहिञ् दासरहिणा दिट्ठो पी‍ओ णु पुच्छि‍ओ णु प‍उत्तिम् ॥ ४० ॥[ स करतलाञ्जलिगतो बाष्पस्तबकप्रहतावसीदन्मयूखः ।नयनाभ्यां दाशरथिना दृष्टः पीतो नु पृष्टो नु प्रवृत्तिम् ॥ ]When the eyes of Rama looked at the gem which was in the hollow of Hanuman’s hands with its glow destroyed by the tears (of Hanuman), it looked as if he was drinking it and enquiring it of (Sita’s well-being).  
सो अ‍इ अ णं रहुव‍ई विरलङ्गुलिगलि‍अकिरणधाराव‍अरम् ।व‍अणे विमलुज्जो‍अं दररोत्तूण सलिलञ्जलिं व णिमेन्तो ॥ ४१ ॥[ शोचति चैनं रघुपतिर्विरलाङ्गुलिगलितकिरणधाराप्रकरम् । वदने विमलोद्द्योतं दररुदित्वा सलिलाञ्जलिमिव नियोजयन् ॥]Taking the gem, whose rays were leaking away through his fingers, near his face Rama was feeling sorry for the gem and it looked as if he was taking a handful of water to clean his face after having wept for a while.

तं दह‍आहिण्णाणं जम्मि वि अङ्गम्मि राहवेण  ण णिमि‍अम् ।सी‍आपरिमट्टेण व वूढो तेण वि णिरन्तरं रोमञ्चो ॥ ४२ ॥[ तद्दयिताभिज्ञानं यस्मिन्नप्यङ्गे राघवेण न नियोजितम् । सीतापरिमृष्टेनॆवव्यूढस्तेनापि निरन्तरं रोमाञ्चः ॥]Even those limbs of Rama which did not come into contact with the gem experienced horripilation as they would have, had Sita touched them.

बाहम‍इलं पि तो से दहमुहचिन्ताविजृम्भमाणामरिसम् ।जा‍अं दुक्खालो‍अं जरढा‍अन्तरविमण्डलं मिव व‍अणम् ॥ ४३ ॥[ बाष्पमलिनमपि ततोऽस्य दशमुखचिन्ताविजृम्भमाणामर्षम् ।जातं दुःखालोकं जरठायमानरविमण्डलमिव वदनम् ॥]His (Rama’s) face indicating the anger generated by the thought about Ravana could be seen with difficulty despite darkened by tears like the orb of the sun with the day progressing. 
तो से चिरमज्झत्थे कुवि‍अक‍अन्तभुम‍आल‍आपडिरूए ।दिट्ठी दिट्ठत्थामे कज्जधुरव्व णि‍अ‍ए धणुम्मि णिसण्णा ॥ ४४ ॥[ ततोऽस्य चिरमध्यस्थे कुपितकृतान्तभ्रूलताप्रतिरूपे ।दृष्टिर्दृष्टस्थाम्नि कार्यधुरेव निजके धनुषि निषण्णा ॥]His gaze fell with the weight of the impending duty (of killing Ravana) as it were, on his bow which had established its strength (earlier in Vali’s killing) and was resting for quite some time and which was bent like the brows of angry Yama, God of Death.
- - - - 
Categories: Other Language Links

Pages